Goudsche Courant, vrijdag 8 december 1899

Voor St MdöUaé Prachtige DASSKN met Goud bekroond LINNENGOED Een fijne coUectie HEERENen DAMES PABAPLÜIES en HANDSCHOENEN enz enz A vaa OS Ai Kleiweg É 73 GOUDA felepNooH JVo 31 woord afschaffing geen verwarring stichte I De afschaffers van alleen sterke drank 1 knnnen dus niet meer bg d r terecht en dienen n onderkomen te zoeken in de zogenaamde raatigheidsverenigingen Al de afdelingen nemen van nu al het standpuntin waarop de Gonwse zich al bg d r oprichting heeft geplaatst 1 Het Hoofdbestuur van de N V heeft n reizend agent aangesteld die het héle land 1 doortrekt om de beginselen der Vereniging te propageren Wetende dat het gesproken 1 woord beter wordt begrepen en onthouden j als het oor geholpen wordt door het oog vertoont deze propagandist de heer J O 1 Janttmiuê uit Drachten lichtseeldbn betrek I king hebbende op de lichamelike zcdelike en stoüelike gevolgen van t alkoUol gebrnik Wie nti oj n aangename gemakkelike 1 manier met het dfhnkvraagstnk wil kennismaken bezoeke deze vergadering 1 Ik hoop er in de eerste plaats te zien arbeiders en arbeidersvrouwen Niet omdat 1 deze vooral zich te buitengaan aan den alkohoi mensen nit de midden en hogere stan I den doen t eveneens al is t niet zo openlik 1 Maar omdat de arbeiders n ferm sterk lichaam en li holder hoofd zo broodnodig 1 hebben om na volbrachte dagtaak noch 1 kracht en lust over te hebben voor hun reuzenwerk de lotsvei betering van bun héle klasse De mannen hoop ik er te zien opdat zo deze vijand de alkohol beter leren kennen de vrouwen opdat ze baar mannen en ons drankbestrijders beter zullen helpen de vijand te verjagen In de twede plaats zal het ons hartelik verheugen veel onderwijzeressen en onderwijzers te zien Hoe zult go uw leerlingen 1 voldoende tegen de hun alUn wacltteude verI leiding van t drankgebruik kunnen wapenen I wanneer ge zelf die vijand te geringschat P I En dit doet ge Zeer weinigen onder U zijn I geheelonthouders uw grote meerderheid I vindt het drankgebruik nog geoorloofd Ik I zou van U in de eerste plaats ook geen I onthouding willen vragen met het oog op I U zell maar met bet oog op Uw leerlingen I In de derde plaats hoop ik morgenavond I op de vergadering te zien allerlei mensen I uit midden en hogere stand die het aan tjjd I ontbreekt om door ernstige studie zich van I bet drankvraagstuk op de hoogte te stellen I Op de vergadering zal de ïinlallak de I Gwde Raadgever voor 1900 met aardige plaatI jes eu schetsjes voor 10 sent verttljgbaar I zijn Ook zullen daar heel graag nieuwe I leden laagste kontriebutie 50 sent Mr jaar I en donateurs laagste bjjdrage een gulden I per jaar worden ingeschtevWr De TereniI ging bemoeit zich niet met godsdienst en I hMP evenmin n polfetleke klear I Hopende door dit stukje de N V in t algemeen en de afd Gouda in t bfizonder wit meer btj Uw lezers bekend gelMakt en deze tot bezoek van de vergadermg van morgen opgewekt te hebben ben ik dankend voor de gastvrgheid Uw dw P DE VOS 2e Voorz van de Afd Öttida der Nederl Veren tot Afsch v St Dr gehouden door de inspecteurs en ingenieurs der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen naar aanleiding van de ramp te Capelle op 15 Nov 1 1 geenerlei plichtsverzuim aan het licht gebracht heeft van bet bedienend personeel der seintoestelien of locomotieven en dan ook niemand geschorst is of andere straffen zgn toegepast Aan de halte Capelle meende men dat trein 60 doorgereden was Door den dikken mist kon men aldaar niet zien dat die trein circa 200 M voorbij Oappelle was blgven stilstaan en werd men dat eerst gewaar toen de hoofdconducteur vah dien trein naar de halte kwam temgloopen om te informeeren naar gehoorde knalsignalen Groote schrik maakte zich van den seinhuiswachter te Capelle meester toen h3 den hoofdcondncteur van trein 60 lag komen aanstappen wijl hg wist dat de Vlissingsche maiitrein 80bis naderde Het aanbrengen van knalsignalen op de rails zou levensgevaarlijk geweest zgn Beiden begonnen toen uit alle macht op hun fiuitjes te blazen wat helaas niet meer heelt mogen baten om trein 80bis nog tijdig in zgn vaart te stuiten Hg was reeds te dicht genaderd om nog tydig op de gladde rails te kunnen stoppen Het gerechtelijk onderzoek is nog niet gesloten gaat bedektelgk de nitiiliiltlng van den Paus al te keuren eu een ougeweuscbteu strijd in het leven te roepen Dit belet niet dat hg bljft betreuren de houding tegenover den Paus waarvoor de regeering niat geheel verantwoordeljk is te stellen De Minister an Bnitenlandsche Zaken tualiftcaert dadelijk de motie afkoiiMtig van een oppositielid over een gewichdg punt van regeeriiimbeleid gelgk de hoBïing der Regeering bfl de conlerenti sis een motie van beslist wantrouwen wat oolï blijkt nit haren inhootl OveKgtns zon de door Dr Kuyper aanbevolen weg de Z A Republieken in moeil kheden hebben gebracht en ook ons land daaraan hebben blootgesteld Immers waren de republieken uitgenoodigd dan zouden wij of daarop hebben moeten terugkomen wilde de conferentie niet misI lukken of ter conferentie ware omtrent de I toelating d preal bele quaestie gesteld eu I dan zouden eenige mogendheden zich hebben I onttrokken het Ministerie heeft die ev ntualiI teit voorzien en voorkomen Overigens beI roept de ihitiister zich op z n antecedenten I als waarborg djt hij alles ten behoeve der I Z A Repnbliektin gedaan heeft I De Minibter van financiën verklaart dat I alle mededeeliagen van den Min van Buitenl 1 Zaken geschieden met volkomen instemming I van het ministerie Latere gebeurtenissen hebben het ministerie niet geschokt in de overtuiging dat het nationaal belang Cdn andere gedragsljn voorschreef maar dat elke andere gedragslijn Bchadel k zon zjjn geweest voor de eer en internationale positie der Z A republieken Naar de eenparige meening der Ministers is de motie gegrond op onjuiste feiten Derhalve ontraadt het Kabinet met nadruk aanneming der motie Dr de Visser ofitraadt mede de motie waaraan een antj Engelsch karakter kan worden toegekend waaruit met het oog op onze internationale verhouding een allerbedenkelgkste agitatie kan voorkomen De heer Rink is door de regeeringsver klaringen niet geschokt in z n cdtiek op haar i beleid en blijft constateeren gejms aan over eentteiAming tnsschen bet geweien van den Minister van Bnitenlandsche Kaken MnaMi zien van de bejegening der rennblieken en de I groote meerderheid van het Kederlaudsche volk 5 I Toch gaat hij en zjjn geestvfcrWanten niet I mede met de motie omdat dele niet daldeI lijk genoeg prediseert hoe de regeeriag Had I moeten handelen niet tjdens abch v66r de I vredesconferentie Bovendien achtten zü het I niet in stands belang in het tegenwoordig I politieke tgdagewricht aan deze regeering I al is zü niet geheel van hunne richting I moeilgkheden in den weg te leggen met het I oog op de vele door haar voorgestelde maatI regelen als leerplicht woningwet enz I De heer van Kol zegt namens zijn partijI genooten hun stem aan de motie toe omdat zij niet door woorden maar ook door daden het regeeringsbeleid willen afkeuren Dr Kuyper wijzigt zijn motie aldus De Kamer gehoord de verklaringen van den Minister van Buitenl Zaken van oordeel dat door hem ter gelegenheid varn de Vredesconferentie niet ten behoeve van de on stamverwante republieken In Zuid Afrika gedaan is wat had kunnen geschied enz Spr veriedigt de zachte t rmeu dezer motie tegenover het scherpe oordeel van den Volgens het officieel verslag overtrof het aantal geboorten in 1H98 dat der sterfge 1 vallen met 33 860 Het aantal geboorten was I 15 174 minder dan in 1897 nU 84S 933 het aantal sterfgevallen 810 073 59 064 meer I dan in 1897 DurrsoHLiNB 1 Een hevige noordwesterstorm heeft Maan 1 dag en Dinsdag de Oostzeekust geteisterd 1 In den omtrek van Königeberg zfln eenlge 1 dijken doorgebroken en vele dorpen over I I itroomt Tnaschen Rostock éa Warnemïnde moest het bootverkeer worden gestaakt De 1 schade is aanzienlgk Een rijke landeigenaar te Stettin die in een rekwest aan den minister Van oorlog I klagende ov r schade door militairen tiidens I de manoeuvres aan zijn landergen aangericht I had gesproken van soldatenvolk is w I gena beleedlging van het leger veroordeeld tot 500 mark boete I Denkmarken I Tengevolge van brand aan de hoofdlciding I in het electrisch centraalstation te KopenhaI gen is het electrisch bedrijf aldaar geheel I gestoord De geheele stad was in het duister I gehuld doch het meeste nadeel lijden de electriscbe courantendrukkerijen De herstelling van de schade zal vermoedelijk 8 dagen vorderen Een hevige sneeuwstorm heeft eergisteren op Noordelijk Seeland overstrbomingen storingen in het verkeer en verscheidene schipbreuken ten gevolge gehad Italib De paus heeft eenige dagen aan een lichte heeschheid geleden doch is thans weder volkomen hersteld OoSTESSOK HojïOABtrti Eergisternacht heeft een hevige storm te Weenen aan gebouwen en plantsoenen groOte schade aangericht Vier personen werden omvergeworpen en gekwetst Da Daily News uit het kamp b Frere I dat PretoriuB een lid van het regeerend li 1 chaam van Natal als gevangene naar Pie I termaritzbnrg was gezonden 1 De Dkily Mail nit Pietermarltzbnrg 1 Een aldeeliug plaatselijke verspieders van meer dan hosderd man i naar Frer gezonden I Uit Ladysmith van 24 Novembwt De Boeren alaagden er in door hun granaatvnar I een kudde van 200 ossen van het Engel 1 sehe kamp in hnn laager te drijven 7J 1 bielden de herdèrS en de eoldafen oti een I alstand door geschut en geweervuur en door telkens de opzethoogte te verminderen wisten zij de ossen in bun macht te krijgen Kolonel Yule de opvolger van wjjlen generaal Symons in het bevel over de troepen in Dundee moet naar Engeland terugkeeren Zqn gezondheid is ernstig geschokt door de vermoeienissen en de zorgen van den zwaren dienst De Standard uit Durban De olflcioren der marinebrigade zijn thana geheel gekleed als de manschappen Bonnet Burleigh de oorlogscorrespondent van de Daily Telegraph schrijtt een brief waarin hij zgn misnoegen uitspreekt dat White zich heeft laten vangen ih Ladysmith dat de Engelsche generaals meenden dat de Boeren niet zouden vechten en i niet in Natal zouden vallen over het ge I brek aan keunis dat de Engelschen toonden 1 betreflende de Boeren en de aarzeling an 1 admiraal Harris die de vloot in de nabijheid van Durban commandeert om toe te 1 staan dat de kanonnen van de schepen 1 werden gebracht en dat otflciereïi en man 1 schappen mede gingen zoodat de marineka nonnen bgna een paar uur te laat te Lady 1 mith kwamen om weerstand te bieden 1 Uit Durban wordt aan de Daily News I gemeldj dat te Pretoria maatregelen geno men z jn om een belfg van zes maanden I weerstand te bieden Uit Kaapstad wordt aan de Daily Mail gemeld dat het Boerenblad Het Nieuws niet zeker is dat Engeland vredesvoors ellen door de Republieken zoudon worden ontvangen De Standard correspondent te Kaapstad ontving uit vertrouwbare bron de bevestiging van het bericht dat waarscbijnlijk een lid Van het Kaapsohe ministerie een telegram naar Londen zal zenden met het doel de Engelsche Regeering bekend te maken met de meeningen van dat ministerie betreffende 4e eindoplossing van den strp in Zuid Afrikn Uit Aldershot wordt gemeld dat de vorming van een zevende divisie voor Zuid Afrika als waarschijnlijk wordt Wesehonwd ik urs van Ilotklrll s DECKMBEB Vrkl s l rl NhiI VV S Sl i IVt 9 1 93 100 88 88 84 68 96 6 l 101 67 9 100 34 9ll tn 438 los 80 I 1S4 hu dito illic H dito duo dito 3 j HaNa U I Goall U81 IIS4 iTjiUE iiisclir TlUg ISÖS Dl t OoatZH Obl In papior 1868 5 dito ia ill erl8tl 6 PuRTUQAL 0 1 rout uaupoQ 8 t dito tiakal 8 II i iN0 0bl UiiinaDl U9 41 dilo Qncona 1880 4 dila l i Rutbl 188il i 1 t l ü Hopu 188 0 4 d to ia t oud leen 1868 flditi duo dito I8 4 8 SevBJR P ir t ic buM 1881 4TuHKBij Qepr Oou loon 18S0 4 le ennin turi D G io laeuin ser aOZoiDAri Ben T oblg IStt 8 I Maiioo Obl lluU Soh IBDO flVïNizOELl Obl t oiilir 1881 AvtTKaoAH Obligatlau 18118 8 BoTTliDAIl Stad laan 18tl4 8 K D N Afr H n la it aand Artiiiflib Tab Mü CitlilratanDeliUaalioliaD g ditoAm Hjrpolbeakb pandbr 4 Cult Mij der Vorttebl anbd 1 a Or H polh kli paailbr 4Vi Nederlaridai ha baajc aand jNeil MaDdalmaatioh dito 1 N W l Pao Hyp h pandbr 8 88 Rott Hyt olbeokb pandi r 4i iUlr Hypotbeel b d to 4 OosTRKa o Ht HoDK bank aan t I Ruai Hypotheekbank paudb 6 Ambeika Eqii hypoth nan lb 4Mai 1 O Pr libn on V D Holl IJ apo r Mij a nd Mij t tEi 8t 8pw aand Ked I d S oor1rogm aand Ned Znid A r Spm aand r dito dilo dilo tiai dun 8 Halm Spoor I 1887 89 A BoW 3I Zuid lltl Bp mij A H xbl I PoLl N Warschau Weeucn aand I KoaL Or Rusi ap Hjj ol l 4 I Balliaoho ilito aan l I Paslowa dito aanit B I Iwans Pombr dito a nd 8I Knnk Oh Ai0ir 8p kap opl 4I dito dito oblig I Aiii MA C nr Pao ap Mii oM S 114V 1 Chic l North W pr O a nd l dit j dito Wm Bt I olar obl 7 141 i II Denrer RioGr Spm cort r a 88 j llliooii Oentral obl in goud 4 108 l iaiaT tiNaih illiCen T aand 74 Maii o N 8p M lahyp o 6 104 IU8a K iKt f 4nCl pra aand 87 N Tott Ontaa o It Wait aand S8 I Ponn dto Ohio obhg 6 I Dragon Oalif lu hyp in goud 1 8 i 8t Paul Minn k Manil obl ün Pao Hoof lön ob ig 8 48V I dito dito Line Ooi Ie kyp 0 5 I Oakada Cao South Olteit T aand bSVa I Van C Ball liKa loh d n O I Amsterd Omnibui Mij aand I 160I I NlD Stad Amaterilam aand I 108 ntad Bo tenlam aand 8 lOS BlLOIE Stad Ant erpen 1887 t 9 Btad Bruaael 1886 8 100 Hom TheiaaRegnlIrO aelioh inV OoaTin StaaUlaenig UM 8 U7 aK K Ooit B Or l880 8 101 SpAHjr Btad Madrid 3 U68 84 r n V r Il r Arb Spoel ami 981 8 l ♦ il 67 Het vreemdelingenverkeer in Tirol is in I vergelijking met dat in sommige deelen van 1 Zwitserland niet tot zulk een hoogte ge 1 komen als men verwachten zou In een I der drukste jaren 1897 kwamen er 363 214 1 reizigers naar Tirol die bjjua 12 miliioen 1 gulden in het land brachten In Zwitserland 1 besteedden daarentegen 2 300 000 vreemdelingen in het jaar 1898 niet minder dan 140 1 tot 150 miliioen francs I I I I J STADSNIEUWS GOUDA 7 December 1899 De bij het 4e regiment infanterie overgeplaatste leluit D J van Leer is ingedeeld by het 5e bataljon van dat korps alhier Moordrecht Op de Maandag jl gehouden vergadering der leden van de Moordrbe1it8Cne IJsclub waren aanwezig 27 leden Het totaal aantal leden bedraagt 76 en 3 be nnstigers Dit de rekening en verantwoording die werd nagezien en in orde bevofiden bleek de club in bezit te zjjn van f aS7 39 De heeren J C Ketel en K van dar Heijden werden respectievelijk weer tot Voorzitter en Secretaris herkozen Vervolgens spraken een paar leden over I gstermaak te honden na de reeds vroeger I vastgestelde ringrgderg Besloten werd bierovir later door de ledenvergadering te doen b lissen I Het aanschaffen van een nieuw insigne I vëïi door eenigen zeer noodig geacht Toch I werd het voorstel van een der leden daartoe I gedaan vérworpen I Een ander voorstel tot het maken van een I luteiektent werd na voel discussies ten slotte I a enOmen waarna de vergadering door I d i Voorzitter werd gesloten 198 110 90 IH V 10 1 124 8351 100 86 56 161V 7 binnenLai ï I STATEN GENEUAAL rfrKBMB HJ WRII Zitting van Woensdag 6 December 1 De eindstemming over de Ongevallenwet 1 is bepaald p Woensdag 19 December a s na de pauze De Kamer vergadert Maandag a s om half twee Het debat over Bnitenlandsche Zaken wordt hervat zoomede over de motie Kuyper De heer Mees ontraadt de motie Hij ontkent dat de regeering in laiiuaH jl den oorlog in Zuid Afrika kon voorzien critiseert den onbestemden vagen inhoud der motie die kij gevaarlijk acht in uitwerking en gevolgen 1 De heer Travaglino accepteert den grond I der motie z n stem daarvoor beteekent ook I afkeuring van de niet nitnoodiging van den Paus waardoor het godsdienstig gevoel van alle Nederlandache Katholieken is gekwetst I De heer S epman zal daarentegen tegen I de motie stemmen omdat het z i niet aan i 98V loofl loo 1 Dreyln heeft een brief van den volgenden 1 Inbond gericht tot senator Olamageran voor zitter der Senaatscommissie voor hot amnestiewetsontwerp Den dag dat mij de vrijheid die ik nïet verlangd had hergeven werd schreef ik de volgende verklaring hier volgt de indertijd door Dreyfus afgelegde verklaring waarop vervolgd wordt Het past mij niet mij in te laten met politieke oplossingen te bereiken door de amnestioqnaestie doch indien het vonnis dat mjö onrechtvaardig trof mï beroofd heeft van miJn burgerrechten zoo bewaar ik toch volkomen mijn rechten als mensch Ik verlang van de openbare macht 7 161 Vereenvoudigde Spelling OiwERKERK a d IJsEt Do heer W Hoogendp heeft ontslag genomen als lid vso den gemeenteraad alhier MAR T BBRIOH Tj M 1 Gouda 7 December 1899 Bij voldoenden aanvoer m granen was de stemming heden weder lustel foS zoödafjle prijzen van sommige artikelen e mge vérlagtl ondergingen Tarwe Zeeuwsche 6 40 k 6 70 Mmdere dito 6 10 i 6 3o AfWijkende 5 5 t 5 80 Polder ƒ 5 70 i 6 Rogge eeuwsche 5 75 I è 6 25 Polder 5 85 4 5 50 Bnitenlandsche per 70 kilo 4i9 5i o Gerat Wmter 5 25 4 5 50 Zonier 5 20 4 5 40 CbevalUer 5 50 4 6 35 Haver per heet 3 25 k f 3 60 per 100 kilo 6 60 i 6 90 Henneplaad Inlandsche 11 50 i ia Buitenlandache 6 50 k f 7 Kanariezaad 7 50 i 8 Koolzaad 9 i 9 30 Erwten Köokerwten ƒ 7 50 a 8 35 Niet kookende 6 75 i 7 Buitenlandsche vOererwten pet 80 Kilo i r Boenen Braioeboonen 9 i ƒ Q 50i Witte boenen 10 i ƒ 10 50 Pi 4rdeboon n 6 i 6 2o Duiveboonen ƒ 6 75 i 7 Mais per 100 Kilo Bonte Amenkaansche ƒ 4 85 4 5 CinqUantine 6 il 6 50 Odessa i Karweizaad per 50 Kilo i Veemarkt Melkvee aanvoer handel en prijzen Vette varkens goede aanvoer handel vrij wel 16 i 18 ct per halfKG Biggen voor Engeland groote aanvoer handel vrijwel 1 5 k 16 ct per halfKiO Magare Biggen goede aan voer handel stttg 0 60 k 0 75 per weekf Vette Sckapeiï goede aanvoer handel traag II 4 20 Lammeten aanvoer han I del i Nuchtere Kalveren redel aanvoer handel vlug 7 i ƒ 10 Graskalveren aanvoer handel 4 Fokkalveren 8 4 18 Kaas aangevoerd 39 partijen handel vlug ie kwal a6 4 20 2de kwal 23 4 35 zwaardere hooger NoordHoUandsche 28 4 Boter goede aanvoer handel vlug I Goeboter ƒ 1 40 4 1 50 Weiboter 1 20 4 1 30 per Kilo i62 Staats loterij f IClassa Trekking van Domlerdiig 7 Docflm3 er No 14080 8 00 No 18 to 1600 No 1 747 1000 No 8 0 ƒ l O No ai7 ia7ï on 15709 indor lOO Prijïuo VHn 30 41 1406 A 46 8931 USis 14 i73 16 011 18078 487 64 48 9899 1 1V0 I59 6 6 I8 18801 10 3553 67 10091 180 1 1E466 83 1901 788 8840 78 7 1041 18 08 U i l 0iS 74 1190 3818 7860 7 U884 68 1783S 111463 1836 96 769 111638 96 16 42 1 k84 19703 39 4677 71 010tO 18161 li7 7 1341 618 190 94 11103 l6 67 17645 90097 l i7 666 8tlMIi 09 144t 70 90244 8404 69i 9 87 01U8I 14690 16148 1787S SOSH 8706 e I 886 81 14 17 16231 180 8 8081 8941 64 5 9911310 14 SS Wrecte Spoorwegverbindingen met ulua ü 4 8 17 8 U li 10 10 10 87 10 17 f 10 t4 IB Bl 10 40 lO il T it I OS i lO 1 17 1 14 4 4t tM B l i 09 t lt ll 1 11 88 1 0 11 4 u 80 ii i 8 1 ƒ All 1 iL i v F SMMdntM SieawéfVirk 0 p U Rallnrduil H RottardamD P BotterdBin B 8 10 40 m 7 SJ 11 41 11 54 157 wm Mimi Zoowel toor Damos tls Kinderen Blouse lapottSlDfliii Pclierljfo in groote versehêidenhekl billijke prijzen i 10 08 10 16 lO N 9 81 10 18 0 1 10 80 7 48 6 17 7 84 8 81 6 47 4 40 4 50 4 57 5 4 8 10 Sotteldun Beun Rotteidun D F ilottenbiii M Oapell Hle werleik Uoiililiarlit toadi 10 49 8 18 MO 5 45 5 86 4 0 4 84 Itaiilji tk Comiiqii dtr W r Uil H W 10 01 10 40 10 1 10 7 10 8 10 44 1107 7 69 8 80 8 S9 8 18 8 U r fc F 41 8 48 8 6t 40 S 4 6 15 7 17 o ORBESPONDENTIK Het vervolg van Emigratie naar TransVaal enz wordt in 01 volgend nnmmer opgenomen Rkd I VEESCHEIDENHEID Door een nalatigheid van een verpleegster is te Jolombus in den staat Ohio Amerika een zieke tengevolge van bloedvergiftiging overleden Wat nn echter wel bet zonderlinfJBte va bet geval is is dat niet de verpleegster wegens het veroorzaken van den dood door schnld strafrechtcrlgk is vervolgd maar dat de geneesheer die de verpleegster had aanbevolen aansprakelijk is gesteld voor het ongeval en tot betaling van een schadever IHOEZONDEM De Ojienbare Vergadering van de Afd Gouda vaideN V totArscli van St Drank GtadiU Heiahu I Vergun me n kort woord tot de lez van üw blad te richten naar aanleiding Vande Openb Verg die blgkens achterstaandeadvertensie morgenavond op de bovenzaalvan de firma A Dam Kleiweg zal wordenbelegd De Nederlandse Vereniging tot Afschaffing van Sterke Drank heeft kort geleden bij referendum uitgemaakt dat ze voortaan alleen geheelonthouders dus mensen die ook wijn bier en liekeuren laten staan als leden wU aaimeaen Dit eat geiCfA op t Ooadi Itnnhulm MDorliipaUa 8o tennMr 2 B Voorbuig 11 44 l 00 6 15 6 4 7 45 eoUO A A M S T r RD A M Tka na 9U 1 9 8 09 8 18 9 98 10 10 10 6 11 0S 1 08 8 18 I 5 08 86 8 18 1 6 iS 9 8 0 83 AauLW 8 01 8 53 9 09 10 10 10 64 11 48 11 87 1 58 8 8 4 15 f 4 J7 5 60 6 5 9 00 10 0 0 1010 0 t 45 nuLO 8 1 1M 9t8 IQ 8 11 09 1 0 1 10 0 8 1 4 80 5 U 6 05 9 18 10 8 10 n 10 1 18 00 lUge Voorburg koetam ïtg OJ y wth Mo 6 18 Onufll w i 6 81 7 8 16 6 9 18 9 45 1 1 U O U 11 16 8 81 4 4i l 7 8 10 45 Km W 5 48 6 6 7 J5 8 80 8 60 S 10 O 11 JO l 5 li 4 8 41 M 8 46 6 0 6 88 7 80 8 9 lO UO tnuil 7 17 7 86 8 18 9 0 9 34 10 18 10 4811 51 XJit 1 84 8 81 4 17 4 88 8 47 7 6 8 14 9 U 11 10 liouill U d WoMd Ulraakl Woarlw Oudaai Mid slecht dit èéne dat zij mg van geen der wettelijke middelen beroove om een hervatting van mgn proces mogeliik te maken Ik draag in mgn hart nog haat nog wraakgevoel doch ik wil voor mjjn kinderen en voor mjjzelf de verkondiging van mijn onachnld in naam der Republiek in naam van Frankryk Ik heb recht op waarheid en gerechtigheid ik verlang dus dat men mij alle middelen laat om wettig te bewezen dat ik onschuldig ben aan de misdaad door een ander begaan en waarvoor ik tweemaal onrechtvaardig veroordeeld bed De boodschap van president Mc Klnley I die aan dat Wetgevend Lichaam werd mede gedeeld maakt met ingenomenheid melding I van den ongewonen voorspoed in het and I die met cijfers en getallen bewezen w rdt 1 Daarnaast echter geeft de President tevens een der redenen aan waarom die ciifera I zoo weinig vertrouwen verdienen Het Congres moet naar de President meent bepaaldelijk 1 zijn aandacht vestigen op het toenemen van 1 het trusts die de concurrentie dooden en 1 de prijzen der verbruiksartikelen voortdu end I opdrijven Waar zulk een opdrijving oor 1 den president wordt geconstateerd moet de e 1 invloed hebben op de berekeningen die aan 1 leiding gaven tot zijn beschonwingen ver den toestand al is die invloed nu wel icht niet groot gemeg om den groeten voorspoed I waarvan Mc Kinley sprak te niet te doen I President Mc Kinley is voornemens te I zorgen dat Cuba zoo spoedig mogelijk onder I eigen bcstunr zal worden geplaatst het doet I hem leed dat dit voor de Philippijnen nog I niet mogelijk is Die eilanden ziJn daarvoor I naar de resident meent nog niet rijp Doch geleidelijk zal dat wel komen wanneer zij I eerst door plaatselijk zelfbestuur aan de vrijI beid gewend zijn I Maar voor alles moet nu eerst die oproerige 1 Aguinaldo worden onderworpen Doch ondanks alle overwinnings buUetins van generaal Otis is de toestand op Lnijon 1 nog zéér duister 1 Van Agninaldo s vlucht wordt niet meer 1 gesproken en nit de jongste berichten van I generaal Lawton is niet op te maken dat I werkelijk de Philippijusche legermacht zoo I goed als uiteengeslagen is Lawton meldt I zelfs dat hjj Bayaraabom heeft genomen I maar dat hy door de onveiligheid van het I gebied zyn trein en proviandcolonnes heeft t moeten achterlaten ZiJn soldaten leven nu 1 van wat bet land opbrengt namelijk rijst 1 Aguinaldo die zich zonder ernstig tegen I stand te bieden uit Bayamabom tecag rok naar het binnenland kan nn elk oijknblik weer hier of daar in den rug der Amenk nen worden verwacht Verspreide IBerichten I Frankrijk I Dreyfus heeft tot den voorzitter van de I amnestie commissie uit den Senaat een brief I gericht waarin hg verzoekt hem de middelen I te laten tot revisie van zjjn proces voor zich I zelf en voor zfin kindoren 1 Generaal Mercier heeft een hem door de I nationalisten aangeboden candidatuur voor I den Senaat in het departement der Beneden i ri rï j ï M X 9 S8 a W 8 88 0I fM I S i 8 t t C8 M t U IL 7 1 7 8 Jooi t il I 7 4 7 41 I W s S H 08 4 08 4 16 S 4S P io u 4JI7 4 S8 6 30 KOTTl EDA 0ODDAri 8 0 l U 1 1 a 88 3 4 1 85 0J 1 89 i 5 1 49 1 6 I oa 8 0 8 8 1 11 7 8 7 18 11 58 10 11 10 89 10 86 10 48 10 17 I14 40 7 R5 8 10 5 48 6 51 f n 8 14 8 S0 4 48 4 85 i 04 t n 5 17 11 84 1J 06 IM I Loire aangenomen 9 88 in o 7 it f 06 8 U 1 A s fM m 4 18 4 56 6 85 8 07 18 Mi f 6 87 5 65 QOBPA OEN H 1 08 1 01 14 8 4B 1 18 l l B 1 80 1 48 AllM 1 m 8 Ume hUl ftmltoMit oy fc toop hn i t gmtoi w c lini 9 88 9 67 18 16 8 09 8 41 9 11 8 68 7 48 8 0 14 8 07 8 86 19 9 S LM 4 15 4 4S 10 1911 16 11 18 11 80 11 41 11 10 48 11 451 11 46 Jt 9 66 10 4 6 4 6 5 80 6 18 7 4 7 6 55 9 48 10 1 1 4 51 18 0B 8 80 10 08 s u 6 8 lO U l J 4 6 05 7 05 7 0 7 16 8 85 j 8 65 6 08 648 a si 9 45 10 11 11 87 11 85 18 09 1 80 4t 8 00 4 0 10 17 1 10 81 l i r i t T 77 o 7 6 00 Zm 10 m 10 10 46I J4 6 8 7 11 7 41 1 F M 9 86 HainoulkitMi illan 1 ea kliw itis kaUlra H 8 47 10 18 10 4 11 U 1 8 m7JL S 48m j 10 55 8 17 4 8 1 R K U H 1 18 1 l 8 1 8 40 8 8 r 4 16 tO Si 10 48 6 4 10 V 6 l l 6 116 T IO 7 1 7 8 6i 3 B 40 i Ï 07 54 7 50 8 18 8 80 6 85 5 43 6 03 J 6 1 40 3 t S0 11 3 6 04 1 1 UI 1 A10 57 18 00 11 11 11 81 11 4 l a 4 8 66 S 10 14 10 51 r 9 1 10 0 10 81 9 r 10 54 9 4 tM S 6 48 5 8 6 1 6 Si 7 88 I 6 65 7 63 8 81 8 4 0 10 16 10 J8 ll 8 U O 1 87 3 08 6 18 6 68 8 14 10 38 ll Bi 18 87 a 7 8 8 10 46 1 S 4 48 8 6 11 n m o i M 7 8 10 46 1 86 8e 7 17 7 7 IJli 04 9 M a i lO W 11 10 18 11 1 51 8 40 8 58 4 4 6 80 6 10 7 18 7 8 8 10 0 It W U U JËiaiiter De mdtiie bevat alleeüf critiek oji de handelingen vóór de Conferentie en Spr meent dat de Minister zelf zijn beleid niet I voldoende heeft verdedigd Verder protesteert hg tegen de inconstitutioneele beperking van 1 het vrije oordeel der Kamer door de verI klaring van den Premier waardoor het 1 t I der motie te voorzien is I Na repliek van den Minister van BuitenI landsche Zaken wordt de gewjzigde mot e 1 verworpen met 71 tegen 21 stemmen Do heeren Van öilse Fokker en Schaep r j betwistten bet nut onzer diplomatie en dron gen op zuinigheid aan door vereeniging van 1 oi omatieke en consulaire posten 1 De heer Fokker stelde eene vermindering 1 van f 6000 voor om het gezantschap e Madrid op te heffen en het te vereenigen I met dat te Lisiabon 1 De minister bestreed de inkrimping d r I diplomatieke door uitbreiding van de consnI iaire vertegenwoordiging 1 I Het hoofdstuk Buitl Zaken is ten slot e I mangenomen met 64 tegen 8 stemmen 1 De heeren J F Lameris districtsveear t 1 te s Gravenhage en dr D A de Jong Jzn 1 plaatsvervangend dietrictsveearts te Leiden wier verslag omtrent een onderzoek na r I miltvUurkiemen in buitenlandsch graan gelgk wg mededeelen in de Staatscourant van gisteravond is opgenomen formuleeren de resultaten van hun onderzoek aldus Uit de medegedeelde onderzoekingen s gebleken lo dat het door ons onderzochte buitenlandsch graan of graanafval geen miltvuurkiemen deed vinden en derhalve met het oog daarop niet als voedsel voor vee behoeft te worden gemeden 2o dat voedering van het graan bg muizen coccidiosis deed ontstaan 3o dat de pathogene werking van het graan biJ vele der gebruikte proefdieren moet worden toegesheven aan het daarin voorkomen van een tot de colibacillen behoorend miereorganisme Het onderzoek was door d n minister van binnenlandsche zaken uitgelokt na het voorkomen van gevallen van miltvuur onder het vee van eenige landbouwers in Zuid Holld d welke onder meer aan bun vee alsvoe fael verstrekten zeer verontreinigd graan of wel graanafval afkomstig uit Rusland o a uit I de omstreken van de Zwarte Zee alsmede snit Amerika welk product door een meel1 fabriek te Vlaardingen in den handel get bracht werd Gemengde Berichten In den afgeloopen nacht is te Njjmegen in een tweetal boerenhuizen aan de St Annalaan door onbekende daders ingebroken en wel onder dezelfde omstandigheden als de vorige zoowel hier als elders gepleegde inbraken nl door overklimming vandentuinmuur en bet behendig openen van de espagnoletsluiting Naar ons gemeld wordt werden bg den heer van W 24 stuks antiek zilveren speelgoed en eenig tafelzilver en bg den heer C 13 stuks zilveren lepeltjes ontvreemd Beide heeren ziJn tegen inbraak verzekerd Ook in het huis bewoond door mevr M K is een poging tot inbraak gepleegd die even1 wel mislukt i Ngm Ct In don nacht van Donderdag op Vrijdag vaii de vorige week werd in de Swammerduastraat in den Haag in bewnsteloozen toe stand gevonden de agent van politie Van V f die kort daarna hevig begon te braken De man was toen niet in staat de oorzaak van t ziJBloestand te verklaren maar deelde ZaJ terJÜg 11 mede dat een onbekende in den bewnsten nacht hem hevig tegen bet hi ofd had geslagen De agent overleed Maandag Z n lijk is ter schouwing naar t Academisch Ziekenhuis overgebracht en de politie heeft proces verbaal opgemaakt De dood is geconstateerd als gevolg van bloeduitstortingen in de hersenen Eenige nachten vóór t gebeurde had de politiebeambte bij zgn zieke moeder gewaakt Bü het vinden van den agent Donderdagnacht werden geen uiterlijke teekenen van geweld waargenomen maar een agent met z n overbrenging beiast verklaarde dat zgn collega een boÜ aan t hooid en een opgezwollen lip had Een kleme doch zeer brutale diefstal had gisteravond te Geertruidenberg plaats Een verdacht uitziend persoon trad d i winkel in van den winkelier d P nam van de etalage een kistje en verwijderde zich haastig Spoedig evenwel snapte hjj dat het een leeg kistje was waarom hg terugkeerde ea het weer op zijn idaats zette juist toen d P binnebkwam die hem zgn zonderlinge handelwgze onder het oog bracht De dief vroeg daarop voor 5 cent sigaren en in den tijd dat deze in het zakje werden gtatoken nam bij een groote fiesch eai de cologne en verwijdertte zich spoedig met de woorden Zie maar dat je me krggt Uit Utrecht wf rdt gemeld dat de entnête