Goudsche Courant, vrijdag 18 mei 1900

8 58 6 81 7 10 8 J8 10 87 25 10 51 6 11 J 8S S 43 1101 6 30 7 00 7 4 59 1 82 i op dit oogenblik veel Amsterdamsch werk 0 a voor periodieken buiten verricht voor zekeren tgd zoodat niet eens voor alle werklieden aanstonds weer werk te vinden zou zijn Iu eene gisteren gehouden vergadering van patroons uitgevers en drukkers hg wie de staking voortduurt is deze opvatting van het comité met algemeene stemmen goedgekeurd De Standaard en het Nederlandsch Dagblad elk met twee pagina s verschijnen beden weder met eigen hoofd zoodat het Buitengewoon Dagblad is opgeheven Bij Elsevier is het werk hervat deels door teruggekeerde gezellen anderdeels dotfl mannen van buiten Men meldt nader uit Haarlem In deu door den opzichter van den reinigingsdienst achtergelaten brief erkent hg dat zijn administratie niet in orde is on hij gespeculeerd heeft De raadscommissie heeft driemaal de boeken van den opzichter nagezien tweemaal werd niets gevonden doch de derde maal werd in de boeking over eene maand een tekort van f 100 ontdekt De oplichter heeft opgegeven dat de schuld daarvan ligt aan een ander beambte hij heeft echter niet afgewacht tot deze is gehoord De justitie onderzoekt nn de zaak boorde gisterochtend den wethouder mn plaatselijke werken Tot nu toe is gevonden een tekort van goed f3000 Borgtocht bedraagt f 2100 De opzichter zou Zaterdag een paard gaan koopen Hg is echter niet hg den verkooper geweest maar zou vertrokken zgn in de richting naar Botterdam In plaats van de hh G Straver overleden en C Hoogenboom bedankt werden gekozen de hh A Steensma en H J Nederhorst Sr De altredende commissarissou de heeren G Prmce J A Biezenaar P Goedewaagen C G van der Post en E Kortenoever werden insgelijks bjj acclamatie herkozen en in plaats van de hh A C C Verzjjl overleden en G J de Jong G Jzn bedankt werden gekozen de heeren G Bonters en P de Baadt De rekening en verantwoording sloot in ontvangsten met f 6832 14 en in uitgaaf met 1 6282 23 alzoo een batig saldo van f 549 90Vj Aan den heer L P Hoogendgk die op dezen dag zjjn 40 jarig jnbilé als bestuhrslid herdacht werd vanwege hh bestuurderen een fraaie fotographie aangeboden waarop de achtergevel der inrichting met de bestuurders hunne echtgenooten het personeel en de verpleegden De hh van Veen en Noothoven van Goor complimenteerde den jubilaris in zeer hartelijke bewoordingen en dankten hem voor alles wat hjj aan die inrichting had gedaan Aan het einde herinnerde de Voorzitter nog aan het legaat van f 5000 dat aan de inrichting door wijlen den heer Kronenburg was vermaakt Do twalifde Algemeene Vergadering van Onderwijzll B en Onderwijzeressen der Zondagsschollb in vrijzinnigen geest werd Woensdag gebonden in bet Kerkgebouw der Bemonstrantsche Gemeente Buim twee honderd dames en heeren uit alle oorden des lands wobnden haar bg Prof Dr H Oort hoogloeraar te Leiden die de vergadering heeft geleid opende haar met een hartelijke toespraak waarin hg 0 a wees op het groote nut van dergelijke samenkomsten voor het onderwijs aan de Zondagsscholen Daarna zongen de aanwezigen Gezang 170 vs 2 uit den liederenbundel van den Protestantenbond Verschiliende belangigke vraagpunten op het onderwijs betrekking hebbende werden besproken en op uitnemende wgze behandeld Schoone aangrijpende dingen werden er gezegd allen bleken doordrongen te zgn van de hooge waarde en den diepen ernst van het Zondagsschoolonderwijs zoodat de Voorzitter toen hg de vergadering sloot zeer zeker geen ijdelen wensch uitsprak waar hij hoopte dat ook dit samenzijn aan onze Zondagsscholen ten goede mocht komen kookende i ƒ Buitenlandsche voerer rten per 80 K lo 5 qo k f 6 jo Boonen Bruinebwnen 4 witte boonen i Paardeboonen 6 i ƒ 6 20 DuivebMnen i f 7 35 ais per 100 R 1I0 Bonte Anjenkaansche 5 50 A 560 Ciuquanlme 7 50 il 7 75 Odessa 6 25 il ƒ 6 50 Karweuaad per 50 Kilo i Veemirkt Melkvee goede aanvoer handel en prijzen hoog Vette varkens goede aanvoer handel vlug 9 i j per half KG Biggen voor Engeland goede aanvoer handel vlag li i 19 et per half K G iMagere Biggen goede aanvoer handel vlug 0 80 4 1 20 per week Vette Schapen goede janvoer handel vlug Jl 4 30 Lammeren groote aanvoer handel matig 7 4 13 Nuchtere Kalveren goode aanvoer handel vlug 8 i 12 Graikalveren aanvoer handel 4 ƒ Fokkalveren ƒ 8 4 18 Kaas aangevoerd 133 partijen handel vrijwel e kwal ƒ 24 4 ƒ 27 2de kwal 20 23 zw iardere Noord HollandbChe ƒ a Boter goede aanvoer handel vrijwel Goeboter r 4 ƒ 1 10 Welboter 0 80 4 0 90 Wegens de feestdag a s Woensdag marktdag M i door Notaris J P Mahlstedo aldaar gehouden Koopsom f 14290 ZOMERMANTELS DAMES en KINDEBCOSTÜMES COSTUMES TAILLEUR Blousen en Oamesoverbemden JiipoDstolTen fn gekl KittoeiiKi in groote verscheidenheid en concnrreerende Prijzen li SAMSQiVI 3 63 ste S taats 1 oterij 6e Klasao Trekking vau Donderdag 17 Moi No 17 6 16868 1798 1991S en 80 67 ieder No 2 50 en 549 ieder 400 No 1406 00 No 2 4 4U 6 4711 7366 7846 8M2 9 2 9 88 13842 11 O en 19 ib ieder f 100 Prgzen vau 70 344 1986 4764 7874 9513 11622 l46iS 18218 446 8 IH6O 7461 SS 85 14900 1841S SS6 8501 8491 7589 9899 11894 16110 1 618 1 8668 6500 77 9 10096 81 J IsSll 7 6 rn 6642 71 048 87 1 3 55 18949 880 2880 9 74 S4 68 16 55 i 1021 67 6730 92 105 6 97 15893 19101 87 3 49 6094 8056 10607 11941 16038 19207 llOi 3268 61 4 811 10781 1 117 Mil 1 Ja 1281 3171 72 89 108S0 12383 16an7 I9407 9 3507 58 66 to 12490 16422 n 1373 as 66 8241 1098 J701 16715 to 6 5 8 6 11067 13 81 58 86 1S4I 3664 6846 70 87 87 16960 19602 1632 3 88 6621 8345 1115 1 63 179 1 20908 1 8 18 9 76 55 13777 17302 a 49 81 65 8510 11206 13906 81 6067 461 6826 86 63 85 17 16 2059496 422 7062 97 11S05 14108 17726 80606 1867 4348 84 9859 54 96 78 i 4427 7889 9332 11676 14571 17989 80890 4688 7340 67 50 Kalwe Se Lijst No 18212 m i 8212 énS848 m I 3849 ieder 70 JVIEUWE COLLE J JlE Dassen enHandschoenon Aan hetzelfde adres een Jongen gevraagd VAX 4 S 4z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Seleiihotm to n Men schrijft uit Wageningen Een tweetal rijksveldwachtersjacbtopzie ners uit den omtrek hebben proces verbaal opgemaakt tegen een inspecteur van politie en twee agenten van hier wegens bet visschen in verboden vischwater met ongeoorloofd vischtuig zonder acte of vergunning op Zondagmorgen qm 4 uur De bakkerspatroon J Elte te Amsterdam trad indertijd toe tot de overeenkomst tusschen de patroons en den Ned Bakkersgezellenbond maar liet in de vorige maand op een nacht van Zaterdag op Zondag 2 van ziJn 11 gezellen 2 uren langer werken dan bij die overeenkomst was bepaald Da afd Amsterdam van den bond daagde hem deswege voor den kantonrechter en vroeg zijn veroordeeling tot de bj het contract bepaalde boete van f 100 Dopr den gemachtigde van gedaagde werd biertegen aangevoerd nietigheid van de dagvaarding op grond van het niet vermelden van de namen deV bestuursleden en nietont vankelijkverklaring omdat niet werd gevraag ontbinding van de overeenkomst naast de oplegging van de boete in welk geval de kantonrechter onbevoegd zou zgn van deze zaak als thuisbehoorende hg een hoogeren rechter kennis te nemen Voorts werd de eisch ook bestreden op grond van nietigheid der overeenkomst omdat daarbij slechts twee bestuurdersteekenden in plaats van zooals bjj reglement is bepa Ad het bestnnr alle bestuursleden Ook werd aangevoerd dat het de bedoeling van partijen niet kan geweest zgn eurs va tiiiülerdaia 15 M£L I Vrkrs SJotkra SlOTEl iHD dart Nod W 8 91 1 l j 81 9S 98 dito dito ililc 8 tito dito dito 8 HoNaaE Uhl 6aurl 1 1881 93 4 Italih lulciirijTing 18S2 61 S OoBTENi Obl n lapior 1868 5 dito io zilver 1868 6 PomTDOAL 01 1 mot ooupoD 8 dito tiokol 3 Bvsl A lD Obl Binnenl 1894 4 dito Geaou 1880 4 dito bil Buths 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito m goud leoa 1888 6 dito dito dito 1894 6 apiSJE Perpot achulcl 18S1 93 lOOV 88 88 l S4 65 6 101 67 l 4Vi BurgerlUke Stand GEBOHEN 16 Mei Maria Margaretha ouders J de Jong en S Nuvelstjjn 17 Paulina ouders G V de Jong en S D Kalkman Christina Maria ouders B e Trooster en J B Stolk Berend ouders S Bonsema en G Bonsema Johannes Iranciscus ouders J F van der Kind en D E van Dauren OVERLEDEN 16 Mei G Verheul 1 m GEHUWD 16 Mei B J Reimering eti E C van Rhijn J W Grundlehner en 0 Merison J M de Graaf en N Boer J C Verweij en A M P Tholens J A van der Valk en M M van Vlaardingen G van Hoorn en R van den Broek L Camphuis en C Prins D Bineéen E J V d End A den Ouden en M J de Jong W van der Hoeven en J Evan Egk ReeuwUk GEBOREN Jacob Johannes ouders 6 Plak en P van Triet OVERLEDEN A Kwakèmaak 11 m 67 TuBïjij Gopr Con loon 1890 4 99 Ö8 leeaiQg serio D Oeo leem n serie 0 ZiriDAra Bp T oblg 189 i Umiqo ült t Soh 1890 6 VanTiDiiA Old 4 oobcp 1881 yMTiaoiï Obligation 1896 3 BoTTiïBili Sto l loBU 1894 3 NlD N Afr Hinde aaod ArenilsIl Tab Mtj Ciirlifiraloo DeliMaetaohappij dito Aro Hjpotheekb paudbr 4 Oult Mi dor Vorstonl nd Qr Ufpothoekb pandbr 4 Kodarlaadii he baak aand 1 Nod Handelmaataoh dito I K W t Pao Hjrp b pandbr 3 Eott Uypothookb pandlir 4i ütr Hypothookb dilo 4 OoariKX Ooit HoDg banV aand EüSL Hypotheekbank paadb 6 AHiaiKA Equt bypoth pandb 4 90 Maiw L O Hr Lien rort 6 297 NiD HoU Lr 3poorw Mg a nd Mü t6t Eipi V St Spw aand Nad Iiid Spoorwegm oaod Nod Znid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 duo 5 TilH 8poor l 1887 89 A Bobl S Znid Iul Spwmij A H obl 8 FoLRN Warsohau Woenen aand BcsL Or Rnis Spw Mjj obl 4 Baltiaobe dito aand Fa tr wa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 5 KoTsk Ch Azow Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 Ahixka ücnt Pao 8p Mij old 6 Chic Il North W pr O v aand dito dito Win 8t Potar obl 7 Daarer h Bio O 8pnu eert v a UUooia Central obl in goud 4 Louisr b Naahfilli Oort r aand Maii o N Spw Mg lohyp o 6 104 Miai lCaDEaiv 4pOt prenaand 37 N York Oötas o k Woat aand PoDQ dto Ohio obhg 6 Oregon Oalif I e hyp ia goud 5 St Paul Minn ft Manit obl Dn Pao Hoof liin obig 6 dito dito Lino Col Ie hyp 0 6 Cavidjl Can South ChoTt T aand 63Vt Vïli 0 Hallw Na lo h d o O Amatard Omnibua Mij aand Botterd TrBmwa Ma B nand NlD Stad Amsterdam aand I Stad Rotterdam aand 3 BiLOK Stad Antwerpen 1887 27 Siad Bruaael 1886 2i Hone Theiaa Begullr Qv selaoh 4 Oasnn Staataleenig 1860 5 lCK Oait B Or l880 8 Smhji Stad Madrid 3 1868 NsD Ter B9z ATh Spoel oeri Hedenmorgen is vnn de Markt vermist een mand met elf jonge varkens waaronder 4 bontgekleurd Daarentegen ia achtergelaten een mand n et 8 jonge varkens en 9 jonge varkens zonder mond De aohtergelatene zg n in bewaring gesteld Leden van Volksweerbaarheid U zich wenschen te oefenen met het Iifrts£tiriegeweer M 96 kunnen zich daarto4 iifcelden bi den Secretaris Westhaven B Xia Op de gisteren te Crooswgk gehouden internationalen harddraverij uitgeschreven door de Botterdamsche harddraverijvereeniging Vooruitgang werd de 2e prga behaald door C A J de Goeij alhier voor spanpaarden van stalhonders of handelaren voor vierwielige rijtuigen ingespannen en voor tweewiehge rgtuigen met één paard ingespannen de 3e prijs Bi minsterieele beschikking is bepaald dat het eindexamen van het gymnasium alhier zal worden afgenomen op 80 Juni 2 en 3 Juli en tot gecommitteerden aangewezen dr H T Carsten hoogleeraar aan de gemeentelijke mver8iteit te Amsterdam dr P L Muller hoogleeraar aan de rjjks universiteit te Leiden en dr P de Boer id te Groningen Aangenomen het beroep hg de Gereformeerde kerk te Lopik door ds G van Velzen te Ede 1 1 10 341 4 ÏOO 91 99V t 435 5 102 204 1641 96 K 128 IIOV Directe Spoorwegverbindingen met tiüUüA ZoDierdlenst 1900 Aangevangen I Mei TUd vaa Greenwicii 114 10 I 824 235 I 1 0 55 65 161 97 f f f L SOUDA SOTTIRDAMtIh f uu u i 7 15 8 21 8 88 9 1 9 19 9 88 9 87 10 88 10 88 11 29 12 18 12 28 19 3 1 27 2 28 S 88 8 42 4 89 4 4 5 22 8 15 7 28 7 42 8 14 8 17 8 88 9 14 10 09 10 12 10 40 11 47 ADVERTENTIEN t ll OS f f 1 11 18 1 10 11 20 1 17 11 29 11 50 12 84 12 44 1 28 II IS Ondertrouwd C J nu LttSSANET de la SABLONIüBE benoemd Ontvanger der Registratie en Domeinen JEANNE M KAMSTEEG 17 Mei 1900 Receptie Donderdag 24 Moi van 2 i uur Markt A 147 AUwi la m U ktuH Eitn b beUloA g Op deu trainm Éi Zotidig Miudig sa Dioadag tfadaagaaka ratoarbiljattan roer da Sa kl Terkrygbaar tagas aakalan Traaktprjja H Hallandjaka Spoar L Bitra npplanaMt baw a 8 loofi 100 luv 1411 62 105 74 ROTTEKDAH gOVBA Tlaa 4 I 7 88 7 41 8 89 33 7 89 7 49 1 84 8 04 9 00 9 89 10 08 10 24 76 V faa la aa 2a Uaaia aitn liaUlaa t Ikaollatiaf op daa laop kan alat garakaad wardaa B Hallaadaaka ap L Illia aapplannalliaw ia ta da Coaipagaia dar Wagraa Lili eODDA DEN BAAOiiaa aana 9 18 10 00 10 19 10 59 11 82 12 18 12 26 18 68 1 58 2 28 8 45 4 19 4 60 26 5 49 8 18 7 29 11 11 1 10 t f 6 09 11 22 1 21 6 18 11 11 26 1 25 I a 5 27 9 41 10 28 10 48 11 4112 02 12 48 12 56 1 40 2 20 2 6B 4 16 4 45 5 815 65 8 15 8 46 7 57 j 6 i 9 V Bij de gisteren te Schoonhoven gehoudenaanberteding voor het bouwen van een watertoréi met machinegobouwen enz aldaarPB m ingeschreven door den heer ioce f I sssing alhier voor een som van I 43550 28V Heden overleed onze innig geliefde Moeder en Behuwdmooder ANNA HENDRINA BODTAH Weduwe van den Heer JOHANNES HENDRICUS NIEUWERFF va den BERG in den ouderdom van 68 jaren J H DE KAT NiEUWIEFP van DEIt BkHO H DE KAT Hz Delft 16 Mei 1900 Ooatamgd 15 aHan 6 82 6 04 7 02 7 16 7 89 8 85 8 6B 9 0S 9 44 10 1111 26 11 86 12 06 1 80 2 40 8 00 4 00 4 20 4 50 5 22 6 22 7 4 7 55 8 18 9 48 10 26 Voortorg 5 88 ï J 10 17 1 86 4 86 6 28 9 49 ïo t nn Z g 5 62 10 82 1 50 1 50 8 43 10 08 ZaTanli Mo 8 08 t 1 01 6 01 64 10 11 Gouda 8 14 6 11 7 28 7 42 B 07 9 0SP9 22 9 80 10 1110 84 11 66 12 08 12 84 2 12 8 09 8 27 4 27 4 47 5 12 6 4 7 05 8 09 8 S8 8 46 10 25 10 64 fi Hamoiiikatnia allaan la aa 2a kUiaa aztaa kaUlaa MAftiTBEHICHTEM Qoada 17 Mei 1900 Granen flauw gestemd met weinig aanvoer en weinig handel H ilT = 7 4 7 25 Mindere dito 6 70 4 7 50 Afwijkende 4 6 50 Polder 6 25 4 6 70 Rogge Zeeuwsche slL t 5 5 5 5 Buitenlandsche pei 70 kilo i Gerst Winter t JT s S Chevallier 5 5 4 5 75 Haver p t ect 3 40 4 3 5 fr too kilo 7 30 t 5 7 60 Hennepzaad Inlandsche 11 50 i landsche 6 4 6 f 7 50 8 Koolzaad Erwten Kookerwten 4 jfc Niét 160 210 108 108 9V11 100 117V 117 101 341 6 O l D A tl T R K G H l rlaa aana J9 10 14 10 69 12 00 12 97 2 16 8 12 4 82 11 16 2 82 11 24 2 40 f9 10 14 10 49 11 47 12 32 109 8 0S 8 41 6 04 85 per neet 3 40 4 lA h H nnepijr i ijr i± Bmten ï i 4 i 25 VAN Blommestein s Inkt IS proijfondenVindelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLIAND Utraaht 6 1S 6 52 7 M U 9 20 10 10 10 65 I1 S8 12 02 1 81 8 08 8 20 4 02 4 48 6 89 8 S8 7 00 5S 9 00 9 35 10 05 10 46 foardm 6 07 6 41 8 09 2 37 10 88 11 66 12 27 4 2 7 24 9 18 11 07 0 daw JI2 68 8 17 10 41 U 6 4 88 S 9 21 Goada B 42 t 0 7 14 8 10 9 14 9 6 10 64 11 17 12 11 12 61 2 21 8 40 8 66 4 48 1 20 6 18 7 24 7 42 26 9 42 10 07 10 18 11 23 Afloop der Openbare Verkooping van Onroerende Goederen II van 9 64 66 hectaren Wei Hooi Bouw Griend en Eietland te Bergambacht 16 was Maandag met de konde nog geen lOQ OOO personen en in dit getal rekent de administratie de Werklieden mede maar eergisteren W e liet minder guur en kwam bet bezoek weder op booger cgler Even voor twaalf nnr toen de meeste werklieden aan het eten waren bemerkte een der opzichters rook bg de stelling voor het z g water kasteel en het bleek hem dat een begin van brand ontstaan was door de electriciteit en dat reeds een schakelbord was verbrand Hfj gaf onmiddellijk het brandsein en de brandweer slaagde er in met een stoomspuit den brand te blnsschen toch bleek de schade grooter dan men dacht en men twöfelt ol de electrische verlichting der lonteinen en watervallen nn binnen eene maand geheel gereed zal zgn Eergisteren voor het eerst na dertig jaar heeft de Dnitsche vlag gewapperd op een bootje op de Seine de gasten van do Dnitsche ambassade werden daarmede vervoerd naar het Paleis van het Duitsche rijk dat door graaf van Munster officieel werd geopend een borstbeeld van den keizer staat midden in de zaal De Tarksche gezant hield receptie in de kiosk van dat rgk die bijzonder schoon is nitgevallen maar ook niet minder dan 1 212 500 gekost beeft van bonwen Rit Mariax wordt gemeld dat daar door de donauen en knstbewakers is gevangen genomen een Engelsche generaal die zich in en boot bevond en teekeningen maakte hij is voor de officier van justitie gebracht die geene reden vond om hem in hechtenis te honden daar geene compromiteerende stnkken op hem gevonden zijn DUITBCHLASD Te Leipzig daalde de temperatuur eergisteren tot 2 graden er viel overvloedig sneeuw Nabij Demmin had een spoorwegongelnk plaats doordat een locomotief ontspoord op de Peenebrug De machine en de tender stortten door den brng in het water doch op de gOederenwagen bleef de postwagen boven water hangen Een smid werd gedood twee treinsmeden een bagagemeester en een stoker gekwetst doch de reizigers kwamen met den schrik vrij Spasjb De rust te Madrid is geheel teruggekeerd Een groote menigte beweegt zich kalm langs de straten ter eere van het St Isidorusfeest Niettegenstaande de aanschrijvingen van de Nationale Unie om geene belastingen te bei tiilen komen de posten geregeld in èn is het eindcijfer zells hooger dan bet vvorgaande jaar Servik Koning Alexander schijnt zich groote moeite te geven om eene verzoening tussschen zijne ouders tot stand te brengen en den terugkeer van koningin Nathalie naar Belgrado mogelgk te maken Voor het eerst na jaren staat een oproeping in bet officieele blad om tegenwoordig te zijn in de Nathalie kerk bij den dienst ter eere van den geboortedag van de koningin Als gezant van Servië is naar Parijs gezonden Stojan Novakovitsch een getrouw aanhanger der koningin 6 B2 7 U dooi 7 18 7 18 7 88 7 44 Qoada 8 40 8 80 8 87 2 C Sfiordreelit KieQwarIrnIc OaptlJa Bottgidui M 8 54 8 09 9 08 RotterdamD F Bottardam Bevn Rotterdam D F Botterdam U Oaprila Kianwerkerk Uoordreoiit 8o ia 7 05 4 42 5 80 e 07 4 62 5 41 5 01 B Bl 6 11 8 04 B 17 8 10 8 28 T 2S Gonda 1 1 4l 9 0 ZeTaali Moeio 7 28 8 8 Saaiaimeei Zeg 7 89 9 02 VootbniK 7 6 14 a Baga 7 58 9 08 9 19 9 87 M 1 20 84 7 46 8 16 9 07 18 48 8 28 8 08 7 114 8 18 8 62 9 89 ümik OndtT Woerd Vtnelil Bottardam B gNNENLAND k 8T ATEN GENE HAAL B E it JB U M im B H Ziking van Woensdag 16 Mei De behandeling van de wetsontwerpen betrekkelijl de ouderlijke macht werd voortgezet De heer De Visser bestreed het stelsel van intreding der voogdij bij ontbinding van het huwelijk als een miskenning der ouderlijke macht die gehandhaafd moet worden ook na scheiding of ontbinding De minister van justitie kon het groot verschil niet inzien en handhaafde tegenover bet amendement der commissie van rapporteursde verdeeling der ouderlijke macht tnsschenden rader die na ontzetting daarin hersteldis en de moeder bij wie t wenschelgk is betkind te laten i Dat amendement werd echter aangenomenmet 32 tegen 28 stemmen Do minister vereenigde zich behoudens eenige wijziging met eene door de commissie van rapporteurs voorgestelde voorloopige voorziening betreffende de kinderen hangende een echtscbeidingsproces tusschen hunne ouders Met 35 tegen 30 stemmen werd aangenomen een amendement van de heerenSmeenge Schaatsma en De Bieberstein om de kosten van opneming op verzoek der ouders van zich misdragende kinderen iu een Buks inrichting bjj onvermogen van de ouders te brengpn ten laste van den staat omdat thans arme ouders door de kosten dit tuchtmiddel op hun kinderen niet kunnen toepassen Door den heer Van Karnebee werd voorgesteld bet tijdstip van de meerderjarigheid op 28 jaar te behouden en niet op 21 jaar te stellen Zoowel de commissie van voorbereiding als de minister bestreden de noodzakelijkheid van dat amendement Het werd verworpen met 66 tegen 11 stemmen Naar men verneemt zal weldra bil de Staten öeneraal aanhangig worden gemaakt eene wet tot bestrijding van de tuberculose onder het rundvee In een te Deventer gehouden vergadering vas de lib kiesv Vrijheid en Hervorming werd mededeeling gedaan van de ingekomen antwoorden op de in een vorige vergadering genoemde candidaten voor de vacature in de Tweede Kamer Van de heeren Seyffardt en Van der WJck was een schrijven ingekomsn dat zjj daarvoor niet in aanmerking wenschen e komen terwijl van de overigen meer of minder uitvoerig hnn standpunt omtrent de circulaire der Liberale unie werd uiteengezet en al of niet instemming betuigden met het programma der vereeniging Na uitvoerige gcdachtenwisseling werd bg eerste stemming met 30 van de 57 stemmen tot candidaat gekozen de heer mr S van Houten Verder verkregen de heeren F Bartelink 12 dr Euysoh 9 Kielstra 3 en Van der Sleyden 1 stem 10 18 10 58 11 18 10 08 11 25 9 18 9 47 10 18 llüï 11 4110 28 t 10 88 10 48 10 49 11 52 12 08 De volkspartij die Dinsdagavond ook vergaderde besloot met 50 stemmen de candidatuur van mr H P Marcbant te steunen de heer F Mol kreeg 32 atemmen blanco 1 stem De anti revolulionnaire kiesvereeniging Nederland en Oranje beeft besloten zich van het stellen van een eigen canlidaat te zullen onthouden Het zal bij haar afhangen of zij by stemming of eventneele herstemming al dan niet actief optreedt wanneer nl de denkwijze der te stellen candidaten door andere kiesvereenigingen omtrent één of meer punten van politiek belang bijv gelijkstelling van het bijzonder met het openbaar onderwijs enz bekend zal zijn Naar wij vernemen zal de E K kiesvereeniging ook geen eigen candidaat stellen Er gaat door de bladen een uit den Ned Spectator overgenomen berichtje van een maatschappij die vertaalde prulremans door colportage aan den man brengt en in 1899 met 6 zulke werken op een debiet van niet minder dan f 12 379 95 kon wijzen en dit nog wel na aftrek van de zeker niet geringe kosten voor colportage loon provisie voor de agenten en vrachten Het slot van het berichtje luidt Leve het vrije vertalingsreaiit i t Brengt de bloem van de buitenlandscbe litteratuur onder de menigte Het verwondert ons dat geen enkel blad er op gewezen heeft hoe onlogisch het is hier de regeling van het vertalingsrecht dat is de toetreding tot de Berner Conventie bij te pas te brengen Want als ervoor de vertaling van een werk een zeker bedrag aan den buitenlandschen rechthebber moet betaald worden is het zeker dat jnist waar het prulremans als de bedoelde betreft de Nederlandsche uitgever die er schatten aan verdient geen bezwaar zal hebben die te betalen zjn winst wordt iets geringer maar er kan wel wat af Doch op de vertalingen der goede zelfs der zeer goede werken die slechts in een beperkten kring verkocht worden en waarvan het debiet thans met moeite de kosten dekt zal de voor het vertalingsrecht gevraagde som drukken en de uitgave van zulke werken zou het eerst door toetreding van Nederland tot de Berner Conventie bemoeilijkt worden Gemeng de Berichten Van de 32 gian die op de drukkerij Elsevier te Amsterdam weder werken behooren slechts vier tot het oude personeel aan de eleotrische drukkerij is het personeel gister met twaalf vermeerderd ook bi de firma s Binger en Holdert is het personeel gister opnieuw aangevuld Bij Ellerman Harms Co komen successievelijk meer zetters zich aanbieden de directeur beeft medegedeeld dat hij wel befeid is de vaste zetters weer in dienst te nemen doch niet het losse personeel een 30 i 40 man De Bondskas der typografen vergoedt de uitgeslotenen het weekloon gedurende 20 weken 1 01 1 5 11 n f w r r V 6 18 V t f K 2 46 8 18 4 08 6 27 5 4 8 88 7 47 8 67 w t K 5 10 V y f f 5 20 i v WK a l 4 J 10 19 10 10 41 X 10 7 8 10 8 5 9 SS 10 80 10 45 1 88 0 11 42 11 48 l I 9 12 0 26 8 27 9 48 10 847 05 7 69 8 21 r 9 88 f S 9 48 t9 68 r 10 08 7 28 8 20 1 42 9 47 10 09 tO U 11 S6 12 46 12 68 65 2 04 I J8 2 24 1 45 48 l S 2 08 8 00 2 4 l riO De door het looncomité der Amsterdamsche typografen gestelde voorwaarden geen uitsluiting van werklieden bij het eventueel beëindigen der staking door het patroonscomitè niet kunnen worden aanvaard aangezien dit comité de patroons individneel in deze niet kan binden Immers ziJ die reeds andere werklieden in dienst namen kunnen deze niet weder ontslaan Bovendien wordt 11 10 4 84 4 44 4 51 5 1 6 07 12 81 1 21 8 29 8 S9 8 48 8 61 7 0J 10 18 10 28 10 48 11 1 9 8 10 08 10 17 10 29 10 84 8 01 8 29 9 17 9 58 8 18 8 24 s 88 tS JF 8 48 t SttAi 1 19 10 6 10 54 ILll 11 67 e o U U A A USTCRDA M tiaa itm Douda 8 9 8 11 8 8 9 28 10 25 lO i 18 0li l 2l 8 48 i 28 4 O 4 48 6 15 8 48 9 51 lO iO 10 87 10 55 11 07 11 07 2 7 16 7 9 1 28 9 18 9 31 1 l K 12 27 12 I0 2 80 1 10 3 34 4 41 8 21 7 09 8 10 9 24 9 6 I4 ma Vr 6 84 6 47 7 80 8 18 8 4 9 O 46 11 0 11 4 1 08 2 t 8 2 l 3 49 Ol 6 86 7 26 26 9 40 l OI Iniula IMt 7 81 8 18 9 07 9 29 10 18 10 34 12 11 2 M 4 18 4 8t 6 47 7 54 8 09 9 12 10 27 11 2 Imit O 11 44 dergelijke kleine overtredingen met f 100 te beboeten En ten slotte werden door gedaagde de feiten iu bet algemeen ontkend De kantonrechter zal op 1 Juni beslissing geven Eergisternacht hebben te Amsterdam weer eenige inbrekers hnn slag trachten te slaan wat hun echter niet is meegevallen Nu was het gemunt op de brandkast vun den heer B Baken Prins Hendrikkade No 86 In het onderhnis van dit perceel is gevestigd het magazgn van den heer Baken die boterhandelaar is De inbrekers hebben van de voordeur een ruit ingeslagen en toen met oen arm gewrongen door die ruimte om met een koevoet ol ander werktuig het slot van binnen te forceeren wat hun gelukt is Daarna zijn zo het kantoor binnengetreden hebben de zware ijzeren brandkast eenige passen versjouwd en op baar rug gekanteld Op de zwaarte van die brandkast is het vermoeden gegrond dat hier minstens 3 4 4 dieven tegenwoordig moeten geweest zj n De heeren zijn zeer voorzichtig te werk gegaan Alles wat op de brandkast stond boeken kopjes is netjes weggezet Van een gaskachel die in den weg stond is de elastieke pgp doorgesneden en de kachel verplaatst Het is den dieven onmogelijk geweest dekast open te krijgen de rozet van het slotwas er reeds afgescbroefd óf door technische onbekwaamheid 6f doordat zij gestoordliJn Dit laatste is waarschgnlgk omdat zijtwee schrijftafels ongemoeid gelaten hebbendie ook in het kantoor stonden Zelfs vande sigaren die zoo voor het grijpen stonden is niets gemist evenmin van de tonnetjesboter Hdbl Het Landelijk Hogerhuis Comité roept alle belangstellenden tegen Zondagmiddag 12 uur op ter vergadering te Amsterdam in Frascatie Op deze vergadering zal besproken worden wat er thans nu de aanvraag om revisie d oor den Hoogen Baad is afgewezen moet worden gedaan Er zgn een groot aantal voorstellen ingediend Het Comité van Gerechtigheid te s Hage diende het volgende in De Hogerkbis comités vormen te zamen een bond waarvan elk comité zijn zelfstandigheid blijft behouden zoodoende dat een comité niet genoodzaakt kan worden mede te werken aan een maatregel dien het niet kan goedkeuren en ieder der comités het initiatief kan nemen tot een plaatselijke provinciale of landelijke betooging of eenigen anderen maatregel De middelen die zullen worden ngewend tot agitatie kunnen en dienen te zgn van den meest verschillenden aard omdat het volk is samengesteld uit de meest verscheiden elementen wat tenrgevolge heeft dat het eene deel van het volk meer door een ander middel zal worden genoopt om deel te nemen aan de beweging Wat de middelen aangaat die tot de bevrijding der Hogerhnisen zullen kunnen leiden is het Comité van gerechtigheid van meening dat geen middel is te vinden waartegen geen bedenkinnen kunnen worden ingebracht van de zgde van hen die de beweging willen smoren Daar bovendien ook onder degenen die met hart en ziel voor de bevrijding der Hogerhnisen ijveren een uiteenloopend verschil bestaat over de middelen die tot de bevrijding der Hogerhnisen dienen aangewend to worden zal het uit dien hoofde noodig zijn aan het oordeel der onderscheiden comités over te laten de middelen te beramen en uit te voeren hetig afzonderlijk of in vereeniging met anderen welke deze dienstig achten om te komen tot de bevrijding der Hogerhnisen Dinsdagmiddag zou een bruidspaar te MaasBlnis zich op het raadhuis in het huwelijk laten verbinden In vroolijke stemming trok de stoet voorbij bet politiebureau toen de bruigom aldaar even werd binnengeroepen Minder aangenaam was zgn verrassing toen hg daar ook zgn schipper aantrof van wiens te Vlaardingen liggende logger hjj was gedeserteerd De man werd nu in arrest genomen en naar Vlaardingen teruggebracht De bruid trok met hare familie in het minder aangenanu ftoruitzicht dat de bruidsdagen voor onb Boldes tjjd worden verlengd naar huis terug STADSNIEUWS GOUDA 17 Mei 1900 Gisteren had er in het lokaal van de Werkinrichting tot wering der Bedelarg een algemeene vergadering plaats Als bestuurders traden af de hh D G Tan Vroumingen en G C Portuijn Droogleever die echter bij acclamatie werden berbenoomd