Goudsche Courant, zaterdag 13 januari 1900

No 809 3 Maandag 1 5 Januari 1900 M 38ste Jaargan mmmi mum J ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon o t A D V E U T E N T I E N worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Jenttn iedere regel meer Hl Centen üroote lettere woiilen berekend nuar plaatsraimte In ending vun Advertentiën tot 1 uur des raidd Teleraa ftt De Uitgave dezer Courant geschiedt dap el ijk met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2A franco per post 1 70 Afeonderlyke Nommers VTJF CENTEN 2 9 GEEK ri tkr I adrcD voor alle soorti n SCHOKNWKHK aU hetNoordbralaotsdi Schieo ei Laamiusjazijn Kleiweg K Ï0 tcgpnover de Kleiwcgstcpg Ont ang n allu soorten Hfirrn IMimeien Èinder iVlftTBUPAtlTOtriSLS Aanbevelend SMITS Atle reparation en aangemeten werk Pam Expeller 8k S r dan Tartivuwaii op kat bknakanark Askar Id l ai St an Me dan in da naaaU apolhskaa Ti Imaurdani kg Olotli CI liu vaa Tuyll an Sandal mnk1 l ütltnliui i I Dwtig JftA wocdt dJt mill iA Hit T nwMi d auiixk ik piaatiUaado lawryvuif UftwMd Ugao tUiaoma ti jKik jr U dli pgi lot TUinj i Wo dirbftltin to do geheula wurold Uikiiod en KorüiMiid Otmriirtruffaii iiiMUtat Ujf en iilla II0 r t L o It c L e I e r Haagzlekteu nic luwaudig t XKiwcd u a oiik iiitwuiiitlf in btjan idla iiiktuguvuliun mot grwd Ki volg ami Ui uuinloii PrU lltr fluciiu II Iter paitl I 115 TUitty s Woadttiftlf bu it tMin uUdog uiiKukeiiilM K iioeiikri cUt 11 ulieibtamu wurkuia Maokt memiUil Ike pijiilijkw en goviuirTüllu i p rnti i uluiul DvuHxitUit Met i t Jilf wttrd oil 14 iHitr oud vour uiit eu eMll k rchuuden bceiivezwel m uniHtmit ucu injna ibt ar kiiukeriyd u reueu ii Wtami Kfit zHiK b vvr arlitinK ilor pijtioii bij winsten uiiUtekinKeii enz vnti ullorlei mini Prlja per pot f l ftO per post f 1 60 OentriMil l ipi l v r Nuilt rliiml Aputbflkar HRKUI MAMUEKH llokinS Ainotóraam WMr gwii ilei ót II iMsUlle turn dTfct t n aie clmtMn i lhf ko ilei iHII ltHY lu tV raai r KohiUoh OMUmioh UtilicvB iir N evtui t ontljitiltiD blj i t CnulfMl titiiAl Smiileri UokiD H AmiUrtlkin Een ware Schal voor d ODgelnkki a iliichtoffert der ellbe lakkinff Onante en gehe me uitjipattingeu ii l et beroemde wark Z Dr Ri tau s ELFBEVVAKI BoUandache nitgava mat 27 alb Prya 2 gulden ledar dia aau dii voriohrikkelgka garulgeu van daiM ondeugd Igdt moat hat latten de oprechte leenng die hat geeft radt iaarlglifl duidend van eeu lakeren dood Te verkrügeii b liet Ver laiJaNfagaiin te Leijntig Nimuiarlit 34 franco tegen mzendiju van het lAHh ag ook in ruitxegi U eii ili xlkeu txiehhandal in Unlland EERSTE NEDSRLANDSCHE RiJWll LFABHlfiK Directeur H HUUÜKBS DKVKNTKR Uodel A onder rem en schennen I S7 80 Model J met 90 Model 110 Model AA 125 Model AAA Uh LUXE RMWIKIi 16 l OBWONK ACJATÈNEH 166 LUXE ACATr NK IHO P a DAMES KETTINOBI nVlEl KN op alle pryuirn I ft hoogor V rte tiiW wnlig r J C Btlllirai Udiiila Oeoombinearde NATlillR eSNEESINRICHTING iloor planten kruMen oinn water U kt lucht enr UJEondere beltandcling van ie nnwzlekten verzwakkingen als gevolg van io ban llge icefwi 7e of jciiplige biiitcn pongheiien hoofd en ruglijileii birrkzuch IliaaglUden alrchte bloeuanienglng ileklen der alofwliwellnc burallUdeu rheuHiatlamai laschiaa vleihtcn en huidziekten Billijk pension Kxterne behandeling tn sjiccialc gevallen Proapectua op nanw e rttb enfranco W Sanatorium Arepsburgli VtWHBURU ïiij Den Haag aan de Geestbrug Indien gij nie will hoestej gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Draiven Borstlioiiig Extract mm uit Ie Koninklijke Stoointabriek De Honinfrbloem van H 1 V t V I HAlH Co Denllaagr llaikmiiam VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN 8CBAIK ftCo S Hellanthe ia het beate muldel dor waieM SCH AIK Co g Melianthe guueeat Kmkhoaat 8CHAIK Co s Meliftntlie genooal zoowel oud la jou SCHAIE Co s Melianthe mag m geen huiagezm onlbrekeu 3CHA1K Co 8 Meliantbe ataat voortdurend ouder Scheikuodig toezicht SCH AIK C o 8 ineliantlie helpt ooharroepelijk SOHAIK Cos Melianthe ia bekrpjnd uwt Eerediploaaa a j SCH A IK Co Melianthe ia bekroond met Goud SCBAIK Oo B Mei anthe i bekroond met Zilver SCilAIE Co 8 Melianthe ia verknj ba r lil flaoona van 40 CU tO CU en ft bg J Th TORKBN Boik op B ï WIJK wk i T M KOLKMAN Waddinnee n HOLLMAN Bodtgravm PI N KSE Nuumrhrk a d 1 1 tl W J VAX DAM HaattrKkt A N vt iZËÜSK Sehoonluicm Kirma WOLFF A Co Westhaven 198 Gouda 1 I MlKBlBa Kleiweg Ë 100 Gouda K U viS MILD tfeeraUl U 126 te i otiija A BOUMAN Moordftckt 1 Ï5 p nllnenial 1 WiarisrHi iisriDiCLj rRJBJsr Kort overaieht onier PrUsoourant HHERRIKH Palo en lold Dry van al f 16 50 per 12 fless ROODK en WITTE PORTWIJNEN 15 12 MADERA S droog en zoot 18 12 VERMOUTH la Turin 1 50 flesch o e e s Or i s BODKÜA CHAMPAUNE 1 75 i 0 NAU f 1 75 1 2 25 1 2 74 f 8 25 f 3 75 en 5 SCOTCH WHISKX 2 29 g Per Fl Pe Ank 45 El l a U LISTRAC l 0 65 Nto I 27 75 jj H CHATEAU VALR08E 0 75 31 2 St E8TEPHE 0 85 86 H St KIDLION 1894 1 42 5 5 PAUlLLAt 189 1 25 53 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 84 3 iri HAÜTERNE 1 ü ZELT1N JER Moezol 0 90 37 50 55 BOUHGOONE 1 0 47 a Ue llesschen ign in de prgien begrepen en worden k 3 ets per stuk ternggeaomen Bü elke hoeveelheid verkrijgbaar bg lie Orioa T CREBAIS Gouda PRAEPARATEN VAN Ollino l aa rkf flA de vekn Ab genaaakractitlKe drank lui atoorniaacn iii i sptjsverteringaorganen en diarrbéa ook vo ir lUlgellngeB en kleine kinderen l nj rrlim t Kgi A 70 4 H Kgx ƒ 0 00 i K Kgr O BO ChamlBoa lUAlIf cilllf r Speelaal voor Kindervoeding in Imwn a Kgr O SO KUvere ITICIIkSUIKCF Kgr 0 50 X Kgr 0 6 Acfhma agya AH an Hetrookeneenerhalve Cigarette ia voldoendeterbeatni ainilia V lgarC UCII j hevlgate nvallen van AathiUk etc ia J Tamarinde Bonbons i Rf purgatiep tegen veratoppini I tttllWI IIIUC PUIIUUIIS belBn Mlgralne Coo eatleaeic o ralook T U voor Timj ren bcwijien de Tamarinde Bontxiclt van Kk I l H lEN HO Jd IwlangniVe diensten daar de vorm voor het kind begaerl Uk tn de smaak aangenaam is Prijs per doo ie ƒ 0 90 en 0 60 lmlfllr Pac4ill a luemeen erkend als het BESTE halsmiddel jaimiaKr aSUIieS h verkoudheid en Keelpgn het IS een alljmoplosaend en verzachtend middel b ultnemendbetd uiteluitend bi Q flesihies verkii i l a r I iijs 0 20 l Oi lles l i e frofparaten wm KRAKPCUKN a HOI H te Zciat ii ei m rtortt M wi Uf Mltpm waarop maaat kaaittefkfatag a t rkrtjghaw UJ M a ApoltMkwi H ItrotUtm a ELIEN riOLM Hoüeveranciers ZEIST rae Patent H StoUen Niasii tn e i iiurr üijullt iwlé mm i t Tüfarniflig u M F4U int H tittU u êrrutgvt Itêt W m Mm ar Wvr t w0M Sarhahmuni ru W Mw auft AiAw uPMifê fe M itrhnrffn H V t ff IW rM MM i tt 9$IÊ h f0 CAM fliMAAMd b J émmt fluttt Mi MMnaMMO M et J ii t S rr0m4Étmm mê IliMymii ratt mm mm dooaje a Ö 8Ö en ï gö 1 ifTrraH tl irir aHAMDa UJkAAMOm dd FriDtemps NOU VEAU TÉS Wg verzoeken de Dames die ons gelllna treerï mode albam voor het Wlnlerneitoen nog niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan II JULES JALDZOT C Paris Hetzelve ïlrordt dan omgaand ijrati en franco toegezonden Bestellingen van al 25 raucs vrg van alle kosten aan huis met 5 verhooging ItcUpedilie kmiloor te Kniriil lal N I Wensclit gij eenflinken Knevel gebruikt dan niets als ééne Klesch K iiïPiiis mi Het is gebleken het eenige middel te zpn dat werkelgk succes heelt Als men de gebrniksaanwgzing goed opvolgt is ééne Flacon steeds voldoeode Alom verkr gbaar bij H H Coiffeurs en Drogisten ot direct na ontv v postw of postzegels k f 0 70 by A A f EFFKN Azn ROTTERDAM Voor wederverkoopers Per 6 Flac f 2 70 12 5 00 Met Reclam è plaat Franco rembours Wie eker zon u d Eclite f3kel Ca Sao te ontvangen laawne geisteld en iia vale prisfnamingen in den 1 handel gekomen ondel dei naam des oitvindera Dr HlohaellB vervaardigd sp dl beet maohioea in het wereldn roamil étabbliaaemant vaa 6ebi £ StoU rok t Keulen Iwhe J rT12icjaeU Bikel Cacao in vierkanten biitaen Deze Kikel Ci a u i iit m k gekookt eene wngeniinie ff nJ Jrack voor itr plijkuch gebruik ooti i J IheciopeU van t puaJer rour om kup 1 ji htt6 il geneeskrHcbtigo Jrunk bij gevaj van dtanhoe gioi nts u 6t ivutui ta gebruiken Verkrijgbaar by ce voumaiiciat H Apotbekars enz Pvdt Vi g K praofbusje 1 f 1 80 c 0 W ft a38 Oeneraalvartagentvoordiger voor liader lulius Mattenklodt Amiiterdam Kalvoibtraat l03 EANSCHE STOOMVEEVEEII Blï fiieiiiiseiie WtsiicheHj VA H OPl E IIEIIIEn W KruUkad Hotterdam Qtbnveteord idoor 1 H den Koning dar Belgen Hoofddapit voor GOUDA da Heer A VAN liS Z dpaeialitaH voor bat toornen en tervan vau alia Haeran en Dameagarderoben alsook alle Rindergoedaren Speeiala inrichting voor het atrNim u van plnuiemantels veeien bont ent Ootdj nen tafelkleeden ent worden naar d uiantrite en laatste métbode geverfd Alle goederen hetag gestoomd of geverfd worden onaehadalgk voor dit gaBUKli aid volgma stMd bewerkt OODSA DnA TM A BBINK1UM i Zr Buiteolandscli Overzichl De geruchten uit Coienso omtrent nieuwe gevechten zijn niet bevestigd De Engelsche verliezen hg Ladysmith van Zaterdag moeten zgn 12 officieren gedood en 30 gewond 800 man gedood en gewond Lord Methuen s familie in Engeland spreekt het bericht tegen dat hg bg een val vah zijn paard zgn ruggegraut heeft bezeerd en ook verder gekwetst is Central News seint dat het ongeluk van French met het SnUolk regiment hlgkt een goed gestelde val van de Boeren te zgn geweest De Portngeezen houden nu iedereen tegen die niet voorzien is van een verlof van den gouverneur om naar Transvaal te gaan De Engelsche Regeering heeft besloten dat voedsel niet als oorlogscontrabande zal worden beschonwd tenzg het bestemd is Toor den vfand Er is nog geen voortgang te bemerken in de onderhandelingen over een nieuw Oostenrijksch ministerie Het heet dat de kaupen van dr Von KBrber die minister van biunenlandsche zaken was in het kabiuetClary en minister van koophandel in het vorige nunisterie in de laatste dagen g daald zgn Intusschen houdt hg nog steetls aeprekingen met de partgleiders en Ueeit audiënties bg den Keizer Het Jiritiekste punt van de tegenwoordige crisis schgnt nu te zgn de vraag of er een Duitsche Landsmann minister zal worden benoemd d w z een minister die de Duitachers in het kabinet zal vertegenwoordigen en speciaal voor bnn belangen opkomen en die moet trachten zgn paitijgenooten zich met de andere partgen te laten verstaan De Dnitschers die zich niet als een alzonderlgke nationaliteit beschouwen daar zg overal in het Rijk wonen en belangen hebben en die meenen dat het hier geen nationaal maar een algemeen belang voor de geheele monarchie geldt willen op dit denkbeeld niet ingaan Haar op de Hotburg schgnt men vast te houden aan de benoeming van een Dnitschen Landsmann minister die dan een speciaal Boheemsch Duitsche zon zgn naast den Poolschen en den Czechischen Als candidaat voor den nieuwen ministerszetel wordt genoemd de afgevaardigde van Boichenberg Prade In een lang gesprek dat dr Von Kiirber met dezen afgevaardigde had moet hg verklaard hebben dat hü geen opdracht had oen ministerie te vormen doch alleen moent Vroeg Verwelkt Nmt het DDitaoh 4 Ik wet niet waarom mij dit mishaagde MiJM menseben kennis was nog zeer gering en Bieu scheen niituurhjker dan de courtoisie waarmee de heer des huises eene vreemde dame het llijnliik gevoel ran dienstbaaj heid zocht te sparen Oi viel er op de houding van de Francaise nietfc aan te merken Zij was tegen allen beleefd en als men zich aan den stakenden gloed harer zwarte oogen had gewend kon men haar niet anders dan schoon juist wilde men aan tafel gaan reeds had de baron lijn klein rrouw e naar hare plaats tegenonr de glazendeur geleid en de jonker zich van de vUchten zijner tuster meester gemaakt om haa dairaan als een paar lje aan talel Ie brengen toen de deur werd geopend en er nog een tafelgenoot verscheen Het was een lang mager man gestdcen in een onaanzienlijk grijs jachtbnis met bwnen knoo n b we iaaix t aan en met een verschoten vilthW in de hand Men zag met tén ot pslag dat h een broeder van den beer des huizes was maar hij miste g ed en al de eigenaardige bekoring die van onderzoeken hoe de Dnitschers over de benoeming van een hunner tot Landsmannminister zouden denken Men ziet veel voortgang is er niet En intusschen wordt men in Hougarge dien ongeregelden toestand in het andere deel der Monarchie hartelijk moe Zooals een Hungaar den correspondent van de Times te Weenen dezer dagen zeide Hongarije krijgt er geno eg van altgd in bed te moeten bigven wanneer Oostenrijk ziek wordt Terwyi in Duitsche parlementaire kringen gewenscht werd d regeering in den Hgksdag ïoo spoedig mogelijk te interpelleeren over het i nbeslagueraen van Duitsche mailbooten door Engeland poogde ite staataflccretaris van Billow dit uit te stellen totdat het schriftelgk antwoord van de Engelsche regeering op de Duitsche bezwarennota hier ingekomen was wat tot hedenmiddag nog niet gebeurd is naar men zegl omdat het prgsgerecht te Durban nog geen verslag van zgn bevindingen naar Londen deed Inzonderheid de agrurisch eoii servntieve rerhterziide dringt op bespoediging dor interpellatie aan en wil daarbg ook tegeiyk ertegen protestecren dat Kropp thans bef tellingen uitvoert voor het Engelsjhe leger iets wat trouwens in de liberale en radicale pers eveneens reeds scherp afgekeurd is met de vraag of de Duitsche regeering do levering niet verbieden kan als in strgd met de plichten van striktq neutraliteit Deze bijzonderheid in de voorgenomop interpellatie echter heeft de regeering reeds van de baan geschoven door een officieuse verklaring dal tot de firma Krnpp van regceringswege hot verzoek gericht is iedere misschien voorgenomen afzending van welk krggsmateriaal ook aan een der beide oorlogvoerende partyen te staken Daar de Boeren voor het oogenblik als afnemers bniten rekening bigven richt zich die regeeringsmaatrêge vooreerst alleen tegen de Engelsclipn als eerste practisch antwoord op het lastigvallen van de Duitsche mailboot Verder wordt bier sinds eenige dagen in belanghebbende kringen de vraag overwogen welke middelen mogelyk zgn om het internationale postverkeer voor verdere storingen als het liy opbergen ondervindt te vrgwaren Daarbij legt voor de regeering te Berlgn gewicht in de schaal dat ook haar ambteiyk verkeer met de Duitsche koloniën in Oost Afrika door de behandeling door Engeland van Duitsche mailbooten bedreigd wordt ülflciens wordt in herinnering gebracht dat de Vereenigde Staten bg het uitbreken van den oorlog met Spanje dadelgk loyaal verklaarden liiailbou dezen scheen uit te gaa Hij trad onhoorbaar binnen Cfin zijnen mond speelde een half weemoedige half ttarcastischelach 2 nder een woord te zcf Ken ging hij naarde barones kuste haar de hand knikte zijn nichttoe en bleet toen aan het benedeneinde der tafel niet ver van mij af staan zonder my ook m armet een blik te verw aardigcn Waar blijtt Louise nu weer vroeg de barongemelijk ♦ De barones sag hem sciHichter doch smeekend aan Ik 4 emerkte dat hij een heftig woord op de lippen bad maar de jonker voorkwam hem Zij heett zich voor den hondewagen van moeder Lieschen gespannen snapte hij en lacht verachtelijk Toen fluisterde hij zijn zuster m t oor doch zóö dat allen het konden hooren ik heb haar duchtig uitgelachen zij wilde me slaan maar ik was haar vanzelf de baas En de kleine schildpaii lachte weer De baron zeide een paar wpordcn in het Fransch die ik niet verstond vouwde de hapden over de leuning van zijnen stoel gn sprak Laat ons den Heer danken Hij deed nu een tafelgebed dat me redelijk wel bevi maar me toch wat lang voorkwam vooral daar jonke Achatz onderwijl met zijne zuster kattekwaad uithaalde Vóór de baron begon te bidden raaakto mademoiselle tot mijne groote verbazing het teeken des krui es Hoe is t mogelijk dat men in zulk een streng geloovige protesUntbche tarailie eene katholieke dame kan opnemen dacht ik Geen ten uilsluttend in geval van dringende verdenking van schending der neutraliteit te zullen aanhouden Misschien meent men zon thaui eeu middel hierin gevonden kunnen worden dat een officier der marine in actieveij dienst lednreiide den oorlog als konimajRdant van do inaiUMiot 0 itreedt ten einde do voor al te groote bemoeilgk ng te bo P Ook zou volgens de meeiiiiig der linisterieele Voikehrszeitnng zelfi al s ischiiiibuar sterk gegronde verdenking wrziickiiig plaats heeft alle niogelgke uakkelykiiig verleend moeten werden een uiiverwglde doorzending van de po t In liet belang van de neutrale handel enjpostverkeer li Vcrspreiilc Hericlitfn FuAsaauK lie kapitein der gendarnterie Lebrun Renault bekend uit 1 0 Drejfiiszaak als de man aan wien Dreyfus op den dag der degradatie bekeuteiii sen zou hebben gedaan ligt zwaar ziek In antwoord op liet geschreeuw der nationalisten en loyalisten die beweerden dat flntfet Guérin en IMroulède SOO ÜOO francs zonden hebben In betalen in do kosten van het proces voor hot llouggereebtshol woYdt niadegedeeld dat zü te zanten slechts 40 000 Ir s hebben te betalen De lifliige Kaad voor het opciilvinr onderwgs heeft een cmumissie belast met de vereenvoudiging van de Fransche spelling Dl lTScni ANI Keizer Wilhelm heeft den gemeenteraad van Herlgn in een zeer kort en koel sehrgvcn bedankt voor de hem op Nieuwjaarsdag aangeboden gelnkwenschen Bbi oib Het goederenvervoer van Antwerpen uit gaat zeer ongeregeld in den btatsten tiJd waardoor de handel zeer Igdt De kamer van koophandel heeft zich tot de regoering gewend met het verzoek om maatregelen te ueineo ten einde den ongeregeldenlitaal van zaken te doen ophouden Enobi as Do Bond van Mgnwerkers in Oroot Brittaiinie heeft Donderdag te Cardiff zgn jaarvergadering geopend 4 i2 0OO Mgnwerkers waren vertegenwoordigd WITSKK1 A V11 In den Simplontunnel is van het gewelf der anderen scheen intusschen haar gedrag aanstoot te geven Allen namen plaats Naast de barones zaten hare kinderen naast den jonker de barf n en op hem volgde de Frangaise aan wier grilne Seite mij een plaats werd aangewezen Tegenover freule Leopoldine bleef een stoel onbezet dan volgde de broeder aan wien de baron mij kortaf voorstelde De heer Johannes VVeiszbrod mijn broeder Joachim Toen de soep was opgebracht kwam de lang verbeide Louise binnen die natuurlijk geen andere waj dan de istiftsdaine uit de olmenlaan ij had de Ra abaika end n zwarien hoofddüiïk aigelegd en zag er nu in haar eenvoudig grij kleedje met r neeuwwit kraagje nog slanker uit dan s morgens Haar gelaat droeg een mat blosje of dit aan de haast waarmee zij had geloopen of aan verlegenheid was toe te schrijven kon ik nitt Uitmaken Zij boog echter het hoold geens ina als een boetvaardige zondares o neen Ze gini regelrecht op de oude dame toe die ze hartelijk op beide wangen kuste doorstond den verwijtenden blik van den baron zonder de oogen neer te slaan en nam toen zwijgend naast broeder Joachim plaats De jonker ag haar spottend aan maar sloeg zijne oogen tersïbnd neder voor haar kalmen bestraffenden blik Ik kwnin lot de orltdelekinjr dat iij achoone donkerbuine oogen had in srherp contrast met hare lange blonde wimper Op haar gelaat zetelde een uudrukking van fiere va stberadenheid geheel in tegenspraak met mijn ideaal van vrouwelijke zachtheid en duiven een hoeveelheid van ongeveer 200 kub raeter aarde losgeraakt en ingestort Het spoorwegverkeer is thans geheel gestremd Lneeheni de moordenaar van keizerin Elisabeth van tiustenrgk die te Geneve gevangen zit zal weldra zgn cel verlaten en onder het gewone regime der andere gevangenen gebracht worden wegens goed gedrag BINNENLAND Nederliiiidsche Opera Directie C vandor Linden Vrgdag 1 en Dinsdag 23 eerste opvoeringen van Het Lucifersraeisjo bewerkt naar het sprookje van H C Andersen muziek van don gunstig bekenden componist van Cleopatra Angnst Enna d w z melodieus en rgk geïnstrumenteerd Nieuwe decoraties doorscbgnende huizen en verdwijnende beelden worden vervaardigd door don heer J v d Hilst Mejufvrouw Frans Ilrlus zingt in dat work de hoofdrol die zg tnet mej Corn vun Zanten boofdloerares aan het Conservatorium heeft ingestudeerd Hierbg gaat gelvjktgdig dl eerste opvoering van Krans en Kroon ISnIlelpaiituinime muziek van David Koning Ir Nu de Opera een uitstekend en gewaardeerd Balletemsunible bezit kan van zulk eene opvoering goede verwachtingen Aan oeiie chitterenilo inise en sc nc en costnmes wordt alle zorg besteed De muziek wordt zeer geroemd De regie van boide werken is toevertrouwd aan den heer Karl Dibbern Hot repertoire voor dv volgende week Nod Opera Directie C vaa der Linden is vastgesteld uls volgt Htndssuhiinwburg Amsterdam Zondag 14 lanuari 8 uur ni t medewerking van den heer D sir Pauwols als gast Willcni Telt Maandag 1 lanuari Schouwburg Utrecht Hans Helling 7 uur Dinsdag l i lanuari Stadsschouwburg Amsterdam de Koningin van Saba 8 uur Woensdag 17 lanuari kon Holl Schouwburg s llage met medewerking van den heer Di siré l auwel uls gast Willem Teil 8 nur Donderdag 18 lanuari Schouwburg Haarlem met medoworkiiig van den hoer Désirf Panwels als gast Cavalleria Husticaiia eu Paljas H uur onschuld Dat y inij geheel over t hoofd zag gat mij geen hoogen dunk van haar karnkter ij wisselde een vltichtigen handdruk m t haren buurman sprak evenwel geen woord en begon zoo k tm te eten aU ware ze geheel alleen geweest Het ontstemde me een jvcinig dat tk niet n nhaar werd voorgesteld Mijne opmerkzaamheidVerd editer ipoedig afgeleid doordien de baroneen theologisch gesprek met mij aanknoopte waa m liy nU e n streng en ijverig Lutheraanuitkwam Ik het me ajMivankelijk weinig uit daar ik gehüonl had dat de baron zeer geleenl was Spoedig echter c tdekte ik dat zijn vetenv ha van een bliiffcrig soort was hij schermde met namen en titels van boeken uit de oude d ios en herhaalde belachelijk vaak een paar pbras tlie kolossaal in zijn smaak vielen Hij was erg gebeten op de Schlciermachersche school en heen torh van Sclileiermacher s werken nieti ic hebben gelezen Het g in rhe gesprek nmest dienen om mij een hooge meening van zijne theologische wijiheid bij te brengen het onderwerp zelf hot hem koel Mijne spor idische bescheidene togen we B ingen scheen hij niet te iiooren en daar ik of hoon eeri itrijdlusiig ridder voor h t ware geloof torh wijl dit geraden bleek mijn dwanrd in de achecde wist te houden eindigde dit eerste thecjlogisrh tourno oi tot wederzijdsch tevredenheid I onft vtrvokd