Goudsche Courant, dinsdag 13 februari 1900

o 8119 Dinsdag 13 Febr if 1900 38ste Jaargang ca s VERHUIZINGEN BINNEN en BUITEN DE STAD fiOMfMICOllMT I ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken lv£AC3 A ZI0r3Sr VA 3Sr Tapijten Gordijnstoffen Tafelkleeden Behangselpapieren enz enz X W Firma B ÜK JOÏG TclefiMtn i H De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VT IF CENTEIV T l f0M Ho M ADVEHTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte lM ending van Advertentiën tot 1 uur des middj 2 MiDgmagazjJQ JE MATADOR IS ie WW e Stoffen VOOH RLEEDING naar MAAT Groote keuze in HEEBEN DEMISAISONS M ei tl m fa miNEE SINlESElI TE GEVKlï DOOR Catharina van Rennes uU UTRECHT op Zondag 11 Februari I90Ü in de Zul NUT en VliliM4AK HAVEN des namiddags om 3 uar preclet V n OUHAIM IH X DE AVONTUREN VAN KLEINEN FEITS Vertellingen aan t Klavier LIEDJES UIT DE BUNDELS Vlinder ylucbt Meizoentjes enz enz ONUITÖEGEVEN LIEDJES MET EEN PRAATJE KLEINE VIOOLSOLO S door den Jongeheer T ö en INSTANTANEETJES UIT DE KINDERWERELD Ie Uitvoering bniten Utrecht TOEOANGSPRIJZENTKinderen en leerlingen der Mnziekschool f O SO Volwassenen t l f S Plaatsbespreking en verkoop der Tekstboekjes op Zaterdag 10 Febraari tusschen 2 4 in de zaal der Sociëteit Eeusib op de Haven mimi ïïmil De Notaris H GROENENDAAL te Gouda is voornemens op Woenadag t4 Vebrwtrt MOOO des morgens ff niir in het Hotel de Zim aan de Markt te Gonda in e e n e zitting in het openbaar te veilen en te verkoopen HEERENHUIS met groojen TUIN en KOEPEL aan dp Westhaven wp B No 196 te Gouda strekkende van de Westhaven tot aan het water van de Peperstraat kadaster Sectie D Nq 1248 groot 1 iO centiaren Bev ttende het hui beneden ruime Gang groote Voorkamer met geschilderd behang kleine Voorkamer en Snite Kantoor met Kabinet Achterkamertje groote Tuinkamer Keuken 2 Kelders onder het geheel pand loopende waarvan oen met nitgant aan de straat Jiovtn 2 ruime Voorkamers Tnsscherï kamer 2 groote Achterkamers met Kabino j4 daarboven groote Achterkamer voorts 2 groote Zolders met Dienstbodeukamers Het huis is voorzien van Waterleidinjf vele vaste Kasten marmeren Schoorsteenmantels en verder van alle gericlel kheden welke voor een logeable ingericht Heeredhuia worden vereischt Te bezichtigen op 12 en 13 Februari a s van 10 12 uur en op overige dagen vodr den verkoop mits vooraf belet vragende Te aanvaarden in eigen gebruik bü de betaling der kooppenningen op 2 April 1900 Nadere informattën ten kantore van vooi noeroden notaris GROENENDAAL te Gond Fijne COGNACl Aanbevelend SLOTBVIAKLIi C De Yanille Boter Goudsche en Sequat SPRITS VAN T ZAAL l § overheerlijk broos en lijn van smaak Dagelijks Ontvangst der NoHV anlé i in + PANTALONS 54 e 2 9 O Si Bi S sr Kort overzicbt onier PrUsoourant SHERRIES Pale en Gold Dry van al f 16 60 per 12 fless ROODE en WITTE PORTWIJNEN 16 12 5 MADERA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH la Turin 1 50 flesch m 9 a U E s BODEGA CIUMPAGNE 1 75 COGNAC i 1 1 76 f 2 25 I 2 76 t 9 25 l 3 75 en 5 it S n SCOTCH WHISKY 2 26 S Per Fl Per Ank 45 Fl a l 0 65 Nto i 27 75 = 0 75 31 S 0 85 36 1 42 l 63 0 80 34 1 42 0 90 37 50 1 10 47 BOK IDHIJ TJX LISTRAC tt Z n e E I CHATEAU VALEOSK St ESTEPHE St EMILION 1894 PAÜILLAC 1893 GRAVES Witte Bordeanx SAUTERNE ZELTINGER Moezel BOURGOGNE De flesschen zijn in de prijzen begrepen en worden h3 ets per stuk teruggenomen Bil elke hoeveelheid verkrijgbaar bij ne flrina CRCIIAIS Conda Vi£ I ÏÏTJIZ E Isr tOoedkoopste en aoliedst a em voor Vervoer van Inboedel soowelbinueo aU huiteo de stad met gesloten w eui A GH AVESTKIJN Bleekerssingel 287 Alle Mwrd tegen Trannport Hehnde veirtek rd Telephoonnet Gouda Abonnement l 40 per jaar voor per ceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rijks InterCommunaalbnreau Op 15 Januari 98 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMAEKT ECet IDepót DER Soeiètè Générale des Kanx de vledeCognae gevestigd ZEUGSTRAAT ü 85 levert het bekende fijne merk li aki 1 S0 per Flesch per Demyohn i 2 i en 6 L i f 1 40 IMPËKI4L IPERIW per L In origineele verpakking Aanbevelend l H ROODE Is ïï Verkonden en moet ge veel HOISTEN baal dan i flaco iSalmonlak Pastilles voor slechts U eent of wel KATJES ot MUISJES DEOP tegen t cent per V Ons bö J VASOIJi Kleiweg w 2 fiiHida Het goedkoopste adres voor den AANLEG van Gras en Waterleiding is bij P P HOOH TIENDEWEO 59 GoDDi DiUk van A BRINKMAN 4 Zn Kiilleiilamisch Ovcrzichi Er is tot dusver nog geen belangrjjk nieuws van het oorlogsterrein ontvangen slechts Renter s telegram van do Modderrivier is eeuixe aandacht waard omdat daaruit biykt dat lord Roberts wiens bestemming na zün vartrek uit Kaapstad niet bekend was zich Zaterdagmorgen in het kamp van lord Methnen bevond Uit het bericht is eveneens niet op te maken of zijn verblijf slechts van kort n tp zal zijn dan wel of hü met eigen oogan den stand van zaken aan de Modderririer wil opnemen en wellicht nieuwe aanTalsplannen wil ontwerpen Nieuwe aanvalsplannen want lord Mtthuen s strijdmacht schijnt in de laatste dafïlr aanmerkelijk versterkt te n De cavaleriebngade waarmede kolonel Babington generaal Macdonald op Koeloesberg te hulp is gekomen telt vele oMterdeetea van de brigade welke French ëf Golesberg onder zijn bevel had WaarstlpISk is deze ruiterij afgelost door de iafanterie die eenigen tijd geleden b Nauwpoort is gezien een deel van Tucker s zevende divisie en naar het front aan de westgrens gezonden omdat lord Roberts meende dat ze daar van meer nut kon zijn Volgens een enkel blad bevindt French zelf fteti in het kamp van Methuen Uit daze teekeiun leidt d Weatm Gazette af dat lord Roberts allereerst met Cronje wil afrekenen Een tweede aanval op Ma ersfontein zon dus de eerstvolgende operatie van belang zijn Generaal Cronje heeft zooals men weet sinds het gevecht van 11 December ziJn stelling doorgetrokken tot aan de Modderrivier en ongetwijfeld belaiigrp versterkt zoodat men vrij gerubt den uitslag van deze nieuwe operatie kan afwachten Uit Spearmanskamp wordt 9 Februari aan de avondbladen geseind dat Boiler s Ie er weder ten zuiden van de Toegela staat doch slechts tpelgk Het terugtrekken is enkel een verandering van tactiek die noodzakelijk is geworden door inlichtingen verkregen bjj Mt voorwaarts gaan De geheele legermacht iuA goedig opnieuw aan het werk zijn De Britaehe verliezen zijn onbeteekenend Een telegram uit het hoofdiaager der Boeren bij Ladysmitb zegt Van de Boven Toegela wordt bericht dat in het gevecht van gisteren Donderdagmorgen terwijl de Verbonden troepen de Engelachen dwongen over de Toegela terug te trekken en hun daarbij zware verliezen toe FEVtLLElOIM Vro f g Verwelkt Kato hot DQiisoh Ik was driest genoep mijnen meester acht dagen verlof te vragen Ik gevoelde mij physiach en psychiscb leide ik leer onwel misschien zou een voetKiEge van eeaige dagen mij wat opknappen Mijn verzoek werd gereedelijk toegestaan En reeds dienielfden namiddag stapte ik met een lichten ransel maar een iwaar hart den lonnigen landweg op die naar de Pomraersche grens voerde Onder het voortgaan drong zich bij herhaling de vraag aan mtj op hoe zult ge haar aantreffen i Ën hoe zal zij opzien als gij haar zoo onverwacht overvalt zonder te hebben laten vragen of het haar aangenaam ot onaangenaam is Mogelijk schrikt ze voor y als voor een spook dat haar aan tijden herinnert dat zij gaarne wil vergeten en t beste wat ge dan kupt doen is terstond rechtsomkeert te maken Ën wat dan Het Bal zoo ongeveer tien uur in den morgen zijn geweest toen ik het stadje bereikte Het was een leelijk dood plaat en toch toen ik langs de hobbelige straten liep wilde het me toeschijnen all had ik een betooverde stad betreden waar ik in een glazen paleis i Un primes in de madit van brachten aan Boerenzijde vier man gedood en acht gewond werden Toen do Boeren het kopje dat door de Engelschen bezet was hernamen vonden zg daar 22 lijken van strijd mrakwB Tegen middernacht meldde men dat het garnizoen van Ladysmitb trachtte zich een doortocht te banen in de richting van het b mp der VrijstaterB Men hoorde hevig vuren bijzonderheden ontbreken echter nog V Tot de blufmethode in het Engelsrhe Parlement behoort ook het opdrijven van het cflfer van het leger in Zuid AJrika QewoonIjjk geschiedt dit wanneer er slechte tijdingen in aantocht zjjn De vice Minister Wyndham sprak eergisteren in het Lagerhuis van 194 000 man Het vorige cjter was 180 000 man Een Duitsch militair is dit laatste cijfer eens na gaan rekenen on komt tot he resultaat dat er op zjjn hoogst 87 000 strijdbare mannen kunnen zijn Zoo nu en dan krjjgen wjj een kijkje in den werkelijken toestand die door do Eïngelsche correspondenten wordt bedekt Trouwens al deden zjj dat niet de eensuur zou wel schrappen De Munchener Allgemeine Zeitung hee L tbant een brief van een Doitscher arin wordt medegedeeld dat de Engelschen in do Kaapkolonie steeds meer moeilijkheden krijgen Overal dringt men lA ap iMttM i roepen van air Alfro l MH ner en de correspondent gelooft dat de gestadige uitbreiding dor rebellie van de Afrikaanders haar oorzaak vindt in den doodelijken haat waarmede men dezen man haat Nog meer dan in Rhodes ziet men in Milner de onmiddellijke oorzaak tot den oorlog Ook van de Engelsche koloniale troepen zegt de correspondent niet veel goeds In Engelsche kranten wordt steeds opnieuw de aandacht gevestigd op de sterkte en geschiktheid van South African Light Horse maar het is een feit dat ook niet éen Afrikaander in de kolonie zich bjj dezen troep heeft aangesloten Die troep wordt aangeworven uit de Engelsche bevolking De meeste van die menschen welke bil die South African Light Horse dienen hebben vroeger nooit op een paard gezeten en nooit een geweer in de hand gehad maar werden reeds na zes dagen naar het front gezonden De volkshumor noemde dit contingent dan ook kortweg Manservoer De correspondent vernam van bevoegde zijde dat de dagelijkscho kosten van den oorlog tusschen de 260 000 en 300 000 p st bedragen En deze kosten nemen met den dag toe nu de uit alle streken der aarde bijeengezochte kleine contingenten met ban velerlei behoeften aankomen Van deze behoeften een reus aantreffen en na vele gevaarlijke avonturen bevrijden zou Allereerst moest ik naar het hotel en weldra wist ik van den kellnar uit den Zwarten Arend genoeg De tooneelspelers hadden voor den tijd van vier weken het chtergedcelte van het plaatselijk commandants huis gehuurd dat sinds de verplaatsing der troepen leeg had gestaan Nu had de schouwburgdirecteur heb achterhuis voor een appel en een ei in huur Speelt de vrouw van den directeur ook mee f vroeg ik angstig Neen De vrouw van den directeur kreeg men nooit te zien Men vertelde dat zij eene adellijke van geboorte en door haren tegenwoordigen echtgenoot geschaakt was t Was eene zeer schoone dame en niemand wist iets te haren nadeele Nu hij bemerkte dat ik meer dan gewone belangstelling in den troep stelde haalde het gedienstige jongraensch mij het affiche van de voorstelling die dienzelfden avond zou worden gegeven Die Ahnfrau treurspel van Grdlparzer met geestverschijningen eerste rane f1 50 tweede rang f 0 75 parterre i 0 50 kinderen de helft Aanvang 6 uur Dan volgden de namen der komedianten waarvan ik slechts dien van den directeur kende Jaromïr de directeur Konstantm Sp elbcrg Verder las ik niet het dreef mij naar de Gan zenmarkt en naar het commandantshuis een gebouw uit den tijd vai den Ouden Frits met een bordes vóór en een wapenbord boven de deur Alle vensters hadden groene blinden in het Khilderbuiige naut het bord deed een poes T kan men zich moeilijk een denkbeeld vormen Toe de correspondent in October bjl Stormberj was zag hij daar het kamp van het Berfchireregiment ongeveer 60 tenten 100 wagins 600 muilezels en een eindelooze bagagè wat niet dient ora de beweeglijkheidvan peil troep te bevorden I D Fransche depute Bonrrat heeft een inppjrt ingediend over de naasting der vier groote spoorwegmaatschappijen Ouest Est Midi en Orleans door den staat Dit rapport behojttt nog de goedkeuring van de spoorweg maiiBsie uit de Kamer maar zal die zeket wel krijgen D conclusie is dat naasting van de vier geaoèmde maatschappijen door den staat vóór 31 acember van dit jaar noodzakelijk is a de overeenkomst met die ma tschaplepaalt dat om den naastlngsprijs vast llen de jaarlijksche netto opbrengst gede zeven jaren aan de naasting tando berekend zal worden dat de twee geringste jaren zullen wor getrokken en van de vijf andere het lde genomen Dit gemiddelde zal het der annuïteit zijn aan de maatschapbetalen gedurende de nog overblüjaren dor concessie In gew geval zal dat gemiddelde lager mogen zijn i M i il u aplir jn g t Ta n in 1 t te1 aT aan de naasting voorafgaande Nu is 1900 het tentoonstellingsjaar waarvan men een buitengewoon hooge opbrengst verwacht Het zou dus een groot nadeel voor den staat ziJn om met de naasting tot 1901 te wachten De concessies loopen nog over een vijftigtal jaren De naasting wordt voorgesteld met 1 April De rapportour is van meening dat het staatsnet zooals het thans is ingericht geen der grieven verdient welke men tegen directe staatsexploitatie inbrengt dat het integendeel volledig voorziet in de behoeften des lands uit oeconomisch commercieel en financieel oogpunt bescbuuwd De annoiteit door den staat te betalen zon meent de rapporteur in geen geval hooger zijn dan de nettü opbrongst der lijnen in staatsoxploitatie vermeerderd met de rentegarantie en reeds ten laste van den staat zijnde annuïteiten zooals die wegens kosten van eerste inrichting Wat de overneming van materieel en den koopprijs voor aanvullende werken betreft deze zou slechts bstrekkoiyk Weinig geld eischen aangezien daartegenover de schulden der Mijen wegens rentegarantie in rekening zouden moeten gebracht worden schalden welke voor do haar dutje Als u nu maar langs die achtertrap naar boven wilt gaan er is altijd wel iemand thuis zei een voorbijganger Wilt ge den directeur spreken dan zult ge hem in de zaal moeten zoeken t is juist repetitie Maar zoo gauw ging ik niet binnen Want dat verwenschte hartkloppen dat mij bij gelegenheden als deze steeds beetnam bleef ook nu met uit Maar ik vatte toch ten alotte moed en begon de donkere trap op te klauteren Ik kwam eerst in een lange vrij breede f ang en strompelde zeer veel geslotene deuren voorbij Achter een dier deuren hoorde ik het rammelen van pannen en schotels en het geluid van vrouwenstemmen Eensklaps stond ik stil op het hoeren der mij zoo welbekende stem t Waren slecht een paar woorden die zij sprak maar aan de ont ring die zich van mij meester maakte gevoelde ik dat zij nog geenszins hare macht op mij had ver loren Ik nam een heldhaftig besluit klopte aan en stond eer ik zelf recht wist midctcn in deka roer tegenover mijn oude vlam Zij zat aan een open venster en de zonnestralen die door het loof van den kastanjeboom op het binnenplein speelden verguldden dê taille en het kopje der Stiftsdame Zij was nog schooner geworden wel een weinig voller en geposeerder maar was zeker niet minder edel van gelaat dan voorheen Kvenals in haar meisjewlagen droeg zij het haar eenvoudig in een wrong achter op het hoofd Aan haar stemmig katoeo e zou men Compagnie dn Midi zelfs bedoelde vergoeding overtreffen Heel rooskleurig zien de toestanden in Egypte er nog niet uit Wel heeft generaal Wingate gemeld dat door de ontdekking van de samenzwering in het Egyptische leger het grootste gevaar voorbij was Maar de Daily Mail ontving ttlt Kairo berichten die doen zien dat er nog wat broeit Het veertiende bataljon Egyptische troepen weigert nog steeds de patronen terug te geven wat door den Sirdar bevolen was Het schijnt dat ook daar de jongere Egyptische officieren de raddraaiers z n De gevangen genomen officieren zullen onder boschnldiging tot insubordinatie te hebben aangespoord voor een krijgsraad worden gebracht Indien d behandeling der zaak er aanleiding toe gnett zegt de nMail dan zullen kraifhtige maatregelen genomen worden Lord Cromer heelt met den Khédive een onderhoud over de zaak gehad Terwijl in Egypte dus alles behalve de rust heerscht die voor Engeland s belangen op dit oogenblik wel gewenscht is heeft de Engelsche Regeering nog maatregelen genomen om artillerie uit Kairo naar ZuidAtrika te brengen De heer Wyndham deelde ii het Lagerhuis mede dat zes Maxima ijhi IsgeniMei te Kairo met liesrolanang nïir Kaapstad V crspi eulp Ucrichten Fkaskbijk In den brief dien Bsterhazy aan do am nestiecommissie uit den Senaat heeft geschreven vraagt hjj vervolgd te worden opgrond van de Spionnngewet daar hij in Nov 1897 de onrechtmatige bezitter wasgeweest van het beruchte stuk Ce canaille de D dat hem in fotografie was ter hand gesteld door kolonel Du Paty de Clam die het op zyn beurt weer had van kolonel Henry Estorhazy biedt aan zich gevangen te geven en zich te laten berechten op boïengenoemden grond mits men hem een vrijg leidc geeft voor de andere tegen hem ingejtelde vervolgingen Do Parijsché socialisten zullen deelnemen aan de begrafenis van den Rnssischen revolotionnair Lavroff die Zondag a s zal plaats bobben Men verwacht een groote manifestatie Aljjemeen wórdt thans aangenomen dat het vertrek Van den Engelschen gezant niet gedacht hebben de vrouw van een ichouwburgdirccteur voOr zich te zion Op den schoot echter hieH zij een rood fluweelen afgedragen koningsmantel mi t gouden tressen waaraan zij iets tcheen te herstellen terwijl een mehigte riddercostuuras keuflijljej van atlas en baretten met groote veeren in een mand naast haar opl verstelling wachtten fHeere God Johannes hoorde ik haat mt roepen 1 De koningsmantel gleed ha r uit de hand Ztj had niet meer kunnen schrikken indien een geest haar was verschenen en stgjirde mij met hare groote bruine oogen strak en angstig vors hcnd aan Bij haren uitroep was een knaapje van ongeveer vier jaren lat op een vloerkleedje aan hare voeten met een rke Noachs speelde half verrast half verschrikt opgesprongen Het jongske monsterde mij hoogat nieuwsgierig I t Was mij in het eerste oogenblik niet mogelijk een woonl uit te brengen Ik deed niets dan den kleinen blonden knaap aanzien haar kind haar Sprekend evenbeeld Zij scheen mtjne gedachten te raden boolgzich tot den kleine en zeide koni lieveling ga naar dien heer en eet hem een handje t Is een goede oom van je Joachim en t is zeer hef van hem dat hij mamatje eens opzoekt I Het kind vlijde zich echter schuw tegeji haaraan en naderde mtj met I ja daar l er ik mevrouw Louïse hricht ikeindelijk met moeite uit H firtit wrvalgJ