Goudsche Courant, zaterdag 9 december 1899

No 8065 Zaterdag O December 1800 38s e Jaargang fiOüDSCHE mum f ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tcicfsan u SI De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CENTEN Itleftion o Mt ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer I Centen üroote le teis woi don bereidendnaar plaatsruimte 1 Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd r seE 0 goeding van 10 000 dallar is veroordeeld Gevaarlijke juriaprndentie BurgerlUke Stand GEBOREN 6 Dec ïjibbe Andries onders Z P van Veen en H C van Asperen Hendrikns Joluuiiies onders L U Boot en J Nienwland 6 Siraon onders H Jaspers en M J den Edel Johanna Maria onders M Boot en T H Nederberg 7 Berthns onders P J Blom en M H Stolk Johannes Marinas onders 6 van der Kist en J M Jansen OVERLEDEN 6 A Bron 4 ra P E Pbïöer wed M C Hellegers 83 j 6 J M J A van Znylen 8 j GEHUWD 6 D GeerloJ en M van der Starre Beeuwük GEBOREN Albertns Gerardns onders G P Streng en A van Djjk OVERLEDEN L P Lammens 10 j GEHUWD G R Boon en F van der Staaij A de Knikker en J Molenaar P Hoogendijk en H Ondshoorn ADVERTENTIEN Ned Vereen tot Alsch van Sterken Drank Atdeeling GOUDA Openbare Vergadering op WHiJMMIJ S UBC a ê des avonds te ƒ negen op de Bovenzaal van de Firma A DAM Kleiweg Spreker de HeerJl JAI 80I IIJS uit Drachten reizend agent der Vereeniging VERTOONING VAN LICHTBEELDEN betrekking hebbende op de lichamelijke zedelijke en Btoöelijke ellende van t alcoholgebrnik Entree 10 cent werklieden S cent HET BESTUUR A SLEGT lievettltzich i tot het lerereo van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood g eent tie K Q NIBUWB HAVEN 28 m g Bebroood op de iDternationale TentooDitalling van Bakkerij Maalder en Kook knnat ta t Oramnhage met een diploma Vergald Zilveren Medaille H J VAN SCHALEN Behanger en Stoffeertler Lange Groenendaal I 108 Voorhanden een groote sorteering Bebaiig§elpaplercii mm f aord ajaastofeera ZEILEN LINOLEUMS B Pain Expeller l Dvtif JM wordt dit mid del met vemiMBd isiHieal Is püutSlMda imraÜTiog aagewead tenn Bhenmfttiik JiolitVerkondkeid pgn la dea nic Dit Irjp jl a SaBI ooi I w Tertrouwan ün lette epkel febriekiaierk lakeit MAfl nt KiiblLiat in de meeste epotbakea Te materdem U Tneth aib a Taa TarU ea Bandera t iHtn fc itlBtii Zenuw en ülaagplijders wordt it overtaiging een werkeljjke hnlp io den nood het boek Ksuad exrer aanbevolen Na ontvangat van adres per briefkaart ordt dit boekje franco per poat toegeionden door BLOKPOEL S Boekh Zaltbomiuel Pf HiNNOTERA Levensverzekering ZONDER geneeskundig onderzoek Aanbevolen door en inlichtingen te verkrijgen bij den Hootd Agent A K VAN DER GARDEN o Bi Sn fless 5 e a o o 9 Kort overzicbt onzer FrijRooarant SHERRIES Pale en Gold Dry van ai J 16 50 per 12 ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 MADERA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH U Tnrin 160 flesch O e n D BODEGA CHAMPAGNE 1 75 S a u o a S COGNAC i l 1 75 I 2 26 1 2 76 1 3 26 t 3 76 en 6 SCOTCH WHISKY 2 25 BOR IDHl TJX 5 Per Fl Per Ank 45 Fl 1 er § LISTRAC f 0 66 Nto f 27 75 aJ5 H CHATEAU VALROSE 0 75 31 St ESTEPHE 6 85 36 g St EMILION 1894 1 42 wj 2 PAUILLAC 1893 1 25 53 tt o o u I GRAVES Witte Bordeani 0 80 34 tj a SAUTERNE 1 42 58 O ZELTINGER Moezel 0 90 37 50 g BOURGOGNE 1 10 47 üi De ïesschen zijn in de prijzen begrepen en worden it 3 ets per stuk ternggenomen Bj elke hoeveelheid verkrijgbaar bj De flrina T CREBAI Gouda wwm é Quina Laroche f = = n veraterkeode KINA W N tegen zwakte zoow ij kinderen als volwassenen gebrek aan eetlust alechte snlIaTerterlni senuwhooldpljn ter vëBterklns na ziekte of kraambed koorla en hare gevolgen OUINaJlAROCHE FERRUGMEUX in het bijtondcr tegen Bloedgebrek BleekBicht len van Krltlachen leefllld eni VtrkniBlmar In flacons 4 ƒ 1 90 en 1 kwalen van Krltlschen leeftyd PRAEPARATEN VAN dagelijkschgeb nik j leér aan te be pS o rt j Toedaaam vlrflterkend aangenaam van smaak voor dageli i II CI v aV vooral voor kinderen zwakken en kllerachtige geatellen lelen Ab taneeakrachUge drank bij itoomlasen der epijsverterlngaorganen en diarrhea ook oor luigelingen en kleine kinderen I liisferbus i Kp A 70 i i Kgr ƒ 0 90 X Kgr O liO Cbemiach M Altrcaaal oa Speciaal voor Kindervoeding in bussen a KeT 0 90 auivare ITlCIKaUIKCr y f pgo Kgr ƒ 0 26 A eélatMO IfVOrfkféAH Het rooken eener halve Cigarette is voldoende ter bestrij Aollllllg V l wa CHCII j g van de hevigste aanvallen van Aathma etc Indoosjes a O BO en jb iu Tamarinrifa Rnnhnn rnmt purgatief tegen veratopping Aam Calmiolr PacHlïfaC algemeen erkend als het BESTE huismiddel Oaimia K r aSUIICa j verkoudheid en KeelpUn het is een alljmoploaaend en teraacktend middel bij uitnemendheid mtslmtend in Q lieschjes verkrijg baar Prijs ƒ 0 20 per Hesch e © e FraeparaleH Hfiullen ifaarop i Apoituktrt tit WDgülM KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST I aiIiari llUC PUIIUUIia belen Mi6raine Congestieactc vooralookalslaiana voor kinderen bewijzen de Tamarinde Eonboni van KRAEPEl lEN HOLM belangrijke diensto duir de vorm voor het kind begeerljlk en de smaak aangenaam is l rijs per doos e O BO en O OO VISITEKAARTJES gedrukt met letter naar verkiezing zijn In alle formaten en moileilen verkrijgbaar lilj i BIIIEIAI 11 Lange Tiendevveg D 00 SIIU ItUIIt uaöiUtl Warnung MMKm werlhlotm NachaHmuntai a aMa H SfnUmi Ui liiUg rni Uicti Dr gum ritiiiliiu Dor grvme Eiiotg Mti unara PabnU H SloUen êrrwtgtn Iwt AalMn n w SS O Patent H Stollen Openbare Yerpacliting van de Zelling genaamd nBT HOKRBMVKLD gelegen aan den IJssel onder de gemeenten Gooba en Mookdeecht op DINSDAG 19 DECEMBER J89S des namiddags t uurDe voorwaarden liggen dagelijks de Zondagen uitgezonderd van des voormiddags f0 tot des namiddags f umr ter Secretarie van Gonda ter lezing Prijstrekking 20 December SOO dÖO 4RK aU hoofdprgs in b t getukkÏKst g fal biedt de ni uwate i roo e GflldverlotÏDg dia door de Hooga Begeoring v d Hamburg goedgekeurd en g woarborgd ia Da voordeolige inriohiing tad bet Dieuire plan Iwslaat tlaaria dal in den loop van slechts weinige maandeD in 7 verlotingoD vae I18 00r lotea 9 1S0 pt o bitdrigeDtle 11 349 325 Mark Ier Tolledige betliasing zullen konten d arODiter tijn kapitalu praten van evenlueel 00 000 Mark bij uitnemoiidheid echter 1 prg l prija pr a prgzen 1 prijs l prgs 1 prys 1 prija S prezen a M 1 prtJB a M L prtjs it M SOit OOO i prijt a II 0 000 M iOO OOÜ 36prqz kMf lO xQ a M ItlO OÜO 6prüz aU 5 06o a M 76 00 inSprüz aM 3 000 M M M i M 70 00 ï 1prgi aM OftO ft5 0 iO SUprgz aM 1 000 e 000 I rSpryz üU 40 65 000 i 9bi ipgi sM 166 0 000 y4U0 prije a M 00 40 000 800 13 i IU4 100 78 3 0 10 4S 21 De HBDStaande eerste prgatrukking d i r pronte door den Staat gmr irbort da Qeld Hr loting ia van ambtatrege t ftpaald pluta ta hübbeii op den 20 December k fn koal hiervoor goliaeloriginool Iot alaobta M rk êtrffl S K0 half 1 I 8 1 76 1 kwart tVi i 0 te en inzending van b t b drag per poatttisial lOf tegen rt m our Alle coni niaaioa worden oumiddall k oietde grootste Bt r viililighpid uitgcvoüid ru iedi r speler ontrangt van ons do mttbui wapen van den Stnat voorzu ne OriKincülo Loten xr f in handen Bij ieder bniu liu wordt hot verviaohtu offloittole pliin waaruit tlo verdi eliitg der prqzen Op du vtir8ohiU ir e ktataen als ook de bulrffftindu inlaggel JBD tu vt rneinpn is gratia bgtievoegd en zende i wij aan onze Begunstigers onaangevrnagd na vlko trekkiug de offioïeele lijsten l u uilbfluRng d r prgzeu geschiedt atoeda prompt ondüf imrljgrg van don Staat on kan door riircte to Zi P ling of ook naar vorkBting der Bülangh bbondBn ui alle grootere pt Rt fn Tan NedurUud buwerks olligd worden Ons del iet is aleeds door bet gfluk banuistiïd tD OQ ifr velo andere aaiizieolgke pi n bobben wij mjormaleu volgen offic eele bt wyzen de earate Hoofdprijz n verkr gen en onzo Btgiinstig TB zelf uitbitaald o B Mark ÏBO OOO lOO OOO 8n 000 000 40 000 OOB Het is te voorn n d l by ddte opden bcohlstun grondalaiï gevfstigde ondu non ing van allo kanten op cetie zeor workzame deelneniiikg b paalrl kan w r len gerekend min geliave durhalvB wegens du reeds ophanden zijnilo trekking alle orders ten Bpuo ligsto reflhlB reeka to zendr Q aan Hauf manu füiiiiou Bankiers en Qeldwissblaara p 8 Hiermede danken wij voor het vi ronwens ons tot hiertoe geschonken i daar wy by het begin der nipuwo vellbling ter deeluoming invitejren zuUeu wy ook voor het vt rvoltj bemot id zyn door een lipte en rt ule beilieuin dfe tovrcdeiiheid van ouze gefeerde Begunstigers t verwarren EERSTE NEDERLANDSCHE RUWIELFARRlfiK DirMstenr B BUBGEKS DEVENTER Model A zonder rem en schermen 1 87 50 Model A met 90 Model M 110 Model AJ 12B Model AAA Itó LUXE RIJWIEL 160 GEWONE ACATENES 156 liUXE ACATttNE 180 P S DAMES KETTINGBUWIELEN of alle prijzen t 5 hooger twtogenwoonliger J G DgBUITKB ficiiJa TE HUU TERSTOND OF LATER een Ongsmeubileerde Kamdr il t W per week Adres FLÜWEELEN SINGEL 622 Gouda Drnk van A BRINKMAN 4 Z Itultenlandsch Overzicht Generaal Bnller schijnt nog geen neiging te hehben in Natal tot den aanval op de Boeren over te gaan en Ladysmith te gaan ontzetten H heeft dan ook v olgens de Westm Gazette slechts 7000 man te Frere bgeen om den Boeren generaal aan te vallen die er over 15000 man beschikt Toch schijnt men van beide zgden spoedig een gevecht aan de Tugola te verwachten Lord Methaen meldde den len December dat aan het herstel van de brng gewerkt werd en dat zijn troepen rust noodig hadden Thans zal die msttijd wel voorbij en de brng over de Modderrivier hersteld zijn De Boeren hebben zich biJ Spijtfontein opnieuw krachtig versterkt om daaraan de ontzettingskolonne op marsch naar Kimberley nogmaals het hoold te bieden Er zijn dn berichten van twee veldslagen te wachten een aan de Tngela en een by Spijtfontein Maar alles wat er komt is slechts het bericht Ladysmith alles wel De Times heeft een depêche van den 2en nit Ladysmith ontvangen waarin de ernst van den toestand uitkomt De rantsoenen zfln verminderd de gewonden zijn overgebracht naar het kamp aan de rivier het gesehnt dei Bowen ia dicbterby gebracht en wordt goed bediend zoodat groote schade wordt toegebracht Om de stad heen zijn drie Crensot fcanonnen van 5 Eng duim opgesteld vier houwitsers van 4 7 duim en ander snelvnnrgescbnt waartegen het Britscbe geschat niet opgewassen is Maar de kanonniers der Boeren sparen de vlaggen TUI het Baode Kruis niet Uit Frere verneemt de Times dat een Boerenmacht van 7000 man met buit beladen Zondag door Weenen is getrokken ten noorden van de Tngela liggen thans vijt kampen der Boeren De Times verneemt nit Modderrivier dat de Engelschen de positie op het slagveld ontruimden wegens gevallen van koorts de Modderrivier heeft nu zuiverder water dan de Bietrivier die besmet is De strijdmacht van de Boeren is onbetwistbaar veel sterker daar de geheele macht die Mafeking belegerde zich biJ hem aangesloten beeft Veel hangt af van Gastacre s vooruitrukken maar men hoort weinig van hem De militaire medewerkers van de Westminster Gazette is alles behalve gerust over Methuen s positie aan de Modderrivier Twee hoofd factoren bepalen hierbij zijn oordeel FEVtLLE iOX Vrij naar het Bngelsoh De kerk is er achter Dat is juist wat wij tnoeteii hebhen Toen wij dadr een oogenbhk het landelijk tafreel stonden te bewonderen konden w ons niet vrij maken van de gedachte dat het dorpje Greenharen uit een luchtballon was gevallen en dichter op elkaar dan eigenlijk noodzakelijk was De slachterswinket met een houten tralievenster inplaats van glas uit den tijd meeij tk van koning John de opgaande on een half dozijn huisjes met strooien daken de kerk daar achter waren allen zöó dicht op elkaar gepakt dat de onver lydfllijke geuren van bierhuizen kerken en slach envinkels tezamensmeltend de neusvleugels aan4cdcA 4cdcA scharniereD van de slachterswinkel dHH n in de zijdenr van de sOpgaanda Zon wier duiventil de klok verduiiterde in den nauwen grijzen kerktoren teririjl de dreuning van zijn klokken weer de stof opjoeg van den hemel van het vientijlig ledikant in het staatsievertrek Van de Opgaanae Zon Hier ceide Marigold romantisch en zonder acht tt geven op een groep van zeventien kinde vooreerst de vernieling van de spoorbrug hetgeen Methuens voortrukken ten zeerst moet vertragen terwijl hjj niet in staat is zwaar belegeringsgeschnt mede te voeren evenzeer als het gebrek aan ruiterij t tweede beschikken de Boeren ten noorden van de Modderrivier over 13 000 of 14 000 man ongerekend de belegeraars van Kimberley en hun strjdmacht te Douglas nabfl de samenvloeiing van de Vaalrivier en de Modderrivier welker getalsterkte onbekend is Daartegenover beschikt Methnen vermoedelijk slechts over 12 000 man met 18 stukken ongerekend de maxims en de kanonnen van de vloot Deze deskundige acht Methuen s macht dus onvoldoende vooral als hij ziJn flanken moet dekken tegen Donglas en Jacobsdal De medewerker van de Westminster Gazette is evenmin gerust over Gatacre s positie in het Noorden der Kaapkolonie waar de Boeren wel verre van af te trekken Gatacre s divisie afgesneden hebben van French divisie bovendien bewijst het feit dat de Boeren Dordrecht bezet hebben dat ziJ niet enkel in het Noorden Gatacre bedreigen manr ook ziJn flanken De deskundige geeft niet onduidelijk te kennen dat de Boeren allicht een poging zullen doen om Gatacro te omsingelen deze moet overal rondzien naar niet te treffen vijanden terwijl hjjzelf haast geen rniterg heeft De pogingen van de Oostenrijksche regeeriug om een overeenkomst tot stand te brengen tusscben de Duitsche en de Czechische partygroepen in den Bijksraad zijn mislnkt Dit was te voorzien De Duitsche partijen hebben door hare obstructie tegen de onrechtmatig uitgevaardigde taaiverordeningen en tegen de regeeringen die haar handhaafden een resultaat verkregen eindBIJk ia er een regeering opgetreden die het onrecht heeft goedgemaakt en de onwettige verordeningen heelt ingetrokken Doch daarmede is de Eegeering die pogen wil te regeeren van Scylla naar Charibdis verzeild De Czechen willen door obstructie pogen de taalverordeningen weder ingevoerd te krijgen Wat de Daitschers gedaan kregen kan voor de Czechen niet onmogelijk zjjn meenen zij En de Regeering zit opnieuw voor het geval een Bijksraad bjjeen te hebben die niet werken kan Een poging om de Czechen te overtuigen van de onbillijkheid van hun handelswijze is afgestuit op de hardnekkigheid waarmede de Czechen vasthielden aan hun sisch de taaiverordeningen vóór alles hersteld te zien De J schers willen daar niets van weten Zü ren die zijn costuum stonden aan te gapen hier zien w j het landelijk leven van aangezicht tot aangezicht Wij hooren het En ruiken het voegde ik er bij en snoof het tevoren beschreven aamgestelde aroma op Nu moeten wij het nog proeven hernam Marigold die naar den ingang van de herberg stapte Hier zulten wn avondeten De kastelein van de Opgaande Zon wiens glim mend rond rood gelaat meer had van oen onder gaande zon heette ons hartelijk welkom en zei dat er een Jcamer met twee liedden tot onze heschikking was Buitendien zou de keuken zich de weelde veroorloven een zomerkuiken voor onzen avonddisch te vermoorden Terwijl dit werd gereed gemaakt gingen wij naar boven naar onze kamer en knapten ons zoo goed en zoo kwaad het ging op Tot myn spijt zag ik dat Marigold het voornemen koesterde zijn mosterdgeel pak aan te houden Beste jongen I merkte ik op zou je niet iets anders kunnen aantrekken Als wij na tafel nog wat rond willen gaan ben ik bang dat ze met steenen zullen gooien om je op te brengen ala merkwaardigheid Ik geloof dat tut een zware verleiding is voor de boeren zoodra ze iets zonderlings zien Iemand heeft gezegd dat als een botr een aartsengel zag hij onmiddell k op hem zou schieten fMaar ie je voerde Marigold verlegen aan dit jaquet heeft zoo n wijden borstzak gO zoo best antwoordde ik bitter Het zou beter voor je zijn geweest ats je dat ding had thuis gelaten eisclpi dat de geheele taalqaatstie voor de OostaBriJksoho landen door de wet zaJ worden gerafcld en dat niet de onwettige taalverordeniiften die tot zooveel onaangenaamheden reed hebben aanleiding gegeven opnieuw zullep worden ingevoerd Het gevol van al deze verwikkelingen is tet eergiiteran te Weenen een aantal geru i iten liepen over de mogelijkheid van ontbieding van den Hjjksraad of van affreden yan het kabinet Clary In hoeverre deze jgerachten eenigen grond hebben zal wet4 l moeten biyken V luitschland is een liberale overwinning of wel de regeering die zoom den Röksdag te vragen heeft gaf een niet onbelangrijk punt steeds bestond in Dnitschland een verpolitieke vereenigingen om samen te en een groeten bond te vormen Dat een dergelgke bepaling nit de oude doos een doorn in het oog was voor al wat vrgzinniil denkt is natuurlijk En al heel wat jaren p getracht daarin verbetering te brengen Bij de vaststelling van het nieuwe bnrgerlijk Hetboek werd door do regeering een stellij belofte afgelegd welke echter spoedig we r prgeten werd alleen niet door de oppoWe die bleef aandringen Tab aatste besloot de regeering daaraan toe i geven Maar geljjk wtj dezer dalfan nog herinnerden werd deze gelegiinhoid gebruikt om het vereenigmgsrecht zoo te kortwieken dat de oppositie den prjs te hoog vond en alle voorstellen afwees Een by den Byksdag ingediend voorstel Tan enkele leden werd aangenomen maar nirt tot wet verheven Eerst nu is de kans verbeterd Weer was een dèrgeiyk voorstel an de orde en de regeering die nog vloot en kanaalplannon heeft en aan het gronddenkbeeld van de tnchthniswet vasthoudt heeft den boog niet te sterk willen spannen en deed by monde van den Bykskanselior mededeeling dat de bondsstaten zich hy het voorstel nederlegden Dit werd daarop in eerste en tweede lezing aangenomen alleen de rechterzyde bleef er zich tegen kanten Verspreide Berichten Fbakkruk Gisteren is door de 9de correctioneele Kamer te Parys uitspraak gedaan in het proces door den president van de Fransche Kamer van Koophandel te Brussel Rolland begonnen tegen Intransigeant de Libre Pa De verantwoordelykheid is bezwarend Nu volgde er een cx genblik van stilte totdat hij vleiend zei I Houdt je van brons goud haar Feitel k houd ïk er van want Clorinda heelt bronsgouden haar maar ik huichelde een bee e Het is niet onaardig hernam ik wanneer de gelaatstrekken er bij passen en ik Voelde dat alle diepte van het onverstaanbare in dat antwoord lag Er is veel diepte In het onverstaanbare Als we uitgaan zal i dunkt mij mijn geologen hamer maar meenemen zei Marigold die het gesprek op een ander onderwerp bracht omdat hij niets wist te antwoorden Hemel riep ik ontsteld uit ben je zoowel geoloog als archeoloog i Een beekje maar antwoordde hij Ik liep de kamer uit en ging naar beneden om naar stilte berusting te zoeken Had ik er maar eenig voorgevoel van dat hij zoo iets van een geoloog was dan had ik dien onzinnigen tochi wel achterwege gelaten Een oogenbhk later kwam Marigold bij mij met een afschuwelijk klein mispunt van een hamer in zijn hand lAardig gereedschap hé i vroeg hy trolsch en hield het in de hoogte Ik zaï iets als een miniatuur houweel met een platten knoest aan een kant en een scherpe punt aan den anderen met een handvat in het mlclden Doe het in s hemels naam weg riep ik uit het ziet er zoo moorddadig uit Hy stopte het zwijgend in zijn zak Toen kwam role en het Petit Joaroal wegens weigering tot opneming van brieven De bladen werden alle tot boeten en het betalen van schadevergoeding aan eischer veroordeeld en tot opneming der betreffende brieven Het gemcht dat de minister van oorlog generaal de Gallifet zou hebben doen blaften dat hti overtnigd is van de schuld van Dreyfaa wordt beslist tegengesproken Het ontwerpen van een standbeeld voor Scheurer Kestner is opgedragen aan den beeldhouwer Dalou De algemeene raad van Saint Lonis Senegal heelt op voorstel van den gonvernenrgeneraa Ijesloten tot het vaststellen vaneen uitvoerrecht van ö procent voor oaoatchouc I DurrecHi AKD Keizer Wilhelm liep dezer dagen metzjfn gemalin te Potsdam te wandelen toen h j zich plotseling den weg versperd zag door een paard ld at dwars op het trottoir stond Üe keizer liet den arm van den keizerin loB gjroep bet dier b j den teugel wt drong bet op het njpad terag Daurna bood hy zijn gemalin weder den arm en de wandeling werd voortgezet Itjllib By een feestmaal te Turyn heeft de hertog van Aosta een redevotring geboad a waarin hy den wenscb uitsprak dat de reorganisatie der Italiaansche artillerie zoo spoedig mogelijk zon geschieden opdat het land aan alles het hoofd zou kannen bieAen De paus hoeft door zich niet genoeg in acht te nemen koude gevat waardoor hÖ z in kamer eenige dagen zal moeten honden De gewone audiëuties worden niet varktend I I rs sssÊÊlèimmÊm BINNENLAND 8TATEN GEJVEUAAL Zitting van Donderdag 7 December De vergadering ten 10 uur belegd werd eerst 11 unr geopend Alstoen werd de jnstitie begrooting behandeld De algemeene beraadslaging werd ingeleid door den heer Willinge met een aandrang op de wettelijke regeling der inbeslagneming van brieven en telegrammen door de administratieve ambtenaren en zulks naar aanleiding van in het proces Van Hall gebleken feiten immmiÊÊmmÊÊÊÊÊfmaÊÊÊÊmmmmmaÊÊÊÊmsmsmeaÊÊmBmmÊÊmm er een verstandig uitziende oude vrouw bmnen met den dampendïn vogel en nieuwe aardappelen de talcl was at gedekt en wtj vielen onmiddellijk met grooten eetlust aan De oude vrouw bediende ons en Marigold on derhield zich met haar over die keisteenen woning met den keisteenen muur er om heen Hij kwam al vragende te weten dat er twee oude ongetrouwde heeren alteen roonden de heeren Sageett die als zeer rijk erï zeer excen triek bekend stonden Overdag lÉwara er een meid het huiswerk doen maar ging altijd s avonds weer been Ik wou graag weten wie er nog meer in het dorp woonden maar Marigold stelde zooveel belang in de bizonderheden van Sint Anthony zooals merkwaardiger wijze die woning heette dat het een heelen tyd duurde voor dat ik vernam dat er een weduwe van hoog aanzien In een groot kaal steenen huii woon zeer m het oogloopend gelegen op een groeiMn heuvel met het uitzicht over het heele dorp en eenige honderd yards verder op den heuvel op Manor House woonde wat juffrouw Sparrow noemde een letterkundige Dit Interesseerde mij en ik vroeg naar zijn naam die ztj zeide dat Sandijman wa Het kwam mij wel voor dat ik dien naam vroeger reeds had gehoord maar ik kon hem ntet thuis brengen Juffrouw Sparrow werd nu uitvoeriger f H ardt vervolgd