Goudsche Courant, maandag 9 oktober 1899

t Dinsdag 10 October 1890 No 8013 38ste Jaargang QjpmifTXisro VJLisT het wnsrarEE SBisoEnsr I MARK T GOUDA mimm courant jyieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken mm SPECIALITEIT amm SPECIALITEIT m MANTELS m JAPONSTOFFEN P iSl Telefw Ik M ADVEIITENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer Ml Centen Gi oote letters woitlen berekend naar plaatsruimte huemlmg van Advertentien tot 1 uur des miiUl feler N M De Uitgave dezer Courant geschiedt dag el ijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pnjs per ine maanden ia 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN UhKnOOND net ZILVER p NAT M INTF ItVAT TEVTOONSTI LLINGPil Bericht deontvangst der groote keuze in NOUVEAUTÈ S als DAMES en i i üEuiii i ti ls COSTUMES BLOUSES PEIGNOIRS ZWARTE EN GEKLEURDE VELVETEENS PELTERIJEN ENZ De billijkNtc tot de beste soorten teg en de meest Concurreerendc prijzen Alle MANTELS zijn van PRIM KWALITEIT en voor de soliditeit der Stof wordt gegarandeerd is een zeer geurige 2 Gent SIGAAR ITieuw model kleine Knakjes Md Opiabare Vrijwillige Vedtooping WEGkNS 11 gedreven door een Petroleninmotor EEN BOUWTERREIN en VIJE asneengeboun de WJlim en ERVEN alles aan elkander op het dorp te Krimpen aan de Lek en samen groot 11 Aren OS ontiaren j bj iniet aislag en combinati n op WOENSDAGEN 18 en 25 mmm OCTOBEK 189 voorm 10 nar UI ht t SoeletetUgebttUtii Mom ten overstaan van den Notaris A 1 dï MOOJI te Lêkkerkerk die evenals de verkooper de Heer A H0B8MAN te Krunpen aan d I ck nadere inlichtingen geeft Te aanvaarden 1 December IS it looveel vroeger als met den verkooper wdrdt overeengekomen MBDDilS BIT DE HAHD TE KOOP TE HÜDB TEE8T0ND QF LATER een BOVENHUIS Adres FLUWEELEN SlisHKh 622 BISSCHOPJES Gh O TJ X A Beriphten de ontvang st der NIRUW8TK MODELLEN Dames en Kindernianteis OOLFCAFES en Id ITTELCOSTÏÏIiIES Fransche Duitsche en Engelsche StofeDyoorDamesCostomes Vcrdei alle lOUVEAUTÉlS voor het Ons beleefd aanbevelend O 9 g w icri5ria AisriDEXjAi Ei3iT Kort overslcbt onier PrtJsooarant8HBB11IB8 P 1b m old Dij van al 1 10 50 per 12 Aess 18 nesch ISIS 160 175 6 826 ROODE en WITTE POR IWIJNKNMADKRA S drooft eo ïoot t VKRMOUTH U Turin O 1 375 w BODMJA HAMPAHNE ÜONA i J 175 1 2 26 1 8 75 t 8 25 SCOTCH WHISKY a S o 2 Por Fl Pot Ank 46 t a66 Nto 127 76 0 76 81 0 5 aö 1 IJ 5 080 84 1 42 090 37 50 110 47 i II 13 = S U8TKA0 3 CHATEAU VAIiEOSK 5 St KSTEPKE I Ht BMILION 1894 g PAini l ISflS RAVHS Witto Borde BX i 8AIMKKNE 5 ZKI lIN iiER Moeiel BOimaOUNE De flosBoho i n iii di ii prï en begrcpoi en worden k 3 ets per stnic tenggenomen Bï elke hoeveelhud viikrijgbaar bjj Pe nrma T CWEBAS Coiid tOovdkoopste en aoliedsi adres Toor ¥ er oer van lRlio 4el loowolbinntn lUa doiten de sUd met gesintenwigei ha A OR A V KH rKrJN Oiide Gouwe ttóin Drakvan A BlUNKMAh K All tKOrflt trgun Tfanitiiort scHadti i orwA m fi L BISSCHOP NU 2 jn voorhanden Haarden Kachels BB in ZQer grooto keuze Hl Mehte AmeHk iloorbranéenUe VULKACHELS KOLIN en TlIRFIt KKI TEGEimTEl Beltcld aanbevelend JAN ROND Korte Oroenendaal 1199 300 Vmmtn B MdKUr a liAnd ArliUw Eeo Ziekte voorkomt men als ü de J rcBTB nussisoaa mmmmmm draagt l HeereD 85 Dames 75 cent n De Eoode Laars ES De GoedkoopB Winkel Aanbevelend J VAN ZO KVELD 1 TDDPRÏMS COIFFEUR Dubbele Bu urt II 4 GOUDA Antiaeptische Salon voor Soheeren en Haarshijdon Verkrijgbaar het beroemde EAU FAVIEIME ter verdnjMÏig der Roos rereaarMgt olie amrteu HAARWERKEN Bultcnlandscb Overzichl Er IS te Pretoria een iroenboek verschenen met het antwoord den 25Hten September gebonden op de dépêche van Cham berlain van den löden Het antwoord ver klaart dat er geen reden bestaat die een inmenging m de binneiilandsche aangelegen heden van de Transvaal rechlvaardigt Het protesteert tegen het feit dat Engeland het oor heeft geleend aan de petitie van de Uit landers aan de Koningin De regeering van transvaal weigert de waarheid van de beweringen m het verzoekschrift te erktnnen die voor een deel bedrieglflk voor een deel valsch ijjn maar is bereid raadgeving of vnendschappelflke voorstellen van de rjks regeering te aanvaarden De depêche ver dedigt de Inancieele en algemeeno admini stratie van de Transvaal en beslnit met bitter te klagen over den invloed door de nid afnkaaiische Liga op de Britsche politiek geoefend Het antwoord beschrflft deze Liga als een organisatie die oen omwenteling zoekt nit te lokken ten einde Transvaal s oaafhaukelgkheul te vernietigen De briefwisseling tnsschen president Stegn en Sir Alfred Milner is openbaar gemaikt Den 278ten September wees preside nt HU jn BT q dat Engeland zjn eischen had gewijzigd en hg hoopte Iransvaal over te halen deze eischen aan te nemen Hg verklaarde dat OranjeVrgstaat nog altgd gereed is oqi bemiddelend op te treden maar wenscht daartoe den werkelijken omvang van Engeland 8 eischen te weten Hg vertrouwt dat de militaire operaties geschorst zullen worden gedurende de verdere onderhandelingen Sir Alfred Milner antwoordde dat de Bntscbe toebereidselen noodzakelgk waren door het btjeentrekken der Boeren strgdmacht aan de Natalscbe grens Den 3en October seinde president Stegn dat de Britsche krggstoernstmge n zgn i 0 gingen on die van anderen om den vrede te behouden belemmeren en biedt hg nogmaals zgn goede diensten aan De toestand in Zuid Alnka blgft nagenoeg onveranderd üe grenzen worden hg de punten waar in geval van oorlog een inval zon kunnen geschieden nog steeds door een sterke Boerenmacht bewaakt luchtelingen verlaten nog lederen dag het land Natuurlijk spreken zd over de slechte middelen van transport over het gebrek dat zg onderweg haddan te Igden en den uitgestanen anjst en de beleedigingen door de Boeren hun aan gedaan FEVILLEIOX Gfdeobehrillen van eea Gelukzoeker ANKIBAL D5 VO ELING T av het franuh DOOE V NUTTER 3 reraauwemood had hij de kracht om een t t delaar aan te inreken die in ge gen houding met den hoed in de hand elkeen die een blik op het huis wierp om een aalmoes bad Wie 15 het die m dese woning overMen ia P vroeg Martial vDe meesteresse van het hotel mademoisflle de Basseieterre een aalmoes medelijden met een arme ongelukkige Louis hoorde dit antwoord Vader en zoon zagen elkander aan Geen vaji beiden sprak een enkel woord Als wpletterd bleven cy staan HOOFDTUK XXII HIT l KSTAHBm Op het hoorcn deeer ti dmg die op eenmaal een njncr tcedere droomen m damp deed vervlie mn was Louta of Raphael gdijk we liever vullen voortgaan hem te noemen zeer bleek geworden maar geen enkele uitroep geen kreet van verbittermg wu over aijn lippen gekomen Overdreven klachten Niemand kan in tgden van paniek eischen dat de spoorwegmaatschappgon een voldoend aantal wagens eerste kUsse beschikbaar hebben zonder nog van salon en rcstan ratie agens te willui spreken Men moet als men per se weg wil het maar voor lief nemen en zoo heel slim zal het trouwens wel niet geweelft zgn In Afrika is men evenals m alle landiMi waar lange afstanden zgn af te leggen zonder dat men ieder oogen blik bg stations met restauraties ophoudt gewoon rfnondküst en drank mede te nemen en dit zal nu ook wel gebeurd zgn Waren er die mt verbouweroerdheid oit overdreven angst dit vergaten dan znllen ze nog wel door hun medereizigers geholpen Oja Degene n die vergaten dat Afrika geen Europa is hebben hun welverdiende straf ontvangen DatP misschien de Boeren de vluchtelingen if en toe hebbon uitgelaehen is zeer wel mogelgk maar wainichgnlgk was dit dan tocli omdat de menschen z lf hiertoe aan leiding gaven De manschappen aan de grenzen houden zich mtusschen rnstig Generaal Joubeit moet weer naar Pretoria vertrokken zgn Vooreerst is er dns geen verandering in den toestand De scheidsrecbteigke uitspraak van Wal deek Ronssean inzake de werkstaking te Crensot is Zaterdagavond aan Sehneide r moilagcdeeld De afgevaardigden van do stakers hebbei er ook kennis van gekregen Zg verklaren dat zg hun genoegdoening verschaft op alle punten Heden wordt liet werk hervat De belangstelling in de eigenaardige verschuivingen welke de laatste weken in Duitse hland plaats hadden heelt met lang geduurd Iets dat zeker te verklaren is uit het feit dat ten slotte alles wèl hetzelfde zal blgven De nieikwaardige botsing tusseben de con servatieven en het hof kan niet lung duren en ün Stiqnel heeft don storm met goed gevolg weerstand geboden Maar al ware het anders en Von Miqnel vervangen toch zon de toestand niet veel veranelerel zgn Conservatief blgft troef in Daitsehland des noods tegen de conservatieven in Torh zgn er enkele verschgnselen welke niet geheel onopgemerkt mogen blgven en al teeken des tijds vermeld moeten worden De nationaal sociale partg hef ft deze week te OOttingeii baar jaarvergadering gebonden Hoofdschotel was do zeiogen tuchthuiswet welke door den hoogleeraar Brcntano en geen tnan was in 7jn oogen t ekomon Zijn vertrouwdheid met het ongeluk was zoo danig dat een ramp hoe verschrikkelijk ook hem niet meer kon verbazen Ziedaar mijn leven ziedaar het bewijs van dewaarheid mijaer geschiedenis voor zoover ik die gisterenavond vertcjd heb voor mij altijd een droom van geluk en ontwaken op een kerkhof Martial gaf geen antwoord De onverwachte slag die hem zooeven getroffen had scheen hem verbrijzeld te hebben Hij geleek een standbeeld Raphael vatte deze zwijgende smart verkeer op Volgens hem was dit de troosteloo e droefheid van iemand die iets wat hij liel beeft voor altijd ziet heengaan misschien gemengd met bittere wroeging I e smart die op Martials gelaat te lezen stond of Raphael levendig fg Hij beminde mijn moeder dacht hij ik kan begrypcn wat hij thani gevoelt Hij had haar iief zooals ik Mathilda liefhad Ilij moet lijden zooals ik geleden heb Be wogen bij deze gedachte en bij deze herin nering greep hij m eea opwelling van medelijden de hand van zijn vader en zeide op den toon van innige deehiemiifg Moed vader Het waa daarboven besloten dat WIJ haar op deze wereld met zoucjen zien die gij thans betreurt die ik hef heb zonder haar ooit gezien te hebben het was besloten daar boven dat moedo die men daaf grafwaart geleidt nooit haar zoon zou omarmen Moed onderwerp u aan het lot waar dit toch niet te den rechtsgeleerde Soltm werd besproken en veroordeeld Met algemeene stemmen verklaarde het congres zich voor de hand having van het recht van coalitie Men uitte vorder de heiop dat de keizer indaeh tig zon weren dat hg de beschermer des volk iB terwgi men verder denwensehmt sprak dat de volksvertegenwoordiging de wet zou verwerpen Tegenover deze voor Duitsehland zeker tamelgk vermetele uitdrukkingen slaat na tuarlgk de reactie pal Vooral in bet groot hertogdom Saksen Weimar is z j zeer leven dig gevolg van lint veldwiimon dor sooia listlsche denkbeelden die daar blgkens do Bllksdagverkieringon van 1898 door zeer velen werden aangehangen De eerste stapjien welke de regeermgtot beitrdding der soeiaal demon atie deed vielen al jeer ongelukkig uit Men verbood of be len merde alle door de socialistische partg belegde vergaderingen een verbod dat na tuurlljk de propaganda niet smoorde Thans 18 men weer een weinig verder ge gaan Altliaus lu eoiie vergadering van den miBlsterraad is onder voorzitterschap van den Groothertog besloten om de soe ialistise he agftatie lu het Groothertogdom te bestrijden lOOdat het indienen van een nieuwe wet op Vereemgingi n naui Piuisisch meidil inden Laueielig kun woiden tegemoet gezien tmfÊ Verspreide Berichten I HJtNKIIUK De werkstaking der arbeiders in do auto inobiclen abrie k van graaf Dieeii te Pntesaujc is goèindigd Nadat de fabrikant verklunrel had dat ledero arbendei die op een bepaalden t jd het werk met had hervat ontslagen zon zjiii namen 500 werklieden den arbeid weder op Üe overigen 200 m aantal werden door ande ren vervangen Tengevolge van ion woorden isseling raak ten eergisteien ui den algemeenen raad van DUITSCHLAÏ In don taatsten tyd worden zware straffe n opgelegd aan degenen die do wet op deern eerlgke concurre ntie overtrede n Een koopman die hoeden aanbood tegen inkoeipsprgs on hoogere prgzon vroeg kreog aOO mark boete en openl aarmaking van het vonni m ile jie rs Dezelfde straf kreeg een ander die voorgat te verkoopen tegen nog nooit gehoorde pr j herroepen n 1 aten wij deze plaati verhtcn welker aanblik uw hart verscheuren moet Kotu t Martial scheen niet in staat te begrijpen wat geze werdy Hij seineen geheet verslonden in somber ge pein geheel gebroken doof de plotselinge smart tenminste de uitdrukking van zijn gelaat gal zulks te kennen Raphael putto zich uit en zeide alle i wat zijn verbee ing en zyn hart hem als doeltreffend aan gaven teneinde zijn vader te onttrekken ain de bittere gedichten die h m pijnigden Mnar de vader luisterde niet ierwijl Raphael sprak beschouwde Martial ah in een droom verzonkan de wonmg waarin zij geieetd had en geleden ij wior leven door hem yerwoest w s geworden zij door hem verfeid en in het verderf gestort Ihj bekeek het gebouw alsof elke steen ieder venster alle deuren tot hem spraken van langvervlogen tijden toen hy plannen koesterde om eigenaar te worden van dat alles en dat zij hijna gelukt wiren zijn plannen tever geefe zocht hij evenwel de plaits waar zijn kamer geweest was Hfet raam wis verdwenen alles was verbouwd en op anderen voet ingericht Wederom was hem deze woning ontgaan nog raaals ijn hoop m damp vervlogen net tartuin der de Basseterres was thans onbereikbaar voor hem Hij vloekte zijn uitstel met het zich aan zijn zooh bekend maken en met het opzoeken van 1 OUise Een paar weken vroeger zou alles m orde gekomen zijn al was ze toen misschien ziek en zwak reden te meer om haar toegeeflgjc en zen tcrwgl in andere zaken dezelfde prjjzan werden gevraagd Oiieerlgkoeeineurrenliczag een reehtbank zills hierin dat hrielhoeifden voorzien werden van afbeeldingen an fabrie ksgebonween zoodanig dat de fabriek gruotor scheen dan ig inderdaad was Men verhaalt dat het hoofd dor ïrma Krupp te EBSl n een brief heeft onlvungen waarin gedreigd wordt het gehetle itablinseinemt m brand te zullen steken hrupp heeft daarna aan zgn arbeiders medegedeeld dat als zgn labnekeii moodmllig worden vermeld hg zo met opnie uw zal laten opbemwen VViut hg IS rgk goneieg en he e ft hehoe fte aan rust BINNENLANPT Hare Majesteiten de konmginnenkwamen Zaterdagavond om 7 4 i te Postdam aan en worden zee r harte Ijjk begroet door den Keizer die koningin W ilhelmina een ruike r aanbood nadat zlj met Jengdigo gratie van do treeplank was gestapt Koningin Emma nas gekheid in zwart Hn oel met git Koningin Wilheilmuiu m een roomkleurig leiseostuum en hoed met witti veer Neich ij noch Hare Moedor toonden e enige vermoeidheid integendeel vooral de jonge Koningin was zeer opgewekt zag lachende rond en begroette met harleHJke kussen prinses Pauline von Wied die met erfjiruis Von Wied aan wezig was De Nederlandse he ge ant waa met het perseme el de r legatie en den consulge neraal aniiwe ig Igdens de begroeting werd het jiionne VVilheilinus gespoeld Na e enig oponthond iii de voi stelgke salons van hot staliein reied men naar het 8tadtHchleiss geêseorteerd doen birede n gardes dueorjis 11 teiegi leht door len aanzienlijke menigte dei weinig talrgko peiliiie had geen moeite de orde te handliaven Bü aaiikeiiiist van den stoet aan het paleis braeht de mu iek der garde gieiiadiers hot oude Wil he ImUK te II gehoeire 11II MM de Konlnginen in de Keizer reden in een rijtuig Hel weeler Vas stil en droog Vele Borlijnsehe bladen bevatten sjrnipathieke artikelen o a de Noordd Alg Ztg en de Vossisehe tg De laatste wijst ernog eens op dat geen meiiscb in lluitscbland annexatie planne n keie ste H k Kenter seint het volgende Keiningin Wilhelminnendt Keiningin Mejoder kwamen hedenavond nan en werden door den Kii er emtvangen De Keizer begioutte de Keinlnginen zeer hartelijk kuste Haar op de wang e n bood booqne tte n van rozen aan vergevingigci in I te vin Itn l nkde dagen vroeger waren iniswhitn voldoende geweest um een fortipn te vinrJcn 1 hans was het te laat I tindelijk ontwaakte hij uit zijn gt ein zijn onbestemde blik kreeg weder vastheid enutttruk king x nder antwoord te geven op de troost f ronden die zijn zoon meende hem te moeten itc Icn bij dit verlies trad hij het hek binnen en naderde de toncierge van hot hotel de RasHstcrre Deze imn was dezelkle nog als uit den tijd toen Martnl Ie Trtóuilx de Itetrt kkinji van nCt retaria waarnam bij den ouden markies doch hij her kende Martial nitt Hij deed ten lonnergc al lerlei vragen Utreffe idc de ziekte der ovi lc lene haar ifsterven en verwhillende andere zaken Uit de antwoorden van den man die rijkehjk n et lufspradk waren door aaid i ernam Marttal dat ma iemotseUe na als een heilige te hebben geleefd al haar tijd en geheel baar vermogen n wenduude tot het opncTiten von ongehikktgcn kalm was heengegaan na een ziekte van dria digen gedurende welk kortntondig maar smartelijk ziek bed ZIJ het geduld en de onderwerping cen r mar tehres had ten toon gespreid Voorts vernam hij en dit wekte oneindig meer zijn belanstelling it mademoiselle de Basseterre in haar laatste digen een zon lerlinge wilsbcsthik king had gemaakt I ouise had als hiar laatste wil ctfisrht dat haar testiment een dag na haar tccuïfrdelwslellmg oi ehlijk zou worden vocH gelezen iii de grootp za van haar woning H ordt v rvoli