Goudsche Courant, zaterdag 15 september 1900

komt gewis Als gg de toestanden van het Engelsche leger hier wist zouden n de haren te berge rgzen het volk Igdt aan twee plagen waar de Egyptenaren ook aan leden zweren en ongedierte het laatste zóó dat het bejammerend is voor die arme soldaten Ook krygen de soldaten heel slecht en heel weinig voedsel Geheel Johannesburg is vol zieken en gewonden die verwonding is overleden en 2 in hetzelfde politiebureau den visschersman J Sinjewel opzettelgk met een mes versohillende steekwonden heeft toegebracht waarvan eene in de linkerborst ter hoogte en in de richting van het hart en eene in de linkerzgde welke wonden dien visscherman gedurende ongeveer vier weken belet hebben zgn beroep nit te oefenen Het vonnis van den zeekrygsraad werd door het hof in zgn geheel bevestigd Ontvang en een groote collectie Oeensche Gflacé Handschoenen voor DAMES en HEEEEN A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA I eleitltaun Xo 31 STADSNEUWS GOUDA 14 September 1900 De gewone jaariyksche Wedstrgd van het Bataljon d d Schntterg zal plaats hebben op Zondag 16 en Maandag 17 September geIgktgdig met den Wedstrgd van Burgerplicht De Korps en Personeele prgzen voor de Weerbaarheids Vereeniging Burgerplicht zgn geëtaleerd in het Hoeden Magazgn Transvalia van den Heer J Schenk aan de Markt De pryzen voor de Schuttery zgn te bezichtigen by den Heer W K Schaling Lange Groenendaal Beurs van Ainsterdaiii SEPT I Vikrs NtDlELA D C irt Ned W 8 l i 81 Slotkra IV 98 By Koninklgk besluit is benoemd tot griffier bg het kantongerecht te Hilversum mr H T Wander thans griffier bg het kantongerecht alhier dito dito Itic S diio dito dito 3 HoNOAE Ofcl Oomll 1881 934 ÏTAlr iMolirgriiig 1868 81 5 OoniNB Obl m papier 1888 Uto in tilTe l8 8 PoaToaAL Obl met coupon 8 dito ticket 8 atlal AKD Obl Binnenl 18B4 4 dito Oecons 1880 4 dilo bij Botlii 1889 4 dito bq Hop 1889 90 4 dito in oud leen 1883 dito dito dito 1884 S iixun Perpet aiihuld 18S1 4 3 l S lOOV 88 8S V 88 4 6 6V 101 Vu Beroepen hy de Ked Hervormde Kerkte Ditwgk en Waardhuizen de heer J M Coops cand te Hekendorp 84 Haabtbecht Eekening Burgerlgk Armbestuur alhier over 1899 Ontvangsten 1737 80 J uitgaven f 370 89i batig saldo 1 366 91 Begrooting 1901 f 629 414 67 roiMiJ Gepr Conv leen 1890 4 8 Geo leeiiing larie D 98 Geo leeuin serie G 86 j ZoiDAM Hp T oblg 189 5 I MlMOO Ob ut Sob 1890 8 10 TlSflDlLA OM 4 onbep 1881 841 V ITZBDAH Obligation 18V 3 900 UonUDAH Steil leeu 1894 8 91 SiD N Afr Hmdelaj aand 99 Arendab Tab Mg Certificaten 31 DeliirMaBtuhappy dito 43 Am Hyjiotheekb pau4br 4 OuU Hi der Vorsteiil aand 1 85 Gr Hypolbeekb pandbr 41 1 10 VusT Rekening Bnrgerlgk Armbestuur alhier over 1899 Ontvangsten f 263 464 uitgaven f 195 05 batig saldo f 68 31 è Begrooting 1901 f 240 83 OuDEWATKR Alhier werd aan de ringrgderg van wege de Hollandsche Maatschappg van Landbouw door 60 paren deelgenomen 1ste Prys f 60 mej C Guikhorst en de heer W Veen beiden te Jutfaas 2de pr f 40 mej M Verkleg en de heer A Verkley beiden te Hekendorp 3de pr f 20 mej L Koozenboüm en de heer H Kok beiden te Polsbroek 4e pr f 10 mej A v d Heuvel en de heer A v d Heuvel beiden te Willeskop Nederlandaohe bank aand Ked Handelmaataob dito N W Pao Hyp b pandbr 8 SoH Hypotheekb pandbr 4 l ütr Hypotheekb dito 4 Oo T Ooat Hong bank aand KOSL Hypotbeekbank pandb A llauiA Equt bypotk pandb 4 Miiir L O Pr Lien cert 8 ViD Holl IJ Spoorw Mij aand 98 188 IIOV 90 891 1141 Aan het verslag betreffende de Gasfabriek over 1899 ontleenen wg nog het volgende Steenkolen De levering geschiedde krachtens het in Mei 1898 voor den tyd van drie jaren 1 Juli 1898 tot 30 Juni 1901 gesloten contract door den Heer Johan Eigeman te Dordrecht en wel tegen den prfls van 58 5 cent por H L voor Unser l itz koleB en van 66 cent per H L voor kolen uit de myn Mont Cénis alles franco voor den wal aan de fabriek Op 1 Januari was de voorraad in magazyn 1495 H L Gedurende het jaar werdenaangevoerd 6B078 Mij tot Eipl V St 8pr aand 10 I iS4 sasi 100 i i 97 Ked ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand A dito dito dito 1891 dito TAUl8poor l 1887 89 A Eobl 3 Zuid Ital Spwmij A H obl 8 OLFK Warichau Weenen aand Kini Gr Run 88 100 I 1141 iTii 8 los 74 104 87 S Directe Spoorwegverbindingen met UOUDA Zomerdleist 19U0 Aangevangen 1 Mei TUd van Greeiwick 64573 H L 63464 7 V 8 1 Hiervan werden vorbrnikt OODDA ROTTXBDAUtlm ram E 11 89 18 18 18 98 18 8 1 87 8 86 8 8 S 48 4 S9 4 4 88 16 7 88 7 48 7 86 8 81 8 88 9 18 8 19 9 88 9 67 f 8 40 I I r 8 60 I I 01 11 18 n t p m 6 87 4a 8 7 47 8 07 zoodat op 31 Dec de op rekening van bet dienstjaar 1899 geleverde hoeveelheid in de loodsen nog bedroeg 1109 H L De kolen voldeden goed en de levering van de verschillende partgen had optgd plaats Zuivering De toestellen bestemd voor de zuivering van het gas werkten alle zeer goed Zg gaven geene aanleiding tot opmerkingen waarvan byzondere melding dient te worden gemaakt Personeel Her personeel der fabriek onderging eenige wyziging De opzichter P N Labrgn die eene benoeming ontving als Directeur Boekhouder der Gasfabriek van de gemeente Wormerveer verkreeg op zgn verzoek eervol ontslag uit zgne betrekking met ingang van den Ie Juni 1899 In zyne plaats werd benoemd de KlerkUeteropnemer J Gouda Jr die opgevolgd werd door D L Wagenaar welke tot Ie klerk werd aangesteld op eene jaarwedde van f 400 De 2e Klerk tevens Meteropnemer J de Eek koos een anderen werkkring op de fabriek tengevolge waarvan zgne plaats openviel Deze werd weder vervuld door de benoeming van I Eozeveld tot 2en Klerk Meteropnemer op een jaarwedde van I 860 De fitters G A P Pel en D de Eonde verlieten de fabriek met ontslag als gevolg waarvan tot hulpfltters werden aangesteld J de Rek vroeger 2e Klerk Meteropnemer J 6 Kwakernaat vroeger fittershelper en ö Terlonw de eerstgenoemde tegen eene bezoldiging von 1 7 en de beide laatatge 1 1 10 1 17 1 88 8 7 9 08 9 88 9 40 AUmh 1 m la Uaaat ftttn bijWtaln Op tMhH ign Zondaf bandlK Diaiiag UBdugMka ratonrkUjattail nor da 8e kl Terkrygbaar tagan eakalea Tnaktprüa H HotUadHha Spoar l Bitrt a pptamaKt hawi a 631 180 810 108 108 91 11 100 1171 I17V 101 841 lOrrKKDlM SOtllA 9 4 Botterdanf B un Kotterdui D F Xotterdam M Oapella Vi av k rk Hoordreokt Botdi i lllaaa la a la Uaaaa altn Mala Haallatiaf op lui lagp ku abt gaiikoid wacrdaa A 7 06 80 07 7 88 41 I 8 1 8 84 X t t 10 88 7 81 7 49 8 84 8 04 1 00 9 89 10 08 10 84 11 81 11 4 19 10 5 44 11 8 1 0S Hollaadaaha apoer t Extra aopplameatbawija aaa ds Conpagaia dir Wagou Uu OOODA n£N H i A e fioa Toraa 18 8 17 8 41 8 07 9 18 10 00 10 19 10 911 88 18 18 18 88 18 8 1 8 8JI 8 48 4 19 4 0 8 88 8 8 ff 11 11 ff ff LIO ff ff 8 08 ff 88 9 08 I 11 88 ff ff 1 91 f ff 18 8 9 14 f ff ff 11 88 ff ff l l ff ff ff ff 8 87 r 9 08 9 19 9 87 9 48 10 88 10 48 11 41 18 08 18 48 18 1 40 8 80 8 4 16 4 46 88 UI 8 01 8 19 9 17 9 8 3 18 8 84 88 E 8 49 8 De Nouveauté s in CAPES en KKCiKXMWTULS zyn in ruime keuze voorbanden D SAMSOM 4 iHua 88 8 04 7 09 7 16 7 89 8 86 8 9 08 8 44 10 11 11 8 11 8 18 08 1 80 8 40 8 00 4 00 4 80 4 10 88 88 7 41 7 $ Vootboi S j 10 17 1 86 4 88 8 88 Za6tirm Zag 8 10 88 1 0 4 0 8 43 ZeTenk Ho 8 08 10 48 8 01 M 8 4 o o U U A A USTRRDAH Tlaa 8 19 8 U 8 83 9 88 10 8 10 9 18 08 1 83 8 46 8 88 4 O 48 16 8 48 9 1 i0 i9 10 8 10 11 07 lAm t W 8 01 8 68 9 10 10 11 09 18 48 19 7 9 l 9 4 1 4 7 S 8 44 9 8610 8 1 0811 47 11 00 AmitO 8 1 9 18 9 87 10 8 11 84 1 08 1 10 8 84 8 81 4 80 l O 9 8 10 0 11 18 18 08 IS li Ooudi 8 14 8 31 7 88 7 48 8 07 9 08 P 9 89 9 80 10 11 10 4 ll 18 08 18 84 8 18 8 09 8 87 4 17 4 47 18 4 7 0 09 i lS 8 4 I0 SS10 4 M HamoaUiMi allaoB la aa Uaaaa aik Malai Ol DA uralGH I ilaafana 10 14 10 9 18 00 18 87 8 l 8 18 4 88 6 68 81 710 S i 10 87 11 07 11 18 8 88 86 10 1 11 84 8 40 8 19 e U 7 88 ii 4S 11 01 10 49 11 47 11 88 1 09 8 118 8 41 04 8 80 7 00 7 S4 9 1 88 11 44 Burgerlijke Stand noordreclit ÖEBÜREN Maartja ouders P de Baren en A Bergshoeff VnatC J 7 1 9 189 18 9 81 U U 18 87 18 8 10 H 10 8 84 4 4i 8 81 7 09 10 84 9 1 Ami W 4 8 47 7 80 8 18 8 43 9 80 48 11 80 18 48 1 0 8 II 8 83 8 49 0 8 7 8 88 40 in OS u Ib 7 0 7 81 8 18 9 07 9 19 lO lS 10 8118 11 88 1 8 8 38 4 18 4 84 47 7 4 09 9 11 10 87 11 81 UtrMkt 18 8 81 7 47 8 1 8 80 10 10 10 8 11 88 18 08 l C 8 08 8 80 4 08 4 41 89 8 S3 7 00 7 8 9 00 9 35 10 0 10 48 Woinln 6 07 4i 8 09 9 87 10 88 ll 18 87 4 8S 7 84 9 18 11 07 Oads 88 8 8 8 17 10 41 l 8 488 994 Oinuk 48 8 08 7 4 80 9 14 10 4 11 18 11 18 1 8 18 K 40 H v SO IS 7J4 7 41 M 9 48 10 117 10 8 11 88 hebben onalgebroken pogingen aangevend om de aan het verk geblevenen tot aanslaiting te bewegen waarbq het niet immer langs den wettel jken weg toeging zoodat de militaire macht n le politie zich herhaaldelük moesten laten gelden Met de militaire bakkerijen en de hnlp nit de omgeving behoeyen de Uarseillanen voorloopig zich niet ongemst te maken over hnn dageIgksch brood er is ruimschoots genoeg 1 Het aantal stakers moet gestegen z jn tot 1800 DüITSCHLASD De barones Ton Ketteler de gemalin van wglen den gezant Tan Daitschland te Peking die Vrijdag 1 1 Peking heelt verlaten is eergisteren te Tientsin aangekomen vanwaar zjj eerst naai Amerika zal reizen tot een bezoek aan haar iamUie om daarna naar Daitschland te reizen waar zg in November verwacht wordt bij de moeder van haar man mevroBW Von Eetteler te Monster öeneraal veWmaarschalk Von Waldersee is eergisteren te Penang aangekomen waar hij door den vice consal en tal van anteritelten word ontvangen waarna hiJ tegen den avond zgn reis vervolgde Itiliï De pans heelt eergisteren bij goede gezondheid in de Sint Pieterskerk over 15 000 pelgrims den zegen nitgesproken Gebleken is dat de Italiaansche consul te NewYork Aranchi eigenlijk verantwoordeUk moet worden gesteld voor den moord op koning Humbert hij had in Juli de draden dar samenzwering in handen Keizer Wilhelm heeft bij de bevoegde autoriteit een onderzoek ingesteld naar den naam van den wisselwachter die by Pontedecimo een botsing heelt weten te voorkomen tnsschen het Duitsche troepentransport van 1600 man en een anderen trein BINNENLAND Bü do gister gehouden verkiezing voor een lid van de Tweede Kamer der StatenGe neraal in het kiesdistrict Meppel werd mr H SmeKige gekozen verklaard Er varen geen tegencandidaten De najaars examens in het Boekhouden de Handelcorrespondentie in de moderne talen en de Stenografie voor de praktqk van i den Nationalen Bond van Handels en Kantoorbedienden in Nederland zullen bij voldoende deelneming plaats hebben op 24 en 26 October a s des morgens te 9 nro Aanmelding tot uiterUk 10 October a B bg den Hoer W C de Uraatf 2e Jan Steenstraat 107 te Amsterdam In de werkplaatsen der Nederlandsche Centraal Spoorweg Maatschappt te Utrecht is dezer dagen een balonrijtuig gereed gekomen ontworpen on aldaar gebonwd door den heer J W Verloop ingenienrwerktnigkondige dier Maatschappij Ooiidt 8 8 7 11 MMrdrMkl door 7 18 Hieawerkak v 7 88 0 p U 7 86 Kottgnlui U 8 86 7 44 RotterdunD F fiotterdam B 8 84 9 08 8 09 7 88 4 48 4 68 01 11 8 17 Chiada 7 EiTeDk Hoero 7 8oatanuerZ g 7 Toorborg 7 Hm 7 8 84 7 48 8 18 80 8 86 6 48 8 08 Oonda Ovdew Waard Utrwkl 8 H 8 18 8 8 7 04 Dit rijtuig verdient bijzondere vermelding niet alleen om ziJn sobere pracht doch ook omdat alles streng in stijl is gestotfeerd en alles met uitzondering van de electrische installatie door Nederlandsche indnstrièelen is geleverd Het ameublement passende bij de betimmering is bekleed met fraai velours de öénes en bestaat uit een 8 tal fauteuils en twee tafeltjes Een Smyrna tapijt in zachte kleuren dekt den vloer Het geheel maakt een waarlijk vorsteljjken indruk Het tweede gedeelte van het rgtuig wit met goud afgezet is ingffricht als toileten waschkamer met de bgbehoorende menbelen Voor dienstpersoneel volgt daarachter nog anderhalve conpé en balkon aan de achterzgde Daar het in de bedoeling ligt dit rijtuig ter beschikking te honden van H M de Koningin Moeder wanneer H M verblgf hondt te Soestdijk was H M uitgenoodigd het rijtuig in oogenschouw te komen nemen aan welke uitnoudiging H M gisteren gevolg gaf op het station te Haam Het rgtuig was daartoe naar het station Baarn overgebracht Nadat H M zich omtrent alle bijzonderheden nauwkeurig had doen inlichten betuigde H M hare bijzondere ingenomenheid met de doelmatige inrichting en de fraaie afwerking van het rijtuig Gisteren vierde prof Beets zijn 86e verjaardag naar wg vernemen verschijnt binnenkort nog een bundel gedichten van zijne hand onder den titel Dennemiaalden bevattende als laatsten bundel de gedichten van 1892 1900 De uitgever Sgthoff geeft o a in 50 genummerde exemplaren op HoUandsch geschept papier een prachtuitgaaf voorzien van het laatste portret van den schrijver Als een bijzonderheid die zeker aan Beets s vereerders genoegen zal doen doelen wg meê dat elk dezer vijftig exemplaren een eigenhandig geschreven gedicht met handteekening bevatten zal De Begeering beeft haar plicht gedaan door nu de pest in een zoo belangrijke en betrekkelijk zoo naby gelegen stad als Glasgow haar intrede heeft gedaan maatregelen te verordenen om het gevaar van besmetting zooveel doeniyk te voorkomen H H M M de Koningin en de KoninginMoeder zullen Maandag 17 September a s te 1 uur 15 min stadstgd per Staatsspoorte sGravenhage aankomen In de vergadering van de Tweede Kamer a s Dinsdag te 3 uur te houden zal aan de orde zyn de opmaking eener nominatie voor het voorzitterschap en de trekking der afdeelingen In de jaariyksche vergadering van het Algemeen College van Toezicht op het beheer der goederen en fondsen van de Hervormde gemeente in Nederland zgn benoemd tot voorzitter voor het jaar 1901 de hoer mr B Ph baron van Versohuer te Arnhem tot vicevoorzitter de heer A J Calkoente Edam tot secretaris mr E van Loon te Groningen 10 68 11 08 11 18 11 80 U 89 10 18 11 60 18 84 18 4 10 18 11 16 11 86 10 08 9 68 7 48 8 89 9 18 9 47 10 18 10 88 10 81 10 48 10 49 Benoemd tot leden der commissie voor spoedvorderende zaken behalve de voorzitter en secrelaris de hoeren ds J C Verhoofl te Utrecht H J Calkoen te Edam en mr 1 Tjebbes te Leeuwarden UerlsibemesUDg vao tarwe Evenals we bg gerst gezien hebben kan men ook herfstbemesting toepassen bg wintertarwe Wel is gewoonlgk het land dat men met tarwe bezaait niet zoo oud in t stelsel toch zal een flinke gift kunstmest ook hier niet zonder resultaten blgven mits op de jnisto tyd en op de rechte wgze gegeven Daarom volgea hier eenige wenken Het is moeieiyk Hkgetallen te geven wat de hoeveelheiaS Baat daar dit van den grond en de mate an vruchtbaarheid afhangt Toch kannen we wel grenzen aangeven 400 800 K G kainiet 400 600 Thomasslakkenmeel 150 300 ChJIisalpetor Kainiet moet men beslist geven in t najaar zoo vroeg mogelgk Komt men tgd tekort dan neme men een vierde van de hoeveelheid aan chloor kalium of anders de helft aan Patentkali in plaats van kainiet Thomasslakkenmeel strooie men ook in t najaar uit geiyk met de kalibemeeting Beslist noodig is dit niet desnoods kan betslakkenmeel nog in den winter of het voorjaar als overbemesting gebruikt worden Omer echter het meeste resultaat van te zien is het wenscheiyk tin het najaar aan tewenden Chilisalpeter geve men voor deel in t najaar als de tarwe flink uit dengrond is Al zaait men wat laat toch moetmen dit doen wgl de kienplanten dan beter opgroeien en sterker worden tegen denwinter In bet voorjaar zaaie men hetresteerende als de planten aan den groei zgn of dau Vs on t als het nitstoelen geëindigdis deuk er aan nooit nitstrooien op natteplanten Volgt tarwe op een peulvrucht dan kan men met 150 K G Chili wel volstaan was de voorvrucht een halmgewa idan neme men wat meer B Gemengde Berichten Niet minder dan 8 rgks en gemeenteveldwachters verschenen te Spannum on Oosterlittens tot het instellen van een onderzoek omtrent afpersing en mishandeling van boeren te Edens en Been door eene schare polderjongens thans werkzaam aan het slatten van de Spaunnmer en Langedam Een dier polderjongens had verkeering met de meid van den eersten boer die was weggeloopen Eene schare polderjongens trok nn naar den boer en wist van hem geld los te krggen Toen dit zoo wel gelnkte trok jnen bg avond op een anderen boer los doch vond de boerderg gesloten Men riep boer je veulen zit in do sloot waarop de boer naar buiten kwam Hy werd aangepakt en in eene sloot geworpen De boerin werd daarop om geld aangesproken die dit gaf Daarna trok de troep weer af By het onderzoek dwong de sterke politiemacht ook respect af by de ruwe polderjongens die om één veldwachter al bitter weinig geven Wg vernemen dat do hoofddaders reeds gevonden zgn 9 48 8 8 4 0 1 8 08 10 80 19 4 18 8 I 8 04 M 8 84 i 45 3 48 ♦ ff t f 1 8 8 08 11 91 1 81 109 9 4 8 4 19 4 34 4 44 4 1 1 07 84 48 8 18 7 88 t lS 48 7 7 i l8 9 4810 9 1 10 1 Een ruim 70 jarig rentenier aan de Wilhelminastraat te Enschede is meestal s mor gens tegen vier uur op en maakt dan een wandeling in zgne op dat uur bg niïstek rustige bnnrt Ook een dezer dagen was dit het geval en al wandelende begaf hg zich op of naby het niet afgesloten erf van zgn overbuur waar alles nog in diepe rust scheen Op zgn pad vond hg een paar bontjes en raapte die op met de bedoeling die in zgn huis te gebruiken doch nauwelgks daarmee in de richting van zgn huis gaande voelde hg zich stevig vastgegrepen door zgn buurman en diens knecht die hem dwongen mee te gaan in hun werkplaats Daar gekomen ging de deur op slot zei men hem dat hg gestolen had en liet men hem niet eerder vrg dan nadat hy een schuldbekentenis van vyftig gulden aan zjn buurman had afgegeven Zoo vertelt de rentenier het geval Hoort men echter den buurman dan heelt het zich aldus toegedragen Deze vermiste den laatsten tyd al en toe ledige kisten enz van zgn erf had redenen om den rentenier te verdenken waakte daarom al nachten zoo ook den bewnsten morgen en zag toen den man op zyn erf hout wegnemen waarbg hy hem dus op heeterdaad betrapte De rentenier zou toen verzocht hebben geen ruchtbaarheid aan de zaak te geven en vyftig gulden bg wgze van schadevergoeding hebben aangeboden of wel een schuldbekentenis van dat bedrag Uit Amsterdam meldt men In het officieel politierapport lezen wg Iemand heeft aangifte gedaan dat hy gisterenmiddag schritteiyk aangezocht om bg een bewoner van de Herenstraat redacteur van de Oprechte Asmodée te komen aldaar drie personen vond die van hem f 100 of f 75 verlangden en dreigden by niet betaling hem in zgne woning te zullen bemoeiIgken en hem in e n schendblaadje te zullen signaleeren als iemand die slechte handelingen heeft gepleegd Men meldt omtrent de werkstaking aan de strookartonfabriok te Leeuwarden Sedert Woensdag is alles rustig De burgemeester heeft een nitnoodiging aan de ingezetenen laten aanplakken om zich zonder noodzaak niet op het stationsplein op te honden en alzoo het verkeer niét te belommeren daar zy anders zich blootstellen aan handelend optreden van de politie Volgens Het Vad is de coöperatieve wasch bleek en strgkinrichting van Eigen Hnlp te Loosduinen een middel machtig geworden waardoor het gobrnik van bytende bestanddeelen voortaan absoluut overbodig is Men had reeds lang daarnaar gezocht doch tot hiertoe mislukten allo proefnemingen Sedert kort zyn de pogingen met goeden uitslag bekroond De wasscherg van E H is de eenige die dit procédé bezit zoodat het gebmik van chloorkalk en andere bytende stoffen voortaan geheel achterwege kan biy Uit Kaapstad f chrgft iemand aan dr Hendrik Muller 8 14 8 17 8 88 9 14 10 09 10 18 10 40 11 47 8 81 i 10 80 f 41 X 10 81 r 8 iO 8 68 9 8S 10 80 10 46 8 46 ii ta 11 8 11 46 I 10 88 9 48 10 84 Jï ff ff 7 7 9 8 11 9 88 9 46 ff 8 8 ff 10 08 ff ff 7 88 8 90 8 48 9 47 10 09 I0 lf 11 01 8 89 8 89 8 48 7 08 9 8 10 18 10 88 10 48 1149 10 08 10 17 10 89 10 84 10 18 10 4 11 11 11 17 1S 41 n i8 Ik ben altgd geweest en biyf vol hoop op een eindelgken goeden uitslag van den oorlog Ood 3 tyd is niet de onze maar hy melden van f 5 ieder per week By de behandeling van de begrooting voor 1900 werd hot salaris van den Boekhouder met 1100 verhoogd en gebracht op f 1000 en zulks op grond van de uitbreiding zgner werkzaamheden Het aantal lantaarnopstekers werd als gevolg van het toegenomen aantal straatlantarens van 7 op 8 gebracht De lantarenopsteker J B Tygerman die wegens lichaamszwakte zgn ambt moest nederleggen werd vervangen door C Verheul terwgl tot achtsten lantaarnopsteker werd aangesteld J C Snaterse De aan de gasfabriek verbonden ambtenaren ontvingen het stellige verbod om hetzg voor eigen rekening hetzy als tusschenpersoon leveringen van gastoestellen te doen ten behoeve van particulieren in de Gemeente Ten slotte zy onder deze rubriek nog gemeld dat voorloopig by wyze van proef op de fabriek eene regeling van de rnsttgden is ingevoerd volgens welke ieder werkman gemiddeld om de veertien dagen een ganschen dag zooveel mogelgk den Zondag rust zal hebben üit het overzicht blgkt dat de exploitatie der fabriek ook dit jaar zeer gunstig is geweest Dank zg den lagen prg die in 1898 voor den aankoop van steenkolen bedongen werd behoefden de gasprgzen nog niet verhoogd te worden waardoor den gasverbruikers een aanzienlgk bedrag ten goedo kwam Waren de gebruikte steenkolen tegen den marktprgs ingeslagen zg zouden aan de fabriek 20 4 21 ets per H L meer gekost hebben zoodat voor de 63464 H L welke gebruikt zyn f 12 A 13000 meer zou zgn i uitgegeven dan werkelgk het geval is ge weest Was ook de voorraad cokes waarvan de prys met 10 ets werd verhoogd geheel tegen dezen hoogeren prijS verkocht de meerdere opbrengst zon slechts f 4948 op de 49487 H L h bben bedragen zoodat de gaaverbruikers door het behoud van een gasprgs van 6 on 4 ets gezegd knnnen worden over 1899 een voordeel te hebben genoten van ongeveer f 8000 De rekening van de Ontvangsten en Uitgaven over 1899 sluit met een nadeelig kassaldo van f 2025 77 veroorzaakt door het feit dat in verband met de inmiddels verhoogde metaalpryzen krachtens voordeelige loopende contracten voorraden fittings gzoren en compositiebnizen enz zgn aangekocht meer dan dadelijk noodig was tengevolge waarvan op 31 December jl aan fittings in magazgn eene hoeveelheid aanwezig was voor eene inkoopswaarde van f 2882 47 ten goede komende aan het dienstjaar 1900 Als nadere toelichting diene bet volgende Volgens de balans op 31 December 1898 was de schuld der fabriek aan de Gemeenteper resto groot f 114000 De schuld vermeerderde in 1899 met 32000 f 146000 In 1899 werd daarvan atgel 11000 zoodat de Gemeente op de balans van 31 December 1899 isgecrediteerd voor f 135000 Op de balans van 31 December 1898 werdverder als saldo winst gebracht een post van f 22576 16 Volgens de Winst en Veriiearekening is over 1899 eene winstgemaakt van 13872 75 Te zamen f 36448 92 Hiervan af te trekken de boven vermelde aflossing ad 11000 BU als saldo winst op debalaitFvoor 1899 f 25448 92 Rechtszaken Het Hoog Militair Gerechtshof deed Dinsdag o m uitspraak in de appélzaak van den marinier 2e klasse H Oerlemans oud 29 jaren geboren te Wouw die in eerste instantie door den zeekrggsraad aan boord van Hr Ms wachtschip te Willemsoord was schuldig verklaard aan 1 wederspannigheid welke den dood ten gevolge heelt en 2 mishandeling welke zwaar lichamelgk letsel tengevolge heeft en veroordeeld tot tien jaren gevangenisstraf met vervallenverklaring van den militairen stand Het Hol nam met den eersten rechter als bewezen aan daj genoemde marinier inden avond van 11 Juni jl 1 den agent van politie S Cupido toen deze hem wilde beletten het politiebureau aan het Westplein te Helder te verlaten waar hy ter zake van ongeregeldheden was binnengebracht m of naby de gang van dat politiebureau opzettelgk met een mes verschillende diepe steekwonden heeft toegebracht waarvan twee onder de oksels eene in het linkerboven been en eene in de linkerliesstreek bg welke laatste steekwond een groote slagader werd doorgesneden welke wonden zulk een snol en groot bloedverlies veroorzaakten dat genoemde agent van politie eenige minuten na ADVËRTRINTIEIN PRO DEO Derde Aankondiging By vonnis der Arrondissementa Rechtbank te Rotterdam d d 18 Juni 1900 zjjn 3ANDRINA vak HOUTEN zonder beroep wonende te Gouda en ADRIAAN de KROON wonende te Gouda doch verblgvende te Norg verklaard getchelOen eau fa el em bea met alle gevolgen daaraan bg de wet verbonden De Procureur van de verzoekster Mr It M SCHIM va nsK LOEFF Gouda Ondergeteekende deelt by deze het geachte publiek van Gouda en omstreken mede dat hy zgne STALHOUDERIJ keefi uilffebreia en in staat is alle verlangde orders nit t voeren Aanbevelend F GHRISTENSEN Telefoonnummer 85 Stolwykerslnis Tevens zyn de HH OOSTERLING Hoogstraat en PEETERS Wgdstraat bereid orders te telefoneeren EEiriSSEFOTTMTBEE Hen wordt verzocht op t HEIIK te l tt B OIT K T MaOIZIJH TAIC n IIAVKNSWAAY ZO K QORrNCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van mj WM I etn half ea een Ned oiu met vermelding T n Nomnier en Prgs voorzien van noyenstaami Merk volgen de Wet gudepo neerd Zich tot de uitvoeriufj van getierde orders aanbevelende 1 BREBB VART VI 1 Hieuw onovertroffen I 4 Prof Ur I iobars welbekend I B IZXVV KSACBT ILIXIB I Wk Allsen Mht rast Fsbnelumuk Idl tot voortdurende radicale en lekere genezing van alle r lla de meest hardnekkig xenutr Diekten vooral ontstaan door afdwaliogeo op jengdigon leeftgd Totnl genezing van elke zwakte tileeV zucht Benauwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagpjin slecht spyfcvertering Onvermogen Impotenz PoUutione enz Uitvoerige prospeofciiBBen I tyapor flescb fl 1 d 2 fl SV dubbele Joscb I fl CV CentraalD p t Matth d Vecte ZaltlHirarael Depots M CWban k Co üotterilam 1 Happel s Gratenhage I Halmmaus dg Jong J Csn llotterdam WoUf t Co Gouda n bii alle drogisten K CASSl ÏO TANÜAUTS Tarfmarktl85 Gouda Spreekuur van 10 tot 4 uur DINSDAGS en ZATERDAGS van O tot O uur koaleloome behandeling Op dit uur worden kunattandapparaten tegen verlaagd tarief verstrekt Pain Expeller dal rai 4i iidu £ S£U aak ladan Teitoöowaïrilaa M op het iahdakKark Juksr 14 88 7 e Oa l in ds ni aas t s uetfaakaa Te Imstarlsm W nlotli Oébu TiB T117U asi Baaders f St l nltb iltntiaii D rt jam weidt dit middel met Tetraaaand suooea ala 4joatmsnda inwttnnf SMl êw id tscan RkaaMaIMt AshtTntoudluM p n 5 I