Goudsche Courant, maandag 4 maart 1901

Ulrccte SpoorwegverblDdlngeo met tiUlüA 7 18 7 44 8 14 8 17 1 33 1 14 lO M 10 11 10 40 11J 1 14 J 10 19 8 84 i 10 8 8 41 J 10 87 7 47 8 07 8 0 8 66 9 86 10 80 10 41 11 01 11 47 1 45 11 81 Allami la U klUM Extn VtjkeUlan Op da traines agn Zondag tfundaft au Dmadag MnduRaohe ntonrbtljattaD raor de 8a kl rerkrijgbaar tagan aalcelas Traahtpr a B BolUndaaha Spaar L Bitra allpplaala t ba1nj 1 AUeaa DiMdaf 4 AUaa l an U aaa a tr l Ula TaaalUllat da laap k ia U d i B Hallaadaata apa a r l Min a pp a 6 Hia d a Cpa gni da Wa LI 10 18 10 48 llJ 10 46 11 11 11 57 G O V 11 A A U S T C R D A M aU aana Toud 6 9 8 11 8 81 9 38 10 10 10 6 11 08 1 10 1 88 848 4 07 4 43 6 19 a 86 8 43 9 51 0 19 11 87 11 06 lAmatW 8 01 8 68 iS 10 10 11 04 18 48 11 87 1 17 1 88 41 4 6 6 80 6 03 6 44 9 10 3 11 08 11 8 A mat a 8 lu 18 87 1016 11 L 1081 10 1 11 8 10 4 81 6 1 5 46 8 aS 10 aO 11 16 18 14 mH 6 8J 7 16 8 10 8 f6 8 18 9 81 ll l 18 17 11 6 1 11 8 10 8 84 4 41 6 11 6 81 7 0 8 10 9 81 imal W 5 84 6 47 7 80 8 15 8 4 80 9 46 11 80 11 411 08 9 40 3 88 8 44 8 0 6 18 6 86 7 86 8 16 10 06 dou 1 7 01 7 31 8 18 9 1 9 19 10 18 10 84 11 81 1 1 1 1 8 18 4 18 4 84 6 47 7 16 7 84 8 01 9 11 11 1 V Ondergeteekenden betuigen hunnen harleluken dank aan de WelEd H H Doctoren Directeur de Directrice Pleegzusters en personeel van het St Catharina Gasthuis voor de ieldergke halp en verpleging aan hun Zuster en Nicht C C SLIEDKECHT verleend H J J 8LIEDRECHT C C V B ZWALM Sliedrecht G VAN DER ZWALM Gouda 2 Maart 1901 ER BIEÜT ZICH AAN tegen 1 MEI een R K BAKKERSGEZEL V g g V z 22 jaren oud zellstandig kunnende werken in een Brood Beseh enKleing Bakk Brieven motto Bakker ten Boekhandel A M vas DIJK ZOON Dellt Ondergcteekende beveelt zich beleefd aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOIPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook aliondeiljke schotels en alles wattot het koksvak behoort desv Tlangd met bfllevering van servies zilver tafellinnen nz enz I Aanbevelend I Gerard Pinksen eenige zoons te behonden 1 BANEETBAZEER i Lange Tiendeweg D 28 GOUDA beveelt zich beleefd aan voor de I levering van allerlei 1 GEBAK Teg en het ben in van APRIL wordt TE HULK GEVRAAGD Een iielte Burgerwoning Aanbiedingen liefst spoedig aan den Heer Tj UK VRIES Hooldond te Bolsward ÈENIBIEFÖTTANTEEE lleii woriU verkocht op t MEItK te letten UIT HKT MAOiKIJN TA W I M lUVKNSWAAYZONE GORINCHËM I Deze THËËËN worden afgele verd iD verzegelde pakjes van 01 twee en een half ea een Ned on met vermelding van Nommer er iPr B voorzien van nevenstaani jMerk volgend de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoerinK van geeerde orders aanbevelende 1 G BIJL voorheen J BREEBAART hi GKKN BETi il adres voor alle soorten SCHOENWERK dan het fardbrabaiiLsch Schoen en Laarzenmagazijn Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg OPIIVIIMIMe van aUe Winter Arti kelen in ongesorteerd SCHOENWERK Aanbevelend C SMITS Alle reparation en aangemeten werk Van Dodem om minimum lengte onver 1 anderd te houden op 1 55 Van Dedem om de helft te doen dienen I van de tot oen geheel Baamgebrachto eenige 1 loons en van den broeder nit een huisgezin met 1 meer zoons die boren bet even aantal overschiet I ie Van öilse om de grootste hellt der zoons dienstplichtig te verklaren m plaats I van de kleinste hellt 1 De groote meerderheid der comm van rapp 1 is tegen het amond Van de Veldo voor het 1 amendementVan Gilae en voor het amende I mentVan üedem lengte eenparig is ze tegen 1 het amendement Van Dedem betreflende de 1 combinatie van eenige zoons en oversc ie 1 tende broeders 1 De minister van oorlog verklaarde da de I vermeerdering der lengte tot 1 hl is opge steld op advies van den geneeskundigen 1 dienst H i verklaart aan den heer van Kar 1 nebeek dat de contractbepaling voor vrjwil 1 ligerB om naar de landweer over te gaan fde dienstneming der vrywilliiers zou bel m 1 meren I Minister Borgesius en do heft Lohman be 1 streden sterk het amendt Van de Velde I De tweede achtte het amendt Van Dedem 1 onaannemelyk omdat het niet rekening houdt I met de belangen van het gezin maar enkel van het gemeentelgke contingent en ontraadt bet amendt Van Gilae als str dendo met het stelsel der regeering Het amendement Van Dedem lengte 155 wordt aangenomen met 46 tegen 36 stemmen Het amendement Van de Velde behoud der vrystelling van eenige zoons wordt verworpen met 59 togen 24 stemmen Hot mensdemont Van Dedem combinatie eenige zoons en overschietende broeders uit andere gezinnen wordt verworpen met 69 tegen 22 stemmen Cuisinier Westhaven 182 Het amendement Van Qilse om de grootste hellt der broeders te doen dienen wordt aangenomen met 43 tegen 39 stemmen VflT Wie werkelijk p r u s stelt een 1 OKCiELIJH te hebben laat zich lotograleeren in da t otogrnfltche HuugUurlchling STTJIDIO m V V D WA4L S yi SINGEL 661 Rooinboter uit GEPASTEURISEERDE ROOM gekarnd on van gelijkmatig fljne Kwaliteit wordt dagelijks vorsch geleverd door De Goudsche Mclk lnrictitlng De TAFELBOTER i f t 50 per Kilogram NAJAAKS GRASBOTER voor keukengebruik il l 1 40 per Kilogram Beitellingen worden tweemaal daags aan huis bezorgd Daarna werd behandeld een amendement van den heer Van Vljmen om op te nemen het beginsel van schadeloosstelling aan ouders van miliciens die kostwinners zijn wat do voorsteller rekent I 465 W Ü por lichting te zullen kosten Een sub amendement van de heeren De Waal en Van de Velde wenschl een woorgeld te heflen van wettelijk vrggestclden die overigens geschikt voor den dienst zouden z nt e V 1KB OUD SCHIEDAMMER GENEVEE NIGHTGAP Minister Borgesius iestrood najnena do Regeering zeer beslist beide amendementen die slechts aotién z jn gedachten uitsprekend maar geen lormule van wetgevenden arbeid vormend M i ji ai vi iit itIï RAAS Verkriigbui bjji M PEETERS Jz N B AU bewyt van eohthgid ii n oaohet en kurk teeda Toor CHIEDAM i eQ van den Qumder Firma P HOPPK QODDSCHE KAAS io diverse kwaliteiten van tS 40 cent ler hall Kilo LEIDSCHE KAAS S cent per hall Kilo en EDAMMER KAASJES van 1 tO p stuk Zgn steeds verkryghaar bg GODl HOTTBRDA iw Brw n n II IS 11 8 1 37 9 13 S SO a U 4 39 4 54 5 11 18 1 5 01 1 10 5 11 1 17 6 18 11 80 18 34 l 1 80 8 11 03 5 17 5 4 6 39 1 58 10 08 6 10 7 1T i aoud M T ii Moordrookt door 7 18 Siouworkerk O pelle ftotlerdM M 5 IM RotterdamD V n EoltMdim 1 T tt l ll i n 03 9 14 S9 57 lO SS 11 01 O ii o 9 0 j ll l S7 GS i9 9 4 10 18 lO te 11 S5 8 09 U U lt 03 10 11 U lt 7 8 7 87 4 B BOTIÏKDiM aOBD Tiaa raru 7 68 tO 1 48 l 14 8 39 J 18 9 47 10 16 11 8111 4811 10 38 1 14 10 16 a 10 43 8 03 8 04 s a Too 9 8 10 08 10 19 10 4 11 5111 06 11 81 1 0 109 l S i S ♦ 1 46 4S 4 18 4 34 5 16 4 44 4 61 5 11 1 06 4 16 4 14 6 07 6 18 S 4 56 4 41 8 80 6 07 7 18 4 61 6 41 5 01 5 51 6 11 8 04 5 17 8 10 6 18 7 30 Batterdsm Beun Rottordim D F otterdam M Oapella Niaaworkark Uoordieolit Ooada l e Goiidsche Melk lnrlctitlng ftOUÜA ühN HAiQ flae aaraa 9 11 9 11 10 00 10 1 10 89 11 81 11 16 11 18 11 6 1 68 8 11 3 46 4 1 4 50 6 16 5 49 6 11 7 19 8 87 8 41 8 58 o 9 14 9 08 9 19 7 1 7 18 7 3 7 58 7 68 Gouda ZaTeuk Moero Soetarme r Zeg Voorburg Haga 11 11 f 1 1 11 18 1 81 6 18 11 6 1 86 f a 6 17 i 10 46 u 41 11 01 11 46 18 56 1 40 1 10 8 48 4 15 4 46 5 81 8 66 6 16 6 49 7 57 9 88 9 4 10 18 Haga 5 8 6 04 0 lr 7 n 3 559 O3 44 10 1111 6 106 106 1 30 8 0 1 7 4 00 4 6 4 8 6 1 6 9 5110 0 Voorburg 6 88 7 jj l üO 4 88 6 43 10 11 Zoele m 7 g 6 51 j ol B n 6 64 10 11 i avenh Mo 8 03 J J J 3 j 4 4 6 81 J 5 1 8 18 8 46 10 88 10 6 1 i I O f tl l ft Ifi t tl laa aria i a t lO 0 84 7 48 8 18 9 07 t lO 10 14 5 86 5 48 S tS 6 08 7 14 8 18 8 51 9 89 10 14 10 49 10 5 ïl OO 11 87 8 15 3 11 4 38 8 68 6 80 7 10 7 88 8 36 10 87 11 06 Uouda Oudaw Woerd Utrwikt UU 1 38 I S6 10 53 1114 1 40 S S 6 11 7 38 8 48 11 01 1147 1J81 1 09 8 08 8 4 5 04 6 80 7 00 7 54 8 08 6 U ll 11 46 1 6 t 8 8 7 7 J j ± i t j riFïïïT ui UlreoW Woerdaa öuda Ooida j 7 44 8 09 87 10 88 n 66 U l I 1 J lil o 77 Mo T II T7 IWl 18 61 1 1 3 80 8 8 4 4 6 10 6 1 7 84 1 4 8 1 10 07 10 U Openbare Yerkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FOHTDIJN DEOOGLEEVEE opDonderilagltHaartüKll bijopyeB op I 28 I I bij combinatie eoaMag telkens des middags te It uren in het Hotel DE ZALM aan de Markt van De olide en goed oDderhondeo EDÜWUANSWOHIÜI genaamd RLlSABETHSnoEVË geteekend F No 39 bestaande in WONING waarin 5 vertrekken STALLING voor 24 Koeien WAGENHÜI8 ZOMERHUIS HOOIBERG BOOMGAARD TUIN en eenige j perceelen nitmuntend WEI en HOOILAND te zamen groot 16 Hectaren 10 Aren 1 Centiare staande en liggende in Bloemendaal bjj Gouda gemeente Waddinzveen benevens een perceel best n T © i 1 SL za d WEG en WATER groot 1 Hectare 87 Aren 62 Gentiaren in den Wlntordifk te Gouda tnsschen de terreinen van de geamoveerda Loodwitlabriek en het aanteleggen van Bergen IJzendoornPark t welk als op het terrein aigebakende BODWPflHCEKLEill verkocht wordt met bet Iront naar genoemd aanstaand Park De Woning met de Landerijen in Bloemendaal zgn verhuurd aan den Heer J tan DES HEE voor 1 1000 per jaar de Landerjen tot 15 November 1903 en de Woning tot 1 Mei 1904 Zo worden verkocht in 4 perceelen terwijl het Weiland in de Winterdjk zonder huur te aanvaarden is den 16 November aanstaande De perceelen zp te bezichtigen 18 19 en 20 en 25 26 en 27 Maart 1901 van 10 tot 4 uren I I 10 88 46 10 81 X 9 11 6 17 6 17 S 19 7 06 7 59 8 81 6 3 r 6 16 t 6 51 6 41 6 04 9 86 9 48 9 58 10 08 6 24 ï ti 7 36 a lO S 4i 9 47 10 00 10 15 11 01 5 10 08 10 17 10 19 10 34 8 01 3 19 9 17 9 68 8 18 7 r 8 14 4 1 1 88 C 8 48 8 j6 9 44 10 19 Nadere inlichtingen geven voornoemde Notaris FORTUIJN DROOGLEEVEE te Gouda en Notaris BOTBRHOVEN dek HAAN te Amsterdam I Openbare Yerkooping TB GOUDA ten oiverstaao van den Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER op MAANDAG 18 MAART 1901 des morgen te elf uren in bet Eofflehuis HARUONIE aan de Markt van H 1 Een op zeer goeden stand gelegen onlangs vernieuwd en goed onderhouden WL HELHl IS met aizondeihjke Bovenwoning en ESf aan de Wgdstraat te Gouda wgk A Nn 168 en 168a T aanvaarden 1 Mei 190t H t pand van Gas en Waterleiding voorlien bevat beneden den Winkel Binnenkamer met Alkooi nog een Kamer eau Keuken met Plaats met uitgang naar het water Aehter de Vischmarkt 2 Zolders en een EeMer en boven 6 Kamers Alkooi Keuken en Zolder Het is terder van vele gemakken voorzien Ho 2 Een hecht en sterk mlm ingericht GEBOUW ta ERF waarin sedert onhongelBko jaren de Aardappelhandel met goed gevolg is uitgeoefend bestaande in Woonhuis Pakhuis ruime Zolders Keuken Schuur en Plaats un de Turlmarkt te Gouda wjjk H No 184 hebbende eon geyelbreedte van circa 6 Meters en een lengte van circa 30 Meters Te aanvaarden 1 Mei 1901 Door de groote roimto is het Pand voorzien van Waterleiding tot velerlei doeleinden KfUchikt No 3 Een goed i onderhouden Kantoor Pakhuis en Erf ni het Nonnenwatet te Gouda wgk O No 2 groot 1 Are 1 Centiaren Te aanvaarden 1 Mei 1901 08 i en 5 Een enkele jaren geleden CnMWl vernieuwd gtinstig gelegen KOFFIEHUIS Win rSBOUS INO annex WOONHUIS en 8 alhpuderij mxL den Bleekerssingel te Gouds w k E N s 327 en 328 ui omende aan de Boelekadd groot 2 Aren 1 Centiaren Te aanvaarden 1 Mei 190 ot zooveel eerder als 9iaU den Eigenaar lal worden overeengekomen Het goed onderhouden ruim ingerichte Tan Gasen Waterleiding voorziene Pand bevat beneden de Gelagkamer Woonkamer Keuken en ruimen iStal voor 60 Paarden een boven Voorkamer met 3 Slaapplaatsen an 2 Achterkamers Olk met 2 slaapplaatsen het annexe Woonhuis bevat 3 Kamers Keuken en Zolder bn is voor i 2 25 per week verhuurd De perceelen Nos 1 en 5 worden eerst iOdu aizonderl k eik daarna gecombineerd geveild en aigeslagen No 6 Een peiceil nitmuntend WEILAND liggende in de HiddelwUlens te Gouda kadastraal bekend in SscUe E No U12 groot 85 Aren 80 Centiaren met den weg n bet water daarvoor Kadastraal bekend gemeente Eeeuwijk Sectie H Nos 1403 en 1404 groot 3 Aren 20 Centlaren Terstond te aanvaarden No 7 Een goed l nderhonden net ingericht WOOITHTJIS en EEF en VEIJE POOR t daarnaast en een grooten van vele Vrucbtboomen voorzienen met KOEPEL un de Heerenkade te Gouda wïk P No 634 groot 5 Aren 65 Centiaren T aanvaarden 1 Mei 1901 No 8 Era HDIS en EEF met den GBOND daomaHt in de Komynsteeg te Oonda wSk K No 66 Verhuurd bj de week toor 11 80 No 9 Een HUIS en EEF met BLEEK VELD en SCHUUR in do Boomgaardstraat te Gouda w k RR No 9 Verhuurd bji de week voor 1 1 50 En No 10 Een goed onderhouden ruim ingericht HUIS en EEF waarin met goed gevolg de BROODBAKKERIJ wordt uitgeoelend en afzonderlpe BOVENWONING ERVEN OPEN PLAATS en SCHUUR aan de Nieuwe Haven te Gouda W jk N Nos 21 en 21o Het pand omstreeks 21 Meters lang van Waterleiding voorzien is beneden verhuurd voor f 3 per week en bevat boven 3 Kamers en Keuken en is te aanvaarden 1 Juli 1901 De perceelen z jn te bezichtigen 13 14 15 en 16 Maart aanstaande van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen en Notitien z n vanal 11 Maart te bekomen ten Kantore vanvoornoemden Notaris FORTUIJN DROOGLEEVEB te Gouda MËLli van het hoogste Vetgehalte en van Prima Onvervalschte Kwaliteit wordt met steeds toenemend succes geleverd door De Gouische nelk InrIchtiiiK De VOLLE ZOETE MELK i 8 et p Liter GEROOMDE MELK 4 4 ROOMKARNEMELK i GEPASTEÜRISEEEDE MELK i 10 cent per Literflesch zo33 d er veer OP MAAT btj D MIEBIËS Kleiweg E 100 VGGVOEItEK Het uitgebrouwen graan genaamd BORSTEL is oen uitstekend voermiddel voor melkvee dit is voor één jaar TE KOOP in de Bronwerj Het Dubbele Anker Iniormatiën bjj A VON LOM Molenwerf Gouda Het Ruimst Gesorteerde MAGAZIJN van Heeren Mode A rtikele i IS MARKT A 66 ONTVANGEN De nieuwe HËERENDASSËX STRIKKEN PLASTRONS en Zelfstrikkers in Gekleord en Zwart Ruime keuze l ag e prijzen Aanbevelend C A B BANTZINfiER GEVRAAGD EEN BEKWAAM Plaatwerker voor Scheepsbouw Brieven Ir lett H Hnlppostkantoor Muiden Telephoonnet Grouda Aangesloten werd Tol No 28 Firma C LOÜEENS Lange Tiendeweg 34 73 C JONKER Zn Turfaingel P 94 IIEDEI J AVOl D OPENING VAN HET Nagazijn DE TOEKOMST Hoog strsua t 114 = ENORME COLLECTIE lEEEEEN BASSEN STEIKJ£S 2£LFBINBEIIS in Zwart en Gekleurd lBoor len Fronts Manchetten in diverse Modellen en Kwaliteiten SPECIALITEIT IN GEGONFEGTIONEERDB EN TRICOT ONDERGOEDEREN Corsets Handschoenen Kousen Sokben Parapluies en verder alles in een aitgebreide Sorteering wat tot het Yak behoort 10 Garen en Band Artikelen i Laagste Prijzen è Contant Magazijn DE TOEKOMST IIoog§lraal A 144 KLEINE 2 Si els 0rgels u rjvoor 113 Vt meest g fil iet de soHedate OP DEN DUUR BEVREDIGENDE en in billijken prijs wedijverende AMERIKA AJfSCHE STOEY CLAEK MASON HAMLIN CAEPENTEE NEEDHAM ANN AEBOE AMEE OEG Co Al deie labrikaten in voorraad 1 voorraad f tvT Zie Magazp Markt No 97 JET iXiii S J S3 yan TETSCa aiJ r MORS Co e a STEMMEN EEPAEEEEEN L C DC LANUs VEEHUEEN INE0ILEN M Te beharen StrpBtokken s v p in te leveren op den laatsten Zaterdag der maand iiuti§eptisebe Tandpoeder en ilall8eptl§eli Moiidtinciuur van JE ASSVTO landaHH te Gouda OVERAL VEBKHIJGBAAE Agent voor Nederland ö IJSSELSTLIN Blanwatraat Gouda tOoedkoopite en solledst adrei toot Vervoer vau Inboedel zoowel binnen al buiten de tad met geiloten wageni i bi A aRAVESTEIJN Bleekerssingel 287 Dtl HUID Fm Uictt nr glim ritniuu Ver griMt frfolg M umtrê ratmt H Stolttn trrungilt A AnIiU lU r t Mhttdtntn worihlOêsn yachahmxtn en Kan ir roên Utln tcKarfen H SloUm uur rw UM JInct odêr In lohim ilmihvuiliMtMt h dmvi uÊitrfilëkat I H fiebnat$lmiaj uuitbMnttk = PrHtUttn umi ZtmgnUt nM ut f Warnung AUes wordt tegen Tran port chade verzekerd