Goudsche Courant, maandag 16 oktober 1899

1 1 Paiii Expeller Dartig jiuu wordt dH mid dÜ BUt TtnUMOd B1UXWB U i iwilflknde iawrgnog MBgmnd twm BhmmstUfc Jioh t T0ri radh wd wpi fat ém GOUDA GROOTSTK COLLECTIK effen en gewerkte Zijden Stoffen waaronder Moiré Jkiillek prima J kwaliteit in Zwart en diverse kleuren a f 1 10 per FU f HET BESTE AUKE8 voor Velveteen voor Costumes IlIJKE KI L ZE in effen en g werkt Fluweel BOiNTKAlMDElN in verschillende soorten ook Mongfuliebont in diverse breedten ASIRAKAlV in gewatteerde voering in zwart en gekleurd MEEST GESOIITEERD magpazijn van Bontwerken als Moflen Krag en Cols en Boas alsmede eene zeer mooie keuztt ia Kinderstelletjes RUIM ASSORTIMEiNT in Damesrokken en Kerhemden van de gfoodkaopste tot de Hjnste kwaliteit VOOK HA DWERÜËi i GEBLOEMü Fluweel eti Zijde ZIJUE PLLCHE in diverse kleunii van af 52 Cent per El SATWIN I 30 50 80 ZlJliE I van af 70 Cen per El KOORD en LINT en prijzen OPRUIÜIilG van RIJWIËLEI il =r S I Tieadeweg BISSGHOPJES is een zeer geurige 2 Gent SIGAAR ITïeuw modol kleine Knakjes L BISSCHOP October TUd van Greenwich Wlnterdlenst 1899 1900 Aangevangen I SOtDA OtVïSDA 11 18 ll n 18 18 H 8 1 8B 8 11 8 88 S 8 BT 4 88 11 8 1 11 86 1 0 I 11 48 t 1 t 11 81 18 88 1 8 8 S0 1 84 4 04 0 411 Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Ooud 7 80 7 88 8 1 lioordrgokt dooi 7 87 KiauwerVark 7 84 0 imU 7 41 Sotlmdun M 8 80 7 10 RotlerdimD P inil iijB aIiJTj DlJv li 1 HW 1 J Op an ti i rii itodit M J B mMam tol P l f rtül i ct a l a Tnhjgb r lep k l md tfrü J Hi ll iri S or l titr l MEt wj I j ü ftOTTBRD U 90UDA Ti m E 11 0 H 88 11 87 18 88 11 88 18 18 40 8 80 7 SS M8 8 41 IS 10 19 9 8 9 40 10 19 10 89 10 86 3 10 48 S 08 8 1t 9 00 9 88 10 0 10 17 114 FwulUtitf op a a loop ktn niot gwokond wordmi 1 54 18 011 18 84 I Oi Holluta poor L Eitr nppUmrttlb yi fu it Compagn acr Wtgnu Lilt BOUDA UBN 1 1 08 1 01 9 14 8 48 1 18 1 99 t I l 8 1 80 1 48 8 49 4 1J 7 9 8 80 8 19 9 188 11 M 8 99 86 e 8 41 iAf iMiAO 9 98 9 7 9 88 10 98 e O U U A A IISTBRDAU fit fwia Cioadw 9 8 09 8 18 9 88 10 10 10 7 19 08 1 06 9 86 8 18 4 O 08 1 S 8 16 86 9 9S 9 86 10 88 Amat W 8 01 8 8 9 09 10 10 10 84 18 48 18 7 1 8 8 98 4 18 4 87 8 0 8 8 9 0010 01 0 1010 011 48 JlAaat 0 8 11 9 0S 9 98 10 9m 09 108 1 10 9 09 8 41 4 80 19 8 06 9 1810 8 10 8810 8118 00 9 48 10 1111 87 11 8 18 89 1 80 I 4E 8 00 4 00 4 88 4 48 8 80 8 181 49 7 X 8 66 9 48 10 11 4 1 6 18 9 49 08 8 80 10 08 18 iM 10 14 aHan t 48 05 7 0 7 80 7 48 8 8S 8 8 9 08 Virtirg 4 l 3j 10 17 86 Zoet Z g e OJ ZTïZ Zh Z Z Ml Z fi nirinoiiikitnia illnii 1 e ie klu xti l U P uigon Toof i Ui Br nk W 1 tU ütr t I B t 0 APHANIZON Vlek ken reiniger Verwjdert elke VLEK onverschillig welke oorzaak in Tnbe 0 4S cent bij D MIEBIES 6 81 O 8 IB 8 8 9 18 9 48 11 18 11 01 19J 9 80 u 8 81 4 4 6 90 7 18 8 10 9 48 Vf 8 48 6 0 7 S 8 90 8 8U 9 80 10 0011 80 18 819 40 4I 8 80 8 48 01 8B 7 80 8 86 1 00 j l7 7 84 8 18 9 09 9 84 10 18 10 48 19 1 l ii9 1 94 8 98 4 l7 4 98 8 47 7 9 8 14 9 1 J 11 10 7 4 8 89 8 86 9 89 10 14 lO Bl 6 87 88 7 88 f 1 8 49 9 80 10 16 10 88 11 88 19 08 1 87 3 08 8 0 8 69 4 48 88 6 41 6 1 7 88 9 19 10 00 10 84 6 18 6 68 8 14 10 88 11 55 18 87 4 99 7 9 9 41 10 4 5 80 7 08 8 8 10 46 U 86 4 8 1 7 87 9 40 O 7 17 7 97 8 88 9 01 9 98 9 9 10 9 11 10 19 11 19 1 8 119 8 40 8 8 4 48 90 6 10 7 19 7 88 8 98 10 09 10 88 11 10 ADVERTENTIEN Heden ovi rlccd iaiht en kalm onze lieveling Welmoet Henriëtte Geertruid 7 jaren ond W N VAD OARDEREN H ö VAK ÖARDEBEN Vbbbchudk Gouda 12 October 1899 Bezoeken van rouwheklai kunnen niet worden afgeieaeht Voor de vele blijken van belangstelling ondervonden bij de ziekte en het overipen van onzen gelielden Echtgenoot en Vader betuigen wvj onzen hartelpen dank Wed W DE JONG Wz en Kinderen Openljare Verkooping te GOUDA op DINSDAG 17 OCTOBDE 1895 des morgens te 9 uren aan het hnis wijk K No 252 aan de Peperstraat van eenen INBOEDEL als Kasten Stoelen Talels Bedden en Beddengoed enz Voorts eeno partij KEÜIDENIERSWAEEN gemaakte KLEEREN DEIE BASCULES waarvan één wegende 750 K G en eenig GEWEEKT GOUD en ZILVBE Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot i uren te zien Nadere Inlichtingen geeft Notaris G C FOETUIJN DROOGLEEVER te Gouda GEBROKEN voorwerpen van glas porselein aardewerk hout ivoor ijzer steen enz worden onbreek baar vastgelijmd met do wereldberoemde cement ol Flacons met gebruiksaanwijzing 10 Cent per flacon bij J VAN OUR Kleiweg No 2 GOUDA Bierbottelarij Tegen zeer gunstige conditiSn TEE OVERNAME AANGEBODEN een BIERBOTTELARIJ S S8 0 9 41 I 8 1 8 1 t 08 I 7 88 Botterdun Beun Rotterdam D F Botterdam M 4 48 Oapelle 4 Nlauwarkark 04 Uoordraelit ll olds 8 17 7 18 8 48 B1 0 8 14 to 8 10 i tJl i l Uui ntn betjeii 7 8 8 09 8 41 9 11 7 87 8 8 7 48 8 08 9 14 07 8 85 9 19 9 89 Gouda ZvrenhuiHD Hoerkapelle SoatannearZegwaaid Voorburg Haga w i 9 07 80 88 8 48 8 0B 84 7 0 8 18 lioada Uudaw Woard VtfMki lil aakl V enlea Uudaw Oogda die ten zeerste voor uitbreiding geschikt is Br onder No 2482 Bureau dezer Courant aKJLKOa HAaASINS DU FrMemps NOU VEAU TÉS Wij verzoeken de Dames die ons geïllustreerd modealbum voor het Wlntersei oen nog niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan 11 JULES JALDZOT C Paris Hetzelve wordt dan omgaand gratig en franco toegezonden Bestellingen van af 25 francs vrij n alle kosten aan huis met tf o verhooging Heexpeditie kantoor te Itozendi l N B Openbare Yerkooping te STOLWIJK ten overstaan van den te Gouda gevestigden Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVEE op Woengdag SS October 1890 des morgens te 9 uren aan de Bouwmanswoning wijk B No 24 in Bovenkerk Zuidzijde van 90 Halflioeleii 6 Vaarboeleu 8 Gra§kalvereo 6 vette Varkens 80000 Kilo s best gewonnen HOOI MELK l BOUWGEREEDSCHAPPEN 3 SCHOUWEN B0EEENWA6EN met toebehooren HEKKEN VLONDEES BEANDHOÜT enz Des morgens vóór de verkooping te zien Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris 1 Van af heden versoh van SCHT Münchener Bier èi 10 Ct per halve Liteiglas Aanbevelend J E EOODE tt g S8 9 84 10 411 11 80 9 88 7 8 8 40 8 18 19 18 10 1911 1 11 18 11 80 11 41 11 8 10 4811 48 11 18 4 AnuteraAm e o r B A t T 1 C H T n tmt 10 7 19 00 19 10 9 1B 8 17 4 19 11 14 8 89 ll jl 9 40 S S 11 48 18 88 1 18 S B S JO 8 04 T 10 19 Bierhalle Zeugestraat 85 mim TEBEOOFISB te colha op DtNSDAG 31 OCTOBEB 1899 des morgens te et uren in het Kofflehuis Hariionie aan de Uarkt ten overstaan van den Notaris G C FOETUIJN DEOOÖLEEVEE VAS I No 1 Een goed onderhouden van velerlei gemak voorzien WOONHUIS EEF en TUINTJE in de Crabethatraat te Gouda Wök Q no 269 Terstond te aanvaarden Het Huis van Water en Gasleiding voorzien bevat beneden 2 Kamers Keuken en Kelder en boven 4 Kamers Zolder en Dienstbodenkamer Het is tot 1 November 1899 verhuurd voor f 325 per jaar No8 2 tot 10 Een goed onderhouden DUBBEL WOONHUIS STALLING HOOIBEEö en OPEN GROND in de Boelekade te Gouda Wgk E no 52 naast eigendom der Sociëteit Ons Genoegen te zamen groot 8 Aren 43 Centiaren Te aanvaarden de gebouwen 1 December 1899 de grond terstond Te veilen in 9 perceelen als 3 perceelen Bouwgrond ieder breed 4 Meters en lang minstens 17 Meters aan de Boelekade 5 perceelen daarachter ieder breed 3 85 Meters en lang 12 Mieters en eindelgk de gebouwen met den grond daarvoor ter breedte van 5 Meters tot aan de Wetering alles zooals op het terrein is aangewezen De perceelen nos 2 tot 10 worden eerst ieder afzonderlijk en dutma gecombineerd geveild en afgeslagen No 11 Een HUIS en ERF in de Boomgaardstraat te Gouda WJjk RR no 31 Verhuurd bij de week voor f 1 40 En no 12 na bekomen rechterljke machtiging Een gunstig gelegen HUIS en ERF op den hoek der Bogen en van de Hooikade te Gouda en uitkomende aan de Tnrtsingelgracht waarin thans met goed gevolg tie Smeilerff wordt uitgeoefend Wijk O nr 144 Verhuurd tot 15 November 1899 voor f 3 50 per week De perceelen zijn te bezichtigen en wel No 1 WOENSDAG 25 DONDERDAG 26 en VEIJDAG 27 OCTOBEE van 2 tot 4 uren en de overige perceelen VRIJDAG 27 ZATERDAG 28 en MAANDAG 30 OCTOBEE a s van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FOETUIJN DEOOGLEEVEE te Gouda 4 48 4 88 1 01 08 8 18 1 88 4 08 ♦ f 4 87 4 t s B IS 8S 8 40 1 88 8 08 1 39 8 88 1 49 1 E8 8 8i 11 4 0S 4 40 4 80 4 S7 04 10 4 09 4 84 A A O tioo WH 4 18 4 88 88 8 07 t 818 89 4 41 87 f 49 S K 7 17 K 8 48 7 4 B 8 47 6 0S 18 10 88 7 10 10 48 8 8 7 18 8 48 10 8 6 88 HO 7 89 Kit U I6 I0 WakG 11 88 T m Dit be rug esi prtMfde dél rerook ie Hl di Btd n 2 § lis SS dm Ttttnmweo Uan lette op bet fftbrieknnatk Anket Adn 2 7 o Ht50o dsfl in de m eite theken Te AmatenUm bu TJlotli dé bu TiQ TayÜ en Saaden Openbare Vrijwillige Verkooping WEGENS VEETEEK van eeue in volle werking lynle u GEliiililJ gedreven door een Petroleammotor EEN BOUWTERREIN en VIJF aaneengebouwde HUIZEN en ERVEN alles aan elkander op het dorp te Krimpen aan de Lek en samen groot II Aren 6S Centiaren ji bij inzet afslag en combinatiën ÉL op WOENSDAGEN 18 en 25 OCTOBEE 1899 voorm 10 uur in het Soeieteitsgebouw aldaar ten overstaan van den Notaris A J de MOOIJ te Lekkerkerk die evenals de verkooper de Heer A HORSMAN te Krimpen aan de Lek nadere inlichtingen geeft Te aanvaarden 1 December 1899 of zooveel vroeger als met den verkooper wordt over ISHIDDELS UIT DE HAHD TE KOOP TANDPOEDER Volgens voorschrift en met toestemming van den WelEd Heer J J CUdMXK TandartH alhier wordt door onsgeleverf Per doo8 15 ct e 10 ct Aanbevelend WOLFF Co WESTH AVEN 198 TE HUUR TERSTOND OF LATEE een BOVENHUIS Adres FLUWEELEN SINGEL 622 11 18 7 86 8 0S 8 10 8 17 8 18 8 17 8 88 1 7 10 84 10 81 10 40 10 88 8 18 7 14 P 8 0 11 41 11 84 8 80 8 t8 10 11 10 80 Sr 9 88 w 10 08 10 18 10 88 9 S8 10 90 10 49 7 48 8 88 8 17 87 4 41 47 8 18 S iO 10 06 10 40 10 18 10 87 10 89 10 4 4 11 07 r oo 11 44 iWB i w iiiiiniiii W Een Ziekte voorkomt ü als U de ECHTE RUSSISCHE WINTESFAHTOFFELS draag t Heeren $ 5 Uames 75 ent De Eoode Laars De Goedkoope Winkel Aanbevelencl J VAN ZONNEVELD Het ruimst gesorteeti MAGAZIJN VAN Heeren Mode Artlkelen Is BE NIEUWE WIEEL MABKT A 70 FRONTS BOOKDEN MANCHETTEN HEEKEN DASSEN en STRIKKEN in groote Tencbeidenheid OIlTVANIGE V de Nieuwe TRUIEN SPORTHEMDEN JAEGER SOKKEN ZIJDEN CACHENEZ en verdere Ifajaars Artikelen Aanbevelend G A B BAMTZINGER F raag VERHÖEFF S heerlijke fijn gekruide SI NIGOliiS 60 Cl de 5 Oii8 g VERHOEFF Coniseur Hoogstraat A CAFE VREDEBESl Markt GOUDA MAANDAG 16 OCTOBEE a s VOORSTELLINGEN VAN La iUoucheSavaiitë of GËLËËI bE VLIEli op de nieuw gerestaureerde Ie Bovenzaal H AANVANG DER VOORSTELLINGEN s namiddags 3 4 S unr avonds r 8 en M nnr Eïxtxée 25 Ct I Kindervoorstelling Woensd enZaterd s nam tenZVg u ENTREE voor Kinderen met geleide f S Ct Zenuw en Maagflijders wordt nit orertnigmg iIb een werkelgke halp ÏD des Dood h t boek ISaa a gre r ex aaaberolen Na ontvaagst van adrea per brioflcaart oidt dit boekje trance per poit toegeiondati door BLOKPO£L a Boekb ZaltBommel MRSTB NEDBRLANDSGHE RIJWIEIFABRIEK Directeur I BURGERS DEVENTER Uodel A zonder rem en scbermen J 87 50 Model met 90 Model A 110 Model AA 126 Model AAA 146 LUXE RIJWIEL 160 GEWONE ACATÈNE8 165 LUXE ACATaNE 180 P S DAMES KETTINGRIJWIELEN op alle prezen f 5 hooger Verl fnwoordi er J C DK llliTliK Gouda GeE BETER adres voor alle Boorten SCHOENWEHK als hel lüoonlbraliaDLsch Sdioen ei Laamnmagazijn Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Ontvangen allo soorten Betren Uameaen IHnderWlNTXRPASTOri XLS Aanbevelend C S VIITS Alle reparation en aangemeten werk Ie Abonnemcuts Voorstelling Donderdag 19 October 1899 ÏEREEHISÜE ROTTEEDAMSCHE TÖONEELISTEH LE GRAS 4 HASPELS De Vrouw van m ijn Zoon Blijspel in 3 bedrijven OBVOMD DOOR Mijn Hleermaker Tooueelspel in 1 bedrgf Aanvang acht uur Gewone bepalingen en prjjzeu