Goudsche Courant, maandag 26 maart 1900

i be Zuivere Medicinale LEVERTRAAN i 0 39 per i 1 bg Kleiweg E 100 NOUVEAUTÉS Wy verzoeken de Dames die ons getllus treerd mode album v r het üiimerDelouen uog niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan IIIJDLESJALOZOTAC M arK Hetzelve wordt dan omgaand gmtin en franco toegezonden Bestellingen van al 25 Iranca vrg van alle kosten aan huis met verhoogii i ctxpdilie kanloor Ic liozfiidialN B V niet cdeidelflt ztl gescbiedm antwoordde de Minister nog dat de invoering daarvan geleidel k lal kunnen plaats beblien terw l h j aan Ur Kuyper verklaart dat Uerlialingsscholen waarvoor zich geen leerlingcr aanmelden niet behoeven opgericht te worden Ma goedkenring der overgangsbepalingen wordt in den considerans der wet aitgcdrnkt dat ze ook strekt tot verl eteriD van do gelegenheid om het herhaUngsonderwy te ontvangen en wordt de eindslemniiDg bepaald op Vrüdag 30 Haart s namiddags ball twee De Voorzitter zal Oinsdag hall twee nadere aanvalling der werkiaamlleden Vo fr stellen De vergadering is tot Dinsdag niteenKegaan Ncderlandsche Open Directie 6 van der Linden Zaterdag 21 Haart 1900 s Ha iebonw voor Kunsten en Wetenschappen raet medewerking van den lieer üésir Panwels als gast löe voorstelling van Herodiade Aanvang H unr Zondag 25 Maart Htads Schouwburg Amsterdam met medewerking van den Heer Oésirt Panwels als gast 16e voorstelling Tan Herodiado Aanvang 8 uur Haaudag 26 Haart Schouwburg Utrecht met medewerking van den Heer Desire l auwol als gast 17o voorstelling van Herodiade Aanvang 7 uur Dioadag 27 Maart Stads Schouwburg Amsterdam 18e voorstelling van Herodiado Aanvang Tl uhr Gemengde Bericliten Uen achryit uit Cannes Alhier was oone landgenooto reedsjivinterB achtereen in een hotel met Ëngelschou samen Zjj sprak haar Fransch en Engelsch zoo geef dat die meiischen niet wisten dat zy een Hollandscbe was Dezer dagen kwam dat uit De Kngelschen naar den hotelhouder zij er uit ol wö allen I In Nenenbeken by Paderborn Pruisen verbrandden eergistorou acht en twintig huizen Men zegt dat er een kind vermist wordt Veel Vee kwam in de vlammen om In KulbUBzowa Oalicle verbrandden Woensdag tweehonderd huizen onder andoren de school en do vicarie Zeshonderd gezinnen ziiu zonder brood on dak Terwijl de brandweer van het naburige dorp Ciesznnow in Knlbuszowa bezig wan brak ook in haar eigen dorp brand nit lie post do apotheek eu acht andere huitfen verbrM dden Under beilHoniijke voorgovens wist iemand gisteren bij i lumilie R aan de Keizersgracht te Am jtsrdam machtig te worden H gouden ringen met briljanten en robynen alsmede eenigé marqulse ringeu gezamenlijk ter waarde van circa 1 l ü8 In den tteetsturpulder onder Opst rlund lyn de werkzaamheden lot l an dontgliining voor rekening vam den hoer P W Janssen te Amsterdam weder in votlên gaftg Euim 100 arbeiders vinden BP rk tej n een gemiddeld daglpon van I 1 Aan KeutoriB correspondent te Bloemfontein ia veriocht te willen meedielen do ware toedracht van zaken ten opzichte van Croiijè s verzoek om eon wapenstilstand by Koodoosrand Drilt op 19 Februari Toon iVonjé een boodschap stuurde om een wapenstilstand van 24 uttr te vragen ten olnde lyn dooden te kunnen begraven antwoordde Lord Kitchener on niot Lord Roberts daar deze laatste nog niet van Jacobsdal was aangekomen otschoou hg ieder oogenblik verwacht kon Wüfden Lord Kitchener zeido dat het onmogeiyk was aan het verzoek te voldoen omdat eerst óp den opperbevelhebber moest gewacht worden Toen het verzoek aan Lord Roberts werd meegedeeld zond hg teretond een weigerend antwoord Hy kon zulk een wapenstilstand niet toestaan Ucnornal ronjé zond daarop een antwoord dat verkeerd word vertaald en hierdoor kvam men in de mooning dat hy zich weniwite over te geveu Toon Lord Roberts Oronj een boodschap zond dnt deze dan in iwrsoon zich moest komen overgeven bleek dat er een misverstand hoorscbte en dat Croojé er nog niet aan dacht te oapituleeren Hierop beval Lord llobert en niet Lord Kitchener als eerst gemeld werd het bomb jrdement te hervatten Met gereohtshol te Loottwardcn heelt het vonnis der rechtbank aldaar vernietigd waarby Fokke A H te BozbO is schuldig verklaard liau strafbare poging tot doodslag en veroordeeld tot 9 raaandon gevangenlastral omdat hy te Blessum Janke Walstra met wie hy verk oring had doch die hem had afgeschreven heelt willen dooden en daarna zich zeil doch dit naliet toen zy hem het mes olnam loggondo laat ons dan maar weer by kaar gaan Het Hol was van oordeel dat hier eer is te denken i dreiging pn sprak beklaagde vrij voer Cronje en zync medegevangenen is b j het dames comité te Middelbnrg met inbegrip van gitten nr lioes Zierikzee en Viissingen in het geheel ontvangen 11224 66 Het comité gaat voort gelden en goedeven in ontvangst to nemen voor de krygsgev ngen en strydende Boeren io Transvaal en den Vrystaat Tweo studeBten te öraj die de berte vrienden waren kregen twist en de een daagde den ander uit Zy duelleerden op het pistool en hoewel de voorwaarden licht waren op dertig pas én kogel uit pistolen met gladden loop raakte de een den ander midden in t voorhoold zoodat hy op de plaats dood bleet De moordenaar gal zichzell aan hy het gerecht Lnccheni de moordenaar van Keizerin Elizabeth is volgens bericht nit Bern door oenen psychiater dr forel na grondig onderzoek voor krankzinnig verklaard Een inwoner van Kimberley die het beleg van het begin tot het einde heelt moegemaakt doet in de Daily Tel verslag van zyn ervaringen De laatste dagen van het l el g toen de Lange Tom van de belegeraars voortdurend schoot waren wel de verschrikkelykste zegt hjj De 9e Februari was o a een vreeseiyke dag Het varen met het groote kanon begon om 4 unr s ochtends en duurde met tnsschenpoozen voort tot 6 uur s avonds Labram de hoofdingenieur van do de Beer maatschappy de man die het groote kanon roor de bezetting had gegoten was omstreeks 6 uur in zyn slaapkamer in het Grand HAtel bezig met zich te kleeden om by Rhodes in het sanatoriom te gaan eten Een granaat do laatste die dien dag werd afgeschoten vloog door het raam en aprong in de kamer Labram was op slag dood Zyn lyk moest men later onder een wraklioop vandaan balen Een Kallerbediende die ook in de kamer wai wist ongedeerd te ontsnappen Mevrouw Roberts Solomon do vrouw van oen welbekend burger werd doodoiyk gewond on haar kindje dut zij in hare armen bield werd gedood door een granaatschorl Zy wan den geheelen dag in oen Iwmvrye schuilplaats geweest en kwam juist buiten om een luchtje te scheppen toen het ongeluk gebeurde Mojnllrouw Marlett de zuster vpin een zaakwaarnemer ontsnapte op wonderbaariyke vtiio Een honderdpoiidsgranaat sloeg door hot dak vnn haar slaapkamer doorbooide het bed waarop zy lag en begroet zichzelve onder den vloer De granaat sprong niet anders ion do vrouw in Harden gescheurd zyn Nadat het bombardement met het zware kanon twee dagen geduurd had waren de zenuwen van de menseben erg geschckt en Zaterdagochtend den lOn stonden a le zaken stil on sloten zells de banken haur deuren Vele ménschon trokken naar üeaconsfleld dat ofschoon het niet buiten schot lag als tameiyk veilig werd beschouwd Daar het onveilig was om een begralenis overdag te liouden werd het ovorschot van Labram om 8 uur s avonds ter aarde besteld met vollo militaire eerbjwyzen om de vele diensten die hy by do verdediging van Kimberley had betoond Een groote menigte had ich buiten de poort van het gasthuis verzameld om den stoot te zien uittrekken De nacht was zwart en stil Precies mot klokslag acht werd de kist do straat op gedragen gewikkeld in de Union Jack Het was een indrukwekkend schouwspel De soldaten in twee ryen salueerden het alfnit waarop de kist stond de dichte menigte van gorogeldo troepen vrywilligers en gewapende burger wachtte met omgekeerde wapenen de kist af om haar uitgeleide te doen en daar om heen waren de burgers te paard in rytuigen en te voet saamgestroomd terwyl de duisternis van den nacht achter hen uitgespreid lag die zwygende menigte maakte een onuitsprekelyk droefgeestiger indruk Toon gebeurde er plotseling iets vreemds iets geheimzinnigs De klok sloeg en terwyi de laatste slag wegstierf klonk van den uitkyktoren het waarschuwende hoornsignaal enkele seconden later boorde men het schrikverwekkende gedreun van het groote kanon en een fluitend geluid door de lucht verried dat een van de grootste projectielen was afgezonden Allen waren verrast Nog nooit tevoren hadden de Boeren s nachts geschotetf Hier en daar wierpen zich menschen plat op den grond en lagen te beven van angat Hot mpziekkorps stemde de eerste tonen aan van Beethoven s treurm rsch en met langzame afgemeten passen ging de stoet yn gev ariyke zending vervullen Het regende dien nacht granaten Dihsdag 18 Februari vuurden de Boeren met tnssrhenpoozen maar de straten waren uitgestorven De Boerenkanonnier mikten weer herhaaldeiyk op het sanatorium waar Bhodee verbid hield M n had daar een zeer gerielfjke bomvrye schuilplaats ingericht voor Rhodes met gemakkeiyke stoelen en elektrisch licht AU hy niet door de stad reed placht hg lich te verdiepen in Oibbon s Ondergang en val van het Romeinsche ryk dit werk was zjn trouwe metgezel gedurende liet geheele beleg Woensdag It Februari om halt elf schoot Lange Tod op Kimberley zgn laatste granaat de 350e in zeven dagen Omstreeks i uur kwam de ontzettingskolonne in t zicht ATJüH Van Bajaa werd in het begin van Febrnari aan de Deli Ct onder meer het volgende geschreven Te Hantau Pandjang begonnen hevige koortsen te heerschen Onder de Atjehers kwamen vele sterfgevallen voor doch wg bleven gelukkig allen gespaard hoewel er tal van fuseliers leeiyk aan toe waren In zulke dagen leert men vooral t gemis voelen van een voldoend sterk korps olflcieren van gezondheid t Indische leger heelt er voel te weinig en wanneer dan geen behoorlgk aantal doctoren uit Enropa te verkrygen is waarom dan niet docter djawa s aangesteld met den rang van olflcier van gezondheid 3e klasse P Te Rantau Pandjang was thans slechts een Javaansche ziekenoppassor en als ide kommondant kapitein Hildering niet op de post Wahay eenige practische kennis van de behandeling der zieken had opgedaan zou t er treurig hebben iitgezien Bovendien schynt het admlnistratiet onmogelgk te wezen dat de zieken te Bajan een boltol atroozak krggen Hier liggen zware koorts en buikiyders op een planken brits terwyi in Holland een provoostarrestant s nachts i n stroozak ontvangt STADSNIEUWS GOUDA 24 Maart 1900 Tot de lessen der Ryksnormaalschool zyn toegelaten tot de 2e klasse E C Emeis Tot de Ie klasse A v Vingerden L J de Stiglor U J v d Byi J Noorlander W W ölavimans 1 Grebe C J Weurman H 8 v Wyngaarden M A v d VVeerdt A H Slop A de Bruyn en M V J Guldemond zyn voiles Gisterenavond had eene Algemeene Vergadering plaats van de onlang opgerichte Aldeelittg van Volksweerbaarheid Allereerst was aan de orde het benoemen van bestuursleden Uitgebracht werden 37 biljetten Gekozen werden de hb J J Prins van Dowburgh Dr A van Usepdyk D van DuureB A K van dor Garden C J Verschoor Luit Zeeman H A rinkman D C W van dor Laar H Ouderkerk C M van Wijngaarden Luit Duymaer van Twist Halewgn C M vau Wyngaarden L 0 d Lang en H van Wyngaarden De aanwezige nieuw benoemde leden van lot bestuur verklaarden allen de benoeming aan te nemen Daarop werd het huishondelyk reglement door de leden vastgesteld In de commissie voor de eindexamens der hoogere burgerscholen in Zuid Holland die dit jaar te Leiden zullen gehouden worden hebben o a z tting de hoeren dr W Julius J H van den Bosch dr F W Baabe en J H van der Voort Bedankt voor het beroep by de Ked Hervormde kerk te Groot Ammers door ds B J van Heyningen te Hoogeveen DS L N de Jong Remonstrantscho predikant te Ondewetering heelt zgn ontslag by de Broederschap ingediend Waddihxvrgii Gisteren slaagde te s Oravenhage voor het ex men nuttige handwerken mej M J Vis alhier HiASTRBciiT De muziekvereeniging Prima Volta alhier heelt het voornemen een lestival te honden op Donderdag 24 Mei Vele zustervereenigingen nit ons land tgn uitgenoodigd daaraan deel te nemen j Rekiwuk Donderdagavond J l hield het leesgezelschap alhier zgn laatste vergadering in dit seizoen Ah spreker trad op de heer k Goudswaard die met eene schets van Mulder uit ldrukken van Indrukken getiteld Iets uit den tgd toen ik nog een liel vers maakte het publiek aangenaam wist bezig te honden Na dank aan den spreker van dezen avond en de beste wenschen te hebben uitgesproken voor ons oudste lid in jaren den heer L Kersbergen die 58 jaren lang onafgebroken lid van het gezelschap Is geweest doch thans door vertrek naar elders als bestuurslid en lid ontslag heelt genomen sloot de voorzitter met een tot weerxieni in het volgende seizoen deig bïeeiikomit Ol DEKKiiU k D Us L Blökou de vastgestelde kiezerslijst zgn thans 369 ingezetenen kiezer voor de Tweede Kamer en de Prov Staten 322 personen zgn tevens kiezer oor den gemeenteraad Er zyn 322 beloatingkiezers 16 buurkiezers 4 vaartnigkiexers 24 loonkiezers 2 spaarbankkiezers en 1 examenkiezer Om verschillende redenen werden algevoerd 53 kiezers terwyi het aantal nieuwe kiezers bedraagt 26 Het vorig jaar bedroeg het getal aantal kiezers 896 waarvan 320 ook voor den raad N iEuwKUKBUK A D IJssKL Het oantal stemgerechtigden voor leden van de Tweede Kamer bedraagt volgeus de kiezerslyst 238 Donderdagavond jl hield de Nieuwerkerksche werklieden vereeniging Onvermoeid Vooruit aldeeling van het A N W V haar gewone maandelgksche vergaderingAan de orde was de behandeling der agenda van het centraal beslnur welke op de vergadering te houden op 15 en 16 April a s te Amsterdam in behandeling zal komen Het voornaamste punt dier agenda wat Uitbreiding van kiesrecht Besloten werd het C B niet te doen aansluiten by het kiesrechtcomitè doch zoo raogeiyk zellstandig te blgven handelen Voorts werd besloten er op de Bonds vergadering op aan te dringen hg de verkiezingen in hot volgende jaar die caudidaten te steunen welke zich voor uitbreiding van kiesrecht verklaren en die daarvoor grondwetsherziening noodig achten Tot algevaardigde naar de algemeene vergadering werd gekozen de voorzitter der aldeeling A Van den Berg en tot diens plaatsvervanger de secretaris penningmeester K Dekker Nadat nog vier leden waren aangenomen en vier andere voorgesteld werd de vergadering door den voorzitter gesloten ItOIII 4inslerdaiii MAAKT Vikra NiD liKD trt N d Vir 8 Vi W siotkr 98 100 69 V 101 7 i u ij 99 681 466 881 101 604 144 98 96 1 dito dito ditc 9 illto dito dito 8 Hoxan übl Gowll 18Sl S4 iTAua latobrgfiOK ISeS Sl I OoRixi Obl in pipiar ll 8 i dito il iilinlSX t PoETueAL out met eoapoB S dilo tiikM I Va 1 6 uov Botl AilD Obl Bbiiuiiil ia 4 V dito OeooDi ISSO 4 dito bii Rolhl 18 t 4 dito bg Hop ltl tO 4 d to in Old iMa lliS e dito dilo dilo 1 94 5 SrAtijl Porpot lohuld lltl 4 ToiMM Gopr CanT lma 18110 4 Of leeoiog Hrie D Ooc lfl ain Mr 0 It ll Ar Rp T obl 1191 I Hiiioo Ob t 8ek 18 0 é TnriuiLA Obl t oabop 1881 AUTIIDAX Obligatiog ISti S BoniEDAM SWil lwu 1894 I NlD N Aft Hindolif UDd Arendib T b Ug CartUoiloo Di li UutMh p Ü dilo Aro HypotllMkb paadbr l ll 668 1 0 16 uiv 7V Maxw L 8 fr Litn rort l Vi Hl HoU U 8poi r Mij aud lU Ug lol Gipl T 81 Spar aud 10 Nfd L d Spoorwegili aaad I 114 Ked Zoid Atr Bpm aaod dilo dito dito 1891 dilo I lAlnSpoor l 1S87 S9 A BobUIj 100 100 114 141 86 108 74 M JI y 46 8 1 0 fl 106 lOt 9i 100 J4 I Zaid IlaL ap mg A U obl S 1 oi Ki Wartokau Woenen aaad Enai Or Rum IVieuwe zending prachtig e DAHES en HEEREN Seensdie Qlacé Eandschoesen A VAN os z Hd Tailleur i Kleiweg E 73 GOUDA r lei9 M 31 BnrgerlUke Stand GEBORES 21 Maart Cornelia Johannes ouden J W de Brnyn en J Happel Hendrik Johannes ouders H K Brouwer en H P Ivenaar Jacoba Johanna ouders H RynbMt en C W Wiltenburg Alina ouden D Vermy en A van der Horst 22 Neeltje ouders H van Hegningen en E van i k Aaltje ooder A de Bruin en 8 Batt 23 Wilhelmin ouder W Blok n W Leeflanf OVERLEDEN 20 Maart J C Beparon 6 j D Everling 84 j F de Beer 75 j 24 H P de Mol 64 j ONDERTROUWD 98 Maart P Koppendraaier te s Qravenhage en P F de Bruin O NT V A N G K nT eene grooto keaze VOOKJUKSCIPES EN COSTUMES TAILI KUU D SAMJSOM Specialiteit in COSTUMES MANTEUS en JAPONSTOFFEN ADVERTENTIE N De ndergeteekenden betuigen bg dezen hunnen hartelyken dank voor de vele blyken van deelneming endervonden hg bet overiyden van bunnen gelietden Vader Behntvden Grootvader do Heer M va VLIET 1 5 E VA VLIET A VA VLIET il A F VA VLIETV u Baau B C VAK VLIET B 3 VAH VLIET tSoiDA Habshak tart j Am SOHlVKHIROn 24 Maart 1900 De BURGEMEESTER van GOUDA is voornemens op WoeuMug S Maart M900 des voormiddag fO uur bg do Vest te VERH PK1II eenige gevelde Boomen en partijen Takken en Hakhout AUei zooals dit door ol namens den verkooper zal worden aangewezen en volgens de door den GEMEENTE BOUWMEESTER te geven inllchtingoE Fyne 00 UE en WITTE PORTWIJNEN Aanbevelend SLOTEWAREB Co TOOB HBT mmm OmTrJtKUK in de Nieuwe Winkel UA RKT A 70 een prachtige aorteering der nieuwe ISIRKNDASSEN KIKKE en ZKirSTRlKKERS IIA IDI CHOE eM in Glacé Zyden en Garen CORSETTEi in ALLE AaXEM en PRIJZEN Praditige witte ROEMEN mat gebordaarda Stroken ens en StÏMe GMderti Ëitn igt rrljmi Aanbreiend G A Ba BANT INeER Openbare Yerkooping te GOUDA ten over taan van den Notuis G C FORTDIJN DROOGLEEVER op WOENSDAG 18 APRIL 1900 des morgens te elf uren in het H6tel Da Zalh aan de Markt VA No 1 Een ruim WIJ kËLHUIS met alzonderlyke BOVENWONING ERF en GROND a n de Peperstraat te Gouda wyk K NoB 78 en 73a met eene ACHTERWONING wgk K No 47 eene WERKPLAATS wgk K No 47a en een WOONHUIS wyk K No 63 uitkomende op een gang naar de Komgnsteeg met een uitgang daarin Het winkelhuis was in eigmt gebihUk en is terstond te aanvaarden het bovenhuis is verhuurd voor I 1 50 de achterwoning voor 80 cents de werkplaats voor 50 cents en Uet Huisje wyk K No 63 yoor 60 cents te zamen I 3 40 per week No 2 Eeu ruim WOONHUÏS met ulzonderiyken gang daarnaast Erven en Grond naast het vofige perceel aan do Peperstraat te Gouda wjk K Nos 74 en 74a Te aanvaarden 1 Mei 1900 De perceslen Nos 1 en 2 bobben een gevelbreedte van 12 20 meters aan de Peperstraat Nos 3 tot 17 ri M06l m im m kkvo achter de perceelen Noa 1 en 2 gelegen en uitkomende in de Komgnsteeg te Gouda wyk K Nos 48 tot 62 Allen by de week verhuurd en wel No 48 vool I 1 Nox 49 tot 54 en m tot 62 elk voor 80 cents en Nos 55 en 56 elk voor 85 cents De perceelen Nos 1 tot 17 te zamen groot 812 eentiaren worden gecombineerd als volgt eerst Nos 2 eu 3 daarna 1 2 eu 3 vervolgens 4 tot 17 en eindeiyk 1 tot 17 En No 18 Een goed onderbonden gunstig by de aanlegplaats der stoombooten gelegen Koffieliuis dn Exf MET yBHOONNlNG daaraan annex PAKHUIS met S Bovenwoningen aan de Vest te Gouda wyk O No 612 606 605 en 606a Het kotfiehnis en pakhuis zyn te aanvaarden 1 Juni 1900 en de bovenwoningen zyn verhuurd elk voor I 1 25 per week De perceelen zyn te bezichtigen 10 11 12 en 17 April van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geelt voornoemde Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER to Gouda Het 3D©p6t DEK Sociélé Géoèrale des Ram de viedeCagnie gevestigd ZEUG8TRA4T i 85 levert het bekende fljne merk IMPËKIAL i I I i0 per Fk sch pe Demj ohn A 2 en L i 1 1 40 per L In origineele verpakkingAanbevelend J H BOOBE BODFl m DE COLOSNE ter vernietiging van LEVEND ONREIN ROOS en SOHILVERS en ter betorderirg van haargroei is verkrggbaar in flacons van HO as 40 en liO Cent onmisbaar voor schoolgaande kinderen J VilN 01 JE GOUDA KLEIWEG Np 2 Alleen by S VA WIJNGAAIIDRN KORTE TIENDEWEG D 2 ftituL m i f WATER is een uitstekend midd tor verkrijging van lirullentleiifnolvend lluar Alleen verkrggbaar by M TIMMEHMANS DUB BUURT Zie etalage iXieuw ieiiw Undergeteekende bericht by deie dat hyin de gelegenheid is TARWEBROOD t levori n van KcMe UeMeriek llfat f Aitee Aanbevelend A SLKGT f IMl M a t VAN DE Nieuwe Schoenwinkel Wijclsrraal 164 iOUÓA Levering van alle soorten soiled Schoenwerk zoowel l Pl fljiist ais I zvvasr sle werk Irgeii coiieurreoreode irijien Sfih pd3Xr3 ncllting voor gevoelige en gebrekkige voeten Keparatie zetir net en goedkoop AANBEVELEND RIJWIELHANDEL ONTVANGEN een prachtige sorteering I HEESEIT m DAMES BIJWIELIIIT van al I M met 1 jaar garantie Oude Kgwielen worden ingeruild ReparatUn spoedig en biliyk J C UE HtiTSR MrijwielbiTsUller h klasse Karle TieiiilewN D 30 eo 71 liuuda Mm t ra Djpll ni i Omi bbrraiKla T l r AN 4 PRAEPARATCN VAN I QuInarLarochel ïp r n verttsrlHiidt KINA WI IH tegen wslcie 1 1 J kinderen alt volwaMenen ttftk Min eetlust lechtt 4 pyiv erinc Mnuwhoofdbyn ter versterklnj na riekte of kraambed koortt en hwe ijevtJgen OUINALAROCHE FERRUUINEUX m het hi ionder tegen Bloedctbrek Bleckuubt kwalen Tan Kritltclwn Jeeft d enz VerWrtjebaar m flacona a ƒ 1 90 en ƒ X F Ilf aI o oa C voAtUaam versterkend aangenaMb vak imuk voor dügelljlcM g b tk V kinderen iwakken en klleracbtige geiteUen i r uui te Im Tclen AU geneeikracïitlge drank bij itoorniiBen der pijBverterInfaorganen en dlarrbtfa ook Yoorïuigelingen en kleine kinderen f ri yer bu ft S K gr ƒ 1 70 Kgr O OO Kgr 0 80 as Melksuiker Tk j I Asthma Cigaretten Z i rrX ïs X SlÏÏ 1 1 doosjes A ƒ O ÖÖ en O RÖ Tamarinde Bonbons ÏJJi i ï ï cSSS Yrrg voor kinderen bewijzen deTamarlnëe Bonbona vnn KKAEPFf If N HOLM t Unpnjke dicwten dur de vorm voor het kind begeer UJk en de smaak aangenaam is Prij pfr doosje O O cn 0 fiO f almiak Pa fillfl algemeen crktnil ah het BESTS htmmid cl t Verkoudheid en Katlp n het U een Bl moploasend en Terzacbt nd middel b uitnemendheid nitiluuend lu Q fleichjes vetkrljgbaar Prijs 0 30 per Beichje Th fnuparaUn wam KRAXPSLICH ft HOLH te Zelat tO n rti m mn tUrHttlen waarop O maam 4a rf w v h rtrkri 0 ar MJ O mumêU lipotkêktrt M Dri tidtl0ff KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST