Goudsche Courant, dinsdag 19 juni 1900

0 1 0 4 UTEIOBT viae van 10 14 10 6 11 00 11 87 8 16 8 11 4 81 8 8 80 7 10 8 16 10 87 11 0 11 16 8 81 7 16 10 85 11 14 M 1 U 7 38 8 43 11 01 10 49 11 47 11 88 1 0 tM 8 4 8 04 8 80 7 00 7 64 MS ll Sl 11 44 Directe Spoorwegverhlndlngen met lOUDA Zomerdleist 1900 iangevangen t Mcl TUd vu Greenwich OOnil BOTTIBDlUTiaa Tam B i 67 10 86 10 68 ll tt 11 18 11 18 11 68 1 17 8 16 8 86 8 41 4 8 4 4 6 11 6 16 7 88 7 41 8 14 8 17 8 88 9 14 10 0 10 11 10 40 11 47 f 11 08 1 t 6 01 t 8 14 J 10 1 11 18 1 10 a 6 11 8 84 Z l 0 11 10 I 1 17 af 6 18 8 41 10 87 i lO ie 11 1 11 80 11 84 11 44 1 18 i l 4 8 l 4 08 6 17 8 4 8 88 7 47 8 07 t i M 8 8 SS 10 80 10 46 11 11 11 16 f 1 88 I a 6 10 f i 8 46 f ll tl t 11 16 t f f I 08 6 10 11 46 8 88 ll 8 40 8 60 8 87 1 0 8 a8 40 Ulaaa la aa la Uaiaa Bitra kyliatalaD f Op daaa traisaa alji Zandaf Maaadm ai Diaadaj nlaagaaba ratambiljalla aar da Sa H Tarbijghaar taga aakala maktprija B Hallmdialia Spaar L tilra lapplanm Wwija kOTTKBn4II 90CSl Tlaa 46 18 48a 11 88 11 81 11 48 11 10 I 7 18 7 06 a I a 8I 1 18 7 48 8 8 18 47 d 1 m a a f w X 7 8 7 4 8 84 8 04 Htlt O S 10 08 10 14 6 1 11 6111 06 lt 81 1 11 t Allaai l a la klaiaa aitoa baUlaa a Iaai ltotia ap dai leap kaa alat lankaad wardai R Ballaidaaka apaar X titra lapplamaHliawgi da drnpatjia der Wagau Uli 90V0k DtV BliStiaa rana 9 1110 00 10 1 10 8911 81 11 16 11 16 11 68 1 88 8 18 8 48 4 19 4 60 6 86 E 49 6 18 7 19 I 11 11 1 10 r f 11 81 1 11 l a a 11 86 f 1 18 I I f a 48 10 88 10 48 11 4118 0111 46 11 66 1 40 1 10 1 8 4 16 4 46 816 86 6 18 6 46 7 67 8 01 8 19 9 17 S 8 18 t 8 14 fa 8 88 E E 8 48 8 lk6 9 44 16 1 iH 811 04 7 0 7 16 7 8 86 8 88 08 44 10 1111 18 11 88 11 06 1 80 1 40 8 00 4 00 4 10 4 80 6 11 6 11 7 41 7 66 8 18 4810 16 V Ta g 8 88 i d l l ♦ ♦ io d Zo lera W 6 81 10 81 1 0 4 80 t U 10 08 xJJXmo 8 08 £ l 1 01 8 01 6 84 10 1 6h lda 6 14 6 S1 7 18 7 41 S 07 08 f H 0 10 11 10 64 11 66 11 08 11 84 1 11 8 0 8 17 4 17 4 47 8 11 6 4 7 08 8 0 8 18 8 46 lO H 10 81 4 BaraaidkaMUi allaai la a la klaaaa attia Mda e 0 D D 1 1 MSTCRDIM riae tarn 6 8 8 11 8 81 18 10 1110 11 08 1 111 46 8 16 4 4 48 6 16 8 48 1 10 1 87 10 66 11 07 ImitW 8 01 8 68 10 10 11 0 11 48 11 67 l Oi 8 86i ll 4 8 8 86 6 44 S610 86 1 0811 47 11 00 imita 8 19 18 37 10 18 11 141 08 1 10 1 14 8 18 4 80 8 U 60 68 10 60 11 16 11 01 11 16 10 8 84 7 48 8 16 07 i 1 41 I II 08 7 04 8 18 8 11 10 14 VKaiO 6 81 7 1 1 I K 9 13 3l U li 11 17 11 60 1 8 8 10 8 84 4 41 6 11 7 0 8 10 I4 9 1 I W 84 6 47 7 80 8 18 8 46 80 O 46 11 80 18 41 l 8 8 tl 8 18 8 4 6 0l 6 86 7 l 8 18 40 10 06 loada 7 0 7 81 8 18 t 07 l 10 18 10 8411 811 16 1 81 l t 4 11 4 84 47 7 4 8 0 ll 10 17 11 88 Utreekt 8 18 8 61 7 47 8 41 10 10 10 10 6 11 81 11 01 1 60 8 08 8 80 4 08 4 48 6 8 8 8S 7 00 7 68 00 1 86 10 08 10 4 Woenlu 6 07 8 0 87 10 88 11 86 11 17 4 1S 7 14 U 11 07 Oudow 8 81 6 68 8 17 10 41 H M 4 88 4 Sond 6 41 7 08 7 M 8 0 0 14 86 10 14 11 11 11 11 11 81 M 1 40 i ii 4 48 1 80 li 7 84 7 41 M 41 10 07 lO U ll ti op bet ptoTindaal gonrernementsgeboaw en aanslniting van dat gebouw aan het Btadeteleloonnet De enkel proTinclale begroeting van ZnidHoUand voor 901 bedraagt in inkomsten en uitgaven t 904 284 18 Daarbij is gerekend op de belflng van 10 opcenten op de grondbelasting gebonwd en ongebouwd en f opcenten op het personeel De begrootingsposten a n weipig verschillend van die van het vorig jaar en do verschillen ziJn meerendeels gegrond op genomen beslissingen Voor twee opzichters van den provincialen waterstaat is op een verhooging van tractement gerekend nl voor den opzichter Van Manen raet i 300 en den opzichter Dalebont met l 150 De snbBidies ten behoeve van bewaar en vakscholen zjjn tot hetzelfde bedrag geraamd als ten vorigen jare en nieuwe snbsidif n komen niet op de begrooting voor Voor de indnstrieschool voor meisjes te s Clravenhago is op de begrooting ook slechts evenals verleden jaar t 2000 nitgetrokken ofschoon in het afzonderlijk gedrnkto voorstel van Ged Htaten gerekend is op do verhooging tot 1 3S0O krachtens besluit van 21 November 1899 In de Julivergadering der Provinciale Staten van Zuid Holland zuUen behalve rekening begrooting en verslagen o a behandeld worden lo een verhooging der prov begroeting voor 1900 met f IrtOÜ voor de uitvoering van het reglement ter bevordering der paardenfokkery 2a een wijziging der provinciale begrooting dienst 1900 Nu tot zeer belangrüke uitgaven is besloten voor aanlog van stoomtrammen op do ZuidHollandsche eilandon uitbreiding van den stoomtram in het Westland do haven te Scheveningen waarby ia gekomen het renteloos voorschot voor den stoomtram louda Schoonhoven moet men er op rekenen dat binnen korten tijd nieuwe geldleeningen moeten worden aangegaan en dat tot het betalen van rente en aflossing do belastingen zullen moeten worden verhoogd Daarom moet hetgeen voor den gewonen dienst niet noodlg is besteed worden hetzq tot meerdere aflossing hetz j om voor de verbetering van den waterweg tusschen den blsel by Uouda on de ringvaart van dun Haarlemmermeerpolder minder te leenen dan aanvankelgk werd beoogd hans wordt voorgesteld het aanwyzen van de ovor de verschillende dienstjaren beschikbate sommen voor laatstgenoemde buitengewone nitgaat 3o een verzoek van üod Staten om diligenthouding in hot uitbrengen van een verslag omtrent de underhandelingon met de gemeentebesturen van Delft en Leiden en de besturen der krankzinnigengestichten te sGlravenbage en liOosduinon over het beschikbaar henden van plaatsen voor ZuidHoUand sohe krankzinnigen in de buitcngoatichten Hot Delftscho gemoentehostunr en dat van het gesticht Oud Bozenburg maken bezwaar zoodanige overeenkomst aan te gaan Qmidi 8 88 7 11 Maordnekt door 7 18 Hieuwnknk 7 18 Onptlla 7 88 Kotttrdui M 8 18 7 44 SotterdimD P i Rotterdam B 8 64 8 09 08 EottardAin Beun a Rotterdua D F Rotterdam M 4 41 Oepelle 4 81 Kleuwerkerk 6 01 Uoordtwkl 8 11 Did 8 1T 8 10 07 6 41 8 81 8 04 8 10 18 Qead 7 18 8 87 8 41 0 Kcvenh Moero 7 18 8 68 i 8 t rmeer Zeg 7 SI 9 01 Voorborg 7 18 14 a i Titgt 7 88 08 9 1 9 87 w Cloada Oudew Wood Vtnokt Het bestuur van Bloeraendaal concipieerde de voorwaarden welke het zou willen bedingen in den vorm van een contract Van het gomeontebostnur van Leiden werd nog slechts een voorloopig antwoord ontvangen In afwachting van beslist antwoord en omdat de toestand dor gelegenheid tot plaatsing van krankzinnige patiënten 3de klasse thans geen onmiddeliyke voorziening vordert vragen Ged Staten diligentverklaring 4o een ontwerp beslnit tot wyziging van het reglement van politie op de Gouwe en een tot wyziging der verordening op de stoomvaart in de boezemwateren Het voorstel strekt tot wegneming van allen twyfel omtrent de toepasseiykheid van het reglement op de wyken met de Gouwe gemeen liggende voorts om het aanleggen met Btoombooten langs de Gouwe niet meer te doen regelen door art 3 der verordenmg op do stoomvaart in de oezemwateren doch in het reglement van politie voor de Gouwe en het aanleggen te regelen aan basaltmnren bi onderhoud by particulieren wier erven door een voetpad of rjweg van de Gouwe zyn afgescheiden 0 aanvrage van de HoUandsche Electriscbe Spoorwegmaatschappy om een subsidie voor den aanleg van tramverbindingen Amsterdam Alfen en Leiden Haarlemmermeer Het totaal bedrag voor beide lynen vereischt is f 1 851 500 Indien het door localiteit by te dragen subsidie op 64 000 te stellen ware dan zou voor de provincie biyven een derde of f 617 167 verminderd met f 64 000 das f 653 000 voor lynen te zamen lang 32 4 kilometer dat ie dus f 170 15 per kilometer Ged Saten achten dit cyter buitensporig hoog Zy ontkennen geenszins dat de streek benoorden den Kün door deze lynen gediend zoude worden maar de daarby gediende helangen rechtvaardigen naar hnnne overtuiging een z66 booge uitgaaf als van de provincie gevraagd wordt niet Zy geven daarom io overweging op de aanvrage afwyzend te beschikken 6o een aanvrage van de Westlandsche stoomtramwcgmaatscbappy tot verhooging van het toegekend renteloos voorschot voor de uitbreiding harer lynen 7o Een adres van het bestuur van de Overwaard om subsidie voor het maken eener Bchntslnis te Giesendam 8o een adres van eigenaren en bewoners van perceelen aan het jaagpad van de Neckslnis tot do Wouterbrug te Leiden om doortrokking van de schoeiing langs den Vliet en verbreoding van bet pad Het praeadvies van Ged Staten strekt om te verklaren dat vanwege de provincie geen ander onderhoud te verwachten is dan voor den dienst van bHJaagpad wordt gevorderd 9ü oor8tel van Ged Staten naar aanleiding vatf een verzoek van het hoofdbestuur van Schuttevaer om vanwege de provmcie te doen voorzien in de ruimere In en uitvaart der Spanjaardsbrng te Leiden 10 adres van het gemeentebestuur van Vlaardingen om subsidie in de kosten van uitbreiding der havenwerken Ho ad 6s van het hooldbeataur der Verponiging tot bevordering van fabrioka en bandwerksnyverheid in Nederland om subsidie voor een in 1901 te houden tentoonstelling voor vaken teekenonderwüs X 8 10 18 10 08 10 1 10 18 10 88 10 41 10 4 12o de adressen van A W van Es te s Gravenbagc de Westlandsche stoomtramwegmaatschappy en van N J Beveraep en J van Heurn om subsidie voor spoorwegverbindingen naar Scbeveningen en laatstgenoemden ook voor den aanleg van eene visschershaven aan don Hoek van Holland 13o een adres van Scheurleer Zn te s Gravenbage om machtiging tot uitbetaling eener uitgelote obligatie waaraan een coupon ontbreekt 14o verschillende wgzigingen van polderreglementen en 15o aanvulling en wgziging der reglementen voor de hoogheemraadschappen Delfland en Schielund Naar wj vernemen heeft de Nederlandsche regeering besloten ter bescherming van de Nederlandsche onderdanen in China een der groote oorlogsschepen nit Nederlandsch Indié met een landingsdivisie aan boord naar de Chineeache wateren te zenden Het schip zal reeds den 238ten dezer vertrekken Biykens mededeeling van den voorzitterpenningmeester van het hoofdcomité van het Nederlandsche Roode Kruis den heer K J i baron van Hardenbroek van Bergambacht is thans in het geheel door hem aan bgdragen ontvangen I 206 369 23 Hiervan is ter voldoening aan het verzoek van de schenkers ter beschikking gesteld van het bestuur der Ned Zuid Afrikaansche Vereeniging te Amsterdam f 193 50 zoodat het totaal der 46 opgaven bedraagt f 206 175 73 1 De veranderde toestanden in Znid Afrika zjjn voor het hoofdcomité geen aanleiding om wyziging te brengen in de expeditie der brieven aan de leden der ambulance Daar Lonrenijo Marquez steeds gedurende den gebeden duur des oorloge gediend heeft tot central punt voor alle mouvementen der leden onzer ambulances van en naar Ënropa en zy by terugkeer voor zoover bekend ter genoemde plaatse zullen scheep gaan wordt het raadzamer geacht de brieven te biyven verzenden lange de oude mailroutes Napels Delagoabaai of Marseille Delagoabaai dan langs de route Southampton Kaapstad De verzending wordt dan ook minder afhankeiyk van de Ëngelsche postadministratie De brieven zullen worden geadresseerd aan den consul der Nederlanden te Lourenjo Marquez den hoer G Pott op wiena medewerking voor de verzorging der personeele en materieele belangen onzer ameulances nooit te vergeefs een beroep ia gedaan Overigens kan by de onzekerheid en soms ongedachte wisselingen in de toestanden in ZnidAfrika er natunriyk niet voor worden ingestaan dat de brieven hun bestemming zullen bereiken Te s öravenhage is overleden de gepensionneerde kolonel van het 3e regiment ves tingartillerie A Romswinckel die in 1897 als zoodanig gepenaionneerd werd Hy wa militie commissaris in Zuid Holland in het Ie district hoofdplaats s Gravenhage Van 1883 tot 1890 was de nn ontslapene ala ajoor en luitenant kolonel commandant van het korps pontonniers VOLKSWEERBAARHEID Vervolg SPRINGEN 1 Verspringen 1 68 1 04 1 86 9 14 1 46 1 46 1 18 1 4S l e6 8 48 4 08 4 34 4 44 4 61 6 01 07 4 0 4 14 Men heeft hiervoor noodig een springplank voor het afstooten en een matras of een zachte plaats voor den neersprong De plank moet 1 00 U lang 0 60 H breed en aan eene zyde van een staande richel van 0 05 0 10 M hoogte voorzien zjin De plaats voor den neersprong 1 00 M breed en 6 00 M lang wordt met een schop losgemaakt Om zonder gevaar te kunnen verspringen moet men zich in den aanvang viytig oefenen in de verschillende onderdeden van den sprong zander dadeiyk groote sprongen te willen maken By den aanloop die zelfs voor de grootste sprorigen niet langer dan 10 of 12 M behoeft te zyn moet de springer trachten de grootst mogeiyke snelheid te krggen Hardloopen op een baan van 50 M is daarom een goede voorbereiding voor den vèr sprong Het afstooten moet men met drie passen aanloop beoefenen en daarbg zorgen dat men het zoowel met den rechter als met den linkervoet leert Even vóór het afstooten wordt het vrge been krachtig naar voren geslingerd en gedurende het zweven het andere daarbg aangesloten De neersprong moet op de teenen geschieden en zoodra deze den grond raken moeten de beenen gebogen en onmiddeliyk daarpa weer gestrekt worden Het is wenscheiyk hg den neersprong het bovenlgf een weinig voorwaarts te buigen Eerst wanneer eenige zekerheid m de nitvoering der onderdeden verkregen is oefene men zich in het verspringen Bg het meten van den sprong rekent men van den voorkant der plank tot aan den indruk van den achtersten hiel 2 Hoogspringen Ook hierby kan men van een apringplank gebruik maken Het ia echter beter ook by den vèr sprong geen plank te gebruiken doch eenvoudig een streep te trekken waar men wil afstooten De grond voor den afstoot moet in elk geval hard zyn Men heelt noodig twee springstanders en een Igntje Deze standers kunnen bestaan uit twee op 2 M van elkaar in den grond vaststaande latten waardoor op tusschenafstanden van 5 c M lange draadnagels geslagen zgn zoodat de punten er aan de andere zgde uitsteken Het lyntje is 3 00 M lang en aan de uiteinden van met zand gevulde zakjes voorzien Het wordt bg het gebruik zóó over de draadnagels gelegd dat het naar beneden valt als de springer het aanraakt Het afstooten en neerspringen geschiedt als by den vèr sprong Bg het zweven trekt de springer beide knieën zoo hoog mogdgk op Zoodra eenige bedrevenheid in het beogen verspringen verkregen is moet men het ook beoefenen a met een voorwerp in elke hand b met een voorwerp met beide handenvast gehouden en c met een voorwerp in de rechter oflinkerhand 3 Polssprmgen Deze oefening is wel algemeen bekend doch wordt niet door velen beoefend ze is intusBchen om verschillende redenen zeer aan te bevelen Men kan polsspringen zonder en met aanloop op de plaats voor het verspringen bestemd het is echter beter een droge sloot en by voldoende geoelendheid een natte sloot daartoe te gebruiken X ll I 10 46 L0 84 6 17 7 06 7 89 8 11 86 9 46 B8 a 10 08 7 16 8 10 8 48 1 47 10 0 6 1 6 89 6 48 6 68 7 01 10 18 11 06 10 18 10 18 10 48 11 8 6 10 08 10 17 10 1 10 84 10 46 10 64 11 11 11 87 Bg het sprmgen met aanloop moet de stok in de richting van den sprong gehouden worden Als de rechterhand onder is moet met den rechtervoet worden afgestooten Tydens bet zweven moet de springer zich zooveel mogelgk optrekken en de beenen naar voren brengen By het neerspringen draait hg zich een weinig naar don stok toe Het hoogspringen met den pols is een mooie en zeer nuttige doch ook een zeer moeielgke oefening EVENWICHTSOEFENINGEN Een niet al te dikke van boven ronde balk of boomstam wordt aan beide einden door een paar schragen of door eenige op elkaar gelegde zoden zóó ondersteund dat hy 0 50 M van den grond ligt Men oefene eerst het op en afstappen daarna het voorwaarts zgwaarts en achterwaarts afspringen het voor achter en zgwaarts over den balk gaan en het omkeeren daarop Deze oefeningen moeten ten laatste ook met een voorwerp in een of in beide handen worden uitgevoerd Als zekere graad van geoefendheid bereikt is kan de balk hooger en vervolgens over een droge of natte sloot worden gelegd GEWICHTHEFFEN Elk voorwerp van eenige zwaarte kan hiertoe gebezigd worden Straatkeien van verschillend gewicht een groote kei weegt ongeveer 10 K G gzeren of looden kogels yzeren staven een met zand gevulde zak enz alles kan dienen De oefening kan met óón of met beide armen worden uitgevoerd Het voorwerp wordt met één of met beide handen aangegrepen en terwgl men het met de oogen volgt langzoam omhoog gebracht Mon oefene afwisselend links en rechts of bg voorkeur den zwaksten arm Men moet met lichte gewichten beginnen en niet met een gewicht dat b v 3 K G zwaarder is vervolgen voordat men het lichtere tienmaal zonder schokken omhoog kan brengen De ademhaling moet geregeld blijven voortgaan Het beste ia in te ademen als het gewicht omhoog gebracht wordt en bg het omlaag brengen uit te ademen Ook bg deze oefeningen kan men tot verrassende uitkomsten komen Menschen die in den beginne 15 K G niet met beide armen omhoog kunnen brengen komen bg viytig oefenen vaak in ééne maand tot het dubbele van dat gewicht STBENSTOOTEN EN SLINGEREN Noodig is een steen of kogel van b v 10 K G lichter of zwaarder is natnnrlgk ook goed Hy wordt met beide omlaag gestrekte armen of met éénen arm weggeslingerd of met één boven den schouder gebogen arm weggestooten By het slingeren met beide armen zyn de voeten twee 4 drie voetlengten in zgwaartsohe richting van elkaar geplaatst en bg het oefenen met éénen arm evenveel in achterwaartscho richting Bg het gebruik van den rechterarm den rechtervoet achter De baan voor het verspringen is voor deze oefening zeer goed te gebruiken vooral als men het stoeten met aanloop wil oefenen De afstand wordt gemeten van den voorsten voet tot de plaats waar de pteen voor het eerst de grond raakt TREKKENl Aan beide einden van een langen dunnen stok of van een voldoend sterk touw plaatsen zich één of meer deelnemers Het doel is de tegenpsrty b v 5 M voorwaarts te trekken DUWEN Aan beide einden van een stok plaatsen zich één of meer deelnemers zy moeten trachten elkaar b v 5 M achterwaarts te duwen Om het draaien te voorkomen moeten de partyen zorgen dat zg tusschen twee strepen biyven die 2 i 3 M van elkaar op den grond getrokken zgn WORSTELEN Eenige stokjes van 30 cM lang en 3 cM dik zyn hiertoe noodig Ze worden door twee spelers met een of met beide handen vastgehouden Het doel is ze elkaar al te nemen waarby gezorgd wordt dat de tegenpartg nooit tegen den grond gegooid wordt OPMEEKINGEN Uen moet belangstellend publiek zooveel mogelyk gelegenheid geven om te zien wat er gedaan wordt doch de plaats waar geoefend wordt vry honden Dit is noodig om ongelukken te vootkomen en om geregeld te kunnen werken Onder geregeld werken moet men verstaan la dat de werkers ener afdeeling altgd in dezelfde volgorde aan de beurt komen om de oefeningen nit te voeren 2 dat niemand wegloopt zonder medeweten toestemming van den leider en 3 dat men een zekeren tgd aan de verschillende oefeningen besteed Een groot aantal deelnemers b v 24 kan in vier atdeelingen elk van zes man worden verdeeld Aangenomen dat men zich anderhalf uur wil oefenen dan kan men het werk op de volgende wQze indeelen UMtmwiHlk loopes tot 6 minuten sie bo ven de voorzorgsmaatregelen of op eender andere wgzen loepen of gaan Afwisseling ia natuurlgk aan te bevelen Daarna Ic steenstooten 2e verspringen 3e evenwichtsoefeningen 4e gewichtheffen met dien verstande dat de Ie afd zich oefent in de volgorde 1 2 3 en 4 de 2e afd in de volgorde 2 3 4 en 1 enz Telkens wordt na 10 minuten of na een kwartier athanXelgk van den beschikbaren tgd verwisseld en ten laatste geëindigd met trekken duwen worstelen of een wedstrgd in gaan of loopen By volgende gelegenheden komen natnurlyk de andere oefeningen polsspringen enz aan de benrt De lust in het oefenen blgft het best bewaard als de deelnemers allen op t vastgestelde tydstip aanwezig zyn als men zich atipt aan den leider onderwerpt en vooral als men de oefeningen zeer geleidolgk in moeilgkheid doet toenemen Voor het klaarzetten en bergen der gereedschappen moet men een paar leden benoemen De noodige gereedschappen kunnen zeer goed door een timmerman gemaakt worden voor het geven van aanwyzingen stolt de ondergeteekende zich gaarne beschikbaar S ViS AKEN Rotterdam 1 Juni 1900 Gemengde Berichten Het U D verneemt dat Zaterdag op de looden zinkpletterg van do Gebr Hamburger te Utrecht 16 gezellen zgn ontslagen Vóór eenigen tyd heelt de Srmo aan de gezellen te kennen gegeven dat voortaan in p aats van vhn 6 tot 6 uur van 6 tot 8 uur zon worden gewerkt zonder dat dit vorhooging van loon medebracht en dat diegenen welke zich daarmede niet konden vereenigen konden vertrekken De gehecle week door hebben deze personen alreeds met de firma onderhandeld doch zonder resultaat totdat de flrma hot besluit nam om ieder die weigerde de volgende week op den ouden voet door te gaan te ontslaan Werd reeds Woensdagavond j l oen vergadering gebonden van allen die by de afdeeling pietterg betrokken waren Zaterdagavond was het geheele personeel van de fabriek op een paar uitzonderingen na bgeen in de Boekhalle aan de Ondegracht waar de toestand besproken werd Nadat de heer Oudegeest de aanwezigen met nadruk had gewaarschuwd kalm en ernstig een besluit te nemen opdat men later geen berouw zou hebben en dan de eensgezindheid zon verbreken en er op gewezen had dat reeds voor 16 jaren toen men pogingen deed om aan den toestand die reeds toen bestond een einde te maken hetwelk was mislukt door vrees voor het broodje gal hy don raad liever nu het hoofd in den schoot te leggen dan later genoodzaakt te zgn dit te doen Met eenparige stemmen er waren ook een paar vrouwen van de betrokkenen aanwezig werd echter besloten niet aan den arbeid te gaan vóór de tien uren 6 dagen van 6 8 welke niet betaald worden waren vervallen Zg die in de mogelgkheid zgn voor de ontslagenen in te vallen beloofden hun werk in geen geval te verrichten het geheele personeel verbond zich ook niet met vreemd personeel te werken Hot personeel hetwelk aan den gang blgft zou allereerst steunen verder was steun toegezegd van den Bestuurdersbond van den Metaalbewerkersbond van de afd S D A P en van eenige vermogende ingezetenen Naar de P G C verneemt hebbon de stakende sigarenmaker ts Groningen zich tot hunne patroons gewend met verzoek de voorwaarden te mogen weten waarop deze bereid waren hen weder in dienst te nemen De patroons hebben geantwoord dat zg hen niet allen weder m dienst konden of wilden nemen dat ieder persooniyk zich kon aanmelden en dat dan over hunne aanneming zoude worden beslist terwglingeen geval meer dan het oude loon zonde worden uitbetaald dus zonder de verhooging welke zg aanvankeiyk bereid waren toe te staan Een der patroons verklaarde niemand van zyn vorig personeel weder in dienst te willen nemen Men meldt nit s Hertogenbosch Gistermorgen werd mej Blanche Vilaine die wegens meineed in de zaak Verhogen veroordeeld werd uit de gevangenis ontslagen Het huwdgk met jhr Verhegen zal nu in de volgende eek voltrokken warden du afkondigingen hebben reeds plaats gehad De Rojterdamsche bootwerker J G t Hardt die twee vergaderingen leidde heeft Vrjdag scbrrfteljjk aan het bestuur der federatfe kennis gegften dat hg zich uit deze beweging terugtrekt iOar hy zich i ltet bestuur der federatie waarvad hy tot fM er deel uitmaakte niet op zyn plaats gltvélt en inziet dat deze bewegiü r t l n leiden dat de voordeelen s b aan één categorie van werklieden de vm bootwer kers ten deel vallen Hg wenscht wel mede te werken tot verhefflng van het raoreele gehalte der bootwerkers in t algemeen maar niet tot t bevorderen van het geldeiyk belang van deze of gene categorie in het byzonder Het was juist met bet oog op de scheeve verhouding waarin tot dusver de losse bootwerkers verkeeren dat hy in het bestunr der federatie trad Een stemming als nn onder de bootwerkers gehouden wordt kan z i nooit het ware gevoelen van het gros der mannen met juistheid weergeven De postzegels worden in hun bestaan bedreigd door een toestel waarmee men thans in het postkantoor te Londen proeven noemt Het is een zelfwerkend toestel met twee glenvon In de eene steekt men het geldstuk in de andere den brief dan wordt van binnen door een eenvoudig mechaniek een stempel op den brief gedrukt Het toestel biedt het voordeel aan dat het den beaiiibtun togeiyk de moeite van het afstempelen en het controleeren van de postzegels bespaart Donderdagmiddag om kwartier Over één uur kwam de 73 jarige landbouwer D H Heyting uit Velp op eenigen afstand van zyne woning loopende over het voetpad naast den tramweg do van Dieren komende stoomtram tegemoet De man die zeerhardhoorig is scbynt de door den mochinist gegeven geluidsignalen niet te hebbon opgemerkt althans hy bleef zyn weg zonder uit te wgken vervolgen De machine wierp hem achterover en verwondde hem zoodanig aan het hoofd dat Dr A van der Willigen verklaarde dat zyu toestand luvonsgevaarlgk was Per brancard ia hg door de gemeentepolitie naar het Vdpsche ziekenhuis overgebracht Do man overleed sedert aan de bekomen verwondingen STADSNIEUWS GOUDA 18 Juni 1900 By Koninklgk besluit is benoemd tot ontvanger der registratie on domeinen te Haarlem H Kilyser thans in gelgke betrokking alhier Zaterdagavond vergaderde op de bovenzaal der jHarmonio een groot aantal houders van vergunningen alhier Mot een korte inleiding wees de heer M J Oosterling op het by do ïwoedo Kamer ingediende wetsontwerp tot wgzlging der drankwet dat voor velen zeer bezwarende bepalingen bevat Spr stelde daarom voor een adres te zenden naar de Tweede Kamer waarmede alle aanwezigen instemden Dit adres luidt als volgt Aan de Tweede Kamer der Staten Generaa Geven met verschuldigden eerbied te kennen de ondergeteekenden allen handelaren in gedistilleerd en houders van vergunningen voor den verkoop van sterkon drank dat zy met leedwezen hebben kennis genomen van het bö Uwe Kamer ingekomen ontwerp betreffende den handel in sterken drank en het vergunningsrecht voor den verkoop daarvan dat zy zich niet alleen bezwaard achten met de wet op den verkoop zoo als die thans bestaat maar nog meer speciaal met het thans ingediend ontwerp dat dat ontwerp wanneer zulks tot wet zou worden verheven zeer zeker den ondergang van velen hunner ten gevolge zal hebben voornameiyk van hen die na het jaar 1881 in het bezit zyu gekomen van het vergunningsrecht dat zy daarom aan Uwe Kamer in overweging geven hare goedkeuring aan deze wyziging te onthouden dat zg het meer rationeel zouden vinden indien de bestaande wet zoodanig werd gewyzigd dat een nyvere klasse van burgers niet met ondergang werd bedreigd dat naar hunne meening verscherpte bepalingen by en strengere toepassing der bestaande wet voornameiyk wat betreft den clandestienen verkoop van sterken drank meer reden van bestaan zou hebben t Welk doende enz Hedenmiddag viel in het water der Zengestraat een ongeveer 8 jarig meisje De zoon van den heer J J de Mink zag dit sprong te water en had het gelnk het kind op het droge te brengen Gisteren maakten door bemiddeling van den hr A K van der Garden de verpleegden nit het Oude mannen en Vronwenhuis Weeshuis Bestedelinghuis Werkinrichting Israël Ondemannen en Vrouwenbnia een boottocht met de salonboot De Usel De reis ging van hier tot voorhy Rotterdam daarna de Oude Maas om vervolgens langs Dordrecht terug te keeren Aan boord werd ond en jong bovendien onthaald Hieuwe PARASOLS en PARAPLUIE8 A VAN OS Az Md TaiUeur Kleiweg E 73 GOUDA frlepltoan Xo 71 Heurs van IS JUNL Tikr ViDUUND Uert NikI W 8 1 Vi 81 a dito dito dllc 3 93 h dito dito dito 8 HoKSii Ola Oooill 1881 98 4 iTiLll lasehryriDg 1861 61 6 OoaTUia Obl id papier 1868 8 dito in iilrer 1868 8 PoaTDQAL Ob met ooupoa 8 dito tioket 8 Amsterdaiit Slotkn 98 loof 88 8S Vi 88l a IV 8 8 8 m ♦ V Vi Kuauao Obl Bianaal 1804 4 V 66 dito Oeoona 1880 4 96 a duo bij Botha 1889 4 9617 dito bg Uop 1889 90 4 96 dito in goad leen 1888 dito dito dito 1884 6 lOl i Spixit Petpet Bohuld 1881 4 67Vi 87V Toaiaij Oepr CoDT leen 1890 4 91 Ger leaning aeiie D 18 ii Oeo leeain aerieO 16 ii ZniDAraEp r oblg U9 6 Uliloo Ub it 8eh 1890 6 10 VlNrtDII 1 Obl ooiwp 1881 S4Vi ywiTaaniH Obligatien 1896 8 900 4 BoTTlaiuil Stad leen 1894 8 91 NlD N Afr H ndela aand I 99V Anndab Tab Hg Certileaten 31 Deli Maatacliappjj dito 488 Ara Hypotheokb pandbr 4Vi Oult Mij derVorateul aaod Va a Or Hypolhookb pandbr 4 i 101 Kederlandanhe bank aand 104 Ned Handetmaataoh dito 164V N W It Pao H p h pandbr 8 96 Holt Hypotheekb pandbr 4i Utr Uvpotheakb dito 4Vi Ooarasa Öoat Hong bank aand 118 Kvil Hypotheekbank paodb 110 AHiuia Equi brpoth pandb 4 90 Hai L G Pr Lion cert 9 is Uoll U apoorw Xg aand 114 H j tot Kip T 8t Spv aand 10 i Ked Ind Spoonregm aand 184 Ned Znid Afr Spm aand 6 18 i dito dito dito I8 l dito 6 lOO UI 8poor l 1887 89 A Eobl 8 66 Zuid Ital 8pwnia A H ohl 3 66 PoLKN Waraohau Weenenaaud lOl a Run Or Rnai Spw Hjj obl 4 7 i Baltiaohe dito aand Faatowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 8 18 Kurak Oh Aiow Bp kap opl 4 100I dito dito oblig 4 100 AMnnu Gont Pao Sp Hi olil 6 1141 Chie I North W pr 0 r aand dito dito Win St I etar obl 7 1411 Denver li Rio dr Bpm eert r a 8 Ulinoia Central ohl in good 4 106 Uuiar kNaihailliOort T aand 74 7 Meii o N 8p Mij lo h p o 104 Miaa Kanaaa r 4pCt pref aand 87 N ïork Outaeio k Weal aand j 11 16 Penn dto Ohio oblig I Oregon Calif Ie hyp in good 6St PauL Minn k Manit obl ♦ la 81 leo 110 108 lOH 99 Un Pao Hoof lUn obig 6 dito dito Line Col le hyp O 6 GaxjLDa Can South Ohelt T aand Tin 0 lUUv k Na le h d e 0 Ainsterd Omnibua My aand Rottord Framwe MaaIa aand NlD Btad Amsterdam aand 8 8tad Rolterdam aand 8 R l all Stad Antwer wn 1887 I i Slad Bruaael I8861i l 100 117V 117V 101 84V 8BV HOKO Theiia Regnlli Gnaolaoh 4 OJBTin Staataleenig I860 8 K K OoatB Or 1880 8 BpallJi 8tad Madrid 8 18 a Nlu Ver B i Aab Bpool oeri ZOMERMANTELS DAMES on KINDEBOOSTUMES COSTUMES TAILLEUR Blousen e Camesoverhemden JaponstoifeD rn gekl KttoeneD in groote verscheidenheid en concnrreerende Pryzen D SAMSOM INQEZONDEN Grtlls labak Toor Oude Zeelieden Leiderdorp Juni 1900 L 8 Aangenaam is bet my te mogen berichten dat ik ook uit Gouda nog bydragen ontvang voor de gratis Tabak verschafüng Ik maak van deze gelegenheid gebruik om u even n kykje te geven in dit zaakje dat den 4en Maart 1900 juist 1 jaren heeft bestaan Oeregeld zend ik elke week een kist inhoudende 174 onzen tabak naar de Prins Hendrik Stichting te Egmond a Zee Van tyd tot tyd gaan er ook sigaren en boeken heen die my dbor de vrienden en niet te vergeten door de vrienditinen van den Ouden