Goudsche Courant, zaterdag 9 december 1899

Maandag II December 1809 38s e Jaargang No 8066 mmm couramt MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken g oPEmsE mimm te O OTJID A op IHntdag Ë Hecemher IS99 y m 9 Miir in het VERKOOPLOKAAL Nienwsteeg E No 18 ten overstaan van den Notaris J J A MONTIJN aldaar van Diverse leuMlaire QD andere Moerende Goedrren w o prachtige nienwmodische SALONSPIEGELS in vergalde en notenhouten lysten iSciillderlJen pendanten PIANIiNO enz enz TB HUTJE TERSTOND OF LATER een Ongsmeuljileerde Kamer i 1 I Sfi per week Adres FLUWEELBN SINGEL 822 Frijstrekking 20 December SOOOOTMMlIt nU hoofi pnj3 ïn het tdukkiijgt jr va biodl tlf ni uwslo ü y v HvUUerUning dn il ior ilo Hoog ReKeennK vuri HHtnburff i uu tj i keur en tt wHarborifd ia Üt vDorileuliiiU innoliting mn hut iiiouwt jilati litslHHt iHHriii int ill itun loop hii stirlitB wtiiiii fl rauun t u m 7 vorolln i tbii llH OOi loten ft l8 l ptijicuii l Uitpiimh 11 349 326 Mark liT voilofli e liusli iiiit zitl M komcrl ilairuiitlur zijn kupiUlo prij eii vnci ovmilueul i0t 0flO Murk bij iiitiiuiTiL nrlheid uohlur oor 2 prüz ïiM o noo U pnjz aM V O 1 prijs a M 0 l 1 prijs a M 00 0110 5 000 a noo 000 1 0 0 40 155 00 i prijz ü M 106 pnjz a M 8 1 pry7 H M 8Upnj üMj I 18 rij aM 3 Ö5 rys M HlÜ lprij i M im 13 U 4 100 7 j 45 i prijs a M l iO 000 prtjzod II M 75 I0 I prijs a M 7 0 00 l prij 11 M B l prijs ft M 1 00P 1 prijs a M 5 000 priJKfM H M 0 0 O I prijs il M 4 1 001 l pryj u M 0 lO De nnuataHDilii i erstu prgslrukkiiiK Iczt r ri lo lo tr tlun Stiiat gi W irburcdü iülilvtrlotiiiiï is vnn nmblitfaj u l opiialH plants tti liMbboii op ileii 20 December n k eu kost liit rvoor 1 geheel origineel lot sloobts Mttk Soffl 3 01 half 8 1 75 1 kwart tïfj 90 t iBn insending van bot bedrag per postwtssel of tegen rem ours Alle ooministies worden oumiddellijk met de grootate aon viildighfid uitgevoerd fu ledür peter ontvnngt van ous dü met Kul wapen vao den Btaat voorsifne Origineele Jjoten u t in kanden Bij iedere bestelling wordt hot rereiichte offioieele plnu waaruit lU verdueting der prijzen op du verschillen e klassen als ook de betreffendo iuloggelflen te vcrnempn ia gratis bggevoegd en zenden wy aan onze liegnnatigerd OD aan gevraagd kb ulke trekking de ofHoieele Igsten De uitbnlaliug di r prijaen geschiedt steeds prompt oiidur wunrborg viin dun Staat en kan iloor dirc le toozi ndiiig of ook naar vorkieiing der Belaiighebbenilüii in alle grootere plaatsen van Nudi rlsDd buwerks elligd worden Ons debiet is aleeds door het geluk begunstigd i U onder vele andere aunsionlijU prezen hebbon wij raiiormalen volgens offic eelu b jryzcn de ei rste lloordprijaon verkr gen eu onze iVgnnatig re nelf uitbttaald o a Mark 0 000 100 000 80 000 fi 000 40 000 euA liet is te vourzit n d t by djie op don htoht stun groadsla gefisli de ondemun ing vnu alle kanten op poiie ns v wurkzinne declni ming bepualil kan w r leii ifi rukond nieu uliovo derhalve wegoiis d rt eds ophnudcn ïijndd trekking alle orders ton p e Ugetü rechls reeks to zend n aan Haufinann i§lnion Bniiki rn an Geldwissuluars ii ll i iai P 3 lliermode danken wy voor het vi rtrouivetifl ons tot hirrtoe geschonken on laar wij bij het In gi der nieuwü vfrlulinsr ter deoluuming iRvii ren zullon wij ook vuor het vervolg bcmoi id zijn door een stipte en reëfllij bediening de luvn denhoid van onn geéurde Bugunstigüfi te ïiTworveii ltkB t Quohwlelrksrtt en maickclylcale poettnüddel toot Heeraa tn vooral damM eo KbutonclKMnwerki U de Apprituur Tan C H MHIlar Da BsrllR Bevth Str 14 Mtn Utte govd op naam in fltbrlekamerfc y rkry b r ty Hhtm Whiktltors ia lekMswart Htaatsriw f ar ps aai BH taMrasl Oapttby W taHB MB Aniftaa 99 HANNOMA Levensverzekering ZONDER geneeskundig onderzoek Aanbevolen door en i n 1 i c h t i n g e n te verkrijgen bij den Hoold Agent A K VAN DER GARDEN VISITEKAARTJES gedrukt met letter naar verkiezing zijn In alle Torliiiaten en modellen verkrijgliaar blJ i BEIIllil è 11 Lange Tieiideweg D M tfww fFniiw rL i r rs t iw ii n i ii ii n fi ii PRAEPARATEN VAN éM Om tld LflrOChC krachtige en versterkende KINA WIJN tegen zwakte Eoowel liij kinderen als volwassenen gebrek aatrèetlust slechte epUsrerterlng zenuwhoofdpyn ter versterking na ziekte of kraambed koorts en hare gevolgen QUINA LAROCHE FERRUGINEUX in het bijzonder legen Bioedgebrek Bleekzucht kwalen van Kritlschen leeftyd enz Verkrijgbaar in flacons d 1 90 en 1 Ei led C flCflO vo 2 i verfterkend aangenaam van smaak voor dagelïjksch geb uik 7 vooral voor kinderen zwakiten en kUcrachtige gestellen leer aan te be velen Als geneeskrachtige drank bij stoomiaaen der spyaverteringsorganen en diarrhëe ook voor zuigelingen en kleine kinderen Prijs per bus 4 Kgr 1 70 ft H Kgr 0 90 4 ï Kgr O BO Chemisch M aII cilllrAf Speciaal voor Kindervoeding in bussen i K Kct O OO zuivere iTiClR OUilVCI j gr 0 60 Kgr 0 2B J J AcfhtTIÜ l iofJirpf P tl Het rooken eener halve Cigarette ia voldoende terbestrij S e8 aanvallen van Asthma etc Indoosjes i 0 80 en ƒ 0 60 Tamarinde Bonbons fruit purgatiep tegen verstopping Aam beien Migraine Congeatiesetc vooral ook aklazans voor kinderen bewij en de Tamarinde Bonbons van KKAI l EHEN HOLM belangrijke diensten daar de vorm voor het kind begeerlijk en dt smnak aangenaam is Prijs per doosje O OO cn O EK QQltriSalr P flCtlllAC algemeen erkend als het BESTE huismiddel OaiUliaiV aaUliCO Ij Hoest Verkoudheid en Keelpyn het is 1 een aiymoplossend L verzachten d middel bij uitnemendheid uitsluitend tn ï □ ficschjcs verkrijgbaar Pr s 0 30 pei fleschje 2b TratiparaleH i n 2ltAt PELI£N Sc HOLH te Z iat üh all n poor ien ran tioMtlie tfaarop de iM en ha iit6tk6ning en ferkr Jgbaar bij da meetle m Apotkettri en VrogUteft KRAEFELIEN Si HOLM Hofleveranciers ZEIST AlJiy Indien gy niet wilt hoestea gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlionig Extract iieiia üie uit de Koninklijke Stoomtabriek De Honingbloeni van H 1 ü ÜCHAIH CO I enllaagrjollmmcim VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN 8CHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK Co B Melianthe ia het beste midde der ivereld C0 8 Melianthe geneest Kinkhoest CO S Meli nttie geneest zoowel oud ala jonff CO S melianthe rang in geen huisgezin ontbrolïen i Co S Melianthe stAat voortdurend onder Scheikundig toezicht Co s lUlelianthe helpt onherroepel k ft Co S Uellantbe is bekrouad m t Eerediploroa a Co S Heliautbe is bekroond niet Goud Co 8 Mei anthe is bekeend met zilver Co s Melianthe is verkrüitbaar in flaoous ran 0 Cl 10 Clt en f I bij Kirma WOLFF Co Westhaven 198 Gomh l M KB BS Kleiweg E 100 Gouda E H vi MI U Veental B 126 l Houda A BÜUMAN MoordruM J Th tokken Bo B V WIJK Oudtymlrr M KOLKMAN Waddiuxoee 0 ROLLMAN Bodegranen PINKSE NUumrkerka d JJul W 1 f 4 DAM Baattrerht A N takZESSEN Schoonhctm Anllsepll§clie Tandpoeder en Anllsepllieh Alondlincluur vim E üASSVrO landarta te Gouda OVERAL VERKRIJOBAAR Agent voor Noderlaijd ö IJSSELSTIJN Blanwstraat Gouda Spiegelglas Verzekering tfi n € TftnBIlilI imiI O O TJ ID Zeer voordeelige conditie Sclitrp coneureerende premie H J VAN SCHALEN Behanger en Stoffeerder Lange Groenendaal I 108 Voorbanden een groote sorteering Be liang§elpa pieren O orca iöra stoffen ZEILEN LINOLEUMS Klenw ODOTertroflen Prof Dr Liebera welbekend lSXirW SBACBT UIZia Alleen eekt mat Fabriekamerk tot vourtd arende radicale en u M zekere genezing van alle selli sl j de mees hardnekkige xenuwmPSM ief ten vooral ontataaa door SS9 afdwatiogen op jeugdigun leeftijd Totale genezing van elke swakte Bleek Kucht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagp n slechte ftp s ver tering Onvermogen hnpotenz Pollntiooe enz Uit voerige prospectusaen IriJTp r Resell fl 1 fl tl S dnbhelu ttescb fl C OpnlraTl Depot Matth v d Vetto Zaltboramel ÜipötT M Clébftü Co Amstertlam F lïappel H ürav nha b I IlalmmniiB b J ii f 1 7 11 Bottetdam Wflff Oimila rn bü alle drot atvn t OP P o 1KB OODE SCHIEDAMMEB GENEYEE Jlerk NIGHTOAP Verkrijsbsar bjgjt l KKTKRK Jk Mb bttw s a ecbtlioiil fa caebet en kurk alamls voor t on ran don naxm bn Firma p noppK I n v an Srhal voor de ongelukkige slachtofiera der Zellbevlekkiug Onanie en gehe me litApattingen is bet beroemde werk Z Dr Retail s Ri r E Vlltl Rollandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelijke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt joariykEt duizend van een zekeren dood Te verkrijgen bg het VerlagH Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van hot bedrag ook in postzegals en ïn eiken boekhandel in Holland Paiit Expellcr ö ff Dertig jaai wordt dit middel mat venaisaad anooef aU pqaatilUBde inwi viog HBiievaiid tegen Bhatunattak ok tVawondh eid yqo ia diD fiSSmt Dit fc fT yt proefde del Ttr ook ie ian TertrouiraD Ilea lette op k t fabriakim Aaksi Ad l 25 Zenuw en Haaglijders wordt nit overtaiging als een werkelyke bslp in des nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart wordt dit boekje franco per post toegmonden door BI OKFOEI S Boekh Zaltbommel ÖOUDA Drnk van A BRINKMAN Zl Sste VOLKSTELLIITG Wet van 32 April 1879 Staatsblad No 63 Koninklijk besl van a Mei 1899 Staatsblad No 113 Burgemeester en Weihoiidürs van Gouda brengen ter algemeene kenni dat dit jaar zal gehoiulen worden de 8ste algemeene tieujaarlijkscho volkstelling Ue e heeft ten doel de aanwijalng van allen die te middernacht tiisachen 31 December i g9 en i Januari 1900 humie werkelijke woonplaats binnen Nederland hebben Deze allen worden aangewezen onverschillig of zij op genoemd tijdstip in hunne woning al dan met aanwezig zijn Uük worden aan ewezen zij die zonder werkelijke woonplaats binnen Nederland te hebben op genoemd tijdstip aldaar aanwezig zijn Omtrent deze alten moeten de opgaven verstrekt worden die gevraagd worden op kaarten die tubschen 26 December iSyg en i Januari 1900 zullen worden rondbezorgd en dadelijk naNieuwjaar zullen wol den teruggehaald Door of voor ieder moet aan zijne woning worden ingevuld eene blauwe kaart voor een man of jongen of een witte kaart voor oene vrouw of meisje Uovendien moet door of voor ieder aan de woning waar hij tijdelijk aanwezig is ingevuld worden eene oranjekaart voor een tijdelijk aanwezigen man of jongen of eene rose kaart voor eene lijdelijk aanwezige vrouw of meibje Het hoofd van ieder ge in of de bestuurder van iedere instelling gebouw gesticht of schip waar de kaarten worden bezorgd is verplicht voor de behoorlijke invulling zorg te dragen Deze zorge er dut voor dal aan den teller wanneer hij de kaarten bezorgt worde opgegeven hoeveel blauwe wittCj oranje en rose kaarten er Hl de woniug noadig zijn Overtreding van de voorschriften betreffende de volkstelling wordt krachtens artikel 20 der wet van i 5 April 18 6 tSfaatsblad no 64 gestraft met hechtenis van ten hoogste veertien dagen of geldboete van len hoogste honderd gulden r e nauwkeurige door de volkstelling te verkrijgen kennis der bevolking is eene ank van algemeen belang Tol het verkrijgen dier kennis is noodig dat alle vragen op elke kaart met de meest mogelijke nauwkeurigheitl en volledigheid worden beantwoord Op verzoek der Regeeruig noodi en Rurgemeester en Wethouders allen met aandrang u t door nauwkeurige en volledige invulling der kaarten tol het welslagen der volkstelling mede te werken Gouda 9 December 1899 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS i De Secretaris BROUWER Hiiilcülitnflscti Overzicbl Naar nit Pretoria gemeld wordt is Woensdagochtend om zes uur het gevecht bjj de Modderrivier begonnen Er zp thans meer aanduidingen dat de toestand van lord Methuen lang niet zoo roosklenrig is als de Engelsche Maden en de Britsche Regeering wilden doen voorkomen W j vestigen reeds de aandacht op de goede stemming die anderhalve week na de overwinning eindclyk was weê gekeerd en de mededeeling welke het departemcnt van gorlog thans heeft doorgelaten werpt een nog veel ongunstiger licht op den toestand der ont FEVILLEiOlX n m 11 iil DllKi loM Vrij naar het Engelsoh 8 Als je iemand ziet zeide zij i die loopt alsof er om gewed is en die nergens naar kijkt met een merkwaardige n overvloed van rood haar en zoo wat zestig jaar oud die een grooten sigaar rookt en dampt als een fabneksschoowteen dan is hij het Ik zeide dat het nu zeker niet moeilijk zou vallen den man te herkennen en dat ifc naar hem zou uitkijken Daarop begon dr oude vrouw uit zich zelve ons op de hoogte te brengen irWeet ge V t jie heeren moesten zien voordat ze weg gaan Dat is meneer Manytrap hij is een wonder van een töan De komieksté oude man die er leeft Hij is een uitvinder en alle wielrijders die hier aanleggen gaan naar hem toe om zijn uitvindingen voor het rijwiel te zien Hij heeft van morgen nog aan meneer Sparrow verteld dat hij de laatste hand heeft gelegd aan zijn nieuwe accordian bicycle Ja dat beeft hij gedaan Accord ian bicycle I riep Marigold uit en stikte in zijn angst bijna in een aardappel terw l zettingscoUonne Van lord Methaon is nog steeds niet bericht ontvangen dat h j oprukt maar uit Oranje Rivier Station is aan het departement vau oorlog gemeld dat eon duiker hjj Graspan is vernield en detelegraaflynen zyn doorgesneden Daar bevinden zich dus Boeren hoeveel weet men wel niet maar wü denken onwillekeurig aan het commando van generaal De la Rey dat bg Belmont en by Graapan feitelyk door Methnen s colomio is voorbij getrokken De Duitscho berichten dat dit commando zich nog iu den rag van Slethuen zoa bevinden krygen duor dit bericht een groote mate van waarschijnlükhoid Hit Ladygrey is bericht ontvangen dat opstandelingen uit de streek en niet Vrljstators Dordrecht bezetten De hulptroepen tot versterking vau generaal Gatacre s divisie komon vlag aan o a de 77e en 746 batterg veldgeschut De Boeren bljjven in de buurt van Dordrecht maar kunnen nu niet verder want dan zonden zij gestuit worden De Daily Telegraph verneemt uit Pietermaritzbnrg dd h December lieneraiil Huiler is vanavond met zijn staf van hier naar Krere vertrokken Nu de zaken daar zoover zijn gevorderd mag men verwachte dat men spoedig van don opmarsch van Clcry s divisie zal hooren Misschien is de tocht al reeds begonnen Dan kan ook het bericht van een gevecht niet lang uitblijven In de richting van Ladysmith behoeven de Britsclie troepen niot ver op te rukken om de strijdmacht der Boeren te ontmoeten Mocht or oen flankbowoging worden uitgevoerd dan zullen zy aan de andere zjjde van de Tugcla de snelle vorkenningslroepen der Boeren ontmoeten die al ziJn ze in gering aantal waarschijnlijk wel in staat zullen zijn een poging tot het overtrekken der rivier tegen te houden totdat voldoende veraterkingenlyn aangekomen In elk geval kunnen de generaals Bulier en Dlery er op rekenen dat de overtocht hunner troepen ovor de Tugela krachtigen tegenstand zal ondervinden De Boeren hebhen een deel van hun hoofdmacht naar Onderbroekspruit overgebracht Vierduizend Vrystaters zijn krachtig vejMterkt in de Zwarte Bergen tien mijlen ten Westen van Colenso en verkenningen uit Frero hebben versterkte Boereukampen ten oosten van Colenso achter den noordelijken oever der Tugela gerapporteerd Waarheen generaal BuUer zich wendt za hy de Boeren tegenover zich vinden Uit hot telegram dat de Times correspondent uit Ladysmith den 28en November heeft gezonden blykt dat ten spijt van de all Well s van generaal Wlute of zyn plaatsvervangers de toestand verre van gunstig was inde stad Het garnizoen ontving met zeer groote blijdschap het bericht van het naderen der ontzettingscolonne Deze blijdschap zal intusschen wel weer bekoeld zijn en is mischien zelfs overgegaan in een heel ander gevoel nu men van de daden van deze colonne niets meer hoort Heeds op 2R Nov was het hoog tyd dat de stad werd ontzet De vijand had de zwakke punten der stad ontdekt en zijn vuur was onaangenaam raak geworden de rant visioenen door mijn brein schoten van iets wiclachtigs dat opgevouwen kon worden en in deö vestzak gestoken Accordian bicyclö herhaalde juffrouw Sparrow trotsch Heere I hij komt morgen zeker hierheen als hij van u hoort En de weduwevrouw in het steenen hui op den heuvel doet dat zeker ook mevrouw Maggs waarvan ik u vertelde Een goed soort mensen voor wie niemand een goed woord heelt Ik stel voor dat we hier een week blijven zei Maris ld dat wordt interessant Dat is geen kwaad idtïe zei ik getroffen door de gedachte aan dat accordian wiel Maar als we van avond nog een loopje willen doen moesten we nu maar weg gaan Halo 1 wat is dat Och meneer het is maar de agent die naar binnen kijkt antwoordde juffrouw Sparrow toen wij van tafel opstonden Wij hadden een gewapend hoofd voor het venster zien verschijnen 0m hoe laat denken de heeren weer terug to zijn f Wij zeiden dat wij niet langer dan een uur rekenden uit te blyven en gingen welgemoed op marsch Naar wat ons geiwgd was zouden wij den weg volgende die onder de sthaduw van het imposante huis op den heuvel van Mevr Maggs loopt de woning van den heer Manytrap Wood Logde voorbijkomen en dan de Manor van den letterkundigen Santyman Als wij daarna een draaihek door gingen en rechts een slingerend voetpad volgden kwamen wy over weilanden weer in het soenen waren verminderd en er teerscht ziekte in de stad AJji het er reeds zoo uitzag tien dagen gelede4 dan moet generaal lery zich haasten om Ipet te laat te komen als ten minste de sta l og in handen der Engelschen is want bijna elkou dag hooren wij nog van landgenootéi die van familieleden of vrienden in de Zt A R in overeengekomen taal de mededeelife hebbon ontvangen dat Ladysmith werkelijk is overgegeven ♦ De motie Jfaandag door Massou by den me kaanschen seifeat ingediend om sympathil te betuigen met de Boeren is heel fjjntj in dezelfde bewoordingen gesteld als de zeer bekende passage van het republikeinséhe program ten aanzien van Cuba verlopen jaar Masson zeide ook dat hy by de vtrdediging van zyn motie zal steunen op dotraditioueelo gedragslijn der Vereenigde Staton om de zijde van alle republikeinen te kiezen die zich in moeilijkheden bevinden en hj rekent daarbij natuurlijk ook op de hulp van de democraten De motie luidt Aangezien het volk der Vereenigde Staten van het oogenblik af dat zy hun eigen onafhankelykhoid verkregen hebben met sympathie de worstelingen volgt van andere volkeren die zich willen bevrijden van do Europeesche overheersching Verklaart de Senaat dat wü met diepe en onveranderlijke belangstelling den heldhaftigen stryd aanzien van de Zuid frikaansche Republiek tegen wj oedhoid en verdrukking en dat onze wensehen hen vergezellen in hun dapperen kamp voor de viijhcid De republikeinsche senator voo Illinois is nn in eens voliftrekt geen man VSn gewicht geworden voor de Engelsche correspondenten yersjireide Bericliten FuANKKIJK Do overste van een orde van geestelijke zusters to Parijs is veroordeeld tot 38 booten van 5 francs wegens overtreding van de wet op de regeling van den ariicid Het Middellandsche zeeöskader dat te Smyrna is heeft last gekregen onmiddellijk naar Tonlon terug te keeren Het socialistisch congres heeft gisteren twee tegenstrijdige besluiten genomen Met 818 tegen 684 stemmen sprak het zich uit tegen de toetreding van eeji socialist tot oen burgerlijk ministerie en met 1140 tegen 246 stemmen sprak het zich uit voor de mogelijkheid van die toetreding De instructie tegen Max Regis c s die te Algiers een villa hadden versterkt in navolging van het fort Chabrol is gesloten Bégis en 10 zyner gezellen ziJn in staat van beschnldiging gesteld Bjj arrest vaii het Hof van Appèl is aan een door geestelyko broeders te Parijs geleide school de concessie ontnomen om een gebouw te hebben waarin het noviciaat gevestigd is Engeland De totale waarde van de Engelsche vloot dorp langs den keisteenen Sint Anthony Wij hebben die aanwijzing woordtilijk gevolgd Wood Lodge was gemakkelijk te herkennen een lieve woning met een grooten tmn die aan het kerkhof grensde Daarop volgde de letterkundige residentie Die stond iets hooger dan de weg waaraan het huis den rug toewendde met een moestuin tusschen huis en weg De letterkundige zat zeker nog laat aan zijn desaert want door hel open venster konden wij in de eetkamer een tafel zien waarnp een kaari ondar een kapje de warme tinten van hot fruit verlichtte fik zou dien man wel wdlen ontmoeten zei Marigold en ging op ijn teenen voor den muur staan pKijk maar liever uit viel ik in want daar is die vervelende diender ons weer op de hielen Ik zag hem niet ambtelijke koppigheid op een honderd yards afstands achter ons aankomen Viy achtten het dus ver tandig r door te gaan en vonden het voetpad gemakkelijk dat wij volgden tot onder aan de helling waar Sint Anthony voor ons lag in de snel vollende schemering van den zomeravond gehuld Als bij in stmcl bleven wij staan Het was een hef plekje Achler ons op den open breeden top van den heuvel stond een eenzame windmolen zwart en stout met 7ijn groote wieken grimmig in de duislernii Achter den lagen muur van Sint Anthony heen die maar drie voet hoog was lag een uitgesloten stuk tuin of laan en het huis en daarachter recht onder ons de straatweg de moerasten en de mijlen wgde Thamei die nog wordt geschat op 128 millioen pond sterling 1538 millioen gulden NOOKWEUKN Een sterke beweging openbaart zich sedert eenigen tijd tot invoering van het Noorsch als literarische taal Tot nog toe was het Deensch de literarische taal maar de Noren willen haar vervangen zien door het platnoorsche dialect De letterkundigen met Bjornson aun het hoofd prolesteeren tegen dezen wensch IfALIE Graaf MBnichi prefect van Milaan heeft als zoodanig ontslag genomen omdat in de Kamerzitting van eergisteren de ministerpresident zyn optreden tegen den socjalistischen afgevaardigde Tnrati had afgekeurd BINNENLAND STATEN GEKEUAAL BBHSTK UMMKH Zitting van Vrijdag H December De Eerste Kamer heeft de aanhangige ontwerpen behalve de Indische begrooting en daarbij bohoorendo voorstellen anngenomwi en is tot 27 December uiteengegaan Zij heeft besloten de benoeming van een gtittier in plaats van wylen mr Star Numan te verdagen in afwachting dat zich meer liefhebbers aanmelden TWBKUK H inKH Zitting van Vrijdag 8 December Hoofdstuk Institie BiJ de artikelen antwoordde de Minister aan den heer Bonman dat ook uitbreiding van het rechtbankpersoneel te Breda op hel behoud der Zierikzeesche rechtbank niet prejudice rt ÏJe Minister maakte vooralsnog bezwaar tegen hot denkbeeld Mackay om de tractementen van het rechtelijk pei soneel Ie Amsterdam en te Rotterdam wegens de dure levenswijze aldaar met een toelage te verhoogen De heer Hartogh steunde dit verzoek ter voorkoming van voorkeur voor een benoeming in kleinere plaatsen De heor Van der Zwaag protesteerde tegen die loonsverhüoging die onnoodig is als het Hooger Onderwijs wordt opengesteld vuur ieder ter verkrijging van rechters uit het Tolk die voor lager tracteraent werken De heer Veegens ontried de verplaatsing van het kantongerecht te Onder den Dam naar Winsnm De heer Smeenge vroeg lotsverbelering voor de deurwaarders waarvan volgens den minister de procareurs generaals do behoefte niet inzien Tegenover de heeren Rchaafsnia en Van der Zwaag handhaafde de minister de onmisbaarheid vooralsnog van de jachtpremién door particulieren daarbij afschafflng van ongecontroleerde onderhand sclie gitten to zuilen bevorderen De verhooging der tractemcnten der inspocteurs van de rijksveldwacht niet f 200 voor ieder werd nooilzakelp omdat zy niet uit de laaiate ghnslering o ving van üc juist ondergegane zon en in eon scherp begrensde ziWerstreep naar zee stroomde Wij stontlen daar met onze armen op den steenen muur zwijgend voor ons uit te turen Ik weet niet hoe lang wij zóO bleven stjmn maar wel weet ik dat het al donker wa i voordal Marigold zuchtte en zijn hand op zijn bor tziik drukte Ik wist wal mij uu te wacliten stond en trachtte hem af te leiden door te vri n hoe hij het hier wel vond tBekoorlijk lispte Marigold met zijn peinzenden blik juist gevestigd op het eenige wat in onze omgeving niet bekoorlijk was de zandboop van Sint Anthony Nu wist ik dat hij onverwijld op zijn romantisch onderwerp zou komen Om het minste van twee kwaden te kiezen vroeg ik hem Wat denk je als archaeoloog van deze bouworde houdt je die voor modern of voor gerestaureerd Marigold beet onmidtlellijk an en eule Als ik nu het metselwerk maar nauwkeurig kon onderzoeken zou ik het je we zeggen en hij vischte een doosje lucifers uit zijn zak en trachtte licht te maken om de steenen te onderzoeken Natuurlijk lukte het niet en ging de lucifer terstond uit Ik heb de lantaarn van ons wiel bij mij iharmee zal het beter gaan deelde ik hem mee w ni ik had uit voor org de lantaarn losgemaaki toen wij ons mekanieke speelgoed in den st d vun de Opgaande Zon achter lieteg