Goudsche Courant, woensdag 10 januari 1900

departeoioAt der Charente worden ak candidaten genoemd Francois Coppeé Jnles Lemattre en Barlllier van de z de der nationalisten en kolonel Chandant van de zijde der Irepnblikeinen Kapitein Preystaetter bekend nit de DreyiDszaak is bevorderd tot majoor DuiTSCHLAiro Het liMt dat de keizer en de keizerin in April a 8 een bezoek znllen brengen aan Home en vandaar naar Egypte zullen reizen De ambtenaren afgevaardigden in den Pruisiscien Landdag die door de regeering waren ontslagen omdat zg tegen de Kanaalwet hebben gestemd z jn in hun ambten hersteld De regeering van Baden heeft by den Landdag een watsontwerp voor een belasting op bet vermogen ingediend ZWITSESLAND Voor het éeferendum tegen de bondwet op de ziekteen ongevallenverzekering z jn meer dan de vereischte 30 000 handteekeningen bijeengebracht STATEN GENEUAAL BBnSTK HMfHBH Zitting van Maandag 8 Januari 1900 De Kamer heeft hare werkzaamheden hervat Na mededeeling van ingekomen stukken boekwerken en adressen zegt de voorzitter voornemens te zfln in eene volgende vergadering een voorstel te doen omfrent de benoeming van een commies grilfler en tot vaststelling van zijn tractement Niets meer aan de orde z jnde wordt de vergadering verdaagd tot een nader te bepalen dag waarschyniyk tot 29 Januari Te s Gravenhage is bericht ontvangen dat de Nederlandscbe ambulance aan boord van den Herzog te Durban zeer beleefd wordt behandeld en bejegend door de Ëngelfche autoriteiten H M de Koningin Moeder heeft onmiddellijk na bet bekend worden van de aanhouding van de Herzog inlichtingen doen inwinnen by den voorzitter van t Hoofdcomité van t Ned Roode Kruis over het lot van het personeel der tweede Nederlandscbe ambslance aan boord van dit schip Naar aanleiding van het door een Engelsch oorlogschip opbrengen naar Durban van het Uuitscha stoomschip Herzog aan boord waarvan zich eene ambulance van bet Nederlandscbe Roode Kruis bevindt ging te s Oravenhage het gerucht dat de Nederlandscbe ambulance de tusscbenkomst van het in Delagoabaai gestationneerde oorlogsschip der Nederlandscbe marine Vriesland zou hebben ingeroepen Aan het Departement van Marine is geen bericht hoegenaamd ontvangen dat dit gerucht bevestigde of van eenig optreden van dit oorlogsschip te dezer zake AaogevaogeD I October T d vai Greeovlcti 11 1 1 11 l t 7 14 6 40 180 7 88 rd m B 8 18 9 0 10 11 ll 8 t n ll 90D t Tl B 10 1 10 10 4 40 4 60 4 57 4 4 6 10 10 4 11 44 o o l Il 4 TliBDiM ta M loud 8 O 8 11 9 18 10 1 10 57 H OJ 1 08 8 H 4 6 08 86 8 18 i 1 18 1 88 0 68 Vmit W 8 01 8 63 09 10 10 10 54 11 48 li 6t 1 6 S 8 4 11 I 4 51 6 600 61 00l0 0 O IOIO O 1 46 kiut a 8 1 OS 9 S 10 15 11 09 1 08 1 10 1 0 41 4 Mt lt 8 6 18 10 8 10 18 10 81 11 00 i7 8 16 8 8 9 18 46U lt l 0 Il n U 8 81 4 4 8 80 7 6 110 8 48 uu W 6 48 8 60 7 a6 8 10 8 50 8 10 0011 101 8 li OtO l tl 8 80 8 45 6 0 88 7 80 8 16 VM tnn U f 17 7 81 S IB 9 09 9 84 111 18 10 18 11 81 1 0 iéM 4 17 4 18 6 41 1 81 8 14 II 11 1 Een vereeniging te Amsterdam die onder bare leden vel werkloozeu telt is Handwerkers Vriendenkring wier bestuur al het mogelijke doet om den nood te lenigen In het Maundblad der vereeniging worden een paar staaltjes medegedeeld uit vele waaruit biykt hoe groot de ramp is die de diamantindustrie heeft getroffen No l bezochten wg in de Rapenburgerstraat Een nette woning waamit biykt dat de huisvrouw trots haar zeven kinderenen de daar heerschcnde armoede niet zuinig is met wateren zeepgebruik Die het niet weet zon niet vermoeden dat hier honger geleden wordt Trots de ijzige koude brandt de kachel niet en zitten man en vronw met twee kinderen die niet naar school kunnen omdat de schoenen stuk zyn over een test met vuur die op tafel staat hunne handen te verwarmen üit het onderzoek blgkt dat hier hulp noodig is en hulp goed is aangebracht Wg voldoen dan ook aan de ons gegeven opdracht en verstrekken bons voor brood brandstof levensmiddelen met een kleine geldelijke bijdrage om het laatste gereed te maken zoodat het huisgezin niet alleen voor den Zaterdag maar ook voorde geheele volgende week geen honger of koude heeft te lyden No 2 buiten de Mniderpoort Man en vrouw zitten moedeloos bgeen Hj is als diamantversteller reeds 10 volle weken werkeloos De kachel brandt en er staat een groote soeppot op gevuld mot water om de buren weet u Men wil voor hen niet weten dat reeds de geheele week geen warm eten hier genuttigd is Do 2 kinderen zyn gelukkig by familie te eten gevraagd Ook hier volbrengen we onze taak Nu naar de Blasiusstraat Gelukkig hier brandt de kachel en er is eten Ja maar hier had ook onverwacht de medelijdende hand van een buurman die gewerkt had geholpen Voor beden was er te eten voor de vflf kinderen maar morgen Enfin W3 zorgden dat ook hier de nood voor morgen en zes volgende dagen gelenigd was En nn naar de Valkenburgerstraat Maar waarom verder uit te weiden P Men zal my wel de beschryving willen besparen van de ellende van fatsoeniyke armen en van den stillen honger die geleden wordt door knappe gezinnen die in normale tgdsomstandigheden rondkomen en niemands hulp behoeven ja zelfs dikwijls het hunne bödragcn om anderen te helpen Uit Friesland wordt geschreven Teen de heer Domela Nlenwenlini t tjtó der Tweede Kamer in het district Scï Wland gekozen was en daarvoor zitting had genomen kwam hy elk jaar aan de kieifers verantwoording doen van de wjze waarop hy zijn mandaat vervuld bad Hot bezoek aan die meetings openbare vergaderingen zonder entree en met vry debat was in den eersten tyd groot De heer G L v d Zwaag de opvolger van den beer Domela Nieuwenhuis besloot hetzelfde te doen en ook hy doet elk jaar in openbare vergaderingen verantwoording Het bezoek is evenwel lang niet loo groot meer als in den eersten tyd de belangstelling neemt af Vooral bleek dit verleden jaar De heer G L v d Zwaag houdt echter zön woord in de volgende week zal hy weder op vier verschillende plaatsen in zgn district optreden om te spreken over de vervulling van zQn mandaat Was vroeger dit district het bMödpunt der socialistische beweging sedert een paar jaren is eene zoo groote reactie ingetreden dat men nooit meer van socialistische vergadijriugen hoort Atdeelingen met een massa leden doekten op door gebrek aan leden voormannen der beweging trokkon zich terug al of niet ook de beginselen I vaarwel zeggende Slechts hier en daar bleef eene sociaHstische jongelingsvereeniging bestaan die er nu en dan eens op uit trok met een massa propaganda geschrilten en deze verspreidde in aangelegen dorpen Maar dit was alles 1 Er worden nu weer pogingen aangewend tot actie In de hoofdplaats van het district n l te Heerenveen hebben de socialisten eene vereeniging gesticht met het doel sprekers te lacen optreden over anarchie socialisme geheelonthouding vegetarisme materialisme enz BINNE NLAND De Deli Ct schrgft Van betrouwbare zyde vernemen wg dat de Kon Ned Petr My zich belast met den verkoop van de door de Sumatra Petrolenm Mg te Gehang door boren verkregen petroleum merk eene bloem met Maleisch onderschrift Van de door de Koninklgke aangeboorde bron weet men hier te vertellen dat zg ruim 1100 voet diep is en tnsschen de 3400 en 3500 barrels per etmaal geeft De bron van de Mg tot Mgn euBoschexpl aangeboord te Darst is niet zoo diep doch geeft veel olie naar men zegt eveneens meer dan 1000 vaten per etmaal Het oogst en weerbericht nit Deli over November luidt als volgt November kenmerkte zich door bgna dageIgks meestentgds in den namiddag vallende regens op de bovenondernemingen vielen dagelpsche zware regens De grond is dan ook gedrenkt daar de lucht meerendeels bedekt bleef en de zon weinig kracht vermocht nit te oefenen Do waterstand der rivieren is dan ook zeer hoog De hoedanigheid van het gewas in de schuur is bevredigend op de benedonondernemingen van enkele maatschappgen is de kwaliteit iets te vet te zwaarsoortig doch over het algemeen laat zg zich goed aanzien terwgl de hoeveelheid meevalt Men verwacht dat de verscheping einde Januari kan beginnen zooals te verwachten wa ondervindt hot buitenwerk wel wat veel vertraging door do overvloedige regens en raakt dit bg enkele maatschappgen langzamerhand bg het vorige jaar ten achter Op andere ondernemingen is men met het voorwerken van den aanplant 1900 haast gereed Het sorteeren in de schuren gaat geregeld ziJn gang De gezondheidstoestand van het Iniandsch personeel was niet gunstig Er heerschten veel koortsen en ook eenige gevallen van dysenterie ook by het Europeeach personeel kwamen enkele ziektegevallen voor Er heerseht hier en daar een soort influenza De gezondheid van het trek en ander vee was als regel goed maar op 2 ondernemingen werd mond en klauwzeer geconstateerd Ziekten in het gewas kwamen niet voor nrecle SpoorweKverMnélngen iet GOUDA WlDtnNietst 1899 1900 57 4 it f 4 08 4 16 4 87 4 S8 6 18 4 41 4 55 5 00 5 1 S i L J IO 7 88 J ll door 7 11 t 7 84 7 41 4 80 7 10 g 84 t R TTlBDiM l niM 10 4 1 1 07 1 14 1 11 11 11 85 11 41 lUll U 8 loiiilt Mooritrcxilil SnuworltMk Otpalls aoHanlui M EoMordamD P 45 I f 8 41 ê l SO 8 1 I 1 11 80 10 1 4 04 411 1 14 0 11 18 U 8 1 08 1 8 0 48 P 8 81 t EotMdun B KOTTlBDiM OOO 8i lil ao ll 7 10 11 11 18 U S 8 8 1 4 J 1 7 8 Bottardun Bron Rottardun D P Bottardun M 3tp lla KlauwerVark Uoordraolit ooda 18 18 7 16 88 10 10 10 10 86 10 48 io ni 10 17 10 44 1 03 80 61 l 4 18 Too T 06 10 5 46 6 64 08 14 10 4 46 4 66 6 04 S ll 6 17 4 l t 1 08 8 0 11 11 64 11 04 11 84 l 6 7 44 0 8 14 0 8 14 00 88 lo ni lu u UI kümm 1 U rtr l Wl uAi nA UK a A O tw Ttrw II S8 a 67 4 8 1i 7 17 U 1 01 14 8 46 4 18 4 66 16 10 1 11 16 11 16 11 80 11 41 ll tl 10 4111 45 n 7 16 8 01 8 41 t ll 7 7 8 6 7 4S I ni 0 14 8 07 1 S6 l 8 Goiida ïafeühuiMn Moerkapallo 8MWr aariiag M d Voorburg 1 U 1 18 6 07 1 8 I I 6 18 l S 6 8 8 16 S 7 4i l SO 1 4 1 4 4 1 4 46 6 87 6 66 0 58 10 18 iHan 6 41 8 06 1 06 7 0 7 6 8 Sis 8 66 08 4t 10 11 11 17 11 85 11 1 l Sn 1 41 8 00 4 00 4 4 6 5 80 8 11 7 41 7 5 66 48 10 1 Voorburg 8 ï j 10 17 l 8 4 61 6 18 ZoatarmÏ K 01 in SS X iO 6 0 8 8 10 08 Zafenh Mo 18 10 48 1 01 5 i sa lo n i ou l S4i n ll 7 4 1 O FC 11 9 86 10 1 10 4 11 SI 18 08 U 87 1 11 M4 8 17 7 6 01 S 17 6 00 80 8 10 II S 1 0 15 10 481 a 0 40 1 1 k t 1 Il It O l lt l J o l ll 8 o I 1 V 10 67 11 00 11 U U U 10 61 11 45 H 3S i V 07 Oi 5 55 io 6 18 7 U 6 18 40 7 1 10 8 10 66 10 48 10 v t 18 ll S 1 47 lo l ianm 3 11 4 81 liouda Üudaw Woerd UWohl U rtolil Woaflan Oude Qoidi l iO 6 84 7 60 8 18 6 48 6 S Sl S iil 8 04 5 85 r 8 48 K JS 8 5 10 14 OS 7 4 TT j j 8 87 8 66 TM 8 81 MO 9 10 10 16 10 88 I KS 11 01 1 87 H ns 8 S0 8 59 4S 6 88 è tl 5t 1 61 9 19 I0 0 6 16 S S I4 Mik 10 S5 U 6 11 17 4 11 7 1J i lO l 6 S0 7 0 8 U Ul 4 186 4 7 8 4 6 80 7 H 7 J s J Ol 11 18 V 61 10 611 11 10 U ll 1J 61 1 9 0 8 68 4 4 10 4 10 7 11 7 81 M 10 0 I1 I1 11 10 Oemeng de derickten Terwgl sommige bladen nogal ophal maaktan van bet feit dat dr Leyds op het hofbal een en andermaal door H M de Koningin werd aangesproken schrgtt de auteur van de brieven uit de hofstad in de Arnh Crt meer nuchter 0p het hofbal was natanrlgk Dr Leyds de man die bgzondere aandacht trok en wiens herhaalde samensprekingen met de beide Koninginnen druk werden gecommentarieerd Maar of de nieuwsgierigheid omtrent het gesprokene indien het in een stenografisch verslag werd gepubliceerd wel over die publicatie voldaan zou wezen waag ik toch te betwijfelen Zg zou ons denkelgk slechts eenige algemeenheden over de dapperheid der Boeren en over hun beleid alsmede eenige woorden van beklag over de bloedige offers en van waardeering voor het optreden van het Roode Kruis brengen Waarom de Transvaalscbe gezant nu juist zoo verbazend veel gouden borduursel op zyn statierok had waar men van hem juist republikelnscben eenvoud verwachten zou was een tweede vraag die niteraard door menig balbezoeker gedaan werd By de inscheping van het 2e bataljon nit Norfolk en het 2e bataljon uit Hampshire te Southampton moet het erg rumoerig zjjn toegegaan De houding van de troepen was erbarmeIgk de of cieren erkenden dat zy nooit zoo iets bggewoond hadden Dronken soldaten sprongen van de plank en weigerden aan boord te gaan Verscheidenen werden dadelgk in de boeien gesloten de politie moest mannen aan boord brengen De ongeregeldheden duurden nog voort aan boord van het schip waar geen schgn van tucht meer bestond Door de weigering van den burgemeester van Haarlem om de wachtkamers van het spoorwegstation walfcn vergunning is te openen van 7 uur af en na 12 uur kan de pachter der buffetten niet voldoen aan de Spoorwegwet die gelast de wachtkamers open te stellen een half uur v66r het vertrek van den eersten en een half uur na den laatsten trein Terwijl het stoomschip Burgemeesterden Tex van de maatschappg Nederland thans te Amsterdam aangekomen de reede van Soerabaja opstoomde geraakte door een toeval de scheepsjongen een leerling van het matrozeninstituut overboord De stuurmansleerling Johannes VoUewens kweekeling der Kweekschool voor de Zeevaart die naast hem stond op den bak van waar het ongeluk gebeurde sprong zonder zich een oogenblik te bedenken van dit hooge gedeelte van het schip in zee zwom naar den drenkeling en wist hejn zóó lang boven water te honden tot er een vaartuig kwam waarmede zy werden opgepikt en behouden aan boord gebracht 10 10 10 8710 17 I 10 14 10 81 I 10 40 10 88 11 4 11 84 L btn n laiail Wl4l 8 17 8 8 7 6 8 08 1 10 ir 8 18 P 8 80 1 60 8 i 8 68 10 08 f 10 16 1 1 S 0 9 10 8 7 41 8 17 8 17 8 84 6 41 6 47 6 86 i 86 8 18 6 46 6 65 10 40 11 10 9 84 sr E 10 00 10 08 10 18 10 7 10 10 44 11 7 7 1 8 10 8 S19 18 8 11 7 8 1 1 E 8 41 8 48 8 40 Als msn weet dat Johan Vollewens zgn earete reis maakte dat er op de reede van Soerabaja een sterke stroom loopt ea dat het er krioelt van haaien en kaaimaimen dan mag men met recht zeggen dat hg een kranige daad heeft verricht De gestorven dichter De gverige dichter Ferdinand Crésy te Parys was ernstig ziek Althans zoo vertelde een zgner vrienden aan de andere kennissen van Clésy in wier kring zgn plaats op zekeren avond open bleef Met aandoening in zyn stem vertelde de vriend dat de dichter naar zyn oom in de Pyreneën was om op te knappen Maar de geneesmiddelen waren zoo duur hg deed een beroep op de edelmoedigheid der aanwezigen Dadelgk ging er een met zgn hoed rond en collecteerde dertig francs Helaas men kon het noodlot niet bezweren Eenige dagen later vertelde de vriend met een door tranen verstikte stem dat de arme dichter gestorven was Hg stelde voor den overledene de laatste eer te bewgzen door een krans op zjn graf te koopen Dezen keer werd er zestig francs ingezameld Maar eenigen tgd later zag een der vrienden den dichten Crèsy in levenden lyve een café binnenstappen Wat riep hjj ten zeerste verwonderduit jg hier P ik dacht Ah ja ja ik weet het viel de dichter hem lachend in de rede men dacht dat ik dood was Ik zal het je zeggen Ik was wat schraal bg kas konmgn hnisbuor niet betalen en toen hebbenwe samen een middel verzonnen om aangeld te komen Uit Amsterdam m ldt men In de werkstaking der bootwerkers van de stoomvaartmaatsehappg Ocean is nog geen verandering gekomen Er is hedon niet gewerkt De twee schepen die door de staking getroffen worden zgn de Telamore en de Priam van welke het eerstgenoemde al had moeten varen Men schrgft aan de N Kott CU We zyn in de dagen der volkstelling en de tellers gaan overal van huis tot buis om de biljetten op te halen Neen toch niet overal In Ambt Doetincbem werden hoofden van g innen heel leuk opgeroepen em op dien en ien dag op dat en dat uur te verschgnon in de gelagkamer eener herberg waar na gegeven inlichtingbn de kaarten werden ingevuld Velen moesten een afstand van een uur afleggen en nog een geruimen tyd wachten eer de beurt aan hen was om inlichtingen te verstrekken Uit een brief van dr G W S Lingbeek d n leider van de eerste ambulance van het Nederlandscbe Roode Krnis aan boord van de König nabg Uourenijo Marqnes aan het hoofdcomité geschreven blgkt dat allen behouden en wel in Afrika zgn aangekomen zonder eenige ziekte van beteekcnis onder het personeel der ambulance en dat allen met moed en vertrouwen den arbeid tegemoet gaan Daar het uit en overladen te Lonrenc oMarques wegens de 261 kisten waarschynlgk te lang zal duren zon de leider met het personeel eerst naar Pretoria doorgaan terwgl de heer Kissik met een der verplegers en de kisten zoo spoedig mogelgk zon volgen Te Pretoria zou hg met den Nederlaodscheu consul generaal Domela Nieuwenhuis en de regeering dor Z A republiek overleggen wat v rder te doen Het volgend fragment is nit een brief van een jong meisje dat met de ambulanceMafeking mede ging Gisteren zgn mevr A en ik met een paar anderen naar de uiterste voorposten geweest het jwas wapenstilstand en toen hebben we alles prachtig gezien we waren 1200 yards van het middelpunt van M en een fort by de steenovens ik wou nog naar de steenovens met van Breugel maar de Com wou ons niet laten gaan omdat de Engelschen daar lagen We hebben nog kogels ook gevonden en de buitgemaakte kanonnen gezien ik heb ook een dum dum gekregen van eene Boshof die net boven zgn hoofd voorbg ging Ze hebben er een heel klein kanonnetje je zou haast zeggen het wa speelgoed Toen heeft een van die Boeren et een slapdopop gezet om ons te laten hooren en man het was een slag Alles moesten wg zien van het kleinste tot het grootste aan toe ook de kogel die tusschen ons burgers is gevallen zonder te ontploffen bet gat dat het in dan grond gemaakt had enz enz Wy wisten niet dat het wapenstilstand was toen wg ons kamp verlieten en we zouden het zoo leuk gevonden hebben als ze ons krijgsgevangen gemaakt badden ze hadden ons toch weer teruggestuurd maar er was niets V r ons bg hoor Van morgen was Eekhout hier die kwam van Mobatsi en daar heb ik een buitgemaakten hoed van gekregen en een étui met schaar spiegel enz heel aardige souvenirs aan deze tocht vind u niet Morgen wordt het gevecht verwacht Al de kanonnen zgn naar hier gebracht ook het groote dus het tal morgen weer een lawaai wezen Mevr A heeft gisteren heel wat kleine photo s fesomen op verschillende dingen als we in Pretoria tenig zgn krijg ik er wat van Se Boeren zyn bier ook weer allemaal even goed en zoo eerbiedig als we behandeld worden gisteren kwamen we ook door het lager en toen stonden er heel wat Boeren en verbeeld je die presenteerden het geweer en in denzelfden tgd nam mevr A een photo ervan o zoo aardig ik hoop ze goed worden Als B en ik morgen een kans zien om stilletjes een kgkje te nemen bg het gevecht znllen wg het waarnemen D C De Regeeriug der uidafrikaausche Republiek heeft goedgevonden te bepalen dat de £ cbtgenooten der ambtena en die zich thans bg de verschillende commando s bevinden en geen volmacht hebben achtergelaten de salarissen hunner echtgenooten in ontvangst kunnen nemen en daarvoor teekenen indien zy voorzien zyn van eene beëedigde verklaring en geteekend door 2 getuigen aangevende dat zg de wettige echtgenooten zgn Püsierljen en Telegrapliie Bg het laatstgehouden examen voor het postradicaal zyn geslaagd de commiezen der telegraphic J N Pisuise A B Weenink beiden te Amsterdam A Noltêe te Rotterdam J E Peeters te Middelburg P Raadsveld te Nieuwediep en J P Koning te s Gravenbage de telegraflsten J G C Henvolman te Utrecht en E A Alings te Amsterdam de klerken der posteryen en telegraphic mej i S Baerents J C Niemeyer beiden te Aridlem J P T M Mattaar A Pyselman A R Noteboom mej A M van der Heyden K Molenaar M A J Engers J C H Friedorich mej M 7 Sieberg mej P Aalders W Steenbruggen A van der Walle P C Braam allen te Rotterdam J H Weeda J G de Graaf beiden te Schoonhoven W Molenaar te Werkendam W J Mets te Edam W van Guldener mej E J C Vos C Tuyn allen te s Gravenbage R Huizing te Hoogezand H Lietz D Berkhout beiden werkzaam bg het Hoofdbestuur C Joppe A Klein beiden te Utrecht mej A W E il Aalders te Rgssen 8 C vanSchaiok G L M Plas S Golnga J J H Almering M H Muller 6 J van Teylingen G Uunk A Maat allen te Amsterdam S J H Websolink te Lemmer C Vermaas te Zevenaar D N van Malssen te Ondenboscb E W E de Haas te Enimen H S Langeraap te Akkrum J P Hacquébard tr Vlaardingen P J Jonker te Oud Begerland A Gover te Nieuwediep C van Ry te Brielle J Maars te Winkel A Pyper te Alkmaar B Beigraver te Venloo mej F J Tempejte Vriezenveeu h Vlug te Driebergen J M C den Brengom de Haas W Sittard H Byl te Gorredgk W Eisen te Eibergen G A Crinoe te IJzendgke M J E Jannette te Naarden en mej A van Diermen te Zwolle Benoemd 1 Jan Tot directeur van het tclegraafkantoor te Zwolle G Vos Jr tydelgk belast met het beheer aldaar 16 Febr Tot directeur van het post en telegraafkantoor te Heemstede J G van Nanta Lemke thans in gelgke betrekking te Drachten tot directeur van het post en telegraafkantoor te Lisse P C Bondam thans directeur van het postkantoor te Borkeloo Bevorderd 1 Jan Tot commies der telegraphic 2de klasse de commies 3de klasse H J Beuks werkzaam bg bet Hoofdbestuur Verplaatst 27 Dec 1899 De telephoniaten mej A Meyer van Rotterdam naar Apeldoorn en mej J E du Cellice Muller van Delft naar Rotterdam onder intrekking van hare verplaatsing naar Apeldoorn 1 Jan De klerken der postergen en telegraphic 2de klasse P G Duker J F Besier H W Loep en A J B van Bel allen van Amsterdam telegraafkantoor tgdelgk naar Rotterdam telegraafkantoor 16 Jan De klerk der postergen en telegraphic 1ste klajse J J Ligtvoet van het hoofdtelegraafkantoor naar het bgpost en telegraafkantoor Overtoom te Amsterdam de klerk der postergen 1ste klasse C C L Schermer van het bypost en telegraafkantoor Amstelstraat te Amsterdam naar bet bypost en telegraafkantoor Hobbemastraat aldaa 16 Jan De klerk der postergen en telegraphic 2de klasse I Clowting van bet hoofdtelegraafkantoor naar bet bypost en telegraafkantoor Amstelstraat te Amsterdam de commiezen der telegraphie 3de klasse J Bruce van Amsterdam naar Rotterdam en J Molendgk van Amsterdam naar Rotterdam Eervol ontslagen 16 Jan De brievengaarder te Berchem L H Coolen 1 Febr De brievengaarder te Rustenburg P Smit en de brievengaarder te Krabbendgke J van Baren Overleden 23 Dec 1899 De commies der telegraphie 2de klasse J 8 Schaag te Roermond 25 Dec 1899 De brievengaarder te Woudenburg T van QlnVel 29 bec 1899 De brievengaarder t Langernigeweide J Beukers STADSNIEUWS GOUDA 9 Januari 1900 Wg verwgzen naar achterstaande advertentie van de Kunstkring Zooals men weet was de Soiree Musicalo uitgesteld Thans zal de uitvoering plaats hebben op Donderdag 11 Januari Verdere aanbeveling achten wg overbodig 9to namen der executanten zyn genoeg in de musicule wereld bekend Naar aanleiding van de klacht door den heer E Coenders den dichter van Bouman s opera Meiliel in bet W v M geuit dat de heer van der Linden aan hem en den componist had verklaard dat wanneer Ned componisten hun werken wilden zien opgevoerd zij er dan zelf een subsidie voor over moesten hebben oppert do heer J L A Schut de vraag of die voorstanders van het opvoeren van Ned werken niet talrgk genoeg zijn om door een waarborg in den vurm van bet teekenen voor een of meer plnatben twee of drie opvoeringen van dit werk mogelgk te maken Op zgn vraag wie het denkbeeld wil overnemen en zich aan het hoofd stellen verklaart de redacteur de beer Nolthcnins zich daartoe bereid Gbooi Amkers Bedankt bg de Ned Herv Kerk alhier door J W H Kalkman te Woerden ZwimntaDiH Alhier had l et volgesde plaats De brug raoost worden opgehaald fen wat haastig gebakerd persoon wilde er log juist over Toen de klap zoo hoog was dat opstappen onmogelgk was kwam hg ei aet het bovenlgf op te hangen en ging ahoo omhoog Daar hing hy tot hg met een zig ai welken de beste acrobaat hem niet verbeterd zou hebben geheel op de omhooggaande klap klauterde Nu had by gelegenheid zich naar beneden te begeven en bereikte aljioo zyn doel VERSCHEIDENHEID In de Crispynlaan te Rotterdam werjeen bedelaar met een houten been door poUtiea geuten aangesproken Daar hü op en kenningraking met de pojitia niet geiteld was Wilde hg zich uit de voeten makeajcn daar zgn houten been hem daarby bindoide wierp hg bet weg Nu eerst was hij zoo oed ter been dat de politie agenlen hem iet konden inhalen Te Dordrecht is overleden op bgna 102jarigen leeftgd de heer A J de Boer oudste ingezetene der gemeente Hg werd 24 Maart 1798 te Joure geboren Twee vliegen in één klap Eenige Duitücbe agrariërs znllen eene vergadering aankondigen om de vraag te bespreken wat kan gedaan worden in het belang van de volksvoeding vooral in de steden zonder dat daarvoor slachtvee van buiten bahoeft te worden ingevoerd De bierbrouwers daarvan onderricht zullen zich terstond bg de agrariërs aanslniten Na ernstige bespreking zooals van welmeenende mannen kan verwacht worden zal de meening van de bierbrouwers den meeste byval vinden en zal de vergadering komen tot bet volgende besluit overwegende dat het gebruik van visch voor de volksvoeding booger waarde heeft dan dat van vleesch wordt besloten cotiperatief een groote hoeveelheid pekelharing en stokvisch aan te koopen en haring hy de ton voor grossiers en slgters tegen den kostenden prys verkrygbaar te stellen Met een Hoch voor den Keizer en een leve het landbouwers en bronwersvak zal de vergadering uiteengaan De Stct bevat de wyziging der statuten van de vereenigmg Algemeene Nederlandscbe diamantbewerkersbond te Amsterdam en der Vereeniging tot stichtingen instandhouding van scholen met den Bgbel in Frieslands Zuid Oosthoek te Gorredgk Veemarkt te Eotterdam Dinsdag 9 Januari 1900 Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prij zen waren voor i kwaliteit 33 ae kwal 30 3e kwaliteit a 7 cent per half Kilo Magere Ossen Melkvee en Vaarkoeien goed aangevoerd Vette Kalveren go de aanvoer ia kwaliteit 30 ade kwaliteit 37 3de kwaliteit 35 cent per halt Kilo Stieren goed aangevoerd De handel was in vet Vee iste kwaliteit Melkvee stadig pnjihoudend mindere soorten Melkvee en vette Kalveren itug Stieren leti minder in priji DAMES ea HEBBEN PARAPLUIES A van OS Az Kleiweg E 73 GOUDA TeleiHumH Ma St lieui s van 4nislerdam ïrkr 81 T loov 88 96 V 101 67V 91 i 1 0 84 1 4 8S1 486 ÏÏ 101 104 164V 94 ülotkri 81 08 98 i Vu 8 JAKUAW flDliLANU J rl Ned W S 1 dito litu dltc S flito dito ilito sHone a Uil Gou 1 1881 98 4 It ub laiohr riQlt 1861 81 6 OoiTlva Obl m rapier 188 I ilitir in ulier 1848 4 POKTuajLL Olit milt üoupoi 8 dito tiQ l 8 67 RoiLUCD Obl Blonmil 1894 4 dun Oiieoiii 1980 4 duo lm Bi lhe 1889 dito bg Hop 1 89 90 4 d toi nood Iceu 1888 8 Mf dito ilito lixt 5 ar Kji Peniot chul I 18S1 4 TtJHKBiJ Qe r Couv lueu ISufl l Se Uiiiiiu Mtir B 0 o leeuin reC Zuis Ari R p hlK 18ti MBiGa Ub uaab 1890 RCNISUKLX Obl 0111 0 1 1881 118 UOV 0 9 i 114 185 loov 66 l lVa 97V AWTUDAll Obligaliau 1896 3 VomaMH Stml leeu 1894 8 KiD N ifi U O le und Araiidib T b Mg Certili tan DtliHutKbiKPÜ dito Am Hjpoihaekb p ud r 4 i Cull MIj derVonlenl uud I Or Hvpoib ekl pniidbr 4 NaderUadii he bthk aand Had Haoda iiiaatK h dito N tV 11 Pao Hjrp b pandbi 8 Rotu Hj Oiboekb paaiilr 4 Utr Hjpothaoib d lo 4 OoaTBNl O it Uong baak aaa I Bvil Hjrpotheiikbtuk paudb 6 Ameeixa Eqili bypolb pao ib 4 Maiw L O Hr Lli n eTt 4 tu Holl IJ Spou U j a iid Uij lot Ki t T 8t 3p c aand Ned l d Spoorvegn aaud Ned Zuid Afr Spni aand ililo uito litu 1891 dllo 6 lTU llSpoor l 1867 69 A iCobl 8 100 100 114 i iTiv 61 ir 6I 1 Ö 11 108 101 99U lOO 1I7V 117 101 84 161 Zaid lMl Spoiiia A H obl 8 PoLKM Waraohau Waeueo aaud EllBL Gr Ra Spw llg obl 4 Baltiaoha dito aaud Fattowa dito aaod 6 Iwang DonlT dito a tDd 6 Kurak Oh ABOw Sp kap opl 4 dito dito oblig AMainA On I ao Sp Hg o 1 6 Cb c k North W pr U r aan I ditoditoW n 81 I ater obl 7 Denver li Bio Gr 9pm oert T a Illinoia Oaittal obl in iioad 4 105 Loutai fcNa hnlliCert aaail 74 Uall o N Sp U la hrp 8 Hiaa K n a 4pCl praf aand N Tork Ont a o k Waal aand Peon dto Ohio obllfi 8 Oreno Oalit o hjrp in oad 5 8t Paul Mimi tHaDit ob do Pao Hooflua obi 8 dito dito Lii o Col lehyp 0 6 Out Dk Can South Ghert r aao l Vm 0 Ballf k Na lo h d e O Amaterd Omaibua M aand Botterd Tramire Maaia aafld N D Stad Amaterdam aand I Rtad Bo tordam aand 8 KANTELs mmii Zoowel voor Dames als Kinderen Blousen JaponslofTen PellerUeo in groot verscheidenheid biliyke prijiep O SAM80M BurgerlUka Stand GEBOREN 5 ann ri Johann onders A de Boom en A van Dam 6 Pieter Johannes onders J Smient en J de Soos Arie Antoni ouders L Uitenbroek enC J de Jong Nicolaas onders C Jongenoel II 1I Verdel 7 Wietse onders J J JhIw en B van der Veen Hendrikna m onders A Hendriks en M H Hak Saöfacohns Jobanne Willried onder C SÜfeer en t J Bont Grietje onders A Kerrebijn en G van der Laan OVERLEDEN r 5 Jan L Boot 72 j 6 A Okker 71 j J Kaptein 65 j E Hogendoorn wed J W M Kromme 73 i 7 G J de Jong 93 j W J M de Loo 36 J 11 m 8 M UaUman hnisvr van W Breedijk 64 j J Vergoed 74 j