Goudsche Courant, dinsdag 16 oktober 1900

Ulrt di S iorwesverblndlns en met GOUDA WInterdlenst 1900 AansievangeD I October TUd un Jreenwicli l 1 t i l BfJUD ROTT RDAMïi vet Qojdm 6 6 7 11 7 86 8 81 S 88 9 88 9 24 9 88 67 10 86 11 02 11 29 12 18 18 68 1 27 2 18 3 80 3 48 4 38 4 64 6 2 1 18 XoordiucM door 7 18 S 40 11 09 1 S Ol SieawerVerk 7 88 8 60 i 11 19 1 10 5 11 0 I U 7 86 8 67 = U 1 17 6 18 Sotterdsm M 86 7 44 9 C 9 89 9 46 10 18 10 18 11 86 11 60 18 84 l SS 2 39 3 14 03 6 27 6 4 9 39 KotterdamD P 8 09 8 64 U U 1 S8 10 Boltsrdam B i 9 08 10 08 11 86 06 5 20 a d Ï 17 J 28 7 44 8 14 8 17 3 83 9 14 10 09 10 11 10 40 ll ïe 4 J ilO lO r 8 81 10 80 V 4I J 110 87 7 47 8 07 8 SO 8 J 9 SS lO SO 10 46 11 01 11 17 7 48 8 46 1 11 31 7 5 11 48 AUmii U o S Uum Extra bylMtilaa y Op du traioea i n Z ma g UatDdtg ea Oiudag aduguhe ratoarbilietUn Toor la Se kl rarlnggbur tegen enkelen fnohtprtji J HoUaadaelie Spoor L Bitrt npptetiient bBw i 1 Alltex Oinadof d B KOTTÏEDAM SdUDA Tiee TeiM Sotterdam Beurs 4E 7 68 9 10 1 30 1 43 Rotterdam D F 66 9 48 r Mi 1 64 Itotlerdim U 4 41 6 80 07 7 18 7 48 8 8 9 18 47 10 18 11 81 11 46 11 10 38 2 14 1 46 3 46 4 03 4 34 0 pi ll 4 68 1 41 j f lO iS 48 4 44 Hieuweik rk 6 01 6 61 10 83 I 3 4 S1 Sloordreeht 6 118 04 t i 10 48 03 5 1 9oud 6 17 10 8 88 7 8 8 04 8 31 9 00 9 39 10 08 10 19 10 49 11 68 IJ O U 81 1 09 J 09 8 86 i i 4 t ï4 6 07 B i 4 89 8 1 8 12 10 88 4 47 f 6 41 27 9 46 10 81 6 86 04 1 29 7 05 7 6J8 2I 9 S 5 SI 9 48 8 48 9 63 S 61 10 08 6 18 6 41 8 24 7 02 7 2 i lO i 42 9 47 10 09 d Allee Ie ex 2a klaaae eitri betxles e TunlUtiel op den loop bx xiet galakaol woriex H BoUxxlaohe apoor t Iitra aoppliixextliaiiüa tax de Coxipagxi dar Wagoxa Lita X JOODA ORNHaAO viae veraa Qoudx 7 1 8 S7 8 41 9 11 9 81 10 00 10 1 10 69 11 81 18 1 18 88 18 68 1 68 2 21 8 46 4 19 4 60 6 26 5 49 ZeTenh Moaio 7 88 8 68 11 11 1 10 8 08 SoetermaerZeg 7 311 08 11 88 1 81 118 Voorburg 7 68 9 14 11 88 l 6 6 87 Hags 7 68 9 08 9 19 9 38 9 43 10 18 10 46 11 41 18 03 11 46 18 66 1 40 8 10 1 48 4 16 4 4 6 81 6 66 16 d L 8 1 7 29 8 01 8 S9 9 17 9 83 9 56 10 18 10 43 U M a 18 10 08 8 84 io 10 17 s 88 E 10 2 14 7 67 8 48 8 i i 4 1 M 10 34 10 11 11 U S Lemmers uit Beek by Maastricht do eerw pater D Lee ens uit Bemmelen en de oerw pater H van den Meerendonk uit Boxtel Verder vernemen wy dat 15 andere missionarissen uit hetzelfde Vicariaat van Znid westMongolië die sedert lang omsingeld waren door de bemoeiingen van Li hoengtsjang ziJn ontzet en thans beschermd worden Helaas wat is er geworden van die christen dorpjes met zooveel opoffering on arbeid gesticht STADSNIEUWS GOUDA 17 October 1900 VERGADERING van den GEMEENTERAAD op Vrijdag don 19en October 1900 des namiddags ten 14 ure A in de orde 1 De benoeming van a een lid der Commissie van bystand in het beheer der gemeentewerken drie leden en drie plaatsvervangende leden in het stembureau voor de verkiezing van een lid patroon der Kamer van Arbeid voor de bouwbedryven twee leden in het stembureau voor de verkiezing van leden der Kamer van Koophandel en fabrieken drie onderwijzers eu eene onderwijzeres aan openbare lagerercholen Ing St No 89 een assistent in het hand en vakteekenen aan de Avondschool voor Ambachtslieden t St No 90 een concierge bode der Stads Muziekschool Ing St No 88 De begroütingen voor het jaar 1901 van de gesubsidieerde Instellingen van Weldadigheid De begrootingen voor het jaar 1901 van de Volksgaai keuken en het Hoffman s Geslicht Het voorstel tot vaststelling van een nieuwen legger der we jen en voetpaden Ing St No 83a Het voorstel tot beschikbaarslelling van gelden in het belang der gezondheidspolitie Ing St No 84 Het voorstel tot wyziging der Gemeentebegrooting dienst 1900 Ing St No 87 De reclames tegen aanslagen in de plaatselijke directe belasting naar het inkomen van het primitief kohier voor 1900 1 d f Tot afgevaardigden ter algemeene vergadering te Utrecht op 27 October van de vereeuiging Volksweerbaarheid zyn gekozen de bh H Zeeman en H A C Brinkman Leden van Volksweerbaarheid hebben mede toegang tot de algemeene vergadering op vertoon van bewys van lidmaatschap kwitantie Bü redelyken aanvoer van vaarkoeien schotten met de kalf vet vee eu graskalveren was de handel in alle soorten traag door de hooge vraagprijzen vandeverkoopers Door de Commissie voor de Verloting van de Holl Mnatscgappü van Landbouw Afdeeling Gouda werden 50 stuks vee aangekocht Gisteren middag is ten raadbnize te Rotterdam aanbesteed het bonwen van een gymnastiekschoo aan de Schoutenstraat aldaar Ingeschreven werd o a door D T Blanken te Bergambacht f 24 357 W Bokhoven alhier f 25 853 W A Verbrnggen te Waddinxveen f 26 280 G H Kuilenburg te Schoonhoven f 26 750 NiEDWEKKEKK a d IJSEL 15 Oct De diaconieën der Ned Herv en der Geref Kerk werden verblyd met een gift van f 600 en f 400 haar geschonken door de familie van wijlen mevr de wed L van L nge onlangs alhier overleden Voor de betrekking van onderwijzeres aan de eerste openbare school alhier hebben zich aangemeld 41 sollicitanten en wel 25 uit Zuid Holland uit Zeeland en Friesland elk 4 uit Overijsel 3 uit Noord Holland 2 eu uit utrecht Noord Brabant on Drente elk één Rechtszaken Door de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam werden gisteren o a de volgende vonnissen gewezen A P K 23 jaar en A K 20 jaar landbouwerszoons te Nienwerkerk a d IJsel beklaagd van diefstal van eendeh worden vrijgesproken Het waren oude bekenden der politie en justitie reeds vroeger by recidive veroordeeld resp tot 8 maanden en 2 jaar gevangenisstraf en als we ons niet bedriegen de vorige week door een der gerechtshoven tot 3 jaar gevangenisstraf Maar hoewel ze reeds zooveel achter den rug hadden waren ze beiden nog jong de eerste J S 22 jaar koopman in Den Haag de tweede D S 24 jaar los werkman te Rotterdam Ze stonden thans terecht mot naast elkander maar van elkaar door een veldwachter gescheiden wegens inbraak in S 8 04 7 02 7 16 7 8 8 8S 8 66 9 03 9 44 10 11 11 16 11 86 1I 0 1 30 8 40 1 67 4 00 4 16 4 87 6 22 8 22 7 0T 7 41 7 66 8 18 9 61 10 30 SI 10 17 l S 4 48 8 28 9 67 61 08 10 48 2 01 6 1 I n 64 10 22 14 Hl 7 18 7 4 8 07 9 0S tl9S0 10 11 10 R4 11 S 11 08 12 84 1 11 8 09 8 24 4 7 1 48 6 11 S 4 7 OS 7 S1 8 09 8 88 8 48 10 33 10 69 den leap kax alet gtrekaxd orden Harmonilotraix alleen Ie ea 8e klaaae extra Wxleo X Uekalaa eea biljet la kl eex aopplemaxt baw x o O IJ I A A H S r E K O A M Jrioa verM Uourla 8 19 8 11 8 SS 9 38 10 10 10 59 18 08 1 10 8 3S 3 86 t 07 4 43 6 19 5 88 8 43 9 51 O iU 1i 37 11 00 Am t W 8 01 8 68 9 i 10 10 11 04 12 48 12 67 1 67 S 26 4 ln s 6 S0 6 036 44 9 35 10 3 1 08 11 6 A iint C 8 1 9 13 9 37 10 85 U 1 03 1 1 1 18 8 404 27 6 1 46 6 8 9 8 10 0 11 16 12 14 b U i b A TKteH iae veria 11 00 11 87 8 16 3 1 4 31 1 31 8 40 S S9 11 lü sa 1 09 3 1 8 8 45 04 30 7 00 6 63 10 69 11 18 11 84 11 47 ï i B 6 18 8 58 7 47 8 88 9 80 10 11 10 61 11 38 18 03 1 4S 3 0S 8 19 4 01 4 43 6 41 6 ii nt C 6 82 7 15 8 10 9 15 9 81 1 16 11 17 1 2 11 5 10 S Sl 4 45 6 11 6 81 7 09 8 10 61 mn W 5 84 8 47 7 80 8 S 8 4 9 80 46 11 80 12 48 1 05 8 tO 3 1S 3 49 6 0 6 28 36 7 26 8 16 l a6 1 7 03 7 818 18 9 19 9 89 11 18 10 81 12 611 1 61 8 18 t l8 4 84 6 47 7 16 7 64 8 09 9 12 11 98 10 14 10 49 7 00 I 5S 9 01 8 36 10 06 10 48 7 24 9 8 11 07 9 28 l i r l 7 84 7 4i 1 a 9 89 10 07 10 88 11 18 6 07 41 8 0 9 87 10 8 11 6 18 17 i i6 11 8 68 8 17 10 41 1 86 t SS 6 41 1 08 7 t4 8 80 0 9 16 10 64 11 17 11 11 11 61 1 18 4 1 64 H rende hoe gewond ook een Vflttig schreden NoordwaartB en sloeg een straat Oostwaarts in een levendig geweervnnr achter mfl Omziende zag ik den draagstoel van den gezant nog staan Er was geen teelten van leven Druipend van bloed sleepte ik m j voort dikwijls door straten vol Chineezen die mgn zwoegen onverschillig aanzagen en zells miJn vragen naar den weg niet beantwoordden Eén man boorde ik zeggen Een vreemdeling die zijn verdiende loon heeft Eindelijk bereikte Morrison door een marskramer ingelicht het Amerikaansch gezantschap en Tiel ilanw bij den ingang Hij verklaart dat de gezant met medewoten en op last der Chineesche Begeering in een hinderlaag gelokt was üe Boksers hadden er niets mee te doen Verspreide Berichten Feaskbijk Ondanks het konde buiige en winderige weer van Zondag is de Tentoonstelling dien dag toch bezocht door 466 24B personen terwijl het totaal der bezoekers zoowel betalenden als niet betalenden sinds de opening tot Zondag 1 1 beeft bedragen 42 273 708 Van wie in het geheel waren ingekomen 37 839 899 tickets In verband met de vele tramongelukken in den laatsten tijd te Parijs heeft de prefect van politie bepaald dat voortaan op allo gevaarlijke punten in de stad agenten zullen moeten geposteerd ziju ten einde toe te zien op langzamer gang der tramwugens of zoo noodig om tot stilstaan te nopen ter voorkoming van ongelukken op de kraispanten Deze ambtenaren der openbare veiligheid zullen betaald moeten worden door de betrokken maatschappijen naar verhouding van het van haar in circulatie zijnd aantal rijtuigen Het ondo spelletje begint weer het tegen 27 dezer to Versailles voor het Hof van Assises aan de orde gesteld proces Zola is verdaagd tot de volgende zitting in verband met het by de regeering in voorbereiding zijnde amnestievoorstel Te Longwy heeft het in den nacht van Zondag op Maandag zoo zwaar gesneeuwd dat Maandagmorgen een flinke laag sneeuw het aardrijk daar in de baurt bedekte GROO i BElTTASNIK Professor Max MUUer van do universiteit te Oxford die lang ziek is geweest en juist beterende was is opnieuw ingestort zoodat zyp toestand zorg geeft DOITSOHLAND Een hervorming der Ünitscbe spelling Is aanstaande de minister van onderwijs en eeredienst van Pruisen heeft zich verstaan met den Rijkskauselier dat het vraagstuk zal worden voorgelegd aan de betrokken ministerieole departementen en volksvertegenwoordiging van de verschillende staten HagQ 6 Voorburg 6 Zoet rm Zeg 6 Zevenh Mo ftondx X Fxaaltxtiaf op n 9 89 d 9 07 6 10 8 84 7 46 8 1 6 86 6 48 03 7 i 4 8 18 tioufU Oudew Woerd Utrtwht 8 88 8 61 9 89 Utrecht WoHrdoD Ouduv Óoada Nadat de politie de hand beeft laten leggen op het boek van gravin Vqn Wedell getiteld M ne relatiën met keizer Wilhelm 11 deed de schrijfster hetzelfde geschrift verschijnen onder den onschuldigen titel fiedenkschrift van een kikker doch heel vpel pleizier heelt de dame er niet van gehad de politie is er alweer achter BINNENLAND 8TATEN GENEIIAAL T tr E B U K fL A n B B Zitting van Dinsdag 16 October Voortzetting van de behandeling der Ongevallenwet De heeren Dr de Kuyper en Dr de Visser vroegen de Kamer biJ hun amendement gedeeltelijke bekostiging der administratiekosten door den Staat niet in te stellen het reservefonds maar de bprage in de administratiekosten der rijkverzekeringbaiik door eigen verzekering of een vennootschap belast met het risico Dr Knyper verklaart dat het hoofddoel is de bemoeiingen der rjjksbank ten behoeve van werkgevers en de verzekeringmaatschappijen te vergoeden De heer Drncker ontwikkelde nader het gevaar van eigen verzekering voor een werkgever die verplicht wordt bij een ernstig ongeval duizenden te storten De waarborgen van pandgeving voor verzekerden en verzekeraars de eischen voor vereenigingen zijn ten eenenmale onvoldoende en laten een nooduitgang voor in moeilijkheid verkeercnde patroons Allerlei fictieve vereenigingen zullen worden opgericht zeer ten nadeele der werklieden met groot gevaar voor do Bank Nn wil het amendement de over lracht van het risico aan werkelijk solide verzekeringmaatscUappijen toelaten welke uitsluitend verzekering beoogen Tenminste lOü werkgevers hebben verzekerd minstens 3 ton pand te stellen Assurantiemaatschappijen met behoorlijk kapitaal worden niet belemmerd Spr critiseerde de motie Rahusen betreffende de voldoendheid van het pand Nadat Dr de Visser de kosten van het amendement had verdedigd met erkenning dat het door de Regeering voorgestelde recht op particuliere verzekering ernstig is voroor deelde de heer Kerdijk de weglating van het reservefonds als tastbare bevoorrechting zich afscheidende van de werkgevers Roekeloos is daarentegen de staatibekostiging der administratiekosten De beer Van Kempen verdedigde hetRegeeringsvoorstel dat zoowel de belangen der werkgevers als der werklieden behartigt onder protest tegen de beleediging der industrieelen als onbetrouwbare menschen De heer Veegens verweet de Eegeering dat zij de hoofdbeginselen en het vroegere wetsontwerp heeft opgeofferd aan eigen verzekering een vicieus stelsel dat ftrenge strafbepalingen eischt en dat de houding der Regeering stempelt als een offerfeest van beginselen Alle amendementen zijn ten slotte verworpen behalve een niet ingrijpend amendement van de heeren Kuyper Visser betreffende de kosten 10 14 y Hertog Hendrik van Mecklemborg SehweHn is gisteravond per gewonen trein te 6 u 19 met een gevolg van twee personen te Apeldoorn aangekomen Z H werd ontvangen door graaf Dumoucean adj gen van H M de Koningin en door jhr Van Tets kamerheer van H M de Koningin Moeder De Vorst werd in een rijtuig bespannen 4 la Danmont met voorrijders naar het paleis geleid De voorzitter van den Ministerraad minister Pierson was gisteren tegen de aankomst van H M de Koningin naar het Loo ontboden en ontving aldaar mededeeling van Hr Ms verloving met opdracht door middel van de Staatscourant den volke mededeeling te doen van eene Koninklijke proclamatie zoodra daartoe het oogenblik gekomen zou liju De minister premier stelde zijne ambtgenooten in eene bnitengcwone vergadering van den ministerraad gebonden voor den aanvang der Kamerzitting met het gewichtige nieuws iif kennis Aan de buitenlandscho vorstenhuizen is van de gebeurtenis konnis gegeven door tusscherikomst van onzen ministor van buitenlandsche zaken Naar wy vernemen heeft de minister van oorlog gelast dat heden in alle gamizoensplaatsen grooto parade zal moeten worden De proclamatie was gisterenavond reeds aangeplakt aan de voorpui van het Raadhnis te sÓravenhagc ïe Amsterdam en Rotterdam gaf dit heuglijk feit iu verschillende schouwburgen aanleiding tot vrengdebetoon Hertog Heinricb Wladimir Albert Ernst van MecklemburgSchwerin werd 19 April 1870 te Schwerin geboren Hij is luitenant k la suite van het Pruisische garde jagerbataljon a la aite van hot regiment fnseliers van Mecklenburg no 90 Hij is de zoon van Hertog Fredferik Frans II en de Groothertogin douairière Marie geboren Prinses van Schwarzbarg De oom van den togenwoordigen Groothertog van Mccklenbnrg Schwerin hertog lohann Albert is gehuwd mot prinses Klisabctb van Saksen Weimar dochter van Prinses Sophie der Nederlanden de vorstin die den groothertog van Saksen jaarlijks op zijn reis naar Scheveningen vergezelt De aanstaande Prins Gemaal is de halve broer van dozen hertog Johann Albert Om dit te verklaren dient men te weten dat de Prins Gemaal een kind is uit bet derde haweiyk van den grootvader van den regeerenden groothertog De Kamer van arbeid voor de bouwbeorijven te s öravenhage heeft aan de Kamers van arbeid in Nederland een schrijven gezonden waarin zy adhaesie vraagt voor een door haar aan den minister van waterstaat gericht adres betreffende wyziging en aanvulling van de wet op de Kamers van arbeid Do verlangde wijzigingen en aanvnllingon zyn de volgende lü Wijziging van art 13 al 4 in dien zin dat in de wet de verplichting wordt opgenomen om in vacaturen by de Kamer telkens door buitengewone aanvullingsverkiezingen ook binnen de vyf jaren in bekwamen tijd te voorzien 2o Opneming van de bepaling dat het lidmaatschap van de Kamer van rechtswege ophondt bij afwezigheid ter vergadering driemaal achtereenvolgens Uitzondering zon gemaakt moeten worden voor het geval van ziekte en voor elk ander geval waarin de Kamer de reden van bet verzuim zou kunnen billijken H 83 1 10 7 88 1 25 7 88 7 54 8 08 lo a 10 1 U Ö 22 11 41 3o Wijziging van art 5 in dien zin dat de mogelijkheid wordt opengesteld om als adviseerende leden aan de Kamer toe te voegen personen die met de bedrijven waarvoor de Kamer is opgericht wel in nauw verband staan echter niet direct in betrekking van patroon tegenover werkman 4o Aanvulling van Ie wet in dien zin dat de mogelijkheid wordt geopend om vergoeding te verleenen nog voor andere werkzaamheden dan de wet thans reeds uitdrukkeliik aanwijst en wel telkens wanneei de minister van waterstaat daartoe termen zon vinden Geinenq de Berichten Volgens verschillende berichten is 1900 een voortreftelyk wijnjaar zoo in Duitschland als in Frankryk De oogst is overvloedig en de qualiteit wordt mede zeer geroemd Door verschillende flrpa s te Zwolle ia een verklaring gericht aan de flrma Van Gend Loos en aan de directie der pakketpost aldaar dat zy om hunnentwil geen Zondagsanbeid willen van het personeel belast met de thuisbezorging van goederen Goederen die Zaterdagavond telnat worden aangebracht om dan nog bezorgd to worden kunnen bij hen Maandagmorgen bezorgd worden tenzy de afzendbr opzettelijk op t adres op spoedige bezorging aandringt of wel t goederen zyn aan spoedig bederf onderhevig Dit stuk is door circa 500 firma s of handelaren geteekeiid Do i afdeeliug Zwolle voor Zondagsrust heeft zich hiervoor moeite gegeven Tijdens een kort doch ijevig onweder is de kerk der Ned Hervormde gemeente te Huisduineu Maandagmiddag door den bliksem getroffen Ofschoon er geen brand is veroorzaakt is de aangerichte schade vry belangrijk De toren is grootcndeek vernield en bet houtwerk in de kerk onder den toren ontzet of versplinterd Er is by na geen glasruit in het gebouw heel gebleven Ecnige personen die zich in de nabyheid bevonden werden tegen don grond geworpen doch bekwamen overigens geen letsel Hen meldt uit Middelburg De justitie ia gistermiddag van liicr naar Wemoldinge vertrokken tifn einde een onder zoek in te stellen naar hot geldelijke beheer der gemeentesecretaris en ontvanger aldaar hetwelk niet in orde schijnt te zyn Bij Petten is een schip gestrand Volgens rapport van do kustwacht is het de Zweedsche dricmastschoener Alfhild kapitein Petersen met hout van ZVeden naar Goole De equipage Is met de reddingsboot gered en te Petten aangebracht Nabij Loebocq Bintoeroen in het district Kota Tengah Ommelanden van Padang kan men vinden een hoogen en stellen rotswand waarin kleinere en grootere holen schrijft de 1 adanger Sedert mcnschenbengenis worden die holen bewoond door bjjenkolonién Hoe belust de Mafeier op winst is ziet hy geen kans om die winstbelovende grotten te exploiteeren Vooreerst liggen die J grotten hoog buiten zyn iTereik on dan vreest by nog voor de booze geesten die met de bijen zoo n prachtige wijkplaats doelen Zoo gebeurt t dat deze of geene productenverzamelaar als by toeval aan den voet van bedoelde rots gekomen de aarde oedekt vindt met verweerde raten soms wel verscheidene duimen dik en over een groote uitgestrektheid De man heeft dan niets anders te doen dan het vnile deeg op te scheppen en door koking te zuiveren Hoewel de op deze wijze verkregen was van inferieure kwaliteit is moet do kwantiteit van zoodanigen uard zijn dat één oogst lOOktot 120 gulden kan opbrengen Een goede exploitatie van die grotten zou dos wel loouend zijn Uit Amsterdam meldt men Omtrent het justitieel onderzoek op verzoek der justitie te Boedapest hier ingesteld ten kantore der tabaksflrma M L Roosenfeld in het gebouw Frascati verluidt nog het volgende Twee Amsterdamsche firma s die belangrijke leveranties hadden gedaan aan de Hoiigaarsche regie werden reeds in den aanvang van het vorige jaar te Boedapest bekend gema ikt wegenb eigenaardige iraktijken Volgens deze aanwijzing welke naar men meent van Nu wordt het onderzoek hier ter slede aldus verklaard Wel haa de Hoiigaarscbe regeering toen de zekerheid gekregen dat er van omkoopenj bpiake was maur de personen die zich daarvocT hadden laten vinden konden niet worden aangewezen Er schijnen nu termen gevonden te zyn om te verwachten dat door een onderzoek bij de firma R uit correspondentie of anderszins de namen dier Hongaarsche ambtenaren bekend zouden worden en op verzoet van de Hongaarsche justitie heeft nu eergisteren de Amsterdamsche een onderzoek daainaar ingesteld De heeren kwamen op een tijdstip dat de beide firmanten niet aanwezig waren zy hadden echter een smid om waar het noodig was kasten en schrijftafels voor hen te openen Het onderzoek moot echter tot geen resultaat hebben geleid De flrma Eoosenfeld heeft hier slechts een filiaal de hoofdzetel der flrma is te Stuttgart In het Berl Tagebl lezen we de volgende blijkbaar min of meer officieele kennisgeving Openlijke hulde Juffrouw Elly Loewenthal wonende Kleiststraat 4 heeft don 25n Aug jl s middags 12 uur in de Leipziger straat een paard dat met een rytuig zonder koetsier op hol was gegaan tegengehouden en daardoor een groot ongeluk voorkomen Voor het daarbij betoonde moedige en besliste optreden wordt aan juffrouw Loewenthal openlijk hulde gebracht In de afdeeling voor artistieke metaalbewerking verbtnden aan de school voor kunstnijverheid te Haarlem worden thans proeven genomen met bet verwerken van Bankatin Het metaal is zeer mooi van kleur iets zachter dan ander tin doch voor de bewerking zeer geschikt De bedoeling is om in dit metaal te drijven schotels bakjes en ander vaatwerk die door hnime artistieke bewerking zya schoone vormen en gepaste versiering een plaats onder de voorbrenselen van Kunstnijverheid innemen Eeeds werd een schotel inet versierden rand gedreven die als goed geslaagd mag worden beschouwd en die in het Museum van Kunstnyverheid werd tentoongesteld Daar de artistieke bewerking van tin in het buitenland reeds veelvuldig wordt toegepast zal zij ook in ons land ingang vinden en dat daartoe in het in onze O I bezittingen gevonden materiaal gebruikt wordt ligt voor de hand De heer Eaiymakers schryft in de Tjd over de Nederlandsche missionarissen in Ohina nog o a het volgende Waarschynliik zijn zij de 15 missionarissen onder een escorte van Chineesche soldaten naar de Russische grens gebracht Van Kjachta zullen zy zich moeten begeven naar het meer Baikal om na dit per stoomboot te zijn overgevaren den transsiberischen spoorweg te Irkoetsk te nemen en zoo naar hun vaderland terug te keeren Drie van hen zijn Nederlanders de eerw pater G het kantoor der goederenloods van het stoombootenveer alhier Zooals uit do getuigen verklaringen bleek hadden ze zich toegang tot de loods waarin het kantoor was gevestigd verschaft door zes pannen van het dak te nemen eenige pannenlatten te verwijderen en door die aldus ontstane opening in de loods te klimmen Ze badden vervolgens het kantoor in die loods met een valschen sleutel geopend en den lessenaar waarin zich geld bevond met een steekbeitel of een ander voorwerp open gebroken De eerste bekl die gedurende de geheele zitting zat te lachen zeide zich niets meer te herinneren van de feiten waarnaar hem werd gevraagd Betreft het voorgelezen recidive extract uf Ik kau t me niet herinneren Heb je dan in de gevangenis gezeten P Ik kan t me niet meer herinneren Dat is toch niet iets om te vergeten Ja edelachtbare k kan bet me nietmeer herinneren Ik zit er op t oogenblikin dat weet ik wel Hij kon zich natuurlyk ook den diefstal niet herinneren Ergens had hy ingebroken Waar iVanneerf In hot kantoor van het stoombootveer P Hy kon het zich niet meer herinneren Wél wist hiJ dat hy mot zyn kameraad van Rotterdam naar Gouda was gegaan of het den 26 Maart was wist hjj niet en daar in een logement den nacht had doorgebracht Het logies kostte hem 25 cent waarvoor hy ook nog een kop koffie kreeg Een koopman die ook daar dien nacht had geslapen vertelde dat zijn medclogeergas ten een beitel van hem hadden willen keepen en in zyn oud ijzer dat hy bij zich had naar iets van hun gading hadden gezocht Later vermiste bü een yzeren tangetje Hoewel ze nog op dien dag niet veel geld hadden bleken zy den 28 Maart toen zy inmiddels naar Oudewater waren doorgewandeld over een groot aantal halve stuivers centen eu zilvergeld to beschikken Ze aten vleesch gecondenseerde doperwtjes I zooals een van de getuigen zei enz en vroegen aan de eigenares van hot logement Het bonte paard waar zij die smulpartij hadden laten inrichten of zij 10 gulden aan centen en een gulden of twaalf aan halve stniverstukken wilde inwisselen Zooveel had het menseh natuurlijk niet Slechts voor een paar gulden werd ingewisseld Toen later op den dag de politie verscheen om naar den 2en bekl een onderzoek in te stellen bleek hy zyn slaapkamertje verlaten en de vlucht genomen te hebben door het openstaande dakvenster Later bleek dat hy ziJn toevlucht in het varkenshok had gezocht De meer dan half blinde logementhoudster wist pertinent te zeggen wie haar gevraagd had geld in te wisselen In haar inrichting hadden beide bekin geld verdeeld Bekl no 1 had nog diverse dingen gekocht een portomonnaie enz en een postwissel weggestuurd Aan wien P t Kan t me niet meer herinneren Op de vraag waarom hy een dag te voren te Gouda niets of weinig had verteerd antwoordde hy dat hy pyn in z n buik hadgehad en daarom zooveel niet lustte T immiBsaris van den stoombootdienstde heer ftsj d Groef vond het heel gemakkelijk op her jk van zyn kantoor te klimmen en door desgemaakte opening den beganen grond te Bereiken door op een lessenaar te stappen yiy miste na de inbraakomstreeks f 40 aan ryksdaalders guldens halve stuivers en centen Ook waren er sigaren weggehaald JBy bekl no 1 warensigaren in beslag geijomcn en daarom wonhij wel eens vragen hoe dnnr die sigarenvan m nheer waren ule zyno kostten maar een gulden of 18 stuivers Hy durfde niet veronderstellen dat m nheer zulke slechtesigaren rookte j Hadden ze een sleinit geweten dat ze m het logement te Goida een slechten naam hadden opgegevenP llo 1 had gezegd Koos te heeteu Nee m nheer zei hy ter terechtzit in ik heb Ja obus gezegd maar dat vordlriwit pien in i maatschappy tot Koos Met de logemonthoudster had hy medelyden aanmerkingen had hy op haar verklaringen niet Het geld op hem bevonden was overgespaard van zyn negotie Nadat 14 getuigen waren gehoord zeide de tweede bekl dat hy bekende den diefstal en de inbraak gepleegd te hebben Maar alléén niet met den 2en bekl Het 0 M hy monde van mr Ledeboer achtte deze zaak belangrijk wegens de brutale wyze waarop en wegens de beklaagden door wie de inbraak was gepleegd Spr ging de wyzo na waarop het feit blykens getuigenverklaringen zou zyn voorgevallen releveerde de omstandigheden die daaruit ten nadeele van bekln waren gebleken onder andere deze dat zy om 2 uur in den bewusten nacht waren geilen komende uit de richting van het stoombootveer by welke gelegenheid bekl no 2 een witte vlek op zyn zitvlak had BiJ de inbraalc wu er Ic lk van het dak gevallen Spr was van meening dat no 2 de hoofdschuldige was en reqnireerde ten slotte voor beiden gevaarlyke personen hy recidive 4 jaar gevangenisstraf De eerste bakl voeMe zelf zyn verdediging uitvoerig Hy was ervan overtuigd zeide hy dat de justitie er maar een slag in geslagen had ze Aoest voor iodere inbraak toch een persoon vindon Op z n Chineesch I Zyn gedrag in de maatschappij w s zeer wispelturig maar de jnstitie was ook zeer wispelturig in deze zaak Hy alleen had het feit overigens gepleegjp Bekl no 2 betuigde zyn onschuld en trachtte zich eveneens uitvoerig te verdedigen De toegevoegde verdediger mr P H Dammers vond het dan ook niet noodig met het oog op hun gedrag in de gevangenis en hnn bonding ter terechtzitting iets by te voegen by hetgeen door bekl was gezegd en refereerde zich aan s rechters oordeel Uitspraak over 8 dagen GROOTE KEUZE DAMES en HEKKEN PARAPLÜIES VA OS z Md Tailleur I Kleiweg E 73 GOUDA Teiephoon Xo 3f Iteurs van Amsterdam Vrkri ISlotkre 11 1 3 98 1001 V 1 u ♦ 01 V 101 57 l ld 10 1 84V u 00 Dl Jl SI 5 10 104 1 141 4 S 1 18 iiov 1 1 l M 8 14 i 5l lOOV IS ii uiV Tl lOOfl 110 1 114 1 1417 1 r 88 i lOS J V 104 8r I6V 1 6 l i II 0 1 0 11 1 8 9 11 100 11 7V 117 1 1 88 16 OCT NiDiRLAND C rt Nad W 8 Ii i dito dito ditc 8 dito dito dito B HoKQjA OU Goudl l8ftI BS4 Italik Insehr riD 186S ftl OoBTRNR Obl m papier 1866 I dito in sitTerllAS I PomTuaAL Obl met coupon dito tioket 3 UütLJLND Obl BiDDeol 1804 4V dito OeoDDB 1880 4 dito bi Rotba 1889 4 dito hii Hop 1886 90 4 dito in goud Ibod 1883 8 dito dito dito 1884 SpAXji Perpet icbuld 1881 4 TuitKiM Gopr CouT leeo 1890 4 Gso leening aorie D Oee leemtt HciaO ZoiDAï B p T oblg 189 I Uixioo Ob uit Sch 1890 8 ViNEZüBLA Obl 4 oabop 1881 yvsTiBD H Obtigttimi 1806 8 ÜOTTEADAH 3tfld l eu 1894 S KiD K Ktr Htndelsr uod Arendsb Tftb Mg Certifiofttaii BeliMaatiohsppy dito Are Hjrpotbdekb psodbr 4 1 Cult Mg der Voriteni umd i Gr Hypotheekb pimdbr 4Vi Nederl ndscho bask land Ned Handslmaatseb dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 9 Rott Hypotheekb pandbr 4 i Utr Hypothoekb dito 4V OosTRNE Ooit HoDg bank aaud Edbl Hypotheekbank pandb Ahibika Eqat hypoth pandb Maxir L G Pr liiön eert Xbd Holl IJ SpDorw Ujj aaad Mij tot Sxpl T St apT aand Ked lud Spoorvegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 8 TALIS Spoorwl 1887 89 A Eobl S De Nouveautés in CAPES en Kli GE M KTELS zyn in ruime keuze voorhanden D SAM80M Zuid Ital Spwiuij A H obl 8 PoLKN Wariohau Woeuen aand RusL Or Raas Spw My obl 4 Baltiaobe dito Han l Fastowa dito aaud 5 Iw ng I oml r dito aand 6 KuTsk Ch Azow Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 Ahbkika Cent Pao Sp Mg olil I Chic k Nortb W pr C v aand dito dito Wiu 8t Peter obl 7 Denver k Rio Gr Spm eert v a Illinois Central ob in goud 4 LouisT k Na bvilliOe T aaDd Mexico N 8p r Mij 16 hvp o 8 MisB Kanr at v 4pCt pre aand N Tork Outatio k West aand Penn dto Ohio obllg 6 Oregon Calif Ie byp in goud b 99Vt St Paul Minn k Manit obl Dn Pao Hoof lijD obig S dito dito Lino Col Ie hyp O 5