Goudsche Courant, maandag 23 april 1900

ving van den tocht van French naar Kim berley het volgende mee over een daad van de lansiers Van een nek werd op het Engelsche paardenvolk geschoten Generaal French wees op dien nek die twee kopjes verbond en kommandeerde voorwaarts Onder de twee ot drieduizend man die er heen galoppeerden waren de Households het 9e 10e 12e en 16e lansiers Do stof rees achter ben op in een golvende wolk maar het 16e sloeg af in de richting van een van de kopjes Daar wachtten hen veertig Boeren op in de val want het mcerendeel van hnn paarden was doodgeschoten Er waren daar ook vrouwen die kwamen zien naar het schieten van rooineks Luitenant Hesketh viel met drie kogels in het hoofd maar niet voor hjj telkens en telkens zijn revolver had gebruikt zoo dicht waren do lansiers reeds biJ de schansen Toen de Boeren enkele zadels hadden geleegd staken zg een witte vlag op maar het werk van de cavalerie kan niet bij het doel zelf gestaakt worden Al de Boeren die daar waren sommigen zeggen 32 anderen 37 werden gespietst Maar men zal zeggen dat zg zich over wilden geven De vraag die de soldaten als antwoord stelden was Mag men den vijand dan te verstaan geven dat hij zooveel manschappen mag doodon als hiJ maar kan en dan zijn eigen huid mag redden door zijn handen of zyn vlag op te steken op het allerlaatste oogeoblik Als dat gebeurt voerde men aan gaat de moreele uitwerking die de lans biJ latere botsingen zal hebben geheel te loor ea door vandaag 80 man van den vijand te sparen offeren wij morgen 130 man aan eigen kant op die op korten afstand zullen neergeschoten worden door mannen die lang van te voren zouden afgetrokken zijn als zij bevreesd waren geweest voor het koude staal Maar antwoordt een ander Op zoo n manier wordt het onmogelÖk zich over te geven Misschien voegt de correspondent van de Manchester Guardian bieraan toe zal men eens gaan begrijpen dat men zich niet kan overgeven binnen een zekeren afstand daar de verdedigers van een stelling anders altijd een wreed voordeel zullen hebben op de aanvallers De geschiedenis van de dertig lansatekpn heeft zegt men den aftocht van do Boeren van Magerfontein veroorzaakt en het in den steek laten van vele andere stellingen En dat is hot argument dat het leger wenscht te handhaven HaaiBchapp Zeeland fie balten Vlissingen hunne woonplaats hebben en door den Raad van die gemeente als voren in den hooldclljke omslag waren aangeslagen waren nadat do Raad aiwyzend op hunne reclame had beschikt bjj het Gedeputeerd college in beroep gekomen Gedeputeerde Staten hebben nu den reclamanten van hunne aanslagen ontbelflng verleend Bij hnn beslissing overwogen zg dat de reclamanten die niet te Vlissingen wonen moeten geacht worden de gemeente Vlissingen alleen te doorreizen om als gezagvoerder het bevel over de van hieruit vertrekkende Btoombooten te aanvaarden en naar volbrachte reis weder huiswaarts keeren Verder dat dit doorreizen der gemeente niet kan beschouwd worden als eene aanwejigheid tot het vervullen eener dienstbetrekking in den lin van art 245 no 4 der gemeentewet en dat do reclamanten mitsdien in die gemeente niet belastingplichtig ziin M Ct Zeventien dienstdoende geestelijken uit het dekenaat Oroenloo onder leiding van den pastoor Holtslag in conlerentie vergaderd hebben oen telegram gezonden aan de heereu dr Schaepman en mr Kolkma i instemming betuigend met bun houding in zake leerplicht 1 üeld Ct De Senaat van het Leidache Studentencorps heelt teiegraphisch aan het Zuidalrikaansche gezantschap eene warme sympathiebetuiging gezonden en de rectormagni ÜCUB van die universiteit met een der andere hoogleeraron eene audiëntie aan de deputatie aangevraagd op heden welke zal worden verleend Ook de Senaat van het Utrochtsche Studentencorps heelt een sympathiek schrijver gezonden Dr A Kuyper bad eergisteren een onderhoud met het Znidalrik üriemanacbap De heer en mevrouw Fischer on de hoeren Wessels en Wollmaraui verschonen eergisteren op een middag receptie biJ den minister van bnitenlandscho zaken den heer De Beautort Vermoedelgk bl lt het gezantschap nog tot Dinsdag ot Woensdag in Den Haag VKRGllDERINr V41DENGRMPiNTEU Ai VRUDAü 20 APRIL 1900 Voorzitter de heer R L Martens burgemeester Tegenwoordig zjjn alle loden De Notulen der vorige vergadering worden gelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter deelde mede dat in de besloten zitting die aan do openbare vergadering voorafging de volgende besluiten op de reclames in zake de aanslagen op het 2e suppletoir kohier diar plaatselijke directe belasting naar het inkomen dienst 1899 waren genomen De aanslag van RUllELEl Toen men dezer dagen bg Glon ten nootden van Bloemfontein een paar waggons loste kwam or een jongen van zestien jaar te voorschijn de zoon van een soldaat van de Scottisch Borderers Hij had zich in het ruim van een schip dat naar Zuid Afrika ging schuil gehouden en bereikte zoodoende OostLondon Daar verborg hij zich weer in een waggon en zoodoende is hiJ uu te Glen aangekomen Hfl wilde zich bij zijn vader voegen zei hij Zekere Kakuska te Weeuen doodgraversknecht hoopte op de betrekkiug van doodgraver maar te vergeefs want hjj was een dronkaard en een vechtersbaas Uit wraak schoot hü dezer dagon met een revolver op den districtscommissaris van WAhring Baumann van wien do benoeming afhing en kwetste hem zwaar De stads ingenieur Nowak echter die met BaUmann liep maar met de benoeming niets te maken had werd getroffen door een tweede schot en viel zwaar gewond neer Kakuska schoot daarna op zichzelf maar bracht zich slechts een lichte wond in de wang toe Folitie agenten snelden toe en namen hem gevangen Ondertusachen blies de ongelukkige Nowak den laatsten adem uit STADSNIEUWS J C üKllülTEft BoiidsrUwldlierslcllftr In Klasse Anll§epliscbe Tandpoeder en Aiili§epllscli iloiidlliicliiur van B CASSVTO TandarU te Qouda OVERAL VERKRIJGBAAR Agent voor Nederiand G IJ3SELSTIJN Blanwstraat Gouda IVO o J M Kennen was gebracht van t 2400 op 1 1600 die van M van Vliet was gehandhaafd op f 600 en van P J F A Kucbulna van f 650 werd de reclame afgewezen De Voorzitter deelde mede dat bij Koninklijk besluit van 6 Maart was goedgekeurd de wijziging der Verordening op do Avondschool voor Ambachtslieden i dat voorts door tJed Staten waron goedgekeurd de raadsbesluiten tot wijziging der gemeentebegroot ng i den aankoop van het gebouw op de Vosthaven tot het plaatsen der Muziekschool tot afstand van grond in de Gteerte den Bultdteeg en tot ruiling van grond met J van Zwet aan de Vest tot het in erfpacht geven voln gerioleerdo gr jnd aan D Vermeij tot ruiling van grond met A Brakel en tot Jiet in erfpacht geven van grond aan P v Vli6t dat voorts op 3 April de kas van den gemeente ontvanger was nagezien en dat aatr den custos der librye S H van der Kraats Sr een pensioen was verleend van f 68 sjitjrs Wordt aangenomen voor kennisgeving Ingekomen wtiren 1 Do Verslagen dver 1899 van de Kamer van Koophandel en Fabrieken do openbare GezondheidsCommissie van Curatoren van het Gymnasium vaiJ do Oommissie van Toezicht op het Lager Onderwijs van de Commissie van ïoezichl over hot Museum van Oudheden en van Regenten van het Hoffmansgesticht I In handen van B en W om te dienen bij de vaststelling van het gemeente verslag 2 Een brief van den heer C W van deVelde en 6 andore leden van do Commissievan Toezicht op het Lager Onderwijs ontslagnemende als lid der Commissie van ToezichtOp het Lager Onderwijs De Voorzitter e Raad zal voorzeker met leedwezen de voorlezing van dit schrijven gehoord hebben Hot was de bedoeling van Burgemeester en Wethouders den Raad machtiging te vragen om bij de onderteekonaren pogingen aan te wenden op hun ontslag terug te komen hen te V rzoekeu hunne krachten aan het schooltoezicht te blijven wijden Voor enkele dagen ontvingen Burgemeester S Kort overeloM onrar PrUtoourant SHERRIES Pale en Gold Dry van af f 16 50 per 12 fles m O ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 MADERA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH la Turin 1 50 flesch pm = BODEGA CHAMPAGNE 1 75 J COGNAC it f 1 76 f 2 25 f 2 15 1 8 25 f 3 75 en 6 t SCOTCH WHISKY 2 26 g Sg Per Fl Per Ank 46 Fl 1 P S LISTRAC f 0 65 Nto f 27 75 SP 3 CHATEAU VALBOSE 0 75 31 2 C J St E8TEPHE 0 85 36 H S S St BMILION 1894 l 42 g PAÜILLAC 1893 1 25 63 O 8 GRAVES Witte Bordeaui 0 80 34 1 2 g SADTERNE l 42 2l Ji o ZELTINGEB Moezel 0 90 37 50 aC W BOURGOGNE 1 10 47 Pa De Sesschen zf n in de prijzen begrepen en worden k 3 ets per stuk teruggenomen Z Bij elke boe veelheid verkrijgbaar bg De flrma T CB1B4S Gouda i Iiraraleijn B tGoodkoopsteen soliedsl adres voor iMP vervoer van Inboedel xoowel binnen als hniten de stad met geiloten wagens i S A GRAVEBTEIJN Bleekerwingel 287 AUe teonU tegen Transporl eehade mMhmik GOUDA 21 April 1900 Wij hebben het Adresboek voor de gemeente Gouda voor 1900 ontvangen Het is wel wat later in het licht verschenen dan anders de reden daarvan is vermoedelijk dat do gohoele vernommering van de perceelen wel veranderingen en een tijdroovende correctie noodzakeliik maakten Het boekje ziet er keurig uit bevat alle gewenschto opgaven en zal zeker zqn plaats wel vinden op de schrgftafel en het kantoor der ingezetenen De voornaamste magazijnen en neringdoenden vindt men onder de talrgke advertentiën Wg wenschen den wakkeren uitgevers Koch en Knuttel veel succes met dit onmisbare handboekje Het bataljon van het 4st regiment infanterie in garnizoen alhier wordt van 13 tot 21 Juli m de legerplaats bg Harskamp gedetacheerd tot het houden van schietoefeningen Beroepen te Aalten b j de Ned Hervormde Kerk da J A Wartena Az te Bredevoort en Wethouders evenwel brieven van i Commissie yan Toezicht waaruit het onvoorwaardelijk voornemen dor leden om met 1 Mei a s af te treden op ondubbelzinnige wjjze bleek Onder deze omstandigheden rest aan Burgemeester en Wethouders slechts het besluit der aftredenden te betreuren en zich daarbij leggen Ik spreek namens Burgemeester en Wethouders en kan zeker rekenen op de instemming van den Raad wanneer ik de aftredende leden dor Commissie van toezicht op het Lager Onderwijs dank betuig voor de moeiten en de toewijding die zü wel aan het onderwijs hebben willen besteden en wanneer ik meer in het bijzonder dank betuig aan den aftredenden Secretaris den heer van der Voort wiens verdiensten tegenover het onderwijs en de gemeente velen zijn Namens Burgemeester en Wethouders heb ik de eer voor te stellen dit schrijven voor kennisgeving aan te nemen Aangenomen oor kennisgeving 3 Een brief v den Schuttersraad totwijziging der bejgmiting voor 1900 Ter visie 4 Een brief van B en W houdende opgave der kosten van het dempen der Var kenmarkt Ia gedrukt aan de leden verzonden Wordt aangenomen voor kennisgeving 6 De suppletoire hogrooting voor 1899 van a hot Burgerlijk Armbestuur b het Israëlitisch Armbestuur en c bet St Elizabeths gastof oude vronwenhuia Z n voor heden aan de orde gesteld 6 Een brief van B en W betreffende de rekening van het gemeente pensioenfonds over 1899 Is gedrukt en voor heden aan de orde 7 Een voorstel van B en W tot continuatie der hefUng van marktgeld Is gedrukt en voor beden aan de orde 8 Een voorstel van B en W tot wijziging der voorwaarden betreflende do levering van gas Is gedrukt en voor heden aan do orde 9 Een voorstel tot het aanschaffen vau een brandkast voor den gemoente outvangon Ia gedrukt en voor beden aan do orde 10 Eon voorstel tot overneming van eenweg van P Ooms Is gedrukt en voor heden aan de orde 11 Een rapport van B en W op hutadres van den heer G N Kruisheer overplaatsing verzoekende naar de nieuw to bouwen school B en W adviseeren dit verzoektoe te staan I Aangenomen voor kennisgeving 12 Een adres van de aid Gouda van het Alg Ned Werkliedenverbond verzoekende een onderzoek in te stellen naar den wo mngtoestand In handen van B en W om advies 13 Een adres van bovengenoemde vereeniging verzoekende een of twee ledsnwerkliedon te benoemen in de CommUaievan Toezicht op het Lager Onderwijs In handen van B en W om adviei 14 Een adres van den Bond vanvroi elijke verloskundigen in Nederland houdendeverzoek om steun bij de oprichting van Èen pensioenfonds Dit adres is ongezegeld zoodat het ttiet in behandeling kan komen 16 Een adre van den beer P Montauban van Zwijndrecht zich beklagende over een dwangbevel Dit adres is ongezegeld zoodat het niet in behandeling kan komen Het Kohier voor 1900 Is gedrukt en aan de leden tehuis bezorgd Een voorstel van B en W tot wijziging der gemeente begrooting in verband met den bouw eener nieuwe school Do Voorzitter Namens B en W stel ik voor dit te behandelen na punt 5 der agenda Aldus besloten Wordt vervolgd Gemeng de Berichten Men meldt uit Den Haag In de Nieuwstraat had gistermiddag ëen ernstig ongeval plaats Een verver die op de bovenste sporten van een ladder aan een huisgevel stond te werken viel van boven neer op do atraat doordien een voorbijkomend rijtuig tegen de ladder aanreed In hoogst bedenkelijken toestand werd de man door do politie por raderbaar naar het gemeenteziekenhuis vervoerd Op de belvédère van het Witte Huis te Rotterdam bevond zich een niet geheel nuchter bezoeker die t in het hoofd kreeg om de aantrekkingskracht der aarde proefondervindelijk aan te toouen waartoe hij een ijzeren tuinstoel omlaag slingerde die tot groeten schrik der voorbijgangers op de Wijnhaven te pletter viel Twee politieagenten waren spoedig met de lift eveneons op de belvédère eu daalden met hunnen grappenmaker omlaag die weldra belandde in het politiebureau aan de Pauweuateeg evenals de overbiytselen van den tuinstoel Een correspondent van de Manchester Guardian te Kaapstad deelt in een beschrij HusTKECBT Aan het op 24 Hel alhier te honden festival zullen de volgende vereenigingen deelnemen Fantarecorpsen Unie te Ameide Oefening kweekt kunst te Ammerstol hfit fanfarecorps te Boskoop Excelsior te Lexoond Euphonia te Metrkerk Or nje Naaaai teSchoonrewoerd de militaire muïiekvereeniging te Schoonhoven Recht en Fliclrt teTilburg Harmoniegezelacbappen Eicelaior teBergambacht do dienstdoende schutterij eGouda Wilhelmina te Lekkerkerk Euterpe te Moordrecht Excelsior te Ouderkerk a d Ussel Ons Genoegen teRhenen Crescendo te Utrecht Orkestvereemgingeu Het Qondschestrijkorkest Zangvereenigingen Vriendschap te Berkenwoude Volharding te Groot Ammers j Excelsior te Gonderak t Gemengd koor te Haastrecht het mannenkoor Kunst na arbeid te Hilversum het dameskoor Deëlbeo te Meteren A d v e n d o te Moordrecht Semper Crescendo te Ottoland het mannenkoor Koningin Wilhelmina te Rotterdam Eensgezindheid te Stolwijk en het mannenkoor Aurora te Utrecht NiEBWKEKBKK A D IJsSL Vrjjdag 13 April hield de Nieuwerkerksche werkliedenvereeniging Onvermoeid Vooruit afd van het A K W V haar driemaandelijksche vergadering in de school op het dorp De voorzitter A van den Berg opende de vergadering waarna de notulen der vorige vergadering werden gelezen en onveranderd goedgekeurd Uit bet verslag van deij penningmeester bleek dat de ontvangsten hadden bedragen f 63 15 en de uitgaven f 45 72 zoodat het batig alot bedraagt f 7 43 Aangenomen werden 4 leden en 3 andere voorgesteld De vereeniging telt nu veertig lq den Besloten werd voor het gezin van wijlen J van Qeelen te Schoonhoven f 1 af te zonderen Hierna kwam aan de orde het voorstel van de afdeeling Schoonhoven tot oprichting van een bestuurdersbond in de kiesdistricten Gouda en Bodegraven Besloten werd de eerste vergadering voordat doel bij te wonen Eindeljk werd nog besproken het ingekomen stuk van het C B hetwelk op de eerstvolgende algemeene vergadering zou behandeld worden betreffende het algemeen kiesrecht Niets meer aan de orde sluit de voorzitter de vergadering Gisteren word door den heer C Fijen voor den heer W Zuidmeer aanbesteed het bouwen van een boerenwoning indenPrinsAlexanderpolder Ingeleverd waren 12 biljetten waarvan één van onwaarde De uitslag was als volgt W van Verre te Capelle a d IJsel f 14750 C Buis ld 14640 1 van den Broek te Zevenhuizen 14668 D Hoogendijk te Cappelle a d IJsel 1458 5 P Saarberg te Zevenhuizen 13638 C van Leeuwen te Nienwerkerk a d IJsel 13570 G van der Sterre te Nienwerkerk a d IJsel 13500 P van den Berg te Bergschenboek 13176 D van Vliet te Nienwerkerk a d IJael 1310O Kasbergen te Gonderak 12018 C van der Kuij te Moordrecht 11996 Aan den laagaten inschrijver is het werk gegund Zevenhuize Beroepen bg de Gereformeerde kerk te Haairlemmermeer d heer H Hangelbroek cand alhier VERSCHEIDENHEID In het Pruisische stadje Konitz zp 200 reservisten gelegerd omdat de gemoederen daar zeer opgewor den zijn ove eenafschuwol ken moord In het vorige najaar werd de gymnasiast Winter vermist Men heelt nu ziJn Igk en onlangs ook het afgesneden hoofd gevonden Het hoofd had waarschijnlijk in het gs gezeten eu waa tamelijk goed bewaard Aan de opwinding zijn anti semietiscl neigingen niet vreemd TlIRNGOSTimiËS A VAN OS z Md Tailleur Kleiweg E 78 GOUDA reie b n o il BurgerlUke Stand ÖEBOREX 19 Adril Alberthns GerarduB ouders J Boot en L van WOligwi Carolina Frederica Heudripa ouder T den Hertog en A M de Bont Dirk ob4 8 G van der Neut en G v Dam Helen ouders J Vnijk en H Buis 20 Maria Niesa ouders D de Sotte eu E van det Wegde Johanna Wilhelmina ouders W van der Steen en M W Jager Jannetj ouders L Hak en N van Dnivendgk Mozea ouders L Gompers en A van Kloeten 21 Cornelia oudere J Hol en D Huurman Gerardus ouders C Beesthugzen enT A van Dgk Cornelia Geertmij oudersJ Huiiman en A 6 van Kle f OVERLEDEN 18 L Blanker 5 m 20 M de Mol wed A P van der Want 63 j W Lafeber 2 m M A van Eijsden 70 j ONDERTROUWD B Lakerveld etfJ C A van Kerabergen G Verwoerd te Eeeuwjjk en G Nonner J Verboom en P Leeflang Haastrecht GEBOREN Stefanus ouders G Bakker en J Oostenrjk Martinus Adrianns ouders J Korper en J Straver OVERLEDEN L A Straver 22 K Bakker 62 j M Lakerveld 7 m Vlist f BOREN Hendrika ouders H Benschop den Toom 0NTV ANOKN eene groote keuze VflOlUAlttSGAPGS EN I COSTUMES TAILLKUR D SAMSOM Specialiteit in COSTUMES MANTELS n JAPONSÏOFFEN Zijne dankbaarheid kent g eene grenzen Wü hebben onder de oogen eene lange correspondentie van den Heer Jacob Twye wonende te Arnemuiden provincie Zoeland 1 en aiehier in korte trekken den inhoud Sedert langen tjjd was ik Igdende dagen nacht aan maagpgn vermoeidheid in e ledematen slechte spijsvertering en slapelooBbeid wat ik ook aanwendde niets mocht batw doch na t gebruik van eenige doosjes der Pink Pillen van Dr Williams ben k radicaal genezen n kan ze een ieder aanbevelen Ik kan U mijne dankbaarheid niet geno g Jte kennen geven voor Uw heilzaam mitld 1 1 Tot vreugde mgner vrouw en kinderen benik thans in staat m ndagelgksch werk teverrichten en in de behoeften van mgn huisgezin te voorzien De Pink Pillen zgnd e onovertreflclijkespiorversterker z ijhergeven kracht aande zwakken en zgn voor niemand nadeelig zelfs niet voor de delicaatste personen Gelijk alle goede produkteu worden Volgens portret J pi k pui reeds nagemaakt eene ieder geve dus wel acht dat er in tfransch op het omhulsel Btatt Pilule Pink pour personnes pales dn Dr Williams t Omhulsel en bet etiket ziJn van rooskleurig papier met blauwe letletters Men boede zich voor namaaksels Prija f 1 7B de doos f 9 per 6 doozen Verkrijgbaar bg Ssabiu Steiger 27 Rotterdam hoofddopothouder voor Nederland ea apotheken en tevens ook echt verkrijgbaar voor Gouda en omstreken hij Wolff Co Franco toezending tegen postwisseL Zeer werkdadig voor bloedarmoede rheumatiek zenuwpgn neurasthenie beupjii ht verlamming ataxie locomotrice zenuwziekte klierziekte enz enz Zij hergeven schoone kleuren en handelen in alle gevallen van verzwakking bij de vrouw en hebben op den man eene werkdadige werking tegen alle ziekten veruoriaakt door overdreven arbeid en buitensporigheden ADVERTENTIEN De Heer en Mevrouw RIESZ NooTHovKü VAN GoOB geven keunis van de geboorte van eet Dochter Kahpih 21 April 1 00 Tijdelijk adres 8 GKAVKSHioK Daendelsstrast 31 Mgn oprechten dank aan allen die tijdens de ernstige ziekte van mijne Echtgenoote blijken van belangstelling hebben gegeven alsook aan den Zeergeleerden Heer Dr F J A LEVEDAG voor zgn zorgvuldige behandeling C P W DESSING ERFHUIS te HEKENDORP De Notaris J J A MONTIJN te Gouda lal pp MAANDAG 23 APRIL 1900 s voorm 10 uur in en bg het Koffiehuis van de Erven PEÜLER aan de Goejanverwelleslnis te Hekendorp om contant geld publiek verkoopen Den ganschen IMBOEIIKC en Koffieliuis Iiiveiitaris 1 waaronder 1 een gfoed loopend Biljart met toebebooren eenig GOUD en ZILVERWERK enz Afgenummord te zien des raorgeus vóór 1 de verkooping BOELHUIS te Laageruigeweide De Notaris J J A MONTIJN te Gouda zal op I DINSDAG 84 APRIL 1900 s voorm 9 uur aan de bouwmanswoning 1 te Langemigeweide in de Rnigeweide bewoond door W J GAIKHORST pub lekverkoopen 1 24 KALFKOKrKN 6 beste pinken 1 pinkstier 12 kalve n 9 j rige Vosmerrle I gulste en 2draclitige zeugen 26 biggen 30 kippen BOEBENWAGEN UTRECHT8CH WAGENTJE STROOMACHINE PRAAM SMALLE SCHOUW Bouw en Uelkgereedschappen eenige MEUBILAIRE GOEDEREN en wat verder ten verkoop zal worden aangeboden Atgenummcrd to zien des morgens vóór de verkooping Het vee op dag tut 1 Augustus 1900 al het overige k contant ömBÏarmÊóii te OUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTUMN DBOOGLEEVER op IToeutautt A ipril fOOO bij opbod en op M oeuidag X Met f OOo bij combinatie en afslag telkens des morgens te elf uren in het Koffiehuis Hahmonie aan de Markt van dts navolgende ONROERENDE SOEBEREN te KËËIJWIJK en wel Soa 1 tot 3 Eene BOUWMANSWONING wjk E No 101 en eenige percee I len best WEI enHOOILAUD I liggende op m Ornueubroek en Jtaoens berg te zamen groot 9 hectaren H aren 19 centiaren Verhuurd tot 1 Mei 1907 voor f 900 ajaars Nok 4 S en 6 Twee HUIZEN on ERj VEN en een perceel WATER met RIET I en RÜIGT enz op Oravenbroel te I zamen groot ti hectaren SU aren 9é cenI tiaren Perceel No 4 in drieën bewoond I wijk F No 6 6 en 7 is verhuurd voor f 2 60 per week en perceel No 6 wijk E I No 102 voo 80 per jaar beiden tot 15 Maart 1901 Waarborgrenlo van het I waterperceel f 26 15 Ho r 8 en 9 47 hectaren 3Ü aren I ö centiaren Wahr t ktlanè enz I op Gravenbroek Waarborgreiite f 512 65 No 10 Een HUIS en ERF en GROND I op Saeensberg wgk E No 112 g oot I 16 aren 70 centiaren Verhuurd tot 15 Maart j 1901 voor f 60 per jaar I Soa 11 en M IS hectaren 12 aren I M centiaren Rlrtland Water enz I op Itavenaberg Waarborgrente f 164 20 I So 13 Twee SCHUREN en ERVEN I enz op Twaalfmorgen te zamen groot I 97 aren 70 centiaren Waarborgrente f 24 I Soê 14 en IS Twee perceelen WEILAi D I in MMdellmrg te zamen groot 8 hecta ren 49 aren 90 centiaren Verhuurd tot 31 December 1901 voor f 270 per jaar Eu So 16 De OPSTAL van een Huisje aan den FHetdljk wgk H No 68 Verhuurd tot 15 Maart 1901 voor f 31 20 per jaar terwijl voor erfpacht jaarljks f 1 50 wordt betaald De perceelen zijn van af den 20 April 1900 dagelijks behalve Zondags te bezichtigen van 9 tot 3 uren Nadere inlichtingen en notitiên zijn van 18 April a a af te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris FORTÜIJN DROOOLEEVER te Gouda WASTE 7ITRAeE 1 Glasgordijiieii en Overgordijnen in desgewenscht hetzelfde de§§iii UT Zeer voordeelige soor ten in MEHWK DESSINS Schenk iZn liookl steeds MAGNETO beste 2 ets Sijjaar 2 O z a j ets Sigaar Hloek kuukmonel Hatulwerh Alleen verkrijgbaar in hot SIGAREN MAGAZIJN Korte Tiendeweg 2 I S Yan Wijngaardon CLEVELAND YANKEE STYLE SIMPLEX Hfemg Agent voor GOUDA en Omstreken KERBY WOLFF € o WESTHAVEN 198 Telephoonnet Gouda Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 Aanlegr en onderlioud g ratis Het net ia aangesloten aan het Rjjka Intefcommnnaalburean Op 1 Maart 101 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrggbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT ioedkoop Vorkoophuis DE J iraElIBAAL UABKT A 133 M Aa A ZIJN de Toekomst KORTE TIËNDEWEO D S 0 Grootste Keuze im mam umm in Wil en Gekbril Ijzersterke cmiöï mm m KIELJLRKEN in ALLE MATEN enz KORTE TIENDEWEG D 74 GouDi a H Korte Co