Goudsche Courant, woensdag 11 april 1900

In lïn 12den Nieuwen Staatkundigen Brief w j t mr S van Houten op het hoogst opmorkeliik diepgaand verschil tusschen f rnisische en Vederlandscbe toestanden In Berljjn werd dezer dagen dr Arons door de regeering als privaat docent in de physicatlscbe partg was toegetreden ofschoon hU zich by zijn onderwijs van alle socialistische propaganda onthield waartoe trouwens zijn leervak geonerlei aanleiding gat ec by ouk in andere opzichten geen aanstoot gegevenbad Door B en W van Amsterdam werd ongeveer gelgktydig de secialiht Van der Goes ijverig propagandist en politiek agiator als privaat docent in de staatbuisliondkunde aan de gemeentelgke Universiteit toegelaten De beer Van Houten acht het verblijdend dat ten onzent de overheid zich op bet joiste standpunt stelt en vooral lij hebben reden van juichen die gelijk ik voor de wetenschappelyke eer en den bluri van ons land de hoop koesteren dat aan de socialistische loer de eerekroon van waarheid en humaniteit waarmede zg zoo onverdiend door halve geleerden is getooid ten spoedigste moge ontvallen Daarvoor is niets beteren ook niets ander noodig dan dat zg in vol licht geplaatsl worde en hare aanhangers zich zelfs niet scbynbaar als martelaren ecno partydige overheid kannen voordoen De heer Van Houten bespreekt een paar bladzijden uit de rode des heeren Van der Goes Zq leent zich z i niet voor eene doorgaande wetenschappeiyke discussie Immers dient men daarvoor een geregeld betoog voor zich te hebben zoodat x n stap tot stap de waarheid dor feiten en bet logische der conclnsién voor toetsing vatbaar zyn Kn do zeventig bladzeden der brochure bevatten nauwelijks iets anders dun eene aaneenschakeling van gewrongen phrnssen zonder tastbaren samenhang en daaronder nu en dan wel waarvan mot eenigcn goeden wil zin en bedoeling te vatton is De heer Van der Ooes kan als hg dit oordeel niet juist vindt gcmakkelgk eene proef daaromtrent nemon door de leerlin gen die hem na dit eerste staaltje ijjner lessen te hebben aangehoord trouw zjjn gebleven over den inhoud daarvan te laten respoiideeren Do responsie moge zelfs worden voorbereid door hun don tyd te laten de brochure te lezen en te herlezen nog zal hO zonder twyfel in de antwoorden die hg krggt mgn oordeel bevosligd vinden daald en de qualiteil ook verbeterd Maar als nn mgoe bedryiskosten vermeerderd met bgna f800 per jaar voor slacht en keurloonen van 107 koeien f 428 88 kalveren 198 overbrenging van rundvl 107 kalbvl 44 Aan de universiteit U Leiden ia tot dokter in de artseny bereidkunde gepromoveerd de beer J E Tulleken geboren te Boskoop na verdediging van een academisch proat schrift getiteld Indigo en zgn onderzoek Vieuw Lionengoed en Dassen NieDwe lliBdsokocieB en Pirtpluies cii voor DAMES en HEEREN A VA os i z Md Tailleur i Kleiweg E 73 OOUDA Trlepkoou o ai Beurs vau Ainslerüam f 777 volgens het in 1899 geslachte vee plus het loon van een knecht dien ik meer noodig heb daarby voegende de waardevermindering van myn huil geheel ingericht voor het slagersbedrgf on die der gereedschappen en benoodigdheden dan bigft er geen ander middel over om de schade gedeeltelgk of geheel te verhalen dan door prgsverhooging van het vleesch En al mogen nn de toestanden in Duitschland Rotterdam en Amsterdam gunstiger geweest zgn wat concurrentie aangaat voor Gouda kan ik gerust verklaren dat docincurrentie hier haar toppnnt vrgwel bereikt heeft en velen zullen trachten door verbooging der vleescbprgzen de kosten te dekken Het is dan ook niet meer dan billgk dat wg op de een of andere manier schadeloos worden gesteld voor die uitgaven Mocht het echter blgken dat door concurrentie ik en andore slagers genoodzaakt worden de prgzen van het vleesch niet te verhoogen zou het dan geen groote onredeIgkheid zgn als wy ter verbetering der volksgezondheid in Gouda die geen verbetering in dezen zin behoeft en der hygiënische toestanden die niet zoo slecht zgn als B en W doen voorkomen jaarlyks ons zoo n groote opoffering moeten getroosten tegenover de andere inwoners van Gouda P Ik zie dus niet in dat er groote voordeolen zooals B en W ons voorhouden aan een abattoir verbonden zgn zy noemen het gering t nadeel dat men door waardevermindering van zgn huis onder vindt doch d slager zal dat t best ondervinden wanneer bg zyne zaak eens aan anderen moest overdoen Slagers die een buurhuis bewonen zullen van den verbnurder geen vermindering van huur krg gen en hunne zaak die misschien jaren in dat pand is gevestigd niet kunnen verplaatsen en dus bg de geWone huishuur de onkosten van bet abattoir moeten betalen Men moet toch wel ziende blind zgn om niet te begrgpen dat bg de stgging der onkosten voor den slager de pryzen van het vleesch eene rgzing zullen moeten ondergaan en eene verbetering van qualiteit denkbeeldig is De goede eeriyke soliede slagers zullen er groot belang by hebben wanneer de overheid als beschermer voor hen optreedt Aan onedele fconcnrrentie kan do kop worden ingedmkir n de verplichte keuring is voor allen geljk en stelt allen geiyk tegenover het publiek Hier willen B en W die goede eeriyke en soliede slagers weer uit do concurrentie heipen die ze even te voren het publiek hebben aanbevolen bg de prysverhooging Ik wil on misschien treed ik hiermede wel in herhaling B en W onder het oog brengen dat ik en andere slagers die hulp niet aanvaarden onder dankzegging voor de goede bedoelingen die B en W daarmee hebben Wordt vervolgd 7 APRIL Niniauum Owt Nwl W 8 dito dito ditc 8 dito dilo dilo 8 HoMeia übl Oou II 1881 98 4 iTAui iiiaisiirgTiiig isaa ai I OoiTaxv Obl in papiir 1888 8 dito JD liirn 1868 8 PoaTVttAL 01 1 mst ooupoa 8 dilo tiokM 8 aDil AlfD OIil BiDii il Il 4 4 diu Omou laso 4 diM bil Bulhl 188 4 dilo bü Hop 18a 0 4 dilo ia ipnd iMo laaa a dik dito dito ias4 I llrAKJB Perpel Mhuld 1881 4 ToiIlM Oepr Uosr Imd 1110 4 Oa litning Kilo D 0 0 lMIIIIl MIitO 88 j Zoid Api Bp t obli 18 Hllloo Ub IL Bed 1880 a 10 V ll l0il A Obl 4onliTO 1881 84 vviTUDAii ObliRilim 1891 a 800 BaniBOAll 8u l Imu 1894 8 91 NsD N Afr H ad l f uid Arand h Tab llg Oaniao l l 831 Deh HuMlunpil dilo 488 Am HrpoibMkb iidbr 4Vi Uult Mid rVor UDl udd ai Or Hvpolht kb pAudbr 4Vi 108 N d rlvid h buk umd 804 Nxl HwdalmAAUeh dilo 114 N W k P 0 Hyp h pkadbr 8 l RolL H wlhwkb pudlir 4i Ulr Hrpolhniib dilo 4 OoniNB OkI Hodk baDk und l a Bnt HypotWilibAoli p adb I 110 AMialKA Kqiii hjipolh paa tb 4 80 Muw L G Pr Uva ran Wio HoU U 8pourw M l Aad 114 i 1 I Vikra IV loof v 101 7 f Slotkra aüv 17 f Hij M Bipl f Bi Apv laad Nad li d norwavai aand Nad Zuid Afi Bpu ui d dilo dito rlilo 1891 dilo I TAI 11 Spoofl 1887 A BoM a Zuid Ii l Sp my A H obl lPoirii Warwli Oi OD CJit lakj p lnioud 1 991 81 Gemengde Berichten Men meldt uit Haarlem Zondagavond tegen 10 nnr is op de spoorIgn bg don IJlarraeujansweg alhier het doerlyk verminkt I jk gevonden XM een man van middelbaren leeftyd die biykbaar door den sneltrein Rotterdam Amsterdam was gegrepen Wie het is weet men nog niet Het Dagbl v Noordbr deelt o m het volgende mede betreffende den te Tilburg gepleegden mooxd In de Lange NienWstraat vonden twee agenten zekeren karinns Korthout arbeider badende in zyn Bloed en stervende Hg had een gaponde wonde an den bals en het bloed vloSide zoo veetiuldig dat de politie ii4 ir II laiv V luv V 101 I 78 8 I Directe Spoorwegverblnddigen net GUUDA Wlaterdleist 1890 1900 Aaogevaogeo I October TUd vai ïreenwich STADSNIEUWS GOUDA 10 April 1900 Heden middag werd ten Raadhnize aanbesteed bet bouwen van drie bepeden en drie boven schoollokalen een gymnaatiekBchool en eene onderwgzerswoning in de Korte Akkeren alhier Ingeschreven werd door P Kruit te Gouda voor f 51939 C W den Hoed te Stolwgkersl 49480 J J Dnym te Gouda 49100 J D Blanken te Bergambacht 48475 J H NieuwenhuizenteRotterd 48051 W Bokhoven te Gouda 46275 J Alblas te Waddinxveen 45860 W A Verbruggen 45600 J V d Wal te Groot Ammers 45586 C Geelens te Schoonhoven 45492 W P Snelleman te Gouda 44900 D Amesz te Gouda 44860 A Kos Koolhaalder te Rotterd 43900 S A Stolk te Rotterdam 43200 J H de Wilde te Gouda 48500 H J Nederhorst te Gonda 42413 Heden morgen werd het Stoflelgk overschot van den heer G Straver die na een korte ongesteldheid in den ouderdom van 84 jaar Mjas overleden ter aarde besteld Een viertal kransen bedekten de lykkist twee van de familie een van de Nederl Herv Gemeente en een van het Personeel der Goudtche Waterleiding Op de begraafplaats waren aanwezig verscheidene heeren die met den overiedene in versolillende commissies zitting hadden nl van de Ned Hervormde Gemeente de Werkioricliting tot werinf der Bedelarij bet per je lBl a TTI D4ll i nm 10 4 11 11 11 11 18 11 l ia l i ill 8i ll i 11 81 f 11 41 11 80 11 11 u a l 8a i S ll 1 18 7 14 14 0 Ooudi 7 80 7 81 i li lltordreekl dom 7 87 Hinwnlmk 7 84 OaptUt 7 41 totlndui H 80 7 10 aolt rd mD P I 4 Vtt rdaii B 8 18 08 kUm la Diulaii i All 1 ii tt kUmt ftün ti Wt Ua Oy i t l i 4 l ai l OImJ 4 t b r taif il i nn U 1 kl nttrj t m If aMn m HpiT g ll lU a t 3 mc I lm f Ui l CTii 1 1 01 f 1 14 f 1 M i 180 i a Amilard Omoibu Hy aand Rollafd Traniire Haai and NlD Blad Am tardam und I Rlad Ro tarUm umi 8 BlLOR Slad Aolwarpan IIS7 87 Bul Bni Ml I98 l Hom TbaiH Raanllr G Mink 4 Ourran Sluukmii 1880 I K K Omi B Cr 1810 8 SPAXn 8ud Madrid S lila NlD V r B ï All Rpoot art lao tio 108 104 9 100 U7V i 40 9 80 7 88 i ia a u ia ii as 10 11 KOTTIXDAII 90VB1 i 1s U 10 1 t i i 10 48 10 01 10 17 10 4 Ut 11 80 ll 87 f f 49 aai M i ai IIM ONlW 4 riÖBN eene gfiote kenza VOOKJAIRSGAPIS EN COSTUMES TAILLEUR O SAMSOJM Specialiteit in COSTUMES MAKTELa oB JAPONSTOFFEN 1 1 f Veemarkt te Rotterdam Dimdag jo April 1900 k Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prij zen waren voor ie kwaliteit 34 ae kwal 3a 3e kwaliteit 18 cent per half glilo Magere Oxxn Melkvee en Vaarkoeien goed aangevoerd Vette Kalveren goede aanvoer 10 kwaliteit 31 idb kwaliteit 19 3de kwaliteit 5 cent per balt Kilo Stieten fedetgk aangevoerd De handel a voor aUei prjjehiwirimd a ióo 88 11 1417 08 18 84 l fl i 4i 5 1 8 7 44 I Oa 8 14 rwltaM Of 4u l v ta irt tmtkni irii Il BM imi l Êtn wpflMinlUwtii m 4 CfH i te Wf UU OUDl DEN a 1 08 1 04 8 14 8 41 1 18 t U r fH 1 8 1 80 1 48 8 4t 4 11 lo oa 10 40 11 10 lO u 10 87 10 8 l e 44 11 07 11 44 IB K 7 1 8 80 a 18 a u as i j aa p 8 41 8 48 8 H 40 tM i1 10 1 11 11 U li 11 80 11 41 i ll li 10 4111 4118 18 41 l 10 81 f B 48 lO U U 7 11 81 18 0 1 80 8 41 8 00 4 00 4 18 4 i 1 80 1 7 48 7 H l H 4a 10 j 10 17 1 88 4 11 a m L 10 88 l SO I Oi S S i U S9 Uut 1 41 a ot7 et7J0 7 41 lat Voorburg 8 48 ÏMUnD I t 1 08 1 10 88 l SO letenk Mo 8 18 i 10 48 8 01 l U S9 lo u Onud i4S sa7 81 7 47 Ml S OS F I8 ai 10 18 10 54 11 17 18 08 11 97 i li 8 14 1 4 17 1 08 S 00 4 10 I 10S I8g a8 0 8 10 481 M BwawlteMn lUm it Vm itw WM P l lillM w H Bmto1 AM l li mim tIi n w t t mm 8 O D U A A HSTIRDAV iW MK ioa i a s 1 0 I li a ia lo io 10 57 la oi i ora aa aja t i oss as 8 18 vs 8 88 ae o aa DUt W 1 01 a 53 a Ot 10 10 10 54 11 48 li l7 1 88 3 884 II 4 57 l iOailO OOlO O 0 1010 o 1 41 Auta 8 1 V OS 88 10 il 11 0 1 08 l f 8 08 8 41 4J0 8 18 01 a iaio 810 8110 8 ua oo a ii o B o l o A l r t U U t nm 10 17 18 00 18 10 8 18 8 17 4 88 U li 8 8 11 8 8 40 8 84 8 10 14 10 11 11 41 li aa i ia a na s io i oa TT M 8 40 10 1 vmiLC a as 7 1 1111 8 ir 46 i ia la oa 18 85 10 1 15 8 814 41 a80 7 ll l0f 4l üu W i 48 10 7 81 8 80 8 50 0 80 10 00 11 80 18 18 18 0t0 a ti a ao B 45 1 01 a ai 7 80 8 si 10 00 Inudi 7 17 7 84 8 18 9 0 9 S4 11 18 10 18 18 11 1 08 184 8 88 4 17 4 18 1 47 7 11 8 14 O lt 11 10 a a7 a ii 7J8 ai 8 4 80 10 1 io aa u sa la oa i a a oa a 80 a i 4 41 i aa a 4l a 7 18 t i to oo io s4 18 ia 8 14 10 88 11 11 18 87 4 88 7 83 8 4 10 14 ao 7 0 a ia io a u ai 4 ai 7 8 o 4 I IO 7 17 7 87 aji t 01 U 8 11 10 1 11 10 11 11 gen zal TerloTon met grootvorstin Helene een nicht tui den czear van Rutland In diplomatieke kringen te Sofla twylelt men echter aan de ftegrondbeld van dit vermoeden ORinaisiAxo Koning Oeorge is Mogetaxt door oen oorziekte die zich ita een aanvat van inflaenza hoeft vortoonil Hg zal binnenkort naar Wecnen vertrekken om een pecialitcit te consulteeron Uit Djlbontt wordt gemeld dat nabij Digdi a een slag ia geleverd tnsachen den Arabiiichen ejoik Hohamod bes Abdallab die zich tot mahdi heelt opgeworpen en Benti den Christen gouvenienr van Harrar De laatste bleef overwinnaar 2 XX muzelmannen sneuvelden Negus Mcnelik heeft aan Benti 8 00Q bereden manschappen versterking gezonden BINNENLAND Zooals wy vroeger hebben gemeld i in Dnitscbland het denkqeeld geopperd om ter gedeeltcllke voorziening in de behoefte van kolen in dat Uyk de speciale tarieven op te heffen welke voor don uitvoer van kolen in de laatste jaren achtereenvolgens waren ingevoerd In den Kük en Ijanddag werd dit middel door woordvoerders 4er verschillende partijen als een redmiddel aangegeven on door de Kegoering werd een ernstig onderzoek in uitzicht gesteld Than zal de Landeseisenbahnrat te Berlin b eonkomen au de belangrijksto zaak door dat college in behandeling te nemen betreft de bespreking van de opheffing dier tarieven Deze tarieven bestaan voor het vervoer van kolen naar Krankryk België P wltserland Italië en ook naar Nederland Spoedig na Paschen zal elk tarief grondig worden behandeld het voor en tegen worden overwogen wat van die behandeling het gevolg zal z jn ie niet vooruit te zeggen Voor ons land i do zaak van het grootste wicht daar de kolen per spoorweg aangeroerd voor verreweg het grootste gedeelte volgens elk jaar vast gecontracteerde extra trointareivcn worden vervoerd zoodat biJ opheffing dier tarieven de pr zen der kolen op de stations van bestemming aanmerkelijk zonden moeten worden verhoogd Voor onze bavennteden Amsterdam Rotterdam en Vlissingon vooral in hot oene zaak van bijzonder groot belang Men deelt ons thans mede dat bet aai de Ijverige pogingen van bet bestnnr van het KobicnSyudicnt te Kssen on der SteenkolenIlandclsvereeniging te Utrecht gelukt is voor het geheele contractjaar van 1 April 1900 tot einde Maart 1901 do voor ons land bestaande extra trcin tarioven te behouden w 81 tu 4i l t a i i a Bottardun Beun Rottiinlui D P ftottardui H 3tp ll HUu wl k HoordfMilil oada 7 U 10 4 48 4 i 04 l U 1 17 1 41 i ia a o 14 10 i iJlMi m U Mm WM 7 ia o 8 41 g u 7 87 8 18 7 48 8 08 14 8 V7 8 1 8I Gouda tanDhatan HoerkipdU BoetamMr SegvwM Voorburg f Hafth i 07 I 7 80 8 18 1 10 a 8 i aa 1 48 a oa 7 04 Uoudib Uudew Woerd Vlrwhl a aa T 8 88 OlrMlil WMida OudtW Osada Uenoomde vereeniging hoeft voor een minimum van 139 extra treinen elke week vast te vervoeren met de Pruisische en Noderlandscho spoorwet maatschappljeu afgesloten Daar vele leverlngscoutracteu zün gesloten onder voorbehoud dat de sporiale tarieven blijven bestaan is de gelukkig geslaagde bemienwiug een grooto gernststelling voor de afnemers der Westfaalsche kolen Usadbl mannen vreesden voor spoedi en tood Eu inderdaad die vrees bleek niet ongegrond ïoen een glings gewaarschuwde geneesheer dr Bloemen met den commissaris van politie op de plek des oiheils versebenen kon men slechts den dood constateeren De slagader waa doorgesneden zoodat do ongelukkige weinige oogenblikkcn nadat de verraderlgke steek hem werd toegebracht aan verbloeding zal zgn overleden Op het oogenblik dal de agenten den stervende Tonden was in de nabgheid geen levend schepsel te bespeuren on aanvankelgk wist men niet tegen wien eenig vermoeden te mogen opvatten Tegen middernacht echter arresteerden de hoofdinspecteur van politie en een brigadier der marechanssee don zeventienjarigen P Ë tegen wien tgdens het aanstonds ingesteld onderzoek zeer zware vermoedens waren gerezen Na het tjdstip waarop de gruweldaad moet geschied zgn hadden eenige personen in zgn handen een met bloed bevlekt mes gezien en had hg zich zeer ontsteld voordoende woorden en uitdrukkingen laten ontvallen die hoogst verdacht veorkTamen Tot welke resultaten hot onderzoek dor politie verder beeft geleid is nog onbekend Een bewoner van den dierentuin te NewYork een rensachtigen olifant draagt den naam van Big Tom Hg heeft om zgn woe stheid en zgn kolossalen eetlust den bynaam v n menscheneter gekregen Sedert eenigen tgd was Big Tom ten prooi aan een koortsachtige opgewondenheid bg liep onophondelgk been en weer deed den grond onder zgn reusachtige pooten daveren sloeg met zgn slurf tegen de tralies en stootte zulke afschuwelgke kreten uit dat de apen in een nabarige kooi van schrik sidderden Zgn oppasser maakte uit deze verschgnselen op dat Big Tom aan kiespijn leed Men liet den tandarts komen er Echynt in New York een geneesbeer aan het Museum te zgn verbonden die de kaak van zgn patient onderzocht De oppasser had zich niet verg ist De kwaadaardige wolf i die nieti ontziet valt zelfs olifanten aan by had een kies uitgehold de zenuw ontbloot en het tandvleesch ontstoken Wat te doen Trekken of genezon f Het eerste zou het beste zgn maar ook bet moeilgkste daar bet een groote spierkracht vereischte De tandarts besloot do kies te plombeercn Ten gevolge van den oorlog in Transvaal kon hg het om oeconomische redenen niet met gond doen zoodat hg zich met lood moest tevreden stellen Nn moest dè operatie nog uitgevoerd worden Vier mannen wierpen den Igdenden dikhuid op den grond bonden zgn pooten en zyn slurf vast en bielden zyn inuil met touwen open In dien gapenden afgrond za men de zieke kies die geheel blauw was en een donkere opening vertoonde waarin wel een sinaasappel kon De tandarts schepte er met een lepel de onzuiverheden uit en bestreek den bodem mot een spons die in een antiseptische vloeistof gedrenkt was vervolgens vulde hy de kies met 7 jt 8 pond amalgama die er met zware hamerslagen in gebracht werden M Z H 4 i i 4 4 4 ib 1 0 1 0 l U 4 08 4 1i 4 4 87 4 BI i l8 in 8 88 S 4U 1 5 05 J J I 4 1 8 08 a oa 8 8 s 11 1 8S 18 84 4 0t 18 18 4 40 4 10 4 17 I n4 s iO 4 0 t 4 A ie 4 18 48 a lJ 7 17 M 181 1 07 Ai i al I li a ii a 48 7 4s 10 08 1 47 i a 55 i ia 7 10 a a 7 18 8 48 a ia J40 7 8 M T 10 81 10 48 10 ii ia 10 11 11 SH T Big Tom onderging de operatie met een geduld dat men niet van zyn woest karakter verwacht had hy ilaakto nauwelgks eenige kreten van pün Hen son zeggen dat hot verstandige dier begreep dat men hem voor zgn eigen bestwil pgn liet Igdeu Toen de operatie geëindigd was beloonde hy dendokter met een blik vol dankbaarheid EH ANTWOURD op het rapport van Burg en Wethondtn in zake de oprichting van een Abattoir Ie Gouda door den heer C van Voon Az vleeechbouwer te Gouda Vervolg Het tegenwoordige traktement van den eersten en tweeden keurmeester zal gedeeltelgk moeten biyven bestaan daar behaivo het personeel op het abattoir in de stad toezicht moet gehouden worden op de vleesehwinkels en op den invoer van vleesch anders zou hier do zuinigheid de wysheid bedriegen Ook in alle plaatsen waar abattoirs zgn is toezicht in de stad van een of meer keurmeesters noodig Dat de vleeschconsumenten de onkosten betalen voor bet keuren van het vleesch i niet meer dan billgk en zoo dachten er de Raadsleden in 1896 ook over Degenen dia zelden of nooit vleesch eten betalen ook geen belasting die hebben er zich dus nieta van aan te trekken Ik meen dus hiermede aangetoond te hebben d t de voordeden in vraag II door B en W wei zgn voorgespiegeld maar door de inwoners van Gouda niet zullen genoten worden Een behooriyk toezicht Op den publieken gezondheidsdienst zonder abattoir zooals die nu in Gouda bestaat heeft geen reden tot klagen gegeven Dat een openbaar slachthuis in werkeiykheid alle betrokken partgen volkomen bevredigt spreek ik beslist tegen De ingezetenen der Gemeente worden er niets beter op maar staan er aan bloot hun belastingpapier door de niet sluitend rekening van het abattoir verhoogd te zien of verhooging van vleescbprgzen te betalen De slagers verlangen geen openbaar slachthuis en hebben het niet noodig om de iu punt I en II opgenoemde redenen De consumenten behoeven zich geen illnsiën te miiken vleesch van beter qoaliteit te ontvangen En hot slachtvee zal er toch zeker weinig aan hebben of zy eerst een oogenblik vertoeven in de weelderige stallen om daarna gedood eu opgehangen te worden in zoo n kostbare inrichting om desnoods later nog een wetenschappelgk microscopisch en bacteriologisch onderzoek te ondergaan Punt m Welke zyn nu de beweerde nadoelen F B en W laten dan volgen Werkeiyk zQn er geen nadeelen aan een openbaar slachthni verbonden fff 4 8 17 S 8 10 10 10 87 u ia 10 17 f 10 4 lO SI t 10 4U lO li lUI 11 14 P 8 iO I IO 8 c8 sr i a 10 08 10 11 1 8I 10 18 lOJI 10 7 41 17 87 84 41 8 47 1 18 8 80 84 E 10 0 Zelfs de grootste tegenstanders weten overal en altyd slechts één enkel zoogenaamd nadeel te noemen n L het finantieele bezwaar Zy beweren dat een abattoir een blgvende nantiëele last voor de Gemeente zou zgn betwgfelen de rentabiliteit van een slachthuis zoggen dat hoe gewenscht de oprichting daarvan uit een sanitair oogpunt ook zgn moge de op on inrichtingskosten en het onderbond voor de Gemeente een biyvend bezwaar moeten opleveren Tegelgk wordt dan nog de Vrees geuit dat het vleesch in prys zal stygen Beide gevallen zullen M de oprichting van ean openbaar slachthuia in Gouda bevestigd worden Een groot gedeelte van punt UI had men beter bg de finantieele berekening kunnen bespreken want nu wordt met veel woorden zonder cgfers een gedeelte daarvan behandeld Dat inlichtingen in Nederland opgedaan omtrent de finantieele berekening zich bepalen tot Rotterdam en Amsterdam is begrypelgki daar weet men ten minste van eenige exploitatie te spreken Dat die rekeningen daar sluiten is best mogolgk Die inrichtingen zgn niet zoo kostbaar aangelegd en bet aantal slachtingen enorm groot men kon volstaan met eene heffing van nog niet de helft van t bedrag dat men van sommige soorten vee hier wil nemen In Gouda zal juist bet omgekeerde plaats hebben Met hooge heffingen en een klein aantal slachtingen zal de rekening niet slniten Dat misschien Roermond of Maastricht met exportslachteryen er kunnen komen bewgst nog niets daar die exportslacbtcrgen zich menigmaal verplaatsen daar waar zg het goedkoopst in exploitatie kunnen gebracht worden Binnen eenigen tyd ziet men den geheelen exporthandel nog verhuizen naar den Hoek van Holland waar reeds vergunning is verleend tot oprichting eener particuliere exportslachterg Dat in Duitschland in 309 gemeenten de ontvangsten de uitgaven dekken bigkt duideiyk nit het werkje van George Osthoff laatste uitgave 1894 Daar zyn oprichtings en onderhoudskosten berekend naar het aantal slachtingen per 1000 inwoners die plaats moesten hebben wil een abattoir bestaanbaar zgn Niet te vergeefs wgst hg er op in zgn slotwoord dat wel degeiyk rekening moet gehouden worden met alle tabellen die bg aangeeft zoowel van slachting als oprichtingskosten Dat bet succes dus daar zeker is kan ik begrgpen maar het is mg ook dnidelgk dat in Gonda waar B en W wel de oprichtingstabellen en niet die van slachting in aanmerking nemen de zaak bg bet begin heel mooi schynt maar na eenigen tgd niet het succes zal hebbeo dat B en W zich hadden voorgesteld Risico is dus wei degelgk verbonden aan de oprichting van een abattoir als het aantal slachtingen in Gouda niet verdubbelt of de heffingen van slacht en keurloonen niet veel hooger worden genomen Ik hoop dat met cyfers bg de finantieele vraajg aan te toonen Het aantal slachtingen is bht niet voldoende eu de oprichting van een abattoir niet raadzaam B en W zeggen wel dat de inrichti ig zoo eenvoudig mogolgk wordt gemaakt dan kunnen ook de heffingen zoo laag mogelgk zyn Ot eene inrichting van f 200 000 nu zoo eenvoudig zal zyn betwgfel ik maar zeker weet ik dat het tarief der bettingen voor slachten en keuren het hoogste zal zgn die in Nederland bestaat Gaat de zaak echter toch goed dan moeten het abattoir en de exploitatie daarvan niet betaald worden door de belastingschuldigen maar door de vleeschconsumenten naar myne meening door een ieder die vleesch gebruikt rijk of arm dus door belastingschuldigen en hen die in bet geheel geen belasting betalen want die aten ook wel eens vleesch al is bet nn niet t duurste B en W werken bier belastingschuldigen en vleeschconsumenten zoo door elkaar dat men bgna zou denken met verschillende personen te doen te hebben doch in mgn oog zyn het vrgwel dezelfden zy willen echter tot de conclusie komen dat de slager het wel kan verhalen op de vleeschgebmikers maar zgn dat dan de belastingbetalenden nietP Na eene behandeling van Art 264 en 338 der Gem wet zeggen B en W dat wg nu alles veel beter en dat betere in grooter hoeveelheid zouden krögen en de uitoefening van het slngersberoep minder gevaariyk wordt Maar wat moeten wg dan beginnen met de artikelen die waardeloos thuis hangen f Welke ongelukken kan men in een abattoir voorkomen f AUoa is keurig beschreven en in elkander gezel maar het kan my niet bekoren Nu wordt dd Igaag gesteld Wordt het Tleesch dnurdor tengevolge van het verplichte lachten en de verplichte keuriqg in een openbaar slachthuis Ik had gedacht dat volgens het voorgaande de slager zyne onkosten kon verhalen op de vleeschconsumentes doch en W komen verder tot de conclnsie dat voor alles wat wy krijgen en genieten aan een abattoir geen verhooging der vleescbprijzen noodig is In Duitschland verklaren 361 Gemeentebesturen dat de vleescbpryzen geen yerhooging hebben ondergaan en de qualiteit is verbeterd Te Rotterdam is nimmer iet van pnjsverhooging na opening van een abattoir gebleken en te Amaterdun zeUs de prijs ge1 I soneei der Waterleiding en vele andere belangntellenden De heer Noothoven van Goor nam nadat by de krans der Ned Hervormde Gemeente op de lykkist had gelegd het woord het zou niet zgn aldus begon spr in den geest van den overledene wanneer wy hier in don breede over het vele goede van hem gingen spreken maar toch moet ik een woord van erkentelgkheid brengen voor bet vele goede dat hg heeft tot stand helpen brengen en een woord van hnlde voor zyne werkzaamheid m de verschillende bel rekkingen die hy heeft bekleed byna 25 jaar was de overledene lid van den gemeenteraad en zgue adviezen waren steeds in het belang van de gemeente ook voor do belangen dor Herv Gemeente is hy altyd werkzaam geweest hy hoeft niet voor niets geleefd hg zal in de verschillende Commissies in dankbare herinnering biyven voortleven De heer H Straver zoon van den overledene dankte allo aanwezigen voor de laatste eer aan zynen vader bewezen Daarna verlieten de aanwezigen bet kerkhof allen onder den indruk dat zy een braaf en goed barger van Gouda de laatste eer hadden bewezen Gisteren avond hield do Anti revolntionaire Propaganda Club een protest meeting in zake de oprichting van een abattoir te dezer stede De zaal Nut en Vermaak der Sociëteit de Reunie was geheel gevuld Onder de aanwezigen merkten wy oen vyftal raadsleden op benevens een groot aantal slagers De Voorzitter der club de heer C A Schotborgh opende deze byeenkomst met gebed doarna deelde hg mede dat de uitgeschreven vergadering geen protestmeeting was maar dat het doel meer was om aan te toonen dat een bedrog van f 200000 voor de volksgezondheid in Gouda niet zoozeer noodig was verbetering der woningtoestanden en bet rioolstelsel moest hieraan voorafgaan De hoer Joh RUfer Jr nit Amsterdam was nitgenoodigd hier te jcomen spreken en deze heer had hieraan gaarne Voldaan De heer Rüfer het woord bekomen hebbende besprak het rapport van Burgemeester en Wetliouders bg deelde mede dat in plaatsen waar oen abattoir is veel meer clandestiene invoer van bedorven of niet gekeurd vleesch plaats heeft Te Rotterdam waar sedert 1883 een abattoir is waren in 1892 92 peraonon ziek geworden door bedorven vleesch D opbrengst van het abattoir werd modo ter sprake gebracht volgens spr waren de inkomsten veel te hoog geraamd de slachtgelden wai en hier tor stede veel hooger dan te Amsterdam en te Rotterdam Een abattoir is voor Gouda niet gewenscht Na de pauze vroog de heer C van Veen Az het woord en dankte spreker voor zyn helder betoog en de antirevolutionaire pro paga ndaclnb voor bet initiatief in deze Genoemde heer deelde mede dat in een hoofdartikel van het Dagblad van Gouda was medegedeeld dat te Meppel een 17 tal slagers om een abattoir Jiadden gevraagd aan den gemeenteraad Dit was wel zoo maar deze slagers die naar Rotterdam en Amsterdam vleesch verzonden konden dit nu niet doen daar zy geen abattoir stempel op ban vleesch konden krygen omdat te Meppel geen abattoir is Wannetr een abattoir wordt opgericht dan zullen de Goudsche slagers veel goedkooper even buiten de gemeente een eigen gebouw exploijeeren De heer G C Bruynel stelde voor daar in het rapport van B en W de slachtplaatsen bier ter stede zoo slecht worden genoemd een Commissie te benoemen die ook verslag over bare bevindingen zou uitbrengen De heer Bfifer antwoordde daarop en deelde mede dat te Haarlem de slagers bnune naaste buren formulieren lieten teekenen waarbg zg verklaren geen last of binder van die slagergen te hebben De heer v d Wolf sprak nog over de waterverontreiniging 1 volgens het rapport van B en W hg geloofde dat de Meekers veel meer daartoe bydragen De heer Mallen stelde voor lysten te laten circuleeren om ieder die tegen oen abattoir was daarop te laten teekenen en zoo de raadsleden dat getal onderteekeningen hadden gezien dun zouden zy zich nog wel eens bedenken om daaraan hun stem te geven want de kiezers zonden ben dan niet meer aftaardigen tf Het Bestuur der propaganda cIub stelde de volgende motie voor De vergadering geboord van den mieider dat een abattoir voor Gouda niet gewenscht ia draagt aan het Bestuur op stappen te doen ter verwerping van het desbe treffende voorstel vdn B en W Deze motie werd aangenomen en daarna de vergadering met gebed gesloten Beroepen by da Ned Hervormde Kerk te Waddingsveen d J A van Boven te OndBeyerland t