Goudsche Courant, woensdag 13 februari 1901

39ste Jaargang Woensdag 13 Februari 1901 No 8426 fiOüDStM COHMT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teletcoi n ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefeen a St De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks ï inet uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Druk van A BRINKMAN Zn öon Te GOUDA wordt TB BVVlt ol TB KOOP GEVRAAGD een modern ingericht HUIS met ongeveer ZEVEN KAMERS en TUIN Brieven met opgave van hunr ol koopprijs bij Mr M M SCHIM Vis dee LOEFF Advocaat WeBthaven 190 Te Huur of Tc Hoop om terstond te ahnvaarden twee naast elkander staande pracMige PaklmizGn gelegen te Gonda aan de Turfsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 Gebroeders STEENSMA Bloemisten Turr§ingel 77 eu 78 Struik en Stamrosen OP BOTTEL PRACHT W A A R steeds voorhanden Bloemen uil t Zuiden TELEPH No 114 Wie zwker gn waTtóEclite lükel Cacao t i nt7angen teumencesteld en na vele pra fudmingen in den 1 handel ekom n onder dea num dea 1 uitTlnd r Dr Ulohaelis verrMrdigd 1 op da beste maclünes in het wereldbé1 rismde tebblisiement van Qebr StoU wwok te Kealen liche Bikcl Cacao la Tierlnnten bueaen Sete Elbil Ctoae la met melk gekeokt ene tangename geiwnde drink voor itgelijkaoh gebruik een k 2 theelepelt vu t piBder Toor een kop Chooidate Alt geneeskrachtige diwk bjj ferel Ttn diarrhea ileohta met water t gebroikoi Verkrügbau bij de TOMouaiia H 1 Apotheken eni ï i 1 80 V 0 ca85 G neri lt rtegen oordi vMr Kofarhnd lulluB Mattenklodl Amnterdam Kalvetstraat 103 nuiR7 i Wondetbfüstm in do gehoele wereld beleend on Reroenid OnuTertroiTeu middel togen ulle Kort t hoat Levertiaatiirkten ent Inwendig oowo a 8 ook uitwendig in bijna die zioktogeToUen met goed KOvolg imn te wonden l rtJs per flacon t 1 per post t 1 IS TUtiry B Wondtts lf bezit tm alsnog onitokfiide öneftgkrAcbt en lioilzarae w rkm Moalit meoBtnl Ike pgalijke n gefaarvollo oporntie Kolieu oTerbodig Met Am e Kalf wcrcl een H jaar oud voor üiix nee H k rehouden bcfilKeJlwel en onlaa een byiia ïJS laar kankerlüdeii trcuezen Brornit goawing en Terzöchtinjï der pyueu by wonden ontstekingen enz Tmi alierloi aRrd Prüs per pot f 160 per post f 1 60 Centranl Depot voor Nederland Apothekfr IIRIVUI SlNDEKS Rokin 8 Amstcrdnm Wstr geen depot i hestelle roen dimt MU i dw chiitMn i othok i Oeliere n oipof tii te ontbieden bfjliet Oatntl DcpAt b vAvn RokinS AniiUrdam Hfc mtklMlyk e poeUraiddil iroor Hnrei en Tooral damM n Kind rsctK eniw rk t UdeApprttutirvanC M Mlilltr Ca pUii Beuth Sh 14 Mtn Uttt goed UUP op niim en fabrlikamciic HnrM au mi toMTtal OtHt kr W taNHitH AnAM Geen Kinkhoest Geen Influenza 0 ni Kinkhoest Imfluenza Borsten Beelaandoening binnen den kortst mogelijken t jd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van onds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior BruiYen Borst hoiiigExtract M E L I l M T II E I nit de Koninklijke Stoomlabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK Z DEN HaAg Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et b j Firma WOLFF db Co Westhaven 190 Gouda J MIKBIEH Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILU Veerstal IJ 120 t Gouda A BOUMAN Moordrecht PINKSB Nieuuerhrkad hhel A N VAS ZE8SEN Schoonhomn Tm TOüKEN Boik7op B V WIJK OudeuMin M KOLKMAN Waddinxveev ü ROLLMAN Bodegraven W 1 T K DAM Haattrecht P W T EUE Oudewater Voor Maaglijders AAN allen die zich door het vatten van konde ot overlading van de maag door bet gobrnik van slechte moeielijk te verteeren te warme ol te konde spijzen ol door onregelmatige levenswijze een maaglijden ais Waagkniarrh Mnagkramp MnaypUnen moeleHJke siAj I vertering ol verslijming op den hals gehaald hebben zii hiermede een goed huismiddel aanbevolen waarvan de voortrelfelijke werkingen reeds I sedert vele jaren bewezen zp Het ia iXuBart llrioR soRs tj Cruièsiiwijn Deze Kruidenwijn is nit voortretlelijke geneeskrachtig bevondene kruiden met goeden wijn gemaakt en versterkt de spijsverteerings organen van den menscli zonder een laxeermiddel te zijn Kruidenwijn geneest storingen in de bloedvaten zuivert het bloed van bedorven ziekte veroorzakende stoffen en werkt bevorderend op de vorming van gezond bloed I Door het op juisten tiJd gebruiken van Kruidenwijn worden maagkwalen I meest reeds in t begin onderdrukt Men moet dus niet talmen er cene proef I medeto doen Symptomen als hoofdpijn oprispen zuur in de maag opzetting misselflkbeid met braken die bij chronische maagziekten des te heviger I optreden worden dikwijls na eenige malen drinken genezen i en de onaangename gevolgen daarvan als Oro vWpjfAMg benauwdheid koliokpijnen hartkloppingen I slapeloosheid aambeien worden door KKUIDENWIIN dikwijls snol genezen KKUIDENWIJN heft verstopping op bevordert de spflsvertering en ver J wijdert door een zachten stoelgang onbruikbare stoffen uit maag en darmen IScliraal bleek uitzien bloedaimoede verval van krachten j ïijn moestal do gevolgen van een slechte vertering onvoldoende bloedI vorming en een ziekelijke toestand van de lever Bij gebrek aan eetlust evenals herhaalde hoofdpijnen slapelooze nachten treedt een voordarend ziekelijke toestand in KKUIDENWIJN wekt de verzwakte levenskrachten op KRUIDENWIJN verhoogt den eetlust bevordert de spijsvertering prikkelt de stofwisseling bespoedigt de bloedvorming brengt de geprikkelde zenuwen tot rust en schenkt den zieke nieuwen levenslust TalrVlte attesten en dankbetuigingen beun en dit 1 KRUIDENWIJN is te verkrijgen in iiesschen 4 Fl 1 50 en 2 in de Apotheken van Gouda Oudewater Schoonhoven Bode1 graven Woerden Alfon Aarlandervecn Voorburg Leiden Rotterdam s Gravenhage enz alsook in alle grooto en kleine plaatsen van de provincie NoordHolland en geheel Nederland in de Apotheken Ook verzendt do Firma WOLFF Co drogisten Westhaven Gouda 1 3 en meer flesschen Kruidenwijn tegen origineele prijzen naar alle plaatsen van Nederland Voor namaak wordt gewaarschuwd Men verlangc uiiskitd PT Hubert lllrlch st hc Kruidenwijn 1 Mijn Kruidenwijn is geen geheimmiddel zijn bestanddcelen zijn Malagawijn i50 ü Wijngee 100 0 Glycerine 100 0 Roode wiJn 240 0 Atlas bessensap 150 0 Kersensap 320 0 Manna 30 0 venkel anijs alantswortel Amerik toriawdter vv VFrforiaBron fe OberlahnsteJnl tm f de VictoriaBron te Oberlahnsfetnl tm Tafeldrank VanheTfQninklykef uis derj redertamfen e Tandpoedèr en isepll§cli llondtlnctuur van K ASSVTO Tandartn te Gouda OVERAL VËBERUGBAAR voor Nederland G IJSSELSTIJN Blanwstraat Gouda ntlsepti § Agent I krachtwortel gentiaanwortel kalmoeswortel 10 0 Deze bestanddcelen worden vermengd FEANSCHE STOOMVEBVEEU chemische Wissclierij TAN H OPPEWHEIMER 19 Kruinl aile Rotterdam Gebrevotocrd dcor Z M den Koning der Belgen aoofddepöt voor GOUDA de Beer VAN OS Az r 6pecial B bet toornen en verven vaa 11e Heer Dameigarderoben alsook alle Eindergoederen Speeialo inrichting voor het atoomes tib pluchemantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar it nienwate en laatrte methode geverfd Alle goederen hetzjj gestoomd of geverfd worden onschedelflk voor de gezondfieid volgens staal bewerkt m SCHIEDAMMER GEÏTEVEE Xerk NiaHTCAF VorkrijgbMr biji M PEETER8 Jz N B Al bowiji ï n eohtliiid ii ooohet OU kurk iteedi Toorïien Twi den n Ba dor Piniii P HOPPB Geen Ëngelsch maar EcM BOEUEHBEOOD fa cent de K G A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 EEMBEFOT TAN IEEE neer wordt verzocbt op t HËKK telettea ÜlT HBT MaO ZIJN TAN H IUVKNSWAAY ZONEN GOBINCHEH Deze THEEËN worden afg lererd in verzegelde pakjes van vy iu en een half ea etn Ned nu imet Termelding van Nommtr en Prfls Yoorzien van nevenataand Merk Tolgena de Wet gedeponeerd Zich tot de nitvoerio Tan geeerde orders aanbevelend VAN Blommestein s Iimkt is öt forider inüe jk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APEUDOORN HOLLAND PaiH Expeller Dertit jux wuü dit midId aei TBniMod necai U pHutUlKidl inwi vul utwaid twn Bhm tiit iiri t yrfo ii i w O dm T rtnraw ii kml l lirtl taiekmerk Aito ld l S6 76e 60o d in da lUMta epctlutaii T Amitndui M üloth a 1 T iTBJl l Md l U tg H Hnl Ainit Ibu 1 BEEEBAAHT LZ Bultenlaiidscli Overzicht De Kaapsche regeering besloot aan de mogendheden kennis te geven dat de haven van Kaapatad is besmet wegens pest Gister zijn nog drie gevallen voorgekomen Er wordt een tüdeljjk militair boipitaal opgericht De openbaarmaking van al de telegrammen door Roberta gezonden toen hij in Afrika was dragen er mee toe bij den moeilijken toestand waarin het Engelsche leger verkeert te begrijpen Die telegrammen kunnen een paar Engelsche kranten en daar gaat wat in vullen maar nieuws staat er niet veel in Do maarschalk tracht zijn lonten goed te praten en de ongelukken hier en daar troopenaldeelingen overkomen voor te stellen als onvermijdelijk Ook de gewaagde tocht over de Vaal naar Pretoria wordt zoo goed mogelijk verdedigd en uit de laatste telegrammen leest men tusschen de regels vrü diidelp dat Roberts zich vastgewerkt had daar biJ in een vijandelijk land was zonder voldoende bescherming van zijn Terbindingslgn In een der laatste telegrammen van den maarschalk ball November verzonden toen de Boeren hun guerilla georganiseerd hadden leest men Het was noodig het leger te verdeelen in kleiner colonnes en de mobiliteit van elke colonne moest verhoogd worden Het was echter zeer moeilijk om deze noodzakelijke veranderingen uit te voeren vooral omdat de Canadeesche troepen op dat oogenblik wilden vertrekkeu Roberts zag hen met leedwezen gaan omdat hun vertrek de mobiliteit en de kracht van het leger in Zuid Alrika voor het oogenblik sterk deed dalen Hoe groot ons leger in Znid Alrika ook schijnt te zijn zoo luidt bet verder bet is gebleken te klein te zgn TOor de taak die bet moest volbrengen en ik heb verecbillende plaatsen die ik gewenscht achtte te bezetten niet sterk genoeg kunnen vasthouden Elk geïsoleerd garnizoen vermindert niet alleen de sterkte en de mobiliteit van de colonnes in het veld maar maakt het noodzakelijk deze colonnes te onttrekken aan andere belangrijke operaties on ze te gebruiken als geleide voor convooien Men ziet de bekentenis van Roberts herinnert aan hetgeen in het begin van den oorlog van bevoegde militaire zijde is opgemerkt dat het Engelsche leger veel te klein was voor zulk een uitgestrekt gebied als Vrijstaat en Transvaal Aljeen de En FEVILLEIOX WILSKRACHT 45 Zij bespeurde dat er kleine reranderiogen in de kamer gemaakt waren doch lette er verder niet op het flauwe kaarslicht en hare eigen sombere gedachten benamen haar daartoe den lust Alles is stÜ op het kasteel het middernachtelijk uur is op landen Justina zit in haar schuilhoekje geen wenk in hare oogen stoort haar in haar eenzaam staren op de doode Welk een eigenaardig geluid trekt hare aandacht zoodat ïij met klimmende inspanning gedwongen wordt te luisteren Zonder vrees doch met bcior dheid hoort zij dat er iemand aankomt en kan eindelijk den nauw hoorbaren voetstap onderscheiden Zij houdt hare oogen onalgewend op de deur gevestigd en bemerkt aan de beweging van de deurkruk dat de persoon die buiten staat plan heett binnen te komen Het is de oude Hubert denkt lustina en gerustgesteld leunt 3 weer achterover in haren stoel wachtende op de dinge die komen zullen Zij bemerkt dat de deur met groote omzichtigheid wordt geopend en ziet tot hittc niet geringe verbazing Egon von Bernsdorf binnenkomen hij draagt een groot raam waarop een stuk doek is gespannen Toen hij een paar schreden dichter bij was gekomen zag zij dat er reeds op het doek geschilderd wa en onder gelschen zagen dit niet en Roberts kwam eerst tot die overtuiging toen bet te laat was En voor de lonten door den maarschalk begaan werd hij benoemd tot opperbevelhebber van het Engelsche leger 1 Roberts ging naar huis en liet Kitchener in een TrJ wel onhoudbare positie achter BiJ de behandeling van de begrooting van buitenlandsche zaken in den Franschen Senaat maakte graaf d Annay eenige opmerkingen orer den toestand in China en keurde hij Engeland s houding tegenover Transvaal al wijzende op de vredelievende rol van Frankrijk De heer Gavrean kwam op voor Frankrijk s onverjaarbare rechten op de kust van Newfoundland Minister Delcassé erkende deze rechten waarop da heer Gavrean hernam dus als onze rechten bedreigd worden zondet gij blijkens uwe verklaring ze weten te verdedigen Aan den graaf d Annay antwoordde de Minister dat Frankrijk nooit te kort geschoten is in belangstelling voor de gebeurtenissen in China dit blijkt wel uit het Geelboek Wy hebben er steeds naar gestreeld in samenwerking met de mogendheden den normalen stand van zaken te herstellen Wjj hebben de quaestie ter zijde gesteld die de integriteit van China raakte en de eenstemmige goedkeuring der mogendheden verkregen op onzo voorstellen dit bewijst wel dat deze aan de rechten van geen der partijen te kort deden Krasse voorwaarden zijn aangenomen en wiJ moeten ze doen naleven Wij zullen onze troepen zoo spoedig mogelijk terugroepen maar niet voordat de toestand normaal zal ziJn Wij die altijd en overal klaar staan om krachtig voor onze belangen en onze rechten op te komen moeten denzellden eerbied hebben voor de rechten en de belangen van anderen De Chineesche quaestie heelt doen zien dat Frankrijk en de Vereenigde Staten het zelfde willen In China eveneens elders heelt het samengaan van Rusland en Frankrijk getoond dat beider verbond eiken dag sterker is geworden door de gelijke voordeelen die elke mogendheid daaruit trekt De heer Milland sprak den wensch uit dat de bezetting door Frankrijk van Chineesch gebied niet langer zal duren dan noodzakelijk is en dat zoodra de goede betrekkingen hersteld zjin en het beginsel der open deur goed wordt erkend de Fransche regeering zorg zal dragen voor de uitbreiding van de belangen van handel en nijverheid scheidde eene liggende figuur De jonge man zette het raam tegen den muur kreeg uit den donkeren hoek der kamer zijn ezel zette het raam daarop en legde zijne benoodigdheden gereed toen keek h i zoekend de kamer rond en sprak fluisterend Waar is Justina Hij keerde het geliaat naar de doode en zeide tot haar nauw hoorbaar i iMen heeft u toch zeker niet alleen gelaten Clara f Nog onder den indruk der aangrijpende verrassing treedt Justina naderbij en vraagt bezorgd Wat wilt gij uitvoeren mijnheer von Bernsdorf Wat brengt u hierheen iHinder mij niet bij mijn werk dat ik wensch te voltooien omdat ik niet eerder rust heb antwoordde Kgon Draagt Graaf Waldcroar kennis van uw plan Neen antwoordde Egon getroffen door het verwyt dat in deze woorden lag Wilt gy dus zonder zijn verlof Clara s portret maken en nog wel op zulk een buitengewoon uur Ik geef daartoe nooit mijne toestem tning Na een oogenblik van pijnlijk zwijgen antwoordde Egon Van daag heb ik geen uur tijd gehad gestoord door de verschillende bezoeken was ik niet in de gelegenheid het portret naar den eisch te voltooien iMijnheer von Bernsdorf ik mag het niet toestaan zeide Justina weiielend en reeds half toestemmend Een oogenblik stond hij in gepeins eer hij antwoordde tjustina tis voor GraafWaldemarvon Fclsburg het is voor de kapel bestemd hij wees naar het doodbed en Voegde er fluisterend bij fZy zou hare toestemming wel geven De heer Peytral zeide den minister dank voor zjln uitstekende zorgen voor de buitenlandsche staatkunde en vraagt den minister ol do overeenkomst tusschen Engeland on DuitscUand getroffen de overeenkomst tusschen de mogendheden raakt De heer Delcassé antwoordde dat de Senaat regeering f van de Britsch Duitsche overeenkomst niet meer weet dan den openbaar gemaakten tekst en er is in dezen tekst niets wat de Fransche belangen kan schaden Ten slotte werd de begrooting aangenomen De Oostenrjjksche Rijksraad heeft een president gekozen en kan nn indien tenminste de lust tot werkstaking niet al te groot is aan den arbeid tijgen De heer Schoenerer die ziJn partg van AUDentsche radicalen aanzienlijk verstei kt uit den stembusstrijd zag terugkeoren heeft aangekondigd voor wat werk aan den winkel te zullen zorg dragen Hj zal in de eerstvolgende zitting den ministerpresident Von Koerber intorpelleeren over de vraag of van de regeering een verbod te wachten is van uitvoer van wapenen en dergelijke contrabande nit de Oostenrijksche landen en uit Hongarije naar ZnidAfrika De heer Schoenerer wenscht dat Oostenrijk zoo bet op geen otflcieele wjjset sympathie betuigen wil met president Kroger tenminste de tegenstanders der Boeren niet zal helpen met paarden en gereren Dit kan hij de bekende strijdlustigheid der Czechen tot heel stormachtige tooneolen aanleiding geven Schoenerer hoeft bovendien nog een interpellatie aaugekondigd die ten doel heeft de Refeering te vragen op welke wijze zij poten zal de volledige arbeidskracht van het Hiiis van Afgevaardigden te verzekeren en welke voorstellen zij voornemens is in te dienen om de taaiverordening op behoorlijke wijze en in verband met de beloften in Ie troonrede gedaan op te lossen Verspreide Berichten Fbaskkijk Niet alleen van de zijde der werkgevers ook van den kant der werklieden wordt er geigeerd tegen het wetsplan aangaande de verplichte staking Van den kant der onifhankelijke vakvereenigingen voornamelijk wgrdt een heftige kamp voorbereidj te vuur en te zwaard willen ze tegen het wetsplan opkomen stina s blik rustte een oogwenk op het achoone mdsjesgelaat toen sprak zij iln Gods naam dan mijnheer von Bcrnsdort Zij hielp hem bij het rangschikken zijner benoodigdheden en maakte hem den arbeid gemakkelijlt zooveel als in haar vemiogen was Terwijl hy gestadig doorwerkte wefd zij weer dpor den twijfel aangevochten doch onbeschroomd wees zij dien van zich Toen de dag aanbrak vermaande Justina hem te gaan rusten en wilde hem niet toestaan langer in de kamer te blijven t Wai Egon met mogelijk zich tegen hare ernstige beden te verzetten hij borg zijn gereedschap in den versten hoek van het vertreï en verzocht haar den ezel en het doek naar zijne kamer te wülen laten brengen Justina drukte hem nog eene op 1iet hart om vooral een paar uur rust te nemen Zoodra mogelijk liet zij hem volgens hare belofte brengen wat hij io de kamer had laten staan Ztj beschouwde het aangevangen portret en kon den kunstenaar den tol harer bewondering harer opgetogenheid niet onthouden Den volgenden dag verscheen Egon alleen bij de raaaltyden in den familiekring het werd vooral opgemerkt door de jonge Gravih von Arnheim die haar best deed terwijl de familie von Fclsburg door allerlei bemoeiingen werd beziggehouden dit als eene verwaarloozing van hare persoon uit te Öair in het achoone park de prachtige boomen reeds veel van hun blaöercndos hadden laten vallen kon men door de hier en daar naakte twijgen bet pad naar de kapel volgen Angelica had Egon De Burgemeester en Wethouders vanChoisyle Roy zijn afgetreden en alle tot dusver aangewende pogingen om een nieuw dagelijksch bestuur bijeen te krijgen z jntot dusver mislukt alle tot dusver doorden raad gekozenen hebben geweigerd zoodat nu de raad wel lal moetan ontbonden worden De oud minister van openbare werken onder Rouvier ten tpe van het boulangisme De Hérédia broeder van hetAcademielid is te Far s overleden Zondag is te Monceau les Mines inwerking getreden het verbod tot het dragen van het geestelijke kleed in het openbaar en dadelijk moesten er reeds drieprocessenverbaal opgemaakt worden tegen geestelijken die zich niet stoorden aan hetdecreet der beschreven vaderen Groot Beittajimdi Ingevolge de langdurige rouwperlode zijn in de aristocratische wjjk van Londen het Westend niet minder dan drie duizend kellners zonder betrekking Zaterdag zjjn er te Glasgow 36 nieuwe gevallen van pokken geconstateerd endrie sterfgevallen terwijl het aantal verpleegden in de ziekenhuizen gestegen wastot 467 DmisCHLiSD De sociaal democratische vakvereenigingen te Berlijn willen een groote coöperatieve verbrniksvereeniging oprichten een gewichtig besluit van het partpestunr daar velen met hand en tand zich jarenlang verzet hebben tegen het betreden van dezen weg Keizer Wilhelm moet onlangs tegenover den heer Tallin directeur van deHamburg Amerikalijn die Jood is verklaard hebben dat diens godsdienstige belijdenis hem den keizer geenzins zon weerhouden hem te onderscheiden BINNENLAND Naar wiJ vernemen zal op last van H M de Koningin een herinneringsmedaille aan haar huwelijksvoltrekking worden geslagen bestemd om te worden geschonken aan hen die tot den luister van dat feest in bijzondere mate hebben bijgedragen de leden der Koninklijke hofhouding de eerewacht het uitvoerend comité der commissie voor de volkshulde en anderen die in de feesten von Bernsdorf verscheiden malen zien heengaan en terugkceren zonder dat zij begreep wat daartoe de reden zou zijn Veel te fier om te erkennen dat haar verdriet en hare ergernis voortkwamen uit een gevoel van jaloerachheid begon zij in hare gedachten Egon zoo diep te verachten dat zij meer dan eena half fluisterend tot zich zelve zeide nHïj is te onbeduidend en niet waard dat ik aan hem denk Ook de tweede nacht na Clara s afsterven werd door Egon aan den arbeid besteed overdag had hij bijna zonder verpoozen geschilderd Justina kon niet nalaten een woord van verbazing te uiten over zijne snelle vorderingen Toen de morgen na den tweeden nacht aanbrak was het portret zoo goed als voltooid Alleen de blauwe oogen waarin iets van den glans eener heroelsche verheerlijking te zien moest zijn voldeden den kunstenaar nog niet Utj zag er zoo afgemat en lijdend uit dat hij gehoor gat aan den wenk der immer wakende Justina om zich een paar uur rust te gunnen daar hjj zelf wel gevoelde dat hij er behoefte aan had Even als den vorigen dag bracht hij ook nu maar eea paar uren in het gezelschap der familie door Allen zochten zoodra de schikkingen gctrofïen waren waarbij ieder gekend moest worden de eenzaamheid Niemand zag hoe uitgeput hij er uitraR behalve Angelica zij bespeurde het met eene bitterheid der ziele die haar van uur tot uur onverschilliger voor hem maakte en hare persoonlijkheid tegenover hem met een ongenaakbaren hoogmoed omringde