Goudsche Courant, vrijdag 23 maart 1900

waarby ochter do boor Do Visser an Karoio swe cu u l j ft 4 k TIlH van nropntt lpll II i i cAiinj winturdlfiDSt 1899 1900 AaDgevangeD I October Tyd van i rwnwiciu 10 10 10 17 10 17 10 14 lO Jl 10 40 10 18 11 U l Biln nwUiMit baw j 40 I SO I 3S Üm iM f le u i U JO otterdam B 8 11 08 10 41 11 88 Allan if Dl ia i Allo 1 e li Uim Eim kgk UU 1 Of i mli Z ii4 I Umitt DIm J ii a l n to r toarhli lu dB KOTTXRDAII 90nDA tin nn 7 M 7 11 1 40 7 1 1 40 18 1 18 d 1 I kl gbi ta t 1 t ll g H l KoniRDAH 90UDA i ntf 11 0 11 18 11 M r U S4 n i i i 10 11 10 10 10 18 10 1 X l 4l 8 08 8 14 00 S8 10 0 10 17 10 41 rMUltoUtt t mf ki lil pnlkmi ri ff 10 41 11 4 IM Bol l blr i U il üi l 4 10 01 10 40 11 18 10 18 10 J7 10 8 10 44 Ito It 44 OOUBA 1 N 1 0 1 01 8 14 S l 1 1 1 l soV M 4 l 4 4 US ifl 4 4i 10 7 II 10 8 41 W 1 48 8 80 7 81 8 80 8 O 80 0 00 11 80 11 1 It OfO l tl 8 80 8 41 6 0 8 38 7 80 8 1110 00 I I 7 17 7 84 18 0 84 1 US 10 8 18 11 1 01 141 18 4 17 4 18 8 17 7 81 8 14 ll 11 10 ia Óa 7 14 8 88 8 18 8 10 14 10 11 ii e i O 0 66 7 68 8 81 8 4 0 10 11 10 11 88 11 0 1 17 S 08 S tO 8 8 M 1 88 8 1 1 7 1S t XI lO UO 10 84 8 18 8 8 8 14 r 10 88 ll 1 7 4 81 7 l 10 14 l aO 1 0 8 SI 10 48 l 8 4 8i J S 4 1 10 7 17 7 17 M 01 a t lO t U lt 11 11 It tl 0 1 40 8 18 4 41 1 M 8 10 7 1 7 1 10 01 lO M U l trent het herhalingsonderwp tegen Dr Kny J per oritiek betoogendc dat unilormiteit joist 1 vermeden is door de regeling vun de vakken de lesnren de aanwping van het personopl en de schoolgeldhelfing op te dragen aan de gemeenteraden naar plaatseljke behoeltcn Spreker ontraadde hot voorstel Ketelaar lot vermeerdering van bet minimum aantal lesnren van 96 tot 14 + per jaar had geen bezwaar tegen uitslniting van de avondlesuren voor meisjes en was bereid de overgangsbepalingen milder te maken De Minister constateerde dat by de bepalingen van bet herbaliugsonderwös bet bjzonder ónderwih m beter conditie is dan het openbare onderwys want voor debyzondere vakken niet begrepen io gewoon scboolonderwijs wordt geen akte vcrbiscbt Ook later by een evontneele subsidie regoling zal de minister stryden vour zooveel mogelyke vrybeid van bewoging ook voor het byzondor onderwys Heden van vry tcllmg is o a minstens 96 lesnren op een luidere school Vervolgens verdedigde de minister de onmisbaarheid van bet voorgestelde hurbalingsondcrw s Kindereu die op 12 jarigen leeftyd de school verlaten zgn niet met voldoende kennis toegerust ook als men let op de to tneraonde eischen Met klem beval de Ministar hol herbalingsonderwys aan at groot volksbelang verwerping zou bot Leerplicht ontwerp zeer verzwakken Na beslrgduig door den heer Ketelaar van de bedenkingen der oppositie verdedigde de heer Van der Zwaag het herhalingsionderwys vooral nu ook van de linkerzydo de bestryding worat geboord De cerb arheid8bczwaren der recbterzyde arbt hy ongegrond maar aan ouders die dezen vrees koesteren wil hy desnoods vry tclling geven Krachtig bepleitte ipreker de intelleclueele ontwikkeling van het volk daarby opkomende tegen de bewering dat ten plattelande bet herbalingsoiidensys niet gewaardeerd wordt Het slechte bezoek vloeit voort uit do van alle kanton ondervonden tegenwerking ondor herhalingsonderwys verliest het ontwerp voor spreker allo waaide en wanneer dut onderwüs wordt verworpen zal hg los van politieke bedoeling togen hot ontwerp stemmen Dr Kuyper repliceerend bandhaaide zyno bezwaren Do regeling door de gemeentebesturen van hel onderwüs door den minister heden ochtend geschetst wordt In do wet gnmist De uitslag der stemming was dat met 49 tegen 4H stoiumou is aangenomen art 34 van het leerplicht ontwerp waardoor do in art n der wol op hot lager onderwys aan do gemeenten opgelegde voorwaardeiyko verpliobting om zooveel doenlyk gelegenheid te geven tol hel ontvangen van borhalingsonderwys veranderd wordt In eone stellige verplichting By de daarna gevolgde stemming over art 86 waardoor op bet aldus overal voorgeschreven horhalingsonderwys toepasselgk gemaakt zou worden de leerplicht werd het zwaartopuht verplaatst door 4e stem van den heer Pynappel van wien bekend was dat hy legen leerdwang in eiken vorm gekant is Het artikel werd dientengevolge met 49 tegen 4H stemmen verworpen i ff 8 98 0I I il 8 10 1 08 8I iluudi 1 7 10 7 M 1 Maordreekl door 7 17 Mieuwwkmk TM 0 palU 7 41 I EtoNgidun H 0 110 7 10 aottordmllD F Rotterdam B LU U Ot Itotterdum Beun Rotterdam D F otlordam M 4 48 Oapelle 4 68 Mieuwmlierk I 4 MoonlnioM H 9o d 1 10 1 41 1 8 8 08 8 14 0 8 10 7 44 Alli4 1 k l 7 11 8 0 8 41 8 11 7 87 7 48 t 0 14 I U7 8 8 S l Qoudl tevenhttiMB Moerkapelle 8oet r eerZegw d Voorburg Hei Woerd Utt eeht Ulieokl Woerden Oudew Uoadi Rechteriyde stond tegenover linkerzgde waarby echter de boor De Visser Van Kar nebeêk Baste rt De Beantort en Tydens zich van de regeeringspartg atscheidden De heer Tynappelgaf hy beide stemmingen den doorslag Afwéïig waren de hoeren Tak Schimmelpennink en Van Kerkwgk Gemengde Berichten Uit Amsterdam schrflft men Voor de rechtbank alhier werd gistermiddag oen kleine stratzaak behandeld dateerend nil het jaar 189H In de maand Juli van dat jaar kocht een dorpsschtldor te Hiddorkerk van een reiziger des hoeren Oatf te Gouda sAj pakjes droge verl tegen 5 cent per pakje Hy kreeg echter tienmaal zooveel 5 K pakjes tocgezondcu en de heer atz disponeerde aUoo niet over t 3 50 maar over f 2 Daar nu de beer Catz een door den schilder onderteekend koopbrielje loopende over f0 pakjes in zyn bezit had deed hy den klant eeu proces aan De schilder word veroordeeld tot betaling maar toekende tegen hot vonnis verzet aan Het gevolg was dat oen nader onderzoek leidde tot het vermoeden dat de reiziger zich by het opmaken van het koopbriefje aan valschboid had schuldig gemaakt Verder kwamen eenige getuigen uit Uiddcrkork verklaringen afleggen waaruit bleek dat de reiziger don schilder verzocht had zyn naam op een blaadje papier neer te schrgven ten einde bg bet toezenden van hel bestelde vergissing iu het adres te voorkomen De schilder schreef dus zgn naam op hot blaadje papier dat do reiziger uit zgn notitieboekje gescheurd bad maar alleen om als adres te dienen niet als onderteekening vau hetgeen do reiziger er boven zou gelieven to schrgven Ook konden do getuigen pertinent verklaren dat de schilder na lang aanhouden van den reiziger slechts 50 uiet 500 pakjes had besteld En aan hot brieljo was te zien dat de bestelling eerst later boven den naam was geschreven en dat er zelfs met het schrift ietwat geknoeid was om al de woorden boven den naam Ie krggen De rei iger hield logen de veklarlngen dor getuigen in vol dat do schilder hem 5 X pakjes had besteld en dal er niemand hg den koop tegenwoordig was geweest Door hel O M werd wegens valschhoid Hl geschrifte gevangenisstraf voor den tyd van drie maanden geëischt Een treurig drama werd afgespeeld op de Huls te Sompelveld Zekere J Hputs werd na een korte woordonwisselling met zgn zwager H door dezen met een geweer zoodanig in 4e zgde geschoten dat na enkele oogenblikken de dood intrad Ue dader is bereids in verzekerde bewaring genomen Men deelt mode dat de quaestie ontstaan is over hot inbeiit nomen van een schuur Do dader wilde deze in gebruik nomen tcrwgl de verslage er nog in was met zgne goederen U SI f U 4t 1 11 11 ll l lO Ull lUll 11 80 11 41 11 8 10 41 11 48 1 Men vraagt zich dikwgls af hoe de verhouding is tnsschen Duitscbland en ElzasIjotharingen Dr Wolfram archiofdirectenr in Melz heeft hierover onlangs een redevoering gebonden Erankryk had toen het die streken in bezit kreeg ze zoor geleide Igk geromaniseerd dit ging vooral goed bg Lotharingen dat toch al een hoofdzakeiyk Romaansche bevolking had Doch a n de Elzassors lieten de Franschen zooveel mogelgk hun taal gebruiken en rechtspleging behouden Dit Dnitsche element in den EUas maakte het Duitscbland gemakkelgk dé inwoners met do regeling van 1870 Ie verzoenen Meer moeite hadden de Daitschers mol Lotharingen hoewel jdeze provincie slechts 15 pC t der bevolking der veroverde streken bevat Doch ook Duitscbland gaat in zgn germaniseoring zeer geleidelgk en zachtzinnig te werk De universiteit te Straatsburg en de Schouwburg waar in El znsdialecl gesproken wordt moeten zich in bloeienden toestand bevinden Doch vooral hoopt dr Wolfram zullen do inwoners van de rgkslanden zich met de toestanden verzoenen als ze gaan beseffen welke groole matirieele voordeelen de vereeniging met Duitscbland en zyn uitgebreide grootindustrie afwerpt Aan een particulier schrgven van Harrysmith B Febr van mej Slot hoofd van den verplegingsdienst der tweede Ned ambulance Ie s Hage ontvangen is t volgende ontleend Sinds eenigo dagen zyn wg te Harrysmitb waar dr Koster een tgdelgk hospitaal heeft overgenomen Het is oen nieuw schoolgebouw tot ziekenhuis ingericht Wg werden met vreugde ontvangen onze komst werd mei verlangen tegemoet gezien er was dringend behoefte aan hulp Er is voel te doen wg bebbeu voorloopig 30 patiënten waaronder 14 typhuslgders allen afkomstig nil het lager de overigen ztjn gewonden Vele wonden staan slecht maar dr Koptor hoopt door een zorgvuldige behandeling velen hunner te kunnen genezen bovendien is de constitutie der Boeren zoo door en door gezond Dr Pino maakt nn bg Linckcrossing f f bet veldhospitaal in orde den gewonden van Harrysmilh wordt daar dan do eerste genoesknndige hulp verleend daarna worden zg por trein of ambnlancewagon naar ons hospitaal vorvord we krygen op die wyze de wojiden niet zoo geïnfecteerd Toen wg hier kwamen stond aan het hoofd een Engelsche verpleogijtor die my welwillend de leiding overdroeg ik stelde haar voor hel bestour voorloopig te behouden doch zg zeido dal de president van den Vryslcat den wensch geuit bad dat da Nederlandsche ambulance voor do gewonden zorgen zou Het is hier bgna geheel Engelsch de meeste huizen zyn dan TerUten den winkels zgn geslo en en de menschen gevlucht met achterlating van have en goed Als bet veldhospitaal klaar is gaan do zusters om beurten er heen dè broeders biyven er allen Suiker on petroleum zgn nóch in den Vrgslaat nóch in Transvaal moor te krggen als onze voorraad olie op is zullen wg kaarsen moeten branden Hot klimaat is hier heeriyk De brief eindigt aldus Verlenging van verlof zou ons zeer welkom zgn er is zooveel te doen en we zyn zoo mooi ingericht 4 48 4 1 k I OI t os 1 18 1 1 07 I U 1 18 4 08 I U i SO 4 87 4 58 18 04 411 l t 09 S8 l IS I Oi 8 J 1 i ns 8 09 1 8 U 4 40 4 10 4 7 l 4 10 1 4 l In verband met de hooge metaalpryzon wordt te Rotterdam voortdurend koper lood zink tin en gzer gestolen öowoonltjk jyn iiet de opkoopers die deze diefstallen in de I hand werken door aanwgzing te doen aan de dieven en de hulpmiddelen als roeibooten bandwagons enz te verschaffen De politie slaagde er reeds in de hand te leggen op enkelen dier elders die eerlang zullen terecht staan evenals hun medeplichtigen Op groote schaal is thans weder een gzerdiefstal gepleegd op de scheepstimmerwert van Gebrs Kortlandt aan de Houllaan welke werf aan de Zalmhaven grenst In de laatste dagen werden blokken ballastgzer vermist welke op de werf lagen en behoorden in loodskotters van Hoek van HoUand welke aan de werf ter reparatie liggen ongeveer 7000 K ö werd vermist Er word besloten scherp toezicht te honden en Zaterdagnacht ruim 4 uur zag de waker een roeiboot waarin twee kerels bezig waren blokken yzor te laden Onmiddellgk schoot hy toe doch werd in het donker door de kerels met de riemen mishandeld en weerloos geraakt terwgl zg zich mot hun boot en het gestolen gzer uit de voelen maakten aan de overzgde der Zalmhaven bg den Westzeedyk he gzer aan wal brachten en aan do handen der rivierpolitie die in een roeiboot naderde wisten te ontkomen De schade door dezen diefstal bedraagt ongeveer f 700 Het voorloopige onderzoek bracht aan hot licht dat bg een der gfoDtste oudroestkoopers die met de kleinere opkoopers in da achtorbnurten in betrekking staat ruim lOO OOO K G gzer werd aangetroffen waaronder een deel van het gestelene Voor yzef wordt door de opkoopers thans ongeveer 6V cent per K G betaald Gister werd voor den Hoogen Raad de openbare behandeling voortgezet van het verzoek lot revisie van obrooders Hogerhuis Advocaat generaal Mr Patgn deelde omtrent deze zaak mode dat na het nieuwe onderzoek en na de beteekening van het requisitoir van Z E H A aan de verzoekers van do zgden van dozen geen gebruik is gemaakt van do bevoegdheid tot het indienen van eeno memorie Daarom bepaalde de advocaatgenoraal zich vaorloopig er toe zich te refereeren aart zgn requisitoir tot afwgzing van hel verzoek De gemachtigde van de verzoekers Mr Z van den Berbg trachtte daarna aan te toonon dat na het nader onderzoek het bewgs voor zyn meoning dal er revisie moet volgen niet is verzwakt doch integendeel ie revisie onafwysbaar is gebleken De Hoogo Saad zeido pleiter heeft voor zich een dossier van een hoogst ééhzjjdig onderzoek Allqen door revisie in deze z k toe te staan kan z i opheldering komen over hetgeen nu nog duister is En de Hooge aad zou aan Nederland eene weldaad doen door hier revisie toe te staan De arroudissements rechtbank te Leeuwarden l eft in fignurlgken zin gesprokeii kort golfden over niet minder jan 22 mannen een doodvonnis uitgesproken Het zyn 22 visscherlieden nit hol dorp Wierum die den 1 December 1893 ter viscbvangst in zoo waren gegaan en bg den toon gebeerscht hebbenden hevigen storm mot hun schepen door de golven werden verzwolgen 7 10 8 08 1 10 1 17 B t P 1 1 MO 8 18 r 10 0 10 1 ll il t 88 10 18 8i 18 8 17 8 17 8 84 8 41 8 18 l tO 48 7 t 8 10 8 18 E 8 41 8 4 t 40 Op verzoek van belanghebbenden weduwen en anderen is thans nadat op last van de rechtbank de bg de wet voorgeschreven drie oproepingen in de St Ct van maand tot maand waren gedaan zonder dat do opgeroepenen waren verschenen door haar 1 verklaard dat er rechtsvermoeden van overlyden van genoemde 22 personen bestaat Een der weduwen die reeds vóórlang plan had te hertronwen zal daartoe thans kunnen overgaan voor de overige weduwen is daartoe nn mede de gelegenheid geopend In de Tel komt in een brief over den slag by Spionkop hot volgende voor Op den godenkwaardigen 24n Januari don dag der hevigste gevechten aan de BovenToegela bestormde een klompje van twaalf Lgdenburger Boeren een der kopjes waarop de Engelschen zich binben opgestapelde klipmnren badden verschanst Onder dat klompje Boeren waren twee Hollanders de broeders JUo die ook alreeds te Elandslaagte in her vuur waren geweest Kruipende met het geladen mausergeweer in de hand was ons twaalftal boven op het kopje gekomen en had nu het hevige geweervuur der op veertig treden afstands verschanste Engelschen te trotseeren die van achter hun ongeveer drie voet hoog opgestapelde klipmuren lagen te schieten Langzaam gebruik makende van de alom gezaaid liggende klipbrokken voor bedekking kropen de Boeren nader tot de schansen ook steeds doorvarende Dit daurde onzen Olie s biykbaar te lang want tot op dertig treden genaderd sprongen de twee boertjes eensklaps op liepen ongedekt zoo hari zg konden naar de schansen der Engelsehen sprongen op de drie voet hooge schansmuurtjes scholen van daar ieder de vgt schoten die zg in hun mausers hadden op do achter die muurtjes liggende Engelschen è bont portant af en liepen toen zoo hard zg konden naar bun kameraden terug vóórdat de maats der doodgeschoten Engelschen eigouIgk goed begrepen wat er gebeurd wis Dadelgk daarop bestormde het twaalftal do schans en werd deze door hen genomen Een dapper stukje voorwaar en door de Boeren zeer gewaardeerd Op hel stuk van moed en van toewyding aan de zaak der Boeren is de goede naam der Hollanders verzekerd Niet minder ook wat betreft de liefde en loewgding der Hollandsche dokters en ambulances De gunstige roep daarover is algemeen Natuurlgk is de gelgkheid van taal hier oen bolangryke factor ATJKH De Javabode schrgft naar aanleiding van het bpricht dat teangkoe Tji Pousangan overleden is Er is kans dat het overlijd n vantcungkoe Tji Peusangan een zonderling waaraan men nooit houvast kon krygen eindelgk rust zal brengen over dit landschap Hg heeft nooit dan onder den drang der omstandigheden aanraking willen bobben met het Nederlandsche gouvernement en die omstandigheden zyn juist ons door het toeval in dat staatje nooit byzonder gunstig geweest In 1898 is er na afloop der PediS eipeditie wol kort gbageerd maar toen viel de slechte moesson in en toen generaal van Heutz verleden jaar faiar wilde beginnen schoon schip te maken dwong het Optreden van tenngkoe Tapa hem te spoedig door te rukken naar Kenreutol Zoo ontsprong tenngkoe Tji telkens den dans en bleef iu zgn rgkje de toestand zoodanig dat hel noodig werd geoordeeld daarin een mobiele kolonne te onderhouden Een van de broeders van den overledene die zgn eigen belang beter begrgpt en in Juiii 1899 de expeditie zeer voorkomend ontving zal nn wel aan het bewind komen en dan is do toestand langa den legalen Atjehschen weg geregeld PosterUeD en Telcgraphle Benoemd 16 Maart Tot brievengaarder te Engelen A de Kemp thans postbode e Berliknra 1 April Tot directeur vaij het postkantoor te Borkeloo J Warnaars Jz tbafls commies der postergen 2de klasse te Middelburg tot briovengaarder te Willemsdflrp C M van A Verplaatst 1 Maart De klerlf der postergen en tele graphie late klasse J P van der Voet van Rotterdam postkantoor naar Alfon in plaats van naar Assen geljjk ten onrechte we d medegedeeld 12 Maart De commies der postergen enletegraphie ide klasse A van den Eelaart tydelgk te Dordrecht postkantoor naar s Gravonhage postkantoor Haart De klerk der poslergen en telegraphie 2de klasse mej C J de Haan van Rotterdam telegraafkantoor naar Utrecht telegraafkantoor Maart De klerken der postergen en telegraphic 2de klasse mej E de Hartog van het bjjpost en telegraafkantoof Potgieterstraitt naar het hoofdtele graalkantoor sa C J van Teylingeo van het hoofdtelegraafkantoor naar het bgpost en telegraafkantoor Potgieterstraat te Amsterdam 1 April De klerk der postergen en telegraphie 2de klasse mej K de Haas van Amerongei naar Tiel Overleden 6 Maart De klerk der telegraphie 1ste klasse E P 1 Reiche te Arnhem STADSNIEUWS GOUDA 22 Maart 1900 De heer J van Delft kapitein van bet 4e neg inf alhier is Igdelgk gedetacheerd by het Ie rog vest art te Utrecht tot bywoning van een cursus Met genoegen verwgzon wg onze geachte lezers naar achterstaande annonce omtrent de door don heer H C van Stavoren op Zondag a s andermaal te houden lezing over Transvaal in Woord on Beeld en hopen het spreekwoord een profeet is in zgn eigen land niet geëerd bg deze gelegenheid niet in toepassing zal mogen gebracht worden To iieer daar de helft der netto opbrengst zal blrekkon ten voordoele der weduwen en weezen der in den strgd gevallen boeren Haastrbcht 19 Maart Vrydag 16 Maart had ton overstaan van den Kykslandbonwleeraar den heer U 1 Mansholl het overgangsexamen plaats van de leerlingen van den landbouw wintercursos alhier waarby ook tegoni oordig waren de loden dor Commissie van Toezicht en het bestuur der afdooling Gouda Na afloop kon hel hoofd van den cursus de heer A Kars namens den hoor Mansbolt meedeolen dat hy geen bezwaar had al de leorliiigon te doen overgaan en betuigde zgne levrodonheid over de vorderingjn der leerlingen De Edelachtb heer Mr Viruly burgemeester van Haastrecht en de heer Breobaart voorzitter der atdpeling gaven hunne hooge ingenomenheid met hel onderwys te kennen en de laatste dankte de onderwgzors voor hun yvor en den beer burgemeester voor de welwillendheid on medewerking in zake den cursus De namen der leerlingen zyn A Hooft H Wirtz D Voorsluis Johs Baars W A Spruit J Bot lob van Vliet E Boere e Dogterom H Langerak en P Teenen Zeïeshuiz 14 Maart üo toestand van den watermolenaar K v d B Maandagochtend door een sneltrein aangereden is vrg wel Zgne borstkas is ingedrukt een rib ep een arm zgn gebroken terwgl zgne boenen geknensd zyn Bg het hoesten vloeit nog bloed uit d n mond Het voedsel dat hy gebruikt i evenwel vandaag niet zooals den eersten dag onverteerd teruggekeerd van daar dal men hoopt dat hg behouden zal biyven Dat hy voel pgn moet Igden zal leder begrypen te moer daar hy bg zgne kennis is 363 oteStaats loterij Ie IClasH Trekking ii Dunderdsg iï Mesrt No 14831 en ISOBO ie ler 1000 No 18 1 ï 100 PriJEen Tae SO 07 37B8 7188 11418 11139 I31 1 U 18063 71 4178 7 98 9S8S 11380 13210 tl H 400 43 i 7111 9694 11419 97 I6 88 1980S 1068 4774 861 9744 181IS 13414 1 6 1114 1481 97 8111 9984 1 1 4 16 16041 ft 84 S 86 8 1006 18360 13507 18180 1874 2613 683 88 80 11404 63 1SM6 1 84 8746 giS9 8881 10 13 99 98 17187 18931 94 04 b83 46 11110 13676 17S37 191 1 3041 67 891 10347 1H8I 13 7 I7 t l 1976 8174 6 38 9044 1046 98 140SS 176 1 1B8 3174 83 9 97 10 ISltl 11037 llOll 9 S 3741 Ie KalfU Se Lgst Ne l3 0 m i 13808 ltA RKTBBRICHTEN Qouda Maart 1900 Bij kleinen aklnvoer was de stemming voor gr i nen heden leer vaat met matige kooplust Tarwe Zeeuwsche 6 50 è 6 70 Mindere dito 6 10 4 6 30 Afwijkende 5 60 4 5 80 Bolder 5 80 4 6 Rogge Zeeuwsche 5 10 4 5 50 Pplder 4 65 4 4 90 Buitenlandsche per 70 kilo 4 üerst Winter 4 o 4 85 Zomer 4 50 4 4 75 t bevallier 5 5i75 Haver per heet 3 40 4 3 75i fr oo kdo r 5 4 7 80 Hennepzaad Inlandsche 11 50 4 u Buitenlandsche 6 4 6 50 Kanariezaad 7 50 4 8 Koolzaad 9 35 4 9 75 Erwten KooVerwten 7 25 4 8 Niet koekende 6 15 4 6 75 Buitenlandsche voererwten per 8a Kilo 4 Boonen Bruineboonen 8 50 4 0 50 Witte boonen 0 75 5 i Paardeboonen 5 8o4 6 io Duiveboonen 7 4 7 40 Mai per 100 Kilo Bonte Amerlkaansche 5 50 4 5 70 Cinquantme 7 50 4 760 Odessa 6 4 6 35 Karweizaad per 50 Kilo 4 ViiMARKT Melkvee goede aanvoer handel en prijzen matig Vette varkens wemig aanvoet handel vlug 19 4 21 et per halfKG Biggen voor Engeland red aanvoer handel vlug 17V1 4 i8 i et per half K G Magere Biggen goede unvoer handel vrijwel 0 70 4 i per week Vette Schapen redcl aanroer handel flauw ƒ 14 4 ƒ 21 Lammeren aanvoer handel ƒ 4 Nuchtere Kalveren groote aanvoer handel vrijwel 5 4 8 Graskalveren aanvoer handel 4 Fokkalveren 8 4 17 Kaas aangevoerd 16 partijen handel red vlug ie kwal 27 4 29 2de kwal 24 4 26 zwaaniere 32 NoordHoUandsche 4 Boter goede aanvoer handel vrijwel Goeboter 1 05 4 ƒ 1 15 Weiboter ƒ 0 90 i i per Kilo i ieuwe zending prachtigre DAMES en HEEREN Oeensclie Qlacé Handsclioenen A VAN f S Az Md 1 aillenr Kleiweg E 73 OOUDA Telephoon Io 31 Beurs vaii Aiiislerdam Slotkrs Vikr 81 M V 3 100 f 88 83 i y 4 I is 981 101 67 l lOOV 34 O s 91 t 831 488 14 MAART KlsiauHU Otrt Ned W S I Vi dltu liU illtc 3 iliio ililo dilo 3 4 ollSii Ul l Goull 1881 984 iTaLH lMokr ring 1861 81 6 OoeTlNl Obl io 1 apier 1888 1 dito iti s lrer 1868 1 PoKToaiL O I mot coupon 8 dito ticket 3 S7 10 Ol sl 164 96 188 U0 90 1143 tSi l ir 16 181V 97 u lOOlVi 100 114 141 6 I lOi I 74 104 87 is V tT U Bianenl 1894 4 duo ieeons 1880 4 dtio bil Ruth 1889 4 ri to bg Hop 1889 90 4 d toln goud lien 1893 8 flito dito dito I8S4 6 drxHtl Ferpel sohul I 1181 4 TulKlu üeitr GuuT Ie n 1890 4 Ge l euing serie D leo leenin aeneO ZoiDAri Rp r oblg 1S9 nUlsioa Ub Boh 1890 8 ViNi ICILL Obl 4 oniwp 1881 AviTUDaM Obligalian 1S 8 loTTItUlAlI Sta l ieeU 1894 3 NlD N Afr H niles ind Aroiu b T b M Certitoaleiil eliHaalseh n j dito I Am Hypolheekb puiidbr 41 Uult M j lerVontenl uud i s Or H p ilh ekb psnJbr 4 Nedarlands ha bank aaud Neil Huidelmaatseli ditoN W k Pao H p b pandbr 8 Rolt H7 olhwikb pancllir 4 Utr Hjrpolheekb drio 4 OieriNK Ojst HoQfT biuIcnaQl iBni Hfpotlieukbsuk psudb 1 AlllUEa Eqnt hjrpoth pan Ib 4 Huw L O l r Libn ren KiD Holl U 8poor Hij ssod Uy 1 1 Eipl T 81 8pw saad Ned Ibd Spoorwegm artud Ned Zuid Afr 8pm aand 8 ilito dito ilito 1891 duo 1 UBSpoor l 1887 89 AEk l 1 3Zuid Iuil 8p mij A H obl 8PoLKN Wirschau Weeuen aand ami Or Ruis apw Mg obl 4 ïaltiaeho i ito aan I Faatowa dito aand IwaBjï Dumlir tito BAud 1 Eursk Ch Asow Sp kap opl 4 dito dito oblig AliniaA IV O Pao Sp Hg old 1 OJlio fc Notlb W pr C r uüil diloditoWiu ai l eler obl 7Denver k Rio Gr Spm eert T a lUioois Central obl in goud 4 Uuiar kNa kiilliOeil T an l Haii o N Spw M Ia bvp o 8Kiss Kaoiai T 4pCt pref Mod N Tork Oulas o k West aand Penn dto Okio oUig 8 Ongon Calif I o hyp io goud v s 81 Paul Mini Maait obl On Pao Hoof Iga obig 48i dito dit Line Ooi Ie kjrp O 6 Cuaoa Gin 8oulh Chert r aauil f l sTm C Rallw kNa leli d e 0 Aoislerd Omnibus H j aaud 160 Eotterd Tnuiiw Haals i aid tlO NlD Stad Amsterdam saod I 108 ütad Boilerlam aand 8 lOf BllAll 8bd Antwerpen 1887 8 J Slail Bruleel 18881 100 Ho Thri R gnllr Oiaelseli 4 117 Ooann suaulrenig 1880 1 11 K K Omi B Or 1880 8 101 SpUii BladMadri l 1 1888 34 Nin Ver B I A V po I rl ONTV ANOEN eno ifroole kfuzc EN OSTUMES TAlLLKÜIt Specialiteit in CO si UMES MANTEI S en JAPONSTOEFEN Een bri f uit Enter Overijsael Wg gevoelen ons steeds gelnkkig de attesten te pobliceeren van personen die sedert langen tgd door allerlei soort Tan ziekten beproeld te zgn geworden hniuie gezondheid door eene rationeele eg krachtdadige behandeling hebben terug bekomen behandeling door onze zorgen en raadgevingen aangegeven Deze attesten hebbeu ïoor ons eene dubbele waarde wanneer ty van tuischenpersonen komen die de aangevers geworden zgn van oen loejrogel die de genezing van een hunner beeft bewerkt Zoo schrytt ons Tnfir Damhuis te Enter Reeds peraooulgk de weldadige uitwerkingen op ragn eigen lichaamsgostel ondervonden te bobben achtte ik het mg tot plicht de Pink Pillen van Dr Williams aan mgne buurvrouw luBr i Dissels aan te raden Zy f as sedert jaren lydende aan groote vermoeidheid kortademigheid pgnen in t hoofd en rog zoo zelfs dat ig morgens niet alleen kon opstaan leed ook aan hartkloppingen on pgnen in armen en beeneo kortom Tuffr G Dissels volgens portret zy bevond zich in een beklagenswaardigen toestand en niets mocht haar baten Thans na t gebruik op rege1n atige wyze dezer Pink Pillen is zy gebeeF hersteld zü kan geene woorden vinden U dank te zeggen voor hare genezing en belast my U dit te schryven en ik zend U te geiykertgd haar portret waarvan hierboven de afbeelding In nog andere gevallen hebben deze Pink Pillen buitengewone uitkomsten gegeven Tan gevolge van koortsen en ernstige ziekten heeft men ons verrassende voorbeelden gegeven van het terugkeeren der gezondheid Hevige rhumatische pgnen zyn verdwenen Uitgeputte maiinen door overdreven arbeid of andere oorzaken hebbeo hunne vroegere krachten terug bekomen De door bevallingen of speciale ziekten verzwakte vrouwen hebbon eene bloeiende gezondheid terug gevonden In al do gevallen waarin het bloed de levenskracht verloren heeft zal men verzekerd zgn het dezelve torng te geven dodr het gebmik der Pink Pillen Verkrygbaar A f 1 76 de doos en f 9 do zes doozen by 3 H I SsiaiLiz 27 8t W ger Rotterdam hoofddopotbonder voor N dorland en alle apotheken Franco titezendidg tegen postwissel Ook verkrygbaar voor Gouda en omstreken by Woi pp Co West Haven 198 BargerlUke Stknd SeenwUk GEBOREN Willem ouders T Oosterllag en P van Dam OVERLEDEN W Verwaai 3 jaar ADVERTSNTIEN Voor de vele bewgzen van deelneming ontvangen bg het overiyden van onze ge liefde Moeder en Behuwdmoeder betul en wy onzen harteiyken dank 8 A KraPER M C KE8PÈR A M KESPER Dr L A KESPER Harhris t E KBSPER OoüDi 22 M art 1900 Xïet IDopót DUB sociéié Gésénle At Vmï devittileCogaae gevestigd ZKi 6STRAAT ü 85 levert het bekende fijne merk ItlPKRIAL A f l no per Klesch per Domj41 2 en 5 L 4 f 1 40 per U In origineelc verpakking Aanbevelend J H ROODE