Goudsche Courant, woensdag 16 mei 1900

brengen Deze regeling vond teganwarking en velen betaalden bet bedrag niet Van gemeentewege werd den ouden toen aangezegd dat zg binnen 10 dagen het verschnldigde alsnog hadden te Toldoen daar de kinderen na dien tgd niet meer aan het onderwy zouden kunnen deelnemen Dit baatte niet Teel slechts weinigen betaalden en Vrydag is na aan meer dan 200 kinderen de school ontzegd tot de ouders bon schuld zullen hebben Toldaan Dit middel doet denkon aan aan ander elixer dat omstreeks 1865 aan het hof van Napoleon Uï vooral by de dames zeer gewild was Hot was door een der bekwaamste geneesheeren samengesteld en het recept luidde R Aqna lontis 100 gr lila repitita 40 gr Eadem stillata 12 gr Hydrogeni protoiyd O gr 30 Driemaal per dag een druppel De dames bevonden er zich wonderwel by tot eene barer t zich liet vertelen an haar bleek dat aqua lontis is bronwater illa repetita dit nog eens eadem stillaU hetzelfde droppelsgewgs hydrogeni protoxyd water en nil alind niets anden Toen was t in eens met de wondere werking van het elixer gedaan Hattei s fleschjes met schoon water tfouden t langer uit Naar aanleiding van het bovenstaande scbrgit het Mbl t i Kwakzalvery Het kan niet genoeg herhaald worden dat ook waar te goeder trouw somwyien de heilzame werking van een geheimmiddel wordt verkondigd door hen die er gebruik van maakten en tydens het gebrnik van bet middel ook werkelgk de beterschap ol het hentel is ingetreden toch het middel met recht kwakzalverg kan worden genoemd omdat het ah zoodanig hoegenaamd niets tot de genezing heelt bygebracht Om dezellde reden brengt de eene geneesheer die het vertrouwen van den patiënt heelt hem by ieder bezoek verlichting terwgl een ander die precies hetzellde voorschrgft hem hoegenaamd geen buut aanbrengt Het is de werking op hot zenuwgestel het kalmoeren van den lydor waardoor de bloedsomloop meer gelgkmatig wordt geregeld die op zgn beurt weer verbetering bewerkt in de gestoorde spgsvertering ol andere lichaamslunctiën Het geneesmiddel dat werd voorgeschreven biedt daarbg vaak geen ol slechts een onbeduidende hulp Ken middeltje waarin de Igder onbepaald vertrouwen heelt het moge alkomstig zfln uit een kwakzalverslabrie k of van een oude baker kan op dezellde wgZe een rol spelen dit valt niet te ontkennon doch daadwerkelgk doet het niemendal en wanneer het sterkwerkende bestanddeelen bevjit iserdikwgls later groot nadeel Tan te verwachten De rechtbank hoeft dao ook Vrydag dadoIgk uitspraak gedaan en het meisje volkomen vrggesprokon Gelukkig dat t nog zoo afgeloopan is wam als het meisje eens veroordeeld ware k W ent daarna aan t licht gekomen dan zon zg niet alleen in arwachting den Tollen tgd hebben uitgezoten maar t zon ook nog uiterst twgfelachtig zgn geweest of de llooge Raad wol de reTisie van haar zaak zou hriSben toegestaan Voor de rachtbank Verdediger En aU gg dan bedenkt hoeren rechters dat mgn cliënt verleden jaar zgn been gebroken heeft dat hg driemaal getrouwd en aan den drank is dat hg reeds tweemaal bg oen inbraak werd betrapt dan zult gy het toch mot my eens zyn dat hy werkeiyk door het ongeluk wordt achtervolgd In een beschouwing over de wetsontwerpen tot verbetering van onl leger sehryft het Hbl Vermeerdering van de cavalerie komt niet in de ontwerpen voor en dit is zeker t betreuren want ons miterwapen is zoo belachelgk zwak dat het bgna niet zal meetellen bg een eventneelen oorlog Wy hebben slechts 3 regimenten België 8 Toch is het alleszins begrgpelgk dat men er van heeft afgezien tot een versterking van de cavalerie over te gaan Wilde men voor onze ruiterg zich een taak voorstellen analoog aan die der groote mogendheden zg strategische veiligheidsdienst dan zon men minstens moeten beginnen met de sterkte te verdubbelen en dit zou zö6 enorme kosten na zich sleepen dat bet in verband met de te verkrygen uitkomsten tóch niet gerechtvaardigd zou zgn waar men zich in tnanciëelen zin zoozeer beeft te beperken wil men nog iets gedaan krggen STADSNIEUWS GOUDA 15 Hoi 1900 De heer Van Spiegel tydelgk leeraar aan de ryics hoogere burgerschool alhier is ter beschikking gesteld van den gonverneurgeneraal van Indië om te worden benoemd al leeraar aan een dor middelbare scholen op Java In do gisterenavond gebonden gewone vergadering van de leden der aid Gouda vande Maatschappg tot Nut van t Algemeen werden de aangelegenheden van de Spaaren Hulpbank besproken De rekening en verantwoording daarvan werd goedgekeurd tot commissariaaeu werden herbenoemd de bh A van Reedt Dordtland A Jonker K H Braat en A van Veen Vervolgens werden de punten van besohryving der Algemeene Vergadering aan de orde gestold Hierover werd geon dobat gevoerd Tot algevaardigden worden gekozen de hh D Rugter en C I Julius tot plaatsvervanger de hh van de Velde en Oldsman Tot Bestuurslid van bet departement werd herkozen de heer J H van dor Voort Door mej de wed J P Salton te Zegwaard ovorleden is aan het B K Parochiaal Armbestuur van Zegwaard en Zoetermeer f 700 vermaakt Gemengfde Berichten Uit Amsterdam meldt men De directie van De Brakke Orond heeltverklaard in geen geval ds by baar stakendegezellen en bloc weer aan te nemen Deraddraaiers en onbekwamen zyn en biyvenontslagen En hun die voor wederplaatsingin aanmerking komen wenscht zy eene boeteop te leggen blgkend nit het volgende formulier dat zy zullen hebben te onderteekenen Ondergetoekende aanvaardt wederzyn dienst by de Maaty tot Ëxpl r d B O doch als los werkman en belooft zichstiptelgk te zullen gedragen naar de ordenvan den meesterknecht Hy erkent te hebben verbeurd een boete van f ol 48 uren weekloon ten behoeve van hetPolitielonds en machtigt den werkgever voornoemd deze boeto van het loon in te houden in termgnen van hoogstens i 1 per week Het Handelsblad meldt Gistermorgen werkten by de firma Boldert Keizersgracht 91 man by EUerman en Harms O a 70 by de Ëlectrische Dmkkery 16 by De Brakke Srond de helit van het oonpronkolgk getal werklieden De drukkerg Elsevier heelt al hare 26 arbeiders ontslagen Nieuwe zetters hebben zich reeds by baar aangemeld Standaard en Nederlandsch Dagblad worden nog altgd vervangen door een Buitengewoon Dagblad Nader meldt men öistemjorgen bleek er nog weinig verandering in de staking te zyn gekomen wel hebben weder enkele isannen het werk horrat Iq de Zaterdagmiddag gehouden gezellenvergadering is winkelgewys gestemd Bg elk der in staking zynde personeelen De Kroonprins van Italië is op zyn reis naar Berlgn leeiyk bestolen Te Bazel bemerkte men nl dat de bugagewagen van den Kon trein ontbrak Een ingesteld onderzoek bracht aan het licht dat do wagon in Italië geheel was leeggeplunderd Bdbalve de bagage van den Kroonprins bevatte de wagon tal van kostbare geschenken voor do verschillende leden van de Duitsche familie De begrafenis van den schilder Michael Hnnkacsy te Budapest heeft met groote plechtigheid plaats gehad Alle miaisters de militaire en burgerlgke overheden vertegenwoordigers van het pariemont en van de kmistveroenigingen begeleidden het stollelgk overschot gralwaarts langs een weg waar een publiek van honderdduizend menschen zich geschaard had Zes rytnigenmot kransen volgden den lykwagen Na de godsdienstige plechtigheid voerde de minister van onderwga Wlassics het woord Voor don groeten schilder zal op het kerkhof by het graf van Frans Deak een mausolenm Worden opgericht 363ste Staa ts loterij i kluM Tnkking fan Diaa U li M Ha 10SI8 KOOO I N M017 iOOO No I5I 1184 n 14848 lid r 1A No llli JU 7 100 a m lOMi i l r 400 M 4487 ea l l i iadar lOl No 1011 14111 18901 SD OISi iadar 10 Prijun Van 70 31 8100 1481 7i 0 lOiK 1 701 11910 18774 848 18 1814 7 80 108 8 1 18 48 I8K7 808 8848 8700 7180 10 08 1 181 18881 41 8 8434 88 t 8 18111 1SK8 1 141 iU 88 5189 8878 08K 41 18888 1 lil II 8511 6108 DOOS 11051 18 8 18760 10411 78 8817 il 817 UUO 18410 lU i 11137 7 i 7 8807 SS IIKI 18718 88 l 88s IW 80 8881 14 91 18810 17101 17 1191 91 8438 78 11848 1404 17817 98 1878 817 55 94i 7 14118 17811 19780 14 9aill7 74 9Mi 11748 14781 7 11 llll 4191 8 Il 11848 141 88 83 19818 1 18 510 8788 53 U911 11081 17701 10044 84 K 88 10101 S3 1587i 18191 S0U9 l 8 4888 7100 I IJ007 15418 ISIII 10181 llll 470 1 04 91 1 188 14 74 8 llll 4991 II10107 18 K 78 lOlli 1141 ilil 740 18 11808 K 7 0418 K8I 18 II 1 488 11588 15810 18488 10119 19 l O 81 I0J4I 11819 15770 18508 48 8014 5448 7541 70 90 79 18857 Directe SpMrwegverbMlngeD aet iOlJDA Komerdleist 1900 AanxevaageD I Mei TUd vai Greenwich S0DBl 10TTllDaU hi im B i ll K 11 11 11 11 ll l 1 17 l li I II 1 41 4 K 4 14 1 1 i li l tl 7 41 14 17 I M 1 14 lO Ot 1 1 10 40 ll 7 I Ol r 4 10 1 t B 11 r ff l Si I 10 10 f r 1 18 ff ff 1 41 4 ff 10 1 1 4 l li 4 01 1 17 1 4 M 7 41 07 r l t K IX IO 10 41 ll K ifli ifll 47 lO ti 40 1 I IO j f Mt = 01 1 11 40 1 1 10 l I ll K lo n ll K Het hoofd van de W ilhelminaochool teBnssum hoeft een zeer aardig plan gemaaktom de liefde voor planten en bloemen opzeer aantrekkeiyke wgze by zgn leerlingente bevorderen 100 leerlingen krggen op deterreinen om de school gelegen een stukjegrond om als tuintje in te richten De grondwordt voor hen bemest en goed bewerkt waarna zy een aantal stekjes en zaden krygen die ieder dan jn zjn tuintje naar nbeste weten zal moeten planten zaaien entot ontwikkeling brengen De aldus in deverschillende tuintjes getweekte gewassenzullen dan op de school behandeld worden zoodat ieder leerling die een gewas gekweektheeft dat op zyn beurt in de klasse zalbrongen en dan daar geheel op de hoegtezal komen van den aard de eigenschanoen soort enz 1 l U l H 1 11 l li 0I allMa U i kliMé ttm kiiWttl Or 4 mlM igi bain hl Oiarfn M HMki mouUllMa Mt 4i kl ktu bw U a bU n t rgi B BoUulaika Spm l Iitn npplnM kwili SOU a tIm nm ff 11 4I ff 11 11 11 11 11 41 11 10 1 l ff l ii ff 1 04 ff 1 14 1 41 41 ff l l ff I OI i OS 1 4S I INQEZONDEN 1 49 11 3j Uoudsche Telefoon Uijaheer de RtdaeUurI l at is het Treemd dat Tan de nieuw aangeslotenen aan het Teleloonnet geen kennis meer gegeven wordt aan de geabonneerden Moet men daarnaar maar raden afwachten dat men het toevallig eens boort Vroeger werd daarvan per briefje kennis gegeven wat dunkt my zeer noodig is Zoover ik weet wordt het wel oen enkele maal In da Goudscho Courant vermeld doch hoe licht ziet men dat over het hoofd en zooveel abonnés zgn er toch niet om ieder even per briefje evenals vroeger kennis te gevetf Zon het ook niet aanleiding geven tot meer aansluitingen indien de djenst s avonds wat later is opengesteld en ook des Zondags een paar ur meer Ik geloof Tan wol EEN ABONNÉ 11 11 l li 7 1 7 41 1 4 04 00 1 11 10 01 10 14 d AlUn l Vtm Mn l l la fMlUIH lu iMp ka nift nrtnt ini4n B TUOmiif tfm t litn nprlaanlkragi la Oaa l li Ut Waf UU SOUDA DIN Bia Tl nm I K 10 00 10 11 l l 11 11 ff ff ff 11 11 ff ff 1 10 ff ff i Ol ff ff ff ff 11 11 ff ff 1 11 ff ff ff ff ill ff ff ff ff ff f ll K ff ff IM ff ff I i ll ff 1 41 10 11 10 4111 41 11 01 11 4i ll ii 1 40 l ii 4 11 4 41 i l l li l li 4 7 17 Een paar weken geleden stond Toor de rechtbank te Amsterdam een dienstbode terecht Anna Catharina Janssen aan wie werd ten laste gelegd dit zy 1160 had ontTreemd aan dengene by wien zy in dienstbetrekking was Gelukkig dat toen een der belangrijkste getuigen met kon worden gehoord waarvoor de behandeling van de zaak verdaagd werd tot Mei want by die verdere behandeling 18 nu gebleken dat er niet gestolen was Het muntbiljet van 150 dat tot de gestolen som behoorde is later nog in t bezit Tan den eigenaar gezien ook na de aangifte Het geheele gaval heeft leiteiyk berust op een trenrige vergissing en dat het meisje zonderling gehandeld heeft was waar hgnlgk t gOTolg Tan OTonpanning of angst Toor de rechtbank Hage i ll M4 7 011 11 I ll 11 1 1 1 0 1 41 10 11 ll K 11 11 ll K 1 10 1 40 1 00 4 N 4 M 4 10 I K 11 7 41 I Si Vootbiig i il i j 10 17 1 11 4 K I ll go tam Z g i il lOl 1 10 I IO 41 tnnk Mo 01 10 41 I MOmids 1 14 Ml 7 111 41 01 s OI I K 1 0 i BinMl Ma ll s Um $ Umi OW M Ui lu u i 1 01 1 14 14 11 1 1 41 01 S OI p I K 1 0 10 1110 4 ll ii 11 08 11 841 11 8 01 M7 4 17 4 47 I ll 1 4 7 01 I OI I ll 1 41 ol Qa i rtiuu 1 Tl nn Uoada MO 844 I K 1 18 1 07 l 10 14 Oadew 1 11 U 1I 1 11 J ll W d 1 41 1 11 11J4 M 8 11 8 11 7 88 UtlMkt I 8 7 04 8 18 81 K 10 14 10 41 11 47 11 11 1 01 01 41 i 04 8 80 7 00 7 14 Bargeriyke Stand GEBOREN 12 Mei Jacob ouden A van der Laan en J TaB der Veer 13 Willemina Johanna ouden E H Koelman fn H van der Steen Johanna Haria ouders C NoderhoU en C Heetman 14 8 18 il 7 47 8 1 10 10 ULlI 11 81 11 01 I K 1 01 8 M 4 01 4 M Ml 8 7 00 i8 1 00 t H 11 08 10 48 i I Or 8 41 8 01 I7 10 88 ll ii 11 11 4 1 7 14 I ll 11JI7 I H 8 18 1 17 10 41 UM J 4 81 1 14 1 i l 08 1J MO 1 14 l ti l i4 ll lf liai 11 11 Ml MO 11 4 48 i M 1 M4 T K M 48 l 1 1 I8 11 18 ran dan miniitor dat alle zon verweerd worden dat nog niet gereed wai kon Zoadag de Tentoonstelling nog niet als al beictionwd worden In de straat der natiën oponen zich de aldeelinnen langzamerhand Amerika ii geopend en Noorwegen opent beden Onder de lioningen die de Tentoonstelling zallen bezoeken is de jeugdige Torst van Servië die te Parj s zijne moeder Nathalie hoopt te ontmoeten de ex koning Milan heelt iQn bezoek aangekondigd tegen Jnni als zijn zoon in Carlsbad toeft De Tice admlraal Zédé is Zondagmorgen te Brest orerloden Naby Metz aan doze zijde Tan de grens had eene Tronw baar kind alleen gelaten Terugkomend verschrikte i j van het bloed dat op bet wiegeklccd zichtbaar was en moest tot haar schrik zien dat haar kind was vermoord door een groote rat dia op hare nadering de vlncht nam De band was afgeknaagd en het kind was aan bloedverlies OTerleden D riT80HI kID Dat de Dnitsche keizer een kamerdienaar noodig Ineft om zich te kleeden kan men zich denken wanneer men weet dat by op 1 Hei jl als generaal der Oostenr kiehe cavalerie den Oostenrijkscben keizer ontving als Pruisisch generaal den Italiaanschen kroonprins als Ën elscho garde dragonder den Éngpischen prins van York voor de taptoe was h als Üostenrijker en s avonds Toor de ontvangst van den Rnssischen grootTorst in zijn Bossischen nniform gekleed De torpedo vloot dio ook Kotterdam passeerde ontvangt in de steden aan den liijn eon Inisterrijk onthaal Overal wordt baar door de gemeenteraden een ofScieele ontvangst bereid en een Fcst essen ontbreekt daarna natunriyk niet Do groothertog van Hesseq telograleordo naar Bingon dat hy voornemens was ter met de flotilie naar Mamz mode 6000 wevers hebben het werk nedergelegd sn trekken mstig door de stad Doiabrikanten hebben voor een deel genoegen genomen zich te onderwerpen aan een Bchi idsgererht saam te stellen nit patroons on werklieden ieder Toor de helft Te Ninovo dreigt het ook tot een arboidssttlstand te komen daar de weven geen genoegen namen met een loonsverhooging Tan 20 percent BINNENLAND De krankzinnigheid in ons land neemt Iteedi toe Door hel bostanr der Vereenicing tot Chrlsteiyk Verzorging van krankCtnnigen in Nederland wordt voorgesteld eene vierde stichting op te richten Oedep Staten van Noord Holland nameiyk hebben Uiatts aai de algemeene vergadering dier vereeniging en dit is de reden tot dit ingrypende voorstel de vraag gedaan aan het bestuur om opname van 50 patiSnten gedurende tien achtereenvolgende jaren I 7 11 7 1 11 door 7 1 f I Qonda Mtoidrwkl Hlnwvksrk T l Oapell 1 1 aeHwdaa M 7 44 KattardunD P Bottudui B 14 01 1 01 Bottwdam llmn Rsttndaai D F Cottordua M Ospolls Hlnwnkrft HoordrwU oada t 0 MO 1 07 1 41 ff i il ff 04 10 T U 4 41 4 41 i t i U l lt Ooada 1 K 1 11 1 41 1 0 Sevnik ltMn 7 11 11 ff BoMwmr fac i Voortmil t il 14 i Hag 7 11 01 I ll 1 11 t Utredil WiKnlu üadew SiMdi Zooall bekend is kwamen eenige leden Tan het pen bnreao toevallig in het bezit van een aantal hulzen gebrokt in de geweren der Boeren Deze hulzen z n met potlooden geTuld in blikken busjes gestoken die in een papieren kleed van Transv en Vrjjstaatache kleuren er frisch genoeg uitzien en daarna voor het publiek Terkrygbaar gesteld tegen den minimum prys van een balTen gulden We wenschen er even aan te herinneren dat de voorraad hoewel niet groot meer nog niet U nitgeput zoodat zg die zich zoo n eigenaardig sonvcnir willen aanschaften daarmede niet lang meer moeten talmen De opbrengst die Torgete men niet komt ten goede aan het Ned Roode Kruis dat onzen stambroeders in den stryd voor vrgbeid en recht znlke uitnemende dienstenbewgst De flrma Uorki en Qeuze te Dordrecht heeft welwillend den verkoop op zich genomen Natuuriyk beeft ieder het r echt zoo n Spionskop of Colensobnls te Iwtalen met elk bedrag hooger dan vyttig dent Drankwet De Toomaamste bepaling uit onze drankwet is deze dat bet aantal Tergnnningen in elke gemeente niet meer mag bedragen dan één op elke 2 J0 500 inwoner Bö de beraadslagingen in de Tweede Kamer in 18H1 bleek dat vele Kamerleden de door de Regeering Toorgestelde opruiming wat te kras Tonden De Minister stemde er in toe dat zy juist in baar krachtigste bepaling gedurende twintig jaar werkloos moest blgven Van de 20 jaar zgn er nu 19 om Op 1 Hei 1901 komen alle vergunningen die sedert 1 Mei 1H81 in andere handen zjn dan van de toenmalige houders van rechtswege te vervallen Het zullen er slechts enkelen zgn met welke dit niet het geval is Daar in verscheidene gemeenten het aantal bestaande vergunningen nog ver boven het wettelgke maximum uitgaat is bet zeker dat een aantal vergunninghouders naar oen andere betrekking zullen moeten uitzien Als maatstaf volgens welke het uitreiken der vergunningen op 1 Hei 1901 zal geschieden ia drieërlei weg voorgeslagen Ten eerste die van de publieke verpachting Ten tweede het ancienniteitsstelsel waarbg de beschikbare vergunningen worden Terleend aan hen die gedurende den langsten tgd onafgebroken in diezelfde gemeente een vergunning hebben bezeten En ten derde het i g Qothenburger stelsel waarby alle vryvallende vergunningen worden gegeven aan oen maatschappij die beoogt den drankverkoop onder zoo weinig scbadeiyke omstandigheden te doen plaats hebben als mog lyk is Naar Slnit Hehiedam uit vertrouwbare bron verneemt zal door de Regeering het eerstgenoemde stelsel dat van openbare verpachting worden voorgesteld terwyi ze de opbrengst van deze verpachting wcnscht te baztgen tot schadeloosstelling der tappen wier vergunning niet verlangd wordt 10 11 ll 11 11 11 10 11 11 ll tO 1 4 11 44 lOTTlkDiX 4i ff ff 41 10 11 1 M lO K 10 4 10 41 U il It Ot Kenigen tyd geleden werd door den raad Tan Ennchodè besloten het schoolgeld aan de openbare lagere scholen te doenen innen door de hooiden De kinderen moeten na het verschuldigde bedrag in tien termynen mede bleet toen het deel dat de staking wilde beëindigen ver in de minderheid De cglers der conrantendrukkergen en de drukkery EUerman Harms en Co te zamen genomen gal een getal Tan omstreeks 200 voor doorzetten der staking en van omitreeks 60 voor hervatten van bet werk Intusscben wyst de loop der onderhandelingen tusscben gezellen en hunne eigen patroons op een naderend einde der staking De gezellen der firma Oebroeden Binger bgT verklaarden dat zg gisterennamiddag tegen het oude loon weer aan het werk zouden gaan Brutaal stukje Tan de Dnitsche politie I üit Well wordt aan den Limb Koerier het Tolgende geschroTen Zekere P G Diels van Uden musketier by het 65e regiment had in April j l een Pruisisch onderoMcier in zgn garnizoen mishandeld voor welk ieit hy uit vrees voor straf de wg k nam naar Nederland en zyn intrek nam in bet logement by Janssen bygenaamd Jan den Duirel te Wellechehut onder de gemeente Bergen De Pruisische politie welke met zyn verbiyiplaats bekend was geworden verzocht den brigadecommandant der marechaussee te Well om medewerking ten einde dezen persoon in bnn macht te krijgen waarvoor deze zich evenwel niet wilde loenen de politie sergeant I emberg nit Weenon Pruisen echter liet zich daardoor niet ontmoedigen en trad zeil op het Hollandscb gebied handelend op bggestaan door een politie beambta uit Kevelaar Door tusschenkomst van een penoon liet hy Diels onder voorwendsels by Jacobs aan de Wellschebnt ongeveer 200 a 250 meter van de Pruisische grens komen daar sleurden zy hem het huis uit zetten hem de boeien op en voerden hem over de grens Te vergeeh gal Diels te kennen dat hy zich op Neerlandsch grondgebied bevond en zg hier geen recht op hem hadden doch het baatte hem niets en hg moest mee Zyn uniform is in bet logement achtergebleven De Leeuw Ct meldt Eergister hing ons bulletin over de inneming van Kroonatad door de Engelschen voor een winkel achter een glazen plaat op een houten aanplakbordje Een snaak haalt het stuk papier van achter de plaat vandaan keert het om sehryft er iets op en zet het aldus met de nieuw beschreven zgde naar het publiek gekeerd weer op de oude plaats £ n nu zien de lezen die na hem komen het olflcieele bericht dat Lord Roberts met Toertigdnizend Engelschen in de lucht WM goTlogen I Als een TOnrtje ging het door de stad Lord Roberts de lucht in en 40 000 Engelschen met hem Ieder was terreden Zeker niet het minst de uitvinder van de olficieele mededeeling Haar de Engelschen staan nog op hun Toeten helaas I 1 10 tio II 1 11 41 X ff ff ff I ll ff ff II M 1 17 ff ff 4a 10J4 7 01 7 1 8J l S1 11 ff ff ff ff g 4 ff P l U ff ff ff lO OS ff 7 1 I 10 4I 47 lO OI Men meldt nit Zonnemaire van 12 Mei Aan de bedeelden van de diaconie en het burgeriyk armbestuur dezer gemeente meestal menschen van 70 of 80 jaar en daarboven werd heden door de commissie voorde 1 41 4 01 4 S4 4 44 4 11 1 t 07 i ll 4 01 4 14 M Ml l l 41 I il 7 01 10 18 10 11 10 41 Il 10 01 10 11 lO K lO U 1 01 I K 9 11 i I ll 1 14 l l P P 41 b 44 10 11 10 4 10 t4 11 11 11 11 Ut Ijll 1 4 11 8 o U U A t U T Z a D A H toi niM 1 JJP 1 ioad 8 l I 11 1 81 18 10 1 lO l 11 01 I K 1 48 1 11 i 5l I 48 i ll 8 48 I il lO i 1S 87 lO ii 11 07 i T liMt Wi 8 01 I K K 10 10 ll O 11 4 11 171 0 S K 4 1 1 I M7 i Si 8 441 8110 81 1 0111 47 i OO a 8 1 I K 1 81 10 i 11 14 1 08 1 10 1 4 l li 4 M i U I IO 1 18 1 il 11 11 11 01 ll ii ll lll 18 8 48 l 8 ni ni 8JK 7 11 U K 18 1 81 11 18 11 11 11 10 H 1 10 1 84 4 41 11 1 01 8 10 1 14 I il 47 7 80 8 18 8 4M 80 I 41 11 80 18 41 1 08 M 1 04 8 88 1 11 1 K 1 4 10 08 Jl 1 18 1 01 10 18 10 14 14 1 11 14 I M I ll M II 11 4 W ia a 4 VW laada 10 17 10 i i 11 01 ll K teestTiering wegeni de opening van den tramdionat BrouwerahaTen Zgpe SteenbergenRotterdam overeenkomstig den wensch Tan de ingezetenen het genot venchaft vaneen pleizierreis uaar Zgpe en terug Terwgl enkelen door ziekte of droevige omstandigheden waren verhinderd namen 26 met de leden der genoemde commissie een afzonderlijken waggon plaats Om 1 57 begon de tooht en te 3 20 was men te Zype waar alles de beot voor den dienst naar Steenbergen de havenwerken enz werdinoogenschoow genomen en bewonderd Om 5 40 werd de terugreis aanvaard en te 7 2 waren allen in de gemeente tomg Door de commissie was uitstekend voor de goede regeling Tan alles gezorgd aan het Zgpe bg Soeters en bif den terugkeer in het logement van Splunter werden de genoodigden op broodjes met koffie en thee en onderweg op versnaperingen onthaald en door het muziekgezelschap alhier verwelkomd Allen waren opgetogen over den zoo snellen en schoonen rit langs plaatsen die voor verecheidenen nog geheel onbekend waren over de keurige en nette inrichting der wagens enz Dankbaarheid voor dit reisgenot vervulde aller harten Eene groote schare was bg het vertrek en de thuiskomst aanwezig Sinds ruim een week zgn de gevangen officieren overgebracht naar een andere plaat gelegen benoorden Pretoria aan de ovenydo van de Apiesirivior tegen de hel ling van de Hagaliesbergen aan waar de regeering een inrichting voor hen heeft laten maken In rytnigcn ging het stapvoets daarheen de oppassen te voet Er waren erby die danig parmantig waren die vroegen waarom deze moeite nog genomen werd want het zon toch nog maar voor een week zyn Wat erger was is de toestand waarin het schoolgebouw werd gevonden na deontmiming door de hoeren De deuren van het hoofd dier school geforceerd en gebioken on schoone collectie van instrumenten vernield nadat de kastdeur opengesneden was in alle lokalen de kastdeuren opengebroken on vernield de wanden beschilderd met allerhande onbetamelgke voorstellingen Verveling is een verontschuldiging maar dit gaat to ver en men is terecht verontwaardigd over hetgeen gebeurd is en over de commissie die dit toch had kunnen beletten In een der vloeren was een stuk uitgesneden by wyze van Inik en een begin vah loopgraaf was daaraan verbonden gcdeelte jk gevuld met ingemaakte levensmiddelen De hecren staan nu onder toezicht van leden van het Hollanderkorps Aldus meldt de correspondent van de N K Ct Ook Transvaalache bladen maken melding van de schandeigke vernielingen door de officieren gepleegd Ovar het gevecht bg Karee Siding op 29 Haart meldde een olficieel bericht den 30n te Pretoria uitgegeven het volgende Volgens berichten had er gister een ontmoeting plaats tusscben een verkenningskorps Tan de generaals Stouts en Botha met den Tyand by Karee Siding en Tafelkop een paar uren ten zuiden Tan Bfandfort De Engelschen waren dien morgen uitgetrokken en hadden de randen en kopjes alllaar in bezit genomen en zg trokken met en groote macht langs de spooriyn op Onze burgers daar aankomende besloten den Tyand te stuiten en oen gevecht ontitond dat ongeveer zes uren duurde Do vgand was ongeveer 16 000 ol 18 000 man sterk tegen onze menschen ruim 2000 Toen de lansiers ten slotte trachtten om door onze westelgke posities heen te komen besloten onze burgers stadig terug te trekken op onze hooldmachten Het verlies van den vyand moet aanmerkeiyk zyn geweest aan onze zyde eenige gewonden on zoover bekend geen dooden Een nader olficieel bericht meldde Alhoewel de vgand den geheelen Tafelberg in bezit had hebben onze burgen huil posities gehouden tot drie kwarMer Toor zonsondergang on retireerden daar do lansien in een noordeiyke richting trokken met bet doel ons te omsingelen De Tyand heeft zware Torliezen geleden Op een distantie Tan 400 treden worden Tan hen neergeschoten door burgen onder veldkomot Zwart De TÖand stormde de posities Tan Dtreeht en Wakkentroom tot driemalen toe aaar werd telkens teruggeschoten Al onze kanonnen werden in yeiligheid gebracht Een gedeelte Tan het Terkenningskorps met burgen te zamen 17 manhSbbeu den Tgand ton getale Tan ongoTeer 400 die zich in de richting naar Hietpun begaf don goheelen dag tegengehouden en hebben 100 beesten teruggenomen die de troepen buit gemaakt hadden Ons Torlies is 2 dood en 15 gewond De Tgand ruim twee uren te paard Tan Brai dlort de burgera zgn vol moed EoB om zyn hoogen prys bgna uitsluitend in hooge kringen zeer in trek zgnd geneesmiddel tegen allerlei kwalen ia het preparaat Tan Uattei de fieschjes met roode hlauwa an gala alectnciteit Andries ouden F L da Jong ai A 4a Boer OVERLEDEN 11 Mei J MfiUer halm Tan J W Brakol 64 j A C SehoBor 13 m 12 A Tan dor Valk hnisvr Tan D Beindon 66 j 13 J Tan Koest 22 J A G Snel 43 j 14 8 J aspers 6 m TllRNC08T JflliS A VAN OS Az tod Tailleur Kleiweg E 78 GOUDA TetoKik n X 31 eurs van Amslerüam 18 HU f lat siatkn 81 II K j 81 lOl a 17V 1 i 10 84V 90i 91 V 881 488 101 104 4 4 8 HmoMMtMlti Vvt Sad Vl ty dito ilila dllc 98 diw dito dilo 8 K lloxsia OBM3oaHI 1181 18 4 IrAUI Iaachrt viii i 188881 ie o taita OI l iii papiatl888 idito in ailin 1888 I l oanwAL Olil nal coupon 8 dilo tiokot 8 Vd BusijL D Obl BiDii il 1814 4 duo Qeooiia 1880 4 dilo bii Rotba 1880 4 dito tiij Hop 1889 90 4 diUin muil laau 1388 8 dito dito dito 1884 8 JfiHJl Parpal aobuia 1881 4 Tusaau Oapr Coo laoo 1890 4 Oai lt n nK aarie D Gae leaoin aariaO ZoiDars Ap T obtpt 1894 Hnioo Ub lUBob 1890 8 Vmuoaui Obl 4 onlwp 1881 T TIS1 1M Obligalieti ll9i I BotTluuM Stad lam 1894 NaD N Afr HmJoI und Arendah Tab M u C rli8iiatM MiUulaohappg dito Am Hjrpotbaakb paodbr 4 Cult Mij dar Voralaol aud a Or HrpotbMkb pandhr 4V Nüdariandaiiha baak aaad 1 Nad Haodalmaalaoli dito N W P o H p b p ibt ttotl Hyiwthaekb panll V J Oir Hypotheakb dito 4V OoniHa Oiial Hoag baak uid I lil SoSL Hypotbaakbank paodb i llo Amsiiia Bqui kipotb paadb 4 10 lOon 100 1141 1 1 101 74 1 4 17 Mmiw L O Pr Li n rwi I 1 HiD Holl IJ 8poor Mii Mid l lliJ Mg lot K pl r 81 8p iid l 10 i Nad lud Spoorwogm akid 114 Nad Zuid A r pm aand 8 1111 dito dito dito 1191 dilo i lOO l4l i Spo r l lll7 A B bl l il Zild lul gp i i IL l t K Pols Waraoku WMmTmuuI llli Bom Or Ruaa 8p Mi obl 4 Vfj Baltoba dito aud Vaalowa dito aud i Iwaut noailir dito aaid 5 Kank Ob Asoir gp kap opl 4 dito dito oblii 4 AnnuiA Owit Pao 8p lij old 5 Cbic k Norlb W pr C f aud dito djio Wm Bi I atar obl 7 Danvar k Rto Gr Bpu oart T a IlUiwia Oaatral obl tu goud 4 Uaiav k Nxhtllll Oen rMod MaiiiO N 8p Mg la hyp o 8 Uiia Kania t 4pOt pre aaod N Tork Onlaa o k Waal aud Feu dto Okio Mlf 8 i V Ongon Calif la byp In goud I 81 Paul Hlan kliuil obl Uo Pao Hoorigu obig 8 dito dito Uno Col Ie byp 0 5 Ou4Ui Oao 8outh akart v a gd Il aVi O tuil k Na la b d e O Amatord Omatbna My aaod 1 180 110 108 101 100 i V 117 101 141 Itottard Tram m Muu awd NsD Stad Amatardan aud I 8tad Roitordam aand 8 Bu4in 8Ud Aat orpou 1887 Stad Bruaael 1888 1 Hoxa Tbaiaa aogulli O aalaab 4 Oo tm Btaalalaoaig 1880 i K K Ooal B Cr 1880 8 Srun 8iMl Madrid 8 1888 N D T B a Ar po l iwrt ZOMERMANTELS DAMES OB KINDERCOSTÜMES COSTUMES I AILLEUR Blousen en DamesoverbnadeB J iponslofreg ei gekl Kileeaci in groote vencheidenheid en concurreerende PrUzen m li SAMSOM Veemarkt te Rotterdam Dioidag 15 Mei iqoo Vette Osaen en Koeien goede unvoer pril n waren voor ie kwaliteit 35 ie kw l 3 1 kwaliteit 19 cent per half Kilo Magere Onen Malkvee en Vuarkoeiea redalilk aangevoerd Vette Kalveren goeit uqvoer ia kwaliteit 3kIu kwJiteit 4 cent per luui Stieren redelijk ungevoerd J f K i i vette Kalveren vlug hooger in prija Mager vee ttug door bet Khrule weergealcklhcid