Goudsche Courant, vrijdag 23 november 1900

WrecKTsiworwegverblDdlBgen met GOUDA WInterdleÊSt 1900 AangevangeB 1 October TUd vai Greeiwlch 80DD KOTTiED ll tim 11 39 18 18 18 58 1 17 8 18 8 80 8 49 4 89 4 64 5 88 6 18 f l7 1 88 7 44 8 14 8 17 8 88 9 14 10 8 10 1 10 40 11 11 1 f I 01 f 8 14 f 10 1 8 60 j f lU 1 10 8 11 r 8 81 10 80 8 67 11 86 1 17 t 6 18 8 41 J 10 87 C 46 10 18 10 56 11 86 11 60 18 84 1 86 8 8 8 51 4 08 6 87 6 4 i 6 8 7 47 8 07 6 i9 8 56 8i 10 80 10 46 11 01 11 478 64 11 16 t t 1 58 5 10 7 48 8 45 11 81 9 08 I 10 08 11 85 9 06 6 80 7 57 11 48 Ulm 1 n 9a Hm lltri buk ü ii Op In tnlmo ijn ZouJ j Umin Diurf g Mnlugnha r toiiTkllj tt ii r i 8 H tntojtlmr tajeii itaU rmklrt B Holkainto 3po r L Siln ipl wl 5 gi 1 tilt nJMtn 7 86 8 81 8 88 t 08 f84 88 57 10 86 r 40 t ut KOTTIBDiM OOBD Ti ni 18 80 1 48 r I f 4 89 11 85 1 64 f 4 47 10 16 11 8111 4118 10 38 8 14 S 8 S i 4 08 4 84 5 86 10 86 f f H 4 44 10 S8 f 1 8 f 4 61 10 48 f 8 08 5 1 10 4 11 58 11 08 18 81 1 09 9 09 8 8 0S 4 08 4 84 6 07 6 18 S 41 9 40 9 4 8 8 18 47 t d 2 8 84 8 00 S 10 08 10 1 5 41 6 04 AUm 1 klma iti kaUlm H il U t tf l ip ta lrt g i ki 8 w nl i B HJ I i i i l iltl ip l llra inpplemillawgi t i Com giil in tpt Uli BODDA tfliNH 18 18 18 88 18 68 1 58 8 81 1 10 1 81 1 16 8 87 8 41 ll 9 81 10 00 10 10 10 89 11 88 8 58 I 11 11 9 08 11 88 14 t 11 88 08 9 1 88 49 10 98 10 4 11 41 18 08 18 45 18 55 1 40 8 80 8 48 4 15 HH 8 04 0 15 7 8l 8 6 Js 4 10 11 U 6 106 18 6 1 80 8 0 4 00 4 6 4 87 5 8 M 7J 1 7 Ml 10J Voorburg 6 88 jj J j jo 4 6S 6 43 10 11 Zo l m Z g 6 68 jj 5 1 64 10 81 S u i O O U O A tirCBDAM i iou U 6 19 8 11 8 81 u SS 10 8010 1918 08 1 10 S SS 8 16 07 1 43 6 19 5 86 8 48 9 61 0 i9 1 87 11 08 Am t W 8 01 8 68 9 1 10 10 11 04 18 48 U 67 1 57 8 16 4 n 4 57 6 0 6 0J8 44 9 85 10 8 l OS 11 5 kiut G 8 1 13 9 87 1085 U IJ 108 1 10 1 18 8 04 17 6 I 5 46 8 8 9 8 10 0 11 16 18 14 lViJui iiMii pk l BWakMl i ralw W lUmo ikrtr l lUw 1 n 1 Ui nti kwjM 1 a 3 AmttC 88 7 1 8 10 8 6 9 18 9 81 11 18 H 87 18 10 i 1 10 S3t4 4i 6 11 6 11 7 0 8 10 9 61 Am w 6 84 6 47 7 80 8 li 8 4 9 80 9 46 11 80 18 4 1 05 l H 3 48 5 0 6 88 8 88 7 86 8 86 10 0 i rt 7 01 7 318 18 9 9 89 10 18 10 81 18 61 1 8 6 3 18 t lB 4 84 6 47 7 16 7 54 8 09 9 1 11 J8 10 14 ir 7 8 19 4 111 1 48 5 48 6 6 7 00 7 68 9 01 9 3S 10 06 10 48 7 14 8 11 07 i 88 9 i8 L 8 18 8 68 7 47 8 88 9 90 10 10 10 6 11 88 18 0 1 48 8 0 6 07 4t 8 09 9 87 10 88 11 56 8 87 lil 08 r Iti M 9 75 mi 11 77 18 11 18 61 f 18 40 6 4 4 6 18 T 4 7 4 8 88 9 89 in 07 10 8 11 8 BINNENLAND 8TATEN GENEKAAL T fr K B n m u m im b b Zitting van Woensdag 21 NoTembet Aan de orde De reorganisatie vau bot Hooggerechtsbol en de Baden van Justitie in Indië De regeeringB comraissaris Mr Winckel deeldt ter verdediging der overbrenging der revisieTonnissen van het Hol naar de Raden van Jostitie mede dat er een Kon beslnit tér onderteekening gereed ligt waarin de bepalingen van liet reglement op de stralvordering geldende in de Buitenbezittingen zijn opgenomen voor de Raden van Justitie op Java zoodat deze ook de bevoegdheid hebben aan de revieio van het oraal debat een nienw getuigenverhoor te verbinden De heeren Hartogh en Pijnappel hoopten dat van die bevoegdheid veel gebraik zal worden gemaakt waarop de Minister beloofde een scherp toezicht op het gebruik maken van dat recht Niettemin achtto de heer Troelstra de waarborgen der rechtszekerheid voor den inlander onvoldoende en de heer Karnebeek gal de Begeering in overweging het ontwerp terug te nemen wegens de OBbekeodheid der denkwijze der Indische autoriteiten over het nieuw rechtsinstitut Het algemeen debat is gesloten Door aanneming met 56 tegen 12 stemmen van art 1 is besloten de ontbinding van het Hooggerechtsbol De heer Mackay voldaan door de toezegging van den Minister dat bij voor de aangelegenheid eene memoriepost op de suppletoirs Indische begrooting zal brengen trok zijn amendement in om voor den grondslag van het pensioen der grilfiers van het ontbonden Hol genoten emolumenten in rekening te brengen Het ontwerp betrekkelijk de ontbinding van het hooggerechtsbol waardoor de revisie en de extminatie der vonnissen van het Hol naar de Raden van Justitie worden overgebracht wordt aangenomen met 52 tegen 9 stemmen De behandeling verband houdende met de aanvnllingsbegrooting voor 1901 is verdaagd tot na de aldoening der Indische Begrooting Na tweede lezing werd aangenomen de wijziging in de regeerings reglementen voor Suriname en Cnra ao Daarna werd het algumeen debat over de Indische begrooting aangevangen Het werd geopepd door den heer Pijnacker Hordjk die het denkbeeld opperde tot inatolUng van een kolonialen laad naast den minister ter verkrijging van meer stabiliteit in de opvatting van noodige hervormingen De heer Van Limburg Stirnm beaamde niet des ministers rooskleurige denkwijze over de Indische denkwijze Door de heeren van Kol en Hordgk werd aangedrongen op alschal ng der heerendiensten Een 43 tal vereenigingen te Utrecht te zamen tellende ongeveer 10 000 leden heelt een adres aan de Tweede Kamer gezonden waarin fü verklaren 1 Qoud 6 6 7 U Moordmobl door 7 18 uworkMli 7 88 0 pelle 7 86 Eolterdui U 0 86 tM RotlordamD P Roltgiduii B 8 09 7 68 8 41 6 66 4 48 5 80 6 07 7 18 4 59 6 41 I 8 01 6 61 I 6 11 8 04 6 17 6 10 8 88 7 89 Bottordun Baiin Rotteidun D P AoUerdim U a pelle Ki uwerkerk Hoordreeht 7 48 8 04 7 16 7 88 7 8 7 68 7 88 Oottdl 2iniik Ua ro SoetermeerZeg Voorburg Higo d 9 07 6 84 7 46 8 18 6 80 5 85 6 48 6 08 Uoud Oudaw Woord Utr llt 8 8 S 18 8 58 9 89 7 4 Ulrooht Wosrdou üiidav d t zy met instemming hebbon begroet de indiening van het ontwerp tot herziening van de Drankwet dat immers dit ontwerp tal van bepalingen bevat welke aan de bestrgding van het drankmisbruik in ruime mate zullen ten goede komen dat zij echter enkele wijzigingen in het ontwerp gewenscht achten en wel in den geest van de brochure De aanhangige Drankwetsherziening en onderteekend J ö Jansonins prol dr V A Julius J Kat Wzn mr J Kruseman P v d Meulen jhr mr Ch Bugs de Beerenbrouck A v d Voort Zij verzoeken het ontwerp zooveel mogelijk gewszigd in den aangeduiden zin aan te nemen Na afloop vSn de besloten zitting dor Provinciale Staten van Zuid Holland is de eerstvolgende vergadering der Staten bepaald op Dinsdag 4 December Gemengde Berichten Men meldt nit den Haag Gisterennacht heelt een inbreker zich door het uitsnijden van een glasruit toegang vsrschalt tot het bureau van bet Staatsspoorstation te Voorburg de jieren geldkist opengebroken en daaruit pi m 1 40 aan specie medegenomen De dader moet in zjjn werk gestoord en in haast gevlucht zijn daar hg eenige beitels en ander breekwerk en een kaars in het vertrek heelt achtergelaten en twee gulden over den grond verspreid lagen Een nader particulier telegram omtrent de aardbeving op Curasao luidt aldus Geen enkel ongeval van personen te CuraQao Alleen muren gescheurd De paniek en ongerustheid komen hieruit voort dat aardbevingen tot dusver te Curasao onbekend waren en uit de voor het jaargetijde ongewone weersgesteldheid Een Poolsche Landdag Buitengewosi rumoerig is het in de jongste Raadsvergadering van Bergen op Zoom toegegaan Wjj ontleenen daaromtrent aan het verslag van De Zooom het volgende Aan de orde was een voorstel ora tot sluiting van de pompen over te gaan in het belang der waterleiding Na eenige discussi i zegt de heer Van der Boom dat h het gansch onbillijk zou vinden als nu ook de pompen niet werden gesloten en men daar ook nog aanmoest meebetalen nu de waterleiding er is De heer Juten heltig en met dreigende gebaren Wat mijnheer Van der Boom daar zegt dat lijkt op niets Dan kan mes ook ter wille van de gasverbruikers al het overige licht wel verbieden 1 Mijnheer Van der Boom heelt goed praten Zijn buurman heeft de waterleiding en hij zeil heelt de altapkraan in zijn kelder waardoor hy water uit de waterleiding neemt waar hij niet voor betaalt UI Opschuddthg onder de leden De heer Van Hasselt Dat is te veel Dat gaat te ver Mijnheer de Voorzitter Ik verlaat de vergadering Ik laat mjjn collega hier niet voor diel wegzetten 11 1 I D A u Tl IC a 1 Ua 10 14 10 69 19 00 18 87 8 18 3 18 4 11 13 J 8 11 14 8 40 8 9 10 49 11 47 l l 109 S OS 3 4S 6 T Voorzitter verontwaardigd Mijnheer Ju ten ik vsnoek n uwe onkiesclie woorden te matigen en nwe dreigende gebaren achterwege te laten anders zal ik genoodzaakt zp u de zaal te doen uitzetten De heer Juten De zaal uitzetten Ha Ha De zaal uitzetten 1 Maar dat heelt men er van nu men den heer De Leeuw 1 100 000 in zijn zak heelt gespeeld De zaal uitzetten I De hoer Van Hasselt zichtbaar geagiteerd en aanstalten makende om te vertrekken Ik verlaat de vergadering Ik laat mfln collega hier niet voor diel uitmaken De Voorzitter Blijl mijnheer Van Hasselt de Raad zal zich in deze uitspreken De heer van Hasselt Dan zal ik blijven De heer Jnten Zoo heb ik het niet gezegd 1 Ik heb gevraagd ol de heer Van der Boom ontkent een altapkraan in zijn kelder te hebben van Zijn buurman Verschillende leden Neen Neen Zoo is het niet gezegd De Voorzitter Mijne heeren het is in deze de boste weg kalm te blijven daar wij weten wie de heer Juten is De heer Jnten zeer opgewonden En ik weet wie Hnlshol is Maar van harte hoop ik dat in deze zaal nimmer meer zulke helsche woorden zullen gesproken worden als daar even van het lid Juten gehoord z n De heer Ente Ik zou er voor zijn mijnheer de voorzitter de vergadering op te beffen daar wij niet meer in staat zgn beboorlyk te beraadslagen De Voorzitter Ik verzoek don heeren met het oog op het spoedeischende van de goedkeuring der begrooting nogmaals kalm te zijn Ik ben mijzelven ook al weer meester Heen te gaan is koren op don molen van den heer Juten wiens toeleg niet anders is dan het succes der waterleiding te contrarieeren Wilt gg geen afschaffing van de pompen welnu doe dan een voorstel en zoo het aangenomen wordt zal het het ook uitgevoerd worden Maar trek uit het voorgevallene voor de zooveelste maal de les dat men niet de minste waarde moet hechten aan al wat die man Juten durft zeggen of schrijven De heer do Bam Ik zou er voor ziJn dit incident maar te laten doodbloeien Ik betreur dat het heeft plaats gehad en mijnheer Jnten zal het zoo hij kalm is óok betreuren De heer Juten schudt het hoofd io ontkennenden zin Ik zou er niet verder over spreken De Voorzitter Kn ik geef den Raad in overweging een voorstel te doen waarbij de Ilaad zijn afkeuring uitspreekt over de ongepermitteerde woorden door den beer Juten gesproken De heei Van Heijst verlaat de vergadering De heer Van Hasselt stelt daarop voor een motie van alkeuring der gezegdeus van den heer Juten tegenover den heer Van der Boom Deie motie wordt aangenomen met algemeene stemmen uitgezonderd die van den heer De Ram die tegen stemde en de heer Jnten die natuurlijk buiten stemming bleel De Voorzitter zegt bij het stertmen van den heer De Ram Dus de been De Ram keurt de handelingen van den hker Juten goed vIm ram 4 1 4 60 5 86 6 08 6 13 6 87 4 41 6 88 6 86 iO S 46 5 4 0 81 7 89 8 15 8 49 7 57 De heer De Ram protesteert tegen dit gezegde Hij keurt het gesprokene al doch is er voor de zaak te laten rosten De Voorzitter Het is mg een waar genoegen dat deze motie met zoo goed algemeene stemmen is aangenomen Vanwege de holcommissie en de intendance de Koninklijke Paleizen is de Groote Kerk te sGravenhage inwendig in oogenschoow genomen vermoedelijk met het oog op eventneele inrichting van dit kerkgebouw voor ie voltrekking van het kerfeliik buweljjk van H M de Koningin Rechtszaken Door de Arrondissemeuts Bechtbank te Rotterdam werden gisteren o a de volgende voonissen gewezen 0m een japon te kunnen halen zooals bekl beweerde had de 23 jarige dienstbode G J V R te Jaarsveld in Juni van dit jaar geld noodig Zg was in dienst bij den bouwman H Kok te Beeuwjjk en zooals het daar in die streek de gewoonte was ontving zij met Sint Kathrijne eerst haar loon over het geheels jaar Had zg echter kleeren noodig dan zorgde de boerin daarvoor Den 28 Juni waren de boer en de boerin naar de markt te Gouda en was de dienstmeid alleen met het jongste kind thuis Van die gelegenheid maakte zjj gebruik om bet raam aan de buitenzijde van een geheel gesloten kamer open te wringen naar binnen te klimmen en uit een goed gesloten kalt te ontvreemden 6 rijksdaalders Toen de boer en de boerin thuis kwamen was de dienstbode gevlogen Hall versolt daar op het bankje der bekin gezeten hoorde zg thans 9 maanden gevangei is8tral tegen zich eischen met altrek der preventieve hechtenis De verdediger mr J J de Heer betoogde dat bekl tengevolge van een verwaarloosde jeflgd en een slechte opvoeding niet in staat was de porté van zulk een daad te begrijpen Toen ziJ gevankolijk naar Rotterdam werd gebracht vond zij onderweg nog gelegenheid een paar mansschoenen te ontvreemden waar zjj absoluut niets aan bad Met een berinnering aan de omstandigheden waarin bekl verkeert vroeg spf een geringe stral op haar toe te passen Nog werd 10 dagen gevangenisstral gevraagd voor H S 18 jaar vrachtrijdersknecht te Nieuwerkerk a d IJsel die den 9 Sopt te Capelle a d IJsel R Stam en P J de Jong eerst lastig gevallen en op de hielen getrapt en daarna ieder hunner een slag op het hoofd zou hebbeu gegeven Bekl scheen zich meer aan dergelijke dingen schuldig te maken Ditmaal beweerde hjj kwaad geworden te zijn omdat Stam en de Jong niet wilden hebben dat hij met een meisje meeging 01 het meisje het zeil wel wilde hebben wist hg niet Dezellde stral werd gèëischt voor C de R 22 jaar sjouwer te Kapelle a d IJsel die den 31 Aug des avonds laat te Onderkerk a d IJsel aan t rumoermaken was en toen de veldwachters H Mulders en W Zelle hem deswege wilden arresteeren dezen ambtenaren eoA kwartje zou hebben aangeboden met het doel hen te bewegen geen procesverbaal op te maken 9 18 10 88 10 81 8 17 1 6 87 48 8 89 7 05 7 69 8 81 9 g S H r 9 40 8 48 9 68 8 61 10 18 7 01 7 88 80 S 48 9 47 10 09 lO li 11 08 4 L 8 01 8 9 9 17 9 53 S IS 8 84 1 1 88 E i 8 48 8 JS 41 10 19 10 18 10 43 11 89 9 58 10 08 10 17 10 8 10 84 10 46 11 11 11 67 Bekl was niet verschenen 4 In de zitting dezer rechtbank van 6 Aagostus werd de verdere behandeling geschorst in do zaak tegen J v E J Gzn 27 jaar werkman te Jaarsveld in hooger beroep terecht staande wegens twee overtredingen der jachtwet waarvoor de kantonrechter te Schoonhoven hem tot 2 maal 7 dagen hechtenis had veroordeeld De schorsing had plaats doordien een der getuigen de 23 jarige W v D arbeider te Jaarsveld onder eede een valsche verklaring had algelegd Van D werd terstond in hechtenis genomen en den 11 October wegens meineed tot 1 jaar gevangenisstral veroordeeld met altrek der preventieve hechtenis Tegen dat vonnis werd door den veroordeelde geen hooger beroep aangeteekend zoodat de geschorste zaak thans voortgang hebben kon Het O M vorderde voor van E die niet verschenen was bevestiging van het vonnis van den kantonrechter Uitspraken over 8 dagen STADSNIEUWS GOUDA 22 November 1900 WoEKDE Waarschgnigk door de duisternis misleid is Dinsdag een heer pannenlabrikant alhier niet ver van zgn woning te water geraakt en verdronken Gisterenmorgen is het lijk opgehaald OBnïBraBK A D IJsel Ook hier wordt de ophelflng van de Zondagsbestelling van weekbladen zeer betreurd De vele schippers die hier wonen en alleen dien dag thuis zgn waren gewoon s Zondags een advertentieblad te lezen Maandagmorgen vroegtijdig weer vertrekkende waren ze dan op de hoogte van al het nieuws op t gebied van aannemingen en leveranties van bouwmaterialen van vrachten enz Thans wordt dat weekblad eerst besteld als de schippers vertrokken zijnj ze weigeren nu het blad nog in ontvangst te laten nemen dat de grootste waarde voor ben heelt verldren Ook de ambachtslieden die alleen s Zondags gelegenheid hebben tot lectuur ondervinden de onaangename gevolgen van de wijziging VERSCHEIDENHEID Te Egmond is gisteren leestelijk geopend het ziekenpaviljoen der PrinsHendrik Stich tinh In de groote eetzaal waar alle verpleegden tegenwoordig waren hield de heer Hendrichs de inwijdingsrede die onder groote belangstelling werd aangehoord De heer J Boissevain sprak een kort woord namens bet Wertheim Comité waar bij hg wees op da edele wgze waarop door dit paviljoen Wertheims nagedachtenis werd vereerd terwijl mr A H Wertheim allen namens de lamilie dank zeide voor de wgze waarop door dit paviljoen de naam zgns onvergetelijken vaders zal blgven voortleven Daarna ging men bet paviljoen bezichtigen dat een uitnemenden indruk maakt Men schrijft uit Leiden Eergisteravond te ongeveer 9 Uur ontstond door onbekende oorzaak een hevig uitslaande brand in de schoenenlabriek en leerlooierij van de firma Huppertz en Co voorheen firma Koolbergen aan den Heerenweg buiten de voormalige Koepoort onder de gemeente Zoeterwoude Het duurde gernimen tijd ook door de algelegen ligging van de labriek eer de brandweer ter plaatse was Eindelijk arriveerde de stoombrandspnit en andere brandbluschmiddelen uit Leiden welks krachtig optreden hot vuur tot het aangetaste perceel wist te doen beperken Niettemin is do labriek geheel uitgebrand tal van werklieden zullen daardoor gernimen t jd zonder werk zijn De schade wordt door verzekering op beurspolis gedekt Te 11 uren was gevaar voor verdere nitbceiding geweken Op de Gelderland wordt niemand toegelaten voir dat de sloep Kruger an wal heelt gebracht zells mevrouw Elolf niet Dr Hendrik Muller kwam Maandagavond te Marseille aan en verklaarde dat er voor Kruger geen sprake van zou zgn om naar Transvaal terug te keeren Dientengevolge zal men een residentie moeten zoeken voor president Kruger waar deze zich zal vestigen na de diplomatieke bezoeken waarmede hg te Parijs zal beginnen De heer Muller voegde er bg dat de toestand der Engelschen in den Vtgstaat waar nog altijd krachtig wordt gestreden kritiek is Hij is van oordeel dat zgn regeertng nog even kluchtig is als steeda Dr Leyds heeft in beraad gebonden het aanbod van een villa op Qorsica gedaan door den heer M Laury Santarelli te Ajaccio daar Kruger behoefte zal hebben aan een plaats waar hg uitrusten kan Dr Leyds bracht eergister een bezoek aan den heet Grimanelli prelect van het departement Bouches dn Ehdne De prelect xal morgen zgn opwachting bg den heer Kruger gaan maken na diens aankomtt in het Hotel de Noailles De heer Elofl Kruger s kleinzoon kwam eergister met de Laos te Marseille aan waarop hg zich ingescheept heelt te Djibouti om 24 uur vóór Kruger te Marseille te zjjn Toen de heer Elolf de Gelderland verliet genoot president Kruger een uitstekende gezondheid De heer Elolf was vergezeld door den journalist Saintn die den veldtocht in Natal meemaakte Deze was de eenige die aan boord van de Gelderland werd toegelaten en met president Kruger een lang onderhond had De overheid van Suez wilde den heer Saintu aanhouden daar zg hem voor president Steyn hield hg kon zijn reis eerst voortzetten nadat hg twaalf dagen lang onder surveillance had gestaan 365 Staats loterij la tUasse Trekking rao Woeaulag 81 NoTember Ko 8611 on 11618 ieder 1500 No 6796 ƒ 1000 Ko 60 ƒ 400 No 1460 en 16 29 ieder 2 0 No 1110 en 10980 ieder 100 Prijzeii Tun 20 7 8150 6188 947 10991 13166 15 67 184J9 nt 54 5140 üS UliSl 13300 79 89 87 78 5806 70 7i 13408 86 18614 100 S3S0 64 8067 86 S7 15934 18682 67 68 87 60 99 6 i il 81 76 14 1 6570 63 11111 Si 19 81 399 76 5768 8101 112i7 98 68 1874 411 2118 86 13 il 70 I3B01 78 43 50 61 46 86 18975 71 1909397 2S 501 25 1814 hl 11414 l 1 86 97 64 41 30 68 23 SO 16100 18829 89 93 19 8116 30 97 600 8678 74 8394 11501 7 8733 97 8459 59 41 4S 6902 8519 6 13609 740 71 6 21 H6 8 14 54 1884 64 860 11702 13706 16900 50 67 2921 6017 84 16 14 8 19108 78 21 87 8768 67 90 17 17 97 49 6154 87 66 13836 70 9n 803 61 65 8114 11801 67 32J 19243 14 92 S3 3 8 8e 11918 13943 87 193 II 46 8001 87 9019 12006 11008 16 33 86 lO 29 96 75 30 49 73 1945 946 73 63811 ïl 0 12101 14103 60 812 8t 95 89 19712 SS 4 16618 67 6i 8202 6607 9819 47 14300 08 1982 1018 46 64 9304 73 1 16 98 1992 33 3395 47 12 U8S6 29 71 5 19 8429 6 9447 O 8 16881 94 33 30 82 9666 79 liSll 16900 97 48 3619 6675 89 123 8 38 9 2000H 61 87 17 64 71 72 69 73 7G 75 171 1 7 77 88 2 20179 96 9 BI 17200 I 76 1 694 l SI 91 14718 56 44 93 66 O 72 83 11704 14 06 61 20307 1 48 17323 28 81 91 52 81 86 1495 96 46 90 liOU 1 422 52 11827 51 63 6 81 1 191 17531 20424 89 16116 36 38 76 76 61 86 7l 63 20615 11S9 33 Jil 1207 3731 6711 16 8846 84 21 95 94 3967 69 iO 1318 40 8 Uil 66 9 1503 62 7000 S 94 139 34 41 1 80 61 4203 81 10082 74 8J 91 10U8 94 42 7164 97 1 9 77 7301 10200 611 4434 10 103 6 18 44 41 88 97 4750 68 69 1717 72 73 96 12863 46 4803 414 10419 74 79 71 736 H 68 12463 83 53 9815 18 77 2667 90 6800 94 11 9568 9901431860 1816 3 O 38 13020 16S92 98 48 76 54 7505 82 40 98 W711 lOJil 88 4929 44 89 49 16117 51 11 1916 7 9 10105 49 15550 81 2081 78 18 775J 12 79 6 17815 34 2016 93 82 49 ISIU 76 179 67 8 50 6 85 61 31 15661 18042 10909 80 41 7895 69 88 157 9 74 86 10 41 7901 0714 39 41 18801 84 18 54 16 37 18117 bl 87 36 63 21 10861 Ie Kliiie 2e Lijet itond 4741 m z i731 3 m 13 89 en 11716 m z 177711 I 1 I Bgg gg ttAK TUËRlCHTEN Gk Uda 2 2 November 1900 De kleiQe aanvoer mimdc heden tot vaste prijzen vlug op Tarwe Jarige Zeeuwsche ƒ 8 k 8 30 Nieuwe dito 7 20 f 7 50 Mindere dito 6 75 i 7 Afwijkende O 4 6 50 Polder 5 90 4 6 50 Rogge nieuwe Zeeuwsche 5 50 i 5 75 Polder 5 i 5 25 Bmtenlandsche per 70 kilo ƒ 4 60 d 4 90 Gerst nieuwe Winter 4 60 il 5 Z0Dier4 7S i 5 Chevallier 5 5 i 5i75 Haver per heet 3 20 4 3 50 per 100 kilo 6 75 4 t 7 40 Hennep zaad Inlandsche 10 75 i S Buitenlandsche 6 25 4 ƒ 6 75 Kanariezaad 7 50 4 8 50 Koolzaad 4 ferwten Kookerwten ƒ 10 a 10 50 Nietkookende 4 Buttenlandsche voererwten per 80 Kilo 6 25 4 6 50 Boonen Brumeboonen 9 75 4 10 50 Witte boonen 12 4 12 50 Paardeboonen 6 25 4 ƒ 6 50 Dmveboonen 6 75 4 6 95 Maïs per 100 Kilo Bonte Amenitaansche 6 35 4 ƒ 6 50 Cinquaotine 4 Odessa 7 25 4 7 50 Karweizaad per 50 Kilo ƒ 4 Veemarkt Melkvee goede aanvoer handel en prijzen matig Vette varkens goede aanvoer handel vlug 19 4 2a et per half KG Biggen voor Engeland goede aanvoer handel vlug 20 4 21 et per half K G Magere Biggen matige aanvoer handel flauw o 75 4 1 10 per week Vette Schapen redelijke aanvoer handel matig 0 16 4 ƒ 022 Schapen goede aanvoer handel matig 13 4 20 Nuchtere Kalveren redel aapvoer handel matig 64 10 Qraskalveren red aanvoer handel tets beter 18 4 48 Fokkalveren S 4 16 Kaas aangevoerd 86 partyen handel matig re kwal 30 4 2de kwal 24 4 28 zwaardere 31 NoordHollandsche 30 4 ƒ Boter matige aanvoer handel redelqk Ooeboter 1 35 4 1 45 Weiboter 1 10 4 1 25 Nieuwe WiiLterstoffeii voor HEEREN KLEEDING A VAN 08 Az Jfd Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA f ele iAo Mt Mo 31 Ueurs van Amsterdam Vtkrs SJvtk 81Vi 98 9311 98 98 lOOV 88V 83 88 88 u 84 ll 65 861 96 1 961 101 671 57V 917 8 Vl ltl 10 84V 900 91 99 631 435 si 101 104 164V 9 18 z uov 00 191 114 V 101 184 8861 100 66 55 161 97 8 looS z 100 114 iTlV 51 105 78 74 104 87 8 Vi 851 991 Vit iTl 160 810 108 108 9911 100 1171 117 101 841 861 fl 14 NOV KiDlBLiND Cl rt Ned W 8 l il dito dito aiti 8 dito dito dito 3 Hoxsit Obl Gouill 1881 93 4 lTAl ni lnaohrgving 1868 81 5 OoeTim Obl in papier 1868 5 dito in Zilver 1868 6 POETCOAL 01 1 met coupon 8 dito ticket 3 Rd i 111 Obl Binnenl 1894 41 dito Gecons 1880 4 dilo bil Rothl 188 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1888 6 dilo dito dito 1884 5 8 A1III Ferpot icliuM 1881 4 TnaKllJ Oepr Cour leen 1890 1 Oe leening aerie D Gec leenin serie G ÏOIDAla Bp V oblg 1891 5 Mliioo üb II Sob 1890 6 V K tII l Obl 4onliep 1881 V T Diii Obligation 1895 3 HoTTBaOAll atecl loeu 1894 3 NlD N Afr Hnndel and Aroni b T b Mg C rliaoaton DehHaatsohapjtg dito Arn Uypotheekb pandbr 4Vi 2aid Ital 8p lnij A H obl 3 Poli Warschau Weenen aand Boal Gr Ru 8p Mij obl 4 Baltiaehe dito aand Fatlowa dito aand 5 Iwang lïombr dito annd 5 Kursk Oh Azow 8p kap opl 4 dito dito oblig 4 AUEUKA Cent Pac Bp Mi ob 6 Chie ie North W pr 0 ï aand dito dito Win St Heter obl 7 Denver Rio Gr Spm eert v a Illinois Central obl in goud 4 I Lodsv k NaihrilliCerl v sand l Mexico N 8pw Mij Ie hyp o 6 Miia Kanaas v 4pGt pref aand N Tork Onlai o k Watt aand I Fein dto Ohio oUig 6 Oregon Oalil ie hyp in goud 1 St Paul Minn k Manit obl Dn Pao Hooflun obig 6 dilo dito Line Col lo hyp O 5 OaKaoa Can South Chert v aand Vi 0 Uallw k Na lo h d e O Amsterd Omnibut Mij aand Oxit an gren de NOUVEAUTÉ S in MANTELS COSTUMES Robes Japonstoffen met bgbehoorende garneeringen Bloiisen l clgiiolrs en Pelterijen 11 SAMSÖM ADVKRÏI l T1EIN van Blommestein s Inkt is proefonderVindelijk de BESTE wi volkomen ONSCHADELIJK OPROEPI XG Die iets te Tordoren heeft van verschuldigd ia aan ol titels ot bescheiden onder zich mocht hebben behoorende tot den hoedel en de nalatenschap Tan den Heer KTjAAS SPREIJ in leven koopman en winkelier te Zwammerdam en aldaar overleden 4 November 1900 worden verzocht daarvan vOór M NOVEMBEII a s opgave betaling ol afgifte te doen ten kantore van den Notaris J C SPEDIJT te AUen a d Rijn Sociëteit Óns Genoegen ZAAL KUNSTMIN Woensdag 28 Nov 1900 Voorstelling door de Amst Onderw TooneelT ten bate van hot Sanatoriam te Lnnteren van PENSION SCHOLIER daarna EEN KOP THEE Aanvang S nnr Kaarten k SO cent verkrijgbaar tot Maandagavond 26 Nov bij de heeren T v Ep O Haven i i J T Swartsenburg en b de kasteleines der Sociëteit Aan t bnrean 11 Leden Ons Qen 10 60 Plaatsbespreking i 10 cents op vertoon van Kaarten Dinsdag 27 Nov 10 1 35 nur Programma s met foto van het Sanatorl op den avond der uitvoering 4 10 cent VM krügbaar Onderlinge Noord Nederlanilsche Y eeverzereringB aatschappu levcsligd Ie iimmU Deze Maatschappij is door bare inrichting zeer voordeettg en aoUede Zy verzekert HunHeee en Paarden onder eenige inlage by de toetreding terwyi men zich slechts voor een l a f jaar verbindt zy vergoedt voor Bnndvee SO en voor Paarden 30 i der ingeschreven waarde Sedert haar 9 jarig bestaan heeft zy zich gekenmerkt door lagen omslag en daardoor groote deelneming Bgna il OOO polissen zyn reeds afgegeven De inrichting is op zuiver coöperatieven grondslag en directe nitbetaling gewaarborgd neer al in Mederland $ o He de J Ki f Kif geeraagd Inlichtingen verkrggbaar ton kantore d r Maatschappy Willemskade 41 te IjKKVWMtitBK Pain Espeller to H I Diitiljui weidt dit mld4at md jtmiumi ttuct ta utillnKh bntlTiii 3 5ilKMi t T rKSdl ttd Mi 1 4 nt 4d TK lHl £leoki d TifiS sïsrWo utu 9 op hat bkiMtaBHk A i r AdA a6 76 a60 4 a iilaiiiaartaiMtlukuTt liDiterëaix bn ületk Cltbu TB TojB SMden t4tatCi ittntinL Zenuw en laag lijders wordt nit orertuigiag als een werkelijke halpin den nood het boek ftanbevolen Na ontvan 8t van adres per briefkaart i ordt d t boekj fraoco per poat toegezonden door BLOKPOEL 8 Boekh Zal bommel maar Eclit BOEHEITBHOOD 12 eerU de K O A SLEGT NIEUWE HAVEN 28