Goudsche Courant, zaterdag 9 juni 1900

No 8216 Zaterdag 9 Juni 1900 39ste Jaargang mwm mwm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefonu u H9 De litg ave dezer Courant g oschiedt dag elijks met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs perTO ie maanden is 1 25 Iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJFCEJSTEN Telcroon üa M ADVERTENTIEN worden g eplaatst van 1 5 reg els 4 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gi oote letters worden berekendnaar plaatsruimte Innending va Advertentiën tot 1 uur des midd ADVKRTENTIEN Uit de hand TE ROOP EEN PARTIJ Steenen Houten Pannen Deuren en Raamkozijnen alles afkomstig van diverse opstallen gebouwen en Voorts een STOOMKETEL en MACHINERIËN tot een Bleekenj belioorende Te bevragen aan het werk op het Jaagpad Een SNEL Eijwiel ia onvermijdelijk een T K en gjMCHT IjOOP MC X M Op den weg z n de Yankee Style Hiiwielen het HX B IjS f o a in het Kampioenschap van Nederland late prjjs bj het verbeteren van het zes unr record 157 K M verbeterd met 25 K M enz enz Fabrikant van RIJWIELEN en lOTOKGYGLES B A JANSEN sBoscli Leverancier der Gambler Automobielen o a Agent voor GOUDA J C DU liVITEIi Vraag daar ook naar het klassieke merk THE SPARKBROOK FEANSCKB STOOMVEEVEEIJ chemische WasscheriJ Ti H OPPE HEIIMER lö KruUkade Hotterdam OebreTetoorJ door Z M den Koning der Belgen floofddep6t Toor üOÜDA de Heet A VAN OS Az Hpscialitoit voor het toornen en verven van alle Heorenen UameagBrderoben bIscoV 11 Kindergoederen Speciale inrichting voor bet stoom n van pluche mantels veeren bont era Gordgnen tafelkleeden eni worden naar de nienwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetïü gestoomd of geverld worden onsohsdelgk voor de gezondceid volgens staal licwerkt Wie zeker zijn wii d EcMe Elkel CttCaO t ont angfn ie3aui n I teld en na velo refnemiDg q in den handel gekomen ocde dm naam des aitvindto Dr Miohaelis vervaardigd sp de beste maohinei in hot wereldbe 1 roemde ttabblisaement van Qe Or Stoll Ewerok te Keulen elsche I J i Tr2iel28LeIH Bikel Csicao In vierkanten bBsaon i Deze Eifajl Cican is met melk gekookt I eone aangename zoade drank voor dar 1 g jlijksoh gebruik een 2 theelejielB v a I t poeder voor een kop Chocolate Al I goneeakmobKge drank bij geval van I diarrhee aWita met water te gebruiken I Verkrügbear bij de voommaate B 1 I Apotheksrs onx I Vi Ka V Sa prmftnsjea I fTM c 0 90 0 0 35 I 0 noraalv rtsg6nwoonlig r to Heder1 and 1 Jufius Hattenkloiit Amiterdam Kalveiatraat 103 I Levensverzekering Haatscliappij DOKDKECHT Goedgekeurd bjj Kon besl van 10 Nov 187 No 21 ttaal8clia i lijk k ajiUaal f 2 00 0 000 geMgepbw VERZEKERD BEDRAG 36 800 000 30 September 1899 RESERVE 6 196 000 X O s sr n e CS ei O O 9 Sluit A Lil 15 soorten van verzekeringen op levens en sterftekansen gegrond r De Tarieven zjjn volgens de laatste sterltetafels berekend Inlichtingen te bekomen voov Nederland aan het HOOFDBUREAU te Dordrecht en de BIJKANTOREN te Amsterdam en te Rotterdam bjj den Hoold en de Provmciale Inspecteurs en bij de Agenten in alle plaatsen van Nederland iCs Kort overzictit onzer Prysoourant PalB en Gold Dry van at f 16 50 per 12 ess 12 12 flesch SHERRIES 15 18 1 50 1 75 5 2 25 ROODE on WITTE PORTWIJNEN MADERA S droogden zoet te u s V mê U O O VERMOUTH lo Tnrin O 1 PW c o BODEGA CHAMPAGNE i vt 3 COGNAC i f 1 75 1 2 25 f 2 75 f 3 25 1 3 75 enSCOTCH WHISKY OU O K Per Fl Pev Ank 45 Fl 1 g ÏD 0 LISTRAC 1 0 65 Nto 1 27 75 31 36 42 53 34 42 42 37 50 47 CHATEAU VALROSB 0 75 St ESTEPHE 0 85 St BMILION 1894 1 g PAUILLAC 1893 1 25 O o u S S GRAVES Witte Bordeaux 0 80 SAUTERNE 1 Pa S ZELTINGER Moezel 0 90 BOURGOGNE 1 10 De esschen zijn in de prijzen begrepen en worden è 3 ets per stuk teruggenomen Bij elke hoeveelheid verkrijgbaar bj De flriua T CREBAIS Gouda 1 Kilo iTopon heeft ovooveel voediiytawaarde al 6 Kilo beat niodTleescb of t80 ï xi i UTpn Tropon wordt in het lichaam onmiddelyk tot Bpienreetoel ea WoM omceïcU C oikUt vBt te voniien Tropon lieert by ireregeld gebruik eene beduidende toeiume ui kracliten ti n uvolge zoowel by gezonden al by zieken en kan man jOle apyzen rooKi vuoird WüiJcn Konder daarvan den smaak te bederven Door mq mmm uwen j VU B van Tropon kan ledereen het zich verschaffea V rkrrtrbaar b l pethaktra drofflatVB n alla allAa lttk M rs 9 Gouerail Agenten voor Nederland en Kolonie Duor Gericetli algemeen aanbevolen Met EereDiploma en Ootid Belirooiide PRAEPARATEN VAN éS 0 111 n A Lar OChe krachtige en versterkende KINA WyN tegen wakte loowel bij kinderen nh volwassenen gebrek aan eetlttflt lechte o mNvg IBoesl iiip vttn Ier I eyé Rotterdam ILaROCHE P ERRUGINEUX m het bijzonder tegen Bloedgebrelt BleelczQcht kwaién ï n Krltliolicn leeftijd eng Verkriigbiuit m fltcoiis i 1 90 en X Rilrol onQr oediaain versterltenii aan6enaamvan5niaik voordiieelijl digeb nik IZlKei V aV m oo kinderen zwakken en klierachtlgegMtellenieer aan te he elen Als leneeskracllllee drank Inj jtoomlasen der plJaverterlnMorganen en dlarrhée ook j S igeli5 n en kleine kmderen Pn per bMii H Ke 1 70 i H ir O W X Kgr O W Chemlacll Moll CIlSlrcal Speciaal voor Kindervoeding in buaien i H Kgr O W auHere JVlClKaUIKCr i Kgr 0 0 X Kgr ƒ 0 26 AcfhtnS f iiXJirCttCn net rookeneenerlialve cigarette is roldoende ter bastrij ding van de hevigste aanvaUen van Aithma ete In b TamarinrlA RnnVinnC FRUIT PURGATIEF tegen Veratopplng Aam i alUanilUC PVIIIOUIIJ l elen Migraine CongeBtiesetc vooralookalslaxaiia f voor kinderen bewijzen le Tamarinde Bonboaa vin KRAEPELffiN HOLM belangrijke dieniten Joosjes 4 0 80 en U 6Ü voor kinderen bewijzen daar de vorm voor het kind begeerlijk de Mnaak aangenaam is l rijsperiioosje 0 90en 0 60 CalmioL DaC SltfaC algemeen erkend aU het BESTE huiinuddel Oal m laK rat tl11ca i Hoest verkoudheid en KeelpBn het U een ilt moplos8end en vemeUend middel b J nltnemendheld uiutaitend in Q fleschjea verkrijg baar Prijs ƒ 0 20 per Heich je S FrMparaltn ran KRAIPELIXK HOIH te Zelal jwme ym tIpotAalrerf DrogUlen KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST PriJslrekklDg 14 Juni SOOOJÖO IHitRM als lioijfilpr 3 in het jïu lukkiKst K val hieill io iii uwste oote üitlilverloiiiiR iliu door ilo HooijU Ui j eDrinK van Hamburg goo l ekeurd en fï waarborifil is Ua vooniüt line iitriohtiug van hi l nieuwe 1 I n bi sUat daarin dal iu den loop van slechts weinisG maaadeu iu 7 vurlotingen vau 118 001 loten 180 prgzun bedragende 11 349 325 Mark ter volledige beslissiDg ïulleu komen j daaronder lijn kapitalo prgtón van evonlueel 600 000 Mark bü uitnemeudbeid eobler 1 prds a M 800 0001 a M 200 000 a M 100 000 i M 76 001 70 001 5 0I10 61 000 1 prijs prijs prijzeu 1 prijs prijs 1 F p 1 prijs 8 prijzen a M l prijs a M l prijs M i M M M 8 prijs a II 0 000 26 prijs iM 10 11 0 66 prijs a M 6 000 106 prijs a M 3 000 OI rjjs iM 2 000 81Sprjjs aM 1 000 lil8pr is illJ 40 65 0001 80962 prys a M 166 10 000 9190 prijs M 00 40 000 200 18 1 100 7S 010146 21 De aanstaande eerste prystrekking dezer groolo door don Staat gcw arborgda GoldvtrloUng is van ambtswage l ïpaald plaats te iiohbon op den 14 Juni e k en kost hiervoor 1 geheel origiiioel lolslochls Mark Üoffl 8 601 half 3 1 76 1 kwrrl Vi 0 leKOD iuzonding van hot bodraj per postwisael of tegen rem ours Alle commissies worden onmiddollijk mol do grootste zorgvuldigheid uitgevoerd fo ioiler speler ontvangt van ona de met hot wapen van den tant v orzieno Origiueelo Loten ze f in handen Bij iedere hostelliüg wordt het veroischto oPBoieeio pl n waaruit dn verdooling der pr zin op do vorschillen io klaasoii als ook de hulrorfondo inlogselaon to vernemen is gratis bijgevoegd en zendeu wy aan onzo Begunstigers onaangevrasgd ra elke trekking do ofhoioelo lijsten Do uilbelaling der prijzen gaeohiedt steeds pronnit onder i anrhorg van don Staat on kan door directe toezending of ook naar verkiezing der BolangbObbcnden in allo grootere plaatsen van Nodorlsnd boworks olligd worden Ons debiet is sleuds dour hot geluk begunstigd en onJer vel andere anziolHijko prezen hebben wij moormaloii volgans oflic eolo bewijzen do oorsto Hoofdprijzen verkregen eu onzo Begunstig r zelf uitbaaald o a Mark SSO OOO 100 000 80 000 6 000 40 000 onz liet is to voorzien d t bij dere op dun heohtston grondsUg gevestigdo ondyrnoining vjn allo kanten op cone ze jr workzatue doohiemiug hopaald kan Wurden gerokond men golieve derhalve wogoas do roeda ophanden zyiide trekking alle orders ten spoedigste roohtst rooks te zend U aan liauf maiiii di Sliiioii Bankiers ph Geldwissolaara ie H MbLRG P S Uiermode danken wij voor hot vortrouwons nns tot hiertne gesohouken m daar wg by het begin der nieuwo verloting ter doelneminu inviieor n lulleo wy ouk voor b t vervolg bemoeid lijn door een stipte on ri ëole bedicuinj de tevredenhuid van onze geëerde BugunBtijers te verwervfln mm Nieuw onovertroflen rof Dr Liebars welbekend Z K7W KftAGBT SI IXia Ullsan eeht met Kahriskimerk tot voortdurende radicale en Eekere genezing van alle ïelfs de meest hardnekkige enutoeiekten vooral ontstaan dpor j afdwalingen op jeugdigen leeftyd Totale geneang van elke iwakte Blee acht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpflu slechte spflsvertering Onvermogen Impoteni PoUntione enj Uitvoerige prospectussen rrijsrcr iesol 8 1 fl SV dubbeb oseli Oen iaal bep8t Matth v d Vegto ZaltbomraaL Ucpto M OKban k Oo Rottordam r Happol s Gravenhage 1 1 almmans do Jong i Czo Eotterdum WoU Cio flouda n bii alle drogisten l£C F Jü F O IKB O DDK ♦ t SCHIEDAMMER GEIIEVEE Merkt NIGHTCAP Verkrijgbaar b ji PËETERS Jz KSa bewijs van eofatheid ii oaohet en kurk steeds roorEïen ren den oaam der Firma P HOPPB Gonda Druk van A BEINKMAN 4 Zn BuUeolandsch Overzicht De oorlog is wel niet godaan eggen de Engelsche bladen maar het scheelt toch niet veel Wü knnnen daarmee niet instemmen al is er ook iets té zeggen Toor de redencering van de Indépendance Beige die het verstandiger noemt voor de Boeren zich nu maar te onderwerpen daardoor de militaire bezetting die natuuriyk volgen zal zoo kort mogeiyk te maken en dan te arbeiden aan de autonomie van een vereenigd ZuidAlrika Die raad zal echter wel niet door velen met instemming worden begroet Daar zijn bijv de Vrijstaters die dezer dagen bij Lindley wel naar het heet in de Engelsche bladen met groote meerderheid een bataljon lersche Yeomanry gevaugennamen en die wel door lord Methuen volgens diens berichten heelemaa uit elkaar geslagen werden maar toch kans zagen weg te komen met hun gevangenen Daar zijn ook de opstandelingen in de Kaapkolonie die nog lang niet overwonnen zijn anders zouden wy heden niet het bericht vinden dat 200 man Volunteers nit Kaapstad worden gezonden naar Douglas om de strijdkrachten Van generaal Warren te versterken En ook bet Driemanschap in Amerika wil er niet aan dat het verzet zon zijn gebroken de heer Wessels moet verklaard hebben dat er verder wel geen yerzet zon zijn op groote schaal maar dat de Burgers nu dezelfde tactiek zonden gaan volgen als de Filipinos een berinnering aan het naspel van den Spaansch Amerikaanachen oorlog die den Amerikanen dunkt ons nu niet zoo bijzonder alingenaam kan zgn geweest De heer Wessels moet daarbij gewezen hebben op het telegram van den Amerikaanschen gezant in China die seint dat de toestand daar zeer ernstig wordt blijkbaar hoopt het Transvaalache gezantschap dat Engeland zoo ziJn aandacht zal moeten gaan geven aan China dat de Boeren weer de overhand zullen kunnen krjgen in Zuid Afrika De recapitulatie van de gebeurtenissen der laatste weken is zeker voldoende om te verklaren waarom niet aan een spoedig einde van den oorlog te gelooven T lt Hoe onaangenaam een guerilla die het Engelsche leger in Zuid Afrika vastketent zijn zal voor En FEViLLElOX ïPAliTSTOCHT Naar het Fraosoh 78 Naar den Ttant van den vijver had Suzanne gezegd Zij zag onmiddellijk voor haren geest diezelfde plaats waar zy weinige dagen te voren zulke pijnlijke oogenblikken had doorgebracht Hare gejaagdheid keerde opnieuw terug Nu zij weder iets meer wist wilde zij ook alles weten Zij kon Onmogelijk langer blijven waar zij was In driftige haast kleedde zij zich want een nieuw denkbeeld was in hare ziel opgerezen irGij hebt een rijtocrtje gemaakt vroeg zij aan Suzanne Waar hebt gij het rijtuigje gelaten i Op de plaats voor den stal antwoordde het mei e Dan laat ik weer aanspannen zeide Clara levendig Ik heb het noodig want ik heb in de buurt een boodschap te doen En zonder antwoord af te wachten snelde zij naar buiten Haastig sprong zij op den bok van het kleine rijtuig en nam zelf de teugels Zij zette het paard Janstonds in draf en joeg het onbarmhartig voort Weldra had zij den Chineesoljen koepel van Moulinet bij den vijver bereikt waar hetdqelzou plaats hebben Vlug sprong zij uit het rijtuig en verborg ajkh in den koepel De twee kampioenen hadden ondertusscUen Hunne aangeweiwn plaatsen ingenomen Moulinet waagde nog een poging om den twist bij te leggen en nep met sraeckende stem Mijne heeren wat ik u bidden mag La Brede echter drong hem met geweld ojp zijde Octave de BeauUeu reikte aan Philippe zijn pistool geland in een tijd dat het op versehiilende plaatsen van den aardbodem gist en spant ligt voor de hand Houdt de oorlog aan en dat zal het geval zijn als de Boeren niet verslappen dan is het niet nitg sloten dat Engeland genoodzaakt zal zijn gunstiger vredes voorwaarden op te stellen Men vergete echter niet dat bij een guerilla de wil behoort alles op het spel te zetten leven have en goed Of de Boeren blijken zullen dit alles veil te hebben F Besluiten zj tot den guerilla dan kunnen zij op het noodige succes rekenen De Eageischeii hebben slechts één generaal die iets van dit soort oorlogvoeren afweet en dat is Baden Powell Men kan hem echter niet de leiding van den verderen oorlog toevertrouwen daar ook het War Offlce aan do anciënniteit gebonden is en de generaals niet dü r plaatsen kan waar zij het best te ebrujken ziJn Roberts zal zich tegen den gaerilla te verdedigen hebben dit is een geluk viftr de Boeren Bovenstaande meening is ook die van Dr Leyds Een medewerker van het Handelsblad bad een gesprek met den gezant die o a aan het eind van het onderhoud zeide Do oorlog is niet uit De oorlogis alleen van karakter veranderd Omlord Roberts leger zwermen nn kleine bewegelijke Boerentroepen die overal zjjn ennergens die plotseling verschijnen als zemeenen een voordeeltje te kunnen behalenen niet meer zj n te vinden zoodra de Britsche traepen tegen hen optrekken De guerilla benden hebben hnn tegenwoordigheidreeds doen gevoelen Natuuriyk knnnen zijniet zulke groote slagen slaan als wij inhet begin van den oorlog aanschouwden maardaarom behoeven de kansen nog niet verloren te zijn Slechts wanneer lord Roberts erin slaagt alle Boeren te drijven naar het district Lpenbnrg en daar op te sluiten zou men gerechtigd zijn den toestand duister in te zien maar daarop bestaat heel weinig kans De Duitsche Rijksdag is eergister begonnen met de tweede lezing van de vlootwet De rapporteur van de commissie Muller uit over en trad een paar xhreden terug La Brede vroeg nu met vaste stem Mijne heeren zijt gij gereed Ja antwoordden Philippe en de hertog de Bligny te gelijk Daarop telde hij langzaam Een twee drie vuur Met ontzetting zag Clara de twee pistolen nederdalen voor het noodlottige schot Zij verloorhare bezinning en zonder te bedenken wat zijdeed sprong zij op hetzelfde oogenblik de trappenvan den koep l at en wierp zich eensklaps tusschen de beide strijdende partijen Tegelijk hieldzij hare hand voor den joop van het pistool vande Bligny Het schot ging at Doodsbleek stortte Clara op den grond terwijl uit hare hand een zware bloedstroom tegen de BUgny s gelaat spatte Zij slaakte een diepen zucht en zakte bewusteloos ineen Er volgde een oogenblik van onbeschrijfelijkeverwarring Gaston de Bligny was verschriktachteruit gesprongen toen hij dien onverwachtenwarmen bloedstroom op zijn gelaat voelde Philippe had met een sprong zijne plaats verlaten om Clara te ondersteunen Hy lichtte haar opals een klein kind en bracht haar naar zijn rijtuig dat aan den hoek van het rond point was blijvenwachten Clara s oogen waren nog steeds gesloten Philippe nam zorgvuldig hare zwaargekwetste hand en drukte daarop een teederen kus De dokter kwam aanstonds naderbij en onderzocht de wond In den aanvang stond zijn gelaat ernstig doch eindelijk zeide hy op luchtigen toon Gelukkig is er niets gebroken Het is beter afgeloopen dan wij hadden mogen hopen De hand is zwaar gekneusd maar mevrouw Derblay zal het wel te boven komen Alleen zal zij in het vervolg haar rechterhand met een handschoen moeten bedekt houden want het Utteeken zal wel Fulda lichtte hare besluiten toe Staatssecretaris Tirpitz verklaarde zich teweden met wat de commissie had toegestaan ofschoon het hem speet dat de kleine kruisers voor den dienst in vreemde wateren geweigerd werden Artikel 1 van het wetsontwerp werd ten slotte met 153 tegen 79 stemmen aangenomen s Het Oostenrüksche Parlement is na Pinksteren niet in een ernstiger stemming teruggekeerd dan waarin het was toen het vóór do feestdagen uiteenging de obstrnctie is weer begonnen Zooals men weet gait die sedert de intrekking der taaiverordeningen uit van de Czechen Maar de Czechen vinden steun biJ de Polen en de Duitschcleri oalen die wel in schijn hun politiek alkenren maar zich niet llinkweg van hen afscheiden De partijen die boeten te willen werken zijn het in den Oostenrijkschen Bijksraad veel te weinig eens om zich eendrachtig te koeren tegen tegen eene die allen arbeid onmogelijk wil maken Misschien zou in eenige lange en oproerigo zittingen een voorloopige begrooting kunnen worden behandeld en adiigenomen Dat zou iets zijn maar niet veel Ook moeten de Czechen zooveel vaderlandsliefde bezitten dat zij besloten hebben een paar wetsvoorstellen op arbeiderstoestanden betrekking hebbende van hun obstructiepolitiek uit te sluiten Het ministerie Van Koerber heeft naar de Vos Ztg verneemt een geheim plan wanneer het parlement niet er toe besluit te gaan werken de Voss Ztg meent dat na geheime plannen van Oostenrüksche regeeringen nooit iets goeds te verwachten is maar zjj gelooft niet dat de minister Von Koerber in staat is zelf oen plan geheim of niet uit te denkon Maar men kan wel zoggen dat dit plan op niet anders kan neerkomen dan een regeeron buiten het parlement om de verschillende nationaliteiten in Oostenrijk verschillen te zeer dan dat zjj door een kamerontbinding er toe zonden knnnen worden gebracht de afgevaardigden te kiezen die zonder zoogenaamd nationale politiek zaken zouden behandelen En hierin zal wel niet licht verandering komen blijven Philippe was nog geen oogenblik van Clara s zijde geweken Hare langdurige bezwijming boezemde hem bezorgdheid in Eerst toen hij den bfiron de Préfont zag naderen gevolgd door La Brede herinnerde hij zich dat er nog anderen aanwezig waren La Brede nam het eerst het woord en zeide eenigszlns gejaagd iMijnheer de hertog de Bligny verzoekt mij u zijn innig leedwezen te betuigen over het treurig ongeval waarvan hij onwillekeurig de oorzaak is geweest Hij is zeer begaan met de verwonding van mevrouw Derblay en is van oordeel dat nu de voortzetting van het duel onmogelijk ïs geworden Natuurlijk is zijn moed niettemin boven alle bedenking verheven evenals de uwe mijnheer Daar hot hier eene zaak betreft tusschea mannen van eer kunnen wij elkander veilig de volkomepste stilzwijgendheid omtrent het gebeurde beloven Philippe Derblay vestigde zijne blikken op de plek waar zijne tegenpartij stond De hertog de Bligny leunde bevend tegen een hek en wischte zich de bloedvlekken van het gelaat Hij sidderde by de gedachte dat het slechts weinig gescheeld had of de kogel uit zijn pistool had de borst doorboord van haar die hij in zijn jongelingsjaren had liefgehad Hij huiverde over zijn eigen misdadig gedrag en nam zich ernstig voor zijne waanzinnige pogingen te staken en zich niet racer te plaatsen als een hinderpaal tusschen het geluk van Clara de BeauUeu en haren waardigen echtgenoot Toen Derblay zag dat de Bligny het terrein verlaten had gevolgd door Moulinet verzocht hij den dokter in het rijtuig bij Clara plaats te nemen sprong op den bok nam zelfa de teugels in de hand en sloeg den weg in naar het kasteel van Pont Avesnes Clara kg wederom in hare kamer in eene zware koorts en evenals tydens hare hevige ziekte in de Verspreide Berichten F JLKKBIJK Na den enormen toevloed van bezoekers op de boido Pinksterdagen look do Tentoonstelling Dinsdag verlaten toch kwamen er dien dag nog 215 167 personen De treinen naar Parijs ondervinden do laatste dagen aanzienlijke vertr ging door den enormen stroom van reizigers De leerlingen van do Parijsche gemeentescholen mogen onder toezicht van hun onderwijzers gratis do Tentoonstelling bezoeken De prins van Wales zal 26 dezer uit Londen vertrekken om een bezoek te brengen aan de Tentoonstelling Men zegt dat de prins zal worden vergezeld door een groot aantal politiebeambten in bnrgerkleeren en dat strenge maatregelen zijn genomen voor zijn veiligheid De khedive van Egypte heeft te kennen gegeven dat hy na zgn bezoek aan Engeland misschien de Tentoonstelling zal bezoeken De koetsiers van de Oompngifle generale te Parijs hebben gistermorgen het werk gestaakt zij eischen 3 francs verlaging vftu daghuur voor de rijtuigen Beloik Abbë Daons heeft een dtigblad opgericht onder den naam Do Christendemocraat Hot is in het Vlaanisch geschreven en in hoofdzaak gericht tegen de conservatieve fractie Woeste EsaELiWD Dit Sierra Ijoona zgn 20 000 dragors vertrokken naar Cape Coast Castle om gebruikt te worden in de expeditie tegen de Ashanteos In haar vergadering van 17 Mei heeft de Bachelor s Club besloten den hertog van Orleans als lid te royeoren De brief waarin de hertog ontslag nam als lid kwam na dien datum dns te laat in Spasje Yoor de leoning Is voor een bedrag van 4 667 480 500 peseta s geteekend Ér waren 184 000 500 peseta s gevraagd De stakcinde kolenwerkers van de haven van Barcelona hebben Dinsdagavond straat ecrh e dagen vnn hun huwelijk zal Philippe zwijgend bij het voetenemde van haar ledikant Reeds meer dan een uur was voorbijgegaan en nog was zij niet tot bewustzijn gekonlen Zij bewoog zich onrustig in hare kussens doch bemerkte niets van hetgeen in hare omgeving gebeurde Eindelijk sloeg zy de oogen op Hare blikken schenen iemand te zoeken Philippe stond haastig op en boog zich een weinig tot haar heen Zy glimlachte en sloeg haren arm om zijn hals terwijl zij hem zachtjes tot zij h trok En half wakende half droomende fluisterde zij tacht Ik ben dood niet aar f Ik ben gestorven voor u mijn geliefde Philippe I Is het niet zoo O hoe gelukkig voel ik mij Hoe lacht is toch de dood Hoe heerlijk is de eeuwigheid De pijo aan hare wond riep haar evenwel spoedig de volle werkelijkheid voor den geest Zij herinnerde zich nu alles haar wanhoop haar doodsangst en hare zelfopoffering Neen ik leel nog riep zij uit 5 ij weerde Philippe langzaam van zich af en staarde hem een korte poos ernstig in de oogen Het was alsot zij gevoelde dat haar geheele toekomst zou afhangen van het antwoord op de vraag die zij met bevende lippen liet hooren Zeg mij éen enkel woord Philippe Hebt gij mij lief En met stralende oogen gaf Derblay ten antwoord Ja ik heb u lief Gij zijt niet meer dezelfde die gij zoolanff geweekt zijt Er huisden twee tegenstrijdige karakters in uwe ziel De trotache Clara die mij zoo onnoemelijk veel heelt doen lijden bestaat niet meer ZooaU gij nu zyt heb ik u altoos lieftehad en zal nimmer ophouden u lief te hebben Clara slaakte een luiden kreet Hare oogen vulden zich met tranan 2ij drukte Philippe met harstochtelij ke teederheid aan haar hart en in die dankbare en blijde verrukking gaven tij elkander den eersten liefdekus