Goudsche Courant, vrijdag 5 oktober 1900

J o 8317 Vrijdag 5 October 1000 39ste Jaargang mimm coimot ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefonn Xe Hf A DVEUTENTIEN wOirden g eplaatet van 1 5 reg els a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worilen berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dea midd Telefoen n M De Jitg ave dezer Courantgreschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is 1 25 fa anco der post 1 70 Alzonderlijke Nommers VIJF CENTEN JAM ROND Korte Uroencndaal I 202 203 GOUDA UZEKWlttEN iEREEIISCIUPPEN HIJISIIOIJD AKTIKELEIV FORNUIZEN O Breukbanden mB Gel roodersSTEENSMA Bloemisten GOUDA Salon Kamer en Grafdecoraties CorbfJIIes Jardinieres Bonqnelte m QRAF e FEESTERANSEN Grooto voorraad KAMERPLANTEN ianleji en onderhoud van Tuinen Alleen verkoop voor ÖOUDA en Omstreken van JSaECIMS CIDBR Dood alle Insecten Door bijvoeging van 40 deelen water verkrijgt men een voor insecten doodend vocht Onschadelijk voor vruchten bloemen en planten Liter f 0 60 V L f 0 80 1 L f 1 50 6 L f 7 TELEPH No 114 E CASSITO TANDARTS Turfmarkt 185 Gouda Spreeknur van lO tot 4 unr DINSDAGS en ZATERDAGS van O tot to uur behandeling van minvermogenden Op dit uur worden knnsttandapparaten tegen verlaagd tarief verstrekt Geen Ëngelsch maar EcW BOEUEHBHOOD t cent de K O A SLEGT p AuXtu a NIEDWB HAVEN 28 aRAKOa MAO INS DU Frintenips NO UVEAUT ÉS WU Terioekon do Damei die ons geillu Ireerl modealbum voor bet Wlnter el oen noeb niet ontvangen hebben dit I wlUen aanvragen aan I JULESJkLUZOTaC rtftal Hetulve wordt dan omgaand jMtl franco toegetonden Beattllingen van af 25 tntnat rrtj v n alM koatsn aan huis mat B verhooglng üéfciiéiUllilniiloir II üemiiil 1 1 FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ IN cheniisclie Wasscherlj VA B 0P1 E IIË1MER 19 Kruiskaile Rotterdam Qebrevetecrd door Z M den Koning der Belgen Hootddepêt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het atoomen en verven van allo tïëerenen Dameagarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoom n v m oluche mantela veeren bont eua Gordflnen tafelkleeden en worden niiiir da nienwate en laatste methode geverfd Alle goederen betiü gestoomd of geverlil worden onschadelijk voor de geiondreid volgwa atul bewerït Indien m niet wilt hoesten gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borsthonig Extract mmh üit Ie Koninklijke Stoomtabiiek De Honing bloem van II 1 VAN SCHAIH Co l enllaaff Hollcv ciers Sc Co S Mellanthe i bot beste middel der wereld Co s Melianthe gouoost Kinkboest Co s Meliélntbe goneeet zoowel oud als jong ft Co S Melianthe mag in geen buisgezin ontbreken Co fl Melianthe staat voorUlurend onder Scbeikundig toezioht Co s Melianthe bolpt onherroopolijk CO S Melianthe is bekroond met Eoretliploraa s Co s Melianthe is bekroond mot Oroud ft Co S Melianthe is bekroond mot Zilver ft Co s Heiianthe i verijgbaar in flacons van 40 Ctê lOCit en fl by VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN SCHAIE 8CHAIK SCHAIK SCHAIE SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIE feCBAlK J Th TORKEN Bo toop B V WIJK OudetmlcT KUKOLKMAN Waddinxveeri fl ROLLMAN Bodegraven PINK8E Nimmrkerkad IJ tel W 1 TAK DAM Haattreeht A N VASZESSBN Schoonhoven Firma WOLFF Co Westhaven 198 Gmda D MIBBIBS Kleiweg E 100 Oouda E H VAH MILD Veerstal B 126 te Oouda A BÜUMAN Moordrêhl o o u 9 Kort overzicht onzer PrijBOOurant SHERRIES Pale en Gold Dry van af f 16 50 per 12 fless g ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 MADERA S droog en zoet 18 12 pg VERMOUTH lo Turin 1 50 flesch f b S V U O a BODEGA CHAMPAGNE 1 75 ij COGNACJ A f 1 75 f 2 26 f 2 75 f 3 25 f 8 75 en 6 r SCOTCH WHISKY 2 25 5 g Per Fl Per Ank 45 Fl I g i M LISTRAC f u 66 Nto f 27 75 s g IJ CHATEAU VALROSE 0 76 31 S St ESTEPHE 0 85 36 g St EMILION 1894 1 2 S PAUILLAC 1893 1 26 53 a S 2 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 § g o o u S SAUTERNE Z J 7 SS S O ZELTINGER Moezel 0 90 37 60 Z BOURGOGNE I IO B Z § De flesachen ziJn in de prjjzen begrepen en worden i 3 ets per stuk teruggenomen Bij elke hoeveelheid verkrijgbaar bij i De flrma T CRKBAJi Gouda Aiill§eptlsclie Taiidpoedci en Anfi§epllscli AloiMlIliicliiiir van E CASSDXO Tandarts te Oouda OVERAL VERKRIJGBAAR Agent voor Nederland G IJSSEL STIJN Blauwstraat Gouda LOTEN IN DE GOUÜSCHE PAARDEINLOTKRIJ zijn k 40 Cl per lot vei krijg baar bij A BUIITKMAIT Zn HOOFDPRIJZEN Eijtuigen met een entwee Paarden l espaiineii Paarden Rundvee enz Levensverzekering laatscliappij ftORDlVKCBT Goedgekeurd bi kon besl van 10 Nov 1873 No 21 Maatscljapp IUk K apitaal f 2 00 0 000 gehd gflaaisi VERZEKERD BEDRAG 36 800000 30 September 1899 RESERVE 6 196 000 Sluit Al liK soorten van verzekeringen op levens en sterftekansen gegrond De Tarieven zijn volgens de laatste sterftetafels berekend Inlichtingen te bekomen voor Nederland aan het HOOFDBUREAU te Dordrecht en de BIJKANTOREN te Amsterdam en te Rotterdam bvj den Hoofd en de Provinciale Inspecteurs en bü de Agenten in alle plaatsen van Nederi i l Zenuvv en ülaagriïjders wordt nit overtuiging als een werkelgke hulp in den nood het boek aanbevolen l Na ontvangst van adres per briefkaart s orétW d t boekje iranco per post toegezonden doot BLOKPOEL S Boekh Zaltbommel ItOPjk PDl K OUD 9 m SCHIEDAMMEB GEÏÏEVEE Merkt NIGHTCAP e D IKC OUD K Verkrijgbau bjji M PEETERS Jz N B A I1 bew ÏB ran echtheid U oaohet en kurk itoeds roo xiea ran den naam der Firnii P HOPPE Tlucrry fl Wondiïbalitm do gebeale wereld bekend en geroemil Onovortroifon middol tagon allo Borst L ODg LeierHaagziekten enz Inwendig oowol u s ook uitwendig in bijna 11e zioktogevallen met good gevolg nan to wenden pTlji p r flaCOH t 1 per post t I IS Thierry s Woadtnalf bozit een alsnog ongekends ganeeskracht en boilzamo werking Maakt meostal elke pijnlijke en govaarvolle operatie gebeel ovorbodig Met deze zalf werd een 14 aar oud voor ongen 8ll k irebonden beengezwel on onlanas een iSpa 28 jaar kankerlUden genezen Brengt gonesing en verzachting der pijnen bij wonden ontstekingen enz van allerlei aard Prijs per pot f 1 60 per post f I 6Ö Centraal Depot voor Nederland Apotlioker UEKHI StNDEttS Eokin 8 Amsterdam Wsar geendepflt ib beatelle men direct aan dieSchntzcnapotheks dea A THIEKRY in Pregrada bel Rohltach Oeaterreich Gelieve proapectu te ontbieden bij hot Centraal bepit Sandera rokin 8 Amsterdam j i m y Wie zeker zijn vu d Echte lükel CacaO te ootrangsn tMimen gestald n oa v l profiiemlogeii In den nandel gekomen onder ds num des uitvindws Dr Miohaalis Tamsrdigd op ds bwts maohines in het werddberotmds étsbbliaaeiMnt van Qebi £ Stgllp wrok i Emien ilsoha Bikel eacao Ib Tisrksntan bnsgsa De Sitail OsoMt h t mdk el okt ene aangaume geaaide diaakimc nlijkaoh gelnmik en t theelsfds na t ptsdo voor een ta ChoooUt Als geneeakracktige drank b j evel vsii diarrhee aleciits net water ibniiken Verkrügbau 1 de Tniwnisim B n Apotnakara aa V Ka I t 1 80 e 0 90 o ass OenanalvsrtageDwoaidifV Msr ttimland JuRut attenklidl Amsterdam Kalvetstrsat 108 Nlenw onoïcrtrofteu Frof Dr Liebera welbekend USOW SaA0SÏ II IZIB AUaea eeht metiFabriekaaerk tot voortdurende radicale en zekere genezing van alle zelfs de meest hardnekkige itenuwKiekten vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftpd Totale genezing van elke zwkkte Bleek ijoht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpijn slechte spysvertering Onvermogen Impoteni PoUutione enz Uitvoerige prospectussen rr spor fesoh fl 1 2 fl Si dubbd desol OentaX bepSt Matth v d VeRlo Mtbommel Dcoöls M Cléban k Oo Bottordam V Happol s Gravenhago I Ilalrnmans do Jong J Ozn Botlerdam Wcllf t Cft Oonda inbHaUe drogisten Zijt Gij Doof 77 üle gevallen tui DOOFH D of HAKOHOOHOHEIO lUn m SeHMlbiar door onie iiieuwti ultvindiBg behalve doMi welkt tloof itei oren liJ Ga mi In da ooren hautt ItmI op ReHclirijft Uw govalj oiidarïoekiDg an raad vrUi n kui licb met weinig oiikoBten i hala geneien H Dr BaUon n Anral Institute 98 La Siüle Are OUIOAOO JI I Goudft Drak yw A BRINKMAN A Zn Buiteoiaodscb Overzicht Heel veel leering is nit de tot dusver bekend geworden resultaten der verkiezingen in Engeland nog niet te trekken Eiken dag tot 15 Oct toe hebben in verschillende districten verkiezingen plaats in een paar dagen kan de kans voor de beide partyen geheel omkeeren al is de waarschijnlijkheid daarop niet groot Dat de liberalen een meerderheid zouden krijgen is niet te verwachten ziJ zouden dan minstens 65 zetels moeten winnen wat door iedereen vrij wol onmogelijk wordt geacht Toen het Parlement van 1895 bijeenkwam hadden de conservatieven daarin een meerderheid v an 152 stemmen Die meerderheid is in S loop der jaren door aanvullingsverkiezingen ingekrompen tot 128 stemmen De liberalen zullen het reeds een overwinning achten zoo zij thans in staat ziJn die meerderheid al is hetslechts enkele stemmen te verkleinen Dat zou in verband met de uitgebrachte stemmen in de dissricten reeds oen feitelijke veroordeeling zijn van Chamberlain s staatkunde Maar op dit oogenblik is er nog geen kiJk op den uitslag Het blj kt dat de liberalen in zeven districten een zetel gewonnen hebben doch in zes districten een zetel verloren zoodat ziJ éée stem vooouit gegaan z n Maar dat zegt weinig waar 178 ministerieelen gekozen zijn tegenover 54 oppositie mannen Tot de reeds gekozenen behooren sir Mathew White Ridley minister van binnenlandsche zaken en de eerste lord der schatkist Arthur James Balfour Te Oldham is naast een liberaal gekozen de heer Winston Churchill de bekende oorlogscorrespondent van de Morning Post die bü een aanval op een gepantserden trein bü Estcourt door de Boeren gevangen genomen werd en later in vrouwenkleeding uit Pretoria naar Lorenzo Marqnez gevlucht is Dit wordt door de Jingo bladsn nu eens een echte Khakiver kiezing genoemd Er is veel over het Engelsche leger geklaagd maar tot heden vond men slechts de klachten in enkele organen van de radicalen nu begint echter de groote Times ook mee te doen In een artikel aan dat onderwerp gewüd zegd het blad dat de terugzending van de Canadeezen en van de vrüwilligers van de City het begin toekent van de ontwrichting vap het Engelsche le er in ZuidAfrika Dit leger is sedert eenigen tgd om verschillende redenen een vrg ongelgkslach FEVILLETOX 6o Priscilla zeide ik op ernstigen toon i ik vertrek met den omnibus van heden avond Ik zal u wel van Londen uit schrijven Ik was dus meer dan gewioken De goede oude liel wierp zich luid weenend aan mijne voeten lO Master Gilbert ga niet heen neen ga niet weg sir Wat moet er van die arme jonge lady van miss Pauline worden Zij bemint tot zelfs den grond dien gij betreedt Ik had wèl verwijten locb geenszins een zoodanige ontboezeming verwacht Ik legde mijn hand op haren schouder Mftar Priscilla i Miss Pauline Mrs Vaughan mijne vrouw gaat met mij mede Thans begon Priscilla nog luider te weenen doch stortte lij vreugdetranen Tien dagen later stond Pauline naast het graf van haren broeder Volgens haar uUdrukkelïjken wil bezocht rij het alleen Ik wachtte voor het hek der begraafplaats tot zij weder bij mij kwam Haar gelaat was zeer bleek en hare oogen stonden vol tranen doch toen zij mijn angstig ge laat opmerkte glimlachte zij terstond Gilbert mijn echtgenoot zeide zij ik heb geweend doch thans lach ik weder Het verleden il voorbij Moge émnHk daiiternis overtroffen tige organisatie geworden die ten eenonmale verschilt van het ideaal van een leger te velde De reservisten van het leger en van de militie en de vrijwilligers zullen ongetwijfeld eveneens spo ig teruggeroepen worden en zij zullen de geregelde bataljons achterlaten in een toestand van uitgeperste citroenen gegeel ongeschikt voor het werk van den oorlog Indien men daar geen maat regelen tegen neemt zal men binnenkort zonder een leger ziJn dat geschikt is om op te trekken l3e voordeelen die de Engelschen in den laatsten tp hebben kunnen behalen moet hen niet verblinden ten aanzien van het feit dat de Engelsche troepen in ZuidAfrika op het oogenblik zoo gesplitst en onderverdeeld zoo ongeljjkslachtig zjjn dat er eerst een ernstige reorganisatie noodig zal wezen om hen elders te kunnen gebruiken De nieuwe opperbevelhebber zal volgens de Times bij het groote werk der legerorganisatie waarschijnlijk worden bijgestaan door Kitchener Van den aftredenden opperbevelhebber Wolseley eens de groote Engelsche militair spreekt de Times geen woord De Daily News maakt de onnoozele opmerking dat Wolseley toch het materiaal heeft gevormd waarmee Roberts overwon Alles goed en wel maar wanneer de Boeren meer tucht hadden gekend zon hot Engelsche leger waarschijnlük nog de Vaal niet over zijn De wjze waarop lord Roberts het publiek over den toestand in de Republieken inlicht heeft tengevolge gehad dat een hoogst merkwaardige gebeurtenis die op 20 September te Lindley in den Vrijstaat plaats greep tot nu voor het pnbliek verborgen bleef Op dien datum hadden Vrijstaatsche troepen Lindley weer bezet en toeq generaal De Wet op de naburige heuvels lagerde benoemden de inwoners op zjn bevel een landdrost en heschen de Vrijstaatsche vlag terwijl de vrouwen het volkslied zongen Generaal Hunter trok daarop met een groote troepenmacht naar de stad en dwong De Wet met zjjn kommando s in de richting van Heilbron weg te trekken maar hj moest den landdrost die door den convooi nemer was aangesteld in zjjn waardigheid laten daar dit de beste manier was ora orde en rast te verzekeren Teekenend is dit geval zeker om de onmacht aan te duiden van de Engelschen in het door hen veroverde land De troepen van Rnndle hebben intusschen in don gepaciflceerden Vrijstaat rust noch duur en evenzoo is het met de kolonne van generaal Hart in de streek tusschen Krn worden door de helderheid van het tegenwoordige en beloften der toekomst Moge de lietde die ik mijn eenigen broeder heb toegedragen worden opgelost in de oneindig grootere liefde die ik mijnen echtgenoot schenk Laat ons den donkeren schaduwen den rug toekeeren en ons leven be ginnen Behoef ik u nog meer te verhalen Nogslechts één zaak Verscheiden jaren later bevond ik mij te Parijs De groote oorlog was geëindigd De sporen van den strijd tusschen de beide volken waren bijna verdwenen maar die der Commune waren wijd en rijd waar te nemen De Tuilerien staarden met verbrijzelde venster s droevig op de Place de la Concorde waar de standbeelden der schoone verloren gewebten stonden De Vend6me zuil lag ter aarde geworpen De schoone stad was geblakerd door de brandstichtende toortseo harcr eigen zonen doch de vlammen waren voor een poos gebluscht en er waa bloedige wraak genomen Een jong officier een mijner vrienden nam my mede om een miliuire gevangenis te bezichtigen Wij liepen te spreken en te rooken op de binnenplaats toen ons een kleine troep soldaten voorbij marcheerde Zij begeleidden drie mannen die tusschen hen in Hepen met geboeide handen en de hoofden op de borst gebogen Wat zijn dat vroeg ik Zwarte Communisten iWaar brengt men hen heen De Franschman trok zijn schouders op Waar gersdorp en Potchefstroom Het verzet is nog lang niet nit De plunderende benden maken het den Engelschen voortdurend lastig op verschillende punten van de Zaid Urikaansche Republiek en van den Vrüstaat ja de Boeren zju zoo vermetel dat ze zich van bet uoodige gaan voorzien te Wepener Ongeveer 70 hunner zün den 27en Sept die stad binnengereden en hebben daar tuigen en kloederen den Rooineks afhandig gemaakt Daarop zün ze in zuidelüke richting afgetrokken I Ia het niet begrijpelük dat Williams in de jMommg Leader vraagt hoe het mogelijk is dat de Boeren nog zoo wat over den geheelen Vrüstaat verspreid zün en in staat om hun tegenwoordigheid van tjd tot tgd ook te doen gevoelen in de districten ten westen van Pretoria Blykt daaruit niet dat het einde er cog niet is en dat de Boeren nog even vast als ooit zgn besloten om tot het einde te streden P Niet meer dan 14 000 Boeren verschaffen op deze wjze bezigheid aan meer dan 200 000 Britsche soldaten en toch vertelt lord Roberts dag aan dag dat de vgand gebrek heeft aan krnidenierswaren aan ammunitie eu aan nog voel meer Hun kudden worden in groeten getale buitgemaakt maar ze schünen nog altijd niet te verhongeren en het zou ons niet verwonderen zegt Williams als zo no overvloed van voorraden hadden verborgen op plaatsen die slechts aan een paar aanvoerders bekend zün Volgens de offlcieele telegrammen moesten ze al lang den hongerdood zgn gestorven I De eenige berichten van krügsbcdrüven komen in den Cliineeschen oorlog die echter vooral geen oorlog mag heeten van Russische züde Een eskadron Kozakken van Argoen is in het laatst van September in een pas van het Ctiarbalingebergte slaags geraakt met 2500 Chineezen Deze sloegen op de vlucht na zware verliezen te hebben geleden en zes vaandels zes kanonnen en proviand in handen der Russcben te hebben gelaten die geen noemenswaardige verliezen leden In verschillenden vorm komen weer berichten opduiken dat de Keizer werkelük met gestrengheid tegen prins Toean en consorten is opgetreden Het blült evenwel een puzzle om na te gaan in hoever de verschillende tegenspraken te rümen zjn met al deze verzekeringen zij allen heen moesten om gelusitleerd te worden Toen zij langs mij gingen keek ik vol deernis naar de ongefïiycigen Eén hunner hiel het hoofd üp en staarde mij aan Het was Macari Wel schrok ik toen zijne oogen de mijne ontmoetten ik schaam mij echter geenszins te zeggen dat er geen gevoel van medelijden voor zijn persoon bij mij opkwam Eindelijk had Gods rechtvaardige strat hem dan bereikt Hij herkende mij en wellicht dacht hij dat ik hierheen gekomen was om de vergelding te zien Er kwam een trek van onverzoenhjken haat over zijn gelaat hij bleef staan en vloekte my De wacht duwde hem voorwaarts en de troep sloeg een hoek van het gebouw om ïZuUen wij het einde er van gaan zien vroeg rayn vriend op onverschilligen toon Neen ik dank u Maar wij hoorden het Na verloop van tien minuten klonk er een salvo van geweerschoten en wist ik dat de laatste en meest schuldige der moordenaars van Anthony March zijn straf had ondergaan I Ik herinnerde mij mijne Iwlofte aan Cenerï Het gelukte mij met zeer veel moeite een bericht te verzenden dat hem naar ik mocht verwachten zoude bereiken Zes maa den later ontving ik een met poststempels overdekten brief waarin mij werd bericht dat de gevangene aan wien ik geschreven had twee jaren na zijne aankomst m de mijnen gestorven was Dns mocht ook de min der schuldige niet de voldoening smaken van te weten dat bij die hem verraden had óók als rsprcidt IJoi ichten Frankrijk De Tentoonstelling is Maandag bezocht door 228 677 personen terwül uit eon opgave van de rentoonstellingsadministratie blgkt dat sinds de opening tot Zondag 1 1 de expositie bezocht is door 28 950 211 betalende personen en 9 409 667 gratis bozoekers te zamen 38 359 878 terwül er 33 804 650 tickets zün ingekomen Men berekent dat in de zes en dertig dagen n4 Zondag tüdens welke de Tentoonstelling nog geopend blgft het totaal der entrees nog zal stügen tot 45 raillioen heel wel mogeiyk in verband met het feit dat de Parüzenaars die gedurende de warme dagen de hoofdstad ontvlucht zgn allengs zün teruggekeerd en zü zich voegen bü den immer aanhondenden stroom bezoekers uit den vreemde De tickets willen ondertnsschen maarniet meer rüzen Maandag gingen ze zelfs weg voor 35 centimes per paar dus nog minder dan twintig centimes per stak Het biykt dat de Araerikaansche commissaris voor de Tentoonstelling de heer Ferdinand Peck reeds v66r de opening meer dan 600 000 dollars had uitgegeven aan salarissen en reiskosten of juister 608 283 37 dollars voor een deel toeteechrüvenaan s mans bedenkelüke royaliteit tegenover de aan hem ongeschikte beambten wat de dubbeltjes der Amerikaanschc regeering aanging Beloib Dinsdag zjn te München prins Albert de Belgische troonopvolger en hertogin Elizabeth een dochter van hertog Karel Theodoor in Beieren getrouwd eert voor den burgerlÜken stand door minister von Crailsheim daarna in de Allerheiligenhofkerk door den aartsbisschop van München DUITSOULAIID Te MUnchen is eergisteren eerst bnrgerlük daarna kerkeljk voltrokken het hnwelgk tusschen prins Albert van België den vermocdelüken troonopvolger en hertogin Elisabeth van Beieren Do koning van België de prinsregent de koning van Roemenië en de gravin van Vlaanderen geleidden de jongelui waarna er een huldiging plaats vond in de Troonzaal Later vond er een familiebanket plaats in bet paleis van hertog Karel Theodoor waarbü de prins regent een heildronk instelde op koning Leopold ed deze laatste op den prins regent en het Ijonge echtpaar Na afloop van deze plechtige eetpartü vertrokken de prins en zyn gemalin offer vali Godes wraak gevallen was Mijn geschiedenis ia verhaald Mijn leven en dat van Pauline begon toen wij van die begraafplaats terugkeerden en besloten om het verleden te verlieten Sedert dien dag was ons lijden en verblijden gelijk aan dat ran duizenden Terwijl ik dit schrijf in mijn vreedzaam landhuis gezegend met vrouw en kinderen vraag ik mij af of ik wel ooit die blinde kan zijn gewecit die deze vreeselijke geluiden gehoord en daarna dat verschrikkelijke visioen gC iien heb Kan ik het geweest zijn die van het eene einde van Europa naar het andere snelde om een twijfel op te lossen bij welker herdenking ik thans nog van schaiamte bloos Kan het Pauhn geweest zijn wier veratandige oogen thans van liefde getuigen doch wier geest gedurende verscheiden jaren in de kluisters der vergetelheid geboeid was wja het moet zoo zijn want zij heeft elk wQord dat ik terneder schreef gelezen en terwijl wij deze laatste bladzijde voor de pers in gereedheid brengen slaat zij haren arm om mijn hals en icgt terwijl zij er op aandringt dat ik hare woorden hier zal vermelden Te veel k te veel van mij mijn echtgenoot Niet genoeg van hetgeen gij deed en altijd voor mij gedaan hebi En hiermede het eeuwig verschil m gevoelen dat ooit tusschen ons boiden bestaan heeft is dit verhaal ten einde