Goudsche Courant, vrijdag 9 maart 1900

¥ 38ste Jaargang Zaterdag 10 MaHrl 1900 No 8141 6 Jas Dirk oadert J D Wigsmuir en J C Verdonw Ague ouders C Blom en P van der Zwalm 7 Heudrica ouders M Willemsen en H 1 van den Bos Jacob ouderü K Bru ii en N S boond rwoord Barbara onder 1 van der Laak en B Blok OVERI KDKX h Maart A K Trip huiiivr van J J Dalraeger 76 j 6 J ter Beek 7 m 7 M J de long Wi j 8 J M Roonendaal 25 j OEHt WÜ 7 Maart j Brouwer en Jannen BliUen tv jk ftOlDSOHE COIMNT ycöeqm 5 DiieuwS eh Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TelefMi n ADVERTENTIEN worden geplaatet van 1 6 r els k 50 Centrn jedere regeel meer De prijs per drie maanden is 1 28 fa anco per Yé€ StfÊUÏ Afzonderlijke Nomm rs VTJF CENTEN S ïhS tTai 0 ï ludending vai Advertentiën tot 1 uur des midd Telera D u Ut De ritgave deger Courantg eochiedt pagelijks met uitzondering van Zon en Peestdagwi ADVERTENTIEN Handelsreizigers Vereeniging EEMDRACHT Uevetttgd to BOTTEROAM Met deze noodigen wu H H HANÜELSREIZI0ER8 heleeld uit tot het bywonau eencr Algemeene Vergadering welke gehouden zul worden a s Z TKHW i M kBT des s avonds ten ure op de Bovenzaal van het Calé HCHAAKBOKD alhier ten doel strekkende een Aldeeling van bovengenoemde Vereeniging alhier op te richten Ten dien einde zal een dar H H Hootdbestunrders als Spreker pptreden HET VÜOHLOOPIO BESTUUR Verspreide Berichten FRainiRijic De stakende arbeiders in de tabakslabriek te Kilsel hebben besloten de staking voort te elten De i rtegenwoordigeVs der arbeiders in de overige rijkstabakslabrieken in Frankrijk hebben zich nitgesproken voor de algemeene staking De leiten welke in de Kamer zijn genoemd over de knoeierijen en de speculaties van ambtenaren van het departement van marine zullen streng worden onderzocht door don raad vu directenreu van genoemd departement Het heet dat te Marseille eon spionnagozaak is ontdekt waaruit internationale verwikkelingen kannen voortvloeien en waarbij een mimónnair uit d stad betrokken zou zijn De commiwie uit de Kamer adviseett in haar rapport Marcel Habert vervallen te verklaren als afgevaardigde Oi t ren is op den Boulevard Richard Lenotf te Parijs een sardinebusje met Vuit gOTutó ontploft Eenige winkelruiten weiden TerhtiJHld PLAATSING GEZOCHT voor een tatsoeniyke JO OKItOVII TH It in een rustig Bnrgergezin P i om wegens gezondheidsredenen eenigen iy l door te brengen ienegen om in de Huishouding ol in een Winkelzaak behulpzaam te ztjn Mondelinge bespreking volgt later Brieven onder No 2487 aan het Bureau van dit Blad eWeeltr iSyn 1 gen o eg oTdt ge daT i rn dh it ï ÏG irti en lehetl bersteld tyn I standpunt dat de gemeenUbeaturen b TOBgd zyn Ur hewrdeiint T i geldon ook viorvoadliigSBtleeillngheioMIS baar te stcfUen By ié herzlonfhg der ondarwyawet die op deze w et mooi volgen zal overwogen worden die bevoegdheid te versterken Verder verdedigt de Minister z n voorstel dagen Bm n Te Brussel liep gisteren het gerncht dat DreyluB op doorreis naar Gent aldaarwas aangekomen Hg onderzoek bleek het niet de gewezen balling van hot Dui lseiland te zgn die was gearriveerd doch iemand die veel op hem ijikt DUITS0H1 A1II4 Onder de schoenmakersgezellen te Barmen wordt hot uitbreken van een werkstaking verwacht Zg vragen loonsverhooging invoering van een werkdag van 10 nren en goede werkplaatsen Enuisi akd Te Londen stierf eenigen tgd geleden de Anterikaanscbe miltionnair Smith die zgn geheele enorme vermogen dat op IH millioon gnWen geschat wordt vermaakt heeft aan bloedverwanten in Schotland Aan nccessiereckten heeft het ryk van deze erlenii byna U millioen gulden getrokken Officieel is bekend gemaakt dat koningin Vittoria in do volgepde maand een bezoek zal brongen aan Ierland 1 OoSTBSRUSL HoliaiRIJll Sen kapitein der infanterie te Sa zburg in garnizoen die ïoor oen blad aldaar boseholdigd was van mishandeling van een soldaat waarom hg een aanklacht tegen het blad had ingediend heeft zich op den dag der terechtzitting van het leven beroofd De gewezen Hongaarsche premier Banfly heett zgn getuigen gezonden aan den r acteur van het clericale Vaterland waarin by beschuldigd is geworden van verduistering van verkiezingsgelden e WM BKTER adres voor alle soorten SCHOEN WEBKvèan bel NiNirdbraknljé licbm eD LaarzeiiiMjazi R Kftciweg lï 30 tegcnovei do Kleiwegstceg OPIIUinfl b van allé voorradig WINTEllWEKK en verschillende andere artikelen Aanbevelend C SMITS Alle reparation en aangemeten werk FEANSCEE STOOMVEEVEEÏJ as ehfiiiisfhr Wiwherlj TAS H OPi EXilBIMEK iH hfuiahti le HoHerdant m i Mbr v UHrd iJitrr Z U Jan Kouiuk der Belgou Hüütriaopót Toor GOUDA de He r Specialiteit voor het stoonTRl en verven van alle lleareuen 1 lamesgard robeUf alsook alle Kindertfoederen Speciale inrichting voor het stoom n an plnoheraantela veeren bont ent Oordgnen taielkleeden enz worden naar dr oienwsta en laatste oiéthode geverfd Alle goederen betig gestoomd of geverlo worden onaehadelnk voor de gezondieid volgens aUal faewarkt B leHW uoiertreften I rof Dr Ushers wslbekeiid lUIVW SRACBT ILIXlR alltr kt ntl F bvt kniwk tot voortdurende radicale eu I ekere geiiosing van alle aelfs I de meest hirdoekkige w ituw I ttekteilt vooral ontstaan door MM mm afdwalingen op Jeugdigun leeftgd I foUle genezing van elke zwakte Blee Isaoht Benauwdheid Moofdpgn I Migraine rr Hartklopping Maagpgn I slechte spiavert ring Onvermo en 11mpotens PoUntione enz UitI voetige prospeotniaan 1 ripper h I t nlIBoliepSl Mstlh v d Vest ïaltlKimnwI I lltpAta M Cléban k ki Sottordan F Uappol s Gijwenhage I I siramsos cl Jong J Osn Rotterda W lirk o nooda n hii alle drogisten VAN BINNENLAND STATEN GENEKAAL TUKKÊtÈ hsiukb Zitting van Donderdag 8 Maart 1900 Bg de repliek zeide de heer Mackay dat by in 1889 tegen leerplicht was als middel tegen schaolverzuim opperde hy het denkbeeld het buisonderwys buiten de wet te laten wees hg er op dat de biiondere scholen door hare plaatsing ohder de macht der gemeentebesturen de haar in 1889 verleende gastvrgheid verliezen en zon hg desnoods kunnen meegaan met een schoolverznimregeling zonder straften voor de ouders waar immers het hoofddoel moet zyn bet naar school zenden der kinderen JttABET BKBIOHTBW Qondk 8 Mum 1900 Granen in vasile stemming met meer koupluit Tarwe touw he 6 40 i 6 o Mindere dito 6 i 6 15 Afwijkende 5 50 a 5 75 Polder 5 70 4 6 Rugge Zeeuwiiche 5 10 J S Polder 4 75 5i tenlaodiche per 70 kilo 4 ü t Winter 4 50 a 4 80 nie 4 50 k 4 90 Cbcvallier 5 5 i 5 75 tliver per heet j o i 3 60 per 100 kilo ƒ 7 10 k f 7 50 Hennepzajil lnuildfl he ƒ 11 50 i i BuitenUndiiche 6 k f 6 50 ilananczaad 7 50 8 ItooUaad 9 15 k f 9 75 Erwten Kookerwten 7 25 a 8 Niet kookende ƒ 6 50 k f 6 75 Buitenlandtche voererwten per 80 Kilti i Boonen v Brninebuonan 8 3 $ 4 ƒ 1 15 Witte boenen 10 50 k 11 15 Haardcboonen 5 75 4 6 Ouivelioonen 6 75 k 7 Mat per 100 Kilo iïontc Amerikaansche ƒ 5 10 k f 5 30 Cinquantine 7 k f 7 35 Odessa 6 15 k ƒ 6 50 Karweizaad per 50 K iio ƒ k Vkfmarkt Melkvee aanvoer handel en pri 3en Vette varkens weinig aanvoer handel vIuk 18 4 30 rt per half KG Higgen voor Engeland red aanvoer handel vlug 18 k l8 et per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel vrijwel 0 70 4 0 90 tier week Vette Schapen red aanroer handel vlug 16 4 33 Lammeren aanvoer han del 4 Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel vlug 7 4 10 Graskalvcren aanvoer handel ƒ k Fokkalveren 8 4 18 Kaas aangevoerd 10 partijen handel seer vlug te kwal 18 4 31 3de kwal 4 iwaardere Noord Hollandsrhe 4 Uoler goede aanvoer handel red Goeboter 1 05 a 1 15 VEE8CHEIUENHEID Op het kerkbol te Viennc een gehnchtjc dat tot Bluis behoort is Zondag een gedenkteeken onthuld op het grat van Albert Bataille redactcnr van de figaro een jaar geleden overleden Van heinde en ver waren tgn vrienden saaingckomen er waren er uit Oostenrijk nit Dnitucbland uit Zweden uit Rniiland uit Nederland vooral nit l ar fi maar ook uit andore steden van Krankrük vele anderen hadden bloemen en kransen gezonden üo eenvoudige gedenksteen zal t ilcbtbare leeken blgven van de booge plaat8 die Bataille in de dagbladpers innam Op Mn sarkolaag ligt de wit mnrmoron steen met uct volgend inschritt Albert Bataille udvocat kla uiir d Appèl de l aris rédacteur Jndicinire du Kigaro président honoraire do la preese judiciaire membre du Bureau IJeiitrnl de ia ProsBc nniveraetle cbeyalier de la I égion d honnenr ottlcier de rinstrurtion publique A la 1116moire d Albcrt Bataille co monument a été érigè par sa vehve par Ie Kigaro par Ie Bureau Central des associations de presso au uom de ses confrères do la presse frau aiie de scs confreres de la presso nniverselle en souvenir d in eilai nblD amitiè Door den vooriltter van het Burcan Central der journalistenkringen den heer Sin gor door den heer Berr van de Figaro door den vertegenwoordiger der balie der rocbtswotenscbappeiyke pers en door den secretaris van het Bnroau Central den heer Victor Taunay don intlooen vriend Tan den overledene werd by do ontl nlling gesproken Onder de kransen was er ook een namens den NoderlandsBhon Journalistenkring Kenige jaren achtereen was er geen stügiiig te Parys waargenomen van bel aantal visitekaartjes welke byigelegonheid van nieuwjaar werden verzonden doch dit jaar heelt daarop weer een uitzondering gemaakt Het vorige jaar bezorgde do post 25 inillloen maar dit jaar niet minder dan millioen kaarljes wat in 1 jaar op een vermeerdering van 6 millioen wyst Het sorteeren van deze reuzenverzending vereischte het aannemen van 260 vrouwen en meisjes on van 60 mannen tpt hulp van de vuhto beambten gaiegggaaggggg ii t j ii ii i e Doop dar Openbare Verkooplng v D OoroereDde Goederen 8 Maart Ten verstaan van Notaris J P Mahlstede Wo nen Winkolhuis te Borkenwoude N 90 I l5 0 k Z Vink te Berkenwoude Ten overstaan van Notaris N Tiourniil No 1 en 3 lleeren Hofetede en eenige percpelon Land te Zevenhuizen opgehouden No 2 Arbeidcrsbnis enz te Zevenhuizen J 1660 k A de Lange te W addinxveen No 4 7 4 Perceelen Bouw en Weiland te Zevenhuizen 1 39S20 k Barendregt te Charlois No 8 Een Perceel Bouwland te Zevenhuizen 1 2 i k K van der Torren te M addinxveen No 9 Een Standard Windmolen 1 64 5 k Weeldonbqrg t Rotterdam Buriterltjke Stand OEBOREN 6 Maart Johannes Loendert udera L van der Valk en J Karreman n 2 o b s Kort overslctit onxar PrUioour iDt a SHERRIES Pale en Gold 4 Dry van af 1 16 50 per 12 Bess S ROODE en WITTE PORTWUNEN 15 12 MADERA S droog en zoet 18 12 I e S VERMOUTH U Turin 1 50 each = BOUEOA CHAMPAONE 1 76 t COON AC k f 1 75 f 2 25 f 2 75 f 8 25 f 3 75 en 5 BORIDEJ TJXL SCOTCH WHISKY 2 85 1 § LI8THAC 2 1 9u 36 42 63 84 42 37 50 47 e V tr V JATEAU VALROSE w C J St ESTEPHE 0 CHATEAU VALR08E Per Fl Per Ank 45 Fl 1 g f 0 65 Nto I 27 75 St EMILION 1894 1 it 9 PAUILLAC 1893 1 2 2 ÖBAVES Witte Bordeaux 0 80 g a SAUTERNE l r ï 5 ZELTINÖER Moeiel 0 90 W BOURÖOUNE 1 10 De desschen zyn in de prgzen begrepen en worden i 3 ct per tuk teruggenomen By elke hoeveelheid verkrygbaar bg De Qrma W CREBAti Gouda Ifl J I t n k icm unb ol MBMIfP M t E r LHplo nji SM Ooud Bckroondt V r V r PRAEPARATEN VAN t Olllna l ar inllA tcnccstkrachtlescnTSTSterksndsKlNA WUMtezniswsktt P WUIIl t rm llC b k I i n ii sbrek sanssüust sIscMe spgavsrterinc EsnuwboofUpUn Ier vcrsttrktnc na ziekte of krsamtwd koorts en hare gevolgen QUINALAROCHE FDlRUOtNEUX in het bijundet leem Blosdfebrsk Blsskaueht kwslsn vso Krlttsclisn leetmil ent Verkniel nar in cons 1 90 en L T7tt A aoj Tosdsaam vcrsterkend aancenasmvBniinMsk voard geltjku1iKcb sUt a livci ja av ti j en wakken en kllerschtlit sslellsn er san te bevelen Al etieeskrsclltlKc drank t i stoornissen der spijsvenertoisorzanen co dtarrlUe ook voor uigelmgen en kleine kinderen l ni per Ims a Kgr 1 70 i H Kg 0 80 H Kgt 0 60 irr Melksuiker l ë i TZ S ï Asthma Cigaretten Z t m Ü T SJ rT Jj ÏÏ ÏS7 Joo ie t 7 ma en T W b TamflrinHf Rnnhnnc uit purgatief legen verstoppint Asm I amannUC POnPOna bei n Migraine voor lln l Te IxKiJien de Taraarlnds Boii na van KRAF PI 1 IFN 4 HOI M l elantnjke dienil n daar de vonn voor het kind bBgwri gk Wl de amaak aanfsnaam n Pnj p doosie 0 0 en 0 60 5 almilllr Paciill C algemeen erkend ali het BESTE huKmiddel Vwkoudheld ra Kselp n hel i Mn inniopless nd so veraachtend middel bU uitn m ildlieid uitsluitend m □ flwhje verkrijgbaar Prijs 0 20 l r fleschjc Kuir UJ I JkaiitHttkenuV Zttfv ihm waaróp oi HpatJta t m UrogUUa KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST In 11 th fraêpwoten rM KKAKPELICM ft HOLM te ZaUt lUn ntUn rvofitm am Gebri StoU werck a Chocolade en Cacao rDiBimatige door de nieuwste uitvindingen ip niarnmaal gebied verbatudc bMeaUel uilaluitand gobruik van Qjni en fijnite grondstulToti garandoerei len verbruiker vaii kStollwerck B Chocolade en Ca cao aanbevelenswaardig fabrücaat nauwkeurig beantwoordende aan tien inhoud te reap Btikotten De irma behaalde 87 Brerots als HofleTefaacler 44 Eoro 0ij loma 8 gouden enz Mcdalllei léon bewjis ao uibnuntend a Uirikaat K 4i 1874 sthresf de Accadenuf naUonalj do Paris HotM Tous ddeernoui um 4 ila d w reviire eUww an oomaldérKtlaa i Totr exoeUante abrlMtiM de Ohooolat boobona vartoa oto to tttUWOk bbrlkaat is verkrijgbaar bti 11 iL Cunfisours Baukelbakkera eoi u OwieiM lm tage n wooTdiger voor KederUud I ImrtMilim Ealveratraat lOS Aiitlsepllsehe Taiidpoeder en Aiillsepllseb Moiidtincluur on K CJS8VTO TandiiHa te Ooudn OVERAL VEHKRUOBAAR Agent voor Nederl and G IJSSELSTIJN Blanwstraat Gonda VH tQoedkoopstseniolledsi adrM voor Vervoer van Jnboedel BBBBHiMMBii MB ii BBi soowcl biDDfltD ftli haiieo de Ud mefc gesloten w S A ÖRA V jift rKIJN Bleeker8 ingrel 287 AU aorvfC tegMk Ttanrnport nehad venekerd gooDi Druk van A BRINKMAN k Zn Hulteiilttodscli Overzicht Er i$n eenige Boerentelegrammen ontvangen over Lorenijo Marqnei Het otflcieele oorlogabnlletin nit Pretoria van 5 Maart luidt Er is in de laatste dagen weinig njeuws van de commando s ontvangen en het in moeilijk jdiate inlichtingen te geven De regeering neemt het bericht van de overgave van Uronjé als een leit aan hoe pgnlp het ook zj De regeering is er zeker Tan dat de overgave de burgers niet zal ontmoedigen in de verdediging van hun onafhankelijkheid De strijd beeft tot dnsver getoond dat de republikeinen zich hebben doen eerbiedigen als een onalhankelgk volk De nederlaag zal hen niet doen wankelen in den Btr d voor hnn geliefde reebten De inval in den Vrijstaat door een groot vüandelgk leger en andere omstandigheden hebben het noodig gemaakt andere stellingen in te nemen Met name in Natal zijn de troepen teruggetrokken naar Biggarsberg Alle commando s hebben deze stelling veilig bereikt enkele trokken at in d richting van Van Reenen s pas Dientsngevolge worden Ladysmith en Kimberloy niet langer belegerd Bij den terugtocht hadden enkele gevechten plaats met d n vijand die herhaaldel k werd teruggedreven zoadat onze laagers niet werden afgesneden In deze vechten werden een paar man gewond ot gedood De vijand leed klaarblijkelijk zware verlieien In strgd met de berichten blüven de Burgers vertrouwen in den uitslag an zijn lij vol moed Bü Colesberg zgil andere stellingen ingenpmen die met het oog op de tegenwoordige omstandigheden beter gelegen zyn voor de burgers Generaal De Wet voert thans het bevel over lüle commafido s aan de Modder rivier yPfesident Krnger vertrok gisteravond naar Bloemfontein om de laagers der Vrijstaters te bezoeken Te Olencoe werd een algemeene krijgsraad gebonden Louis Botha werd benoemd tot Initer antgeneraal voor Natal meJLukas Meyer Schalk Barffer David Jonbert Daniel Erasmus en J Forrie Fonrie f als assistent divisiegeneraals of generaal majoors Dit besluit heeft levendige voldoening onder de Bnrgera gewekt President Krnger is 6 Maart te Bloemfontfiin aingekomen en werd door president Stoyn aan het station ontvangen De president van de Z A Republiek sprak do menigte toe zeggende Als Jiei volk aar trouw biyft aan het geloot in tgden van tegenspoed zal God spoedig weder hetgetg te zijnen gnnste doen keeren Kr zijn geen bewegingen nit het zniden of westen gemeld doch de rust wordf opgevat alB de stilte die den storm voorafgaat Algemeen wordt hier met waardeering geaproken over de beleefdheden aan generaal Cronjé b wezen door de Engelsch n zoowel na de overgaat als bg de aankomst te Kaapstad Presidant Krnger heeft de commando s ten zuiden van Bloemfontein bezocht QMcieel wordt medegedeeld dat Zondag ü twaar gevochten ia bij Dordrecht De Edgelsch n werden met groote verliezen teruggeslagen en de Verbondene maakten drie kanonnen buit De onzen vloren drie gesneuvelden en vijf gewoncfen Om Mafekiug wordt de strijd voortgezet Alle buitenste forten uitgezonderd èén zgn 4oor de Boeren genomen Lord Boberts maakt een beter gCbmik van xijn cut l i Mettanen en Hir BedTer Mier ooit hebben gedaan HiJ waagt tich nttt aan trontaanvallen tegen een te iterke te goed ingerichte en te krachtig verdedigde Boerenstelling hij poogt die stellingen eenvoBdig om te trekken en daardoor den Unwtochtaweg der Boeren te bedreigen Dut T worden ernstige ceTechtatt ali aan de Toegela en aan de Modderrivier voorkomen en worden de Boeren genoodzaakt tot den terugtocht totdat eindelgk de Boerengeneraals tegenover deze nieuwe taktiek der Kngelschen oen hunner schrandere invallen in praktijk brengen Ditmaal is de beweging van Lord Roberts nog eens geslaagd waarscbgnlgk ook omdat de Boeren niet voornemens waren kich bij de Modderrivier krachtig te verdedigen Hunne natnnrlijke verdedigingilijn v66r Bloemlontein loopt over Aasvogelkop en Hartebeesthoek en daar zal Roberts moeilijker een omtrekkende beweging kunnen maken omdat de Knslsprnit kern dit wel zal beletten De troepen 4ie voor Roberta terugtrokken zullen zich thans wel vereenigen in de lijn Brandtort Winbnrg die voor een krachtige verdediging eveneens schijnt aangewezen te zijn Bovendien weten de Boeren zeer goed dat hoe verder zij Roberts weten weg te lokken van zijn operatiehasis do spoorweg De AarKimberley en van zijn communicatiewegen hoe moeilijker zjj hst voor den Engelschon opperbevelhebber zuUen aken ign troepen in het woeste en van alle hulpbronnen verstoken gebied ten westen van den spoorweg te kunnen voeden en verplegen Alhoewel de Engeische bladen het laten voorkomen ot de opstand in de Kaapkolonie nog au weinig beteekenis is zoe biykt alleen reeds nit de maatregelen der antoriteiten het tegendeel genoegzaam In een telegram aan de Argns uit Vanwyksvlei wordt gelmeid dat de bezetting van Kenhardt don 28en Februari plaats had door rebellen onder hnvoering van 16 republikeinen De magistraat Gerstin en de opperkonstabel West met vgt andere Britscho onderdanen werden in de gevangenis geworpen Daarentegen krggt de Daily News bericht dat de rebellen onder aanvoering staan van Kaapsche Boeren De kleurlingen die te Kenhardt zich verzetten zgn naar Carnarvon ternggetrokken achtervolgd door de Boeren Huil aantal wordt op 3000 geschat De achterhoede en de aanvoerder dor loyaliAen konstabel Mc Dealy zouden door de opstandelingen zyn gevangen genomen Zekere dei che van Renter van Oranje rivierstation stelt het voor dat het Boerencommando in de nahgheid van Britstown niet in recbtstreeksche gemeenschap staat met de hoofdkwartieren maar carte blanche beeft gekregen van president Steyn om zooveel recrnten als mogeiyk is in de oproerigo districten aan te werven en zooveel schade aan te richten als overeen te brengen is met de veiligheid Sedert het terugtrekken der Britsche roepen uit Prieska heet het verder zgn de opstandelingen in den otaitrek van Kenhardt bgzonder offensief ijij rekenen er op dat lord Roberts troepen in den Vryataat bezig worden gebonden Hoeveel kwaad zg ondertnsschen den opperbevelhebber zouden kunnen aan doen bgaldien ze zich van zgn verbindingslgnan met bet Zuiden meester maakt is gemakkelgk na te gaan Wat onlangs gebeurde kan daarvan ten bewijze strekken Heit verlies van een deel Tan het Engeische convooi by Waterval en de plotselinge verandering van marschroute ten gevolge van den terugtocht van Cronjé hadden deintehdance gedurende eenige dagen geheel in de war gestuurd Een voorproefje dus van wat Robdrts in den Vrystaat in veel erger mate nog te wachten staat f De officieren en mansdhappen moesten zich dien tyd met zeer beperkte poflies tevreden stellen er was wel overvloed van versch vleescb maar geen beschuit Thans is de dienst echter hersteld en is er mimschoots voedsel voor nenschen en paarden Totdat zoo we hopen weer een nieuw convooi wordt huitgema kt En ho k moet Roberts dan aan proviand komen De heer Dobbelman achtte leerplicht niet gerechtvaardigd door het ehoolverzuim Nadat de hoeren De Waal Malet t en Heldt nog het woord voerden dieitde de minister van Binnenlandsche Zaken van wederantwoord Vele bedenkingen van TSOCstanders liet bij rusten tot de onderdNien maar hun verzoekt bü niet te zeer aankleine verschillen en eigen standpunt te hechten i De minister zal telkenmale mededeeleu of de amendem nten n de wet passen ol baar in gevaar brengen Üok bestreed hiJ de aehoolraden naar de denkbeelden van Mr Troelstra Nu den Min de technische bewerking van een amendement il verzocht is een andere regeling la onderzoek In zake de plaatsrnimte op schelen verwijst hy andermaal naar het recht om scholenvermecrdering te bevelen Aan Dr Kuiper herbaalt de Mtniiter dat de geheele Regeering by t lot van dit wetlontwerp betrokken is mockt het onrerhoopl verworpen worden dan aal de Ragseriog in volle vryheid beslissen wat haar te d M staat I Inzake de kleéding en Toedingkwutie f tuigt df Miuiater aan Mr Trsetiira TU zyn hart daarvoor Mot erkenning dat voor dat heluf nl t tegen do nienwgeopperdo bezwaren dar op positie onder opmerking dat had men in 1873 mot Dr Knyper tegen de arbeidswetVan Houten gestemd duizenden kinderen hot slachtotfor zouden zijn geworden De wet was een zegen boa men over Mr Van Houten denke als staatsman Let de Minister er op dat vele chrlM liJko ondorwyzera leerplicht verlangen maar in hun afhankeiykhaid van do leider niet durven agiteeren dah is de minister nog niet zoo zeker dat de aanmatigende voonpelUog van Dr Knyper dat 6 tegen de wet zoSlon stemmen zal uitkomen De Minister verwacht nog beter maar herhaalt d4t al verwierp de geheele Kamer de wet de Begeering zon biyven volhouden een nationale wet te hebben ingediend De heer Staalman beweert nog herbaaldeiyk geïnterrumpeerd door Mr Troelstra dat deze aan z n in t land gepropageerde beginselen verschuldigd is het beginsel van kleeding en voeding in de wet neer te leggen Na een protest van Mr Harte togen bet door den Minister in zyn repliek vooruit loopen op eene beslissing der Kroon in zake de beschikking der Gedeputeerden van Friesland omtrent het aanwenden van gomeentegelden voor kindervoeding verzekert de Minister dat hy geen critiek op dit college be De Algemeene beraadslaging is gesloten Artikel 1 Ijeerplichtbeginsel waarop de heer Ketelaar zyn amendement intrekt nadat de heer Lohman verklaard had geen stemming noodig te hcliten op verzoek van den heer Ketelaar in stemming gebracht wordt aangenomen tatet 52 tegen 37 stemmet Voor de linkerzgde met de hoeren Schaepman en Kolkman Tegen de rechterzgte net den heerPynappel Do heer Bastert was afwezig Artikel 2 werd onveranderd aangenomen met verwerping van het amendement Ketelaar Ook artikel 3 zesjarige cursus U goedgekeurd met verwerping der amendementen Troelstra doch gewyzigd Tolgcni het amen dementKetelaar De artikelen 4 en 5 zgn eveneens geedgV keurd na verwerping van het amendementVan Kamebeek betrekketyk bnisonderwij r