Goudsche Courant, donderdag 1 maart 1900

Vrijdag 2 MaaH 1000 m lull o 8134 38ste Jaargang fSieuwS en Advertentieblad voor Go da en Omstreken Tclefoiiii 0 M De fitgave dezer Courant geschiedt dageljijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 86 iranc per post 1 70 i P Afzonderlijke Nommers VT IF CENTEN Telefon Ha ftV ADVEltTENTIEN worden geplaatst van 1 5 i egels è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen üroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Rechtszaken Met betrekking tot het cassatieboroe vaneen steenfabrikant to Ouderkerk a d IJsel tot geldboete veroordeeld wegens het alshoold ol bestanrder van eene fabriek waararbeid werd verricht door eene vrouw oneen 13jarig meisje niet aanwezig hebbenvin eene arbeidskaart voor die personen en het niet vermeld zp van hunne namenop de arbeidsiyst betoogde adv gen mr Pat jn eergister in z jne conclusie voor denHoogen Kaad dat in deze het hoofd of debestuurder aansprakelijk is ongeacht of hijzelf do personen in zvjne inrichting werkzaam heeft doen arbeiden met andere woorden onverschillig of hy de bewnste personenvoor het verrichten van werkzaamhedenheeft aangenomen dan wel ol zijne ondergeschikten dat hebben gedaan De conclusiestrekte dus tot verwerping van het eassatieberoep ADVERTENTIEN Kd droe L Boliu Koe eden overleed tot onze diepe onze geliefde Moeder en loeder Mevrouw de Wed TAS DOESDUSOH 11 UQU JU in den ouderdom van 60 jaar PEINS VAN DOESBUBGH PRINS VAS DOESBÜKGH f VAN DB WEO C ö aUBBB PeiuB H C U J HUBER I A J HOOÖEBOOM Pbihb T J HOOGEBOOM s OEAVHKnAQB 27 Febmarl 1900 Kortenaarkade 1 Eeniije kemiimjeviltif Sociëte it RË UmE Donderdag 8 Maart 1900 8 avonds 8 uur SOLISTEN CONGEST te geven door don Heer C NOLTE Conservatoir te Leipzig met welwillende medewerking van Uej HARKYv d HA K T AJtzangeres en de Heeren G C GBEPE Violoncel en SPAANDERMAN Clavier ENTREfc f t t5 bij inteekening f f Leerlingen dor Muziekschool Hoogere Burgerschool en Zaïigvoroen A Spoel f 0 50 Ten fehoore uiden cebracht 1 Piano Trio up 11 Ia DWIu vanBeethovb I All eon briv Adagio r ThoM cou variiizioiii 2 Lietoivno dieTUriliie Robert Sohuma ü wiisst icU docli don Wfg zliilicli JonANSE BBAiras 3 Adagio en fliialo Allegro energico uit het U moll concert voor viool Max Bmiou i Sonate voor viool Solo on piano V W Rupt o Grave h Allegro Pug a c Moderato Gignè chaconne courante 6 Liederen i Ave verum Vbrbkooohe b Panis Angelicus met cello begeleiding Cesab Fbakck e o Air Varié Hesiu Vieuxtbhpb 6 Hejre Kati scènes de la Osarda Je ö Hubaï j K Ondergeleekende beveelt zich beleefd aan voor het WITTEH VAN iaii j M IMalonds enz Hoogachtend A VAN VKKIN Vrouwesteeg 215 GOUDA jttrti Hil kou oBMliKWrla m I i in kkalylutip etimUd lToorHrar tn vooral daniM in Kln l rKlu nw k lade Apprttu r Ttti C M NIIILr II Cd Berlin aonlllStr 14 M nle il0 l JLÏV op naam en fabflakamefic Varbryikiar by IUmm WliiliaHBri ht iifeMa aft alaat rl R aarvwti OïMrial aipathy w larriMMa ArRki WgÊ ÊÊim Het Toorloopigf Comité tol oprirb li P tinff van een Afdeeline ¥ OLIifitWEERII IARnElU te GOIJIVI noodigfl allen die daar belang in stellen uit tot eene MJeeilkomsl in de Sociëteit O S GICXOKCiKI i op DOlDKRII iG AVOl I MAitltT half liegen Het voorloopig Comité D VA DUUREN P DB RAADT L F DOIJMAER VAS TWIST A van REEDT DOBTLAND Mr M M SCHIM van dek LOEFF M SPRUIJT Dr A VAN USENDIJK M J VAN KILLE D C W VAN DEE LAAR J 3 PRINS TAN DOESBÜRÖH Indien gg niet wilt hoestea gebraikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlioiiig Extract iieiia ib uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem van II 1 VAiH JiCHAIH Co Uenllaagr lioili vjraiimrs VAN SCHAIK Co b Melianthe ia het beate middel der wereld VAN SCHAIK Co 8 Melianthe Reueoal KinkhoeatVAN SCHAIK Co s Meliintbe eaeeat zoowel oud als jonn VAN SCHAIK Co s Mellantlie ma in geen huiagezin ontbreken VAN SCHAIK ft CO S Melianthe tnat voorWuiend onder Scbeikundin loeziclil VAN SCHAIK b Oo B Melianthe helpt onherroepelijkVAN SCHAIK Co s Melianthe i bekroond met EeroJiploma a VAN SCHAIK COB Melianthe i bckrooml met Goud VAN SCHAIK Co s Mei anthe is bekroond met Zilior VAN SCHAIK Co s Melianthe i Torkrijjbaar in flacons van to CU rO Ctê e f I bij Firm WOLPF Jb Co i Th TORKEN Bn hoop Westhaien 198 rtou ln B v WIJK Oudmm r JMIiiBiBiS Kleiweg E 100 M KOLKMAN WaddinxoeeiGouda 11 UOLLMAN Bodegraven PINKiE Nieuwcrkerk a d l hrl W TAB DAM Maaitrirht A N VANZB86E N ScAoon ioMn Vraagt a 3 v au ccueraiKltr Van den llereiys ® l M J ff K H VAHaMILIl Veeratal B 126 te i ruda A HOUMAN Uoordrtekt o o o o o iVlARGARINE o o o o o Bet Volmaakte Cokrsurrogata Voedinasujaard a lljk Bot r v v i i voor CaUl til Keuktiiaebrulk n eUU e UltDindind t attui mmaaa o o i + OniMr unlrolt taboratcrlum Dr SaloncMon jmsierdui SBATIS MONSTBHTÜBS OP AANVRAAG VERKRIJGBAAR o o O itiitl§cpllsclie Taiidpoeder en Aiitliepliseli Moiidlincliiiir van B CASSOTO Tandarts te Gouda OVERAL VËRKRUQBAA 1 Agent voor Nederland G IJSSELSÏIJN Blanwstraat Gonda Groote voorraad STALEN BALKF X IJ T L Dranghanr Spoor 70 e SI r ii KIpwngonii TE KOOP en TE HUUR K ÜVIN i hl Kautoor Gc lderscliekade SI 31 1 lnn C Ma iclplaiii irn IHnnoiilmven O Teijennord aOTTBRDAM SiltlTtiiiundti pplttt platn ia Tni kllluli Ingln tOoedkoopste on soliedst adres voor Vervoer van Inboedel ooyrel binuen alg boiien de bU 1 met gesloten wt ens i A Ci RA VERSTE IJN Bleekerssing el 287 irnritt tfiien Trauaport êchnde vemekerd Openl are Yerkooping te GOUDA op MAANDAG 19 MAART 1900 des morgens te elj nren in het KotSefanis Haehosie aan de Markt ten overstaan van den Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER No 1 Een goed onderbonden WOONHUIS met afxonderUJke Boventooning en ERF aan de Turlmarkt te Gonda wijk H No 170 en 170o Het benedenhnis ia b j de week verhnurd voor 1 2 90 het bovenhnis is in eigen gebruik en terstond te aanvaarden Nos 2 en 3 Twee naast elkander gelegen HUIZEN en ERVEN en GROND In de Lange Dwarsstraat te Gouda wijk H Nos iSyen 160 Verhuurd bjj de week 159 voor I 1 60 en 160 voor 1 1 10 No i Een HDIS en ERF en GROND in de Lange Dwarsstraat te Gonda wyk H No 153 Verhnnrd bj de week voor f 1 50 NoB 5 6 en 7 Drie enkele jaren geleden gebouwde goed onderhouden en naast elkander gelegen miM m ËiiVE s met den GROND daarachter aan de Spieringstraat te Gouda wjjk F Nos 48 49 en 60 Verhuurd bfl de week N 48 voor f 3 10 en Nos 49 en 50 elk voor f 2 76 De perceelen zijn te bezichtigen de 3 laatste werkdagen v66r den dag der veiling van 10 tot 3 nren en op den verkoopdag van 9 tot II uren Nadere inliehtingen geeft voornoemde Notaris FORTOIJN DROOGLEEVER te Gouda CHE VOLKSBOND AH GOUDA van Sen Chr Nat Werkniansbond 3 WI TEULEZING Dci elEerw ZeerGel Beer Dr J Tb D8 MU van Amsterdam Lid der 2de Kamer en Eere Voorzitter van den Chr Nat Werkmansbond Op Donderdag I Naart 1900 des avonds ten 8 nren in de Zul flIUNJE m NbDËHL tND TURFMARKT Onderworp On§i§oclaal beginsel Niet leden tO ets Entree werklieden S cta Toegangsbewijzen te bekomen bj P HIK Korte Tiendeweg 81 HET BESTUUR Jlk ROH Korte Groenendaal I 202 203 GOUDA UZKRWAREN eEKEEDSCHAPPEM HVMHOVD IRTIKGLEN EO RNUrZBN BreukbanJen 1 E CASSITO TANDARTS Turfmarkt Gouda Spreekuren van 10 tot 4 uur DONDERDAGS van 8 tot 4 nnr VRIJDAGS van ï 4 nnr ZONDAGS atwezig üleeii EiigeKscli maar EcM BOEHEITBEOOD i eent de K G A SLEGT NI EUWE HAVEN 28 GooDA Druk van A BRINKMAN t Zn Opkomst van Zeemiliciens lichting 1898 De ÜURGEMEESTKR van Gouda roept den aan den voet dezes vermelden zeeinilicien verlofganger der lichting 1898 op om aich op Woensdag den 4dcn Aprd 1900 des voormiddags vöór 12 uur te melden aan boord vao den bodem achter zijnen naam vermeld gekleed in uniform en voorzien vim de kooigoederen bij vertrek met groot verloi medegenomen en van zijn zakboekje en verlofpas ten einde gedurende vijf weken in werkelijken dienst te worden gesteld Gouda den i Maart 1900 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS j J LEËFLANG aan boord van Hr Ms Evertieii Buitenlanilscti Overzicht Het ofiicioelo telegram van Lord Roberts bevat nog niets naders over hot aantal Boeren combattanten die b Paardeberg krijgsgevangen zjin gemaakt Het telegram is zooals Renter hot ons o erseinl ook niet duideljjk waar van de gekwetsten der Boeren gesproken Wordt Het aantal dooden w rdt nog van geen van beide zijden opgegeven maar er schijnen 170 zwai r gekwetste Boeren in het hospitaal te lacobsdal opgenomen te ajn Intnsschen hoe zwaar ook de Boeren geteisterd mogen zijn door het vuur uit de Engelsche kanonnen dit is alvast zeker dat da overwinning duur gekocht is de correspondent van de Temps berekent althans dat volgons de ofhcieele opgaven tot Maandag 19 dezer de verliezen der Engelschen 12H2 man hebben bedragen en daarbij komen dan nog de verliezen geleden bij Paardoberg en biJ het afslaan van do commando s die Cronjé wilden ontzetten Uit de te Londen gepubliceerde olficieele lijst der gevangen genomen Transvaalscho officieren Cronjé wordt daar uitdrukkelijk Piet Cronjé genoemd blijkt dat in het telegram van hedennacht ook de officieren van het commisBariaat de magazijnmeesters enz tot develdkornetten gerekend zijn na aftrek van diZLU komen jj bü de Transvalers lot 1 2 nejaal 1 hoofdcommandant 2 commandanten en 2 assistent commandanten 7 of 8 veldkornetten en 2 waarnemende veldkornetten bij de Vrijstaters tot 7 P commandanten 7 veldkornetten en 4 artillene offlcieren De geheele Engelsche pers bevat natuurlijk beschouwingen over Cronjé s overgaaf waarbij slechts weinige bludcn nalaten hnido te bren FEVtLLiriOiW Vro g Vrryvelkl Ntnr hot Duiisob 44 Edoch ik kon mij elven tocli niet tot een schurk ma vcn door aanleidmp te geven dat mijn hart sinis jaren onherroepelijk gekluisterd als vrij zou worden aangemerkt Zeker waren de tien jaren die ik thans doorleefde leeg en vruchteloos Ik bracht de meeste avonden eenzaam op itiijn kamer door en besteedde het geld dat ik aan spel en wijn uitspaarde tot den aankoop van boeken van gansch anderen aard dat spreekt dan die uit de bibliotheek welke ik van mijnen vader had geerH De nieuwste philosophische werken en zeer veel deelen belletristiiiche opstellen ook romans vooral Engelsche werden mijne hevelingalectuur Op een Woensdag namiddag in Maart ik hield weder mijn kamer werd er geklopt en strompelde er een oud vrouwtje naar binnen dat ik vroeger nooit had gezien Zij kwam naar ze mij vertelde uit het even buiten het stadjcx gelegen armhuis my een potloodkladjc brengen van zekere juffrouw die belang in nuj steUe Ik sag gen aan Cronjé i beleM en den leeuwenmoed van zijn Boeren De Morning Leader betoogt dat Cronjé s prachtig beleid mede blijkt uit het lelt dat h al z n zware kanonnen in veiligheid wist ta brengen T erwgl Cronjé met zgn leger Roberts leger tegenhield aan de Koedoesrtnddrilt kon de hoofdmacht van de Boeren die by Kimberley hebben gestaan oostwaarts oïtkomen raet al het zware geschut Zij bereidt nn de verdediging van Bloemfontein voor De militaire medewerker van do Morning Leader echter betoogt dat Bloemfoutcin s stellingen onhoudbaar liJn Een tijdige concentratie van de Boeren noordelijker ware raadzaam Anders zouden liJ te Bloemfontein de lont der Engelschen in Ladysmith herhalen De Daily Mail betoogt dat de Engelschen goed zouden doen de Boeren van Cronjé naar Mancltins of elders buiten de Kaapkolonie heen te zenden want de tegenwoordigheid van zooveel Boerengevangenen te midden eener anti Engelsche bevolking zou bedenkelgk bianen worden De regeeringsgezinde pers billijkt meerendeell e edelmoedige bejegening van Cronjé en i Boeren dour Roberts De Timea betoogt dat Roberts inwilliging van Gcoaji i opgewoon verzoek gevolgd door Roberts besluit om de Boeren te laten opmarcheeren onder bon eigen officieren bewast dat de overwinnaars de vermaning van de buitenlandsche bladen om de overwonnenen grootmoedig te behandelen niet noodig hadden Behalve de huldiging van den moed en het beleid van den vïand schrijft Engelands eigenbelang een edelmoedige behandeling van de Boeren voor want Engeland is van plan de Boeren tot Britsche onderdanen te maken en ze reeds als Britsche zonen te behandelen nog voor het oorlogseinde Haar de Times gaat niet mede met wie bepleiten gelijk de oppositiepers doet dat het oogenblik voor Engeland reeds aangebroken is om vrede te sluiten op voor de Boeren aanmerkelijke eervolle voorwaarden De Times ziet wel in dat de nederlaag van Cronjé niet den afval van den Vrijstaat althans niet volledig ten gevolge behoeft te hebben Roberts zal misschien zijn zegepraal aan de Koedoesranddrift elders herhalen moeten maar vast staat het in elk geval dat Engeland de Boeren eerst zgn vredesvoorwaarden zal stellen te Pretoria nadat de Boeren zich volkomen onderworpen hebben En die vredesvoorwaarden moeten Engelands opperheerschappij in Zuid Afrika ontwijfelbaar en voor goed vaststellen Zoolang dat niet bereikt is behoort Engeland den oorlog kracht het nieuwsgierig in en las Indien gij uwe oude vriendin nog niet hebt vergeten beste Johannes doe haar dan het ge nocgen haar op te zoeken Zij is veertien dagen iek geweest en mocht heden voor de eerste nmaai opstaan Breng ter dezcd weet waar zij te vinden is Louise Welk eene ontroering zich van mij meester maakte laat zich moeilijk beschrijven Bevend van ontroering en liaasi schoot ik mijn overjas aan en greep hoed en btok toen wij op btraat waren dacht ik er om het oude moedertje te vragen hoe h t toch zoo kwam dat zij door die dame als bode werd gebruikt Üat ligt voor de hand mijnheer was het antwoord van het oude vrouwtje Madame Speelberg was voor veertien dagen met een eigen rijtuig erg nek van de maKlen aangekomen en had gewenscht in t ziekenhuis te worden opgenomen Wijl daar echter geen plaats meer was had i en haar naar het armhuis gezonden De vreemde dame scheen het er niet onprettig te vinden De zeven pitaaWrouwtjes die er waren gehuisvest hadden haat beurt om beurt verzorgd en verpleegd en wel met zulk een goed gevolg dat zij reeds nu merkbaar begon te beteren De dokter had de vrouwtjes bevolen zeer goed voor de dame die eigenlijk een Stittsdame moet zijn te zorgen Een ieder deed zijn best en hield van de lieve merrouw want beter dame was er ter wereld niet En nu had ze naar mijnheer gevraagd en een brictje meegegeven en verlangde zeer mijnheer eens te spreken Is t dan inderdaad waar i dacht ik toen ik dadig voort te zetten De militaire medewerker van de Westminster Gazette vindt het geringe aantal kanonnen op Cronjé veroverd een teleurstelling Hij vermoedt dat het de Boeren gelnkt is er eenige in veiligheid te brengen terwijl zij andere begraven zullen hebben Het aantal krijgsgevangenen stemt met zijn gissing overeen De geheele Boerenmacht bü Kimberley vereenigd zal feiteljk nooit sterker geweest zjjn dan 10 000 man en dat aantal is door ziekte desertie strooptochten op het naburige gebied verzwakt MogelUk blijft het intnsschen dat Cronjé s krijgsmacht slecht de achterhoede vormde van een grootere Boerenmacht die aan de Kngelsche vervolgers ontsnapt is terwijl een ander kleiner gedeelte ten noorden van Kimberley ontkomen kan zjjn Terwjjl Cronjé niet alleen bij zijn overwinni r maar ook in de gansche Enropeeache pers alle oor en hulde vindt welke den heldhaftigen verdediger toekomt vraagt men zich at voornamelijk in Engeland Wat zal het gevolg wezen van deze capitulatie f Het is vooralsnog niet licht te zeggen Men zou daarvoor moeten weten hoe groot de troepenmacht in den Vrijstaat is en waar ztl zich bevindt Is er nog een aaniienlijke macht een tienduizend man of daaromtrent besdtikbaar voor de verdediging van BloemfoAt dan kan de toestand voorloopig wellicht nog dezelfde blijven Roberts kan door dte macht worden bedwongen want het legertje van Cronjé hinderde hem al zoo geducht en de stellingen in de Kaapkolonie en in Natal kunnen worden vastgehouden Doch moet Bloemfontein worden opgegeven dè zetel van de regeering heet reeds te zjjn verlegd naar Winburg de oude hoofdstad van de voortrekkers onder Potgieter of blijkt het niet mogelp de gemeenschap met het zuiden vrij te honden dan moeten allereerst de stellingen bü Jolesberg en SArmberg en ten noorden van Dordrecht worden opgegeven En van het vasthouden der verbinding met het noorden zal het athangen ot Joubert nog langer in Natal zal knimen blgven Nu meer dan ooit zou de capittilatie van Ladysmith den Boeren te stade komen Niet dat het als strategisch voordeel tegen de capitulatie van Koedoesrand zou opwegen want terwgl door laatstgenoemde gebeurtenis do Oorlogstoestand wezenlgk is veranderd zon een capitulatie van Ladysmltl zelfs in Natal vermoedeiyk geen verandering van positie teweeg brengen Maar de Boeren zoaden znlk een groot materieel on vooral ji i II I iiLimmi n eenific minuten later voor do deur barer kamer 3tonn Zijn tien jaren voor uw hart geweest als één dtig Kn iij hoe zult gij baar vinden Ik trad binnen en de eerste blik waarmee wij elkaoder aanzagen maakte mij zoo gelukkig als temand moet iijn die van de staar is genezen en het licht weer kan aanschouwen Zij cat tn een leunstoel bij het venster met een boek op den schout Het groote vertrek was zoniter eeni sieraad had gewitte muren en zeer weinig primitief ameublement Maar op de t ilel zag ik vöOr haar het met sneeuwklokjes omlijste xirtret van haar kind En lij zelve droeg een eenvoudig rouwkleed liet zwart zijden doekje was altoos nog jaist zoo over het ha ir geslagen als in der tijd alleen wa het barnsteengeel van heur lokken vrij sterk verkleurd tot een zilverig bleek goud Ën toen zij mij glimlachend aanzag en met haar welluidende stem mij toesprak vroeg ik me zelven af is dat eene zwa r beproefde vroïtw van over de veertig f Zij strekte lieide banden naar mij uit die ik in de grootste verlegenheid in de raiine sloot Hoe gaarne had ik ze gekust Maar dit moest haar herinneren aan de galante gewoonte van den man die zich zoo zwaar aan haar had bezondigd en ik wilde alles vermijden wat haar pijnlijk kon aandoen Mevrouw Louise zeide ik eindelijk gij zijt het werkelijk en niets veranderd ik ben zoo bill En ge waart riek en eerst heden laat ge mij weten dat Ca hier bij mij zitten Johannes viel ze mij I een groot moreel voordeel hebben behaald I De Wettm Oazette zegt dan ook Liever dan tien capitulaties van Cronjé ware oni het ontzet van White Intnsschen ontveinst zich het genoemde blad volstrekt niet dat de capitulatie van Koedoes rand nog in de verste verte niet het eind van den oorlog doet lieb Er is geen reden dat wegens het verlies van 4000 man de overige 60 000 ot misschien wel meer er het bultje by louden neerleggen Er inllen nog wel harde slagen vallen V De Regeering der Vereenigde Staten heeft 3 millioen dollars geboden voor de DeenBche West Indische eilanden Of de koop door zal gaan is nog onzeker In Kopenhagen werd eergisteren een groote vergadering over dat voorstel gehouden die werd bggewoond door personen nit alle kringen en van alle partüen Voorzitter was de president van het gerechtshof te Kopenhagen Madvig Enkele kooplieden waren voor den verkoop de meeste echter vooral de voormalige Minister van Eerdienaten Svavenius waren er legen De vergadering nam een motie aan waarby de Rgksdag verzocht word in deze aangelegenheid geen enkel besluit te nemen zonder rgp overleg De bekende scbrüver Qeorg Brandes en de afgevaardigde Koedt verklaarden lich tegen den verkoop Verspreide Berichten Fbaxkkuk De gezondheidstoestand van den minis ter van oorlog generaal De Oallifet geeft aanleiding tot ongerustheid Zün longen zün aangetast Ëergisteravond was hy ieti beter De bladen melden dat in de 8t Josephkerk een helsche machine ontdekt is waaron geschreven stond Leve de anarchie I W p met de pastoors I By onderzoek bleek d bom vrg unscbadeiyk te zün DuiTSCuuaD In weerwil van alle tegenspraak houdt de Vossiscbe Ztg vol dat het derde deel van Bismarck s gedenkschriften wel degeiyk zal verschünen Door de politie te Straatsburg zgn 2 000 exemplaren in beslag genomen van een geïllustreerd carnanalsblaadje waarin de draak werd gestoken met de dictatoriale paragraaf die voor Elzas Lotharingen nog altüd van kracht is in de rede Ook ik ben big eens weer uw Wet en trouw t laat te t tn Ge ziet er goed uit zijt wat getetter geworden maar t staat u goed Uw schoolmeestersambt schijnt u beter te bekomen dan uw dramatische loopbaan Ik ben nog niet recht van mijn vreugde ea schrik bekomen leide ik terwijl ik tegenovtr haar plaats nam Gij hier i En wat hoett u in i hemelsnaam naar dit vergeten plaatsje gevoerd Waar komt gij vandaan i Zij lachte weder Gij mijn vriend waart het lokaas niets en niemand anders Ik wab ziek en meende t stdlen sterven En loen overweldigde mij de bege rte mijn besten vriend nog eenmaal jte hand te drukken hem nog eenmaal te danken vnur ai de IieKle en trouw die hij mij bewezen had Geloot mij ik weet precies alles wat gij na onze scheiding hebt beleefd Oom Joachim hcett steeds naar u moetkn infonneeren om mij op de hoogte te stellen Hij alleen van al mi ne kennissen wist waar ik mij ophield En mij heeft hij met geen enkel woord geant woord mij die hem driemaal schreef zegge drie malen Hij kon niet Ik had het hem streng verboden Ik wilde voor alten dood zijn en hoopte dat God mij zou oproepen naar eene andere wereld Hij he ft het echter ïn Zijne wijsheiil inders beschikt Waar ik mij verborgen hield Wel ineen zeer afgelegen hoek der Uckermark bij een grondbezitter die voor zijne zieke vrouw eene verpleegster had gevraagd en voor zi jn dochtertje eene bpnoe Wordt vtrvoigj