Goudsche Courant, zaterdag 5 januari 1901

Zaterdag 5 Januari 1001 No 8303 SOste Jaargang mmm mmkwi JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Ho ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon Xo 89 De Jitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VT IF CENTEN v i moeten wonen in de kolonie Het is spelen met het vnur van den burgeroorlog Het Engelsche publiek begint verstandiger te worden Er ziJn reeds teekenen van een ommekeer kenbaar Er waren reeds bladen dl zich vriJ fel uitlieten over het beleid der regeering in dezen oorlog en thans zal zich opnieuw een blad dat in de laatste jaren regeeringsgezind was bij de oppositie voegen De Daily News heeft haar hoofdredacteur Cook die eerst aan de Westminster Gazette was en daar verdwijnen moest aangezien hij te jingoïstisoh werd losgelaten en is in andere handen overgegaan Met hem verdwijnt dan natuurlijk het grootste gedeelte van den staf die vervangen zal worden door de oude redacteurs van de Daily Chronicle welk blad indertijd van pro Boer regeeringsgezind werd en dus zjjn beste krachten zag eglaan Koning Leopold heeft lich ep de Nieuwjaarsreceptie niet bepaald tot het beantwoorden van complimentjes maar een hartig woordje gesproken over den toestand der Belgische spoorwegen De koning schetste dien toestand als een desorganisatie Het materiaal verkeert in een betreurenawaardigen istaat en wat gemakken betreft ziJn nf fiB t oorwegen bjj alle andere landen ten achter Ik reis veel maar als ik verplicht ben in zekere compartimenten te stjjgcn dan wordt ik waarlijk beschaamd Toen een der ambtenaren daarop glimlachte zeide de koning Hét is heusch niet om te lachen men moet er eerder om huilen De koning wees den minister verder op den slechten staat der wegen en uitte de hoop dat de minister goeden wil en activiteit zou toonen Het zal veel geld kosten maar men kan zonder vrees de passagiers ook wat laten bijdragen Zij willen het zelfs gaarne doen Petit Bleu uit de hoop dat deze boetpredicatie van den koninf meer zal uitwerken dan do klachten van het publiek worden aang enomen door het A lverleiiti vBiireaii van A BKi KMA dl ZOON te aOUDA CBB DAIES ZANGVEREENieUiS Dir de Hear WILLEM KEKPEH in da Lulhersche Kerk te Gouda OP Donderdag 10 Januari 1901 dea avonds te 8 nre met welwillende medewerking van den Heer COVTUHIKII Violist te Den Haag Toegangebewijzen i I 0 23 ijn tot een beperkt aantal te bekomen bü de Heeren D KÖfilNÖ Lange Tiendoweg D 53 ö J GOEDEWAAGEN Gouwe C 22 en J J TAK GALEN Gouwe C aeTjroedersSTEElTSMA Bloemisten Tiirrsiiigel 77 e 7 $ Stvfitk en Stamrosen OP BOTTEL PKAOHIWAAR steeds voorhanden Bloemen uit l Zuiden TELEPH No 114 Te lluiir oi We Hoop om terstond te aanvaarden twee naast elkander staande pracMigs Pakhuizen gelegen te Gouda aan de Turfsingel To bevragen Lange Tiendeweg D 29 I n illi i ii r II tiOff PUIKE oi I m k SCHIEDA MAtEH GEIE7EE lUerl NioirrnAi i HhbhB Verkrijglianr liy i Kjga M PëëTëRS Iz I B N BA U bewiji vau Holitliuid lë Ül L O Mchet en kurk tnociB voor CHIEDAM ïisii ran den nnain lHr f xnn 4 P ROPPK FEANSCHE STOOMYEEYEEIJ theuiische WasscberiJ TA H OPPEHHEIMEB II Kruist inle RotteriUim UebrfveUKnl dimr Z M den Koning I der Belgen lloofddepOt voor GOUDA de üwr A VAN Ol§l Az Specialiteit voor het itooraen en verven van alle Heeren en Datneagarderoben alsook alle Kindergoederen üpeoiale inrichting voor het tooiu n tan pluohe mantelB veeren bont enz Gordijnen tafelkleeden enz worden naar d nieuwste en laatste métho ie geverfd Alle goedel n hetzij gestoomd of geverfd worden onschilüelBk voor d gezondi eid volgens staal bewerkt Slager TIE DEWEC 73 EERSTE KM ALITEIT RÜNDVLEESCH Cüncnrret rendo Prijzen HIKFSTUR 55 ft prr 5 Ons Aanbevelend f A iv D lil KG jIENDEWEG D 73 BDMEE WAT EMIIMB MAATSCHAPPIJ Geabonneenlen wordt herinnerd de betaaldaffen der abonnemfntig elden zijn van 1 tot en met 8 JANÜAKI l C W VAN DER I A M Trekking beslist 10 Januari Eén jülden F én uiden G rooi e Verloting te OTJIDBT77 TEZS HOOFÜPKIJS EENE KAPITALE BOUWMANSWONjNG met ruim 15 Hectaren nitnmutend WEI en HOOILAND prachtig gelegen aan den Provincialen weg te Willeskop in de onmiddellijke naUyheid van Oudewater De Hofstede met Landergen wordt desverkiezend teruggenomen voor vijfciitwiiifig diilsEeiKl gulden in contanten zónder eenige kortinfj tr Voorts BELANGKIJKB PRIJZEN als 5 compleet bespannen Equipages met één en twee Paarden 10 Paarden 10 Koeien 3 Rijtuigen 15 Rijwielen twee Salon Ameublementen eikenhouten gebeeldhouwd Eetkamer Ameublement Slaap kamerAmenhlement 20 Pendules 20 gouden Heeren en Damos Horloges 30 gouden Heerenen Dames Kettingen 12 Vulknchels 40 Naaimacliines 30 zilveren Heeren en DamesHorloges 20 Regulateurklokken 6 éénpersoons en 6 tweepersoons Ledikanten 6 Waschtnfels met Stellen enz enz Totaal lOOO pxijzexi Deze Loten zijn 4 I per stuk franco per post i f l Oö verkrijgbaar bjj SWARTSENBURG S Lotendebiet Hlefweg MC SS Uouda wm wvpTftnini NfWfï Vffl Uuur jeii etli ali CnM n annb vi 1cn Met Ii re L l loma rn OoUl BirkrounJi PRAEPARATEN VAN éS Olllna I jfftoVlA d mmtkracMlgeiiiveriterkendeKINA WÏINtetmlwakt V lXlllarl al VilV loowel lni kimlrrcr al volwassenen gebrek aap eetluat slechte DUsverteiIne lenuwnooldplln ter yersterltlne na nekte of kraambed koorta en hare Bevolfien OUINALAROCHE FÏRRUGINEUX in het Ijij oiider tegen Bloedgebrek Bleekjucht kwalen van Kritischen leeftijd ent Verknitihaar w lUcona a L90 eu L I alr l f rtriort vo dzaatn versterkeitd aangenaa nv in smaalt voorrtagelijVïcligcb uik L ll d al vy vooral voor kinderen zwakken en kllerachtlgegestellen iccr aan tebevelen AU geneeakracnttge draiïk l i stoornissen spijsverteringsorganen en dlarrhée ook voor luigehngene kleinekimlcie l ni perbuia Hi n I 70 a V i J O BO 4 Kgr 0 60 Cbsralscb Uj l ciasl At Speciaal voor Kindervoeding m buaeen ft f Kgr 0 90 aulvere ITICIIVOUIIVCI Kgr f 0 50 Kgr 0 26 KciV ml C trt re Ht n Het rouken eencr halve cigarette li voldoende ter bastrlj lalllllla V IKaiCllCll j hevlcatt aanvalleit van Astbma otc In doosjes B 0 80 en O Bo Tgtngr nrl RrtrthntlQ FHUIT PUROATIÏF tr en Verttopping Aam1 rtlIICTI IIIUC ajvyinjvilj belen Mlgralne Congestlesetc vooral ookalslaxana voor klndereji iiewijsui iL Tamarinde Bonbons van KKAEPLl lEN i 1101 M lielangnike diensten daar de vorm voor het kind begeerl ijk en le Moaak aangenaam is l riji jier dooi e 0 00 en 0 50 Galmioir DqC MIaC alcemeen erkend als het BESTE huismiddel JctlIlllal rgamiCO j Hoe st Verkoudheid en Keelpijn het Is een sUjinoploasend en vcraachtend tniddel bij uitnemendheid uittlaitend ui □ flekhjes verkrij gbaar PrijS ƒ 0 20 jier llesrh j KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST ADYEETEOTIÏÏf in alle Couranten D Prmporaln nm KRAEreLIE HOLM te Zei U IJn llnt mmltn ram ttiqmlttn wanrnp fc nanm kundletUntHj M rarlr ffbaar btj dt m4 it9 Openbare Verkooping VAK Onroerende Goederen ONPER Haastrecht en Heeuwijk De Notaris J KOEMAN te Haastreclit zal op WOENSDAG JANl ARI 1901 des voormiddags te elf uren in bet Koffiehuis van den Heer A M BLANKEN te Haastrecht publiek veilen en verkoopen Nr 1 Een goed onderhouden HUIS en ERF met TUIN aan de Westzijde van da Kerkstraat wjk B Nr 101 te Haastrecht Nr 2 n goed onderhouden HUIS en ERF Mi GROND aan het Marktveld te Haastrecht wijk B Nr 118 Nr 3 Een HIHS met ERF en GROND aan de Hoogstraat wijk B Nr 5 te Haastrecht Nr i Een HUIS met ERF n GROND aan de Hoogstraat wjjk B Nr 6 te te Haastrecht Nr 6 Een gunstig gelegen HUIS en EEF aan de Hoogstraat te Haastrecht wjk B Nr 97 Nr 6 Een gunstig gelegen goed onderhouden WOONHUIS met klecderhlcckcrll genaamd Dk IJsel ERVEN en GROND aan den IJsel in Stein te Reenwjjk nabij de Haastrechtscho brug wijk I Nrs 40 en 41 In dit perceel wordt sedert vele jaren de Klecderbleekerij uitgeoefend En Nr 7 Een perceel WEILAND letó geschikt voor BOUWTERHEIil naast het vorige perceel in Stein te Reeuwijk Dit perceel heeft een breedte langs et Jaugpad van ongeveer 56 Meter Do perceelen Nommers 6 en 7 welke door de gunstige ligging aan tram en water IJsel i bizonder geschikt ziJn tot oprichting van een fabriek worden na afzonderlijke veiling en afslag gecombineerd geveild en afgeslagen Nadere inlichtingen geeftNotaris KOEMAN voornoemd bij wien ook biljetten te bekomen zijn waarin de perceelen breeder zijn omschreven IfÊeetingt Congretten Mtylt H elteu ter beteugeling van het DRANZMISBHUIK voortaan overbodigt Gewapend met ons heilmiddel ISt HICIi l kan iedereen zijne eigen familie van de drankellende bevrpen zelfs buiten medeweten der lijders Nadere inlichtingen vorstrekt gratis n franco de Firma J JOSEl HUS Ueu Haag Wie zeker ijn wii i Echte 1 £ lk l Cacao te ontvangen ttumenlesteld en na vtla proefhei gen in den 1 handel gekomen onder dea naiB dn I uitvinders Dr HiobMlil Teraudigl 1 sp de besta machhn ia het iretddb 1 roemde étabblliKDMnt raa Oebl StoU 1 werok ta Katdan tltelM J F n21e 2teDf Cikel eskC o In vterkanteo boMW De Eik l OnM 1 Mt mOt lékaokt 1 MD anienama gcund iaak iwr 4 1 leiyksDh broik taalt ttw l iflli I t pader roor een kap ChooaUi i3 1 geneeibwAlig draak by g nl laa diarrhee iMiti iaat vatar gib talhw Terkrijgbwv Uü i wiiaifiti B A Apotbekara t 1 1 o o adu Q neraalver genwt d K atr Kate had JuHu RattankM Atnuterdam Ealverttraai 103 een Ëiigelsch maar Echt BOEREHBUOOD tX eent de E G A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 Dmk van A BRINKMAN Zn Goad Uuitcniaodscli Overzicbi De Boeren zetten onder aanvoering van Hertzog Weasels Pretorins en Nieuwenhout hun tocht naar Fraserbnrg voort Men bericht dat zij biJ len Spioenberg zijn Het plunderen duurt voort De gemeenschap met Fraserbnrg is verbroken De kolonels De Lisle en Thorncyeroft zetten hen nog steeds na maar de paarden en muilen zijn erg moe Men ziet te Kaapstad den toestand in de kolonie donker in De Hollandsche bevolking is op dit oogenblik nog wel niet in opstand maar de invallers hebben overal van de bewoners hulp gekregen Men dringt ten sterkste aan op de uitzending van groote versterkingen De voorhoede van de oostelijke Boerenkolonne is dicht bij Maraisburg ongeveer 40 KM ten NO van Cradock De Kaapsche overheid bereidt zich vobr op alle mogelijke gebeurtenissen Er zjjn stappen genomen om de gevangenen van de kampen te Oroenepunt en te Simonstad over te brengen aan boord vau transportschepen Een deel van de bemanning van de oorlogsschepen is aan land gezet om de plaatselijke strpmachten te versterken en de troepen voor den dienst in het Noorden af te lossen Er zijn ook een paar kanonnen aan land gebracht die naar men gelooft iwav het Neofdw loUen werden gezoflden De correspondent van de Times te Kaapstad seint dat het verbranden door de Boeren van de stampbatterij van de Kleinfonteinmijn alsook van de Cbimesinijn batterij zoomede van 24 werkmanswoningen van nieuw Modderfontein mijnmaatschappij voor langen tijd den terugkeer van bet mtjnpersoneel zal verhinderen Dit personeel was reeds te Kaapstad aanwezig terwijl het loon werd uitbetaald De Daily Mail verneemt uit Kaapstad dat Methnen een Engolsch legerkorps te Vrjburg bijeentrekt om de Boeren die naar het zuiden oprukken na te zetten Kimberley heeft 1000 man troepen naar Vrjbnrg gezonden en andere troepen worden uit noordelijker plaatsen beschikbaar gesteld De Boeren hebben Tagersfontein en Fauresmith die op Kerstdag door de Engelschen ontruimd waren weder bezet Duizend inwoners trokken weg voor de bezetttng door de Boeren plaats had Honderden Boerenwagens waarop al hun have vervoerd werd vormden een stoet van ruim 8 K M lengte op den weg naar Edeuburg waar nu de militaire autoriteiten hen van voedsel voorzien en geldelfk ondersteunen De Kaapsche reg jering heeft bericht ont FEVILLEIOX wïlskrÏchtT Wel niet ziek Hermann doch ging de Graaf von Felsburg dralend voort zal zij gezond blijven dan moet er voor het lieve kind bijzonder zorg gedragen worden en moet rij vuor al vat naar aandoening zweemt bewaard blijven Volg mij aanstonds Hermann ik zal Clara op uwe komst voorbereiden zij staat al uren lang met den kijker in de hand naar u uit te kijken daar zij haren lieven broeder het eerst in het oog wilde krijgen Vader ach vader hoorde men op dat oogenblik Clara klagen ik zie in de verte den poatwagen maar Hermann ia er niet Dit zeggende trad het meisje de kamer binnen en bevond zich tegenover de beide heeren Eene doodelijke bleekte overtoog haar gelaat zi j strekte de armeft uit en viel in onmacht haren broeder in de armen Aan Justma s on eilbare middelen die meer dan eens proeihoudend gebleken waren gelukte het dra haar weer bij te brengen zij gevoelde zich zwak doch boven beschrijving gelukkig zoodat höt noch haren vader noch harer tante gelukte haar vroeger naar hare kamer en naar bed te krijgen dan zij gewoon was Om negen ure verlangde zij zelve dat men haar naar hare kamer zou geleiden Nadat zij vangen van een gevocht bj Fraserbnrg beduiden Carnarvon doch de uitslag is onbekend tengevolge van het verbreken der telegraaflijnen De Boeren hebben de hoeve verbrand van dr Smartt den Kaapschen minister van spoorwegen Te Britstown hebben ziJ te veld staande gewassen vernield en groote hoeveelheden graan alsook de graanpakhnizen zelf en den wolvoorraad De stalt van beleg is afgekondigd in Worcester Ceres Prins Albert Frasenbnrg en Sutherland Het gerechtshof dat de hoogverraadzaken te Colesberg behandelde heeft zijn zittingen verdaagd voor onbepaalden tijd yeertienhonderd krijgsgevangen Boeren zijn uit Kaapstad naar St Helena ingescheept Laffan verneemt uit Pretoria dat de Boeren op oudejaarsdag den spoorweg naar het zuiden op verscheiden punten opgebroken hebben De Daily Mail vermeldt dat Kitchener opperbevelhebber wordt in Britsch Indië zoodra zijn taak in Zuid Afrika geëindigd is Terwijl nn niet alleen de omstandigheden waaronder de Boeren thans in de Kaapkolonie zyn gevallen maar ook bun voortvarende bewegingen in tegenstelling staan tot die van 1899 is het met de Engelschen evenzoo gesteld Destijds hadden de Engelschen een ijatn of meer georganiseerde BAarwaniusbt tefenomr aMtr aar zij hadden toen ook vrg spoedig een aantal troepen beschikbaar die bij Stormberg bn Nauwpoort enz zich op de wegen konden plaatsen welke de invaller vermoedelijk zou nemen Nu hebben zj slechts verspreide commando s tegenover zich maar weten dan ook volstrekt niet waar die heen zullen trekken terwijl ziJ zelven ook geen strijdmacht van beteekeuis gereed hebben Wat doet do Kaapsche Regeering daartegen De ministerraad is in buitengewone zitting bijeengekomen om den ernstigen toestand te bespreken Reeds wordt er over gedacht om eenvoudig maar de passen in de Zwarte Bergen enz benoorden Kaapstad te bezetten ten einde daar de invallers tegen te houden Voorloopig heeft men het zeer gevaarlijke middel te baat genomen van de oproeping der jloyalo burgers in 27 districten De Daily News acht dit een zeer gewaagde daad Misschien was het do eenige maatregel die nog kan worden genomen maar het is dan ook een maatregel dien men in den ganschen oorlog heeft vermeden Want door die oproeping worden de bokken vaii dë schapen gescheiden terwijl toch de bokken en de schapen nu eenmaal samen haren vader en haren broeder verzocht had haar te beloven hetgeen deze deden dat zij den volgenden morgen het ontbijt in hare kamer zouden gebruiken verliet zij hen vergezeld door Justma hare trouwe verpleegster Na haar vertrek bleven de beide heeren nog bij den avonddisch zitten zonder een woord te spreken alleen met hunne gedachten bezig Eindelijk verbrak de jongste het stilzwijgen en uitdrukking gevende aan de aandoeningen die hem het hart vervulde sprak hij fluisterend Vader zij is niet bestemd voor deze wereld Vaderliefde angst en b zorgdheid voor de lieve dochter kampten in des Graven hart om den voorrang hij gaf zich evenwel aan het gevoel van vrees niet over zijn wilskracht belette hem de hoop waaraan hij zich vastklemde te laten V ren Daarom gaf hij zijnen xoon iets scherper dan noodig was ten antwoord als wilde hy hem doen welen dat dit gesprek hem onaangenaam was iGij zie t de toekomst te donker in Hermann Clara is zwak doch bij eene goede verzorging zal eij wel sterker worden En opstaande van zijn stoel voegde hij er vriendelijk bij Laat ons als gij er tenminste lust in hebt nog eene kleine wandeling doen t Is een prachtige avond Wij zullen uwen besten vriend onzen goeden dominé afhalen de kleine afleiding zal hem goed doen en hij zal blijde wezen u te zien De Graaf von Felaburg wilde zijn zoon onderweg met het groote verlies dat den predikant en zijn gezin getroffen had bekend maken Gaarne gaf Hermann aan het verzoek zijns vaders gehoor zij waren nog niet ver toen zij den predi Verspreide Berichten Fbankbijk De vroegere premier van Italië markies Di Rudini komt als gezant van Italië naar Parijs in opvolging van graaf Tornielli die de vacante plaats te Londen gaat bezetten Te Nizza meent men nu zeker te weten dat koningin Victoria van Engeland in het kant tegenkwamen Met innige blijdschap begrootte Hermann zijn dierbaren leermeester en vriend zijne eerste vraag was naar diens vrouw en kinderen Weer een bittere druppel in den beker der vreugde bij t wederzien I De Graaf von Felsburg vervulde de pijnlijke taak zijn zoon inken nis te stellen met den slag die het gezin van den predikant had getroffen Met ongeveinsde droefheid ontving deze de mededeeling hij boog het hoofd en sprak op fluisterenden toon Dus was mijne vrees niet ongegrond I Dat graf met frissche bloemen getooid heeit eene die mij onuitsprekelijk dierbaar was in zich opgenomen De jonge Graat vertelde dat hij vol verlangen in den tuin had taan wachten op een welkomstgroet uit de vensters van de dierbare pastorie en dat hij eindelijk teleurgesteld verder was gegaan Zwijgend liepen de heeren een cindweegs voort hunne gedachten verwijlden met liefde en aanhankelijkheid bij de dierbare die zoo onverwacht uit hunnen kring was heengegaan Hermann vroeg met groote belangstelling naar de kinderen van den predikant Twee waren geboren tijdens zijne afwezigheid de vier oudste hoopte hij den volgenden morgen weer te zien Ik mag u morgen immers een bezoek brengen i vroeg hij 01 ge moogt Hermann Welk een vraag Ik hoop veel an u te hooren en stel mij voor dat onze gesprekken aan mijnen geest eene weldadige afleiding zullen geven waaraan ik groote behoefte heb Reeds de gedachte daaraan schonk hem naar het scheen nieuwe veerkracht hij begon weer een gesprek door aan den Graaf von aanstaande voorjaar en wel tjjdéns Maart en April verbiyf zal kiezen te Cimiez waar de geheele linkervleugel van het Excelsior hotel Begina evenals vorige malen voor haar gehuurd Is De beklagenswaardige ballingen van het Hooggerechtshof Paul Déroulède en Marcel Habert hebben kunnen vernemen door middel van phonograflsche opnamen hunner speciale vrienden on aanhangers hoe innig lief men hen heeft plechtiglijk is een deputatie naar San Sebastian getogen om den groeten mannen de rollen over te brengen dragende gulden woorden van een Rochefort een Jules Lemaitre een Syveton een Gyp en een Coppee om van de gewone toerekenbare en betrouwbare stervelingen niet eens te spreken De verraste tegen wil en dank op Spaanschen bodem vertoevenden hebben niet op dezelfde wijze geantwoord zg hebben heel onderwetsch en gewoon gebruik gemaakt van de telegraaf om hun dwazen aanhangers dank te betuigen en een betere republiek te wenschen DVIT80HI Ain Keizer Wilhelm weer aan t liefhebberen I Namens den keizer is aan een dame in den Elzas wier zoon in China gedood is door het departement van oorlog toegezonden een gedenkblad dragende den naam van den overledene terw l de teekening zelve vervaardigd is door Wilhelm U Het schijnt weer verschrikkelijk mooi te wezen een gevleugelde ridder houdt een lauwerkrans boven allerlei oorlogsgerei en militair gedoe en bovenaan rechts ziet men een Christuskop met een opschrift Graaf Waldersee heeft op Nieuwjaarsdag aan ziJn vrouw te Hannover gemeld Eindelijk kans op vrede hoera I Het schijnt er bij de executie van Enhaï den moordenaar van baron Von Kettelor te Peking op Oudejaarsdag allernaarst verfijnd wreed te ziJn toegegdan De executie vond plaats op bet drukste uur van den dag en op het drukste punt der stad terwijl de ongelukkige een half uur lang in afwachting van zijn terdoodbrenging op de straat geknield moest liggen de heeren Dnitsche ofScieren die er zoo graag bij wilden wezen deden zich wachten en ondertusschen stond de beul steeds met opgeheven sabel naaSt den ongelukkige in gezelschap van zjjn helper beiden vol bloed van acht andere door hen zoo juist behandelde gevalletjes De stakker bleef er bij in de overtuiging dat hij een eerlgk roau was De nieuwsgierige offlcieren hebben waar voor hun geld gehad Felsburg te vragen hoe lang zijn zoon jn hun midden zou vertoeven en zich te vergewissen of dit onderwerp reeds door hen beiden behandeld was ïNeen antwoordde deze op beslisten toon doch niet zonder aandoening Kalmer ging hij voort Gij weet mijn waarde Gotthelt dat ik ten dezen aanzien geen invloed cp mijn zoon wensch te oefenen en in nieta zijne persoonlijke vrijheid wil beperken Na een poos gezwegen te hebben wendde hij zich tot zijn zoon Hermann zeide hij ik had gfen plan nu reeds over de groote ver ndering te sfrekcn die in uw leven komen zal De predikant zag den Graaf wiens gelaat een enistigen trek had aangenomen verrast aan Had hij door zijn doelloos daarheen geworpen vraag aanleiding gegeven tot het vroeger behandelen van zulk een gewichtig onderwerp dan waartoe aanvankelijk plan had bestaan Blijkbaar had de Graat nieta bemerkt van den schrik zijns vtiends althans hij ging met hetzelfde onderwerp voort en sprak met ernst en waardigheid Over een paar weken zijt gij meerderjarig Hermann ik zal u reeds morgen een officieel stuk ter hand stellen door bevoegde autoriteiten opgemaakt waarbg u enkele rechten verleend worden en dat u de vrije beschikking geelt over uw moederlijk erfdeel Nog ernstiger ging hij voort ÖiJ lijt van nu af aan heer en meester over uwen wil en over al uwe handelingen Hermann mijn eenige zoon 1 Wordt vrvolgd j