Goudsche Courant, vrijdag 4 januari 1901

f Vrijdag 4 Januari 1901 No 830S mimm cöümnt ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon He tt ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 I egels d 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letteis worden berekend naar plaatsruimte 4 T l foon No SS De Lhtgave dezer Courant geschiedt dagelijks taet uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CEINTEN Inzending van Advertentien tot 1 uur des midd Sociëteit 0 S GE NOEGEN Dondeida 3 Januari 1901 BÜITt NGEWOON door liet gDiislig liekiMidc Variété Operette Gezelschap Directie HtNKI TEN HALLE Amiterdam 0 itrede i lan T rachillende SMctalltelten Uitvotridg van den loTeudo Fotogratiën waajronder Aankomst van Pauukruger lu Den Haag en AmBterdam omgeven door duizenden menBcieni piiAciiivoa OPVOEKINÖ VAN DE SUcIeS REVtjEOPERETTE I V Bescliiivilig iOOO I van üiisRi TE Hi Le i Zie StrooibiUeKen 1 Entree f O 40 leden pietHede 1 73 A iiDg nw I Aanbeveléid j HENftI Tiik ALLE GeTjroesLJ STEENSMA ijoemisten Turf Si ngel yy eii yé Strm k en j I Stamrosen I OP BOlTElJ PieACHTWAAR steeds voorhanden Itloeaieii uil l Zuiden rtLCPH No lU icen Ëngelscli maar Echt BOERENBHOOD IS cent de h O A SLKGT NIEUWE HAVEN 28 Tc Huur ui Te Hoop om ttrbtoml te aunvaardtn twee naast elkander btauide pracMigQ Paklmizen gelegen te Gouda aan de lurfbingel lo bevragen Luflge liendeweg D 29 Tltuny s Wo dnbal in In do Rülieelo wopeld bokeml on geroemd OilovBrtroftoQ imiUlol tegau hUc o r 8 1 L o II ir i tM o rI H a tt g £ i r k t e II ent Inwondig zoQwol als ook uitwendig m bijna lUe zielttegevftUeu met good liOTolg lan to wendon KrUs pcr flacoil tl per pust t 116 TU ïy 8 Woad nalf bezit oen nlsnog ouKf oudd gflaeeskraQht en UeiUanio wertcms Maakt taeestal elke pgiilijlca dt e m i nent oeu 14 iar oiiU tunr oiiii eiieesli k irvliuudeii heeiiffezttut en oolaaitB eeu b na jaar kniikerttjdeii j eiiezen Breuitt gtiuttziog eo ver n Utincj der pyiieu bij wonden onUtekingen enr van allerlei aard PrijB por pot f 1 50 per post f 160 C ntrw l Dopót voor Nederland Apoilükei llFMtl S 4 NiaUS Kokm e Amsterdam Mr gueu depot ii be l lle meu d reet uu die bcVottentpotheks ilti A I HM ItKY m Pregrad bel KohiUch Oeitem ch Gel eve proipectua te ontbieden by het Ceutrul U t bNnden dkm 8 AmiterdMii Z Mmw n llaajylijdors wordt ait ovprtiutfinu als een werkelyko hnip ut den uood lit t boek Kaa ca greTr©r vu untMin it van iditfl ppr bneikiürt wordt d t boekje trhucü per punt toe ezünddo door Trekking beslist 10 Januari Eén Gulden Hén iulden Groote Verloting OFDPRUS ji EENE KAPITALE BOUWMAI SWONING met rmm 15 Hectai en uitmuntend WEI en HOOILAND prachtig gelegen aan denProvincialen weg teijWüleskop in de onmidc ell jke nabaheid van OudewateiDe Holstede met ianderBen wordt desverkiezend teruggenomen voor I vljfjeiitwiutig duizend gulden ji n contanten zondei eeiiig e koitinjj Wf Voorts BELANOEIJKE PRIJZEN als 5 compleet bespannen Equipages T met één en twee Paarden 10 Paarden 10 Koeien 3 Ejtnigen 15 Bflwielen twee Salon Ameublementen eikenhouten gebeeldhouwd Eetkamer Ameublement Sl ap k m r meablement 20 Pandnles 20 gouden Heeren en Dames Horloges 30 gouden HeerenSi en Dame Kettingel 12 Vultaehe 40 Naainlachmes 30 zilveren Heeren en Daihesltorlogi 2P RegnlaSturklokken 6 Aénpersoons en 6 tweeperioons Lodikanteti 6 Wa fhtatela me Stellen tnz enii J i JOeie Jjotan zfln 4 1 l fer tuk p nco per post i 1 0 verkMgbaar b SWAllTSSNBUflG S Lotentjlebiet Geein l4int4oe$t peeh lnrijie iza j iiijkhoest Influenza ei lïoeiaand£ enln ortst mogelgken tgd te doett genezen neemt onmitóeUijk de toevlucht tot de vaiBouds bekende Lflekioonde en weieldbm oemde Supeiior DruiYea Borsttionig Extraoti M E L I A N T n E mt de lioninkldke Stoomfabriek DE HOKINÖBLQEM van H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons 1 1 70 ct8 40 et b j I Th lOKKhN Dok f B V WIJK Oudevi i r S KOLKMAN Waddmfoei II KOLLMAN Bodtgraven W i Vi DAM Hamirecht P W T EDF OulmcUer irma WOLFPli Co Westhaven 198 Oonja D MlMBIBa Meiweg K lOo houda B VIN Vil 1 Veerst 1 B 120 te ffo A BOÜMAN Moordrecht PlNKbE Nuuwerierk a d JJiel A N VAN ZES EN Schoonhoven M Tiitl§ci Ai§che Tandpoeder en üuiiücpi jig pllscü Moïidlluciuur t M L CASSV IO Tiititlait te roiida OVERAL VERKRlJOfiAAR G IJSSELSTIJN Blauwstraat Gouda Agent voor Nederland O = r a a 3 o 5 a n CS o o Kort overzicht onzer Prijscourant van al f 16 50 per 12 fless 12 12 fiesch d SHEERIES Pale en Gold Dry 15 18 160 175 5 i25 EOODE en WITTE PORTWIJNEN S MADEEAS droog en zoet VERMOUTH U Turin BODEGA CHAMPAGNE 5 COGNAC A f 175 f 2 25 f 2 75 1 325 t 3 75 en 5 scotch whisky rl Per Fl Pei Ank 46 11 t u 65 Nto i 27 75 § LISÏRAC 31 3642 42 63 34 42 37 50 47 E 0 75 0 85 1 125 0 80 1 0 90 110 ► J chateau valrose St EMILION 1894 PADILLAO 1893 5 GRAVES Witte Bordeaux SAÜTERNE U ZELTINGER Moezel BOUE OG E ê ia IS a s De fleBBOhen zgn in de pmzen begrepen en worden 43 ets per stuk teruggenomen Bo elke hoeveelheid veikrygbaar b De flrma T CRERAi Gouda 8t E8TEPHE O Openbare Verkooping ViB Onroerende Groederen OSDtR Hnastudit en Reeuwijk De Notaris iJ KOEMAN te Ita trechtzalopWOENSOAG 9 JANÜAEI 1901 desvoormiddaga te elf nren in het KofSeliuisvan den Heer 4 M BLANKEN te Haastrechtpubliek vellen en verkoopen j Nr 1 Een goed onderhouden HUIS en EEÏ met TUIN aan de Westïcdt vad de Kerkstraat w jk B Nr 101 te Haastrecht Hr 2 Een goed onderhouden HUIS en ERF met GBDND aan het Matk vWd te Haastreèht Iwjk B Nr 118 Nr 3 Een HOK met EEP en GROND aan de Hoogstraat w k B Nf 6 te Haastrecht Nr 4 Een HUIS met EEF en GROIflD aan de 1 Hoogstraat w k B Nr 6 te te Haaslrfecht 1 Nr 5 ËBK gunstig gelegen HUIS en EEF aan de Héogstraat te Haastrecht wnkB Nr 97 Nr 6 Hen gunstig gelegen goed o der houden WOONHUIS met é kleedernieekerU DsjIJsEL EEVEN en GROND IJsM in Stam te Reeuwijk nabn trecMsche b ug wgk I Nrs iO en 4U ff j n dit perceel wordt sedert vele jaren da Kleedorbleekerfi nitgeoelend En Nf 7 Een petceel WEILAND aeer gobcüikt voor t Bouwterrein naSjiSt het vouge perceel in Stem te EeBiiwak l it perceel heejt een breedte langs het Jaagpad van oiigevter 56 Meter Dijpprceelen Nommers 6 en 7 welke door dL gljnstige ligging an tram en water IJsel bizonüer geschikt zfln tot oprichting T n oen fabriek worden na afzonderlyke veiling en afslag gecombme d geveild en afgeslagen Nadere inlichtingen geeftNotaris KOEMAN voomoemd by wiei ook biljetten to bekomen zyn waarin de peiceeloij bteedei zgn omschreven HK aeker ga wii a Eebte j £ ikel Cacao te uutvugen teswnf ngesteld en na vel proebeimogen in den handel gekomen onder den num dea uitvrndera Dr Miohaslia vemardigd 3p de beate maohme in het wereldbe1 ronude eubUiannwnt T n Qebi Stolt werok t Kenlem dKlM Bikel eacao In vierkanten buaaw Den Eikijl OMW h tut melk fak oU 1 een unmname gmmia diok vmc if nlijkaohgebraik ent 1 thediptlina t pceder roer een kip Choooletit Ali I geneeabtcbbge dtimk by gmt nn diarrhee lechbi net water t gibMSkm I Verkrggbaar 1 e vocnuarii B L otbeksn en f 1 0 c Vw ft 0115 OenerulvertegeDwgordicR v er Hlda 1 land luRus MattenklMlt mnterdam Eahrastnat 193 vaiTBlommesteiim s Inkt is proefonderv incielijk de BESTE eii volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND I Druk van A BBINEUAN Zn Gouda liE MHiiE Ê Xa BURGEMEESrtS en WEIHOUDERB van GoudiH I Gelet op art 150 der Wet op de Nationale Militie van Hen 19 Augustuü 1861 Staatsblad No 72 Noodigeo de Lotelingen uit die verlangen bij de Zeemilitie te diea D om vöör den iitdn Februari aanstaande daarvan ter Secretarie akngifte te doen Voorts wordt belanghebbenden naar aanleiding eeöcr deswege ontvangen aanschrijving medegedeeld dat het overbodig is aan den Heer Minister van Marine versoeken te richten om in ving bij de Zeemihtie vermits op die verzoeken geen acht kan worden geslagen daar de keute van de man achapixn geheel wordt overgelaten aan de ofAcie ren van de Marine die met de overneming van de Zeemiliciens worden belast Ëlndelyk worden de lotehngen herinnerd arn het voorschrift van art 129 ü t d r Mditiewet dat de to stemmmg tot het aangaan van eene verbintenis voor de Buitenlandsche bevaart m zewone tijden met geweigerd wordt aan de bij de Mihnc te Land ingelijtde I otehngen welke reeds vöör hunne inlijving bij de Mihtie hun be roep van de Buitenlandiche Zeevaart maakten en zich overeenkomstig art Ko der Wet voor de Zeemilitie hebben aangeboden doch daarbij met hebben kunnen woiden aangenomen Gouda 3 Januari 1901 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARIENS De Secretaris BROUWEB Bjilienlanüsch Ovrrzlchl Volgens mededeeliug van de Morning Lea der IS men in Engelsche marinekringen ten hoogste verontwaardigd over bet buit maken te Helvetia van een schéepikauon door de Boeren ZuidAfrika zeggen ig bezit geen marine kanon en het buitgemaakte stuk ge schut moet dus alkomstig zgn van een En g lsch oorlogschip De correspondenten te Kaapstad van de Times en de Daily Mail beginnen eindelijk den ernst van den toestand in de Kaapko lome te erkennen Do correspondent van de Times zegt dat Milner s proclamatie waarby een algemeene volkSwapentng in 27 districten op de heen wordt geroepen een stap is in de goede richting maar zeer laat komt De ware reden dat de binnen gevallen Boeren er telkens in slagei hnn vervolgers te ontkomen ligt hienn dat het hnn telkens gelukt Tersche paarden te krjgen Wanneer de Kaapsche regeering den stut van beleg FEVILLEION WILSKR €HT 11 Nu hennoer ik mi sprak de graai tot zichulven op gedempten toon om hurentwil heeft men aan de toebereidselen niets veranderd bij weet nog van mets en voegde hij er bij met een diepen ucht twij moeten baar zoo ontzien De onverwachte verschumng maakte een einde aan zijne n rslachttge stemming hij bleef staan om al den mdruk van den liefehjken aanblik zoo lane mogelijk te genieten En op een aantrekkelyk talereel rustte agn oogi justma in haar stemmig kloosterlijk gewaad mef den vromen achier bovenaardschen trek op haar gelaat naast Clara die door hare teedere vormen aan een Engel deed denken Fen wijd doorschijnend wit kleed omhulde de ranke gestalte tot aan de voeten De fijne taille was omgeven door een blauw lint van achteren eindigende m een stnk waarvan lange wapperende einden afhingen Hare lange bkinde lokken golfden langs haren hals tot op hare schouders Door de inspanning van het loopen bedekte een liefelijk rood hare wangen dat aan een pas ontloken roos deed denken en donkerder werd toen zij haren vader in het oog kreeg met van vreugde stralenden blik nep zy hem vnendehjk bij den naam Het jonge mei e bleet eenige oogeoblikkeB onder de eerepoort had algskondtgd onmiddelgk toen de Boeren de OranjeriTior zgn overgetrokken en alle paarden wagens en voeder toen had opgecommandeerd dan zoude aan het oprukken der Boeren paal en perk gesteld ziin De correipondent van de Daily Mail zegt dat de stand van zaken steeds ernstiger wordt Twee nieuwe Boeren commando s zgn de Oranjerivler overgestoken Het totaal der nn in de kolonie binnengevallen Boeren beloopt meer dan 5000 Het westelgk Boe renkorps verwekt de meeste ongerni theid daar het in twee colonnes oprukt naar Mal mesbnrg en naar Beaufort West Eeritge noemde wordt oogenschynluk geholpen door de plaatselgke boeren die in den loop der vorige week een verdachte beweging noord waarts van Malmoaburg uitvoerden De Cape Times juicht de proklamatie van de Kaapsche regeering toe oproepende tot oen volkswapening maar betreurt het dat II met vergezeld gaat van de alkondiging van den algemeenen staat van beleg en de verbanmng van een honderdtal hoofdmannen van den Bond De correspondent van da Daily Mail zegt dat de oostelgke districten op prachtige w ze gevolg geven aan de oproeping tot een volks wapening de westelgke districten minder daar is slechts dertig percent van de bevolking Engeland getrouw Berichten uit Peking melden LiHoengTsjang en prins Tsjing hebben aan de gezanten der mogendheden een keizerluk edict medegedeeld waarin aan de mogendheden wordt bericht dat de Keizer de voorwaarden der nota aanneemt Li en prins Tsjmg worden gemachtigd de onderhandelingen te openen en de Keizer verzoekt de vgandolukheden te staken De Spaansche gezant als doyen van het corps heeft dat edict ontvangen De gezanten zoo meldt de Morning Leader waren zeer verbaasd toen zg deze mededeeliug ontvmgen ZeUs Li en Prins Tsjmg hadden met verwacht dat het Hot zoo spoedig en zoo geheel toestemmend zon antwoorden De bevelen Tan den Keizer strekken om de voorwaarden van de Nota aan te nemen en tevens te pogen de beate voorwaarden te verkrggen meer bepaaldelgk wat betreft de beperking van de sterkte der wachtposten voor de legaties de bepaling der plaats waar zo zullen verblgf honden de beperking van de militaire posten langs den spoorweg en Toorts om aan de gezanten te verzoeken de forten met te slechten maar die slechts te ontwapenen staan de afhangende guirlandea en khraoprankcn omlijstten het bekoorlijk beeld op passende wijze Wie zal het den bezorgden vader euvel duiden dat bij dezen aanblik de sombere voorateUingen zijns harten als nevelen werden weggevaagd dat vroohjkhcid hoop geluk zijne ziel weer stormen derhand mnamen Clara Zon van mijn leven nep hy zijnc dochter vleiend toe wat voert u herwaarts Ik verlangde zoo naar u vader wint ik heb u eene aangename tijding mede te deelen Hier 18 een briet van Hermann hij schrijft wanneer wi hem kunnen wachten Doch eerst heden avond vader Hoe komt die lange dag met zijn vroohjk einde nog om Kunnen wij Hermann niet een paar uur tegemoet rijden P l at zou ik zoo gaarne willen vader Tante Justina steunt mijn voorstel niet zg keurt het niet goed voegde ZIJ er fluisterend wel ietwat verstoord bij Lief kind antwoordde haar vader tante Justina heeft even als altijd ook nu weer gelijk Het zou onverantwordelijk zyn by deze warmte uit ryden te gaan Dat begrypt gy zeWff wel nietwaar en gy hebt het immers maar voor de grap gevraagd f Myn verzoek was my volle ernst vader her nam het meisje terwyl tg hare tranen afveegde het spyt my inderdaad meer dan ik zeggen kan dat ik Hermann met tegemoet mag ryden Zy sloeg hare armen om den hals haars vaders en vervolgde Het spyt my ook zeer dat ik zoo onvriendelyk tegen u was Justina Na een oogen blik van stüte reikte zy beiden de hand en sprak op lachtei toon tVergeett my ik ben kmder De geioudheid van Li 13 slecht en het is twgfelachtig of hg meer zal kannen doen dan een volmacht te leekenen waarbg pms Tsjiug alleen met de onderhandelingen wordt belast totdat een ander mandargn als ouder handelaar zal zgn aangewezen Woe ting fang de Chineesche gezant te Washington is ook zeer verbaasd over het bericht dat de keizer de voorwaarden der nota zou hebben goedgekeurd Hg schrift dit toe aan een misverstand en meent dat het Hof alleen heeft gewenscht dat de gevolmachtigden over elk punt der nota breeivoerig met de gezanten zouden onder handelen om de beste voorwaarden te ver krggen met alleen op de aangegeven punten doch oqk op de andere die met m het telegram uit Peking genoemd zgn Doch het bericht mt Peking laat weinig twgfel over aan de juistheid der opvatting dat de voorwaarden der nota zgn aangenomen en de wapenstilstand is afgekondigd De Cortes in Portugal zgn geopend In da troonrede bracht de Koning den moord van koning Hnmbert in herinnering Hg sprak van de vriendschappelgke betrekkin gen met de mogendheden en van het feit dat de Koningin van Engeland een smaldeel naar Lissabon gezonden had aldus de nauwe vriendschap en het bondgenootschap beves tigeade waarop m deze dagen nadruk gelegd is door daden Gedurende den wor stelstrgd in Afrika heeft Portugal in zgn bezittingen zorgvuldig gewaakt voor zgn sonveremiteitsrechten en de plichten der gastvrgheid mtgeoefend welke door de goede internationale gebruiken aanbevolen worden De troonrede mankt voorts gewag van de verbetering in den algemeenen maatschap pelgken toestand maar de begrooting is met in evenwicht en bezuinigingen zgn noodig om te beletten dat het nadeelig slot aan groeit lu de troonrede wordt met geen enkel woord melding gemaakt van de zaak Fott Nadruk wordt gelegd op het verbond met Engeland en op het handhaven der sonve reimteit en het nitoelenen van gastvrgheid tgdeus den oorlog in Zuid Afrika Een groot gedeelte van de troonrede behandelt de noodzakelgkhetd van verbetering m den flnancieelen toestand De zitting der Fransche Kamers is gesloten Dechanel hield m de Kamer een sluitmgs redetje Hg roemde daarin den gver van de Kamer in het afgeloopen jaar de volharding van de stenografen de drakke bezigheden achtig en eigenzmnig geweest maar t zal niet weör gebeuren Vergeeft my Het onbeduidende voorval wab spoedig vergeten als een klem kind waarroor men de tee derste zorgen heelt werd Clara nair het slot terug gebracht De famihe betfaf zich naar de huiskamer Justina ging a n hare huishoudehjke bezigheden terwyl het jonge meiiiie den tyd ver ieelde tusbchen teekenen en musiceeren t Was zes uur des avond de Graafvonlels burg het de deuren openzetten die toegang given naar h t balkon en noodigdc de dames daar met hem plaats te nemen Men had hier een prachtig uitzicht over den langen glooienden weg die van den straatweg naar bet slot leidde Hier kan hy u met ontdaan juffrouw Onrust Hermann kan elk oogenblik komen want de zon neigt ten afscheid Het balkon prijkte met keur van prachtige plfinten Onder het looverdak stond de zenuwachtige Clara met den kyker m de hand haren eenigen innig geliefden broeder op te wachten De Graat von I elsburg hep gejaagd op en neer zooall wy plegen te doen tegen den tijd dat wy een dierbaren lang verbeiden gast tullen ontmoe ten Justina leunde aan den anderen kant over het groote balkon en keek ernstig en weemoedig naar de gelietde pastorie die er thans zoo verlaten uitzag Na een korte poos werd zy onder het hoog geboomte de gestalte van een jong man gewaar die met haastigen tred het slot naderde Dat 13 Hermann I dacht zy vol blydschap en verrast maar door geen woord door geen onwil lekeunge beweging deed zy vermoeden wat m 39s e Jaargang der verbchillende commissiën den secretarisgeneraal van den president de griffie de ambtenaren en beambten de zetters van de drukkerg der Kamer en die van de staatsconraut enz De conelnsie kon zgn dat een beetje rust met schaden zon Volgens do grondwet moet de nieuwe zitting echter weer den tweeden Dnisdag in Januari geopend worden De brief van don Paus over het wetsontwerp op de veteemgingen de meest onticlericale wet welke de Fransche Republiek ooit beeft gehad wordt veel besproken en opgevat als een oorlogsverklaring van den Paus De nationalisten en antisemieten zgn big dat zg nu weer een goed middel tot agitatie hebbeu Hot Journal des Débats dat sinds lang met meer ministerieel is is fel tegen het nieuwe ontwerp De Temps 18 onder gewoonte weer heel voorzichtig en raadt de regeering aan met alle Orden over èèn kam te scheren en het gemeens recht ook tegenover haar te eerbiedigen De militaire raad van onderzoek over majoor Cuignet vergaderde Maandag in den Mont Valerien mot gesloten denren Op de hem gestelde vraag antwoordde de raad van onderzoek dat majoor Cuignet niet moest worden ontslagen wegens een ernstige font tegen da discipline Deze beslissing werd met 4 stemmen tegen 1 genomen Men verzekert dat de Minister van Oorlog 60 dagen Vostingstral heeft opgelegd aan majoor Cuignet Daar ton gevolge van den door de ontbinding van den Oostenrgkschen Rgksraad ontstanen toestand de regeering zelf zorg moot dragen voor den voortduur van de staatshuishouding is hg keizcrlgk besluit een voorloopige begrooting Budget Provisorium vastgesteld voor de eerste maanden van 1901 In de overweging dat de constituoering van den nieuwen Rgksraad germmen tgdin beslag zal nemen is hot Provisorium op oen dour van 6 maanden berekend Het machtigt den staat tot het opnemen van een vlottende schnld van ten hoogste 50 000 000 kronen Verspreide Berichten Feaukmjk Morgen Vrijdag zullen een groot aantal nationalistische gemeenteraadsleden van Pargs alsmede advocaten van het Hooggerechtshof naar San SebisUan trekken om er den trmen ballingen Paul Déronlèda hare ziel omging Zonder dat Clara het bemerkte gaf zy den Gra if een wenk en wees naar de oprylaan Haar blik sprak uit wat zy bedoelde een hinddruk van Justina vermaande hem tot voorzichtigheid Als toevallig verliet hij het balkon en ijlJe met onhoorbaren tred over het mollige tapyt der huiskamer naar het hooge mar meren bordes Daar werd hy ontvangen met den juichkreet Vader lieve vader en schier in hetzelfde oogenblik voelde hy zich door zyn zoon omarmd Zalig oogenblik des wcderziens gy doet ons eene hemelache weelde smaken en hchenkl ons de vergetelheid van alle zorgen leed en smart Het weticrzien van een onzer dierbaren is een oo nblik der reinste vreugde van bovenaardsche bhjdschap een ootenblik van onvermengd genot ach waarom duren zulke oogenblikken zoo kort De zorgen het leed zy treden weer al te ras op den voorgrond otn hunne breede slagschaduwen te werpen op ons pad Waar is zy vroeg de jonge Graat iwaar is Clara myne zuiter f Wees kalm myn zoon gy zuli haar terstond ontmoeten maar wees voorzichtig e moogt haar niet doen ontstellen een plotselinge schrik zou harer gezondheid kunnen schaden Teleurgesteld vroeg de jonge man Ia Clara dan ziek vader fl ordi lervoi d