Goudsche Courant, zaterdag 18 november 1899

van Wijngaarden en T Bonthoorn OVERLEDEN J Wischmeger echtgenoot van M Vermeer 42 j N L C de Nooger 7 d teniasen in Znid Atrika Die conferentie bad toch ni t tot taak alle oorlogen te voorkomen wel heelt zi een blondere overeenkomat ontworpen betreöende middelen tot vredelievende oplossing van internationale geschillen De conlerontie rekende zoo weinig op het voorkomen van alle oorlogen in de toekomst dat zij het grootste deel van haar werkzaamheid besteed heett aan de vaststelling van regelen en gebruiken van den oorlog Wel beschouwde de conlerentie den oorlog als het grootste ongeluk der volkeren maar toch als iets onvermijdeluks zg moest zich vergenoegen met het verzachten der gruwelen van den oorlog De uitkomsten der conlerentie ijn dus in dezen zin saam te vatten Zij heelt een stelsel gevormd uit de middelen die tot behoud van den vrede kunnen dienen door de goede diensten en de bemiddeling van internationale scheidsgerechten Zj he flt de houding der oorlogvoerende staten geregeld door bet beperken van ruwheid en wiUekenr zj heelt voor de verzachting der ellende en het behoud van de gewonden in den oorlog geweckt Maar de conlerentie had ifjet ten doel den oorlog geheel op te hetien Nadat de Senaat als hooggerechtshol in raadkamer beslist had met groote meerderheid dat ook de misdrijven aan jlnèrin ten laste gelegd gewapend verzet eiz samenhingen met de komplotzaak en dus met deze tot zijn competentie ehoord was eergister de geheele openbare zittin eewp aan een debat tusbchen mr Caire en den procureur generaal over de onzinnige conclusies van eerstgenoemde tot wrakSg van alle leden vaji het hooggerechtshof die vrijmetselaars zijn Dergelijke pogii geu ziJn zuivere obstructie natuurlijk heeltjiJn enaat de conclusies verworpen AanseviinRen 1 October l IJd vau ireeiiwlcii 6 88 6 U ï li 6 40 6 80 7 3J Si HollandHha poor L fatr opptamitetbaHq ui de Compagni dec Wogoaa Lit 7 69 8 80 8 9t IS 8 11 r 8 88 sa E 8 41 8 48 8 8 4 0 OOUD A i MHTRRD1M JM lena 6 9 8 0 8 18 9 S8 10 10 10 67 18 08 1 08 S8 5 03 36 8 16 1 1A9 9S 9 38 0 63 i met W 8 01 8 63 09 10 10 10 54 18 48 11 57 1 68 M8 4 16 4 57 6 60 8 58 9 00 10 0 0 1010 O 1 46 AmaUO 8 9 08 88 10 96 11 0 1 08 1 10 0 8 41 4 0 61 6 6 9 18 10 8 10 85 10 31 18 00 831 l tK 16 889 139 45 1 11 15 8 81 4 4 8 SO 7 6 8 10 9 46 Ama W 6 48 8 60 7 86 8 10 8 O 9 80 10 00 11 80 8 80 8 46 6 0 8 86 7 80 8 6 l OO UihI 7 17 7 84 8 18 9 0 84 1 18 10 48 U 61 1 4 17 4 88 5 47 7 6 8 14 9 1 11 10 brand De dokter was bij de behandeling van een pestl jder te Oporto besmet door een wondje aan zijn hand Spasjb Da toe tand te Barcelona wordt voortdurend ernstiger De bewoners blijven weigeren belasting te betalen en de winkels zijn opnieuw gesloten I RlISLiND In een ze r nauwkeurige stadie die pasverschenen is verklaart Tolstoi dat de te verwachten hougpri nüod tienmaal zoo vorschriBteHJk zal zgn als die van 1891 on dathjj in minstens 50 gouvernementen zal heerschcn tI Warscban zal 24 Nov a s het tweedo iongres van spoorwegdoktoren worden géh den Tl Wladjiwostock is een boogeschöJl voon de studie Ivan handel en nijverhéifl Keo en l Het I desbetreffende artikel 31 werd aange nomen met 60 tegen 11 stofumen De Kamer naderde aan de indeeling der bedrijven in gevarenklassen Bg art 32 werd overeenstemming verkre I gen tusschen den heer Drucker c s en deRegeering om de rangschikking der bedrijvenin te hooge klasse zonder nadeel voor fcnwerkgever te herstellen m nE Alsnu volgt de wijze van dekking deiyutgaven met het araendement Lohraan De msser Knyper dat de heer Lohman toelicht om onder de noodige waarborgen voor den werkman den werkgever te veroorloven zelfltet risico der verzekering te dragen en dit over te dragen aan een bijzondere maatschappij In het stelsel von het amendement blgft de werkgever verbonden tegenover de Rgks bank en enkel ontslagen van de verplichting tot premiebetaling waarvoor de maatschappg moet zorgen met v rijwaring van den Staat tegen wanbetaling Het laat de verzekering niet over aan eene regeling tusschen patroon en werkman zooals het aiiiendement Kuyper wilde JINiSrENtAND sjItaten öeneUaal I I rirj ne Hj fei h pitting van Bonderdag 1 8 Noveibber i loor do jReteering is overgenomen het j fstöl HoBBsingb tot toekenning Van reisten I en vergoeding voor tijdverlies aan opgeroate e voor de Rijkijv6rzekerings ir kiyper stelde na4er voor om wanneer deiteetiroffene weigert de geneesltuhdigfi vobrsctfriften op te volgen hem de schadel bstdllingl niet geheel doch vooij de helffofgedeeltölijk te onthouden en daarover weBank ti laten laordeeleij ji Verdelr wen obte hiJ de Weigaring totiitVeering afhanljieilijk te stellen vah de vrlagof proefondervindelijk gebleken is dat èenopetatie op ziéli zelve of hg den toestand van dert tiett okkenei i het leven in gevaar Kan brengen l I De heer ypmneulen en de Minister van Waterstaat aóhfteii hierdoor hunne bezwaren niet opgeheve Volgens deni Minister wordt op de Verzer Ïeringbbank een moeielgke taak gelegd en zjjn e geneefkundlge voorschriften noodzakelök teg enover de premiebetalers Dr Knyper beoogde voor den werkman tevermijden den dwang van of onderwerping aan of prijsgegeven van schadeloosstelling ook over zijn nabestaanden Na de bezwaren trokhij zijn amendement betreffende d operaties in Het amendement Kuyper bevoegdheid der Bank tot gedeeltelijke schadeloosstelling is aangenomen met 63 tegen 16 stemmen De Regeering had geen overwegend bezwaar zonder t daarom aan te raden tegen het amendement Mr Troelstra lichtte het amendement toe om gebiedend te bepalen dat de rente van een zwaar veroordeelde tgdens zgn gevangenschap overgaat op diens gezin Door afstemming van dit amendement handhaafde de Kamer de facultatieve beschikking Spteker ontvouwt de ifedenen van het algemeen belang voor de door hem voorgestelde verzekering als onttrekking der industrie aan den ambtenaarsmacht ontlasting d r Bank van veel administratie behoud der paBticulibre raaat chappijen VI k d balk © e heer De Beanfort ontvouwt namens 4 le Bjn een met rAésringshulp samengesteld ailfcnde inen dat d openbare lichamen vrijstelt vljn verzeklrftig hg de Bank genoegen neemt Jiiet pol ssinJeener bijzondere veriekeriitesbank als pa d der werkgever tot dekkiti d Sr veH kerife Vfflordeelen valiBet amendement zgrt het vervallen an gMrenklassen bevordering Vjan B i oorz gsmalat ege lèn in ondernemiigen ï Verspreide Berichtèiifj Fbaskeuk Pater Nailly spreekt in den Figaro het bericht tegen dat een bedrag van IjBOO OOO Iranc bij de AscomplionniBten ill boslag genomen zou zijn De Figaro ochJbr houdt zijn bewering vol De Libre Ifarole deelt mede dat dezer dagen nieuwe huiszoekingen zullen worden gedaan bij verse lillende godsdienstige vereenigingen en eenigje priesters Enoelasd Koningin Victoria zal in den aanstaanden winter niet zooals gewoonlijk eenige weken te Nice doorbrengen doch aan de Italiaan Bche Middellandsche zeekust Te Dundee ia een walvischvaarder gearriveerd die in JuU en Augustus j l het stoomschip Antarctic heeft ontmoet dat is uitgezonden om de expeditie Andrée op te sporen Het schip had nog geen spoor van de poolreizigers ontdekt POBTUOAL Dokter Pestena die uit Oporto te Lissabon was teruggekomen en door pest werd aangetast is gisteren in het hospitaal overleden Het lijk is onmiddellijk met groote voorzichtigheid begraven en men beweert dat het geheele hospitaal zal worden veri Dl hfeer Veégelns bestrijdt de amen eiiien I ten jkegens dezelfde bezWaren ils te en de de Hedrjfsvereenigii en en oraljat h t stelrol iween geschikt is oor publiekrechtïrliike l chamen en Spogjrmgmaatschappg afi iral èn tnsirthen ipdm oonj en werklieden mogRpk maakt en npn strgd der belahgen heroAnt tot schade viiulen socialen vrede Ds beer Bastort lAlaarde zich voor particuliere verzeker ngl ttr poilulariseering van do Wet k De Jieer Van der Bwaag achtte haar duurder dan eene Staatsmnk De meerderheid der commissie vtjfklaarde zich voor het amendement De Savornin Lohman De minister van waterstaat vferklaarde tegen eigen verzekering naar het amende mentDe Beaufort niet zulke overwegende bezwaren te hebben dat hg bg aanneming daarvan de wet zou moeten intrekken maar hg bestreed het stelsel van don heer De Savornin Lohman dat hij met aandrang ontried Gemengde Berichten Men schrijft uit Groningen Mej Oving een der slachtoffers van het spoorwegongeluk is de dochter van een zeer geachte Groningsche familie Haar vader is juwelier Zgn dochter was nauwelgks 20 jaar I De verslagenheid is algemeen S 67 4 89 Het hospitaalschip De Hoop is gisterenmiddag binnengekomen en hiermede is de X 9 88 4 48 4 55 6 118 S 09 5 18 9 14 10 49 11 18 U n n 18 58 1 86 811 8 86 8 48 l4 Ooud 7 80 7 88 8 19 8 88 9 01 Uoordieoht dool 7 87 45 7ieii rerlr k 7 84 8 6 Oapellg 7 41 8 59 Rotterdam M 0 7 10 9 C8 Rottordamü P 8 48 9 81 Rotterdtm B 8 18 9 08 11 81 11 85 11 48 11 61 18 88 4 08 4 16 J 07 1 14 1 88 9 8S 9 46 P 10 19 lO U 4 04 411 4 87 4 18 6 18 1 64 09 11 18 11 88 ia MV rm m koTTEBDAM SODDA Tio ca 8 88 1 411 18 88 18 38 1 56 8 05 1 39 69 1 49 l a 9 08 8 09 8 8 11 11 80 11 7 9 38 40 7 88 Bntterdam Beun Rotterdam D P BottenUm U 4 45 Oapelle 6Kien erterk 6 04 HoonlreoKt 6 11 eo d 1 4 40 4 60 4 67 6 4 6 10 18 18 11 85 10 19 10 89 K 40 3 6 46 5 61 8 08 8 14 S iO 4 0 4 84 4V 11 64 1 08 H S4 I 6 KOS 8 il iio 9 38 10 0 10 17 I ItaulUlU op il loop ba niet gmtoai wordeo w i j 8 89 V J Alloon 1 im 8 Ui W boUIm 49 6 11 7 17 o U U O A 1 K N H A n Tioo veTM 10 19 11 16 11 18 11 80 11 41 ll BI 10 18 11 46 H 1 08 1 01 8 14 8 46 4 13 4 66 6 86 7 85 8 0 8 41 9 11 7 17 8 68 7 48 8 08 9 14 8 U7 8 86 1 19 9 89 Gouda üeTenhuiMii Moerkapelle Soetermeer Zegwaard Voorburg H te 1 18 6 07 1 89 6 18 1 8 6 88 I 30 1 48 8 48 4 1S 4 4 5 87 6 66 18 46 9 68 10 86 8 16 8 43 7 4i to Il 8 86 9 08 9 46 lu ll 11 87 11 86 18 19 1 80 8 4E 8 00 4 00 4 6 4 6 6 80 8 18 7 48 7 36 56 9 43 10 19 lUaga 5 48 8 03 06 7 80 7 6 8 Si Voorburg 5 48 a oel rm g 0J efenh Uo 8 18 1 50 JM J Ol 6 18 10 11 8 33 10 17 138 4 61 8 18 9 49 ï 10 3S 1 60 S f 08 8 S0 10 08 rtnud 1 84 8 7 11 7 4 1 01 Pli U9 36 10 18 10 4 11 17 18 03 li 87 8 188 14 8 87 l 7 6 0 1 97 8001 50 8 10 S39 8 0 8 10 46 J vie ven 3 17 4 8 I I R B 1 H 18 O 8 15 8 88 9 10 1 11 3 8 II U 10 57 11 00 11 U 11 81 11 46 in 4S S 66 7 10 7 18 7 89 lOM 10 48 10 6 1 8 1 1 47 10 661 9 07 6 80 5 86 6 48 8 03 Uouda Üudew Voord U rah 6 18 S8 40 ï V r l e ll 8 f 1 11 l bO 6 04 6 84 7 60 8 18 7 4 8 8S 8 68 S9 10 14 10 61 8 T 8 65 7 63 8 81 8 49 9 10 10 16 10 38 11 18 U O 1 87 8 08 8 10 3 69 4 48 6 88 6 41 6 81 7 68 9 1 10 00 10 84 6 15 SS 8 14 10 88 11 65 18 87 4 99 7 8 9 f 10 64 i 0 0J 8 10 46 186 18 7 3 9 4 i oin a 6 60 7 17 7 17 9 S6 V Ol 9 6 10 59 11 10 18 11 1 S1 8 1 40 8 63 4 48 10 8 10 7 1 7 6 88 10 0 10 Si 11 10 campagne voor dit jaar afgeloopen De equipage wordt heden afbetaald en afgemonsterd Het scheepje wordt opgelegd Eendeel der bemanning blgft nog eenige dagenaan boord Een uitvoerig verslag zal laterworden opgemaakt De campagne is zeervruchtbaar geweest en heeft uitstekenderesultaten opgeleverd In het hospitaal zgnverpleegd gedurende korten of langen tp 10 ernstige zieken terwijl 99 patifenten doorden doctor op hun eigen schepen zijn verpleegd Hbld Ien schi ft uit Wamel Reeds mteermalen is het gebatird dat bg verkiezingen Mize emeente veldWaohter de kiezers in hel eers e district aSflopt methet verzoek om op dezen of gene candldaatte stemmen Zoo heeft ook eergisteren bjde verkiezing vhn oen lid voor de Prov Staten de veldwachter sommigen gevraagdhnn stem uit brengen op den heer Verhegen De beide wetholiders der gemeente die de verkiezing va4 den hr Verhegen gesteund hebben en zitting hadden in het tweede kiesdistrict waar alle steramen op twee na op d en heer zijn uitgebracht hebben bjj den Commissarisder Koningin in pnze provincie een klachtingediend over het zonderring optreden van dezen veldwachter i sterijchtend om 6 üur i de heer J Arendsen de Wolff inspectetir van len rboidj wmende Stationsweg nol 13 te Kotter km in het ziekenhuis oy ledeiiv Hg bereikte den leettgd van 46 jaSr Mijkens giste nmiddag in iet ziekenhuis te Rotterdam igewonnen informati6p Ver koeren van de daar nog verpleegde Vi personen er 3 in 1 aéi zeer frnstigeft en j iji ernsBgen toeslianil Die der overiifn isivra I bevifdi end In m algemeen is döoeS aud bemoedigender oMi eergisteren 1 DÏ heer A jSjeliveJd die bg do ppor T egtamp onmid ralijk dood werd wopnde op ie Nienwehajen No 56 te Rotterdam Ëerljds was hij fiofd eWr bijzondere scjiool i aitn pe Kruiskadèg en hoijwel de laatste jaren hoofi onderwijzer ip rnst j was hg nog steeds een Ijverig bezoeker vaft vergaderingen op schoSlgebied nam zitting in verschillende comraissiën was in éèn oord een zeer gezien Ttiersoon in de onder fiizerswereld 0ok daarbuiten was hjj eeji aMemeen bekend uani Hg vertrok met den rein waarmede de Vamp gebeurde in gezelschap van zijne aan taande schoondochter mejuffrouw Vl theim jnaar Groningen om zgn aldaar tijdelijk woon i achtigen zoon te bezoeken M Heden heeft in het ziekenhuis te Rotterdam ile gerechtelijke schouwing der Igken plaats J Het sfoffelgk overschot van mejuffrouw Ellens Oving wordt Zaterdag naar Groningen vervoerd om daar ter aarde besteed te worden De te Rotterdam woonachtige verongelukten worden waarschijnlijk dien dag uit I het ziekenhuis aldaar begraven Het Spelling debat O 8 17 88 10 10 10 S7 10 17 10 84 10 81 10 40 10 61 7 6 8 08 8 10 17 8 88 P 8 69 11 4 11 64 I0 1 10 80 8 oS S 9 68 10 08 i 10 16 10 88 9 3 10 88 6 17 8 87 6 34 8 41 8 47 8 13 8 0 10 08 10 40 11 10 8 10 97 10 89 10 44 U 07 11 4 9 34 tE 1 01 19 8 0 18 5 18 48 4 8 88 o Vervolg Over e on o en oo De Heer Leopold gaf te kennen dat hem de regeling altgd maar éne e en o te schrgvcn minder schelen kon Warit zei hij t was de kinderen heel goed te leren hg vond het klagen daarover erg overdreven Hierover nu wens ik hoewel er niet toe geroepen mijn mening te Ik begin met de lezerj uit te nodigen eens even bS hnn zelf en de huisgenoten de proef te nemen met de navolgende woorden laat ieder ze bg wgze van gezelschapsspelletje I eens opschrijven en dan kan men zien met o Of 00 dan A nm cA ram van koren b i vruchten n ten in de muziek n ten in I een boek am H cA i hoogetch Uti sn di I qndank kanl reti b ren 6ck Un haring b V ti ningkwettie itr ken die karakters str ken niet str ken papier H vmzetsierf meeat vtn I it ven t werkwoord een p tigt vent t ren van kerken zangi rm b rtn werkwoord j aardappelen fi len van Gouda naar Utrecht tp ren de p ren van het wild de ep ren van j een ruiter de Nederlandse tp ren jio ren I aamp Ttri Iel gen t werkwoord bet gen t I zelfstandignaamwoord etr p n soonen van I stroop ujüdatr pen t vel afetr pen dakg ien khven tjl werkwoord b ren van een timmcr man w A i alh oen N ren de p len van de I aarde d M ren p ver de verUie voorwerpen I kl ve tl zelfstandignaamwoord de t nen van I de m iziak eent nig liefk zingen h zen kousen water uith zm mndh zen savooie A fon t nen = öjiSp k nen vt ten oph pen dr gen die II arme Xm oorecK ten de dienstmeisjes dragen l Bn e scft ten vieren kuaaenet pen een kaBteeli4i n dr ge zomers kr nnn tr nen onUr neff bekr nen meelrnm diepC ïnren En durf voor e en ee t ren een schip b v trm M teersoorten emUl pen k ziekte een hotMerde mensen naar t graï tUpende ziekte een el pe ide manier van spreken een mUBlpende redevoering de japons van de jdamesj tUpen de japons van de dames ftjien allerlei strootjes en bacillen mee jeen alper paard drijfv ren deze rijtuigen i n niet kenoeg horhgev ren heUeo gm iets met ee pAir o gen uitv gen vhkelijkt tt gen de nn naar de n ring zetten str ken op de viool k ajongenestr ken b ken longt ring verten t ken driekante hoeden t nen en et gen zw men t men zich met ingst gen ren sck nen blauwe ik niet v ten m ren geldl ning dto pen t kan verk ren zich bek ren honderd k ren lage w n beh ren boomkw kerij h eche maler hringen afem ken b ren = onbetaalde rekeningen ongelikte b ren ijah ren b ten t hn bez en handgr pen lettergr pen wondK ler zich verwrm zich hard w ren bew ren verw rende muren plan tin bibliot ken Ik heb nu meen ik niet de vreemdste woorden uitgezocht Nu is mgn overtuiging iWSnneeT men op eindeksamen Hogere Burgerschool en Gymnasium met diktees waarin dit een en ander voorkwam de proef nam de resultaten over ons hele land geenszins schitterend zouden zgn het zou blgken dat alle zekerheid ontbrak en onze jongelui hebben dan school gaan eerst zes zeven jaar op de LagereJ dan vgf zes zeven of noch meer jaren op die hogere scholen Ik wil wel geloven dat men er tegen eksamentijd b v tegen admissie eksamen H B S of Gymnasium met stelselmatige dressuur van in dressuur geroetineerde onderwijzers heel wat in kan krggen maar die meent dat het aldus verkregene blijft bedriegt zich ten zeerste Het hele eerste jaar van H B S en Gymnasium oefen ik er op nieuw weer in bg de jongens wat op het toelatingseksamen al gevorderd wordt waarin ze dan ook geëksamineerd zijn geworden minstens een uur wekeliks wordt daaraan besteed en dan kan ik bij t overgaan naar de twede klas noch volstrekt niet eisen dat de leerlingen de zaken nu machtig zgn d i in de macht hebben Ziedaar de werkelikkeid Ziedaar de resultaten van zes zeven jaar taalonderwgs aan de Lagere School Die scholen zgn goed in hun soort de onderwijzers doen hnn best en ze zgn voor de dressuur berekend Maar wanneer ik drie maanden lang de Nederlandse oefeningen liet ophouden dan zon men zich over de feiten zeer zeker bedroeven En nu heb ik het niet eens over de woorden die ik boven als gezelschapsspel voorstelde De Spelling in engere zin de en o spelling etc doe ik in het twede jaar Van het in de Lagere School geleerde is dan weinig meer aanwezig Aan de onderwijzers ligt het niet biJ al hetgeen er gedaan moet worden is de Nederlandse Spelling ernstig opgevat namelik voor kinderen eenvoudig ouleerbaar t Hele jaar wordt er aan de oefening alleen wekeliks een uur besteed En dat ene uur nu is voor wezenlik mooie resnltaten onvoldoende Ik zie wel kans mooier resultaten te bereiken ik Ueb t in vroeger jaren wel heel ver gebracht maar djtn moet er nAch een uur aan verspild Als ik nu in mijn hogere klassen de proef ging nemen ik spaar me t verdriet ook bij de jongens van andere H B S s en Gymnasiums gekomen dan zou de uitkomst vrees ik in lelike tegenspraak zgn met het optimisme van de heer Leopold Het allermooiste zou wel zijn een enquête bij onze tudenten aan de gezamelikc Inrichtingen van Hoger Onderwijs Mgn overtui ng is dat wij de jeugd onze spelling o a tm au o oo niet Uren en datdenaat sie haar spelling niet kent Maar zelfs al lèërde men z n spelling allengs door veel lezen in de loop van z n leven ik bid u waartoe al die kostolike tijd vermorst in onze jeugd Waartoe f Want als U muziektmen met ène o kunt spellen waartoe in s hemelsnaam zoudt u tiMen = tenen dan niet met één o spellen f Als u hopen = r verwachten voldoende vindt met één o waarom is dan toch ophopen onvoldoende Stel de kwestie eenvoudig aldus Elk woord dat u met éne o en éne e schrijft is er t bewijs van dat die ene letter volkomen voldoende is dat we de dubbele s en oo s kunnen missen Wg vragen nog eenmaal waartoe P Om der wille van onze voorvaders in de dagen Karel de Grote gestorven in 814 f V I B Wordt vervolgd STADSNIEUWS GOUDA 17 November 1899 Resultaat van het bacteriologiscU onderzoek van drinkwater der Goudsche Water leidingMaatschappij Datum U November 1899 Oorsprong Kraan Kantoor Aantal tcldagen 2 kiemen per gram 80 vervloeiende kiemen 35 feoorten 6 ziektekiemen geene Opmerkingen goed w g Dr H J VAS taOFF Door de politie alhier is aangehouden J V D i die nog 2 maanden hechtenis moest ondergaan wegens mishandeling I In d en toestand der bij de spoorwegramp te Capelle gekwetsten die in Ziekenhuis verpleegd worden is geen verandering ten kwade gekomen Dé curatoren van het gymnasium alhier bevejen aan voor de vervulling van de vacatute van leeraar in de natuurkunde en de wis en natuurkundige aardrijkskunde aan die inrichting den heer N Quint Cz doctorandus in de wis en natuurkunde te Amsterdam Gelijke monniken geljjke kappen Uit een gemeenteraadsverslag van Waddinxveen voorkomende in Nieuwe Schoonhovensche Crt van 4 Nov blgkt het volgende Er werd door een der leden voorgesteld f 50 op de begrooting uit te trekken voor een cadeau aan den heer C 0 Regt die eerstdaags zjjn 25 jarig jubilé als hoofd der openbare school zou vieren Maar pas was besloten f 26 te besteden als gratificatie voor den veldwachter bjj gelegenheid van zgn 30 jarigo ambtsvervulling en nu zei een der loden Waarom zouden wij met twee maten meten f Wat den een toekomt komt ook den andere toe en besloten werd voor meester Regt ook f 25 te besteden 1 Royaal toch Stolwijk 16 Nov Gisteren avond gif het muziekgezelschap Onderling Genot alhier eene uitvoering in de zaal van P Stoppelenburg Het programma dat ons is aangeboden werd in een woord keurig uitgevoerd t Was ons aangenaam op te merken hoe zeer deze jeugdige vereeniging onder de leiding van haren ijverigen Directeur den heer P Kroon vooruitgaat Klankgehalte en Tempo waren o a zeer goed Het is zeker niet te veel gezegd als wjj verklaren dat O G allen aanwezigen een genotvollen avond heeft verschaft We roepen haar volgaarne een tot weerziens toe Boskoop Bg Kon Besl is o a benoemd tot ontvanger der directe belastingen en accijnzen alhier ca C P Vogelenzang ontvanger derzeUde middelen te Lekkerkerk ca Rechtszaken Naar wg vernemen zal in de zaak vanC van Vliegen wed J P Sörensen beklaagd van driedubbelen moord mr E S Hollander ambtshalve als toegevoegden raadsman optreden N R Ct COBRESFONDENTIË P Over uw ingezonden stuk hebben wij een onderzoek ingesteld Ingezonden stukken waarvan den schrijver zich niet aan ons bekend maakt worden niet opgenomen enkele letters zijn daaronder begrepen Wij herinneren er nogmaals aan dat de copie van ingezonden stukken niet wordt teruggegeven of zjj geplaatst worden of niet De Redactik BurKerluke Stand Moordrecbt GEBOREN Johannes ouders D Oosterom en I van der Wegde Willem ouders H Voor St ITicolaas Prachtige DASSEN met Goud bekroond LINNENGOED Een fijne eollectie HEERENen DAMES PARAPLUIES en HANDSflHOENEN enz enz A 7an OS Az KleiweglE 73 GOUDA lelrithwm to if Itt iirs van iiihlerdain Vrkrs Slotkrs 81 81 3U 8 a 93 a 98 100 88 8 Vl 8 l M l ♦ 66 96 96 i 4 101 57V 67 i 99 9 8 i lOOV 84 90 91 9 611 435 85 z 108 904 U4 98 l 8 110 90 99 114 101 884 886 100 66 66 161 97 98 loofi I 100 114 1411 69 105 74 7 V 104 37 961 13 NOVIIMBEH IDïRlAllO Cort Nod W S ditü dito illlc Sdito dito üito 3 lloHa 0 l Goull 1881 9S4UAI ia Ifiaolir ving 1868 81 6 loallXH Olil m rapier 1868 6 dito iu 2 lvor 18 8 6 l omTVQAL OU mut couitoii 3 dito ticket 8 liuiLAllD Obl Biiiiiiiiil 1894 4 dito OuooDs 1880 4 dito bil Boths 1889 4 d to bij Hop 1889 DO 4 d toin goud leon 1888 8 dito dito ilito 1814 5 FAMJK Perpet Bobuld 1631 4 PUBKRIJ Qapr Ciuv leen 18jn 1 öai li flning wirie D i Gen leomn serie C 01D Ara Rep r oblg 1898 6 V1 iico 01j1 Buit Soil 1890 6 VSNFZDBLA Ohl 4 oiiliep 1881 VwaTlBDAU Obligatieu 1696 3 ItoTTiaOAH 9t ifl leen 1894 3 Vlo N Afr H ude l aand Arondsb T b Mg Cerlifi ten Ueli MaaUchappg dito Arn Hypotheekb pandlir 4i i Oult Mi ilorVor tonl iiid a Gr Hypolhi okb pandbr 4 i Nederlandsi he bank aand I Nsd HandelmaatBoh dilo N W il Pao Hyp b pandbr 8 Eott Hy otlioükb pan lbr 4 ülr Hypothoalb dito 4 OoSTEKR O pt HoDg bank aand I Rdbl Hypotbeokbank paadb 6 Ahibika Bq hypoth pan Ib 4 Maiw L G Pr Liin rort 6 V B HoU IJ Spoorn Mij aand Mij tot Eipl St Spv aaad Ned Iiid 8 ioorwegm aand Npd Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 iTAluSpoor l 1887 8 A EoW 3 v 58 160 ilO 108 108 8 100 117 117 101 34 2ilill I fl Sp jniJ A H obl 3 roLIIK VVarsohau Woenen aand lloii Gr Ruu Spw Mg obl 4 Baltisobe dito aand Fastowa dito aand 5 Iwang Donibr dito a iiid 6 Ktinic Ch Aeow Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 VvBElXA Oon Pao 8p Uij o 1 6 Chic i North W pr C ï aand dit dilo Win 8t Peter obl 7 Denver Rio Gr Spm eert v a Illinoia Central obl in goud 4 LoubT it Na hiilliCert v aand Ueii o N Spir M Ie hyp o 6 UiSB Kaoia v 4pCt pret aand N ïork Outaj o Weat aand Fcnn dto Ohio oblig 6 OregOD Calif Ie hyp in goud 6 at Paul Min Manit ob On Pao HooriuD obig 8 dito dito Lil o Col Ie hyp O 6 CiHADA Can South Ohert 7 aand Van 0 Ball Na lo h d o O Ainitard Omnibui Hij aand R ittord Tiamwe Maal and NlD Blad Annterdani aand 1 Stad Bo terdam aand 8 llaLSlI Stad Antwerpen 1887 Siad Bruaaol 1888 8 i I loNo Theiaa Begullr Qeaelaoh 4 O sTin StaaUleeuig 1880 6 K K Oo t B Cr l880 8 Sl ABJl Stad Madrid 3 1S68 Ned Ver B z Avb Spoel ooit 36V miELS DOSTraES Zoowel voor Dames als Kinderen Blouse Japonsliiffen PellerlJeD in groote verscheidenheid billijke prijzen ü SAMSOM DE OORLOG li DE TR4NSVA4L Uit Ladysmith Wg gevoelen ons gelukkig onder de oogcn onzer lezers eene nienwstyding te brengen die van uit Ladysmith tot ons komt Deze stad welke voor eenige weken bijna Onbekend as is op eenmaal voor immer vermaard geworden door de overwinning van een klein volk dat voor zijne onafhankelijkheid strijdt Alle oogen zijn op dit oogenblik naar deze Znid Afrikaunscfae streek gevestigd en elk feit dat er betrekking op heeft boezemt in de hoogste graad de belangstelling der geheele wereld in Het is zeer schoon deze hevige worstelstrg d te aanschouwen maar hjj verwekt eene treurige indruk veroorzaakt door de wanhoop en de verwoestingen die hjj na zich sleept Een andere worstelstrijd die voldoening en vreugde geeft en een weldaad voor de menschheid is is de worsteling tegen de ziekte Men moet haar zonder ophouden bestrijden Een kostbaar wapen tegen deze plaag reeds van af de noordelijkste uiteinden van Europa tot aan de grenzen van ZuidAfrika bekend onder den naam van Pink Pillen de groote heriiienwer van het bloed vervult thans de geheele wereld van wege zijne beroemdheid Een geacht overheidspersoon in die streek de heer W A C Bester kantonrechter te Fouricskraal district van Ladysmith Natal had onder den invloed der ziekte zgne vermogens zien verzwakken hg kon zgn vonnissen niet meer als vroeger met dezelfde helderheid van verstand uitspreken zgne gezondheid was wankelende tengevolge eener plots linge verzwakking en hot moreel had geen kracht nog doorzicht meer Hjj was verplicht zijn Ieven skracht te herstellen en een door ziekte verarmd en door den arbeid uitgeput bloed te hernieuwen Te overdreven arbeid veroorzaakt bloedarmoede en de bloedarmoede de gevaarlijkste aandoeningen Zijn brief zal ons aanduiden hoe hg met zgne morcele levenskracht terug te vinden hjj zgne uitgeputte lichamelijke krachten heeft kannen herstellen Ik heb op t oogenblik zoo schrijft hy een vol vertrouwen in de waarde der Pink Pillen die mg de sedert zoo langen tgd geschokte gezondheid hebben teruggegeven Ik kon niet meer loopen mgne boenen waren opgezwollen ik leed aan aambeien vreeseIgke hoofdpijn duizelingen en zoo zelfs dat ik verscheidene malen op den grond viel Op zekeren dag dat ik op jacht was bekwam ik eene flauwte en mgne Kaffers moesten mij naar huis dragen Mgne spijsvertering was meer en meer lastiger geworden Ik was zoo ziek dat ik te bod moest big ven en ik bon er van overtuigd dat anderen met oen minder sterk lichaamsgestel als ik bezweken zonden zijn Het was mg onmogelijk een vonnis uit te spreken Na het gebruik van drie dozen Pink Pillen bespeurde k eene merkbare beterschap en na de behandeling gedurende eenigen tijd voort gezet te hebben was ik volkomen genezen Spdert dien tgd zijn verscheidene maanden verloopen en geniet ik eene bloeiende gezondheid met bewustheid en zonder vermoeienis mijn lastige werkzaamheden als kantonrechter vervullende De moreoio zwakte teweeggebracht door do uitputting van het bloed is op gemakkelijke wgze overwonnen geworden door het gebruik der Pink Pillen en al do ziekten die door de zelfde oorzaak ontstaan als de bloedarmoede de gevolgen van zware ziekten en kwaadaardige koortsen alsmede het rumatismns zullen door hun gebruik op workdadige wgze bestreden worden De mannen door overdreven arbeid of andere oorzaaken uitgeput hebben hunne vroegere krachten teruggekregen De door bevallingen of bgzondere ziekten verzwakte vrouwen hebben eene bloeiende gezondheid teruggevonden In al de gevallen waarin het bloed dè levenskracht verloren heeft zal men verzekerd zgn het die kracht weder terng te geven door het gebruik der Pink Pillen Prgs f 1 75 de doo f 9 per 6 doozen Verkrgibaar bg 1 H I Snadiue 27 Steiger Rotterdam Hoofddepothouder voor Nederland Ook vej krijèbaar voor Gouda en omstreken bg WOLFF Co ADVERTENTIEW Bevallen van e n Zoon S C VAN DES WAALS WlSLDEBS Gout a 17 Nov 1899 EEB TE AANEONDMD Bg vjonnis der Arrondissemeiits Rechtbauk te RonüRDAM dd 6 November 1899 is uitgesprol en de scheiding van tafel on bed tusschen ARIAANT 7E VERSTOEP en ARIE DE GROOT beiden wonende te Reruwuk met alle gevolgen daaraan hjj de wet verbonden De procureur van de Verzoekster Mr M M SCHIM vab der LOEFF AdvocaatProcureur Gouda H beate oniohadeljrkale m gk JB makkelykste poetamlddel voor Hecrea fVI en vooral dame en Kinderachoenwerk IUJ la de Appreluur van C M Mttller It Co JmSrJ Berlin Beuth Str 14 Men lette ooI Mrflu r op naam en fabrlekimerk Vwkry ba r by Httn Wl fc ll r In hM wwk i l Rt rlw ri aumlH l 8 U u Anit