Goudsche Courant, dinsdag 18 september 1900

JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teleftma ito S De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdag De priJ8 per drie maanden is 1 25 franco der post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CE STE TeMtosn Na Hl ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 ö regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters woi don berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tpt 1 xpM des n idd Ojenbare Vrijwillige Verkooping te GOUDA op Dinsdag 18 September 1900 BTOorm 10 nnr aan en bg de stallingen en koetshnizen van den Heer O J A de GOEIJ voorheen GIkhb BU M aan den Kleiweg te Qonda ten orerstaan van den Notaris J J A MONTIJN te öouda wegens ophelfing der Stalhoaderszaak van 12 uu lUUlUlUUll I f all 5 Berlinei Las lÊÊtm daners 3 Conpé s gn 1 Tronw Conpè zou mSlBim goed als nienw bekleed met roode zjde 2 Victoria s 2 Vigelanten 1 Break voor 8 personen 1 Omnibnsje met zomerkap 1 twaallpersoonsTentwagen 1 Tilbury 2 Lpkoetaen 1 Kinderlgkkoetfi 2 Ronwvigelanten 9 Mrretletlen diverse Tnigen Uereedschappen en Stalbondersbenoodigdbeden Koopen van i 10 en daar beneden è contant daarboven op 3 maanden crediet mits borgstellendo üredietposten dadelgk betalende 2 korting op de kosten Algennmmerd te bezichtigen des daags te voren en s morgens vö6r de verkooping Inlichtingen verstrekken de Eigenaar on Notaris MONTIJN voornoemd Gebroeders STEEUSMA Bloemisten GOUDA Salon Kamer en 4 K Grafdecoraties Coirkenies Jtnlinières Bouqnetten enz QRAF en F£ESTERANSEN Grpot voorraad KAMERPLANTEN üaiiloK en onderhoud na Tuinen 411een verkoop voor GOUDA en Omstreken Vèh tlfaECTJBN ClDBie Dood alle Inseetsn Door byvoeging van 40 deolen water verkrjjgt men een voor insecten doodend vocht Onschadelijk voor vruchten bloemen en planten V4 LUor t 0 50 h i 0 80 1 L I 1 0 i 6 L 1 7 TELEPH No lU ii rfhiV I TE HUUR AANGEBODEN tegen 1 October 1900 een pracMig Pakhuis D tl jM iwdi dit mld4d TBUMSd KMM Munrwl tons BluuuSjl it t T lo tt ë rija ta tei nf gelegen te Gouda aan den Tnrlslngel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 Dit dd T kat btakkuutk Aabi A lJ6 ï6o Mo 4 li d miSiiiiotluk o T imit 4u W motk flébu TM InrB BMdiOT l t g fc ttnbinii n Zenuw en Maaglijders wordt nit overtaiging als eeu wukelgke hslp in den nood het boek anbevoHa Nb ontvangst van adres per briefkaart wordt dt boekje franco par post toegezonden door BI OEFOBL 3 Boekh Zaltbommel LOTEN IN DE GOUÜSCHE P4ARDEiNLOTERIJ zijn a 40 Cl per lot verkrijgbaar bij A BUmKMAN Zn HÜOFDPBIJZEIN Eij tuigen met een entwee Paarden bespannen Paarden Rundvee enz a iCTi ywww u t ii II I Voor Maaglijders A AN allen die zich door het vatten van konde of overlading van de maag door het gebmik van slechte moeielijk te verteeren te warme of te konde spijzen of door onregelmatige levenswSzc oen maaglijden als Hiiaglintarrh maagkramp Maagkramp MaagpIJnen nweleHfke apijaeertering of vevalijmlng op den hals gehaald hebben zj hiermede een goed hniamiddel aanbevolen waarvan de voortreffelijke werkingen reeds sedert vele jaren bewezen zijn Het is iXuBsri llriofi soRQ Xruièanmjn TH Deze Kruidenwijn is nit voortreffelijke geneeskrachtig bevondene kruiden met goeden wijn gemaakt en versterkt de spijsverteerings organen van den menach zonder een laxeermiddel te zijn Kruidenwijn geneest storingen in de bloedvaten zuivert het bloed van bedorven ziekte veroorzakende stoffen en werkt bevorderend op de vorming van gezond bloed Door het op juisten tijd gebruiken van Kruidenwfln worden maagkwalen I meest reeds in t begin onderdrukt Men moet dus niet talmen er alzoo te doen Symptomen als hoofdpön oprispen zuur in de maag opzetting misselijkheid met braken die biJ chronische maagziekten des te heviger optreden worden dikwijls na eenige malen drinken genezen jr j en de onaangename gevolgen daarvan als V Ci Bl U ipiU benauwdheid koliekpijnen hartkloppingen slapeloosheid aambeien worden door KRUIDENWIJN dikwijls snel genezen KRUIDENWIJN heft verstopping op bevordert de spijsvertering en ver j w dert door een zacbten stoelgang onbrnikbare stoffen uit maag en darmen Schraal bleek uitzien bloedaimoede verval van krachten I zvin meestal de g rolgen van een slechte vertering onvoldoende bloed1 vorming en een ziekeljke toestand van de lever By gebrek aan eetlust evenals herhaalde hoofdpynen slapelooze nachten treedt een voordurend ziekelijke toestand in KRUIDENWIJN wekt de verzwakte levenskrachten op KRUIDENWIJN verhoogt den eetlust bevordert de spijsvertering prikkelt de stofwisseling bespoedigt de bloedvorming brengt de geprikkelde 1 zenuwen tot rust en schenkt den zieke nieuwen levenslust Talrijke attesten en dankbetuigingen bewijzen dit KRUIDENWIJN is te verkrijgen in flesschen A Fl 1 50 en 2 in de Apotheken van öonda Ondewater Schoonhoven BodeI graven Woerden Alfen Aarlanderveen Voorburg Leiden Rotterdam s öravenhage enz alsook in allo groote en kleine plaatsen van de I provincie Noord Holland en geheel Nederland in de Apotheken Voor namaak wordt gewaarschuwd I Hen verlanfje uiisluiund IV Huberl Uiiricii sche Kruidenwijn MiJn Kruidenwyn is geen geheimmiddel zjjn bestanddeelen zgn Malagawp 450 0 Wijngeest 100 0 Glycerine 100 0 Roode wijn 240 0 Atlas bessensap 150 0 Kersensap 320 0 Manna 30 0 venkel anjjs alantswortel Amerik krachtwortel gentiaanwortel kalmoeswortel 10 0 Deze bestanddeelen I worden vermengd Ghroote oorxa a c3 STALEN BALKEN H E OVIING Jr ROTTERÜAM Kantoor GELDERSCIIE RADE 31 33 Plan C Stapelplaatsen BI M i HAVKK O Z Feijenoord Levensverzekering laatscliappij DORDRECHT Goedgekeurd bg Kon besl van 10 Nov 1873 No 21 iMaatschappilUk K apllaal ƒ 2 00 0 000 gcW geplaatsi VERZEKERD BEDRAG 36 800 000 30 September 1899 RESERVE 6 196 000 Sluit AtiltK soorten van verzekeringen op levens en sterftekansen gegrond De Tarieven zjjn volgens de laatste sterftetftfels berekend Inlichtingen te bekomen voor Nederland aan het HOOFDBUREAU te Dordrecht en de BIJKANTOREN te Amsterdam en te Rotterdam bij den Hoofd en de Provinciale Inspecteurs en biJ de Agenten in alle plaatsen van Nederland BERICH T VAN INZET en LANDKRIJIEn op Randenburg te Reeuwijk op Zuidwijk te Boskoop op 12 SEPTEMBER j l geveild staan in bod als volgt Perc 1 WONING met 3 H 42 A 17 C WEILAND op f 6800 Perc 2 Een AKKER groot 12 A 49 C op 250 Perc 3 HOOILAND groot 97 A 69 C op 1800 verhoogd met 100 Perc 4 WEILAND groot 1 H 8 A 19 C op 2250 verhoogd met 250 Perc Perc WEILAND groot 51 A 87 C op 1300 HOOILAND groot 78 A 50 C op 2450 verhoogd met 150 Perc 7 WEILAND groot 1 H 4 A 60 C op 400a Perc 8 BERM groot 17 A 32 C op 10 De combinatie en afslag der perceelen heeft plaats op WOENSDAO 19 8EPTMMBtlU 1900 des morgens te 11 uren in het Koffiehuis van C BLONK te BeeuwIJk Nadere inlichtingen en notitiSn geeftNotaris 6 C FORTUIJN DROOGLEEVEKte Qoudii ten wiens kantore i erAooi i i jr worden aangenomen tegen genot van iOl der verhoogsommen i Een SÏTEL Eijwiel is onverraüdeliik een HTEHH en i ICilTÊjOOP Km It Op den weg zijn de Yankee Style Rijwielen het HX Êi l l i i l Kampioenschap van Nederland 1ste Prp by het verbeteren van het zes unr record lo7 K M verbeterd met 25 K M enz enz Falmkanl van RUWIELEJ bh MOTOIICÏCLKS B A JANSEN sBoscL Leverancier der Cambler ut mobleleii e a Agent voor GOUDA J C DE BOITBlt Vraag daar ook naar het klassieke merk THE SPARKB OOK M K A P U IKB ODDJS t SCHIEDAMMER GEUÉVEE Merlc I NIOHTCAP Verkrijgbaar byi M PEETERS Jz N B AU hewyi van eolitheiil ii p cachot en kurk tcedq toon CHIEDAM I lioQ van den naam dor Firma P HOPPE FEANSCEB ST00MVEE7EEIJ eteiiiisthe Wassolierij H OPPE HEIMER 19 Kruiskade Botterdam Gebrevetoord door Z M den Koning der Belgen HoofddepSt voor GOUDA de Hwr A VAN OS Az dpeoialiteit loor het toornen en verven van alle Ueeren en Dameagarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het toom n van plucnemanteU veeren bont enz Qordgnen tafelkleeden enz worden nur da nienwate en laat te methode geverfd Alle goederen hetijj gestoomd of gererW worden onachadelük voor de volgena ataal bewerkt I Gonda Druk van A BBINKHAN Zn Bultenlandscli Overziclit De Boeren hebben den spoorwegbrug bij Eaapmniden aan den Delagoapspoorweg vemield De Portugeescbe spoorwegautoriteiten weigeren goederen aan te nemen voor de verzending over de grenzen De Boeren vernielden verder de brng bg Krokodilpoort en staken 300 spoorwegwagens in brand Het garnizoen van Schweizerroneckfe ten Noordwesten van Bloemhof is sedert veertien dtgen door de Boeren omsingeld Het garnizoen is sterk verschanst en voldoende van lerensmiddelen voyzien Uit Vrpurg vertMkt een onzetcolonne De jongste proclamatie van lord Roberts die naar hij mededeelt door hem in het Engelsch en in het Hollandsch is verspreid luidt aldus De vroegere president Kruger is met Reitz en de archieven van de Z A Republiek de Portugeescbe grens overgetrokken en te Lorenzo Marques aangekomen met de bedoeling weldra naar Europa te vertrekken Hierdoor heeft Kruger formeel afstand gedaan van de positie die hü als president der Z A Republiek innam en dus zjjn ofücieele betrekking met Transvaal verbroken Deze daad van Krnger toont hoe hopeloos naar zijn meening de oorlog is die thans reeds bijna een jaar wordt gevoerd en ziJn verlaten van de zaak der Boeren moet het voor zijn medeburgers duidelijk maken dat het onnut voor hen is den strjjd nog langer voort te zetten Het is waarschijnlijk niet bekend aan de bewoners van Transvaal en de Oranje rivierkolonie dat ongeveer 15000 hunner medeburgera thans krijgsgevangenen Izijn en dat geen hunner zal worden in vrijheid gesteld voordat zü die thans de wapenen voeren zich onvoorwaardelijk hebben overgegeven De burgers moeten tevens thans bedenken dat ge n interventie ten hunnen behoeve komen kan van een der groote mogendheden en verder dat het Britsche rjjk besloten is het werk te voleindigen dat than reeds zooveel kostbare levens heelt geëischt en den oorlog die haar door de vroegere regeeringen van Transvaal en de Oranje Vrijstaat is verklaard en die slechts op één wijze kan eindigen tot een beslnit te brengen Indien nog eenige twijfel overblijft in de meening djor burgers over de bedoelingen van Hare Britsche Majesteit dan moet die thans verdreven zijn door de wjjze waarop het land geleidelp bezet wordt door H M FEVILLETOX u sik Kal het u zeggen sprak ik tonder voorwaarde dat ge Qiij uwe eer verpandt dat gij mij de volledige geschiedenis van die verBchrikkelijke misdaad zult verhalen en mijne vragen volledig en naar waarheid ruit beantwoorden Hij glimlachte droevig Gij vergeet müne positie Mr Vaughan als gij van eer spreekt Maar desnietkemin beloof ik u al wat ij vraagt 1 Ik vcrbaalde hem dus zoo kort zakelijk mogelijlc aX wat er gebeiud wat hij huiverde toen ik hem ÜB verschrikkdtjk visioen beschreef Spaar mij zeide hq ik weet alles Duizenden malen heb ik Iwt gezien ot gedroomd het zal mij nimmer verlaten M ar waarom tot mij te komen Gij gt dat Pauline herstellende is dan lou zij u alles wel hebben opgehelderd Ik Wilde h ar niet onderrragen alvorens ik u gesproken had Zij is wel wei r dezelfde maar ik ben eeft vreemdeling voor haar en indien uw antwoord niet is looals ik dit hoop en verwacht zullen wij elkaöder nooit weerzien Gij kunt alleen de waarheid spreken Luister ik verweet den moordenaar uwe medeplichtige de misdaad Evenmin als gij kon hij haar loochenen maar hij rechtvaudigde zich troepen en door het uitvaardigen van mjjne proclamaties van 24 Mei en 1 September waarbij de Oranje Vrijstaat en de Z A Republiek in naam van H M door mij worden geannexeerd Ik neem deze gelegenheid te baat om te doen opmerken dat behalve in het kleine gebied dat bezet is door het Boerenleger onder het persoonlijk bevel van commandantgeneraal Botha de oorlog onta trd is in ongeregeld en onverantwoordelijk uitgevoerde operaties in vele gevallen door onbeteer kenende groepjes monscben Ik zou mjjn plicht tegenover H M Regeering en tegenover H M leger in ZuidAfrika verzuimen wanneer ik niet elk middel te baat nam om aan deze onregelmatige wijze van oorlogvoeren spoedig een einde te maken De middelen die ik genoodzaakt ben toe te passen zjn dezulken die door de krijgsgebruiken ziJn voorgeschreven Zjj zijn noodlottig voor het land en brengen eindeloos lijden over de burgers en hunne gezinnen En hoe langer de guerilla duurt des te strenger moeten die middelen worden doorgevoerd In den te Balmoral gehouden ministerraad heeft de Koningin van Engeland een proclamatie geteekend waarbij het tegenwoordige parlement den 26en September wordt ontbonden Op dlon dag zal tevens het besluit worden afgekondigd waarbij het nieuwe parlement tegen 1 November wordt sroepen Veel nieuws nit China is er niet Men hoort nog niet van een verkregen eenstemmigheid tusschen de groote mogendheden ten aanzien der te volgen gedragslijn en dat twee hnnner een apartje hadden gemaakt om zich het grootste deel van den buit te verzekeren wordt ook alweer tegengesproken De correspondent van da Daily Mail te Berlijn beweert dat het bericht van den correspondent der Times te Peking als zonden Rusland en Dnitschland een overeenkomst hebben aangegaan tot verdeeling van China onwaar is Dnitschland heeft geen plannen met het Yangtsé dal De correspondent meent verder te weten dat Dnitschland voor geheel China de politiek van de open deur zal voorstaan En in de K81n Zt komt een ofScieus bericht uit Berljjn voor dat Dnitschland stellig geen plannen heeft op de Yangtsé vallei dat het samen wil werken met de andere mogendheden aan één plan en dat het bijeenbrengen eener oorlogsvloot en het aan land 0p welke wijze Zeg het mij spoedig riep hij Ik zweeg echter en vestigde rotjne oogen op hem om elke verandering in zyne trekken op te vangen om met enkel uit zijne woorden de waarheid te herkennen Hij bekende mij dat de jongeling op uw bevel gedood werd dat hij o God hoe kan ik het herhalen I de minnaar van Pauline waa die na haar onteerd te hebben weigerde zijn tout te herstellen De waarheid I Zeg mij de waarheid De laatste woorden schreeuwde ik zoo luid dat ik zelve er van ontstelde Mijne kalmte verliet my als ik aan den ellendeling dacht die met een spottenden glimlach Pauline s naam aan schande verbonden had Ceneri daarentegen werd kalmer toen h j de strekking mijner vraag begreep Hoe slecht de man ook mocht wezen zelfe bezoedeld met onschuldig bloed zou ik hem in mijne armen hebben kunnen sluiten toen ik in z ne verbaasde oogen de laagheid las van deze valsche beschuldii ing iDie jongeling de knaftp die door Macan s dolk doorlword werd was Pauline s broeder het kind myner zuster Anthony March HOOFDSTUK XIU Een verschrikkelijke bekentenis Nadat Ceneri deze ontzettende woorden gesproken had strekte hij zijne armen op de ruwe tafel uit en legde met een wanhopig gebaar zyn hoofii daarop ik zat als verbasterd en herhaalde werk zetten van troepen aan de Yangtsé alleen noodig was om de Dnitsche belangen te beschermen De Times verneemt uit Peking dat de Russische gezant Qiers den 4en aan ziJn ambtgenooten kennis gaf dat hjj van zijn regeering bevel ontvangen had Peking te verlaten met de Rnssisch Chineesche Bank maar eerst over eenigen tijd hü zal echter niet te Peking overwinteren Admiraal Aleijef bevindt zich te Peking waar hij slechts drie dagen blijft daar de Russische troepen te Peking zullen overwinteren De correspondent van de Times zegt dat het vertrek der Russische troepen indien het gevolgd werd door een ontruiming van Peking door alle andere troepen noodlottig zon zijn maar dat het op zichzelf een zegen is want de Russen zjjn algemeen gevreesd en gehaat en het bewind van do Russen il onverdragelijk voor vreemdelingen en Chineezen beide De wiJk van Peking door de Russen bezet is geheel verlaten de winkels ziJn er gesloten op straat ziet nen niemand wat treffend afsteekt bij de andere stadswijken onder internationaal beheer overal elders ziJn de winkels open en heeft de bevolking haar bedrijf hervat Vooral de Japansche wiJk onderscheidt zich hierin gunstig van de Russische D gezanten van alle mogendheden behalve Dnitschland hebben een bezoek ontvangen van prins Tsjing de Italiaansche gezant in de g6W de hal der voorvaderen welke de gezant bewoont ofschoon daar vroeger nooit een vreemdeling toegelaten is Tsjing schijnt den toestand nog niet te begrijpen want bjj verlangd dat het Chinoesche bewind over Peking hersteld zal worden en denkt dat de mogendheden genoegen zullen nemen met een schadeloosstelling Het verhoor van getuigen heeft aan het licht gebracht dat de Keizerin het plan had gevormd alle vreemdelingen te laten vermoorden wanne dezen voldaan hadden aan de uitnoodiging der regeering om onder Chineesch geleide naar Tientsin te gaan Daarna vatte de Keizerin het voornomen op de gezanten in het Tsoeng li jamen te lokken en te laten doeden en dat werd enkel verliinderd door den voorbarigen moord van v Ketteler Het edict van 2é Juni door de bondgenooten te Peking gevonden en waarin prijzen waren uitgeloofd voor de vreemdelingen die gevangen genomen zonden worden zegt ook dat de zendingsposten te Peking verwoest zjn zoodat de vreemdelingen daar nu geen schuilplaats meer over hebben de opperbe tuigelijk Pauline s broeder I Anthony March I Elk spoor van de helsche logen was op eenmaal uit mijn geeat verbannen maar de moord waarbij Ceneri betrokken was nanl nu nog vreeselijker afmetingen voor mij aan Deze was verschrikkelijker dan ik ooit had kunnen veronderstellen Het slachtofter een bloedverwant het kind van zjjn eigen zuster Ik gevoelde dat er niets kon worden aangevoerd om de misdaad te vergoelijken Al zou hij den moord ook niet gelast of beraamd hebben was hij er bij tegenwoordig geweest en tot voor korten tijd geleden op vriendschappelijken voet g khx lUiet den man die de daad bedreven ha L Tti 1f6 mij het medelijden niet verklaren dat l ili eiiiódi voor den ellendehng die daar voor j llUè onbeschrijfelijke verontwaardiging b ii b de redsn voor deze iy è te vragen maar nu of nooit moest ik mij elke opheldering omtrent deze zaak verschaffen Doch de vraag die mij op de lippen zweefde werd mij bespaard De balling hief zjjn hoofd op en keek mij met akelige oogen aan Gij deinst voor mij terug Geen wonder I toch ben ik niet zoo schuldig als gij denkt DeeI mij eerst alles mede de verontichuld eingen kunnen later komen ten minste wanneer die ooit voor zulk een misdaad kunnen gevonden worden Voor den moordenaar bestaan er geen Wat mij echter betreft God weet dat ik denjongelmg gaarne het leven had laten behouden Wel verzaakte en vergat hij zijn vaderland doch dit ver velhebber bedreigt allen met den dood di de vreemdelingen herbergen Deze proclamatie is op s Keizers last overal ta Peking aangeplakt Verspreide Bericiiten Fkakkbuk Het beioek aan de Tentoonstelling bijjft op gelijke hoogte Vrijdag waren er weer 316 381 bezoekers des avonds van zes tet tien betaalt men dan met vier tickets zjjn entree on Zaterdag waren er 237 763 terwijl het fraaie weder gisteren weder datzendtallen In den vroegen voormiddag reeds naar het enorme terrein heeft getrokken Terwjjl verluid dat de heer Lonbet een redevoering zal uitspreken op het burgemeestersbanket van de regeering heeft de president der Republiek aan het bureau van den nationalistiscben gemeenteraad van Parijs dat een audiëntie had aangevraagd kortweg doen antwoorden dat bjj geen gelegenheid had de hoeren te ontvangen wat gelijkstaat met de afwijzing van de tot hem gerichte uitnoodiging ter bijwoning van het banket der nationalisten Zaterdag is door den president der Republiek te Rambouillet ontvangen de Italiaansche missie welke gekomen was om hem aan te zeggen dat prins Victor Emmanuel tjjn vader koning Humbert op den troon van Italië was opgevolgd Met groote plechtigheid werden de hoeren der missie gehaald en gebracht Gistermiddag is het te Parijs bjj de inwijding van de coöperatieve socialistische bakkerij onder presidium van den Belgischen sociaaldemocratischen afgevaardigde Furnémont tot een incident gekomen Een roode vlag Werd ontplooid na afloop toen men in optocht wilde trekken naar de bakkerij i de rue de l Espérance Een commissaris van politie haalde de vlag weg de afgevaardigde Gérault Hichard kwam tusBchenbeidon en heroverde de vlag natuurlijk te midden van een behoorlp tnmnlt en het slot was dat de vlag als een tropoe werd ppgeborgen bjj een kolenhandelaar in de buurt Gistemamiddag is een trein komende van Orleans nabij het station Fours ingereden door een losse locomotief Een twintigtal mensehen werden gewond OOSTINHIJK HOSOABIJI Bjj de verkiezing van het bestuur van gaf ik hem Zijn vaderland Dat van lijn vader was Engelartd Dat zijner moeder was Italië antwoordde Ceneri toornig hij had ons bloed in zijn aderen Zijn oeder was eeh trouwe Italiaansche Zij zou fornk leven ja z l s haro eer voor Italië gegeVwi hebben l at doet niets ter zake Verbaal mrj de gansche geschiedenis Hij voldeed hieraan Om rechtvaardig te zijn jegens een gestraft man zal ik haar niet in zijn eigen woorden weergeven ja hij was misdadig geweest doch niet zoo uiterst bedorven als ik mij hem had voorgesteld Zijn grootste fout was dat in zake van vrijheid alle middelen geoorloofd alle misdrijven vergefelijk waren Wy Nederlanders behoeven slechts aan onzen tachtigjarigen strijd om onalhankelykbeid tegen Spanje te denken om te begrijpen wat vaderlandslietde in den g est van Ceneri beteekent I Hij en zijne zuster waren de kinderen van achtenswaardige lieden uit de midden klasse niet van adel zooals Ceneri mij verzekerde H had een degelijke opvoeding genoten en koos het beroep van geneesheer Zijne zuster van wie Pauline haar groot fortuin ertde leefde als een gewoon rtaliaansch mci e zelfs nog naargees tiger dan andere doordien s i naar het voorbeeld van haren broeder standvastig weigerde om aan eenige uitspanning deel te nftmen zoolang de witrokken Oostenrijkers in hot land waren ITordi xmrvolgJ