Goudsche Courant, maandag 19 november 1900

r officieel twintig dagen geduurd heeft zon I der dat de sbUceni beschikten over e n I weerstandskas Gister zon de arbeid algemeen hervat worden en dan zou men 1 gaan zorgen voor een weerstandskas om tegelegener tijd opnieuw de campagne voor I den acbtnrigen werkdag te kannen her vatten I Sebvie I De gewezen koning Jtilan heeit zich aet 1 zfln zoon Alexander verzoend voor by a I een ton Milan heeit beloofd niet in Ooiten I rykHongarije te blijven ook niet te zuil n 1 beproeven naar Servië terug te keeren 1 voordat de omstandigheden zulks gedoog n 1 en heelt daartegenover van zyn zoon toe zegging gekregen dat deze zal beproev n I de Skoepchtina over te halen zijn jaarge d 1 van 144 000 gulden te verhoogen tot 240 000 gnlden 1 ADVERTElMTIEIN Aan H H Doctoren de beide ZiekenI verpleegsters Hnismeeater en Huiameesteres 1 van het St Catharina öasthais alhier breng n 1 wS met deze onzen welgeracenden dank voor 1 de lieWerijke hulp bewezen bj het verpleg n 1 en het overlijden van onzen onvergetelijk n 1 Zpon WILLEM Eveneens dank aan all n I diu zooveel treilende bewgzen van deelneming I toonden in deze dagen 1 W BOKHOVEN en Familie 1 GoBBA 17 Nov 1900 I REGENTEN der BEIDE GASTHUIZEN 1 alhier z n voornemens op MAANDAG d n 26Bte NOVEMBER 1900 des avonds te 8 uur in het St CATHAEINA GASTHUIS n het openbaar aan te besteden t or het Jaar t Ot Ve levenne van Bijst Qort 1 Boekweitmeel eu Qrutten Siroop I Zout Groene Zeep Rozijn WtjnAEljn Witte Broodsulker Basterd Buiker De voorwaarden van aanbesteding n levering liggen van 20 November al ter j lezing in het St Cathapna Gasthuis De inschryvingsbilletten met monsters worden aldaar ingewacht vóór 2G November a 8 Regenten voornoemd H GROENENDAAL Voorzitter G PRINCE Secretaris MoëtetChandon Aanbevelend SLOTEMAREIV Co Tiendeweg 89 Voor het aanstaande ST yiCOLAAS PMMSI ontvangen eene prachtige Collectie KAPPEN Randen Voorhangers Onderhangtrs en Blocmeii in papier en doek vernikkeld Brittannia Metaal Cristal en Porceiein met Mkkcl PETÜOLEÜÏ SACSEIS geheel reukeloos in Koop etf in Huur De Etalage voor SL Nicolsas ts Imireii Beleefd wordtiedereen nitgenood j d ezelve te komen bezichtigen Ooderlinge Noord Nederlandsche Deze Maatschappij is door hare inrichting zeer voordeeUg en soUede Zij verzekert Hundcee en Paarden uondee eentge inlage bvj de toetreding terwijl men zich slechts voor een huif j verbindt Zy vergoedt voor Rundvee 80 en voor Paarden 90 ingeschreven waarde Sedert haar 9 jarig bestaan heeft zij zici gekenmerkt door lagen omslag en daardoor groote deelneming Bijna Mi OOO polissen zyn reeds afgegeven De inrichting is op zniver ooöperatievea grondslag en directe nitbetaling gewaarborgd Overal in Xederland i o He de IfJtlXTKK gevraagd Inlichtingen verkrijgbaar ten kantore dep Maatschappo Willemskade 41 te i I KKVKfMHUBK m STAATSLOTESIJ j De trekking begint MAANDAG 19 NOI VEMBER a s Luien en gedeelten van Loten I zön tè bekomen ten Kantore van de CollocI tears A C COSIJN Gouwe C 9 bü de I Vischmarkt Jhr H A A MEIJER Markt A 97 I Ingang achter de Waag B i T ie 1 44 8 14 8 17 i SS 14 10 0 10 11 tO 40 U ll 8 81 t 8 i 7 47 8 07 8 0 8 58 85 10 80 io 4 11 01 U 47 1 45 11 81 ll i8 Oond Moordrecht aieuworlrerk Oipelle Bottardun M Eotterd mD P Bolterdtm B kWtea U I r lo K M 10 81 6 17 L 6 17 6 10 7 05 7 59 8 II 9 S 8 9 4 48 0 61 6 5S 10 08 7 01 7 16 8 10 8 41 9 47 10 09 10 15 11 01 10 18 10 iS 11 AAICUKSUS Voor het grondig leeren NAAIEN KNIPPÏJN en VEESTELLEN kunnen nog eenigo Leerlingen eplaatst worden Tevens gelegenheid voor meisjes om s avonds HANDWEBKLES te ontvangen Adres Lange Qroenendaal 123 11 11 11 67 4 n O U II K K HKreRDlU riaa laru loililk 8 19 8 11 8 88 9 88 10 1010 6 11 08 1 10 1 86 1 164 07 4 48 6 1 5 16 8 48 9 51 10 19 ln S7 11 06 AnuLW 8 01 8 68 9 11 10 10 11 04 11 48 11 7 1 67 S lt 4 114 67 6 20 08 6 44 9 85 10 8 1 08 11 69 AnuLC 8 IV 9 13 9 37 101 11 19 1081 1111 11 8 10 4 1T 6 1 5 45 6 8 9 S 10 bO 11 1 11 14 WOLFF é Co WESTHAVEN 198 f L ZËl en BATTEN kan men dooden door middel van Muizenhaver en Tarwe dat verkrijgbaar is in doosjes van 10 15 en 20 cent bij i J Sm UIJE Kleiweg No 2 Gouda VmatC 7 16 8 10 8 1 0 18 9 81 U l 11 17 ll l n 8 10 8 84 4 41 6 11 6 1Ï 7 0 8 10 6 I4 mi W 6 84 6 47 7 80 8 8 45 9 80 46 11 80 11 411 06 1 10 8 1 3 49 S O 6 18 6 8 7 16 1 16 10 0 ï u l 7 08 7 818 18 9 19 9 19 10 18 10 8 11 611 1 H 3 18 1 18 4 84 6 47 7 1 7 64 8 0 l 11 18 f F E E I O r epót voor Waterdichte Heeren en Jongens REGENJASSEN Magazijn De Toekomst Korle Tiendeweg D 2 ORGELS V PIANO S STORY OLARK MASON HAMLIN AMER ORGAN Co NEEDHAM e a TETSCff MAY MöRS Co e a Tabourets Piauo Jjampen Isolator Klavierkleedjes Oandelabres Metronome s ertz Blaas eh Strijkinstruuienten en Onderdeelen Te bekaren Strykilokten tup m te liveren védr af op deit lanttten Zaterdag der maafuti B Aécoord Qitaav Clter en Lesgenaars JHrigeer tokken en PHOtlCBRAPHEH SP EELPOOZE N BARMOMm S FLUITEN ÏAWEOllBlJNS RLO KKEHSPELil l enz lüBUILeN VEttHURK t SIEMIIEN ilEPAREEIEai gevestigd te MÜWE MTEBDAECnE COÜMT Verlaging van den Abonnementsprijs Met ingang van 1 Januari a l zal de ahonuementipry der NIRUV E ROTTERDAMSCHE COURANT belangryk morden verlaagd Van dien datum af zal de Conrant kosten per kwartaal te Rotterdam f é in plaatsen waaf w j een Agent hebben 4 CD in andere plaatsen per post in eéne zending Eerste en Tweede Blad tegeluk en in twee zendingen fr per post Eerste en Tweede Blad elk afzonderlijk ft SO Zij die zich met 1 Januarivooi minstens een hall jaar abonnee r e n znllen bü gelegenheid van het Huwelijk van H M de Koningin recht hebben op een l rneMultgave waarvan wij den aard nog niet wenschen mee te deelen die b die gelegenheid aan alle abonnéa op de NIEVWE ROTTERDAMSCHE COURANT gratis zal worden aangeboden Wegens de beperkte oplage van deze uitgave moeten wj ons voorbehouden indien het aantal Exemplaren niet toereikend mocht blaken om aan alle nieuwe abonnés een exemplaar te verstrekken den voorrang te geven aan hen die zich voor een vol jaar abonneeren en daarna aan hen die zich het eerst voor een abonnement van een half jaar verbinden Nieuwe abonnés per 1 Januari 190t ontvangen de Courant gedurende de maand December QRATlS Virecteuren Uitgtvtti NIJGH Sc ZOON Agenten te öoud a J v BEWTIIM ZOON tQoedkoopste en solledst adres voor Vervoer wan Inboedel loowel binnen als buiten de stad met gesloten wageni bfl A GRAVESTEIJN Bleekerssing el 287 Allen leordt tegen Tramtport Hchade verzekerd Directe Spoorwei verblDdlngen met GOUDA I t I i 1 SS S il 8 88 9 08 84 88 57 10 88 8 40 f 8 60 t j Wlnterdlenst 1900 AangevangeD 1 October Tüd vai fireeiwlch 11 0 ll A ir5 l A8 8 o Tl 4 80 4 4 5 11 18 liio wi ll 0 ll S4 LI MIS 614 03 5 17 6 41 89 1 58 5 10 Ï O 5 10 10 1 Io so 10 87 io 4 11 01 51 7 11 door 7 18 7 88 1 85 6 SS 7 44 11 0 11 1 11 18 11 85 8 88 9iOS 84 8 40 8 50 8 57 CS 8 45 10 8 11 16 11 15 10 18 8 54 9 08 7 48 7 57 X 9 11 1 Ü klu Eitt lnjl Ul iu f Op tniueB go Zondig Mundin u Diultg odujicln ratoiirtll Btt n roor da kl T rha b p t g o mk l B mettpr i B HolUnd h Spoor L Eitn p iliiini l Win i 1 ilt i Diiri 4 89 4 47 4 84 154 44 4 51 r 07 5 18 5 41 KOTTEKDiM aOBBA Ti T r 1 48 1 64 36 1 14 46 I SS 1 08 1 09 1 09 1 8 i 9 40 9 48 5 41 6 04 Botteidm Beun LtSrM M MOM 7 48 a T olle Hieuwwkeilt 5 01 S 61 rzt n 8 8 7 5 04 d JiUo 1 t 1 U1 11 80 11 88 1 45 1 41 4 08 18 9 47 B S 10 1 11 81 11 46 M IOLO I 10 88 f 10 48 10 4 11 51 IJ O 11 81 1 0 4 118 4 14 8 84 9 00 0 89 10 08 10 19 i 1 1 01 8 19 9 17 9 98 18 r 8 14 t 88 E 8 48 8 1 V 4 10 1 IteultoUrt p It loop kui ilot gonknia wixdm M HoIUaduto poor l Eilr loppUmeMlmtili t de Oompoguii d Wi 5 49 6 11 7 1 56 10 08 10 17 10 1 10 84 OOODA 1 ËN HiAGfloo vnu U 9 11 10 00 m 10 5 11 81 11 16 11 16 11 6 1 58 l H 3 46 4 19 4 0 5 8 87 8 41 8 58 9 01 0 149 08 9 19 7 1 7 18 7 89 7 68 7 68 Oouda ZoTonli llooro Sootermoer Zeg Voorburg U ge 1 z In M 6 15 6 4 7 57 8 8 9 4 1Ó 18 10 46 ü 1 01 1 45 1M5 II l ï lij L H go 8 81 6 04 7 01 7 15 7 89 8 85 8 56 9 03 9 44 10 1111 16 11 88 11 06 1 80 1 40 1 67 4 00 4 16 4 87 6 21 11 7 01 7 41 7 56 8 18 61 10 8 Voorhnrg 5 88 10 17 1 8 4 4S 6 18 9 67 ZoatMm Zeg 8 51 lO Sl 1 60 4 68 6 43 10 11 H 8 80 7 10 7 36 7 16 7 38 7 00 7 54 8 08 11 08 10 87 10 5 5 11 01 1 1 s se 5 68 07 9 89 10 14 10 59 11 00 11 87 1 15 3 11 4 81 11 18 l Sl 11 14 1 40 l i 9 89 10 14 10 4 11 47 18 81 10 8 08 145 6 04 84 7 46 8 1 Z 8 ÏS 7 114 8 18 8 1 r 6 10 5 86 5 48 03 fioudiu Oude Woord Utrwht 8 43 69 6 11 6 30 Zorenh Mo OS 10 48 1 01 5 11 8 64 10 11 Jondt 14 9 S1 7 18 7 414 07 9 08 9 1 9 80 10 11 10 S4 11 6S 11 08 11 84 1 11 8 09 8 14 4 J7 41 B 11 S 4 7 06 7 81 8 09 8 18 8 6 10 8810 8 a ïioultattrf p doo loop h met jotdBud lorleo ifl HumouilalMiii tllton la an lo kli aitoi daUlai i Baknln a n biljat la U ao applemeit 6a j 11 4 18 61 7 47 S S8 9 10 10 10 10 66 11 88 11 01 1 48 3 08 8 19 4 li 4 48 5 41 S3 7 00 7 58 9 0 I SS 10 05 10 46 Utraokt Woonlen OudflW ioiida 6 07 8 4t 8 0 9 87 10 88 11 65 18 17 4 J 7 14 9 8 11 07 6 18 58 8 17 10 41 H 85 4 38 9 6 41 I Ot 7 14 8 80 9 0 9 6 1C C4 11 17 11 11 11 1 1 1 3 40 8 61 4 46 10 18 7 14 7 41 8 9 39 10 07 10 18 11 13 SI NICOLAAS Ol TVAJNGI N een zending nieuwe Dames én Heeren Dassen en Strikjes in zwart en g ekleurd Cachetiez en Doekjes Barets Kapers Tricot Glacé Astracan gevoerd en Glacé gevoerde Handschoenen Moffen en Boa s Rokken in Tricot en Laken Fantaisie en Keukenboezelaars enz alles bijzonder geschikt voor een nuttig St NICOLAAS CADEAU MAGAZI JN GOEDKOOP VERKOOPHUIS E TOEIiOill§T DE LIIINCIIBAAL G H RORTE L Co Gouda SINT NICOLAASCADEAIX De Aincrikaaiiiche COLUMBIA GUITAR CITHbR is de gemakkelijkste om te leeren bespelen de schoonste van toon eii de gOedkaop§te prijs geheel kompleet f 6 50 tiroote sorleering in Speeldoozen Accordeons londMrmonika s MUZIEKWEKKERS ENZ ENZ in den Muziek handel van A UITTEl BOGAARD OosthavenBlO Muziekautumatcn voor Calé s spelend voor I cent S Kort overzicht onzer Prijscourant d SHBREIK8 Pale en Gold Dry van af 1 16 50 per 12 fless 2 EOODE en WITTE POETWIJNEN 15 12 S MADEEA S droog en zoet 18 12 VEBMOUTH la Tnrin 1 50 escli J BODEGA CHAMPAGNE 1 75 g S COGNAC f 1 75 i 2 25 1 2 75 1 3 26 1 3 75 en 6 5 ë SCOTCH WHISKY i C 2 8 Per Fl Per Ank 45 PI 1 g J SM LISTEAC 1 U 65 Nto I 27 75 of f5 ij CHATEAU VALEOSE 0 76 31 S B 2 St ESTEPHE 0 36 St EMILION 1894 if 42 5 fc S PAOILLAC 1893 lS5 63 laS 2 GEAVES Witte Bordeani 0 80 34 S pi 2 a SADTEENE 1 42 S iS O 5 ZELTINGEE Moezel 0 90 37 50 E S B rï BODEGOGNE 1 10 47 P i w De flesBchen zj n in de prijzen begrepen en worden iScte per stuk teruggenomen BBj elke hoeveelheid verkrijgbaar bjj De flrma T CBEBAS Gouda 220 Prijzen Prijsraadsel 220 Prïjzen FrUzen van gewaarborgd HoUandsoh goud diamant muziekdoozen 20 prachtige schilderijen van H M Koningin Wilhelmina In prachtvolle vergulde Itjst en kroon vervaardigd door HENBI BOQAERTS te Boxtel In elke grootte 1 15 8 10 vindt men mjjn geheel Komt er 6 7 8 9 10 dan schreeuwt men luid en keel Het 10 7 8 5 8 dat men ziet kan dan al U 5 8 7 lijk wezen Want alles gaat tot 12 13 14 9 Wie kan hier 10 8 4 7 mijn l iaiSel lezen Aan 170 goede oplossers die deze voor 25 November inzenden bg meerdere opl beslist het lot zullen worden uitgereikt Aan 20 ieder een prachtige Schilderij in olieverf van bovengenoemde schilder Nog 30 ieder een kenrig mooi Boekwerk met ong 100 platen van E Marlijt andere uitgave Verder 30 opl ieder een kistje fijne sigaren En 30 nog ieder 100 iijne Visitekaartjes met Enveloppen Nog 60 prachtige prgien voor de dames nl aan 40 ieder een keurige Photographie album verguld op snede voorzien van Nikkel sluiting en omlegen met fijne pluche Bovendien nog aan 20 gelukkigen ieder een Zilver dameastel Broche en knopjes Na dien zullen verder onder al de opl nog worden verloot de volgende prachtige prijzen Ie prjjs een Kamerdraaiorgel met bladen Ariosa 2e prijs een prachtigen Gouden Heeren Eemontoirhorloge 2 j garantie 3e prijs een prachtige Speeldoos speelt verichillende aria s 4de prils e n Gouden Dames Eemontoirhorloge 2 j garantie 6e prijs een Jnweelen Bing ingel met parels en diamant 6e prgs een prachtvolle Photographie alBttm begint bij het opendoen te spelen 7e prijs en 8e prfls ieder een kistje Sigaren t welk bij het opendoen ook begingt te spelen 9e prijs een prachtige Keulsche Bierpot met Aluminium deksel by het optillen begint deze te spelen lOe prijs een prachtig geslepen Flacon met Goud Tot aanmoediging voor de opl nog aan 40 ieder een keurige mooie Schenrkalender Oplossingen worden ingewacht tot en met 3 Deoeiiber 1900 Br Ir aan A VILLEEIüS Boekhandel Spijkenlsse onder letter L inhoudende 25 eens aan postzegels Ieder opl ontvangt een gedrukte trekkisglijst franco thuis Voor de rerkieming van leden van de KAMEE VAN KOOPHANDEL EN FABEIEKEN te Gouda op illMSIIACi den 0 NOVKMBEH 1 00 in plaats van de Heeren H JAGEE A van VEEN 3 M NOOTHOVEN van GOOE en J W SCHOUTEN die op den 31 December 1900 aan de beurt van aftreding zijn doch waarvan bekend is dat de Heeren H JAGEE en A van VEEN voor eene herbenoeming niet meer in aanmerking wenschen te komen worden dringend aanbevolen de Heeren a M OOTHOVE VAI GOOR aftpedend J W SCHOUTEN Aftredend I IJSSEL DE SCHEPPER Directeur der Koninklijke Fabriek de Stearine Kaarsenfabriek Gouda G PRINCE Industrieel Het Stembureau houdt zitting op het Eaadhuis des namiddags van l i tot 4 uur Artikelen van ALSMEDE VAN DBclxt Cla xisto£Le Zil v er Zeer geschikt voor de a s St lUICOLAAS verkrijgbaar bij Th SCHMIDT voorheen Wed BOELSUMS J J VArvBËilIIËL Iv£arls t A 53 Is arlsit A 53 BEEIOHT BIJ DEZE DE ONTVANGST VAN de ïïouvaaiLtés voor het a s St ITicolaasfeest in LUXE en HUISHOUDELIJK GEBIED Gemoiiteerd Glas Nikkel Plateel enz Voor de St ieolaas Ontvangen in de NIEUWE WINKEL 2v£ isk t a es een uitgebreide sorteering artikelen zeer g eschikt voor St Nicolaas cadeaux als Heeren dassen sirikken zclfstrlkkers m imm cacuikkëz Heeren Dames en Kinder HANDSCHOENEN Sporthemden Truien en JachtYesten Bonten Mofien Boa s Krag en en Colliers i N de nieuwste Dames Boezelaars Zakdoeken in fraaie doozen KINDERen AVONDDOEKEN enz AANBEVELEND C A B BANTZINGER Jkniiseptlsclie Tandpoeder en S Anilgeptiseh Alondlincluur van E CASSVTO Tandarts te Oouda OVEBAt VËBERIJOBAAR Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blanwstraat Gouda P m BIJ l HM iMitt oududdjFlute n t Êm mikbljrkiti posumiildtl nor Hnn en TX ora daoMi an KlarianeliowiwtriK la de Anratuiir vu 0 Wtt fc O rlla Baath SIr M tlm btia coal op iMan en MirMianurk ereairyee ei aee leeefeil aayrt iriy fr Alle AETIKELEN die niet naar keuze zgn kunnen na St Nicolaas geruild worden