Goudsche Courant, zaterdag 22 december 1900

Directe SiioorwegverMndlDgen met 6QII0A WinterdieDSt 1900 AaDgevangen 1 October Tljd u fireeiwicti GOBDi ROTTliRDAMT Teru n 4 Oonda 6 68 7 11 7 86 8 81 8 8S 9 08 9 84 9 S8 9 67 10 86 11 08 11 119 19 18 M 1 87 8 18 8 30 S tS 4 89 4 54 6 99 6 18 I IT 7 96 7 44 8 14 8 1T 1 88 1 14 10 1 10 11 19 4 Ll li Uoordreckt door 7 18 t a 11 09 a 1 a a a a a 6 01 a a a a a 94 d 10 19 r Kieuweitok 7 88 8 tO a a a 11 19 = a 11 98 1 10 a a a a 6 11 a n a a r a 8 84 ae a a 10 80 a ♦ Otpelle 7 86 8 67 a a 1 17 a a a 6 18 a a a a a 8 41 i a 10 87 a e 86 7 44 9 C8 9 89 9 46 10 18 10 66 U S6 11 60 18 84 1 8 9 89 8 61 4 08 6 87 6 4S 8 39 7 47 8 07 r 8 19 8 6 9 86 10 80 10 46 11 01 11 47 SotterdamD F 8 09 8 4 V H a 11 16 n t 1 68 a a a 6 10 a a a 7 48 V V 8 46 V ff r a 11 11 a EottürdMn B B 08 10 08 11 96 a a a 08 a p a 6 90 a a 7 61 V V a a V r ff a 11 48 f lU o U en it kluM Eitri bijbaldni Op d S kl Torkryghiar tegea eakelen Treektpriji B HolUndaelie Spoer L Bitrt ii ploiaeat 1nvij a ff KOTTUKDiM SOUB nee rena B £ Botterdam Beur 7 68 a 9 10 a H K 19 30 a 1 48 a a 4 89 t a 6 17 r 9 18 r 10 81 6 6 u a 1 9 48 H t It 18 38 1 64 a a 4 47 6 41 6 87 a a a 9 4 10 81 Aotterdam M i 49 6 B0 6 07 7 18 7 41 8 89 9 18 9 47 a 10 16 11 81 11 46 19 10 a 38 9 14 2 46 3 46 4 08 4 3 a S S6 04 8 8 7 06 7 69 8 IL 9 16 a 0 pelle Kieuwerkerk 4 69 6 41 3 a M a 10 86 K g a 48 a a a a 4 44 a a 6 8 a E 9 48 a 6 01 6 61 10 38 a l iS a a a 4 51 a t 8 48 a a 9 68 a 6 11 114 10 48 a a 9 03 f a a 6 1 v 1 6 68 a a 10 08 a Soada 6 17 8 10 8 98 7 89 8 0 8 84 9 00 9 89 10 08 10 19 10 49 11 68 19 06 19 81 1 09 9 0 8 5 1 08 4 1 8 1 84 6 07 6 18 6 4 6 94 7 09 7 96 I SO 3 49 9 47 10 09 10 16 11 09 i Allan 1 au t UaiH eitn baUlrn I TuallatH op du loop bn niat gankald oldaii B Holludaaba ipoor L Eitni mpplBmentbowya faa da Compagaie der Wafoai Uti ooun A DEN H a AO viae veria i I 1 G da 7 16 8 87 8 41 9 11 9 81 10 00 10 19 10 69 11 88 19 1 19 86 19 68 1 68 1 8 46 4 19 4 60 6 96 6 49 81 7 8 0 8 19 9 17 9 68 9 68 10 18 10 48 11 99 7 88 8 68 a a a 11 11 a a 1 10 a a a a 6 09 a a 8 1 w 10 08 Soetermeeir Zeg Voorburg i Hafte 7 89 9 09 7 68 9 14 7 58 9 08 9 19 9 88 a a 9 43 10 98 a 11 88 1 81 a a 11 86 1 86 a 10 46 11 41 18 08 18 46 18 66 1 40 8 90 a 9 48 a 4 15 a 6 IS a a a 6 97 4 46 6 89 6 66 8 16 a a 49 7 A 8 84 8 88 8 48 e K so 4 10 17 F 10 89 10 19 10 84 10 6 11 11 11 67 f ST H 5 8i 04 7 0 7 15 7 89 SM 8 BS 9 03 9 44 10 11 U S6 11 86 U 0 1 80 8 40 B7 4 00 4 U 4 87 6 22 6 88 7 ftl 7 41 7 66 8 18 9 61 lO Si Voorburg 6 86 ZZZ 10 89 160 4 86 8 43 10 11 6 69 Z Z Z Z I Z S 10 aI 9 01 6 1 6 54 10 99 a fa 8 14 8 n 7 98 7 49 07 0H 9 19 80 10 11 10 64 U 6S 19 08 18 84 9 19 8 09 8 94 4 17 4 49 S 91 6 4 7 0 1 7 81 8 09 8 98 8 46 10 88 10 6 reeillatfot op dea I eep kaa aiel goretaad wordea Hermoaikatreta alleen le en kleaie eiti beta lni I Betalw ew liiljat le kl eea ppl aeal t je e 0 U U A A MM r K R D A U jiim ena ouil 19 S U 8 89 9 88 10 80 10 59 18 06 1 10 8 88 8 86 07 4 48 6 19 l 98 8 48 9 61 0 19 10 87 11 06 Am t W 8 01 8 8 9 S 10 10 11 04 19 48 19 7 1 67 8 86 4 19 4 7 6 8 8 03 44 9 36 10 8 11 03 11 5 A nat 0 8 1 9 18 9 87 10 86 11 1 1081 10 8 18 8 10 4 87 6 1 6 46 8 9 t8 10 SO 11 18 19 14 B 8 80 7 10 7 88 7 86 11 7 88 8 30 7 00 7 S4 8 08 T 0 0 L D A U T K K 0 Ü 1 viae verea 10 14 10 69 18 00 18 87 8 16 S IB 4 88 11 18 8 39 11 84 9 40 8 19 10 14 10 49 11 47 19 89 1 09 3 08 S 45 5 04 68 8 84 7 46 8 K 9 07 9 89 imat O 8 8 7 16 8 10 8 6 9 18 9 81 U 18 18 87 I 9 91 1 10 3 84 4 45 8 11 81 7 09 8 10 9 61 A mB W 6 84 8 47 7 80 8 86 8 4S 9 80 46 11 80 18 48 1 06 8 tc 8 8 8 43 6 01 88 8 86 7 86 8 86 10 08 I Mirla 7 03 7 81 8 18 9 1 9 99 10 18 10 84 19 611 98 I 8 8 98 4 18 4 84 47 7 16 7 4 8 09 9 19 11 98 L 18 68 7 47 8 88 9 90 10 10 10 66 11 88 18 08 1 48 8 08 8 19 i i 4 48 6 4 6 Si 7 00 7 68 01 9 3S 10 08 10 48 6 07 8 4 8 0 9 87 10 88 11 66 19 87 4 9 7 94 18 11 07 6 88 8 58 8 17 10 41 1 85 t 88 9 26 48 7 08 7 8 8J0 0 08 9 66 10 64 11 87 18 11 11 61 9 18 40 8 6l 1 6 18 7 94 7 48 96 9 89 10 07 10 88 11 98 met de bootwerkersstaking wordt steeds ernstiger het aantal niet arbeidenden neemt toe en tal van schepen zetten naar elders koers zoo de booten der Eed Star liJn naar Vlissingen voor laden en lossen en de grasnbooten naar Kotterdam waar ze natnnrlflk welkom zjjn I BINNENLAND TATEN GENERAAL Zitting van Donderdag 20 December De voorzitter heeft medegedeeld dat zjjningekomen vier Eoninkigke boodschappen ten geleide van a een wetsontwerp houdende goedkeuring van het huwelijk vanH M de koningin en een regeling van dewflze van voltrekking en van eenige gevolgen van dit haweiyk b een wetsontwerptot naturalisatie van Z H hertog Hendrik von Meciilenbnrg en de regeling van eenige gevolgen dier naturalisatie c wetsontwerptot toekenning van een jaarlgksch inkomenuit de landskas aan Z H hertog Hendrikgedurende zyn wednwnaarstaat d een wetsontwerp tot verhooging der marine begrooting voor 1901 De wetsontwerpen zullen rondgedeeld en naar de afdeelingen gezonden worden Uarinebegrooting Het algemeen debat wordt geopend doordenheer Groen van Waarder die wenschte dat met den t anbouw werd gewacht totdat een welomschreven plan vaststaat voor onze marine omtrent welker taak en lamenstelling nog slechts vage begrippen bestaan De heer Staalman verheugde zich dat de Min het nieuwe oorlogsschip van de begrooting heeft teruggenomen want spr is van oordeel dat we totaal de overtuiging missen dat we bruikbaar en deugdzaam dravend materiaal krijgen waar t er met onze nieuwe schepen zoo erbarmelijk treurig uitziet en na aflevering duizenden moeten worden uitgegeven om die schepen eenigszins bruikbaar en bewoonbaar te maken Speciaal wees spr op de ernstige gebreken aan de pantserdekschepen Holland Zeeland en Gelderland wat betreft het steenkolenverbruik hitte in de machinekamer betrouwbaarheid enz waardoor die schepen als t ware drijvende moordholen en doodkisten z jn De heer Van Kol bestreed de uitgaven voor de marine daar zjjns inziens een vloot nutteloos is voor de verdediging van Nederland en zijne koloniën De heer Brnmmelkamp wenschte Zondag ru t b j het loodswezen De beer Verheij bestreed de beweringen van den heer Van Kol en de heer Mees verdedigde den minister tegenover de klachten over het ontydig terugnemen van zijn voordracht voor een nieuw schip De minister van marine verdedigde zjn gedragslijn en antwoordde dat het ontwerp voor een nienw schip is teruggenomen omdat r toch geen tijd voor de behandeling ervan was Voorts verdedigde hij den aanbouw van groote schepen voor Indië 6 80 6 86 48 08 Uouda Oud w Woerd Utrmlit 8 88 B 18 8 69 9 89 7 4 Utrecht Voerden Oudov Gild De minister noemde de klachten van den heer Staalman vooral wat de Gelderland betrof zeer overdreven Hy verklaarde verder geen Zondagsrust by het loodswezen te kunnen toezeggen Na replieken is het algemeen debat gesloten Naar aanleiding van de uitgesproken wenscbeiykheid om de koninkiyke salonwagens meer te doen beantwoorden aan de tegenwoordige eischen hebben de groote spoorwegmaatschappyen hier te lande overwogen om H M ten gebruike aan te bieden Ij koninkiyken trein bestaande uit twee salonwagens bagagewagens en rytnigen voor de hofhouding De trein zon eigendom biyven der maatschappyen maar geheel ter beschikking zyn van Hare Majesteit en ook geheel overeenkomstig de wenschen van H M worden ingericht en afgewerkt Naar men verneemt stelt het Kamerlid de heer Tydens zich in 1901 niet herkiesbaar Naar men verneemt heeft de minister van buitenlandsche zaken op de zelfde voorwaarde geheimhouding als aan de leden der Tweede Kamer aan den voorzitter ran t hoofdcomité van het Boode Kruis inzage verleend van de ofücieele bescheiden in zake de gevangenneming der leden van de Nederlandsche ambulanceKoster Dr Schaepman schrgft in No 6 zjuer Cronica over staatkunde en letteren tegenover de bewering van z n vriend vöand mr S van Houten als zou hï voor de leerplichtwet gestemd hebben om het geld voor de byzondere scholen dat de minister Borgesius had voorgespiegeld Niet om het geld heb ik voor de leerplichtwet gestemd Myn stem heb ik uitgebracht om de volgende eenvoudige redenen a ik had geen bezwaar togen de zaak inbeginsel b het ongeregeld schoolbezoek maaktenaarmgne overtuiging dezen maatregel noodig c de gewetenavryheid werd geëerbiedigd d de wet kwam niet in botsing met hetrecht der ouders daar men toch bezwaarlgk vyiH ciM recht tot het onthouden van onderwgsoftot het geven van ongeregeld ondervyskan spreken Ik heb niet vóór gestemd ter wille van de verhooging der subsidiën Maar ik moest die verhooging verlangen omdat ik in de ryksbydrage een middel zie om de gewetensvryheid te waarborgen Indien eene nevenzaak my tot het uitbrengen van myn stem heeft bewogen dan is het deze overweging de geloovigen die in het openbaar als in het byzonder leVen geloovigen zgn behooren den sohyn te vermyden als stonden zy uit beginsel tegen alles wat op volksbeschaving of volksontwikkeling betrekking heeft Een proefveld te Winterswijk Om proefondervindeiyk de nuttige werking van kalizouten thomasphosphaat en Ohilisalpeter aan te toonen is te Wiuterswök onder leiding van den Landbouwkundige Tj V d Ploeg te Utrecht een proefveld aangelegd waar de volgende proef is genomen de cyfers zyn per H A berekend Op een stuk heidegrond groot 2 H A dat in 1899 was omgezet ter diepte van 25 cU werd in het najaar van 1899 gebracht 3000 K G gebluschte kalk een klein hoekje ontving in plaats hiervan kalkmergel 1200 K G kainiet en 1200 K G Thomasphosphaat Alles werd zoo goed mogeiyk ingeëgd In t midden van April werd op byna de helft van het stuk gezaaid een gras en klaverzaad mengsel een 5tal klaverzaden waar onder moerasrolklaver en hopperupsklaveri en een 6tal graszaden onder haver als dekvrucht deze laatste zeer dun gezaaid ter l wyi de rest van het veld werd bezaaid mes hetzelfde grasen klaverzaadmengsel doclf zonder dekvrucht In de eerste helft van Mei werd 75 K G en 5 weken later nog eens 76 K G Chüisalpeter gegeven In deii loop van dej zomer hebben zich de grassen zeer goed ontwikkeld zoowel onder de haver als t vrge gedeelte Daar er op een er naast gelegen stuk koeien liepen die midden in den isomer niet te veel hadden en vooral Eaygrasop de nieuwe ontginning nog al in t zaad schoot zgn de koeien op de helft der ontginning toegelaten terwyi een gedeelte van het gras en al het haver is bMjven doorgroeien ter bepaling van de opbrenffit De haver maakte het niet te best volgens het oordeel van desknidigen vooral tengevolge van het natte dn koude weder De haver werd gemaaid oi 3 3 Augustus en bracht op per H A SSi K G korrels en 1350 K G stroo wat evenwel by den dunnen stand redeiyk magjbeeten Het gras werd ook gemaaid op 13 Augnstos en bracht op aan hooi 2300 KJ G Het gedeelte met kalkmergel gemest was iets minder dan dat met gebluschtw kalk De totale bemesting bedroeg mr H A f 76 De opbrengst aan have bedroeg per H A ± f 90 gras en i haver die na 13 Augustus groeide niet mbagerekend die nart gras per H A f 46 i fins gemiddeld 1 68 Rekent men nu verder dat nu van het onbemeste land ontgonqen beide een nieuwe weide is verkregen i ie met geringere bemesting iH de eerOTVolgencle jarei is V A Vs voldoende mits jgewoid wordt jaar op jaar hoogei e opbrengsten zal geven dan is er niet veel J etoogkracht meer noodig om iedereen duideiyk te maken dat de kunstmeststoffen met ame Thomasphosphaat Chilisalpeter en kaQzouten en ook kunstmeststoffen alléén den mensch in staat stellen om met voordeel yin de onafzienbare heide in vele deelen de vaderlands vruchtbare weidevelden te maken Gemengde Berichten Hen meldt uit IJzendgke Ofschoon de dader van den moordaanslag op den jachtopziener Bron te ITzendyke bekend is is het der politie nog niet gelukt hem in handen te krygen Toen hy door twee marechaussees uit zjue woning was gebaald heeft by de boeien met een ruk losgetrokken en is op de vlucht gegaan Men vermoedt dat hy naar België is gevlucht De getroffene begint langzaam te herstellen De higelkorrels zgn nog niet verwgderd kunnen worden 11 08 8 98 10 87 10 53 8 48 11 01 6 l 98 11 4 Te Berkel is gisterochtend het kofflehnis met woonhuis van den heer Martena tot den grond afgebrand Er kon niets gered worden behalve de geldtrommel van den kastelein Alles is verzekerd Dr Georg Brandes doet in Vorden8 Gang een belangryke onthulling hem aan de hand gedaan door een Bussischen professor van de universiteit te Tomsk in Siberië dien hy te Kopenhagen ontmoette Het overiyden kwam ter sprake van den vorigen Bussischen ministor van Buitenlandsche Zakkei Moerawieff Elke Bu zei deze zegsman wist dat de minister niet zgn natuuriyken dood stierf doch de hand aan zichzelven heeft geslagen en de reden waarom hy dit deed was al even bekend Eenigen tgd na het uitbreken van den Zuidairikaanschen oorlog had hg den tsaar een plan voorgelegd volgens hetwelk Rusland KOU gebruik maken van Engeiands lassige ipositie in Afrika om zich meester te maken van belangryke punten aan de Boode Zee Moerawieff had reeds de sanctie van den tsaar verkregen om zjn plan ten nit i voer te leggen en alle diarmede in verband staande bevelen waren reeds gegeven toen de keizerin met haar sterke KngelschesymI pathieto van het plan boordei en zich de zaak zoo zeer aantrok dat t op de zenniin kreeg De tsaar vond zgn huiselykem vrede van rooter belte dan het leringsplan en verapdérde plotseling aeening alle bevolen werden ingetroken e minister die de ieleurstellJng ilde overleven plTOgi e zWmoord nivingen eene brobhnrejjgjlricht tot de Séderlandschdj kiez s getJwM Indië by dl 5 stembus vai 190Ll dpor Blttda De nitsptaak van BJfitaison VNie s ekt het geweten meer erifèeter danihei nSsten tot nitgangspnat nemëqde wyst de poliityveci ftp den Komenden stentbussttgd en jbefifogt dat het koloniale vra mtuk by de is stemnns zwaar dient te wepn en Üidië vojgfaan dient 1 te staan op hot program van t tie yoor 1901 Hy toont uit vele trourig étirek nde feiten aan dat meer belangstel lil M in onze ui schoone overzeesche bèzittiuxen nmt in de plaal s treden van onverschilligheid en lauw heid zoowel by bet Nederlandsche volk als by yn vertegenwoordigers ia de Kamers welke laatsten telkens van eene schromelijke onwetendheid en onverschilligheid ten opzichte van onze koloniën biyk gaven Versehillende misstanden in Indië worden door den schrijyer op scherpe wgze gehekeld als heeredien tsn landrenten enz enz en den kiezers wordt voorgehouden dat hun straks de gelegenheid zal worden geboden iets voor Indië te doen Het met gloed en overtuiging geschreven werkje eindigt met deze slottirade Indien gy weigerdet voorbedachteiyk weigerdet zondt gg u het behoud der Koloniën niet langer waardig toonen zoudt gg verdienen dat de krachtige arm om uw middel u ging begeven zoudt gg verdienen het eens door den groeten strgder voor het recht van den Javaan over uwe hoofden uitgesproken felle woord Stik in koffie en verdwgn I De harten omhoog 1 Indië heilt Voor de Rechtbank s Gravenhage werd gisteren behandeld de bekende zaak van den gewezen hoofd commissaris Van Schermbeek tegen den burgemeester jhr Van Harinxma thoe Slooten wien hg aanklaagde wegens beleediging bg gelegenheid van den intocht der Koningin in 1898 in Den Haag De hoofdgrief was dat de burgemeester hem ten onirechte pnb iek zou hebben berispt omdat bg in stryd met diens voorschriften niet ver genoeg voor den stoet voorop reed dat hg ten StadhnSze later de door getuigenverklaringen gestaafde bewering van den hoofdcomniissarig dat de burgemeester zich vergist had ais grove lengen bespempelde en later in een schryven den hoofdcommissaris zou hebben verweten zich zooveel moeite te geven om verklaringen van ooggetuigen te bewerken De belangstelling was natuurlgk groot Nadat de heer Van Schermbeek was geboord werd de burgemeester als beklaagde en zittend op het bankje der beklaagden cjndervraagd Ën nu verklaarde deze nog te meenen jnist gezien te hebben dat in de Parkstraat de hoofdcommissatis te dicht bg den stoet reed maar na lezing der getuigenissen te moeten aannemen dat hg zich wel degelgk heeft vergist Met ooggetuigen fiewerken bedoelde bg zich zelf en jhr BëeH ambtena r ter eeretarie Dat hy van grove leugen gesprokeikfzou hebben heridnorde hy zich niet Op eeaiVraag van mr Tboi bocke verklaarde 4e Ijer Van Schermbeek dat hg niel ged Wong is heen egaan Wel heeft hy met den I in van Jnstme een onderhoud gehad over de zaak deni Jong turken en Minas Teh tlas heeft fa zich op eerstgenoemde zaakijnloeten veMejIgen g dit gesprek gaf de Min hem tleM den 1 ad zich te laten Bg op zgn gezondheids1 idit gedaan en toen gats jontslag te nemen Allet streden met d ve klatemMster en jhr Rbell ïssariff ip deniftoet zuu keurdk metj het toestaind Hp hei men iem d getnigenVerk I ringed van dat hoi hebbe gOW dPii n i i Hetfi W liinlsterie Ipimonde van subsf off mr j5S6é ph ivorl devryspr4akvoor den burgemeester jiiaarlaet opzet niet fras bewezen f j fj i Ten bewyze èat Ijle piiardenfcittlety in alle kringen meer en lijeer bfelangst l ing ondervindt en dat in het byzonder het ontwerp van wet aangaande staats inmeüglng in de paardenf okkerg zooals dit door den Minister bg de 2e Kamer is ingediend met verdeelde gevoelens wOrdt oijtvangen kan dienen dat in het laatste nummer Van het weekblad Onze Paarden uitgever Wetter Aalsmeer niet minder dan 4 ingezonden stukken voorkomen van de hand der heeren Henft te Tiel Baron J van Pallandt te Waardenburg H C V d Houwen van Oortlidvan Ged Staten van Gelderland alsmede van een anonymus bandelende over de voorgestelde W t Uit Malaga wordt nog gemeld dat de commandant van de Gneisenan kapitein Kretschmann op oervolle wgze den dood heeft gevonden Hy weigerde alle hulp Toen een Spaansch matroos met een sloep bg de korvet kwam en een Ign uitgooide wierp de commandant hem als belooning voor zgn moed zyn degen toe De eerste machinist van het schip stierf aan zgn zgde De eerstenofficier kapt lnit Berninghaus worstelde een uut lang met de golven zich vastklemmend 4n een plank tot hy geheel uitgeput zonk Het aantal gewonden in het hospitaal is 150 de meesten zyn gekwetst aan het hoofd velen ook aan de handen ATJEH Van Kotaradja werd 20 November geseind In Bihene werden eenige bendehoofden door de marechaussees nit Seulimenm overvallen Een Atjeher werd gedood vier gevangen genomen Aan onze ïjde werd een man gewond De troepen die in het voorjaar van 1901 vermoedeiyk naar Samelangan gezonden worden zullen zyn samengesteld nit twee van de drie in Atjeh aanwezige veldbataljons een paar pelotons cavalerie een viertal stukken geschut besevens eenige brigades marechaussees Op eenigen tegenstand wordt gerekend doch de gouverneur schgnt te vertrouwen dat de aangegeven kolonne voldoende sterk is om alle verzet te breken De tocht belooft dus voor de deelnemers interessant te worden aan liefhebberg om bg de eipeditie ingedeeld te worden geen gebrek STADSNIEUWS GOUDA 21 December 1900 öistoreimvond had eene openbare vergader ring plaats van de leden met hunne dames van het departement Gouda der Uaatschappg tot Nut van t Algemeen Tot deze vergadering hadden de Men der Volkaleeszaal met hunne vrouwen vryen toegang Als spreker trad op de heer Dr E C van Leersnm uit Amsterdam die als hoofd der Holl Eussische Ambulance een gernimen tyd op het oorlogsterrein had doorgebracht In eene causerie deelde spr mede hetgeen hg ondervonden had in Transvaal en vorduidelgkte dit met lichtbeelden naar photograflen die hy zelf had vervaardigd De voorzitter sprak voorzeker uit naam van allen toen hy Dr van Leersnm dankte voor hetgeen hg hier had gegeven Wanneer de Maatschappy tot Nut Van t Algemeen zoo doorgaat kan het niet anders of het ledental zal toenemen en dit hopen wy van harte het Departement Gouda leidt aan bloedarmoede zooals de voorzitter mededeelde aan de Gouwenaars de taak hiervoor te zorgen en djt kunnen zg door lid der afdeeling te worden De luitentot ter zee 2o klasse G D Julius uit O Indië in Nederland teruggekeerd is op nonactiïiteit gesteld De heer N Schinkel is benoemd tot Onaerwgzer 4e klasse aan de openbare sdhool ill de Ferdinand Bolstraat in Ded Haag De afdeeling Gouda van het Ned Onderw Genootschap hield eergisterenavond op de bovenzaal vkn het Café t Schaakbord hare laatste vergadering in dit jaar De bojde bestuursleden die aan dq beurt van aftreding waten dj heeren W Den Hoed en H E Van der Koer werden al zoodanig herkozen Po rekking én verantwoording werden gocdgekpurj en de antwoorden op de vragen v r de opleiding vastg issteld I T KAPEtu j£ D ÜsEL De gemaeh ernad heeft het voorstel van B en W om in een groot deel van amA gebeente straatverlichting aan te leggej verworpen Tweemaal staakten de stemmin 5 tegen 5 Rechtszaken Den 13 November werd de 33 jarige schip persknecht J P te Gouda wegens diefstal van eenige yzeren en lioperen verwisselstukken van de sleepboot Anna MargBretha tot 1 maand gevangenisstraf veroordeeld by verstek Tegen dit vonnis heejt hg verzet aangeteekend maar reeds tweemaal is de verdere behandeling van deze zaak wegens het niet verschynen van getuigen uitgesteld in t laatst van Novem ber en vandaag weer nu van de drie getuigen alleen de commissaris van politie van Gouda de heer W N Van Garderen gekomen was om te vertellen dat bekl aan hem bekend had wel degeiyk geweten te hebben bet yzer niet weg e mogen nemen iets wat bekl ter terechtzitting ontkende Hg was in gezelschap van een schippersknecht van do Vnna Margretha en was van meening dat zyn kameraad recht op dat oude yzer had De verdere behandeling dezer zaak werd Y or onbepaalden tgd uitgesteld VERSCHEIDENHEID De schildwacht die bg het kruitmagazyn van Niedor Nenendetf op post stond heeft in den nacht van Dinsdag op Woensdag bg ongeluk een kameraad neergeschoten Een soldaat van de 7de compagnie van het 5de garde reg nit Spandau vatte het ongelukkige voornemen op zyn kameraad die op wacht stond aan Aet schrikken te maken Hy sloop naar hem Toe en sprong daarop in allerlei bokkesprongen op hem aan De schildwacht riep volgens zgn voorschriften eenige malen Haiti en toon de andere met zgn fratsen voortging schoot de schildwacht De grappenmaker kreeg den kogel dwars door het hoofd en was dadelgk dood Er is een onderzoek geopend schuldig schynt de schildwacht niet Spoorwegongelnk in België Woensdagmorgen om halfzes heeft een spoorwegongeluk plaats gehad in de nabgheid van het station Couillet Een personentrein die van Namen naar Charleroi reed was op het punt het station binnen te ryden toen de locomotief op zg werd aangereden door de locomotief van een goederentrein die in tegengestelde richting vertrok De schok was zeer hevig Waggons werden echter niet verbrgzeld Uit den personentrein die propvol was met arbeiders stegen in de duisternis gillende noodkreten op omdat ieder in de meening was dat een ernstig ongeluk gebeurd was Het bleek echter dat slechts éèn persoon gedood was de chef van den goederentrein die waarschgnlgk Tan den schrik is doodgebleven want op zyn lichaam was geen enkele wond wnarte nemen Ook inwendige beleedigingen had lïy niet bekomen 87 Personen zgn gewond van wie slechts 12 in het hospitaal behoefden opgenomen te worden de overigen hadden meestallen blauwe oogan builen en andere onbeteekenende kneuzingen bekomen De materieele schade is gering Het ongeluk is veroorzaakt doordat de personentrein door een onveilig signaal was gereden lieniïfe Parapliile § Nieuwe DASSEN Nieuwe HANDSCHOENEN voor Dames en Heeren gevoerd en ongevoerd en verder vele NOUVEAUTE S A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Telepkoon Mo SI lleurs vaii Ainslerdam Slotkrs 98 8 80 Dsè VlKrs Hll l LA D Oart Ned W 8 8 81 dito dito dllc 8 93 Vi4 dito dito dito 3 93 tIomia übl Oouai 1681 934 lOOl i tTA u luohrgrmg 1889 81 6 88 Oosnil Obl in papier 1868 6 8S Vu dito ia iil erl868 88U POKTüsAI Obl met coupon 8 dito tiokel 8 94Vii aüsLAXD Obl Binnenl 1894 4 86 t dito Qeoons 1880 4 961 dito bi Bütbs 1889 4 6 i 101 67 987 98 i 8 l i 67 dito hij Hop 1889 B0 4 961 dito iD goud leen 1883 6 dito dito dite 1864 5 JPAIIJB Pbrjiet aobuld 1861 4 Toaiau Öepr Oonr leeu 1890 4 Gec ieening erie J é Gec leeum serie C ZoiDAra Ep v oblg 18 i 10 84 900 91 9 V 631 436 S e 108 904 1641 9 188 uov 90 991 11 10 1 984 S35l IS 6 1 1 98 T 100 114 141 9 105 74 104 37 9 i 7 V 8 V 8 i B8V 180 810 108 108 100 117 117V 101 84 6 Uliloo Ob it 8eii 1890 8 VsNEïOiiA Obl 4 onbep 1881 VVSTiaDAM Obligatien 1895 8 aomsDAH Sted leeu 1S 4 3 Xbd N Afr U ludelav aand Areii lab Tab My Gorti8cateii DeliMaateohappij dito t Ara Uypotheekb pandbr 41 1 86 OPRUIMING der EESÏEEEENDE MANTELS COSTUMES Biousen Pelgiiolr § en Pelterijen Tot veel verminderde pryzen D SAMSOM Burgerlijke Stand ReeuwUk GEBOEEN Aaltje ouder A Krugt on J Verbree Anthonius Cornelis ouders A J do Goey en van J M van der Sprong Johanna coders H van der Laan enN van Dam 6EHUUWD J J van Gorselen en C gobonten ADVËRTENTIEIV Getrouwd A A VAs DORTH en N UEBCKEE die tevens hartelgk dank zeggen voor de talryke bewgzen van belangstelling bg hun huwelgk ondervonden Amsterdam 20 Dec 1900 Openbare Verkooping VAS Onroerende Goederen OHDEB Haastrecht en Beeuwijk voormiddags Do Notaris J KOEMAN te Haa trecht zal op WOENSDAG 9 JANUARI 1901 des elf uren in het Kolfiehnis van den Heer A M BLANKEN te Haastrecht publiek veilen en verkoopen Nr 1 Een goed onderhouden HUIS n ERF met TUIN aan de Westzyde van de Kerkstraat wyk B Nr 101 te Haastrecht Nr 2 Een goed ondorho uden HUIS en ERF mef GROND aan het Marktveld te Haastrecht wgk B Nr 118 Nr 3 Een HUIS met ERF en GROND aan de Hoogstraat wyk B Nr 5 te Haastrecht Nr i Een HUIS met ERF en GROND aan de Hoogstraat wyk B Nr 6 te te Haastrecht Nr 6 Een gunstig gelogen HUIS en ERF aan de Hoogstraat te Haastrecht wgkB Nr 97 Nr 6 Een gunstig gelegen goed onderhouden WOONHUIS met KleederbleekerU genaamd Db IJsïi ERVEN en GEOND aan den IJsel in Stein te Reenwyk nabg de Haastrechtsche brug wgk I Nrs 40 en 41 In dit perceel wordt sedert vele jaren de Kleederbleekery nitgeoelend En Nr 7 Een perceel WEILAND zeer geschikt voor BOUirTERIIEI l naast het vorige pereeel in Stein te Eeeuwyk Dit perceel heelt een breedte langs het Jaagpad van ongeveer 66 Meter De perceelen Nommers 6 en 7 welke door de gunstige ligging aan tram en water IJael bizonder geschikt zyn tot oprichting van een labriek worden na afzonderlgke veiling on afslag gecombineerd geveild en algeslagen Nadere inlichtingen geeltNotaris KOEMAN voornoemd by wien ook biljetten te bekomen zgn waarin de perceelen breeder zgn omschreven P o IKK OUDB SCHIEDAMMEH GEUEVER Uerk NIOHTCAP Verkrijgbaar biji M PE ETERS Jz N B A 1b bewijs van ecLttioid it OBcbet on kurlc steods voor EÏen ran den naam der Pirmi p noppE Telephooniiet Goiida Abonnement t 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Eyks Intercommunaalbureau Op 1 November 119 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrggbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHUAEKÏ