Goudsche Courant, zaterdag 9 juni 1900

No 8S17 Maandag 11 Juni 1900 30ste Jaargang mmm mmm IMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Ito St De uitgave dezer Courant geschied dagelijks met uitzondering van Zon en Fee s lagen De prijs per drie maanden is 1 2 5 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nomniers VT IF CENTEN Telefoon Ho Al ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden beregend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midri Goada DraU van A BRINKMAN Zn haar rol vervnld vandaar onze wnnrschnwing om voorzichtig to zijn in het te vellen oordeel Red ADVKIITEI JTIËIN I Blukens Procesverbaal van den een en I Oertiggten Mei WOO is door den Heer 1 Kantonrechter van Goud aan don Heer 1 ABEAÏÏAICATS verbljfhondende te EsscnEDÉ verleend HASDLIVHTINO tot het uUoefenen van eene winkelnering in Mannfacturen en tot het handeldrijvendaarin xoomede tot de geheele onlvangut de uitgaven van en de beachlklHng over xijne inkomsten t De Grilfler van het Kantongerecht te Gouda H J WüNDER Uit de hand TE KOOP EEN PAETU Steencn Houten Pannen Deuren en liaamkozijn alles atlcomstigvan diverse opstallen gebouwen enz Voorts een STOOMKETEL en MACHINERIËN tot een Blcekerij belioorende Tebevrasi en aan het werk op het Jaagpad A van der BOKKE Geen Engelseti maar EcM BOEEEITBEOOD Jjt cent de K G A SLEGÏ NIEUWE HAVEN 28 Tlücny B Wonderbalsia m do goheelo wereld bekend e 1 geroemd Onovertrüffen middel tegen 1 nlle U o r 8 1 L O II K li t I e rII u a K 11 e k t c II ent luwamlij zoowel al8 ook uitweudig in bijnii idle ziektegevallen met goed evolg iian to wouden l rys per flacou t 1 per post t H5 Thtirry s Woadin lf bezit eenulanog ougekeiide genoeakraoht ftn heilzume werking Mankt meostal elke pijnlyke en geTHarvolle operatic geheel overbodig Met imm zalf weril een H Jaar 00 1 voor onffeueeslljh irehouden IteeiiKeZHel en onlani B een bijna SS I Jaar kankcriyden treuezeu Bren it genezing en vtnacbting der pynon by wonden ontstekingen en 1 tan allerlei aard Prtia por pot f 150 per poet f I eo Oentraid Depot voor Nederhnul Apotheker HëNRI SlUDEBS Eokin 8 Amsterdam W r geen depot ii bestolle meu direct aan die chutzeiiapotUckB dei A THIKURY m Pregrad bel RoliltBch Oest rroicli Gelieve rospeotui te outbieden by het C entrial Uejtót bandera B km 8 Anut rdBm Een SNEL RijwiêT is onvermpolijk een MT Êi H H en miCUT I OOf m m U Op den weg ï jn de Yankee Style Eijwielen het E i S f o a in het Kampioenschap van Nederland Iste prys b i het verbeteren van het zes uur record l ö7 K M verbeterd met 25 K M enz enz Fabrikant m RUWIELESI en lOTOItGYGLES B A JANSEN s Bosch Leverancier dor Cambler Automobielen e a Agent voor GOUDA J C DE BVlTüU Vraag daar ook naar het klassieke merk THB SPAEKBEOOK Het Ixete ooediedelylMle en e mekkelykite poettmiddetYOOc Heerei en voorei damee en Klnderechoenwerk ledeAppretuurvenC M MUIlar L Co Btrllo Beut l Str 14 Menlctteioed op naam en fabrlekemerlc rt kirn Wlnl lUr hi itli r tr lil rl u an ul I ll tiW 1 I l I I I F Indien g j niet wilt hoesten gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlioiiig Extract m M uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloeiii van H X k l§€IIAlli €o I cnllaa y v ners SCHAIK SCBAIE SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCBAIE VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN ft Co s Melianthe is het beato middel der we ld Co S Melianthe geneest Kiukboost Co s Meli lltbe geneest zoowel oud als jong Co s Melianthe mag in geen lmiij 67in ontbreken Co a Melianthe staat voortdarend ondijr Scboikundig toe iobt Oo 8 Melianthe helpt onherroopelijk Co s Melianthe is bekround met Eerediploma s Go s Melianthe is bekroond met Goud Co S Melianthe is bekroond met ZiWor Co S Melianthe is renj gbaar in flacons van O CU tOCtt en fi bg Firma WOLFF Co Westhaven 198 ouda U Mli BlJÏS Kleiweg B 100 Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BÜUMAN Mcordrékt J Th torken Boskoop B V WriJK Oudmmirr M KOLKMAN Waddin ineH H UOLLMAN Sodtgravm PINK8B Nimmrlcsrlc a d JJtê I Vy J TA DAM Baanrecht A N vanZESSEN Sclioonhoten i n fr it r iiiiii TB BTWfniwwww DuDt Genfcri h algemeen tu nbevolen Mei EeKDlploma en Goud Bfcl oorde PRAEPARATEN VAN o 111 n a l a t Ar h f incest krachtige en rcrsterkende KINA WIJN tegen zwakte VgUllia t gi UV II zoowel 1j j kmderen ah volwassenen gebrek aar eetluflt fliechtc spijsvertering zenuwhoofaptjn ter versterking na ziekte of kraambed koorts en hare gevolgen QUINA LAROCHE FERRUGINEUX m het bijzonder tegen Bloedgebrek Bletfkzucht kwalen van Kritlachen leefltjd eng Verkrijgbaar in flacons A 1 90 en 1 PSLaI op i voedzaam ver9terkend aangenaann an smaak voor lagelijkschgeb uik E in l V ftvaw 1 r kinderen makken en kUerachtige gestellen leer aan te beveien Als genecakrachiige drank bi aloornissen der spijsverteringsorganen en diarrhée ook voor ïuigelingen en Weme kmdcren I njs per Ims a j Kgr A 70 l i Kgr O 0O H Kgr O BO Chemisch McklIrClllLrAt Speciaal voqr Kindervoeding m bussen 4 W Kgr ƒ 0 00 zuivere iVlCIK UIKCr Kg Q BO Kgr ƒ 0 2B liet rooken eencr Tiihe Cigarette is voldoende ter bestrijding van 1c hevigste aanvallen van Asthma etc In Asthma Cigaretten aoosjeU 0 60u y0 6O Tamarinde Bonhorfi ruit purgatief tegen verstopping Aam giliai IIIUC UUUUUIIJ eien Migraine Congestiesetc oora ookal laxans voor kinderen bewijz n rit Tamarinde Bonbons vin KRAEPEI TEN HOLM iielan nike diensten daar de vorm voor het kmU bcgeeriyk en i i mnuk aangenaam is Prijs per dooi je 0 90 en ƒ 0 60 Qaltnïatr l acfSlloC nlfiemecn erkend als het BESTE hiiismtddel aSillICO i j Hoest Verkoudheid en Kcelp in het is j een slUmoplossenki en trerzachtend middel bij uitnemendheid uitsluitend in HJ n l J s v = Jgbftar Pnjs 0 20 per fleachje De Praepafnlén ran KRAEPELIEN fc HOLM te Zeist tijn aUm poortien van eUgtftlen aa op de naum rn Aajulfieleni tff en vet kt ij0 f f y meeiie i k lipoihekeii tn t togitten m KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST A UJlJ Let voora 1 op de ECHT JiBjïdteBionlnff w met rood s letters OmaTEURDCRVICTORIABHOfl OBeillAHIIISW l X Overal z ïi ïïJS óv Maatsehapp0 tot Exploüalie van de Fietoria Bron Kantfwr voor Ifederland Boompjes éO Rotterdam ADYEETENTIM in alle Couranten worden aang enoinen door het tdverteiitit Burcaii van A BKIN KMAIV ZOON te OOUDA 1 Patent HhStollen 1 arnung I Dis e ilfl tti I nre iW i Uti t taufa dalior u nera füle i i Ml ti n H ir ton uia Jimot oJtr ta Moichtw fhin J tltrtim unttf FlaitI fwlt iiaiian tBhvnaj atitit ai gt r mSZ PrmMinttm uad Zettgniaae gntk untt fpv Prljslrckhlig 14 hinl SOOO ilARK aU linofilprya in het Kelukliifsl K biudl do jni uwstü j o e Jeldverlonns dio rlnor lio jHoogii Kei uruig van llaoiburf ouilf ekDurd en K waarborKcl ts I i ii voorilooUgo iiincliling an hei niamve laii bealant daariu nat ia den luup van slechts weinigo maandtiu lu 7 vurlotm un van j 113 000 loten E 9 180 pryzan bodrujïouile 11 349 325 Mark ter volledige beallBBing zullen komen rtasr 1 onder sijn kapitale prijzen van eventueel 1 500 000 Mark bij uitnemendheid echter 1 prijs a M 800 000 1 prijs il M 200 000 prijs a M 100 000 prijzon M 76 0011 prijs a M 1 prya it M 1 rrgs a M 1 prijs M a pryzen a M 1 pr s a M l pry ït M J pr jz M 0 000 26 prijz è M 10 O 66pr jz 4M B 000 106 prijz a H 8 000 0 00 66 0 10 611 000 S5 00O £ 0 000 40 100 8 000 30llprijz aM 8 000 812pruz aM 1 000 l51Sprgz aM 40 J 165 i 3 l95 prgi aM I65 IB490 prgz aM 200 131 104 100 45 21 Do aanstaande eerste prijstrisklting fleze 1 ontu door ilcn Sliiat gow irbor de Oeldvur lottn 1 van ainbiswoi ti Rpaald pUnts t I hfbbon op dan I 14 Juni ï ke en kost hiervoor 1 1 Kolieol originüol lot aloohU Mark Joffl 3 0 I1 half 8 1 7 1 kw rt ïV Ö0 te cn lurontiiui van bet bedraj prr poslwisso of tefïcii nm onrf Alli com missies wordon oiuniddollijk mei de pro ilitc sori viildi hpul iiitgfvoord en luiier spoil r onl aiigt vim om du mtt hot wapen van ilon laat V orzune Ongineole Loten te f in hauiUn Ilij iPflire l iiietlii wnnlt hot vereiFchto iifllcu olt liiii waiiruil i i verduülmg dor pryri n op dfl vursoliil It ll o kla sen als ook de iH ln f fendu inlo Tt n Il vin omen i j r tis bljgi ofg en Eondc i vg aan onza Begmisti ir onHan ïüyraag l na elki trekktn de oSicieele I t e uitbclaling dur prijzen gescliiodt st eds prompt onder anrlior van den Staat on kan dour diri tte torzi nding uf ook naarvorkiozin I di t Ik laiiKtitibbendcn in alle groDtoro platitaen tail NtderUud btiwcrks uliitïd woiden Ons del iel is aiceds door bet grluk begunbtu d t n OU Ier vela m dcri aauzioiilglie prijken hobbon ivij in ormalon volgons offic eelc bewijzen dö ovTitii lioordprgzoii verkr gen on iHio Begi Tistig rs Zelf uitb tftnid o n Mark 560 000 100 00 80 000 6 000 40 000 en Het 18 tfl vooreiin d t bij d ne op don ln ohtattn grondslag gevrsUjtde ondöriu i mg van all kanten op tono ïetr wi rkzaiue deehuming bepaabl kan Wurlcn gurekond nifn gcliöva derhalve wegens do ïeeds ophanden zyiide trokking alle orders ten spnodigsle rorhlBlrockfl to zendm aan Haiif manu Siinonl Bankiers en Crel I wisselaars j P S Hiormede daukoii wij voor lii t vertron i wens ons tut hiirti ie gesohonkon en daar WIJ bij liet bi gin der nieuivü verloting ttr deelneminp invile ren zullen wtj Oük vour het Vervolg bi mooid zijn door eon stipte en reêelo liodieuin de tcvredonhoid van onze geëerde Bogunatigers te verMorTon E CASSnO TANDAUTS Turfmarkt Gouda Spreekuren van 10 toi 4 uur DONDERDAGS van 8 tot 4 uur VEIJDAÖ8 van 8 4 uur ZONDAGS afwezii Paln Expelkr il n vertrouwen op het ttbriekmwk iilMi Ad l l 6 7Bo mBOo d 8 m de meent pothokca Te Amsterdam bntnoih Oebu TM Tnyll n Suiders fa BIillUHiU iittttliam VAN Blommestein s Inkt is proi fonderViiuiölijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK 1 APELDOORN HOLLAND Daitig joa wttrdt dtt mtdd l met rarrasi id guoees tiê pQDJihllend mwr nng ungavfliid lagan Khaumatiflt JnJi t Tykoodh Bd p P VOORBEREIDEND Militair Onderriclit DE BURGEMEESTER van Gouda brengt ter kennis van de jongelieden die aan het voorbereidend militair onderricht wenschen deel te nemen dat zij zich vóór den i Juh a 9 moeten aanmelden bij den Heer Majoor Gamizoenb Commandant alhier en dat zij die zich na dien datum aanmelden vermoedelijk met meer tot dat onderwijs kunnen worden toegelaten Gouda den 8 Juni 1900 t De ilurgcmeester voornoemd P DE RAADT £ Bulteiilandsch Ovurzicht Volgens een otflcieelo Itennisgeving seinde Buller van Yellow Broom hoeve dat hü den 6en Van WJkB heuvel had genomen De verliezen van de Engelschen bedroegen zoowat vier dof den en dertien gewonden De Engelschen plaatsten vier groote Icanonnen op Van Wijks heuvel en twee op een znidwestelpen uitlooper van den Inkwelo Onder dekking van hun vuur viel generaal Hildyard alie nitloopeis van den berg tnsschen Botha s pas en den Inkwelo san De Boeren werden omgetrokken en moesten terugtrekken nit een zeer sterke stelling Buller hoopt dat hy een stelling heeft veroverd van waar hij die van de Beeren op Langesnek onhoudbaar kan maken De correspondent van de Daily News te Pretoria seint dat de Engelschen toen zy Pretoria binnenrnkten de garde voorop volgens Roberts belofte den laatsten train van de Boeren geladen met paarden weg zagen stoomen De Engelschen schoten hun vergeefs na Volgöns een bericht uit Kaapstad doen de Johannesbnrgers daar hun best om lohanneaburg te maken tot hoofdstad van NieuwTransvaal Het eerste artikel van de vlootwet dat de Rijksdag zooals gemeld is Woensdag met groote meerderheid heeft aangenomen is de kern van het geheele wetsontwerp In den vorm dien de commissie nit den Rgksdag eraan heeft gegeven bepaalt het dat de 8lag loot zal bestaan uit 2 ylaggeschepen i eskaders van 8 linie schepen elk 8 groote kruisers en 24 kleine kruisers de vloot voor den dienst in vreemde wateren nit 3 groote kruisers en 10 kleine kruisers de reserve uit 4 linie schepen 3 groote kruisers en 4 kleine kruisers In de hoofdzaak de verdubbeling van de slagvloot heeft de regeering haren zin gekregen Met de uitbreiding van de vloot voor den dienst in vreemde wateren die de commissie weigerde zou eerst in 1906 volgens het plan van de regeering een begin gemaakt zijn en het is best mogeljjk dat de Rgksdag ook deze vermeerdering in een latere zitting voor 1906 nog toestaat Donderdag zgn de verdere artikelen vanhet ontwerp afgedaan Alleen over artikel 6 werd eenige discussie gevoerd Dit artikelbepaalt dat de som die van 1901 af jaarlijks voor de vloot nooKg zal Wijken boven de 53 708 000 mk bij de oude vlootwet jaarlijks voor de uitbreiding van de vloottoegestaan voorzoover ziJ niet gevondenkan worden op een hoogere opbrengst vande rpszegelbelasting of uit de overige inkomsten van het rp niet gedekt mag worden door verhooging of vermeerdering van Indirecte belastingen op artikelen van algemeen gebruik Dr Von Siemens van de Vrijzinnige Ver I eeniging was tegen een verhooging van de benrsbelasting waaronder vooral de kleine bankiers zouden te lilden hebben en betoogde dat men de beurzen niet mocht verzwakken omdat zg politieke machtsmiddelen van den eersten rang waren geworden Dat was o a gebleken bij de verkrijging van Kiao tsjon de verhouding met Rusland en Frankrijk den strijd om de Delagoa baai enz Richter wilde een inkomstenbelasting op vermogens van meer dan 100 000 mk Hij zon eenige amendementen indienen op de belastingvoorstellen van de commissie Dr Paascho verdedigde de besluiten van de commissie en verlangde dat het overschot nit de nieuwe inkomsten alleen voor schulddelging zou gebruikt worden Het artikel werd ten slotte aangenomen tegen de stemmen van do vrijzinnigen de volkspartij en de sooiaal democraten De rost van de wet en de daarb j behoorende resoluties waren spoedig afgehandeld Gisteren beraadslaagde do Rijksdag over de wijzigingen van de belastingen en de invoerrechten die met de vlootwet samenhangen V Er is kans dat de moeilgkheden in China uitloopen op een conflict tusschen Rusland en Tapan Men weet dat deze twee mogendheden in het noorden van Oost Azië de groote concurrenten zyn En vooral in Korea is hun concurrentie zeer sterk Maar ook zou Japan het zeker niet gaarne zien dat Rnsland de macht de feitelijke macht kreeg inPekmg En t aanbod van de Russische regeering aan de Chineesche om haar te helpen met 2000 Kozakken wordt beschouwd als een poging van Rusland om te Peking vasten voet te kr jgen on er niet weer uit te trekken Niet door Tapan alleen ook de andere regeoringen vatten Rnsland s aanbod gedaan onder het voorgeven dat het de bestaande dynastie wilde versterken op als een zuiver egoïstische daad Maar Japan heeft hot Tsoeng li Yamen inlichting gevraagd over Rnsland s aanbod Het antwoord luidde dat er geen voorstel gedaan was maar dit schout zoowat niemand te gelooven Als er oorlog moet komen tnsschen Rnsland en Japan dan schijnt het oogenblik voor Japan niet ongnnstig Rusland is niet klaar in het Oosten nu de spoorweg door Siberië nog niet geheel gereed is en ook de havens die Ruslan 1 aan de Gele Zee heeft weten te krijgen nog niet lang genoeg in het bezit zijn om reeds zoo sterk te zgn als ze waarsch nlyk mettertp zullen worden Vandaar dat men het oogenblik voor Japan gunstig acht en dat reeds bericht is dat Japan zijn vloot al zon hebben gemobiliseerd Aan den anderen kant is het oogenblik weer minder gunstig voor Japan omdat Engeland nu zoo beziggehouden wordt in ZuidAfrika terwyl het eene eilandenrijk anders zeker op den steun van het andere ten minste op zijn vriendschappelijke neutraliteit zou rekenen Intusschen worden van verschillende oorlogsschepen er zijn er nu 22 in de haven van Takoe waaronder 3 Bngelsche steeds meer troepen aan land gebracht Of die Peking nog bereiken kunnen per spoor is niet zeker hoewel volgens een telegram van heden de Engelschen dat wel verwachten Immers er was bericht dat de spoorwegverbinding van Tientsin met Peking door het vernielen der bruggen verbroken was Dat hulp noodig is om de vreemdelingen te beschermen schijnt wel vast te staan Het oproer neemt grooter afmetingen aan in de heele provincie Tsji li zoodat men over het lot van de zendelingen op verschillende posten zeer ongernst is Het heet dat twee Russische ingenieurs ten noordwesten van PortArthur vermoord zijn Maar het is moeilijk de waarheid te weten te komen aangezien op verschillende plaatsen de telegraaflijnen ziJn doorgesneden en het platteland wemelt van Boksers of van menschen die zich bij hen aansluiten Dat de mogendheden niet kunnen toelaten dat de inboorlingen in het geheim geetennd door de Chineesche regeering vernielen wat door hare onderdanen na concessies van die regeering te hebben verkregen is tot stand gebracht dat z j niet kannen goedvinden dat de uitstekende waarborgen die zij hebben voor de betaling der Chineesche leening in de zoo goed bestuurde inkomende rechten haar worden ontnomen en dat haar handel waarvoor ziJ zich zoo groote opofferingen hebben getroost vernietigd wordt dat alles u duidelijk genoeg Het is maar curieus dat door den onderlingen naijver van de belanghebbenden de noodige maatregelen tot nu toe uitblijven Verspreide Berichtmi FSANKHIJK Woensdag is de Tentoonstelling bezocht door 202 875 personen De president der Repubhek bezocht eergisteren de vreemde koloniale afdeelihgen en de Franscho afdeelingen op het Trocadéro Ten slotte bracht hij In bezoek aan de mjjnafdeeling waar hy ontvangen en rondgeleid werd door Casimir Périer in diens kwaliteit van president van den raad van beheer van de mijnen van Anzin Koning Oscar van Zweden is eergisteravond te 6 nor te Parjjs aangekomen en aan het station ontvangen door president Donbet en den minister van buitenlandsche zaken Delcassé Op weg naar het Hotel des Sonverains werden de koning en president Loubet door een groote menigte luide toegejuicht De ontvangst van kolonel Marchand door den Parijschen gemeenteraad is vastgesteld op 21 Joni a s Marchand zal een gouden medaille krijgen do officieren van zp expeditie ieder een zilveren Het onweder dat Dinsdag in verscheidene doelen van Frankrj k heeft gewoed heeft vele ongelukken veroorzaakt In de omstreken van Thiers zjjn 3 personen verdronken en 4 anderen worden vermist De beken rondom St Etienne zjjn buiten haar oevers getreden door de hevige regens on hebben den oogst groote schade men schat 1 millioen francs toegebracht In een raijn nabij L ns hebben 673 van 973 arbeiders het werk gestaakt Zij eischen loonsverhooging en wederindienstneming van drie werklieden die onlangs waren ontslagen Beloie Het heet dat de Provinciale Raad van Brabant den leider der Christendemocraten Daens candidaat zal stellen voor den Senaat EsGELiND Volgens de Manchester Guardian zijn er opnieuw geschillen gerezen tusschen lord Wolseley den generalissimus van het Engelsche leger en den minister van oorlog lord Landsdowne Zelfs zon Wolseley zijn ontslag hebben genomen indien de toestand des lands zijn aanblijven niet eischte Daar tot dusver geen bevestiging is ontvangen van het particuliere telegram dat meldde dat een deel der Britsche ontzettingscolonne Koemassie was binnengernkt begint men te vreezen dat het bericht niet waar is In ieder geval is echter een troepenmacht van 12 4 1B X man op weg naar Koemassie BINNENLAND STATEN GENERAAL T mr B B JU B U M im B H Zitting van Vrj dag 9 Juni Het debat is voortgezet over de strafrechtspleging voor jeugdige personen Art 39 ter bepaalt dat bij misdrijven waartegen drie jaar of meer straf is bedreigd de jeugdige personen die tot dwangopvoeding worden veroordeeld tot hoogstens de helft der bedreigde gevangenisstraf die eventueel eerst na afloop der dwangopvoeding kan worden ten uitvoer gelegd indien zjj zich niet houden aan bepalingen in verlofpas De heer Troelstra bestreed sterk dit stelsel omdat zoodoende het nnt der dwangopvoeding zon verloren gaan en de zware ge vangenisstraf zou worden ondergaan wegens een feiteljk klein vergrjp Na verdediging is het artikel aangenomen met 45 tegen 14 stemmen Art 39 septies regelt de bestrafflng van niet voorwaardelijk veroordeelden benedon 14 jaar en van 14 18 jaar Aangenomen is met 44 tegen 23 stemmen een voorstel Willinge Van Asch van Wijck om de bevoegdheid te laten om sommige misdadigers ook tusschen 16 en 18 jarigien leeftijd niet te straften door berisping geldboete of dwangopvoeding maar de gewone straffen van bet wetboek toe te passen met uitsluiting van hechtenis Op voorstel van den heer Van Karnebeek is besloten dat geldboete niet wordt opgelegd als blgkt dat de delinquent die niet nit de opbrengst van zijn arbeid kan betalen Op voorstel van den heer Troelstra o s is besloten dat geen straf of berisping wordt opgelegd bil ontkentenis van het feit De overige wgzingen van het strafrecht zijn goedgekeurd De Standaard maakt beden de juiste opmerking dat het toegezegde gewijzigd ontwerp van de Ongevallenwet als een geheel nieuwe wetsvoordracht moet worden beschouwd De Tweede Kamer zal bet niet hebben te behandelen als ware door de Eerste Kamer een amendement aangenomen waarover alleen te beslissen is Het recht van amendement ia aan de Eerste Kamer wellicht ten onrechte niet toegekend en daarom bljjft aan dit college als het overwegend bezwaar heeft geen andere uitweg dan afstemming Daardoor is het ontwerp geheel van de baan en bij wedorindiening moet het geheel van meet vt aan weder door de Tweede Kamer worden behandeld als een geheel nienwe voordracht Hieruit volgt ook dat de Tweede Kamer bevoegd is de artikelen weder elk afzonderlijk te behandelen en van haar recht van amendement ook gebruik te maken in de ruimste mate Ook do Begeering heeft harerzijds bet recht in andere artikelen dan die tot de moeilijkheid geleid hebben wozigingen voor te dragen Een andere vraag is het echter of het wijs is deze grondwettige rechten in dit geval in toepassing te brengen De Begeering zal het vermoedeiyk niet doen gelijk blijkt nit haar voornemen ten deze met bijzonderen spoed te handelen ten einde de totstandkoming eener wet waarbij de belangen van duizenden onzer medeburgers betrokken zijn krachtig te bevorderen Met dezen spoed heeft zg natuurlijk geenszins bedoeld geluk De Standaard schöntte vreezen de Tweede Kamer ook maareenigiuins in haar rechten te bekorten Deze blgft ook volkomen vrij bet ontwerp te laten liggen en eerst in het najaar of in het volgend jaar te behandelen Wij denken er echter geen oogenblik aan dat de Kamer hiertoe in staat zon zijn Ook harerzijds zal zystellig gaarne medewerken om de vertragingdie door het votum der Eerste Kamer isontstaan zooveel mogelijk te bekorten door de nieuwe behandeling zooveel mogelgk te bespoedigen en tot den kleinst mogelijkenomvang voor zooveel het groot belang toelaat te beperken Hand Onder voorzitterschap van den heer Bultman werd in de vergaderzaal van de Eerste Kamer de huishoudelgke en algemeene vergadering van bet Nederlandsch Landbouwcomité gehouden Herinnerende aan de aanneming der Boterwet voegde de voorzitter daarbij een woord van waardeering voor mr Sickesz directeurgeneraal voor landbouw wien schriftelijk tevens reeds dank werd betuigd voor zijne medewerking Over do wgze van samenstelling van hot landbonwverslag werden verschillende opmerkingen gemaakt door den beer Bruiusma wiens wenken het bestnnr in overweging zou