Goudsche Courant, vrijdag 29 juni 1900

No 8333 Vrijdag 29 Juni 1000 308te Jaargang Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken f Telefoon So M De Uitgave dezer Courant g esclijedt pagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post L70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telatora Sa Ut ADVERTENTIEN worden geplaatat van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd E CASSITO TANDARTS Turfmarkt 185 Oouda Dagelijks tiehalve Zondag S te spreken tot 4 uur Geen Ëiigelsch maar Écht BOEEEÏÏBEOOD É cent de K O A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 JAN ROND Korte Groonondaal I 202 203 GOUDA UZKKWiREN CEBEEDüCUiPPEN HUMHOUD AttTlKELEN FORNUIZEN Breukbaiidcn ESllieHEPOTVAlITm Meii wordt verzocht op t MERK te letten OTT HET MaGIZIIK TAM M KAVENSWAAY ZONEN OORINCHEM Deze THEEËN worden afgeiererd in verzegelde pakjes vau uy Xweê én een half en een Ned ons met Tormelding ran Nommer en Prye voorzien vau nevenstaand Merk volgeus de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoerio f van geeerde orders aanbevelende 1 DREEBAART LZ BIERHALLE P H UU BK ECHT voorheen J H ROODE BIERHANDEL bolwNiaiWwht TtplartehUitg Zeugstraat Ü 86 i O ü D A Llmonadolabriek DE CASCADE Depot der Société Générale des Eaui de Vie do Cognac Depot der Niedermendiger Kolensdure Gesellschaft KAASHAl DEL Levering per stuk aan partlouUeren PRlMA KWALITEITEN TUwtjr a Woaiinb li m iu do gelieolö warelii bokoml on geroomil Ouovertrojfeu midÜGl togen iille liurst Long Leier naagzlekten enz Inwwuhg 9£Oüwol als oük uitwondig in bijna allo ziektogovallun mot good gevolg a n to woikIou l rU per flacon t 1 per post 1 116 Thitrry a Woadefstlf bezit een alsnog onKekeiid geneeskracht en heilznine werlting Matikt meestnl elke pijnlijke en gevaarvolle openitio ïoliool o erbodip Met doze zalf word eon 14 juar oiiil vuoF ii euee8ltjk rehoudeil beeilice wel on onlatma eon byna 23 laar kaukeriyden fceiiezeu Ureuftt genezing en verzachting der pynüu by womlon ontstekingen enz Tan allerlei anrd Pr B per pot f I 50 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotliekpr llEKKi SAI I ËU8 Rokin 8 AmBtordam Wur geenclepftt ia beiUUe men direct aan diaSchatMnipotheki Au A TiriKHKY m Pregwd M Rohitoch Owterreich 0 lieTe proipMtiu to ontbiwten bg het CentruI bepAt Sanden Pokin 8 Atutordua Zenuw en Maaglijders wordt mt overtaigiag als een wetkel ke halp in den nood het boek aanbevolen Na ontvBQKst van adren per briefkaart h ordt d t tmekje franco per post toegezonden door BLOKFOBL B Boekh Zaltbommel Indien gy niet wilt hoesten gebrniki de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Bruiven Borstlioiiig Extract mmhi uit Ie Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem van H N ViiN € HAIIi Co Uen llaagr M aiiciers VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN SCHAIK SCHAIE SCHAIE 80HAIK SCHAIE 8CHAIK SCHAIE SCHAIE SCHAIK SCHAIE CO S Melianthe is het bea e middel der wereld Co 8 Melianthe geueost Kinkliaest CO S Meli ntbe geneest zoonel oud als jong CO S Melianthe mag in aeen huisgezin ontbreken CO a Melianthe staat vo tdnrend onder Scheikundig toezicht Co s Melianthe helpt onherroopolijk Co S Melianthe is bekroond mot Eerediploma s Co s Melianthe is bekroond met Goud Co s Melianthe bekroond met Zdver Co S Melianthe is verij gbaar in flacons van 40 Ct rooi e f bg Firma WOLFF Co Westhaven 193 Gouda D MIBBIES Kleiweg E 100 Oouda E H VAN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordriit i Th TOBKBN Boikmp B V WIJK OudmmlCT M KOLKMAN Waddinxvem H BOLIiMAN Bodegraven PINK8B Nimy iTkeria d Uu l W J viK DAM Haastrecht A N TANZESaEN Schoonhoven Groote voorraad STALE BALKE U1 Draagbaar Spoor 70 e M en Kipwagons TE KOOP en TE HUUR H E OVING Ja Kantoor 1 ü lderschekade Sl 33 Plan CJ fc istapeJplaalseu limnenh iveu O Feyenoord LeTensTerzekering ïïaatscMppi BORDRECHT Goedgekenrd bü Kon besl van 10 Nov 1873 No 21 iTlaatscliapplIjk kapitaal OüO ÜOO ijcy geplaabi BOTTEHDAM OsgalvulMiida jtitUii fUtin la vatnhllliadi Uagtso VERZEKERD BEDRAG 36 800000 30 September 1899 RESERVE G 196 000 Door Cc iCPSli algeircen iianbevnl n Müt t eie üi nlonia eti Gtjuu nektouude êM I Slnit AliEiü soorten van verzekeringen op levens en sterftekansen gegrond De Tarieven zjjn volgons de laatste sterftetafels berekend Inlichtingen te bekomen voor Nederland aan het HOOFDBUREAU te Dordrecht en de BIJKANTOREN te Amsterdam en te Rotterdam bjj den Hoold en de Provinciale Inspectenrs en bü de Agenten in alle plaatsen van Nederland fr € tt r Skm £ kfr VlA de meest krachtige en versterkende KINA WIJM tegen zwakte t W V ïoowel bij kinderen als volwassenen gebrek aar eetl 8t slechte spijsvertering zenuwhoofdpijn ter versterking na ziekte of kraambed koorts en hare gevolgen OUINA LAROCHE FERRUGINEUX in het bijzonder tegen Bloedgebrek Blcekfucht kwalen van Kritisehen leeftijd uiz Verknjgbaai in flacons A ƒ 1 90 en 1 P 1 L f n r€kf voedzaam versterkend aangenaam van smaak voor dagelijltffch geb nik L IIV l k €k J Qorjj kinderen wakken en kiterachtige gestellen leer aan te beveli ti Als geneeskrachtige drftnk bij stoornissen der spijsverteringsorganen en dlarrhée ook voor zuigelingen en kleine kinderen Prosper bus AH Kgr f nO i Ji r 0 90 è Kgr O BO Chemisch Mö L ciïl f r Speciaal voor Kindervoeding in Wussen i Ji Kgr O ÖO 2uivere inCIKbUlKCr J f 0 60 Kgr 0 26 Acihma I SofarP rtP n Hetrookeneenerhalve Cigarette is voldoende terb strij aUIIIld V IgdrCitCII g yan d hevigste aanvaUen vwi Asthma etc In doosjes A ƒ 0 80 en Ï BO i Tamarinde B onbons S ï S c3 1 Verstopping Aam beien JWigraine Congeatlesetc vooralookaUIaxans daar de vorm voor hel kiml begeerlijk l mank aangenaam i Prijs per dooijc oroÓ en O BO QolrflSgl t aC lllAG algemeen erkend als het BESTE huismiddel OaimiaKl aSniieS Hoest verkoudheid en Keelpijn het i een alijmoplossend en verzactitend middel blJ uitnemendheid uitsluitend in Q fleschjes verkrijgbaar Prijs 0 20 per flpschjc f raeparaten ran KRAEPEUEN ft HCLM te Zetot xi n nlleM yoorxien tait etigMltén tvnarop at nttam m hBiidteelemiiff tn verki tjffbaar itj de meeile ytpo MJteft en lüroffüten KRAEPEUEN HOLM Hofleveranciei s ZEIST Iliy j voor kinderen be wij tri dt Tamarinde Bonbons van KliAï PELTEN HOLM belangrijke diensten i ntl§ep l§clie Tandpoeder en Anti§epll§cli Moiidtiiictuur van E ÜAaSVTO Tandarts te Gouda OVERAL VEBERIJQBAAR Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blaowstraat Gonda Standaard Hypotheekbank gevestigd te Rotterdam EaDtoar Leuvehaven 78 Maatschappelijk Kapitaal E Ë MIL lAÊM U L D E BicMtratn Ut B B C OAmSSOS srSTsm Iia De Bank geeft onder controle van het Mlgemeeu Samtuiêtratie en Truat kantoor te Hotterdam 4 raudhrteveu uit in êtukkeu vau tOOO SOO eu too Coupons 1 Jannari en 1 Juli Correspondenten voor Gonda de Heeren M J OöIEB Co FEANSCHE STOOMVERVEEU KN chemische Wassüherij ViB II OPPEL HEIilËK 19 Krulakai e ItoUeriXnm ïebrevetiicrd ducr Z M den Konjug Oer Uelgen Boofddepöt voor UOUDA de Qaer VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen on verren van alle Heerenen DameBgarderoben alaook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het itoom n van plnche mantelB veeren bont enz Gordgnen tafelkleedeu enz worden naar de nienwste en taatate methode geverfd Alle goederen betzg gestoomd of geverfd worden onschadel k voor de gezondtieid volgens staal bewerkt Een SNEL Eijwiel is onvermijdelijk een ST iC B K en léietÊT IjOO Ê E m It Op den weg zijn de Yankee Style Eijwielen het HM B Ij H T o a in het Kampioenschap van Nederland Iste prjjs bij het verbeteren van het zes uur record 157 K M verbeterd met 25 K M enz enz Faliribm van ltlJWIËLE en MOTOÜCYCLCS B A JANSEN sBoscl Leverancier der CamMer Automobielen e Agent voor GOUDA J C DERÜITMK Vraag daar ook naar het klassieke merk THE SPARKBROOK s ► Q O Pain Expdier g DttTtig jaAï ordt dit mid4b1 met vetrmswnd bucom k pQiutülends mwr viugj uuagawand togeu Rheumatic JJehtV oodhtid d i I Dtt HSuudl iaatdaol d BT rti ophat brMcuaerk Anker Ad l a6 75a ii60c deÜ in d m e8ta uwthekan l e Amsterdun bü tTloth aéban van Tnyll en Bftndeifl i F ü IKB OtJDK SCHIEDAMMEÜ ENEVEE Merkt Verkrygbaar by t M PEETEB8 Je N B A Ib bowijs van eotithoid ii cachet en kurk steeds voofsiea van den nasm der Firma P HOPPE StoUwerck sche Borstbonboxis gefehriceerd na voortvihrlft van den ma Univei sitoits l rol Ochm Hofrad Dr Harloss Bonn hebben sedüitjflO jaren als veraachteud middel tegen hoesten heeechheid en aandoeniiig der ademingsorganen nitsteekeude diensten bewezen By spoedigo afwisseling van waxnifi en koude lucht is t bijzonder aanhevelenBwardig een bonbcai te gebruikea Verpakking 0 ele pakjes i 25 cent Alem verkrijgbaar Gouda Dmk van A BRINKMAN Zn Bnlteulandsch Overz icht Alle berichten omtrent het lot der gezanten te Peking en der vreemdelingen die zich in de Ohineesche hoofdstad bevonden worden thans te niet gedaan door het telegram van dea Pranschen consul generaal te Shanghai Gisteren waren verschillende berichten ontvangen die deden vermoeden dat admiraal Seymour de gezanten en de blanken uit Peking bj zich had en dat hij zich met ziJn troepen op ongeveer 20 kilometer afstand van Tientsin bevond Hieruit leidde men af dat Seymour in Peking was geweest en dat hjj er in geslaagd was die stad met de geredden te verlaten en den terugweg in Zuidoosteliike richting naar Tientsin in te slaan Thans komt uit Parj s het bericht dat volgens een telegram van den Franschen consul generaal te Sjanghai de vreemde gezanten en de blanken uit Peking onder geleide van Chineesche troepen zouden vertrokken zijn naar Tsjan hai kwan langs den Chineeschen muur Tsjan hai kwan ligt in oostelijke richting van Peking en is een station aan de lp van Kioetsjoe naar Tientsin Zoo ziJ ongehinderd in Tsjan hai kwan aankomen is er dus kans dat zg Tientsin bereiken maar het bericht van den Franschen consnl bevat geen enkele mededeeling ver do plaats waar zQ zich ongeveer bevinden Zeker is het dat Tientsin ontzet is en door de troepen der verbonden mogendheden bezet Dat bericht is zoowel ontvangen door de Duitsche regeering van haren consul te Tsiloe als door de Fransche regeering van hare consuls te Sjanghai en te Tsjifoe Het was hoog tijd dat er eindelijk hulp opdaagde voor Tientsin hoe kritiek de toestand er was blijkt wel hieruit dat bij een der laatste pogingen om de stad vanTakoe uit te ontzetten de £ uropeesche ontzettingscolonne gevaar geloopen heeft afgesneden te worden en slechts door de aankomst van versterkingen kon worden verlost De Central Newsagency verneemt hieromtrent uit Sjanghai De Engelsche kruiser Terrible die daar Hii Takoe aankwam meldt dat een strpmacht van 800 Sikhs en van 200 fuseliers uit Wales er in geslaagd is de verbinding te herstellen met de Duitsche Amerikaansche en Russische troepen die door de Chineezen op ongeveer negen mijlen afstand van Tientsm waren afgesneden Verdere berichten uit Londen doen zien dat de kleine ontzettingscolonne voor Tientsin oen zeer ernstige nederlaag geleden heeft FEVILLETOX I6 Zij gaf niemand een hand en was verdwenen Zij vloog de tweede trap op en kwam buiten adem op haar kam alsof xi achtervolgd werd tfWfts het mooi gravin vroeg Fanny die uit haar dutje opschrikte Ik weet het niet tci Alice werktuigelijk en met dat halve antwoord dat eigenlijk soo goed als geen antwoord was moest de nieuwsgierige kamenier zich tevreden stellen ACHTSTE HOOFDSTinc alk moet u iets vertellen maar ik durf niet zfei Fanny de kamenier den volgenden morgen verlegen terwijl xij met de vingers voowichtig het knxzige haar van Alice uit de war haalde 0 u raadt het nooit het is ook iets heel anders dan u gelooft het is o gravin en Fanny lUchtte diep ik sal gaan trouwen Trouwen Jij ï Kijk eeni aan I Kn wien dan i Dien knappen Tony misschien F lO maar avin waar denkt u aan i Tony is een knappe jongen dat heb ik altijd gevonden en misschien vond hij mij ook wel aardig maar Tony is nog soo jong hij is pas rijknecht mijn moeder zegt dat een arm meisje niet al te kieskeurig moet x n en xulk een geluk mij niet voor Het troepje viel iu een hinderlaag en moest eenige stukken geschut en veel ammunitie in den steek laten Honderdtachtig Russen en elf Amerikanen werden gedood of gewond De mogendheden hadden de sterkte en de bewapening der Chineezen onderschat Men acht minstens 50 000 man troepen noodig om den opstand te onderdrukken kleine afdeelingen zijn niet in staat het steeds toenemend gevaar te bedwingen Het groote bezwaar in China is dat er geen eenheid is in de actie der mogendheden Troepen te Peking troepen op weg daarheen troepen te Tient sin troepen op weg daarheen en troepen te Takoe Alle macht was op deze wijze versnippert waardoor het niet alleen onmogelijk was een flinken slag te slaan maar waarvan het gevolg was dat de geallieerden telkens geslagen werden en ernstige verliezen leden ook aan geschut eu amunitie Een concentratie te Takoe van alle in het binnenland doorgedrongen troepen ia daarom noodig Dan kan daar met de inmiddels aangekomen en nog verwacht wordende troepen een groot leger gevormd worden dat offensieve kracht heeft Indien men dan dit leger onder een veldheer stelt in plaats van onder esn admiraal dan zal do groote mnrsch naar Peking knn nen aanvangen mits voldoende troepen aanwezig ziJn voor do bewaking van de communicatielijn Wat dit laatste beteekent heeft men de jongste maanden geleerd in Znid Alrika waar op dit oogenblik zoowat het geheele Engelsche leger noodig is tot bewaking van de communicatielijn van een leger dat langs de communicatielijn ontboden is Nu is de afstand van Pretoria tot de zee zeker grooter dan die van Peking tot Takoe Maar daartegenover staat dat de Chineezen zeker 20 maal zoo talrjjk zijn als de Boeren Het is dus zeker geen overdreven eisch dat er 100 duizend man noodig zijn waarvan tenminste de helft voor den dienst langa n spoorweg beschikbaar moet blijven Of deisvl macht voldoende zal blijken f Niemand die het weet Er wordt nl beweerd dat het heale Chineesche leger onder Toeng foesieng die onlangs den opstand der Mohammedanen heeft gedempt zioh bij de Boksers aansluit Naar schatting staat er een leger van 60 duizend wel gewapende Ohineesche soldaten om Peking en Tient sin Chineesche officieren bluften er op dat er 400 duizend soldaten beschikbaar zijn Inderdaad Balfour had wel gelijk toen hiJ de tweede maal zou worden aangeboden Du3 is het de hoofdzaak eigenlijk om een goede partij te doen Alice zag er uit alsof zij niet anders verwacht had en de waardige ernst week niet Van het jonge gezichte Wie hoeft dan nu eigenlijk het aanzoek gedaan f Je hebt mij zijn naam nog niet genoemd Tuinbaas Grandmain fluisterde Fanny gpel deftig en bedaard hij heeft al een aardig ver mogentje bespaard en zal zijn vrouw op de handen dragen Hij bewoont een heel hms alleen gravin vier kamers en een keuken en alles zoo neijes ingericht Het is een groot groot geluk zegt moeder Ik hoor altijd maar wat je moeder zegt Fanny uit jezelf heb je geloot ik nog geen tien woorden gezegd en toch ben je de hoofdpersoon bij de heele zaak Jij bent het die den man moet trouwen m t je moeder Heb je er al eens over nagedacht houdt je wel veel van hem Tot nu toe niet beleende Fanny aarzelend imaar moeder meent dat de ware liefde in een christelijk huwelijk van zelf komt Dat was iets waarvan Alice nog geen ondervinding had maar zij zei toch kalm en met waardigheid Ik weet natuurlijk niet of je moeder gelijk heeft Ik self nu ik zelf ken het leven nog niet maar ik zou denken dat het niet zoo heel zeker is dat een liefde die er eerst niet ia in het huwelijk komt Fanny ik geloof waarlijk dat je dien man liever niet moest nemen Maar I ik kan het je niet verhinderen Heb je al ge I dacht aan iemand die je phiats bij mij kan ver Dinsdagavond in het Lagerhuis zeide dat de Engelsche regeering welkom zal heeten elke troepeszending door een mogendheid die doordat haro troepen in de buurt zijn in staat kan wezen om dadelijk tot onderdrukking van de onlusten in China te handelen V Velen hadden zich al voorbereid op het bericlit dat naar Reuters voorspelling van een paar dagen geleden de generaals Bundle Brabant en Bnller met vereenigde krachten de Boeren bij Ficksbarg zouden hebben omsingeld buiten duchten van te knnnen ontvluciten en zie daar kwam gisterenmiddag een door hetzelfde agentschap afgezonden telegram uit Kaapstad ons iets geheel anders berichten Do Wet zit niet in t net maar zijn commando aldus luidt de dépêche is buitengewoon bedrjjvig Zaterdag sneed hiJ weer de Cauadeesche voorposten at bij den spoorweg tusschen Kroonstad en Honingspruit en deed hij oen aanval op het versterkte kamp der Shropshire s en Canadeezen by Honingspruit station En verder hield hij een trein aan met troepen op reis naar het Zuiden en vernielde den spoorweg zoowel in zuidelijke als in noordeIpe richting De vrijgekomen Engelsche gevangenen uit Waterval kwamen nu opdagen tot ontzet en er ontstond een verwoed eevMlit dat verscheiden nran danrd en eersf eindigde met het terugtrekken der Boeren toen de Rooineks nieuwe versterkingen haddon bekomen Zoo i het in do laatste dagen ja weken voortdurend gegaan De Wet is dan hier dan daar en hoewel vaak op de vlucht gejaagd door Methuen of wie anders ook weet hij telkens weer met groote bewegeIgkheid zgn vijand aan te tasten in zijn zwakke punten en hem gevoelige verliezen toe te brengen Dat is de echte guerrilla waarin de Vrijstaatsche generaal zich een meester betoont Ook de Times correspondent te Kroonstad is nu wel zoo goed te seinen dat de Wet Teel veldheerstalent aan den dag legt Maar het baat hem niet Hij kan niet beletten dat veel Boeren van hem wegwpen f Bb activiteit van de Wet is ten langen lesteXook officieel erkend in een telegram van Dord Roberts waarin staat dat de wakkere Vrijataters den 4en tusschen Rhenoster m Heilbron een convooi van 50 wagens namen met 150 man en drie dagen later eeaDerbyshireregiraent aanvielen waarbij van ye Engelschen niet veel terecht kwatn 35 dooden 11 gewonden en de rest gevangen genomen Het c vooi was bestemd voor de Hoog vullen i 0 ïeVer als de gravin het goed vindt Fanny haakte Alice s japon dicht en trippelde vlug heai en weer mijn zuster Elize zij is nu gauw zestien Jaar on zoo flink en vlug u zult bepaald bleizier in haar hebben als u nét eens wilt prooeeren Fanny babbelde nog voort en Alice luisterde verstrojlid toe maar zij sprak eindelijk met Fanny af dat EHce den volgenden dag al zou beginnen met Fanny te helpen en zoodoende alles te leeren wat er voor haar toekomstige betrekking vereischt werd eV zult mij voor eenige uren moeten verontschuldigen zei Alice zeer vormelijk tot miss Forest die aan de ontbijttafel tegenover haar zat ivik wilde van morgen met mijn neef wat teekenen Z sloeg de oogen neer en ging haastig voort een stuk brood tusschen de vingers brokkelend U zal zich ook zonder mij wel kunnen bezighouden Het is heel vriendelijk van je aan mijn wensch ts denken zei George terwijl hij zijn nichtje vriendelijk toelachte en graaf de Liauran die tusschen mevrouw Desarbres en Alice zat en zijn onrust en opgewondenheid zeer slecht wist te verbergen wendde zich tot de Engelsche Als het u schikt miss Forest eu u zich aan mijn geleide wilt toevertrouwen zouden wij de portretten van mijn voorouders eens kunnen zien U weet dat ik er gisteren al van gesproken heb Eleanor gaf een toestemmend antwoord en er kwam een uitdrukking van tevredenheid op het geUat van den graaf landers bij Heidelberg die daar onder generaal Mac Donald zes dagen lang reeds op halve rantsoenen geleefd hadden en wier toestand door het nemen van de voor hen bestemde levensmiddelen er zeker niet aangenamer op werd Het gevecht waarbij het Derbyshire regiment zich overgaf had bij Rhenoster plaats De Wet zond commandant Nel met een afdeeling naar deze plaats eu in het holst van den nacht viel Nel plotseling tusschen de niets vermoedende Roo ineks die na dappere verdediging zich moesten overgeven Hiermede is het succes van de Wet niet gedaan want den 14en Juni dook hij weder te Rhenoster op en deed een nachtelijken aanval op twee treinen met benoodigdheden voor het herstellen van den spoorweg BiJ dit gevecht dat eindigde door de aankomst van Engelsche versterkingen werden 40 sappeurs gevangen genomen En tien dageu gaan dan weer voorbij en dan moet Roberts seinen dat de Boeren een drietal spoorwegdnikers bü Honingspruit hebben opgeblazen En nu den 263tett komt Reuter ons vertellen alsof we het anders niet weten zouden dat De Wet leer actief is en weer nieuwe vermetele stukjes heeft uitgehaald ten koste van de Engelschen Een trein onderschept den spoorweg opgebroken een vooruitgeschoven post van de Canadeezen afgesneden en een versterkt kamp gebombardeerd t Is geen kleinigheid En thans hooren we niet van Mooie Paul die die den Boeren deze euveldaden betaald kwam zetten door ze to verjagen Lord Roberts ziet het gewicht van den toestand blpbaar terdege in want volgenseen Reutertelegram uit Pretoria heeft hjj aan lord Kitchener thans de leiding opgedragen van alle bewegingen der vele troepenafdeelingen die generaal De Wet in bedwang moeten honden We zullen nu afwachten wat deze geweldenaar tegen de Boeran vermag V In de Italiaansche Kamer in Saracco een verklaring van het nieuwe kabinet voor waarin een beroep wordt gedaan op de afgevaardigden opdat de parlementaire werkzaamheden krachtig worden voortgezet en voorts gezegd wordt Het is thans het oogenblik niet voor lange programma s Wy zullen maatregelen dan het parlement onderwerpen ter bestrping van de oeconomischo malaise die oorzaak was van ontevredenheid der bevolking maar thans moeten wiJ ons beperken tot het vragen vau goedkeuring op de voorloopige begrooting en op dringende maatregelen om den geregelden loop van George had zijn portefeuille met leekenbehoeften voor zich opgeslagen eu bladerde verstrooid tusschen de schetsen die er in higen lO wil je me die niet eens laten zien I riep Alice naderbij komend Een anderen keer Alice nu met George werd verlegen hij sloeg de portefeuille dicht en school haar op zij Alice ging kngzaam een pas achteruit en George schoof ecu tafeltje in een der boogvensters met de ouderwetsche kleine in lood gevatte ruiten legde papier en potlood er op en zocht toen reen geschikte pUiats voor Alice uit Zij zag dat alles stil en onverschillig aan een deel van haar opgeruimdheid was al weer vervlogen zij wist zelf niet waarom Zij ging op Il George s verzoek oi de aangewezen pkats zilten zij trachtte do houding aan te nemen die George verhingde maar zij deed het werktuigelijk haar gedachten waren bij de schetsen die hij zoo haastig aan haar oog had onttrokken het was haar als verborgen ziJ een geheim dat zij tot eiken prijs moest doorgronden George leekende ijverig nu en dan de oogcn onderzoekend op Alice gericht maar zijn gedachten warïn elders Zij volgden zijn oom den man met de met moeite bewaarde ovsrblijfselen van vroegere schoonheid en de verleidelijke vrouw hij wist wat er volgen moest Wurdt nntlfd