Goudsche Courant, zaterdag 13 januari 1900

Ook voor de Paketvaart is het drin I gend noodig dat zg zoolang het contrac 1 met do Regeering haar dwingt om die kus 1 te bevaren althans op eenige bescherming 1 van haar bemanning kan rekenen iieinengde Berichten Gisteren avond om een uur ol negen kwam I in de tapperij van Suikerbnik aan de Haring 1 vliet No 95 te Rotterdam zekere J N wonende op den Feyenoorddijk een gepen 1 sionneerd O L militair binnen In de tapper bevonden ich op dit oogenblik behalve de I kastelein en zijn vrouw de 24 jarige bultet 1 juürouw M M en een viertal bezoekers I Met die bnfletjulfronw had de gewezen 1 koloniaal sedert een week of drie een soort van verkeering aangeknoopt Hg had met I haar twist gekregen omdat hg meende dat 1 zg met eon der bezoekers lachte En uu I stond hij plotseling op haalde een revolver 1 te voorschijn loste a bout portant een schot 1 op de bulletjuffrouw en wondde haar ter hoogte van de linkerwang Dadelgk daarop 1 zette hjj het wapen tegen zgn voorhoofd trok tweemaal af en bracht zichzelf ernstige maar niet terstond doodelijke verwondingen toe Do tapper en de bezoekers wierpen zich nu op den man en ontrukten hem zgn revol ver maar hg blijkbaar zeer koelbloedig ge bleven greep zijn wandelstok en haalde daaruit oen degen te voorschgn aanstalten makende met dit wapen de in het achtergedeelte der zaal gevluchte bufletjaffrouw te Igf te gaan I Maar men ontrukte het hom nog intgds I en onderwijl verscheen een politieagent die I gewaarschuwd was in de herberg Hy ontI wapende den door bloedverlies haast boI wustcloozen koloniaal en bracht hem met de I gewonde bnffotjufirouw naar den politiepost I aan de Oosterkade Daar uit het geneesI kundig onderzoek bleek dat beide de kogels vermoedelijk nog in het hoofd hadden zitten I bracht de inspecteur van politie E J TerI laak hen naar het ziekenhnis waar zy ter I verpleging zgn opgenomen De toestand van den gewezen koloniaal I was nadat hg in het Ziekenhnis gebracht I was van dien aard dat hem geen verhoor I kon worden afgenomen De in beslag geI nomen wapens werden op het politiebureau in de Lange Torenstraat gedeponeerd Op de revolver zaten nog drie scherpe patronen Dnit8ch noorde1 jk en een Engelsch zni k gebied verdeeld Het Duitsche gebi be I slaat ÏSL659 vierk KM het Engiche 229 102 en het Nederlandsche 397 204w Oals men ziet alles heel precies op e ilo 1meter uitgerekend 1 Wö beheerschen daar dus een ibied 1 dat ongeveer twaall maal zoo groots al I Nederland 1 In 1828 hebben wy aan de Trimbia 1 een post gevestigd doch dien in 183 keceropgegeven Sedert dien beperkte ah denitoetening van ons gezag tot vlagvrtoin jdoor middel van schepen I In bot voorlaatste Koloniaal Virslg 1 vond men aangestipt dat de Regeerinr it 1 voering zon geven aan het bj de Indisie 1 begrooting voor 1898 goedgekeurde planm 1 weer een poging tot vestiging te doen P 1 NienwGninea en wel door de aanstellig I van twee controleurs elk met een polit 1 korps ouder zjn bevelen Voorloopig wrdbepaald dat het meest westelyke res r I ook de zuidkust zon omvatten omdat len 1 op die kust nog geen geschikte plaatste I vestiging had kunnen vinden Sileraka ttrddus ongeschikt geacht 1 De Indische bladen hebben over die tve vestigingen in t bijzonder over de weie Ijjke EakEak weinig bemoedigende ie richten medegedeeld Het laatste Kolonia Verslag vermeldt die vestigingen evonen en zegt dat zo gekozen werden in ovet en stemming met het advies van ter plfttse goed bekende zendelingen Dicntengevoge is nu een controleur voor de aldeeing Noord Nieuw Gninea gevestigd te Mankwari en een voor de afdeeling West en Znid Nieuw Guinea te Eak Fak Beden hebben een politiovaartuig tot hun beschikking Omtrent den gezondheidstoestand teManokwari zegt het Koloniaal Verslag dat die aanvankelijk ongunstig was doch later beterend Van Eak Eak heet het dat men aanvankelijk geen klachten kreeg Toch was do controleur van meening dat in don o 8tmoesson de pliats uit een sanitair oogpint weinig zou voldoen wat gevoegd b ndero bezwaren als deilnitievo plaats van vestiging hem aanleiding had gegeven om naar een ander boter aan de eiscben Yoldoend terrein om te zien Wij vreezen echter dat waar men de Vestiging van de westelijke standplaats iok moge kiezen de taak voor den controleur üui tevens de gansche zuidkust te beheEiHchen steeds een onmogelijke zal blijken die zuidkust moeten atzien wat moeilijkheden kan geven met onze buren geiyk do aanranding van den Engelsclieu kotter Lizzie in 1896 bewijst 61 een alzonderlijken post op die kust moeten scheppen en daar een alzondcrlöken controleur aanstellen Alleen een krachtige deSnitieve vestiging kan herhalingen van het thans gebeurde on van de Lizzio zaak voorkomen 01 wij er nu al oen oorlogsschip heen en en om de schuldigen te strallen door tuchtiging van hun kampong zal weinig batpn De inwoners zullen het land in vluchten En do armzalige meestal op palen gebouwde I hutten ziJn bet kruit en lood niet waard dat er op verschoten zal worden fv Een schoenmaker m i nu eens voor opzichter dan weer eens voor lugenienr van den Htjks Waterstaat uitgaf wist aoui zgn verhalen een bewoner te Leiden te bewegen hem in den kost te nemen Hot Rgk betaalde hem goed dus kon hy oen ruim kostgeld betalen Nntunriyk werden nog andere lengeiks verteld en zoo liepen de eenvoudige menschen er in en leenden hem nog geld op den koop toe dat zp natuuriyk nooit moor terug jiagen evenmin als zy kostgeld ontvingen Nadat de gewaande opzichter uit Leidon verdwenen was ging hg naar Hof van Dolft waar hg van baas hg eten Waterstaat was bevorderd tot ingenieur Ook daar zocht hg een kosthuis leende vau zgn kostjnflrouw 5 tot zgn koffers zouden zgn aangekomen IHrecto SpoorweKVcrblddtDKen met GuUÜA WlDterdlt nst 18i 9 19UU AaoKevagffeD t October OÜUDA KOTTlBDiMTi nm E lO M ll U U tl M U ü ia l it ill S S6 l ll 17 i U n is 7 14 4 48 4 Il 6 09 S IB 1 9 U M 8 1 1 07 1 14 l H 11 U ti 11 41 11 11 U 4 08 4 15 B 40 S IO 7 88 IS 4 P W l iMi 4 87 6 18 4 04 4 11 1 S4 OII ll U 11 J8 Aii u M M fat t ii f Op i i BI r zi z KOTTIRDlH SOIIDt fiaa nm 8 88 1 40 1 65 Oi 89 S 4 1 s ns 8 09 8 8S ll U 8 1S 8 11 0 11 87 80 4 41 4 50 4 57 5 4 5 10 1 1 10 1 11 88 10 8 10 88 I 10 48 0 17 10 ♦ 11 84 1J 08 11 34 1 08 88 11 40 7 8 4 0 1 84 08 8 14 700 9 88 lO m TaiUatiif of lu loop ku nial mkui imim ULD liEN HAAGtIw f m 1 08 1 01 9 14 8 45 4 18 4 65 5 85 1 16 6 07 1 89 6 18 1 3 5 8 1 80 1 41 8 48 4 15 4 44 5 87 5 55 4 8 15 7 17 10 1911 15 11 18 11 80 11 41 11 61 in l6 11 46 U t 88 9 67 8 15 48 7 4S 18 46 9 10 86 17 I 9 45 ifn 11 87 11 86 U 9 1 80 9 46 S OO 4 0tt S5 4 5 5 80 8 187 4 7 56 8 86 MS lO l j 10 17 1 88 4 51 8 18 9 4 o o U II 1 M S T r R D 1 M loaJ 8 9I0 8 1 9S8 10 1010 7H 0J1 06 86 8 8 4 IJ 6 08 86 8 16 9 88 9 86 0 68 l lO J 10 1 J K l W 01 8 6S 9 09 10 10 10 S4 18 48 18 67 1 6 8 88 4 16 n n ft A oinin n 1 45 48 8 08 1 05 7 80 7 5 s s l 8 65 9 08 B 8 47 o 10 58 B 9 40 10 88 10 48 10 1 16 e 05 8 16 i ti 8 40 8 8 TT 1 17 4 J8 lO St 18 00 1 O ll U 11 8 11 48 l a 1 18 l l H io 7 1 8 48 7 39 69 K aat C 8 84 7 4 8 16 lit 9 18 46 1 18 18 0 18 18 80 s lt 8 S14 4t 8S0 7 6llOt 46 Ikmm W 6 48 6 60 7 86 8 80 8 50 80 10 00 11 80 It 6 1MS 8 41 8 80 8 46 6 0 8 86 7 80 8 86 10 00 In i l 7 17 7 84 8 18 9 0 9 84 1U8 10 18 11 81 t l 8 84 8 11 4 17 4 18 8 47 7 61 8 14 lt 11 10 6 ja 8 88 40 r S 31 liO 9 39 10 14 10 61 T 9 19 10 00 10 34 9 i 10 64 9 4 1 48 5 88 8 41 6 1 7 68 7 8 I 18 18 08 1 87 MIS 8 0 8 59 11 6i 18 97 1 86 43 8 87 8 85 5il 8 81 8 49 9 S0 10 15 10 88 6 18 H 8 i4 lO ij S 30 7 01 88 10 48 KKl 1 11 7 87 t u ni U SS 9 58 lO V 11 10 18 11 18 61 8 9 l lO 8 83 4 43 0 8 10 7 19 7 88 8 10 01 10 86 11 10 KUSLIW l Zekere Iwan Wolf ia te Petersburg gearresteerd onder beschnldiging vao samenzVrering tegen het leven van den czaar Meer arrestatie worden verwacht Te Warschau zijn 22 personen onder wie verscheidene dames gearresteerd wegens samenspanning tegen de regeering BINNENLAND ïn alle afdeelingen der Eerste Kamer is eergisteren het onderzoek der Staattbegrosting afgeloopen behalve in eenc die gisteren nog vergaderde en met haar arbeid gereed kwam Door de Koninklgke PaketvaartmaatBchappg wordt medegedeeld dat zy van Makassar telegraphisoh bericht heelt ontvangien dat te Sileraka Zuidkust van NienwGuinoa op 141 lengte grensscheiding tasschen Nedorlandschen Kngelsch Nienw uinea vier ofticieren en machinisten dienende aan boord van haar stoomschip Generaal Pel door inboorlingen z jn aangevallen n l de eerste olflcier W van Orden de derde officier J E van der Plaat de derde machinist E Leemans en de vierde machinist L E van tirecmen De heer van Orden ia knnnen ontsnappen doch do heeren van der Plaat Leemans en van Breemen zijn in handen van de inboorlingen gevallen Het oorlogsrhip Herdang is 6 Januari van Banda iiuar Hileraka vertrokken en kan daar heden aankomen Aan alle volkstellors in Rotterdam is eenc nitnoodiging gezonden tot het bewonen van eenc openbare vergadering Vrudagavond 8 uur in ïivoli te houden waarin over do ervaringen in de dagen der volkstelling opgedaan van gedachten zal worden gewisseld Do vergadering is toegajikeiyk voor allen die belang stellen in de verbetering van hot lot der armen Prjsvraag Landbouwknndo I Do commissie uit öcd Staten van Friesland belast mot het beheer van het Bumalogaat looit een prp nit van I BOO voor do beste mits goedgekeurde beantwoording der prijsvraag waarb j wordt verlaagd Een beknopte door ulbooJdingon tocgoliclito gezondheidsleer vaji het vee ten dienste van ontwikkelde Nederlandschc veehouders Onder Yee wordt verstaan de i enhnovioo a i kauwende dieren en de varkens De antwoorden moeten vóór 1 Januari lilOt worden toegezonden aan den secretaria der commissio mr B Monalda griffler der Htaten van Friesland te Leeuwarden Over de Nederlandsrhe vestiging aan de zuidkust van Nieuw Gninon schrjlt hot Hbl naar aanleiding van liet telegram von gister W t SS 0i t i ti s C8 It 7 10 1 SS 8 18 door 7 17 Oouda Moordredbl JfieuwerVark 0 lll KoHnrdun M RottardamD V Rotterdam B g küm iDliikla 7 7 41 e 80 7 10 S lt 8 0t u B ltanUm Bmm Rottenlim D P att rd m M Oapi ll Hieuwirkuk Hoordraelit Ooudii 7 1 8 48 9 r8 8 14 8 10 4t 4 SS i 04 l ll 8 17 7 44 8 80 M illM a U iUm n b UI i 7 6 8 09 8 41 9 11 7 v 8 58 7 4 t 8 08 14 8 07 8 85 19 9 8 Qouda Ï8 8nliuileli Moork p llo SMtormeer Zegïafil Voorburg M llag Voorburg Zoel nn ïfK Oi ZaTenb Mo 8 t8 H 4 3 I 17 41 1 O H aa ik wi V 07 5 8 1 84 im 8 18 S Si 6 48 6 03 7 4 8 68 1 T Tot v 6r korten tyd hadden wi ons zoor weinig ingelaten met dat meest oosteiyke deel van onzon Indischon archipel Zooals bekend is is Nieuw Gninoa door oen Noord Zuid loopende H n verdeeld in twee stukken Het oosteiyke is wederom in een en verdween eveneens uit Hof van Delft De man die thans voor de Haagsche rechtbank weer eenvoudig schoenmaker was bekende de menschen door leugens bewogen te hebben om hem logies en geld te geven een brutaliteit die het O M meende dat een straf verdiende van 3 jaren in aanmerking nemende do 15 veroordeelingen die de man al voor dergelgke feiten had ondergaan Bg het station Wggmaal reed gjsterochtend een goederentrein uit Ans schuins tegen oen ander aan op het oogenhlik dat deze een zyspoor opreed De schok was zoo hevig dat beide locomotieven omvielen on vgftien wagens in splinters vlogen Een hoofdconducteur en een remmer werden ernstig gekwetst De beide sporen waren versperd zoodat de treinen van Leuven naar Mechelen over Schaerbeek moesten rgden Men meldt uit Amsterdam Samson naar een politiebureau te zien stappen en een onderhoud met den commissaris gaande aan elk zyner ellebogen een agont van politie is nu een dagelp sch spectakel geworden Samson had bericht gegeven dat gisteren om éên uur van twintig aangewezen punten uit afzonderlgke scharen zouden optrekken naar den Dam om elkaar daar tegen het aangaan dor beurs voor de trappen van het paleis des kapitaals zelve te ontmoeten aldus geschiedde Uit Noord en Znid uit Oost en West zag men colonnes ter sterkte van vyi en zes man het plein naderen en bezetten waarin voortdurende beweging gehouden door patrouilleerende politie die geen stilstaan duldde Al spoedig gebeurde wat stellig komen moest Samson die zich aan het hoofd van een stoet plaatste word weggeleid m de richting van het politiebureau in de Sint Pietershal I De Bulgaarsche krant Mir heeft van oen gewezen Bulgaarschen olflcier die vrjwillig dienst bg de Boeren hooft genomen I een brief gedagteekend van 2 December uit I het kamp bg Ladysmith Do N R Ct I ontleent er het volgende aan I Zoodra de oorlog verklaard was schryft I hg besloot ik vrywillig dienst te gaan nemen I en bood rag te New York aan het HollandI sche comité aan dat mijn reiskosten betaalde I en scheepte ik mg in op de Sidonia Fitwe I met bestemming naar Madeira Den 4den I November landde ik te Lorenijo Marquoz den I Gden was ik in Pretoria on den 7den reeds I hier Ik heb het bevel over een compagnie I van 110 soldaten en als officier van de I ftnpponra en miueurs is miJD taak Be r beI langrgk Gebaarde stoere geharde kerels I zgn die Boeren Zg gehoorzamen begrypen I en voeren alle bevelen uit alsof zg twintig I jaren soldaat waren geweest Hoe verstaan I wg elkander P Ik spreek Engelsch en dat I is bg de Boeren i algemeene taal Zg I kunnen niet begr en wat een Bulgaar is zg I hebben nooit van dat volk gehoord D I soldaten noemen mg voor het gemak burger I en zoodoende ziet gg dat ik dadeiyk het Transvaalsche burgerrecht heb gekregen Hun nationale lenze is als de onze Eendracht maakt macht de Bulgaar maakt er van magt magt cragt Goede lui anders Maar hoe vorsclirikkeiyk haten zg de Engolschen Wy hebben de Turken nooit zoo TUd vai firffDWlcli 4 8 17 8 ii i 7 8 08 8 10 8 II 8 18 P 8 M 10 10 IMT 10 17 10 84 10 81 10 40 10 81 8 10 II 4t 10 18 10 80 L 8 8 17 7 8 84 8 41 8 47 5 95 S 85 Sr 9 58 10 08 10 16 10 88 9 81 10 88 V M 7 S 8 80 8 9 18 n Z U Z M E 8 41 8 48 8 40 10 06 10 40 11 10 10 18 10 87 10 8 10 44 U 07 11 44 10 00 J gehaat Allen n goede schutters goede ruiters en goede Christenen Zg die klaar zgn met graven gaan zitten rusten met den Bgbel in hun hand Zg gelooven in God en hnn recht Onze taktiek hier en oreral langs de gevechtsljjn is bigt in je schansen wg verschansen ons en wachten op den vyand De Engelschen doen hun aanvallen in de open vlakte denkende dat zg de Soedaneezen bevechten wy vuren dan salvo s op hen en honden huis in hun gelederen Eens pas heb ik den opperbevelhebber generaal Joubert ontmoet en hg zeide Ik heb respect voor het Bulgaarsche volk en weet van Slivnitz Een lersch blad geeft de volgende schets van het vertrek van lersche troepen naar het oorlogsveld Kort geleden moesten 360 reservisten van het bataljon Royal Irish Ij usiliers te Waterford aan boord gaan Er waren vgf olttcieren bg J e soldaten schreeuwden zich heesch voor K ger en uitten wilden hoeras voor de Boeren Enkelen wierpen hun geweer in de rivier de gelofte afleggende nooit tegen dien braven ouden Krnger te zullen vechten Eindeiyk werden de mannen mot de grootste moeite een voor een naar boord gebracht Velen weigerden te gsan en moesten als vee in wagens naar het dok worden vervoerd En bet laatste dat men van deze Britseho soldaten hoorde terwyi het schip wegstoomde was het lied God redde Ierland en dolle hoeras voor old Krnger Het hoofdbestuur der Vereeniging van Spoor en Tramweg personeel verzoekt aan alle leden ten spoedigste de volgende opgaven te doen toekomen Een schema van den diensttgd van êén of meer conducteurs gedurende U achtereenvolgende dagen en hetzelfde van één of meer machinisten stokers remmers en wisselwachters Hoelang elk dezer categorieën tuaschentyds schaften kan Of en zoo ja welke afwykingen van de voorgeschreven dienst en rnsttyden voorkomen Indien het vaak voorkomt dat van de Vastgestelde dienst en rnsttyden wordt afgeweken wegens de in het kon besluit voorbehouden buitengewone omstandigheden welke dan die buitengewone omstandigheden zyn STADSNIEUWS GOUDA 12 lanuari 1900 In onze goede stad hoe muzikaal overigens ook behoort helaas het geven van kaimcrmuzieksoirees tot de exceptioneole genoegens en zniks ten spyt van de op dit sehoone gebied zoo hoogst belangwekkende en rgke litteratuur die ons menig uur van hoog intiem genot zen knnnen schenken Het zal onze lezers daarom voorzeker verhengen te vernemen dat hun Woensdag 31 Januari e k een kamermuziek soiree wacht Mejuffrouw Marie Hekker uit s Hage de reeds met zooveel sncces opgetreden jengdige violiste o a te s Hage in de groote zaal van het Gebouw voor Kunsten en Wetenschap zie het Vaderland van 4 Dec jl die spoedig hare studies onder loachim gaat voltooien mejuffrouw Nora Boas de om haar warme voordracht en groote gaven inn techniek zoo gunstig bekende pianiste nit s Hage zg wu leerlinge van Wirtz de heer Bart Verballen nit s Hage lid van het Knnstkringkwartet en componist aldaar wienMannuit vereering voor het talent zgn laatste vioolcompositie opdroeg alt en onze stadgenoot de heer G C Grefe violoncelle zullen na een langdurige ernstige voorbereiding het pianokwartet op 47 van Robert Schumann ten gehoore brengen Bovendien zullen Mej Hekker en Bqas de 2e viool sonate van Edvard Grieg en de beide dames met den heer Grefe het beroemde klavier trio op 97 van Lndwig van Beethoven spelen wy hopen en vertrouwen dat waar de gelegenheid zich als hier voordoet in een acastisch gunstig hekend staande zaal als die van Nnt en Vermaak Oosthaven eenige meesterwerken van de Haëitros van Beethoven en Schumann te kunnen hoeren het Gondsch publiek door een trouwe opkomst cal toonen het streven van bovengenoemd viertal op prgs te stellen Eerstdaags zullen inteekeulgsten in circulatie worden gebracht Rechtszaken Het gerechtshol te s Gravenhage bevestigde gisteren de vonnissen van de Rotterdamscbe rechtbank veroordeelende den colporteur die zich onder valscheiyk voorgeven van een gepensioneerd officier van het Indische leger te zgn door een logementhondster te Schoonhoven consumptie en nachtlogies liet verstrekken zonder te betalen tot 3 maanden de man uit Rotterdam die terecht stond wegtoa dielital van een looden pomp en den persoon die in een twist een stoker met een mes in het aangezicht verwondde ieder eveneens tot 3 maanden He Haagsche rechtbank veroordeelde gisteren den gewezen zilverbewaarder van het koninkigk paleis in t Noordeinde Ie Blanc tot twee jaar gevangenisstraf wegens het voortgezet misdrgf van diefstal DAMES en rfEEREN PARAPLUES A van OS Az Kleiweg E 73 GOUDA Tel pli om Ma 3i Itours van liiislerdain Vilirs ülotkrs 8IV 1 93 98 98 98 loov 88 88 M Vl 88 ♦ l I4V 85 4 96 101 Z i 67 Vi 99 4 ï8 100 84 O U 91 9 V 611 435 tT i 109 804 1541 H 198 110 90 99 114 V 10 984 986 100 56 55 Hl 97 loofl I 100 U4 141 59 105 74 7 104 87 i V 9 Vi 5 8 160 810 108 101 11 100 117 117 10 JANUARI f iDiauuiD Uarl N l W 8 8 dito dito litr 3 rlilo dito ililo SHol B i U l Gou II 1881 98 4 ITIUB loMhri Tinif 1868 81 5 OoiTixi Obl in i tpi r 18 s dito ÏD ziifsr 18S8 5 PoaTVeAL Obl mdt ooupoti 8 dito tiokul S RouMD Obl BimWDl 1894 4l duo QeeoDB 18S0 4 duo bil Bolhi 188 4 dito bg Hop 1889 90 4 d to LQ Koad l oii 18S3 6 dito illlo dito 1814 5 apimB Porwjt Mshulil 18SI 4 TVRKBIJ Geiir CouT loeo 1890 4 Q l eiiuifï st ti DO e leaam ur e O ZdidAfh B p T obiK 18 Uliico Ub Sou 1890 RiN luiu Old onY l lSSl AnaTlBDAH ObliKitlon 1S95 3 VoTTtiDAH Si leoii 1894 8 Nu N Air U D ei a L Arend lr TBb Mg CBrli alon Deli llKfitseb i g dito Ar Kypolheekb pitidor 4Vi Ciilt Mg lier Vorsten AHud Ir 11 poih akii pamlbr 4 Nnderlaiidt he bahk aand Ned Haiida maatub dito N W V Pao Hyp paodbr 8 Rott ÜJ otiietikb pao ll r ütr HjHjthoo b dito 4 üoaTRKB O t HoBfr baal aau i KuaL H i othai libaiik paudb 5 AlliBKA Eqii bypotb pan b 4 Uu L O Pr Li n en 6 N D Holl U Spo r Mjj md UU t I Ei T 81 Hp aaod Kwl 1 d 8 Kirwegm xa d i Kod Znid Afr Spin aand hto uito Mto 18 1 dito 5 iTAUi Spoor 1 1S87 S9 A Eolil SJ Zuid iKl Sp mij A H b 8 PoifN Wa anhau Woeiien aajid Ruaii Gr Ra a Baltiaohe dito aaod Fa toira dito kand 5 Ivang Dombr dito anod 6 Earak Gh Aaov Bp kap opl 4 dito dito oblig 4 Amiuu üeni Pao Bp Uii oM 6 CbichNortb W pr C r aan l dito dito Win 8t I eler obl 7 D n r k Eio Gr 8pm eert r a IIIIdoIb OflDtral obl in ifoud 4 Louiav fcNa bvilliOert T aanl Ueii o N Spir U la hrp o 6 Uia Kutas t 4pGI pref aand N Iotk Onlaa o k Waal aand Fonn dto Ohio obli 6 Oregon Calif Ie byp in gond b 8t Paul Uinii fc Uanit obl Un Pao Hooflijn obig 8 dito dito Unc Col la hjrp O 5 Oakada Can Soutb übart T aand Tin C Rail k Na Ie b d e O Amatard Omnibua Hij aand Rotlaid Tramwe Uuta aand ID Stad Anutardam awd I 8tad So terilam aaod 8 BiLoil Stad Antwerpen 1887 J Slad Bruaaal 1888 8 UOKS Theiaa Be nllr O eelHh 4 Ootmn Staataleenig 1880 5 K K Oo t B Cr l880 8 Srutn 8bid Uadrid 8 1868 NlD V r B i ATb Spoel eert 34 1 85 mms GDSTÜUES Zoowel voor Dames als Kinderen Blousvn Japonstolfeii PelicrUeo in groote verscheidenheid billgke prQzen ü SAM80M VKRSCHEIDENHEID Te Horssen hebben de Boeren een bond gevormd tegen de biljarthouders in die gemeente Voor 1 Jan j l werd daar nl geen partggeld gevorderd doch moesten de verliezers aan de biljardhouders de geheele vertering van het gezelschap betalen De biljardhouders vonden dit een onvoordeelige zaak en coöpereerden met het gevolg dat na dien datum elke party vyf cent zou kosten Daar tegenover vereenigden zich de biljartspelers onder den weidschen naam Unitas en kwamen zjj overeen niet meer te spelen en dus de biljarthouders te boycotten Het gevolg hiervan was dat er vgandeiykheden ontstonden die zich Zondagavond oplosten in een optocht van hoerenbonders door het geheele dor ui daarna in een hevige klopparty ten huize van den logementhouder Van Thiol wiar een gedeelte van den herberg inventaris stuk geslagen en waar twee voorstanders der biljarthouders weiden afgeranseld De kloppartg verplaatste zich daarna op den openbaren weg totdat do inmiddels onder aanvoering van den burgemeester aangerukte politie de menigte met do sabel nit elkaar jr en de orde herstelde waarbg ver8cheid a boerenhonders die zich niet spoedig genoeg op de vordering verwgderden er lang niet zonder schrammen en builen moeten afgekomen zgn Er t n menschen die voor zg dit aardBche tranendal vaarwel zeggen er vermaak in scheppen hun achtergelaten familiebotrekkingon bet leven moeilgk to maken h on merkwaardigjlgeval van dien aard wordt uit San Franjisco gemold Mrs Charles Gordon heeft by het naderen van haar laatste stonde de volgende wilsbeschikkingen gemaakt Ten eerste moet haar stoffeiyk overschot in zwart fluweel gehuld worden en als contrast daarmede wenscht zy een roede das om den hals en drie gele rozen de hand te hebben Zoo netjes aangelaan wil zg in een kist van cbbenhout die dubbel met vuurrood atlas gevoerd is gelegd en dan aan het crematorium toevertrouwd worden Als dat is geschied verlangt zg als laatste bewys van genegenheid van de zgde haars echtgenoots dat deze met de urn welke haar asch bevat naar NewYork zal reizen en daar van den top van het vrghcidsbeeld haar asch tot het laatste stofjo zal strooien naar de vier windstreken Deze even talryke als moeielgke opdrachten heeft mr Gordon nauwgezet en IctterIgk uitgevoerd alleen de laatste moet nog worden vervuld Binnen eenige dagen echter zullen de bewoners van New York het nog nooit vertoonde schouwspel genieten mr Gordon vergezeld van zgn vgf kinderen het vrghcidsbeeld te zien beklimmen en de laatste ovorbigfaolen van zgn gade aan de elementen zien prgs geven BurgerlUko Stand Moordrecht ÖEBOBEN Dirk Arie ouders C Verboom en T van Nielen OVERLEDEN D v d Berg 69 j A van der Vooren 33 J G van Holf huisvr van A Verboom 62 J A Hoogendoorn 60 j M E Radder huisvr van 1 Pols 72 j H Atteveld 55 j N de Bruin 86 j ADVERTSWTIËN Voor de vele blgkeii van belangsielling by de geboorte van onzen Zoon ondervonden betuigen wg onzen hartelgken dank A D VAK VREUMINGEN J C VAN VREUMINGEN Beekbnkamp Bg beschikking van den Edel Achtbaren Heer RechterCommissaris in het faillissement van MAARTEN KüOI E te ZevesHUiZER is bepaald 1 dat de indiening der schuldvorderingen aan den curator moet plaats hebben vóór 1 Febmari a s 2i dat de verificatie vergadering zal worden gehouden op Maandag 19 Kebruari a s des voorroiddags te 10 u ur in lïet Gerechtsgebouw aan het Haagscheveer te Rotterdam De Curator Mr M M SCHIM van i EU LOEKF Advocaatprocureur Gouda TelephooiLiiet Qouda Abonnement i 4 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 Aanleer en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Bgks InterUommunaalbureau Op 1 December 96 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrggbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT MevroowA VAIV DIT WAR te Rotterdam Kendrachtsweg 15 VRAAGT met Februari een bekwame Werkmeid Kunnende tafeldienen en met de wasch Ingaan Spi eekuur s morgens vó6r 12 uur of s avonds van 8 10 nnr een l iigelscli maar Echt BO EEEITBEOOD f cent U K O A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 Mruw inor rlroflen rof Ilr I ieben welbekend lUKVW KfiACaT ILIXIR llwu Bekt mit SbrKkimnk tot v Hirtduri nde raHicale en Eekere gunczing trq alte leUi de mees harénekkigt xenuw aleUtfin voonl outntaan door afdwalinRefl op jeujidiRt ri ieeftyd Totalo feneiiDR vaa elke twakte ölea acht Benauwdiieid Hoofdpjin Migraine Hartklopping M iagpón slecht spyiïertenng OnvMraio ren Impotena Pollutione enx Uit Toerige proapectunseu II r ÖMclï fl 1 fl fl 3 diil l llo i niï I nep6t Matth v d Voi t ZaUbomn ul Il pi 1 M C é mi b Cu An tonlam HHppel 8 irav nhiifït I almriiani lt J lu I Cnn IlottonlBin Iff Ou ï ii lfl rti bi aU dnijósten ♦ SCHIEDAMMEH GEIJEVEB Verknjubwr bij M PI KTKR8 Jz N M A Ir hi Hija vnti eohthoid ti foaolifi n kurk ateodi voori oti vKn don imam dar Kimi T P MOPPK K CASSl TO TANÜAHTS Turfmarkt jGrouda Spreekui cii van 10 tot 4 uur DONDERDAGS van S tot 4 uur VRIJDAGS van v 4 uur ZONDAGS afwezig Kachels Haarden WINTERARTIEBLEN in zeer ruime kenze bg JAIT HOND I Korte Oroeneodaal I 203 204 iEEWABEli GEREEDSCHAPPEN lllJISIIOin AltTIKEM Figuurziiiu en KerTsnijlieniioiliijdheileii BREOKBANDBN eenisImWthel Hen wordt lerzooht op t nEUK Ir letti n UIT HUT MiOÏZi TiW H llAVi 8WAAY ZUIVEL OORINCHEM Deze THEEËN worden fgdo rerd in verzegelde pakjes ran vij twee en een half en een Ned one met vermelding ran Nommer en Prgr voorzien van nevenataand it volgens de Wet gedepo Zich tot de iiitToerlnu van ge e rde orders aanbevelende J BRËKBA VHT L2