Goudsche Courant, dinsdag 3 oktober 1899

Woensdag 4 October 1899 S8ste Jaargan iNo 8008 S mimm coimnt I ieuw8 en Advertentieblad vqor Gouda en Omstreken Telefoon No 119 A D V E RT E N T I E N worden geplaatst van 1 5 regels il 50 enten iedere regel meer lil Centen roote letters worden berekend naar plaatsruinite In wending van Afi verten tien tot 1 uur des nïidd relefoon Ito 89 De IJitgaye dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pvijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V T I F CENTEN g s H Ken waro Schal voor de ongelukkige BlacbtoËFera der Zeltberlekking Onanie en geiie jne tiiflpattingen li het beroemde werk Z Dr Rctau s i lfbewari Bollandsche aitgare met 27 atb TQn 2 ffuldou Ieder die aan de rurscbrikkelykfl gevolgen vau deze ondeugd l dt moet het lezen de oprechte leenng diu het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkregen bg hetVerlagB Magazin te Leipzig Neuuiarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in pOBtzegols en iu eiken boekhandel in Holland FEANSCHE STOOMVERVEEIJ cheniiselie Wasscherij H oL i Ët tii iME K 19 Srutskade BoUerdam Oebrevetoord tl i r Z M den Koning der Belgen Boofddep6t voor GOUDA de Ueer A VAN OS Az Specialiteit voor het itoomen en Terres vau alle Heeren en Dameagftrderoben alsook allo Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoom n van pluche mantels veeren bont enz Oordguen tafelkleedeu enz worden naar de uienw8te en laittste methode geverfd Alle goederen hetzji geHtoomd ot geverfd worden onschade uk voor de gezondheid volgens staal bewerkt Nieuw onovertrofteii rof Dr Uebors wolbukemi ISHVW KRACBÏ IUXia Alleen echt met Fabrielumerlc tot voortdurende radicale en sekere genezing vau alle zelfs I H de meest hardnekkige xenuw mBBÊ ttiektert vooral ontstaan duor K9 afdwalingen op jeugdigen leoftyd Totale genezing van elke zwakte Bleek zuoht fïenauwdheid floofdpöu Migraine Hartklopping Maagpyn slechte BpyBvertering Onvermogen IrapoteBz Poliutione enz Uit voerige prospectussen 11 p r f OBch fl 1 fl fl 3 dubbülB fioscb I 11 fiViOentrmUnopÓt Mattb v d VoRto Zaltbommol Depots M Clébon 8t Oo Ainsterdfim F Uftppol B Uravynhftgo J 1 ahnmanii ilo Jun J C xn ItoUurdam Iff Co Gouda rn bii Mie drogiateu A SLEGT beveelt zich aan tot hnt leveren van Zuiver Zeeuwsoli Tarwebrood 1 cent de K O NIEUW E HAVEN 28 Mflj Bekroond op de Internationale Teng toonatelling van Bakkerg Maalderij en Kook knnst te t Gravenltage met een diploma Veruld ï iWeren Medaille Qeoombineerde NATPR GENEESINRIGBTING door planten krulden ozon water licht lucht enz llizondere behandelinR v in J60 nnwülekten verzwakkingen als gevolg van losbandige leefwijze of jeugdige bnitensporigheden hoofden ruglijden IdeekKUcht niaufclyden slechte kluedsnieuKluir zlrklcii der stofwIsseUiiK borstiydeu rheuuiallsnius Iswhias vlechten en huidziekten llillijk pension Kxtcrnc behandeling in speciale gevallen Prospectus op aanvrage gratis en franco Sanatorivim Arentsburgh VUOIIIiUlUi bij Den Ha ig a an de ieestbrug TANDAU18 E CASSITO Turfmarkt 1 Tl Grouda SPREEKUÜRrTOii 8 to 5 uur VRIJDAGS van 1 tot nar ZOKDAUS geen spreekuur iil op vkrtMU bl Hl Het bene onesh delykttt en c makkelyket poetemlddel voot Heeren en vooral datnei en Kinderschoenwerlt U de Appr r van C M MUIIer k Co Berlin BeuK Str 14 Alen lette goed I naam en fabriekemerk Iieri WMallen Ie wjew r jelejWH Staat sspoorw egen He extra treinen welke gedurende den WINTERDIENST 18 1900 des nachts van ROTTERDAM Del fxohe Poort n van DEN HAAG naar AMSTERDAM loopen na afloop der voorstellingen van het Nederlandsch Opera gezelschap Directeur V D Linden zullen ook worden opengesteld voor vervoer van reizigers IC 60 9C 141 bestemd voor € Ol U De reizigers voor GOUDA moeten voorzien zijn van gewone of retourbilletten of Kilometerboekjes Maatschappelijk kapitaal 1 000 000 waarvan uitgegeven en geplaatst f 500 000 Uitgifte vaii 500a0004pCt Scliuldbrieveii tot den koers van 100 pCt De inêebrifetug wordt opengesteld op d en 4 October a te Mmêterdam ten kantore van de NATIONALE VOORSCHOTBANK H H DE KOOK UVT DEN BOGAARD LEEMBBUÖGEN GUÉPIN MUYSKEN Hottertlam JAN v d HOOP ZOON ADRS OFFERS ZOON AofUfa MONTIJN DORTLAND Alwaar PROSPÏ CTUSSEN en INSCHRIJVINGSBILLEÏTEN verkrijgbaar zijn Stooinbootdiensl De Volharding Met 2 OCTOBER begint de namiddag dieii§t van GOUDA naar AMSTERDAM te vertrekken ten I uur m plaats van 4 uur Indien gij niet wilt hoestesi gebruikt de allerwege bekrooude en wereldberoemde Superior Druiven Borstlioiiig Extract tieiiamiHii uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem van H iH AK JSCHAIÜ Co Uenllaa iyov ncim SCHAIK BCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN CO S Melianthe ie liot boste miiUlül der woroUl tk CO B Ittelianthe geueoat Klnklioeat ft CO S Meli ntbO geneest zoowel 011 1 Ills jong CO s Melianthe mag iu gogn buis uzUi ontbreken Oo S Melianthe stunt voortdurend omler Schuikuudig toeziobl Co B Meliantha helpt onborroepelijk CO B Melianthe is bekrouiul met EereiUpIoma s Co B Melianthe is bekroond met Goud Co B Melianthe is bekroond met Zilver ft CO B Melianthe ia verkHjitbaiir in flacons van 40 CU tO Cf en f I firma WOLFF Co Westhaven 198 Gouda D JUIEBIES Kleiweg K 100 Gouda E H viH MILÜ Veeratal B 126 te Gouda A BUBMAN Moordrecht J Th TOKKEN Bo lcop 1 V WIJK Oudmmicr M KOLKMAN Waddiiucveei ü ItOLLMAN Bodegrawn PIN KSE Nituwerhrk a d IJiet W J VAN DAM HaattrecU A N ViiliZESdEN Schoonhoven tGoedkoopato en Boliedst adres voor Vervoer wan Inboedel oowel binnen als buiten de sUd tnet gesloten w eng 18 bö A ORAVEöTBIJN Oudeaouwe AUeê wordt tegen Ttanaport schade verzekerd ZUIDER HYPOTHEERBANK geeeêtlga Me HHEUA Maalsclia i ieiiik KHpiUtl F eU lllillluCD Guldeil waarop 10 pCI gestort Geheel geplaalêt Dlreotauren BIr H B VAN MAA8DUK en E J DE BKOIJN De Bank verstrekt voor vaste termi nen gelden onder Eerste Hypothecair verband up Huizen en Landerijen tegen matige rente xonder vooruitbetaling en onder bijberekentnff van admtnUtratlekoaten en geeft 3i en i pttt f a 4iAr ecen nit in stukken van 1000 500 en 100 interest 1 Januari en 1 luli Nadere inlichtingen te bekumou ten kantore der Bank zoomede te öotjda bij de Firma MONTIJN DOBTLAND TE HUUR TERSTOND OF LATER BOVENHUrS Adres FLUWEELEN SINGEL 622 EERSTE NEDERLANDSGHE RIJWIELFABRIEK Directeur H BURGEfiS DEVENTER Model 4 zonder rem en schermen f 87 50 Model A met 90 Model lloi Model AJ 125 Model AAA i LUXE RIJWIEL 160 GEWONE ACATENES 155 LUXE ACATtNE 18o P S DAMES KETTINGEIJWIELEN op alle prijzen 5 hooger VerlegenwoorilijieriJ C DE KlllTEB Gouda af Paiit Exptllcr Dertig ja wordt dit middel met veiTassend succes aU pynstilleiido inwryvmg aangBWend tegen Riienmatiek Jiofa t Verkoudh eid pijii in i B Inm enlnig ecz Dit be rug eaz proefde Hujsnuddient dan dol vereelt ieVen lette dera vertrouwen op het fabrieksmerk Ankeri Ad 1 25 75o en50c de fl in de meeste apotheken Te Amsterdam by tJloth Clèban van TnyU en Sanders ïti tfd tfl a Sattnliam H J VAN SCHALEN Behanger en Stoffeerder Lang e Groenendaal I 108 Voorhanden een grootc sorteering Behangselpapieren TiFÏJÏlI G orca ijrLStoffen ZEILEN LINOLEUMS a et iteaóen tMaffen Ge ti BKTER adres voor alle soorten SCHOENWERK als iiet Nodbrabantscii Sdioeii en Laarzeirniiigazijii Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegstoeg Ontvangen iiUe soorten litvfen Uatnenen Kinder WINTEUPANTOI Ii KLS Aanbevelend J SMITS Allr reparation en aangemeten werk i U IKE OUDE t SCHIEDAMMEH i jENEVEB Merk t Varkrügbaai bq M PEETER8 Jz N B Al bewijt van htheid ii oKobet en kurk 8t eda too xieD Tftn den naun der Firau P HOPFK NIOHTOAP Stollwerck sche Borstbonbons gefabriceerd na voonwhrift van den I kon UniTersitaits ProI Gohm Hofrad Dr Hirless Bonn bebben sedertjöO Jaren Is Terzachtend middel tegen hoesten beescbheid en aandoening der ademings I organen uitsteekende diensten bewezen 1 Bij spoedige afwisseling Tan warme en koude lucht is t bijzonder anbevslenswardig een bonbon te gebruiken Verpakking Oeele pikjea 1 26 cent ATom verkrijgbaar GocDA Drukvan A BRINKMAN Z BulleDlandscti üverzlchl Men verneemt uit Berlijn dat de terugkoer van den Keizer en de Keizerin die thans op het jachtslot Rominten in Üost Pruisen verkeeren eerst kort vóór de aankomst der Koninginnen van Nederland te Potsdam zal plaats hebben Daarbjj wordt herhaald dat het bezoek der Koninginnen een geheel familiaar karakter zal dragen en elk officieel karakter mist De tot nu geuomen schikkingen van het Keizerlp Hof bevestigen deze voorstelling Er zal natunriyk een galadiner ter eere van de Koninginnen by den Keizer plaats hebben maar van andere gala schikkingen hoort men tot nu toe niets Men stelt zich het hooge bezoek dan ook als geheel familiaar en betrekkelijk stil voor t Gerucht dat de Koninginnen te Hamburg Aet Eggendorfer ziekenhuis zouden bezoeken v ordt aan een vergissing toegeschreven en In verband gebracht met de belangstelling door de Koningin Moeder aan den dag gelegd voor sanatorische modclinrichtingen iu verband met de doelmatigste inrichting van haar eigen stichting voor longlijders De oorlogscorrespondent van do Daily Telegraph seint uit Pretoria dat daar ondanks de aJgemeene volkswapening volkomen orde heerscht Zelden is een bevolking in tijd van crisis zoo ordelijk en tevens zoo cordaat geweest seint hiJ Er wordt in t geheel niet gesnoefd Men schijnt vast besloten te zijn den strp tot het uiterste te voeren De correspondent intervieuwde verscheidene hooggeplaatste staatsbeambten die allen verklaarden dat zj gaarne don oorlog zouden vermijden maar dat de Transvaal geen blaam verdiende wanneer de oorlog uitbrak Zy wijzen af dat het heele volk niet eensgezind is De Oranje Vrijstaat gaat geheel mee tegenover de Engelsche bedreigingen ZiJ leggen nadruk op de omstandigheid dat Britsche regeeringsdópêches sedert 5 maanden geen enkele welwillendheid ademden Dit was zeker geen vredesfactor De beambten verklaarden dat de suzereiniteit een academische kwestie is Transvaal beweert een internationale sonvcreiustaat te ziJn onder de Londensche conventie Dientengevolge handhaafde Transvaal het vrije handelsverkeer landeigendom gelpe belasting er is echter onmiddellijk een modus vivendi gevonden Een oorlog is onvermijdelijk want de Boeren kunnen het oprukken dor Britsche troepen naar de grenzen niet gcdoogen FEViLLE iOlV Gedeokschrillen vïn een Gelokzoeker ANITIBAL DE VOOTELmG JVaar het Fnimch DOOR W NUTTER 311 Toen hij des avonds Pen gretigen blik wierp op zijn waschtafel werd hij teleurgesteld Den volgenden avond desgelijks Eerst dne dagen later was er opnieuw een brief op zijn waschtafel Deze bevatte hetgeen volgt Mijnheer Het is te midden van een tranenvloed dat ik dezen brief schrijl tranen van berouw tranen van Hefde tranen van dankbaarheid Zult ge in staat zijn alles te vergeven als ge alles zult weten O als ik daaraan zou kunnen twijfelen ik zou niet schrijven Maar ik geloof dat het berouw de schuld wegneemt dat schuld bekennen aanspraak geeft op vergiffenis wees vergevensgezind over mijn misslagen ik heb zwaar geboet I Maar ook afe ik moet vernemen dat deze bede ijdel is als ge mij niet vergeeft dan zal ik het hoofd buigen en het aanmerken als een verdiende straf zotider morren maar ten doode getroffen Wel is waar wilde Kvugor nog eens ec beroep doen op koningin Victoria en op Salisbury maar hy liet het na omdat het vermoedeiyk verkeerd opgevat zou zyn als een teeken van zwakheid Trans va alsche regeoringspersonen omschreven hun program als dat yan de vereonigde Zuid Afrikaansche staten onder Britsche vlag voor het binnenland onder eigen viag Men vat een en ander hier op als het offlcie ee oorlogsmanilest der Boeren Aanfeaande het bericht dat de Boeren dreigen op Kngelsch gebied te komen zegt do Southafrican News Wy vernemen uit zeer goede bron dat zg niets van dien aard zullen doen Het godsdienstig gevoel vau de bestuurders der Republiek verbiedt hun de verschrikking van den oorlog uit vryen wil te verhaasten zoolang er nog cenige andere weg openblyft Volgens hetzelïdo blad heeJt Hofmeyr zich ter beschikking van de Britsche regeoring gesteld om elk rcdelyk voorstel dat nog tot een oplossing zou kunnen leiden te bevorderen De Engelsche bladen staan vol met oorlogsbericbton Er blykt uit dat de eerste botsing verwacht wordt aan de grens van Natal in de buurt van Lang s Nek en Amajuba twee namen die voor het geloof der Boeren een heerlyk en overtuigend bewys zyn Engeland heelt heel wat troepen byeengobracht iu dien hoek tusschen Transvaal en OranjeVrystaat zich indringend als een wig Glencoe Dundee Newcastle Ladybmith en Pieter Maritzburg zyn de voornaamste Engelsche garnizoenen in die streek Aan de overzyde van do grens hebben de Boeren Volksrust Utrecht Vryheid bezet Het schynt van beide zyden de bedoeling te zyn dadelyk na het uitbreken van den oorlog Lang ö Nek te bezetten De Chronicle meent echter dat de bezetting van Amajuba en Lang s Nek door de Transvakrs by de Engelscheu geen tegenstand zal ontmoeten en dat zelfs CharIcstown door Sir Redvers BuUer zou worden ontruimd Behalve in dezen hoek aan de grens van Natal verwacht men een inval in de Republiek van de zyde van Mafeking Om zich daartegen te wapenen hebben do Boereu een positie ingenomen tusschen Zecrust en tichtenburg met een reserveartillerie op stelUng by Rustenburg De Daily Telegraph verneemt dat de Indische troepen die thans op 2ee zyn last ontvangen hebben naar de Delagoa baai te stoomen en door Lorenzo Marquez naar Ko Louis Anmbal als ge gelukkig ijt geweest in het leven dat achter u ligt dan hebt ge mij daarvoor te dankon I ouis Annibal als ge het lijden hebt leeren kennen wijt het mij Ik ben uw vader I Hier werd Raphael doodsbleek en begon te beven als een koortslijder De brief ontsnapte aan zijn vingers iMijn vader ik heb een vader de zwerver het kind zonder naam de speelbal van het ongeluk de vondeling de gelukzoeker heeft een varier De verworpeling zal een naam dragen Met een niet te beschrijven gewaarwording nam de jonkman den brief weder op Hij ging voort Indien ik zoeken wilde naar verontschuldigingen om het atachuwelijke van mijn gedrag eenigermate te verdedigen indion ik mij wildi rechtvaardigen misschien zou mij dat niet ten eenenmale onmogelijk blijken Maar ik geef er de voorkeur aan mij op genade of ongenade over te geven Liever laat ik het aan de toekomst over het verleden te doen vergeten Ik wacht trillend van ongeduld uw antwoord mijn zoon ge hebt de macht in handen om uw vader over te geven aan de verschrikking eener eindelooze wroeging of hem de zoolang gezochte en vurig begeerde rust te schenken Ik wacht uw antwoord mati poort te trokken de kortste afstand van de zet naar de gren en der KepubUek Dit kan echter slechts gebeuren indien de Portugeescho rogoering het toestaat en in 4at geval zou de stryd niet tot Engelend en de Republikeinen beperkt biy ven doch zou zich de Portugeeschc Regeering zonder eenige aannemelyke reden daarin mengen wat tot andere en grootere verwikkelingen aanleiding kan geven 3 Aan de grenzen van den Oranje Vryslaat staan f ngelscho troepen af d eel ingen by Kimberley by Colesberg en by Burgersdorp De VrystaterK liobben hunne troepen opgesteld by Boshof on bg Sprlngfontein Dit zyn do voornaamste punten van het uitgebreide gebied waar een botsing in de volgende dagen te wachten is Enkele kleine troeiieuafdeelingen zyn nog in Rhodesia aan de Noordelijke grenzen van Transvaal geplaatst maar deze zyn van zoo weinig belang dat zelfs de Regeering der Republiek het niet de moeite waard acht er afzonderlijke afdeelingen tegenover te plaatsen Hetgeen verder in de telegrammen overde plannen der Boeren wordt medegedeeld is als komende uit Engelsche bron weinig vertrouwen waardig Rcchtstreeksche berichten uit Transvaal zyn thans zeer moeilyk teverkrygen daar alle telegraphische verbindingen in handen van Engelsche maatschanpöen zyn die een strenge ceasuijr op de berichleit uitoiefetteh Do voorzitter der instructie commissie uit den Fransche Senaat Bérenger is atordag met de verhooron der beklaagden in do komplotzaak begonnen Dèroulèdo word het eerst gehoord maUr weigerde iets te zeggen hy reserveerde zyn antwoorden voor de zitting van den Senaat als hooggerechtshof Andere beklaagden allen behooreude tot e groep der nationalisten volgden zyn voorbeeld zy waren zeer koppig en protesteerden tegen de jurisdictie van den Senaat tegen het verduisteren van stukken uit het dossier tegen de weigering van Bérenger om meer dan één advocaat voor lederen beklaagde toe te laten enz Wat dat dossier betreft ziehier waarom Bérenger de volledige overlegging weigert Naar hy aan de verdedigers heeft geantwoord schryft de wot slechts voor de proces stukken aan de verdedigers over te leggen Daaronder verstaat Bérenger niet de brieven voor een deel van zuiver privaten aard die by de verschillende huiszoekingen in beslag zyn genomen Des te minder schryft hy is de commissie tot de overlegging hiervan geneigd omdat reeds nu allerlei indiscreties Aldus oindigde deze raadselachtige brief waarvan de jongeling de herkomst niet kon gissen Tevergeefs liet hij al de mannelijke bedienden uit het huis voorbij zijn geest trekken De intendant had hij nog sinds zijn hersiel niet gezien Stelselmatig had deze hem ontweken Een oogenblik kwam nog de gedachte aan een mog lijken valstrik bij hem op En hij besloot zich nergens heen te betreven i h met to vervoegen op eenige aangoduide plaats dan die door hemzelve zou aangewezen worden En mocht hij opnieuw vijandiin vinden die hem in de gedaante van vrienden n ulerden zelfs indien hy een bekende van vroeger zou vinden zoo nam hij het besluit Biroorloos te verdwijnen A De briel zelve trof hem diep stand viel hem het gebrek aaif dat duidelijk uikwam in de holle theatralen stijl llie eene volzin vader trok zijn aandacht af van al üeen oogenblik i h dacht hij er aan om niet te antwoordtin Zijn antwoord luidde i Kom Mijn hart is open voor u Laat mij niet lang wachten Het ongeduld verteert mij Hierop verliet hy zijn kamer Het waa zeven uur in den avond Toen hij een uur later het slaapvertrek weer binnentrad vond hij daar een man Die man was Martial de Préaulx geboren Antoine Piedfort Büphael zag hem a i door de advocutten zyn begaan waartegen overigens de commissie verder maatregelen denkt te nemen Bérenger is zót i sterk togen i pnbliciteit aan de instructie gegeven dat hy Zaterdag persoonlyk een journalist die in do cour van het Lwembourg oen fotografie van Dérouiéde wilde nemen dit verbood Dérouléde gaat voort aan allerlei menschen daverende brieven te schryvon hy blyft steeds alle verstandhouding mot de royalisten afwyzeu en noemt zich republikein Een sterke staat een inderdaad geregeerde natie een fier vaderland onder ewi oeriyko Republiek ziedaar myn geheelo program en doel De Keizer van Oostenryk heeft gisteren het ontslag van het ministerie aangonoraen Het nieuwe is samengesteld als volgt ClaryAldringen voorzitter van het kabinet en landboaw Welsersheimb posteryen Witteck spoorwegen Kürber binnenlandsche zaken Kindinger justitie tlhlonrtowski minister voor lalicië De sectie chefs van onderwas ünancii n on handel zyn belast met hettydelyk bestuur van die departementen Heden zal het kabinet den eed afleggen Verspreide Berichten Fkankhuk De regeering heoft den hoogsten krygsraad de bevoegdheid ontnomen om de opperoffioieren voor promotie voor te stellen by den president der Republiek Voortaan zal dat geschieden door den minister van oorlog By de onthulling van het gedenkteeken voor Les I nfants de la Haute Vienne die tytiens den oorlog van 1H70 gesneuveld zyn heoft de sociaal democratische minister van handel Millerand een rede gehouden waarin hy betoogde dat zelfs in de politieke worstelingen niet vergeten mag worden dat alle Eranschen broeders zyn zonen van hetzelfde land en dat als zicli heden dezelfde gebeurtenissen voordeden als in iH70 verschil van godsdienst en politiek zou moeten worden vergeten om als vrienden te staan onder de vlag van Erunkryk De zwager van kolonel Picquart last heeft zyn ontslag genomen als mairc van Villed Avray omdat de gemeenteraad een door hem voorgestelde motie heeft verworpen waarin de regeoring werd gelukgewenscht met haar houding tegenover de vyanden van de instellingen en do belangen der Republiek Inzake de plundering van de St Josephskerk te l arys op 20 Augustus jl zyn 11 be Hij herinnerde zich met dien man ooit gezien te hebben In den anvang sprak geen van beiden een woord Raphaels nieuwsgierigheid was zwakker dan zijn verrassmg die man daar voor hem was yn vader Die man kende het raa Uel van zijn geboorte Nu zou het opgeltjst wordun of hetgeen hij zich droomde vajfcoornamc geboorte en edel bloed waarheid yia Ji I iofde gevoelde hij niet bij het zien van dezen man Hij voelde niet den minste aandrang om zich aan de borst van zijn va ler te werpen De gedachte aan zoo iets kwam zelfs niet op bij den jongeling Toen het ijs gebroken was en de verklaringen van weerskanten volgden zou men niet hebben kunnen raden dat een ioon hier zijn vader vond zijn vader dien hij nog nimmer had gezien ol een vader die zijn zo n vond Het verhaal dat Martial vgal van de gebeurtenissen die fe geboorte van Raphael hadden vergezeld en die er aan vooraf waren gegaan waren in hoofdzaak leugenachtig Ofschoon overvloeiende van zei f beschuldiging en van uilroepen van diep berouw was er in zijn verhaal niet duidelijk op te maken waarin zijn schulrl eigenlijk bestond Na zijn verhaal geëindigd te hebben sloeg hij den jongeling aandachtig gade Kn mijn moeder vroeg deze Met voordacht had Martial niet het minste omtrent haar opgehelderd haar naam n et genoemd en zelfs niet van haar gerept Wordt vtrvoigd