Goudsche Courant, maandag 28 mei 1900

No 8S06 I itfaatidag 88 iMei 1900 i 398te Jaargang HOIIOSIM imiMIVT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 1 i O k 9 b 9 V trn O O S Prllslrekklng 14 Juni SOOO ÖÖÖ 4IIK I aU hoofdpr i in het gelukkigst gi val biodlde iii uwtte grote Getdvetlotiug die door de Hooge Begeering van Hamburg goedgekeurd en gtwaarborgd ii be vuordeohge iorlohting van hal nitiuwe plaa bestaat daarin dal in den loop van lochts weinige maandeu iu 7 verlotnigon van lU OOfl loten 69 180 prijzen budrageode 11 349 325 Mark ter volledige besliising zullen komon daurondor tijn kapitale prijzen jran eventueel 600 000 Mark bij uiLnemendfaeid echter 1 prga 1 prijs l prys 3 prijEOi 1 PT jl prys 1 prijs 1 prya 3 prezen a M l prys a M l vrijs M a M 800 000 a M 200 000 a M 100 000 M 75 001 2prijz aM 30 000 6pryz iM 10 H0 66prijz aM 5 000 KiÖpriJE aM 3 000 70 001 65 000 60 000 56 000 60 000 40 000 8 000 5 M ü M a M l M 2üfIpryz ÜM 000 Siaprgz aM 1 000 IMSprijz aM 40 86Ö62prij iM 165 94 0prijr aM 00 200 18V 104 100 78 45 31 Do aanslaande eerste prystrekking dese I grooto door den Stast gewaarborgde Geldv r I loting is van ambtswege bepaald plaats t I hebbeu op den I 14 Juni e k 1 eu kost hiervoor I 1 geheel origineel tot sloobts M irk fl of fl 3 6 I 1 half 1 8 1 7 i 1 kwirt IV 9 I tegen inzending van hel bedrag per poatwisse I U of tegen rem ours I i Alle oomtnissiet worde onoaiddellyk met d H grootste zorgvuldigheid uitgevoerd eu iede I fl speler ontvangt van ons du met hot wapen va I a d n t taat voorzii iie Origineele Loten zelf i I n handen I H Hij iedere hestoiling wordt het veretieht I B ofRcieele plnn waaruit de verdueling der prijze n op do versübillun le klaesen als ook de betrof I fende inloggüluun tu vernomen is gratis b g I voegd en eendeu wij oan onze Begunstiger I onaangevraagd na elke trekking de oftioieel 9 I lasten B I Du uitbelaling dir prijzen gosohiedt stced I prompt ondür aarhorg van don Staat en ka 1I door diretle toezending of ook naar vorkiuzi i II duT Bulsngbubbeuden lu alle grootere plaatse II van Nedürlnnd bmTorka elligd worden II Ons debiel is leüds door het geluk begun II htigd en ouiler velu ntidere annzionlijke prijzo II hobben wij muormalen volgens ffic eelu bu 1I wijzen de eerste Hoofdprijzi n vorkr gen e B I onze Bfg instig n zelf talktaald o a Mar 1 I B50 000 100 000 80 000 6 000 40 000 on II Het ia to vonrzioD d tbij date op don hooht 1 I stufi grondslag gcvestigdu undo ne i ing van nil II kanton op oone za ir workzame deelueuitiig bo I C M kan w rilen gorekond men gelieve dor I vo wegona da reeds ophanden zijndd truk I I king alle orders ton ipoodigste rechtstreeks t I I zendon aan i lliaufmauii ISiiiioii I Bankiers en Ueld wisselaars I I in ll la KG I I F S Hiermede danken wij voor het vertrou I s wens ons tot hiertoe gcsohonken en daa I w bij het begin der nieuwe verlotin U I ter deelneming inviteoreo zullen wjj oo II voor hst vrrvolg bemoeid zijn door ee I I slipte en reëole bediening de tovreden II heid ran onze geéerde Begunstiger t I FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ tv cbwnisclie Wisscbeiij TA H OPl E ili iMEIl 19 Kruiskade Botterdam GebreflBteord door Z M den Koniu der Belgen HoofildepÖt Toor GOUDA de Heer VAN 08 Az dpeeÏBUieit Toor het gtoomen en verven tau Ue HeetöDen Oftmesgarderoben alsook alle Spèoiale inriohting voor Uet stoom n van pluohe maniela veeren bont eoE Qordynen tafelkleeden enz woitlen uaar dt nieuwste dn laatate métbode geierid Atle goederen hetsg gestoomd of Keverld woMen onschadeiyk voor de gozondt eid volgens staal bewerkt E CASSITO TANDARTS Turfmarkt Gouda Spreekuren van 10 tot 4 uur DONDERDAGS van S tot 4 uur VRIJDAGS van onr ZONDAGS atweziif I verwerven C Kort overzicht ouzer PrUsoourant SHERRIES Pale en Gold Dry van al f 16 50 per 12 ess ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 MADERA S droog en zoet i 18 VERMOUTH lo Turin 1 50 BODEGA CHAMPAGNE l VS COGNAC i 1 1 75 I 2 25 t 2 75 t 3 25 1 3 75 en 5 SCOTCH WHISKY 2 26 12 o e 01 It 9 BORIDEI TJX 12 flesch 45 Fl 1 O P Per Fl Per Ank l 0 66 Nto t 27 76 31 if LISTRAC CHATEAU VALROSB 0 75 St ESTEPHE 0 85 36 St EMILION 1894 1 42 2 PAÜILLAC 1893 1 26 63 2 GRAVES Witte Bordeaar 0 80 34 SAUTERNE 1 42 ü ZELTINGER Moezel 0 90 37 60 BOURGOGNE 1 10 47 De flesschen Zfln in de prijzen begrepen en worden i 3 ets per stuk temggenomen Bü elke hoereelheid verkrijgbaar bg De flrma T € ReBAI § Gouda limnnn D Ocncnh l2 ni m nb olen IffflTI f r f 1TI Mtl Eiri UlplQinB en Oou l BLkrooi ilt PRAEPARATEN VAN éM l p tf llïtlil l af ripttfk demeestkrachtigecn versterkendeKlNA W N tegenrwakte 1 P Vemiig l ai VVm zoowel l i kinderen als volwassciien gebrek aan eetlust slechte I Bpllsverterlng lenuwhoofdMjn ter versterking na ziekte of kraambed koorta en hare gevolgen J OUINA IaROCHE eRRUGINEUX in het bijzonder tegen Bloedgebrek Bleekzucht kwalen van Kritiachen leeftijd ent Verkrijgbaar m flacons a 1 00 en 1 L Filf tf l r ïlf Jlffc Sö vansmaak voorilageliikBchgeb uik P y vooral voor kinderen zwakken en kllerachtlge geatcllen zeer aan te bc P velet Als geneeskrachtige drank bij stoornissen der apljsverterlngsorganen en dlarrhée ook J voor luigelmgcn en kleine kinderen PrJ pei UsaHXgr flMO H H Kgr O ÖO a Kgr 0 60 Chemisch M aIIt cuiker Speciaal voor Kindervoeding in bussen 4 H Kgr O ÖO r zuivere lTlCiK UlK Cr gr O BO Kgr ƒ 0 25 fc AcéhtnSI f 3 Cf a t ff tl el rooUen eener haWe Cigarette ts voldoende ter bestrijE S inma V lgarenCn cvigEle aaVaUen van Asth etc In r doosjes a 0 80 tu 0 50 F Tamak inde Bonbons t purgatief tegen verstopping Aam voor kinderer daar de vorm E lalll IIIUC UUIIUVJlia belen Mlgraine ConEealie9etc vooralookalsUxana jcwijicen de Tamarinde Bonbons van KRAEPELIEN HOLM belangrijke diensten or liet kind begeerl ijk en de smaak aangenaam i Prija per dooije O OO en ƒ O BO SlltniSlL Psici SIlAQ algemeen erkend als het BESTE hmsmiddel J Verkoudheid en Keelpyn het is een slljmopiossend en Vêtiachtend middel bij uitnemendheid uitsluitend in □ fleschjes verkn gbaar l rijs ƒ 0 20 per flesc hje 39 f ra taraltf ttm KRAEPELIEN HOLM te Zeist ijn atUn voorsien vaneUtuetfett waarop de naaut m haH t e Ken ff ttt verkrijgbaar btj tte mettle Apolkelert en VrogUlen Voedings Eiwit KRAEPELIEN HOLM Hofleveranders ZEIST ilii4 t Kilo T i ii liecft uvenveel vocdmsawaardo ala 6 Kilo best rundrlcosrh of l f i ieion l iüijon wordt in het ilchaam onmiddclyk tot splerweeftit i en bloed oragezi 1 70iider vet Ie vormen Tropen heoft by geregeld gehmik eene beduidende toen uHe van kraclitrn tf n irevolite zoowel by gezonden ale by zieken fii kan aan alle spyzen tucifcvoogd worden aonder daarvan den smaak te bederren Door dea riUnt Ugen prya van Tropon kao ledereen het lich verschaffen vsrktjvbaar bel petliakera dr vtat n kil aelUa iak Uefi Q neraal Agenten voor Nederland en Koloolaa Itoest 4Hips Tan dër I eyé Rotterdamu Standaard Hypotheekbank gevestigd te Rotterdam Kantoor Leuvahaven 78 MaatschappelUk Kapitaal EE MILLIOEM GULDEN IStnliBHB Ut B E C CASTEHDUS n B SI R 9T Eia De Bank eeeft onder controle van het 1lgemeen Mdmtniêlratie en Tnulkamtoor te Hotterdam 4 j randhriecen uit iu ttukken eau f ÊOOO sob too Coupons 1 Januari en 1 Juli Correspond enten voor Gouda de Heeren M J 06IER Co ADYEETENTIËN in alle Couranten worden aangenomen door het Adverleiitl Bnreaii van A BKINKMA ZOON te QOUDA ieeii Engelsch i maar Echt BOEHEITBIIOOD I t2 eetU lU K O A SLKGT NIEUWE HAVEN 28 Een ware Schat voor de ongelakki e slacbtoSers der Zelt bevlekkiog Onanie tsn gebe me aitapattïngen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIKti HoUandsche uitgave met 27 afb Prüs 2 galden Ieder die aan de vemchrikkel ke gevolgen van deze ondeti Igdt moet het leieu de oprechte leenng die het geeft redt jaartgks dnizend van een zekeren dood Te verkrygen by heb Verlagfl Magazin te Leipzig Neuidarkt 34 franco tegen inzending van hot bedrag ook in poatzegola en in eiken boekhandel in Holland Paln Expenerl Darttgjaa wordt dit mid c del m t veirafiHind bucues all pqnatilletido uiwnjving aangawead tagen Kheumadek Jich t Vertouah eid pyn Dit b fS proPfd dioatdan dan vertrouwt op het tabriakamerk Anker E i Ad l 6 75o enSOcdefl io de meeate apothi kon Tu p Amsterdam b üloth Oe 1 ban van Tuyll on Sandots J I JJ gHtlUraceB Jotttrtttïti t 9 m SCHIKDAMMEH ENEVER Jlerki NIGHTÖAP Vorkrijgbaar bq PEETERS JzC Ats bewijs van eobthaid ii cachot CQ kurk atceds Toor ziea TBn den aaam der Firmi F HOPPE Wie zeker zyn nu d Echte 1 Eikel Cacao te ontriuigen twamen gesteld eo na T le proofiiemliigeii In den handel gekomen onder den naam des LÜtTindera Dr Mlohaellt vtnwrdigd p de beste maohines In het veteldberoemde 6tabblia enuot van Oebm Btollverok te Keulen Ischa Cikel Cacao in Tiertamtoi bossen Dese Bihil CMao ia ntt mtOc gaknokt eene angename geanda druk nat l r g Iijkacb gabruik een i 2 thedifeU tw t poeder Toor een kop ChocoUt Ak geneeakracbiige drank bq ganl Taa diarrhae alacjita loet water t gabnAsB Varkrijgbaat bU de ToonHBOa B n Apotbeksra f 130 e 90 cl aas OaneraalvartagenToordigat i ar Kètehnd JuHut MattenkMI Amnterdam Kalveiatraat 103 QCEIM BETER adres voor alle soorten SCHOENWERK als helNoorSbrakatscli Sclmn eii Liurzemuagazijn Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg ONTVANGEN ttUe soorten SCHOKXWKRH voor het a s Seizoen Aanbevelend C SMITS Alle raparatiën en aangemeten werk GODDA Dmk van A BRINKMAN k Zn Buitenliindsch Overzicht 1 In de oorlogsbnlletins te Pretoria is bekend gemaakt dat de Boeren Heilbron heb ben moeten ontruimen voor de overmacht der Engelschen In het gevecht werden echter 60 Engelschen gewond en 20 gevangen genomen waaronder 3 officieren Een afdeeling van 3000 man met 10 kanonnen rukt op in de richting van Vredelort noordwestelijk van Heilbron aan de andere zijde van den spoorweg I De Boeren verloren een gesneuvelde eq even gekwetsten Do Daily Mail meldt dat haar correspondent de zekerheid ontving dat Pretoria niet zal worden verdedigd doch dat Johannesburg geheel zal worden ondermijnd De Regeering is voornemens daarna terug te trekken naaï het district Lijdenburg waarheen het staatsarchiel en al de waarden der Regeering reeds zvjn overgebracht Het voornemen bestaat om Johannesburg gereed te maken voor de ontvangst der Engelschen en daarna door ach terhoedengevechten den terugtocht naar Lgdenbnrg mogelijk te maken De Westm Gazette zon het in het belang van de Engelsche troepen achten dat hiertegen iets werd gedaan Het blad zon het uit een militair oogpunt beter vinden voor Lor Roberts altp dat de Boeren wèl poogden Johannesburg en Pretoria te verdedigen De tegenstand zou beter kiinnen worden gebroken als de Boerenmacht zich er toe leende de steden te verdedigen dan wanneer zij terugtrok in de onbegaanbare borgen Verdediging van Johannesburg o Pretoria tot het uiterste zpn naar het Engelsche blad meent niet veel anüers beteekenen dan het blootstellen van een groot deel der Boerenmacht aan overgave en gevangtnueming Doch trekt de Boerenmacht terug ndar Lijdenbnrg dan begint de afmattende en vermoeiende gnerilla oorlog zoolang de Boeren nog ammunitie en levensmiddelen hebben De poging om dit te beletten mag dan niet worden onderschat en de tocht naar Transvaal mag dan niet worden aangezien als een militaire wandeling want juist onder deze omstandigheden moet die tocht plaats hebben met een suelheid die desnoods geen opofferingen ontziet om het doel te bereiken Waar de Westm Gazette zoo juist inziet dat de Boerentaktiek medebrengt dat Johannesburg en Pretoria niet tot h t uiterste worden verdedigd en dat de guerrilla wordt voortgezet in het onbegaanbare en woeste gebied benoorden do hoofdstad daar zullen de Boeren ook zonder dien raad wel weten op welke wijze zg hun land het beste znllen beveiligen En het bericht van de Daily Mail doet zien dat lord Roberts nn niet de gemakkelijkste oplossing vinden zal wanneer hjj de Vaal is overgetrokken Generaal French bevond zich eergisteren te Prospect omstreeks 8 kilometer ten noorden van de Rhenoster aan den spoorweg gelegen en generaal Hamilton rukt ook verder noordwaarts op naar het heet üit de En FEVILLEIOJX 1I4HTSTOCHT NaAr het Fraosch 68 PhtUppe viel haar ia de rede met een bitteren lach eo zeide Gij erkent dus zelve dat gij u veel te verwijten hebt Het is wel vriendelijk van u dit eensuit te spreken Mij dunkt wanneer dat het eenigeis wat ge mij te zeggen hebt Clara was gevoelig getroffen door Derblay s scherpen spot Doch zij wilde tot eiken prijs haar kalmte bewaren en vervolgde Wat ik u gezegd heb meen ik ten volle maar erken gij dan ook dat gij mij voor mijn ongelijk zwaar doet boeten Ik riep Philippe Mag ik weten waarmede Heb ik u ooit eonig verwijt gedaan Heb ik u ooit een kwetsend woord gezegd Neen Maar focb zou ik oneindig liever uwen toorn hebben verdragen dan die doodende onverschilligheid waarmede gij mjj behandelt Iedereen van onze kennissen gelooft dat ik de gelukkigste vrouw ben die men zich kan voorstellen Overal waar ik kom word ik gevleid en benijd Uoch tehuis zoek ik mijn geluk teverj efs Philippe Perblay keek haar scherp in de oogen en zeide Uwe achildering ia treffend juiat maar dat is gelsche berichten is echter nog niet met zekerheid op te maken of de Boeren al dan niet stand zullen houden op den Krommen Elleboog ten oosten van Reitzdorp de laatste reeks kopjes ten zuideii van de Vaal de oorlogscorrespondenten ftellen dat als zeer onwaarschijnlijk voor en verzekeren dat Lord Roberts nu zoo snel als hij kan naar Pretoria althans naar Johiuinesburgzal oprukken Sommigen verwachten zijn triomfantelijken intocht binnen Pretoria nog voor het einde van deze maand Zoo denkt de militaire medewerker van de Westminster Gazette er niet over Seeds de vernieling van de spoorwegbrug bg Vereeniging zou het oprukken van Robert s hoofdmacht zeker een Week tegenhouden Het is overigens de vrhag zegt deze deskundige of Roberts de tactiek die hij tot dusver in den Vrjstaat heeft gevolgd kan volbouden Deoppetbevelhehber be ft er blijkbaar tot na toe altgd voor gezorgd een aanzienlijke bereden strijdmacht op elk van zijn flanken te onderbonden hij laa dan zgn troepen op rakken in den vorm vijn een maansikkel zoodat het gros mot de infanterie altijd eonigszins achterblijft met de I cavalerie die de hoorns vormt yan de sikkel Ook in de laatste dagen is French links yan de hoofdmacht lan Hamilton op den rechtervleugel vooruitgerukt beider troepenmatJht bestaat uitsluitend uit cavalerie en bereden infanterie met uitzondering van Smith porrien s brigade die lan Hamilton tpelijk evenals Pole Carew tot den rang van luifénant generaal bevorderd ondersteunt De snelle beweging van deze vleugels en de groote overmacht die de Engelschen daarbö tegenover de Boeren kunnen stellen hebben deze laatsten nog altijd belet om de stellingen die zij ingenomen hadden te verdedigen Maar zegt de medewerker van de Westminster Gazette het is een verstandige methode om niet altijd dezelfde taktiek te blijven volgen want gewoonlijk vindt de vijand anders een middel om die te koeren Wij moeten er aan denken dat als wiJ voortgaan al hun stellingen op dezelfde wiJze te naderen wij de Boeren eeu kans geven om hun voordeel te doen met die kennis vaii onze methode De Duitsche Rijksdag zal van 30 Mei tot 6 Jnni vacantie nemen en dan terstond de vlootwet nemen De ültramontanen zijn voel verstandiger dan de conservatieven Terwijl de Germania zwijgt over de nederlaag bij de Lex Heinze zegt de Kreazzeitung dat de Lex Heinze het volgend jaar weer op het tapijt moet komen De vergadering van den GSthebond te Berlijn ging ook na de beslissing door en werd een overwinningsfeest waar veel geestdrift heerschte Men berekent dat ongeveer 6000 personen de vergadering bijwoonden Sndermann presideerde en er werd menig hartig woord gezegd De Rijksdagafgevaardigde Heine socialist zeide dat er in de partij veel strijd geweest was over de obstructie die uit den aard der zaak het parlementarisme doodelijk wondde Wel werd hier en niet mijne schuld Gijzelve liebt over uw en mijn leven beschiet Het is volkomen zooals gij het hebt gewenscht HeUas ja zuchtte Clara En toch had ik nog het recht gehad te hopen dat ik ten minste rust zou vinden maar neen de atschuwelijke vrouw die mijn ongeluk wil komt mij hier ook vervolgen en gij laat dit toe gy maakt u zelfs tot medeplichtige van hare listen en lagen I Zij wil zich van u meester maken en uwen goeden naam in opspraak brengen En gij hebt zelfs niet zooveel medelijden met my dat gij mij althans die vernedering bespaart O maar dat zal niet langer zoo duren ik duld het niet ik wil het niet Gij wilt het niet herhaalde Philippe Neen ik wil het niet Gij vergeet hernam Philippe gestreng idat ik in dezen de eenige beo die het recht heb te zeggen ik will Clara s trotsche aard kwam weder boven In hare verblinding door toom en jaloezie riep zij uit Wees voorzichtijt Maak mij niet wanhopig Uwe onverschilligheid zal ik wellicht nog kunnen dragen maar zulk eene beleedigende geringschatting zulk een publiek schandaal dat nooit Derblay ging baar eenige schreden tegemoet en zeide met spottenden ernst Nu herken ik u weder Gij zijt dus nog altijd dezelfde gebleven O ja wat de andere üenschen zullen denken dat is het waarover gij u het meest bekommert Alleen ter wille van uwe positie in de wereld waarin gtj verkeert hebt gij u gestort in het dolzinnige avontuur dat uitliep op ons daar in het centram nog beweerd dat men eigenlijk toch gewonnen had maar dit was zoo niet hot was inderdaad een capitulatie waarby men den vgand had toegestaan een ond Btuk geschat mee to nemen dat vooraf vernageld was Vele sprekers drongen er op aan ora gewapend te bljjven tegen de reactie Verspreide Berichte Frankrijk De Tentoonstelling werd Woensdag door 141 092 personen bezocht De president der Repabliek bracht gisteren een bezoek aan de afdeeling voor Franscho növerheid Biriüenkort wordt vorst Ferdinand van Bolg rijo te Parys verwacht om een bezoek te brengen aan de Tentoonstelling Het bezoek van negns Menelik van Abessinië is afgesprongen wegens het uitbreken van troebelen in zjjn rjjk De zaak Picquart Reinach Lepelletier dieeergisteren voor de rechtljank behandeldzou worden ia weder 4 weken nitge steld 1 DOITSOHLAHD Te Berlfln is een algeraeene bakkerswerkstaking aanstaande De gezellen eischen loonsverhüoging en hebben den patroons tot 12 Juni tiJd gegeven voor antwoord Knoeland De 81ste verjaardag van koningin Victoria is Woensdag gevierd een dag te vroeg dus Londen was bevlagd s avonds gëllln mineerd en de gewone parade werd gehouden die gëinspectoerd werd door den prinsvan Wales Het Lagerhuis heeft in tweede lezing met 248 stemmen tegen 129 aangenomen de wet waarbü bepaald wordt dat vrouwen verkiesbaar zijn in de nieuwe gemeenteraden voor de verschillende wjjken van Londen Het bestuur van de Bachelor s Club bluft er op aandringen dat de hertog van Orleans zjjn ontslag zal nemen als lid van die clnb in verband met z jn brief aan den P 4 pchen caricatuur teekenaar Willette Als de hertog zjjn ontslag niet neemt zal hü worden geroyeerd Men zegt dat i verscheidene groote Fransche clubs als do Jockey Clnb de Mirlitons enz weerwraak zullen nemen door Engelsche aristocraten als lid te royeeren Het bljjkt dat bü de anti Fransche betoogingon bjj de viering van bot ontzet van Mafeking te St Hélier Jersey alle door Franschen bewoonde huizen zijn vernield en geplunderd Do Fransche consul heeft ziJn beklag gedaan biJ den procureurgeneraal der koningin en deze magiatraatspersoon heeft geantwoord dat een onderzoek is geopend en maatregelen zyn genomen om herhaling der onlusten te voorkomen De khedive van Egypte verlaat 2 Jnni Alexandrië en reist via Triest naar Engelangd waar hü 21 Jnni verwacht wordt huwelijk En zelfs nu nog zijt gtj zoo beangst oor hetgeen de buitenwereld zal neggen en dat men u wellicht zal uitlachen dat gij het waagt mij te dreigen 0 neen ik dreig niet riep Clara uit terwijl zij in tranen iiitbarstte maar ik smeek u heb medelr dan Philippe Wees edelmoedig en maak mij het leven niet voor altijd ondragelijk door uwe onverzoenlijke hardheid Zijt gij niet reeds geiiocg gewroken O ut U indien gij van geene toenadering wilt weten dan toch smeek ik u bevrijd my van de kwellende nabijheid van Athénais en verw der ook den hertog de Bljgny Zij had bij het uitspreken van deze laatste woorden de oogen van Phüippe afgewend als schaamde xij zich die bekentenis af te leggen Derblay vatte dit echter anders op en antwoordde Waarover beklaagt gij u toch Denkt gij dan dat het voor mij aangenaam is die twee te ont j vangen En toch doe ik het alleen om uwentwil i omdat zij uwe bloedverwanten zijn Wat zou de wereld aan wier beoordeeliog gij zooveel waarde hecht wel zeggen wanneer wij zonder geldige reden ons huis voor hen sloten Wg moeten geduldig de onaangename gevolgen van onze verhouding lecren dragen Het leven is niet aoo femakkelijk als gij misschien wel eens hebt geacht en het laat zich niet zoo eenvoudig schikken naar de grillen van een bedorven kind Wij mogen ons ongeluk niet nog grooter maken dan het reeds is irik heb dus niets meer van u te wachten niets meer te hojwn f vroeg Clara Neen nieti antwoordde Philippe koel En T 11 j Jiu II JJI IL iL Ji a iL Llüill I I J I De sirdar van Egypte wordt heden te Portsmouth verwacht De oorzaak van deze reis is onbekend BINNENLAND De Vereeniging tot opï ehting en exploitatie van Volkssanatoria voor borstlj ders in Nederland hield eergisteren te Utrecht eene algemeene vergadering Door den secretaris werd verslag nitgebracbt over het afgeloopen boekjaar In dit verslag wordt melding gemaakt van de plannen tot oprichting van een sanatorium te Hellendoora waarvan aanvankelp de kosten waren begroot op f 235 000 doch de beschikbare middelen + f 180 000 noodzaakten tot wgziging van die plannen op e n meer bescheiden voet Voor het toestaan ran wandeling in zijn bosschen te Hellondoorn word hulde gebracbt aan mr Vening Meinesz te Amsterdam In 1899 werden tot eere eiien benoemd mevr Fransen v d Putte geb v Tets en D uairiere Lampsius v d Velden geb v d Bosch voor hare vele betangrijke diensten de Vereeniging bewezen door het regelen van de te Utrecht gehouden fancy fair welke een bate heeft gegeven van f 42 000 Uit de rekening en verantwoording van den penningmeester bleek dat het batig saldo 1 Jannaria jl f 180 000 was Tet leden vim het hoofdbestuur in de plaats van de heeren jhr E A O de Casembroot en dr J Strijbos die bedankt hebben werden benoemd de heeren jhr Schorer te Middelburg en dr v d Heide te Tilburg Een nieuw huishoudelijk reglement werd behandeld en goedgekeurd Ten slotte werd door den voorzitter ter kennis van do vergadering gebracht dat de architect der vereeniging een nieuw plnn voor het Sanatorium heeft ontworpen dat f 20 000 besparing zon geven maar daar zulks ten koste vun hygiénsche eischen zon geschieden word dit niet aangenomen De volgende algemeene vergadering zal weder te utrecht worden gehouden Gemengde Berichten Op 23 April jl werd door een Fransch sprekend persoon zich noemende Henri Wallach ongeveer 35 jaar bij oen der bankierskantoren te s Gravenhage in betaling aangeboden een wissel groot 500 francs getrokken door het Comptoir Industrieel et Commercial Societé Anonyme agentschap te Roubaix op de banqne de Bruxelles te Brussel aan de order van Alfred Duterma Cie en door laatstgenoemde flrma 19 April jl geëndosseerd aan H Wallach Later doordien de wissel in verschillende handen was overgegaan bleek dat de wissel valsch was daar de Societé Anonyme niet bestaat In verband met het feit dat den 13on Hei 1899 ook te gemelder plaatse door een Franschman zich noemende Goorge Simon correspondent du journal Le Courier des Sports wonende te Lille een valscho wissel getrokken door Comptoir Industrieel et Com ik herinner u Dograaals dat dit alles alleen uw eigen werk ia CUra keek hem ernstig aan Zij zag duidelijk hoc hij gebukt ging onder den laat van zijn zieleleed Zijn gelaat was doo isbleek maar zijne stem verried geenerlei aandoening Een oogenblik f tVoelde zij behoefte zich aan zijne voeten neder te werpen en hem alles te zeggen wat h iar hart haar Ingat Zij wilde hem hare lietde belijden en stond reeds op het punt om zijne hand te grijpen doch Wederom werd zij weerhoudfen door datzelfde gevoei van trots waaraan zij helaas reeds te veel tot haar eigen ongeluk had toeg gevcn Geen Woord kwam over nare lippen Ik moet noodzakelijk naar de fabriek zeide Philippe op den kalmsten toon van de wereld en i lsot er mets was voorgevallen Gij zult mij dus niet kwalijk nemen wanneer ik u alleen laat Welk antwoord moet ik aan mijn broeder overbrengen waagde Clara nog te vragen Zeg hem dat ik te veel vertrouwen stel in zijne loyaliteit om te vreezen dat hij mijne weigering aan Suzanne zou mededeelen Ik zal trachten eene geschikte aanleiding te vinden om haar Voor eenigeo tijd van hier te verwijderen Met een afgemeten bluing ging hij de kamer uit en liet CUra alleen Zoodra hy vertrokken was gevoelde de arme vrottw op eens al de zwaarte van haar verschrik kcHJkcn toestand en thans met de zekerheid dat aan herstel niet meer te denken viel Te vergeefs had zij met Philippe gesproken over de smart die haar gemoed verteerde Ucrdl vtrvolgd