Goudsche Courant, woensdag 27 september 1899

Donderdag 88 September 1899 No 8003 38ste Jaargang GOUDSCHE mium Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken relefoon i n 82 De Uitg ave dezer Courant g eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Noramers V T I F CENTEN Telefoon ii Él ADVERT E NTIEN worden geplaatst van 1 5 reg els 4 50 Centen iedere regel meer Ml Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd DE r uiIT ijiuun jMiJiiiimiiuiiillV wordt ZATERDAH 30 SEPTEMBER GESLOTEN DE COMMISSIE TE HUÜE TERSTOND OF LATER BOVENHUIS Adres FLÜWEELEN SINGEL 622 EERSTE NEDERLANOSCHE RIJWIELFABRIEK Directeur H BÜRGKB8 DEVENTER Model A zonder rem en schermen l 87 60 Model A met 90 Model A 110 Model AA 125 Model AAA 145 LUXE RIJWIEL 160 GEWONE ACATENES 165 LUXE ACATüNE 180 P S DAMES KETTINGRIJWIELEN op alle prijzen f 5 hooger Vertegenwoordijjer J C DE KUITER Goiida A SLEGT beTetjUzich aan tot het lerereo van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood f mnt de K 0 NIEUWE HAVKN 28 Bekroond op de loteruationale Tentoonstelling van Bakkery Maaldery en Kook kunat te ê Oraven iage met een dipioma Vergald Zilveren Medaille TANDAin s E CASSITO Turftnarkt IT Gouda SPREEKUUR van 8 tot 5 uur VRIJDAGS viin 1 tot B nar ZONDAGS geen Bpreekuar Oeoombineerde NATDDR 6ENEESINRIGHTING door planten kruiden ozon water licht lucllt en HizonUere behandeling van zennwziekten ver w akkingen als gevolg van losbandige leefwijze of jeugdige buitensporigheden hoofd en ruglijden llleekzucllt uiaaiflydcn slechte liloedsnicnKinir ziekten der slorwlssellni hort tlUden rheuniatisiuns Isschias vlechten en huidziekten lïiUijk pension lïixterne beliandeUng in ajKciale gevallen Prospectus op aanvrage gratis en franco Sanatorium Arentsburgb VUOBBIJUG bij Ben Haag aan de Geestbrug PUIKE OUDE SCHIEDAMMER GENEVEB Merk i Verkrijgbaar b t M PEETER8 H U 11 Ale bowija van oohtlioiii ib oachot en kurk steeds voor r U I E n A u T t viin dou naatn der Firmn Paiii Expelitr Dertig jaar wordt dit middel met verraBsend Bucces als pynBüUeiide inwryving luuigewendtegan Rheumatiek Jioh t Yeriioudl ieid pijn inden ders Tertrouwen op het fabrieksmerk Aakqri Ad 1 25 5 J NKIHTOAF IJzerwaren en ïïuislioudelijke Artikelen vao P Rond Pzn ZEDOBSTRAAT Q 91 juist tegenover de brug ACHTER DE WAAG zijn geëtaleerd meer dan m verschillende KACHELS de echte Araerikaansche doorbrandende VÜLKACHELS de echte Parjjzer SALAMANDERS o VULHAARDEN de zeer fljne INSTEEKKACHELS en VULHAARDEN uit de zoo gnnstig bekende fabriek van E M JAARHMA te Sneek een uitgezochte collectie degelijke eigengemaakte gelakte KACHELS om hnn soliditeit alom gezocht gemaakt in de Fabriek van Brandkasten Kachels enz van P ROl D Pzii ZEÜÖESTRAAT ff 91 juist tegenover de Waagbr GOUDA e iS 88 O O e 9 UlGmpantf wij isri3 i riDEL i ED5r voorts geëmailleerde gelakte vernikkelde gegoten KACHELS in vele soorten voor welker levering by zich ten zeerste aanbeveelt Kort overzicht onzer Prijscourant SHERRIES Pale en Gold Dry van af f 16 50 per 12 fless ce 12 12 flesch BOODE en WITTE PORTWIJNEN 15 MADERA S droog en zoet 18 1 U S V u o a S T o 1 VERMOUTH la Turin 1 50 BODEGA CHAMPAGNE 1 75 COGNAC 4 f 1 75 f 2 26 f 2 75 f 3 25 f 3 75 en 5 B OU SCOTCH WHISKY 2 26 BOI IDE TJS o H 1 b a Per Fl Per Ank 45 Fl f 0 66 Nto i 27 75 31 if LISTRAC CHATEAU VALBOSE 0 76 St ESTEPHE 0 86 36 St EMILION 1894 1 42 t O I £ 1 PAUILLAC 1893 1 25 53 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 84 a SAUTERNE 1 42 O Cl 3 S ZELTINGER Moezel 0 90 37 60 BOURGOGNE 1 10 47 De flessche zijn in den prijzen begrepen en worden k 3 ets per stuk teruggenomen Bij olke hoeveelheid verkrijgbaar bij De flrma T CHEBAS Goiida A r JA BLIJESGHE TERLOTISO m BIJ GELEGENHEID DER Vrije Vee en Paardenmarkten OP WOENSÜAW 18 OCTOBER en op VRIJ DAG 20 OCTOBER 1899 te GOUDA Bij plaatsing der Loten zal do 1ste Prijs bestaan in een COMPLEETE BESPANNING de andere in ongeveer 10 PAARDEN VEERTIG STUKS RUNDVEE en aanverwante Artikelen LOTENjiijn verkrijgbaar tegen f 1 hel l ot bij A Bail liMAI en Zn LANGE TIENDEWEG Gebri StoUwtjrck a Chocolade en Cacao VJ e Dnimatlge door de nieuwste uitvindingen p nmohinaal ReMod verbeterd fcjirlcatle OU uitaioiteod gebruik van fijns en fijnste gniudstoiTon garandeerei len verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een luubevelenswaordig fabrikaat nauwkeurig beautwoordondc mn den inhoud d r Te p Etiketten De irina behaalde 87 Brevets als HoflevefaMcIer 44 Eero Dlploma s gouden enz Medailles een bowys tn uitmuntend i n fhbrika t Kceds 1874 schiouf de Accademie national de Paris VotiM von déMmons une HwIslUe i r première elame on oonaldArttttoD oe votrs exmUsnta titbrloatlon de Ohooolat bonbooB varies eto eta SMIwardk fcbrikaat ig verkrijgbaar bij H H Conflseurs Banketbakkers enz mx Qeoeraalvertegenwoordiger voor Nederland Jnliiu Hatt iiKlodt Amttardam Kalverstraai lOS Agent en rev raagd DE ZWIJNDRECHTSGBE ZAADHAHDEL umn 4 YIK BIB Bliun Ivtjslmkt Handel in Tnin Bloem j Landbouwzaden Tuinbouwartikelen Fruit Groenten enz EIETMAÏTENFABRIEK Leveren voor Winterprovisie Groote gele Uijen Ie kwaliteit p 50 KG 16 50 Krooten of Bieten 2 Groote Wortelen 2 Edel Eaffla bindbast 10 KG 6 1 0 65 Knrkschors per baal van 50 Kilo 7 per Kilo 20 cent Onbekenden bij vooruitbetaling of onder rembours Op alle plaatsen in Nederland SOLIDE AGENTEN gevraagd tegen hooge provisie voor den verkoop van ZADEH Een ware Schal voor de ongelokkige slachtoffers der Zollbevlekking Onanie en gehe jne nitspattingen is het beroemde werk Z Dr Uet au s ELFBEWAR i Hollandscfae uitgave met 27 ofb Frps 2 i nldeu Ieder die aan de verachrikkel ke gevolgen van deze ondeugd Ijidt moet het lezen de oprechte teenug die het geeft redt jaart ks duizend van een zekeren dood Te verkrijgen hjj hetVer laggMagaiiu te Leipzig Nenmarkt 84 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegols en in eiken boekhandel in Holland Klenw onorertrofien rof Dr Liebera welbekend UWirV KEACaï UIJSB Alleen eoht met FabTiekimerk tot voortdurende radicale en iKB genezing van alle zelfs U i meest hardnekkige zenuw Ifn zieleten vooral ontstaan door mum Ê afdwalingen op jeugdigen ledftgd Totale genezing van elke swakte Bleek lUcht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpijn slechte spysvertering Onvermogen Impotenz PoUutione enz Uit roerige prospectassea I rijspcr fiosch fl 1 fl fl 3i dubbolü fleech 1 fi OentrailDep t Matth d Ve to Zultboramel Depots M Clóban k Oo Amsterdam F Huppel a Gravenhago 7 Halmmans Ao JoogJ Czii EotteEdain Wolff Co Oouila t bii alle drop ston FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ chttfliispjit Vasst li rij VAN H OPPË HElMEB 19 Eruiahade Batterdam Glebrereteurd door Z M den Koning dei Belgen üoofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az specialiteit voor het stoomeu en verren van alle üeeren en Oameigarderobenf alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atbom n van pluche mantels veeren bont enz Qord nen t felkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen betz gestoomd of geverfd worden onachadelijk voor de geiondtieid volgens staal bewerkt WAAROM geeft GASQLOEILICBT geen voldoend licht f OMDAT uw leverancier u geen goed KOUSJB levert Een KOÜBJB dat gedurende 1060 branduren een praehttg Uekt geelt levert ü 2i Cent P K SOOS TIENDEWEG 59 Gouda Drukvan A BRINKMAJI Zs KENIIIISIGEVING INRICHTINGEN WELKE GEVAAR 3CHADE OF HINDER KUNNEN VRUOORZAICEN BURGEMEESTER en WETHOUUERS vau GOUDA Gezien art 8 der Hinderwet Hoen te weten Dat zij vergunning hebben verleend aan H G Kind Directeur der Kaarsenpittenfabriek alllier en zijne rechtverkrijgenden tot het vervangen van den bestaanden slooniketel door een gasmoter en het plaatsen van een stoomketel in het perceel aan de Wachlelstraat wijk P No 236 kadastraal bekend sectie E No 1142 Gouda den 26 September 1899 fc Burcemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS i De Secretaris BROUWER Biilleiilitiidticli Overzicht De kabinetsraad waarin de nieuwe Eiigelscbe voorstellen opgesteld zullen worden is op Vrpag om half een vastgesteld Na dien kabinetsraad zal naar men verwacht een kroonraad gehouden worden niet om volgens gewoonte de zitting van het Parlement te verdagen maar om het tijdstip te bepalen waarop het Parlement zal bijeenkomen tot afdoening van dringende zaken Chamberlain blijft te Birmingham eh Lord Salisbury to Hatfield De hoofden van de afdeelingen van het ministerie van oorlog zijn allen op hun post maar er heerscht geen buitengewone bedrijvigheid zegt Central News IntusBchen worden de krijgstoerustingen geenszins opgeschort Wel is pas melding gemaakt van het vertrek van nog vier of vijf transportschepen naar Zuid Afrika Thans komt het bericht dat de laatste bezending troepen vandaag uit Calcutta vertrekt dat de Oaika ünionlijn Zaterdag Southampton verlaat met een paarhonderd officieren en manschappen van den trein 63 wagons 120 paarden enz ten deele bestemd voor de Kaap ten deele voor Natal dat de admiraliteit de Trojan en de Spartan van dezelfde maatschappij heeft gecharterd en die schepen van 3 tot 4000 ton uitrust als hospitaalschepen Terwp de Standard de handhaving van den vrede in Zuid Alrika nog mogelijk acht indien de Transvaalsche regeering terstond d w z vüór do afzending van de nota van Vi pag de jongste voorstellen der regeering aanneemt wat het blad overigens onwaarschijnlijk acht noemt de Chronicle den oorlog FEViLLEIOX iHlenkschrillen v n een Gelukzoeker OF ANUIBAL DE VOUDELING aar het Fransch DOOR W NUTTER 306 Dan is de deur toch dicht en moet de portier eerst wakker worden gemaakt iNeen zeide vader André er is geen twijfel aan Ze moeten hier nog siijn En als ze weg zijn dan moeten ze uit het raam zijn gesprongen of over de daken geklommen zyn maar dat zal wel niet Ik ga naar de politie Ik mag dat zoo niet laten gaan Een kwartier later kwam vader André terug met eenige beambten van den openbaren veiligheidsdienst Zij waren reeds ingelicht Voor den vorm werd nog eenö gesommeerd hetwelk vruchteloos was De deur werd opengebroken Men trad binnen De lezers weten welk tooneet hen wachtte Op den grond lagen twee menschelijke wezens uitgestrekt Onmiddellijk werd een medicus ontboden Deze constateerde vergiftiging door Pruisisch zuur Dyck Chester was dood Martial de Préaulx of gelijk hij in deze woning bekend waa monsieur Fabuleux ademde nog Inderdaad Martial de Préaulx ademde nog haast onverinijdoiyk maar zegt het blad breekt de oorlog uit dan zal dat grootendeels te wyten zyn aan Chamberlain s diplomatieke onbandiglieid en gebrek aan beleid die mede blyken uit zyn laatste depêche De Chronicle vindt die bovendien zoo verward eu ondnidelyk dat men er uit halen kan wat men wil De Westminbter Gazette acht daarentegen den toestand volstrekt niet hopeloos dit blad schuift het gebeurde met Conyngbam Grreene op zpe als een afgedane zaak het zou verdere aarzeling der Boeren om de laatste Engelsche voorstellen aan te nemen ongemotiveerd achten vooral nu de regeoring nadrukkelijk herhaalt niets in het schild to voeren tegen Transvaal s onafhankolgkheid en zoo noodig zelfs bereid te zyn haar te beschermen tegen alle aanvallen van buitenaf De Gazette is overtuigd dat Chamberlain de aanvaarding zyner voorstellen van 8 Sept nog gunstig zou ontvangen De Transvaalsche regeering kan nog den vrede handhaven met behoud van haar onafhankelijkheid Intusschen blijven de berichten uit Zuid Afrika zeer krijgzuchtig luiden overal wapent men zich niemand schijnt te denken aan behoud van den vrede Dr Leyds heeft verdere pogingen om de oen of andere Europeesche mogendheid over te balen bemiddelend te treden gestaakt Welk verloop de crisis in Oostenrgk nemen zal is nog niet heel duidelijk Er worden een aantal oplossingen aan de hand gedaan die geen van alle bestemd schijnen een eindoplossing te ziJn Van een Kabinet Alfred liichteiistein willen de Duitschers niets weten want zy vertrouwen hem al evenmin als zijn broeder de bekende prins Aloys Al zou hij beginnen met de intrekking der taaiverordeningen zegt de Voss Ztg dan nog zou hij met de eene hand meer nemen dan hij met de andere geeft Dat de Kroon het na alle teleurstellingen van de laatste jaren nog eens met een Slavisch of met een Slavisch gozind Kabinet zou wagen achten de Duitscho organen in Oostenrijk onmogelijk Endaar raenvoorloopig niet van de Kroon de byeenroeping van een Duitsch Kabinet verwacht schiet er niet veel anders over dan een beambtenministerie volgens het bekende Oostenrijksche recept samengesteld een Kabinet zonder program en zonder richting slechts de opdracht hebbend de zaken gaande te houden en samengesteld uit ministerieele ambtenaren Ditmaal echter zoo houdt de Neue reie Presse den Duitschers in de monarchie voor Niet omdat hij sterker van gestel was dan de Engelschman met omdat hij een der hoofdpersonen is van de geschiedenis maar om een zeer eenvoudige reden Het soortgelijk gewicht van Pruisisch zuur is veel germger dan dat van wijn en indien men Pruisisch zuur bij wijn doet zoo zal het op da oppervlakte daarvan blijven drijven Gelijk wij weten had Martial een der flesschen wijn geopend iets van den inhoud uitgeschonken en de flesch weer aangevuld met Pruisisch zuur Trabucos de glazen vullende had dit van Dyck Chestor bet eer t gevuld voorts dat van zichzelven en ten laatste het glas van Martial waardoor Dyck Chester het meest gevaarlijke glas had terwijl dat van Martial zeer weinig van het vergif bevatte De geringe hoeveelheid was echter nog voldoende geweest om hem ie bedwelmen en om hem het bewustzijn te doen verliezen en om hem te doo den zelfs als het opdagen van hulp langer ware Uitgebleven De ontboden geneesheer bood dengene der vergiftigden d e nog teekenen van leven gaf onmiddellijk een tegengif aan Uiterst langzaam keerde het leven in het verstijfde lichaam terug Na een behandeling van twee volle uren wa s Martial nog niet geheel tot bewustzijn Hij werd toen naar het ziekenhuis l Hotel Dieu overgebracht op bevel der beambten der politie Na twee weken van vreeselijk lijden verklaarde de geneesheer dat hij wel is waar behouden waa maar er toch nooit geheel en al bovenop zou komen en xyn leven lang sukkelen sou met een üogen ditmaal moet er voor gezorgd worden dat het beambten ministerie niet don overgang vormt tot een Duitsch vijandig ministerie zooals het Kabinet Gautach dat het bewind voerde tusschen het Kabinet Badeni en dat van Thun De Duitschers kennen slechts één weg obstractie weigeren de delegaties te doen kiezen elke politieke daad onmogelijk maken zoolang hnn eischen niet zijn ingewilligd zoolang niet een constitutioneel bewind in Oostenrijk hersteld is Verspreide Berichten Frankrijk In drie groote verhuiswagens ieder met 4 paarden bcspauncn zyn gisteren de in beslaggenomen overtuigingsstukken uit het fort Chabrol naar het Luxembourg overgebracht In den eersten wagen waren de wapenen de schiet voor raad en de papieren geborgen do tweede bevatte een enorme ijzeren hok van löwf kilogram zwaarte dat diende om de binnenplaats van het furt af te sluiten on de derde hield deuren yensters luiken enz in Het heeft weinig gescheeld of het schip dat het standbeeld van Ferdinand de Lesseps naar Port Saïd vervoert waar het 17 November a s zal worden opgericht heeft in de golf van Biscaye schipbreuk geledon Een storezee rolde tegen het schip waardoor de 17 000 kilogram brons van het standbeeld togen een der zijden werden geworpen Met groote moeite liep het vaartuig te Plymouth binnen waar de schade zal worden horstetd DUITSCHI AND In Branswijk heeft de overheid voorgesteld een belasting op bier te heffen om de onderwijzers tractementen te kunnen verhoogen In het Renzengebergte is de eerste sneeuw gevallen De tiiumermanpatroons te Keulen hebben allen over hnn gezellen do uitsluiting afgekondigd Bki qïk Bii lit t offlcieele bezoek dat koning Leopold van Ostende uit gisteren aan de tentoonstelling te Gent bracht stootte de koninklijke stoet op een aantal socialistische manifestanten die betoogden tegen het militarisme De koning gaf onmiddeliyk last de betoogers langs een omweg te ontwyken Enoeiasd Verscheidene jongelieden die beschuldigd zwakke gezondheid Toen de lijder in ooverre hersteld was werd er een onderzoek ingehteld Martial werd ondervraagd Het lijden had hem zeer afgemat zijn geest dof gemaakt hem versuft Hij gaf allerlei tegenstrijdige antwoorden en sprak zichzeU herhaaldelijk tegen Ten laatste verklaarde hij zich met goed meer te kunnen herinneren Hij sprak van een souper waaraan een paar hij wist niet hoaveel hadden deelgenomen dat er veel wijn was gedronken verder wist hij niets Men vertrouwde do zaak niet recht Martial werd in voorloopige hechtenis gehouden en zijn zaak werd don rechter van instructie in handen geü even Martial achtte zich verloren Hij weigerde beslist zijn woonplaats tenbemen zijn naam was hem gedurende ijn ziekte reeds ontvallen Père André werd in verhoor genomen en deze verhaalde alles wat hij wist Toen ging het vermoeden van Martial over op Trabucos die allepn en in nuchteren toestand de woning had verlaten en den portier gezegd had dat zij daarboven sliepen Maar Trabucos werd niet gevonden on Martial werd op vrije voeten gesteld onder bepaling d£ het hem vóOr nadere kennisgeving niet geoorloofd was Parijs te verlaten De zaak verliep Trabuc os was niet op te sporen Eenig bewijs was er niet en de zaak geraakte in het vergeetboek worden Zondag j l by gelegenheid van de Transvaalmeetiug op Trafalgar Square te Londen de redenaars met eieren en appelen te hebben gegooid zyn door den politierechter tot 10 shillings boete veroordeeld binnenland STATEN GEiSEUAAL T90 9SBtPÊS USnEH Zitting van Dinsdag 26 Sept Aan do orde het adres van antwoord Do algemeene strekking werd bestreden door den heer Van der Zwaag omdat het adres nazegt dat de algemeene toestand ruime stof tot dankbaarheid geeft waar do werkolijke toestand dos volks droefenis en ergernis wekt gotuigcndo hiervan dat honderdon arme menschen in den kouden Septembornacht voor het Kamergebouw post vatten om een plaatsje te verhuren en de vele sollicitanten voor slecht bezoldigde betrokkingen Do aahgokondigdo maatregelen der regeering acht hij onvoldoende tot bevordering der welvaart De vredesconforentio wel verre van resultaat op te leveren waa slechts een del vertoon omdat zij niet leidde tot beperking van het militarisme Ook is de voorstelling van den toestand op Atjoh onjuist en beëindiging van den oorlog verwacht hü niet Ten slotte klaagt spr over de indiening van te veel wetten waardoor do Kamer overladen wordt Betor ware t do maatregelen naar volgorde at te doon De heer De Waal Malefijt keurt ook do zinledige strekking van het adres af dat behoordo te wijzen op de actueelo belangrijke politieke vraagstukken De vrodesconferentio was weinig bevorderlijk aan den binnonlandschen vrede Siir wijt de parlementaire onvruchtbaarheid aan andere oorzaken dan aan veelvuldige algemeeno beraadslagingen die in het constitutionoclü leven noodig zijn en den Uand vormen tusschen kiezer en gekozene By de stemming der natie past geen adres van weerklank en bij de herinnering aan de beweging voor en tegen leerplicht ontzegt hy aan de betoogers van a s Zondag het recht hun medeburgers voogdy op te dringen met een ondor sociafistischo auspiciën voorgenomen optocht De hoer Troelstra verklaarde vooraf dat de afwezigheid dor socialistische leden by de Maar intusschen was Martial zwaarder gestraft dan de rechter van het assisenhot met mogelijkheid had sunnen doen Zijn gan i he toekomst was verloren al iijn hoop op de hand en het fortuin van l ouise de Basseterre was den bodem ingeslagen Zonder bronnen van inkomst zonder geld of middelen om het te verdienen stond hij daar Hij vernam het geljeurde in het hotel de Basseterre in alle bijzonderheden Hij begreep de toedracht der zaak Hij begreep dat het Trabucos moest geweest zijn die dien dreigbrief welke den markies tkn dood aanbracht geschreven had Toch gaf hij alle hoop nog met op In elk geval wilde hij nog eenmaal cfn boznek brengen aan het hotel dó Hasseterre immers Louise was in zijn macHt hij bedwong haar volkomen nij had haar eer in zijn handen en buiteniiien was hij niet de vader vun hnar kind f En wa s het niet in zijn nacht haar dat kind terug te geven zou zij zich om haar zoon niet de Krootate opofferingen getroosten En het geheime kastje op zijn kamer In het hotel bevatte behalve voor hom uitermate belang rijke papieren ook nog een belangrijk bedrag aan geld Hij vernam le ziekte van Louise de Basseterre daarop den dood harcr moeder hij vloekte het noodlot dat allea tegen hem scheen te kceren Overtuigd dat Loui e met aan een huwelijk zou kunnen denken kort na het overlijilen van hare ouders nam hy na lang nadenken het besluit zich in een geheel jaar met te vertoonen IVorJt vervolgd