Goudsche Courant, maandag 19 maart 1900

ÓHnie Jaargang Maandag 10 Maart 190 § i 148 mimm mmmi Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken L t l eleluiiii ii sia l f ditg ave lezer Courant g escliie l dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen Do prys por drio maanden is 1 25 franoo per ost 1 70 Alzoijdorlijke iNoinnu fs UV l 4Ti IS Telefann n t A D V E R T E IN T I E N worden geplaatst van 1 5 regels d iSO Jent n iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte ot In ending van Advertentiën tot 1 uur des inidd GCKIM BETER adres voor alle soorten SCHOEN WEEK dan lietNoonlbrabantsdi Schoen en Laamnmagazijn Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg OPRUIMING van alle voorradig WINTERWERK en verschillende andere artikelen Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk Tlüirry i Wondirbaliim ÏQ do gebeele woreld bekeod eo Kero m t Onovertroffen middel tegen He U O r 11 Lout Il e V e rHaagzlekteii ene Inwandig zoowel als ook uitwendig in bijna iilU ziektegevallen met goed Kevolg an te wendeu l rUs p r lllicoa t 1 per p tt t 1 IS TUirty i Weadinalf btzit Mn alsnog ongekende geneeskracht ea heilzame werking Maakt meesUl elke pijnlijke en geraarroUe operatie geheel overbodig Met deze zalf wenl e n 14 jaar oad voor oBtceneesIlfh srehooden beeiigezwel en onlunuB eeu Mjna 2ü jaar kankerlUden ireiiezen Hreuut genfiniiK en Yurzdchün der pijitoii bij wondon ontstekingen enz Tan allerlei aard Prijfl per pot f 150 per post f 1 00 Oeatraai Uopdt voor Nederland ApotUek r BENKI SlNDEKS Kokin 8 Amstenlam Waw gMD ilepét i beBUll ineii iJirect anu aio huUenipothekt dM A nilKKHV ia Pregrsdii bel KuhiUiti Uwterreich OtlUre pTMpectuR te outbiaHen btj hut CeatnalDepot Switn Kaki 8 AnuterduD anjLNTM MAttAsma du FriDtemps NOUVEAUTÉS S verzoüken de Dames die oiih geïllu mode album voor het ZomereeiMoen nog niet ontvangen liebbeii dit te willen aanvragen aan HimESJALDZOTAC ParN Hetzelve wordt dan omgaand ijraUn en franco toegezonden Bestellingen van at 25 francs vrji van alle kosten aan huis met o verhooging aeeipediUe ii ntoor te Hozend ml N 11 Nieuw onoTertroflen rof Dr Liebera welliökend HlJW KBAOHT llIXia l n AllMD eeht met Fibriikiamk UL tot tourtdnrende radicale eo lekere genezing t d alle lella de meeit hardnekkige nenute tlekteil Tooral ontitaan door atdwalingeo op jeiigdigtn leeftijd Total genezing jan elke zwakte Blee taebi Benauwdheid Hoofdp n Migraine Hartklopping Maagpijn alechte aeTertering Onrermogen Impoteni PoUntione enz UilToerige proepeotaawn rrijip rKMh duW H Ontanl bepSI Matth v d Ve te Zaltlii inniol Depöla M OKban k Co Rolterdara V Happel Grai rnhago J 1 almmani do Jonn 1 Cm Rotterdam Wdï k Co louda 11 bii alle drogistou Pain Expeilcr e S I e Dmüb jaa ariit dit muldil mi Tamaaaod 8uc h ala pïutiUMida inwliinnr laanwaHl twan RheumaÜd fRskLVarkoadbeid ft n DU U mg BK pi qefde llMlduI del ar k iadai Tartroawen Uan letlr oph llakriakaaiark jAi k i Adri S6 o e 60o de tadam t afoM Te AMlartam M DloUi Qehaa Tan TutU Sanders llndieii gy niet wilt hoesten 1 gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlioiiig Extract iiéanüie uit de Koninklijke Stooinlabriek l e Honinffbluem van II W VAl J CHAIK Co l enllaa ybJnlnem 8CHAIK SCHAIE BCHAIE SCBAIK SCHAIK SÜHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN ft CO S Kelianthe i liet beate middel der wereld CO S Meliantha geueoat Kiakhoeat Co S Meli ntbe geneeat zoowel oud ala joug Co S Helianthe mag in geen huisgezin ontbreken CO fi Melianthe ataat voortdurend onder Scbeikundig toezicht Oo a Melianthe lielpt onherroepelijk ft CO s Melianthe ia bekroond met Eeredijvloma a Co S Melianthe ia bekroond met Goud Co S Mel anthe is bekroond met Zilver ft CO B Melianthe is verkrijgbaar in flaoona van 40 Ct to Cl e f t bg J Th tokken Boiioop B y WIJK Oudeum r M KOLKMAN Waddinnm n ROLLMAN Sodegravm P1NK3B Nimwrhrkad JJnl W J fiB DAM Haoêlrei ht A N ïinZESSEN Sduxmhovin firma WOLFF Jb Co Westhaven 198 Oouila D MIMBIBS Kleiweg E 100 Gouda E a Vil MILD V r tal B 126 U liiuda A BÜUMAN Moordfiikt Voedlngs Eiwit 1 EUo Vropon heeft evenveel voeainvHviaiinlu ala 6 Kilo beat rondTleeaeh W18IMKI0 eieren Tropen woi dt in liet iicliS im oniiiiddelyk tot apierweeftel en bloei eafeaet zonder vet te vormen Troiioii ticeft b ncreiceld gebruik eene bedoldend tewiawr van krachten ten gevolge zoowel Ity gosoiidi n als by zieken en kan aa aBe wyMB toeaevoegd worden zonder daarvan den Biu iiik te bederven Door daa iMantlêgw prya van Tropon kan iedereen het aicb verachaffea Oeneraiil Agenten voor Nederland en KoloniflK 0 Itoest fiii m viin Ier I eyé Rotterdam lie TROI Oil €ACAO A rie§§eii Ie TnOI 0 CllO€OLAAU A Uriesseii zyn zeer aanbevelenswaardig voor kinderen xivttltken en henttellenden ook voor Hethebbcm van sport die in eompacten vorm een aangenaam en krachtig voedsel wenschen A lom veilicrij gr baa r PRAEPARATEN VAN éS 1 K Ollinn I a rAcIlP de meest khichtige en veraterkendeKINA WnN tegen zwakte aplIaTerterlnc zenuwhoofdpün ter versterking na ziekte of kraambed koorts en hare gevolgen OinNALASOCHE PERRUGINEUX m het bijjonder tegen Bloedglbrek Bleakiucht kwalen Tan Krlüacheo leeftijd enz Verkrijgbaar m flacons a 1 90 en ƒ 1 P8lr l f a pa A voedzaam ver8terkend aangenaam van smaak voordagelijkscligeb nik J a K ttW gyj oojjj kinderen zwakken en klleracbtige geatellen leer aan te be velen Ais genaaakraciiflge drank bij atoomisaen der spljsverterlngaorganen en dlarrhée ook voor olgelingen en kleine kinderen Pn s per bus s i Kgr ƒ 1 70 a H Kgr O GO X Kgr O M Chemlaeh MflksilllfPr SpMl l Kindervoeding in bussen a yi Kgr ƒ 0 80 anivera nCIKSUIKCr J k 0 50 Kgr 0 25 J Ac4llt aa f TOf a44 an Hetrooken eenerhalie cigarette is voldoende ter bcstriin inma V lgarCnen j j hevlgat aanv llen vu Aathm etc In a iesa 6 S6en a 86 Tamarinde Bonbons r ir n cIi r S rSSi voar kinderen Wwijzen de Tunarlnde Bonbona van KRAEPELIEN HOLM liclangrijkc diensten daar de vorm voor hel kind begceriyk en de smaak aangenaam is Prijs p r doosje ƒ 0 90 en 0 60 Salmiak Pastilles gi r feLi ha f ra een alUmoplosaenil en verzachtend middel b ultnemendbeld uitslnitenl in n fleschjes verkrijgbaar P njs ƒ 0 20 per flcach je Ut Pnnpar ra XltAarU IEII HOLM te Zelal i a olfc mrafe ra ttittÊ ttm miarop mvo i JkaMdlmteniiv fvrtff ftaar bij m itU KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST 1 Geen En elsch maar EcM BOEREÏÏBHOOD iX cent de K G A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 l Ben Schal ware voor de ongelukkige slachtoffera der iteltbovlekking Onanie en gehe iue nitepaltingeo is bet beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWAKIVG HoUandsche oit ara met 27 afb Prgg 2 fralden Ieder die aan de rerscbrikkel ke gevolgen van deu ondeugd Igdt moet het tesen de oprechte leermg die het geeft redt jaarl ks dnizand van een lekeren dood Te verkregen bg hetVerlaga Magaein te Leipxig Neumarkt B4 franco t en iusending ran het bedrag ook in f oatzeg ts en in eiken boekhandel in Holland EANSCHE STOOMVEEVEBIJ SN chemische Wasscherij VAK H OPPEf HEIMER 19 Kruiskade Rotterdam Oebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hootddepól voor GOUDA de Heer A VAN OS z Specialiteit voor het atooinen en Tcrven van alle Ueerenen Dameagarderoben al ok alle Kiudergoederen Speciale inrichting voor het toom n vu pluche mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden eni worden naar d □ ienwHte en laatste methode geverfd Alle goeduren hetzy gestoomd of geverl worden onschadelgk voor de K zondDeff Tolsens staal bewerlci JAl ROID Korte Groenendaal I 202 203 GOUDA UZÜIIWAREN UEKEEi SCii4l l EN HtlSHOUD AK nKELEIV F ORN UIZEN Itreukbandon Wie eker zfl wil d Ecbte Eikel Cacao ta oatraDgen leaamelgesteld en na rel pnstnemingen ia dfen handel gekomen ondsi deu naam des uitvinders Dr Hlohaelis vemtrdigd op da beat maoUne in het wereldberamda étabbluMmant van Oebr Stoll rok t Kmlan lacht J rTmel2aeIls Bikel Cacaol in vierkantao bnaaen Den Skul Cacao is met meft kookt eam aangeoam gezond drank voor dar gelijkioh gebroik een 4 2 Ihc siy li vm 1 t ptBder Toor een kop Ohooolata Ala geneeakrwsktig diaok bij gwal an durrhee aleoiita met water t gttotiiken Verkrijgbaar by de ToomMDll B 1Apothaksn em Vs Kn V t rraftn jsa T tlM 80 ai QenoraalTettogenwoordigw vwr Kader I land Junut MattenUtdl Amnterdam Kalvastiaat lOS Zenuw en Maagflijders wordt it orertniging ala een werkelgke kalf n den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart wof d t boekje franco per post toegetonden doot BLOKPOEL S BoeKb Zaltbommel GouDi Dmk van A BRINKMAN Zn BUROEMEKSTËR en WKTHOUDERS der tiemeente GOUDA Gezien Art 228 der Gemeentewet Urengen ter kennis van de Ingerflenen dat de termijnen voor de vorderingen ten laste van het RijV bij de Wet bepaiiUi of te bepalen op die ten laaie der gemeente van toepassing zijn en dat mitsdien ille zuodanige vorderingen over den dienbt van 1889 vóór of uiterlijk op den sen Juni aanstaande behooren te worden inj ediend GoLuUi den 17 Maart 1900 Burgemeeflter en Wethouder voornoemd f R L MAKTENS De Secretarii BROUWER Bulleniandscti Overzicht De Daily Mail verneemt oit Pretoria van 13 dezer Staatssecretaris Reitz maakte een ▼ erklaiing openbaar waarin hy het antwoord van lord Salishnry bestrijdt Hg zegt dut de Kepnbliek der Britscho regeuring gevraagd heelt hare troepen terng te trekken zoo neen dan zou huunu tegenwoordigheid als een oorlogsverklaring worden beschouwd Dat behoefde niet noodzakelykerwyze opgevat te worden als een oorlogsverklaring zoowel de wapening van de Republiek als het ultimatum waren maatregelen van verdediging volgende op den lameson raid en op de ontdekking door geheime telegrammen dat Kngelsohe ministers medeplichtig waren aan deze poging oi de onafhankelykhoid van de republieken weg te kapen Nn is door lord Salisburj s telegram allo twjjfel weggenomen 0 burgers moeten na feclitea voor het nationaal bestaan viui hun staat on er op vertrouwen dat God het reclit zal verdedigen V Betreffende de vredesvoorstellfen heeft de Duitache conhnl te Pretoriji aan de Transvaalsclie regeering een telegram doorgezonden verklarende dat do regeering van den Daitschen Keizer volgaarne hare medewerking verleenen zal tot vriend scbappelyke bemiddeling zoodra de fondamcnteele voorwaarden voor zulk een bemiddeling vervuld zullen wezen d w z zoodra het bewezen is dat beide oorlogvoerenden die bemiddeling wenschen Generaal Pretyman die tot gouverneur van Bloemfontein is benoemd heeft een proclamatie uitgevaardigd waarby alle burgers die binnen een omtrek van 10 m len van Bloemfontein wonen worden opgeroepen oin de wapens neer te leggen op straffe van ver beurtc hunner goederen Kr heerbcht dien FEViLLElOX lUKTSTOC H I Naftr het FraDsoh De heer Derblay zou niet gaarne hooren dat iemand van zijn jachtveld kwam zonder iets te hebben geschoten Wees daarom zoo goed dcien haas mede te nemen dien gij ouder mijn schot hebt gebracht alsmede deze vier patrijzen Dat kan ik natuurlijk niet aannemen antwoordde de markies aenigszins gerJtokt Behoud gerust uw wild en val mij niet lastig door langer aan te houden Toch zal ik het doen op gevaar af van misschien uw toorn op te wekken Ik leg liet wüd hier aan den rand van de greppel neder Dan kunt gij zelf handelen naar goedvinden Ik heb de eer u te groeten mijnheer de markies En met een paar groote stappen was hij op eens in het dichte geboomte verdwenen Mijnheer mijnheer riep d markies hem nog na doch de jager was nergens meer te zien Ëen zonderling avontuur zeide jonge raarkisb tot zichzelven Wat moet ik mi doen Zijne bebluiteloosheid week echter spoedig toen zijn jachthond met een der patrijzen in den bek naar zijn meester toekwam De markies begon te lachen iGij schijnt mij niet plateak te willen laten m tengevolge veel onrust onder de HüUandsche bevolking Ons Land van Kaapstad klaagt bitter over Cronjé s verbanning naar St Helena De Engelsche regeering zegt zjj kon geen beter middel vinden om de gevoelens der Hollanders te griavou De bezetting van Bloemfontein ven ast Ons Land niet omdat zg het verwachtte Bloemfontein heeft ook geen htrategisciie waarde De South African News betoogt dat er twee wegen voor de republikeinen openstaan Britsche onderdanen of uitgeroeid worden Het blad ia overtuigd dat de Boeren door zullen vechten zoolang aig proviand en schiet voorraad hebben Op een meeting ten gunste der Boeren te NewYork in Cooper s Union gehouden spraken Montagu White en Wessels De voorzitter van de vergadering voorspelde Niet vóór de Boerep in het graf liggen ol alle Engelschen op de vlucht zgn zal de oorlog ophouden White herhaalde de meening dio hg gisteren in do World heeft verkondigd Wessels beschuldigde Engeland dat het den inboorlingen geweren heeft verschaft om die tegen de Hollanders te gebruiken en bracht ook andere beschuldigingen tegen de Engelschen in White zeide later in een interview dal het in Ie lucht laten springen van loban nesburg te verdedigen zon zgn en liaalde het verbranden van Moskou voor strategische doeleinden aan De Boereu hebben nooit ernstig de bedoeling gehad Bloemfontein te verdedigen daar dit niet ligt in een positie die geschikt is voor verdediging t De Kölnische Zeitnng beschouwt in haar overzicht den toestand der Boeren als verre van wanhopig ondanks de harde slagen die zg o a den 2ton en 28en Kebrnari te verduren hadden Bg Veertienstroom waar de westelgke spoorlgn over de Vaal gaat ligt waarschgnIgk nog een sterk commando en in Nata door BuUer geheel van vganden vrg verklaard bevinden zich in sterke stellingen 9000 man slechts twee dagmarschen van Ladysmith verwijderd die alleen Bulier divisie tegen zich hebben daar op White s troepen nog niet te rekenen valt Vandaar dat Warren s divisie die reeds te Durban ingescheept was om naar Oost Lenden en Kaapstad te vertrekken in haar geheel of ten deele naar het noorden van Natal teruggaat om BuUor daar te helpen Het derde deel van den strgd kan dus be huiswa irts keeren metwaar llij stak vervolgens den haas eii de patrijzen in zijn weitasch en nam den terugweg aan naar het kasteel Het kasteel de BeauUeu was een gebouw in den l stijl Louis XIII bestaarwle uit één hoofdgebouw en twee zijvleugels opgetrokken van witte steen De daken der zijvleugels waren bezet met gebeeld houwde schoorsieenen Vóór het kasteel lag een terras 500 meter lang en door eene balustrade van den weg afgesloten Van dit hooge terras had men een verrukkelijk uitzicht Het kasteel lag in een groot park van ruim dertig bunders en zag uit op de wijnbergen en steengroeven van PontA veine Hoe schoon ook toch was het jaren achtereen onbewoond gebleven De vader van den tegenwoordigen markies de Beauheu had iich omstreeks 1845 te Parijs aan een leven op zeer kostbaren voet gewend Alleen 111 den jachttijd kwam hij op zijn goetlcren verblijfhouden maar deed dit ook geregeld elk jaar Het jaar 1848 kwam en daarmede de Revolutie in Frankrijk Ook de landlieden van Pont Avesnes waren opgehitst door de socialistische voorspiegeImgen van eenige raddraaiers Tot loon voor al de weldaden die zij jarenlang van den markies hadden ontvangen lieten zij zich overhalen om zyn kasteel te plunderen waarbij de schoonste kunstwerken roekeloos werden vernield Eerst den dag na het oproer kwamen de gendarmes uit Pont Avesnts wien het spoedig gelukte de rust te herstellen Toen de markies het gebeurde vernamf had bij S i i ginnen en daarbij zullen de Vrijstaters de Boeren nit Transvaal wel niet alleen laten vechten Engelsche bladen zelve vertellen dat de voormalige president Steyn b j ign vertrek uit Bloemfontein gevolgd werd door een leger van 12000 burgers met 18 kanonnen dat in uooi deiyke richting afin archeorde De militaire medewerker der Daily News verheugt er zich over dat generaal Joubort eefl zoo aanzienlgke strijdmacht nog in het noorden van Natal gelaten heelt Want egt iiij hoe meer Boeren daar blgven des te minder hoeft lord Roberts in den Vrijstaat te bevechten en toch moet de beslissende slag thans in den Vrijstaat en niet ii Natal worden geleverd Evenwel generaal Jonbert kan elk oogenblik hulp n ar den Vrijstaat zenden en nn de toestand aldaar zoo veranderd is zal hg zijn maatregelen wel reeds genomen hebben Dat hg juist deze laatste dagen zich te Pretoria bevond om met President ICruger te raadplegen is bekend Wellicht zgn al de Boeren nit Natal teruggetrokken ter concentratie in het noordelijk deel van den Vrijstaat met uitzondering dan van de 7000 of 9000 die bg Biggersberg in zeer sterke stellingen aan Buller den weg versperren Vreemd dat we vandaar nog maar niets hoor n Spijt ai die overwinningen van Roberts de Kölnische Zeit volstrekt geen gen dunk van zijn leiding I De slagen van Osfontein 7 Maart en Driefontcin 10 Maart bobben getoond dat de Engelsche krggsiïunde niet is op 4e hoogte van haar taak en niet in staat den Boeren ernstige nederlagen toe to brengen Er zgn fonton in de leiding en bg het in t vuur brengen der troepen begaan fouten zoo groot dat zg niet grooter kunnen zgn Zelfs ontbrak hier de verontschuldiging dor onoverkomeIgke tcrreinmoeilijkbeden waarmede men by de Engelsche nederlagen in Natal hoofdschuddend tevreden moest zgn Verspreide Berichten Ekankuijk De koetsiers te Pargs zgn voornemens voor de opening van de rcntoonstelling het werk te staken indien eenige door hen gestelde eiscben voor lotsverbeteringniet worden ingewilligd Te Tonlon zgn eergisteren uitstekende geslaagde proeven genomen met de onderzeesche boot üoubet Binnenkort zal onder redactie van Clémenceau een nieuw blad verschgneji waarvan de naam nog niet bekend is het zich eerst weinig aangetrokken doch zoodra hij hoorde dat men op zijn grondgebied den revo lutionnairen vrijheid boom had durven planten ontitak hij in hefiigen toorn en zwoer dat hij nooit meer den voet zou zetten op zijn landgoed Beauheu En hij hield woord het kasteel bleef onbewoond Om de volle waarheid te zeggen dient hier nog bijgevoegd te worden dat de markies zich bij zijn besluit ook eenigizins had laten leiden door de tantrekkelijkhcid van het leven te i arijs Nadat hij echter eenige jaren alü bon vivant had voortgeleetd begon al die drukte hem ten slotte tegen te staan en trad hij in het huwelijk l ne jonge vrOiiw eene dochter van den hertog de Blign y was iemand met een teerhartig gemoed en eene gelukkige kalmte van geest Zij aanbad haren echtgenoot en wist met zachte toegevendheid het oog te sluiten voor zijne zwakheden De markies behoorde tot die eigenaardig zwakke karaktera die alleen voor hun genoegens leven en die toch te allen tyde bereid zouden zijn om voor hunne metieraenschen door het vuur te loopen Wanneer de markiezin hem nu en dan eens ernstig en vriendelijk onderhield over jiijne groote Mvakheden en fouten kuste hg haar de handen en riep met tranen m de oogen 0y zijt een heilige Maar den volgenden dag begon hij weer van voren of ftan Drie jar n duurde hunne l nderlinge goede verstandhouding Uit hun huvjelijk waren twee kin deren geboren een zoon ert een dochter Octave en Clara die door hunne moeder met groote zorg warden opgevoed Bi de ontwikkeling van den Ësterhazy sehrgft in een brief aan een Parijsch blad dat hg voor den Pranschen consul te Londen viermaal uitvoerig getuigenis heeft afgelegd terwyi hg hom copioën van belangrgke brieven heeft ter hand gesteld Na de opening der Tentoonstelling 15 April zal de president dor Republiek 18 April een groot feest geven in het Elysée Beloie In de kazerne te Borgerhout zgn gisteren goedgeslaagde proeven genomen met telegrafeeren zonder draad DeSEMAKKSH Gistermorgen is te Kopenhagen een groote machinefabriek door brand vernield de schade wordt op li millioen kronen geschat ITIUI Koning Umberto heeft Crispi telcgraflsch een spoedig herstel toege wenscht Er is sprake van dat de koning een expeditie onder Nansen zal zenden om de noordpoolexpeditie onder don hertog d r Abruzzen die 12 Inni 1899 vertrokken is op te zoeken en zoo noodig hulp te verleenen Hoogst verbaasd ia men over de houding van het genieentcbestnur van Milaan op den verjaardag van den koning U Maart Niet alleen weigerde do magistraat deel te nemen aan do feesteiykbeden maar hot verbood bet gewone concert op bet Scalaplein BINNENLAND STATEN GENEKAAL TIWBKnm HJJWBfl Zitting van Vrijdag 16 Maart 1900 Bg de strafbepalingen tegen de onders werd tevens behandeld het voorstel van de heeren Van Kol Schaper en Troelstra om aan werkgevers die een schoolplichtig kind gedurende schooltijd laten arbeiden dezelfde straffen op te leggen als aan de ouders en verzorgers en znlks wegens de strnfrechtorlgke leer der medeplichtigheid Hoe onzodeiyk dergelijke handeling der werkget ers achtende meende de Minister dat dit belang geregeld moet worden in de te herzienen Arbeidswet doch niet in de Leerplichtwet Bovendien zouden nu gestraft worden de werkgevers die de kinderen in den verloftgd veldarbeid laten verrichten jongen erfgenadm had ij vooral getracht daaraan een ernstige en krachtige richting te geven Hij de dochter werd meer gelet op het aankweeken van die zachtere eigenschappen welke haar tot eene hethebbende echtgenoote zouden kunnen vor men Doch door een zonderlinge speling der natuur waren beiden juist het tegenovergestelde van hetgeen de moeder had gewenscht l e zoon was het getrouwe evenbeeld zijner moeder even zachtainnig even vriendelijk en tevreden De dochter had het onstuimig karakter van haren vader Natuurlijk kon beider opvoeding dese karakters wel plooien maar niet in den grond veranderen Toen zij grooter werden was Octave een vriendelijke en beleefde knaap en Clan een ecnigizina hooghartig meisje geworden juist zooala hun kindsheui hét voorspeld had Het tweetal kinderen kreeg intusschen weldra een gpeelraakkcr De hertog de Üli ny was bij een wedr ongelukkig om het leven gekomen door een val van zijn paard Zijn eenig kind Gaston zijne vrouw wa reeds lang overleden werd na de begratenis bg zijn tante in huis gebracht en daar in den familiekring opgenomen Hij wan iets ouder dan Octave en Clara doch werd op dezelfde wijze opgevoed Het was gelukkig voor hem want aan zyne vorming wa tot dusver slechts weinig zorg besteed door den vader Toen de jon e knaap de Bligny bij de faimlie Ie Beaulieu in huis kwam was hij ook tamelijk zwak van gestel en had hij reeds allerlei wijsheid opgedaan die voor zijne xedelijke ontwikkeling alleen schadetijk kon zijn