Goudsche Courant, donderdag 14 maart 1901

d a ttoudit 6 80 6 84 7 48 8 16 9 07 9 89 Oudaw 6 86 U i Vreeselijk familiedrama Zondagmiddag Oirecte Spoorwegverbindingen met GUUDl Winterdleost 1900 Aangevangen 1 October TUd van fireeiwich H i 7 86 7 44 8 14 8 17 8 88 9 14 10 89 10 18 10 46 ll S 8 84 J 10 19 8 31 t 10 90 8 41 J 10 87 7 47 8 07 r 8 t0 8 66 9 8S 10 80 10 46 11 01 11 47 7 48 8 46 11 81 7 67 11 48 AUeea Ie m 8e eOUDl ROTTIRDiMTiee eene 18 68 1 87 8 18 3 80 8 48 4 89 4 64 6 88 i lS 7 17 1 6 01 1 10 6 11 1 17 6 18 9 89 8 61 4 0S 6 87 6 41 6 89 1 68 6 10 06 6 80 I I I L 8 88 9 08 9 84 9 88 9 67 10 86 11 08 11 99 18 18 9 40 11 09 8 60 j 11 19 8 67 ll 9 C6 9 99 9 46 10 18 10 66 11 86 11 60 18 84 1 86 11 16 10 08 11 86 BOTTBIlD4M 90tID rlee lau 4 89 6 17 4 41 8 41 6 87 6 86 6 04 6 89 7 06 7 69 8 81 f 9 86 6 89 H 9 46 46 9 68 6 66 10 08 19 80 18 88 EotterdMi B0UM 6 41 Rotturdam D P 66 Koltordam M 4 48 6 80 6 07 7 1 Oapell 4 6 S l Kimwerkork 6 01 6 61 Uoordreolit 6 11 6 04 J r Ooud 6 17 6 10 6 98 7 89 8 04 8 84 9 00 9 89 10 08 10 19 d Alleen Ie en 8e kleve extn betnlen Teenltitiei op den loop kwi niet gerekend worden H Holludaelie ipoor L Extra aapplementbewije ven de Goin egnie der Wegou Lite Ó8 4 06 4 34 6 07 6 18 6 46 6 94 IM 7 86 8 80 8 48 9 47 10 09 10 16 11 08 OOUDA D N E 10 89 11 89 18 16 18 86 18 68 1 68 8 8111 11 1 10 11 88 1 81 11 86 1 86 9 88 9 41 10 88 10 48 11 41 18 09 18 46 18 66 1 40 8 80 8 48 9 11 9 81 10 00 10 19 6 16 6 49 7 67 H 6 88 6 04 7 08 7 15 7 89 sis 8 66 9 0S 9 44 10 1111 6 106 18 6 1 80 9 0 9 7 4 00 4 6 4 87 6 8 6 88 7 17 17 6 8 8 J1 10 0 Voorturg II Z loiss l 60 r 4 68 6 43 lojl Zoel lu Z g 1 68 8 01 j l 54 10 88 Z h Mo 6 08 j 30 0 11 4 n 5 18 08 19 84 8 19 8 09 8 84 4 S7 4 49 6 81 6 4 7 06 7 81 8 09 8 98 8 46 10 38 10 69 vl lUtirf pil p ki t i ek 1 W H r o ik t i elleen 1 en 9 klMOe extra l Ule L Bd re een kiljet Ie kl leraent kew e S d O D A A MSTEBDAM riee verea ioada 6 89 8 11 8 3 9 33 10 90 10 69 18 08 1 10 8 86 3 86 4 07 4 48 6 1 i 86 8 48 9 61 lO iO 10 87 11 06 Amtt W 8 01 8 68 9 10 10 11 04 13 48 18 87 1 67 3 86 4 19 4 97 6 86 6 03 S 44 9 86 10 3 11 03 11 69 Am t O 8 1 9 18 9 87 10 86 11 1 1 03 1 10 8 19 8 40 4 87 6 13 46 6 8 9 S8 10 iO 11 16 19 14 e ü l o i u r a 8 U 11 I lioe veree H 10 14 10 69 19 00 18 S 8 16 S i8 4 88 6 68 6 30 7 10 7 86 8 86 11 16 8 88 7 86 11 94 8 40 8 19 6 11 7 38 8 43 regeering het recht ontleent voor te stellen de mogelSkheid te openen om de dienstplichtigen als blijvend gedeelte in de wintermaanden op te roepen indien de lichting ter volledige oetening in November wordt ontslagen De beer Van Karnebeek constateert ook dat de Minister ten aanzien der viermaanders op i n oorspronkelijk voorstel terugkomten die viermaanders das niet als geschikte strjjders beschouwt daar hij ze ifa de herhalingsoefening voor het blijvend gedeelte wil bestemmen De heer Tydeman beweert dat de Eegeering het recht voor deze wijziging ontleent aan een vroegeA e beslissing der Kamer De hoer Se et bestrjjdt ook de nienwe wijziging in Kerdijk vóoff Onvoldoende aa kan liü niet oj yan de zaak tf znllen komen Toor acbtmaai De Minister zi ktacbt op wj aandringen zo boren wordt Na e nig tmnling ov j n Viyien TOorj arlen i tegen 31 De Minister an oorlog egt dat er grootgevaar bestaat pat door de amendt Yerhey 15 Mei en aè 15 Sept eenital mannen in dienst is pitlitaan liever wil hü dat nietsecht komt Hij wileedUelsel4at in hooldz ak de mRiciens 8 nMandenWijven en by litajonderiijg er vierraainders iJ kan zich geen viermaanders erk in den zak laten stopèen das met de meest mogeffikeiglng vanhart 125 blijjreuider welkertleen toestand geen hij tiieti vil ebat w prdt overgegaail tothet adendement pe Jtasatt 2 contingent 6000 n etijiafslichtir verworpen met Art 2 bepifendt Ihét contingent öp 17500 Tfaarvan voorjlkort oefening wordt goedgekenrd Amend Kuyper op art 120 getnigschritt vooroefeningeii Wordt verworpen met 69 igeh 22 stemmen i Hegeerkngsart 120 voorrang voor geoeferiillen om tot de korte oef ilng te worden toegelaten wordt goedgekenrd Amend De Rap op 122 Miensttijd van onbereden mahsohappen 8i lïdreden 18 maanden maiimnm wordt verworpen met 67 tegen 24 stemmenl 1 1 Xmend Van Gilse bevoegdheid om den diensttgd der onbereden manschappen nit te breiden tot 12 maanden jdoor den Minister oaaannemeljjk verklaard wordt aangenomen met il tegen 44 stemmei De amendementen Knyper 2 en Van Kar nebeekTydeman xijn daardoor vervallen Amend Verhey 4 dadelyk ingaand verlof na inlijving der geoefenden wordt verworpen met 48 tegen 43 stemmen Amend Karnebeek dienstljd bereden corpsen 24 maanden wordt verworpen met 68 tegen 22 stemmen Amend Kerdjjk vroeger huiswaarts zenden van geoefenden wordt verworpen met 63 tegen 37 stemmen Amend Verhey verdeeling van den diensttp van opgeleiden tot rang of graad wordt verworpen met 74 tegen 16 stemmen Art 122 wordt aangenomen met 60 tegen 41 stemmen De Minister van Oorlog vroeg schorsing der beraadslaging om te overwegen wat de regeering te doen staat 1 aonda 6 68 7 11 Moordreott door 7 18 Sieuwerkerk 7 98 Opelle 6agtterduE U 6 86 7 44 EotterdamD P Eotterdem B 7 86 8 91 8 09 8 64 9 08 7 68 7 41 7 16 8 87 8 41 7 88 8 68 7 89 9 01 7 68 9 14 7 68 9 08 9 19 Gouda Ze enh Moero 8oel mmr Zeg Voorburg lUge Bü de heropening der zitting deeldo e Voorzitter mede dat morgen afdeelingsonderloek zal plaats hebben en Donderdag een aan vang zal worden gemaakt met de woningwet Zitting verdaagd tot Donderdag Het verslag der staatscommissie in zake de verontreiniging der binnenwateren kan Weldra worden tegemoet gezien Van de commissie zag reeds vroeger het licht het advies tot het nemen van t jdel jke maatregelen voor de waterververscbing in ZnidHolland welke reeds in toepassing ziJn gebracht Zondag vergaderde te s 6ravenhage de afgevaardigden van 32 locale en 5 centrale K K kieavereenigingen uit Zuid Holland ter behandeling van het concept reglement voor een 4 iid Hollandschen bond van R K kiesvere jtgingen Do vergadering werd geleid door ijir mr L Van IJisenne Blijlens het ten slotte met algemeeno sterawpn goedgekeurd reglement stelt de bond izich ten doel met volkomen eerbiediging van volstrekte zelfstandigheid der aangesloten kiesvereenigingen de eenheid van het politiek leven onder oo R K kiezers in ZuidHolland te bevorderen Hij tracht dit doel te beireiken aj door heti beleggen van feilgemeene v6riladerin en marop belangrijko politieke on der erpen kQnnen wotóden Iffisproken b door in erkiezingsaanJeiqgenheden adivies te gevop aai de aanglslloten kiesvereeniginjgen o er M algemeelel politieke gedragslijn dif bjj algemeej e 11 verkiezingen I voor I de ïwfjéde Kamer IdpiiProvinciale Stat P moet Wdfden gevol 4ls J stande dat ttit j advie nooffljlereoney mag bitralfen Jlij pewichtigo nfisohentüdsche verkfezingen kaïj kali een algemee advie ook ege en worden doc i alleen op verzoeh eenef ledenverglHermg der aangJbloten kies vereeniging in Mt beti okken di ict esvereeni eded De leden of 200 leden alg ver iganfe de Alle locale em centrale E K gingen kupUn mt den I ond tO plaateelgke zenden voor edereJ daaronder de cjmtrale voor iedJof daarohdér oen afgevaardigd Tot de al ver hebben alleenafgevaardifden en verslaggevcj jjder R K pers I L Het bestuur bestaat nit 9 ledin waarvan de VjOOrzitter door de vergadering overige functionarissen door de bestuursleden onderling worden benoemd Voorzitter en secretaris ziJn wel de overige bestuurderen niet terstond herkiesbaar Het goedgekeurd reglement zal worden rondgezonden aan de kieavereenigingen die tot 1 Mei kunnen opgeven of zij al dan niet toetreden Na 15 Mei vergadering voor de bestnurskeuze Gemeng de Berichten to 9 48 11 81 11 46 18 10 8 89 9 18 9 47 10 16 10 86 10 88 10 48 10 49 11 68 19 0B 18 81 Te Amsterdam heeft zich onder voorzitterschap van den heer J A Tours eene overigens uit dames bestaande commissie gevormd die het verstelonderwijs toegankelijk wil maken in verschillende buurten der stad tegen matige vergoeding de 5 lessen elke van 2 uur zullen niet meer dan één dubbeltje kosten voor meisjes en vrouwen uit den arbeidenden stand n 2 nar werden de bewoners van het FranSche stadje Lnnéville in groote beroering gebracht door een afschuweljk familiedrama De echtgenooten Hanns woonden Samen met de ouders van vrouw Hanus de echtelieden Ronsel Sedert eenigen t i leefden do Kftnussen die pas kort getrouwd waren in minder goede verstandhouding on vrouw Hanus had reeds meermalen haar voornemen te kennen gegeyen zich van kant te willen maken Vader Eousel waS Zomlag gaan visschen en had als gewoonl k pen geladen revolver bij zich Toen hiJ tljuiskwam legde hjj h t wijpen in de keuken op een tafel en ging dkar hij vermoeid was naar bed Vrouw Hanus nam daarop de revoler en schoot zich een kogel in den mond Zfj was onmiddellijk dood Hanus en vrouw Eousel snelden op het hoeren van het schor toe Toen de moedeir het lyk van haar dochter op den vloer zag liggen greep zij een mes dat op de tafel lag stak het haar schoonzoon tusschen de schouders en bracht bem een ernstige wond toe Op dat oogenblik kwam Ronsel uit bed Op het zien van het lijk van zijn do chter nam hiJ de rivolver op die op den grondlag liep iiaar zijn schoonzoon en scho t kogels op hem af il L Hanus werd Aan Set hoofd gewond pHi werd naar het hospitaal gebracht zijn toestand is bedenllelijk riit Oldenzaal schrijft mSn Hjergister mi ht het deh Vigadiei der I oninklii c maVechauBsee lojkstra a hier gëlnkken verscl iilende deri pstolen g nden telen ten na Eein érink al 6 December eA zilver lo voftrwerpen l den horlagemaki f i lihcht van 4 d ele hier in met behulp delf Duitsche pilitie in handen te krijgen te Glonau tei hdfte van d if vermoedeljjkèi dader te Botterbrpdt arbeider aldaar en bil d n goud en Iversmid Kdster mode aldaaj Eerstgen9 bide bid deze voorwerpen Zaterdag bg laatstgensoemden verkocht De TOrmoedeliJke dader was op reis men ineent echter te weten ar hij zich ophoudt Voor een waarde yin ruim 200 mark is teruggevonden t Overige er was vo q circa 1000 gestolen is nog niet tereoHitjl Uit Hilrtogenboich schrüft men aan de N R Ct Het wat jr rond onze stad is in de laatste dagen norm gewassen zoodat de Pettela rsche weg tot aan de brug geheel onder staat en men deze laatste versterkt heeft om ze niet zooals verleden jaar onder bijzonder ongunstige omstandigheden voor een deel verbrijzeld te zien De sluizen zijn gesloten en het stoomgemaal is gistermorgen in werking gesteld Men meldt nit Zaandam Ter gelegenheid van haar 50 jarig bestaan schreef de tooneelvereeniging Vondel alhier een wedstrp uit waaraan door vijf znstervereenigingen is deelgenomen De jury heeft thans de prijzen toegekend als volgt 1 43 1 64 l 3 14 46 1 68 8 08 1 09 8 09 8 3i t 46 3 48 4 08 4 84 4 44 4 61 6 11 A A O nee eeree 8 46 4 19 4 60 6 86 i os 18 6 87 4 16 4 46 6 89 6 66 E 4 6 81 7 89 10 87 11 081 lO SS 11 01 Ie prijs gr zil med van H M de Ko ningin plu8 1 200 aan Kunst en Oenoegen Amsterdam 2e prijs verg zilv med van den burgemeester mr V Tienen plus f lOO aan Jacob Cats Lelden 3e prijs verg zilv med van Vondel plus f 50 aan A D O siHage De volgende personeele prijzen werden toegekend i Verg zllv medaille van den wethouder y Wessem dito van den heer Mul en zllv medaille van den wethouder Lakensteln aan mevr J de Wolff de Jong van Knnst en Genoegen den heer Th Bouwmeester van Jacob Cats en J L Veeber van A D O resp voor de beste dames en heefenrol voor de beste uitspraak Men meldt xaj Zwolle Het wil nog niet best ylottni met de werkzaamheden van h t onlapgal door vier werklled nvereeniglngpr opgerichte comité dat hier ter stede tracljten 2on Ken loossVerhooglng In het levpn te roepS i voor e werklieden In de b9u en aJénverwante vakken De eerste Ët p door het comité gedaan was de patroons ruim 100 In getal op te roepen tot een gocomblneerde vergalerlng die dan ook heeft plaatsflhad maar met Weinig resultaat Nlet alleéi was het aantil opgekomen patroons sieSUts 6 te gering om een vruchtbare beépreklig te kunnen honden maar het bleefcj ooK dat verreweg het meerendeel van de w clleden in de genoemde vakken van de gel ele poging z er weinig afwisten Van de zijde der patroons werd aangebraden de zaak op een andere W ze aan te pakkenJ Dit zon nn gebeuren aaar inmidPdels is er in den boeiem van het comitézelf tweespalt ontstaan i Dp afdeellng der S D A P tóvlng namelgk een schrijven vag het conuté waarin haar aangeraden werd eep anderen afgevaardigde te kiezen daar de overig leden met den tegenwoordige niet konden lopschieten Da S D 1 P handhaafde ec iter in een Mai ndag gehouden vergadering haren afgevaardigde en keurde in eene motie iieni handelingen goed en die der overige ledet tt De Raad van Tucht op de Koopvaardgschepen te Amsterdam uitspraak doende in de zaak tegen W N Van der Poll den llkpiteln van het In den nacht van 27 op 28 Janj vergane stoomschip was van oordeel dat het verlies van menschenlevens en goedeten niet te wijten was aan de handelingen of aan nalatigheid van den gezagvoerder wiendus geen blaam kan treffen De oorzaak lag aan het stormweer het breken van den stunrreep en Indirect aan de gevaarlijke deklading De Raad sprak mitsdien den gezagvoerder W N V d Poll vrij DE GRIJSAARD DOOR PADL DD LOUVRE Stil I Stoor hem niet dien grijsaard In diepe overpeinzingen gedompeld staart hü vöór zich uit als zag hg d r In I 10 88 8 46 lOJl X 9 18 d L 8 01 8 89 9 17 9 63 8 18 M 8 14 t 8 8 E 8 43 8 66 9 44 10 19 10 18 10 48 11J9 9 66 10 08 10 17 10 89 10 34 10 46 11 11 11 67 dien donkeren hoek van t vertrek ietsaan trekkelgksch iets mooi s Het voorhoofd Is als een droge akker waarop de ploeg des tijds de zware sporen heeft achtergelaten De pgnljjke trek om den mond toont duidelijk aan dat hg een tjjd van smart heeft gekend Het oog alleen verraadt dat hij leeft t zwart schittert nog even sterk als voorbeen in zgne jongelingsjaren dien tijd volemoties vol klear als mozaik vol heerlijkheden Van tjjd tot tgd doet een glimlach t antieke gelaat verheldei en een poosje slechts om daarna weer plaats te maken voor den weemoedlgen lijdenstrek Stil I ziet ge hoe hij met zijne magere vingers In zijn zak woelt hjj haalt er een sleutel uit waarmee hg eene lade van zijn secretaire opent Eene oude portefeuille haalt hg te voorschijn en opent haar Netjes geranschlkt liggen er tal van braven bloot t papier Is geel geworden door den tgd de inkt eerst zwart geweest is verbleekt doch t schrift is nog duidelgk leesbaar De hand is die van eene dame Vreemd dat die handen zoo trillen die handen die in zijne jongelingsjaren geweer en degen hadden gehanteerd Ja t waren hooga ideeën die hg toen had romantisch om als een ridder hem uit te dagen ten tweestrijd die t waagde zijne uitverkorene te beleedigen Vreemd dat in die oogen een paar tranen schitteren die gernlscheloos vallen OW t blad papier v66r hem juist op haar na m waardoor de letters onduldelgk worden bleeker dan eer t Kn hij kust dien n am hjj kust hem met dien hartstocht died men nimmer van een grïsaard verwachten zou Het Is alsof hg dien naam nog een laatsten kus wil geven vóórdat hg ultgewlscht wordt door die tranen Het zijn herinneringen der jeugd herlnneringea nit zijn studententijd toen hg jong nog in de kracht Van zjjn leven liefde gevoelde voor een kind uit t verre Westen Men lachte hem torn uit hg die hartstochtelijke zoon van t Oosten zocht de liefde te winnen van eene dochter uit t land der grgze sombere luchten Maar de jonge toekomstige rechter liet ze lachen spotten biJ zag ze niet hiar zag hg slechts dat blonde kind dat hem steeds voor zgne oogen dwaalde dat hiJ minde met dien hartstocht van een Oosterkind met die dichterlijke liefde H ér stem was de muziek vari jeugdig leven hMr gestalte was d verlichtende poolster op zgn levensbaan Toen was by verzot op dien titel van Meester en de heerlgkste idealen van tSecht dwarrelden hem door t hoofd Een diepen zucht ontsnapt nit des grgsaards borst als hjj dat verleden zoo héérlgk zoo schóón getint op ziet rijzen nit tgraf om voor t laatst in den avond van zjjn leven voor zgn starend oog te zweven Verder zoekt zgne hand die uit dien bundel brieven een portret te voorschijn haalt een dood kond beeld slechts van haar die hij eens zoo vurig lief had Het heldere licht der lamp valt vol op t beeld waardoor de oogen meer glans krggen Het Is alsof die oogen plotseling leven en naar hem staren met dien zelfden smachtenden blik van vroeger Neen ge ziet niet datgene in die beeltenis wat de grijsaard ziet I In dat donkere haar op t portret ziet hg haar werkelgk blond haar die blondheid van t westen in t zwart dier oogen ziet hij t blauw der zee onpeilbaar diep vol raadsels Doch hij had die raadsels opgelost Stil hg kust dat beeld hjj weent Arme grijsaard werkt nóg dat beeld uit Uwe zonnige jeugd op uw teer gemoed O hoe gróót moet dan die liefde niet geweest zgn die gij voor haar gevoeldet I Hoe mooi moet de tp voor n geweest Zgn hoe hééjilijk die liafde I O zeg me toch wat ge ziet in dat beeld I ue staart met zoo n vermkking naar t kopje I Ja teer was immer uwe ziele ge wist Ma kind reeds wat mannen soms niet beItapenl Het Boek der Liefde lag voor U Opengeslagen en gn laaster in met die gretigheid van een kind ge zocht toen reeds Daar t scboonet Arme grijsaard zeg mg was dat t beeld Yan nw liKtdeF Stil 1 de grijsaard weent last hem weeuen nutig stoor hem niet t Ook i is jong geweest ook hg heeft geHajS toen noemde men hem hartstochtelijk toen was men bang voor dat helsche vuur z ner liefde toen wist men niet dat in die zelfde boezem ook een hart klopte oen hart teer aU lentebloesem men wist toen niet dat in diezelfde ziel waar vnrigheld woonde ook zachte harmonie heerschtel Neen dét wist men niet hg alleen wist t Dlezellde ziel die men toen beschuldigdeTan overgroote hartstochtelijkheid die zielis an geknakt naar de heerljke tonen vande muziek der Liefde In den reinsten zin raischen daarbinnen nog met die 8choonheid Tan een engelenzang Sb te midden dezer harmonie zweeft dat beeld vaar hg in zgne jengd naar smachtte Toen truUte hjj naar dat beeld in wer kelijkheid te grijpen maar t doel was vér te vér want nimmer had hjj haar do zgne mogen noemen Laat hem weenen in stilte dien armen grgsaard Qenlet nog voor t laatst van den aanblik op uw verleden en sterf met dat hooge Ideaal dat In U geboren werd Niemand weet welk lied et toen In uweziele rulschte gij gij alléén weet t zelfszij wist t niet Still De grijsaard gaat zgn laatste uur tegemoet De dokter staat bjj zgne sponde on beschouwt den kranke met den koelheid eens dokters Zie hg richt zich op hg strekt zijne magere handen uit zgne oogenstaren wgd turen naar zijn schrgfburean Dedokter ondersteund hem t Is stil In t vertrek Plotseling wendt de zieke t hoofd at en kijkt den dokter aan Wie zijt ge P zjjt ge mijne zuster P Kalm wees niet bevreesd Ik ben de dokter Hoe dokter dokter O wég ga weg Ik haat U omdat ge dokter ziJt mgn God o ga weg 1 Hij zwijgt de dokter legt zacht t overspannen lichaam neer Zuster waar zgt ge P Dokter ik haat u o zuster Lise waarom Hij kan niet meer Stil I De grijsaard is dood alléén Spreek niet meer van den grijsaard hg Is dood Bust zacht 1 Misschien is er ééne op deze aarde die u begrepen heeft o grgsaard I StU Zacht Stoor den doodo niet STADSNIEUWS GOUDA 18 Maart laOl VERGADERING vanden GEMEENTERAAD op Vrgdag 16 Maart 1901 des namiddags ten li nur zoo noodig voort te zetten des avonds ten 8 ure Aan de orde De benoeming van een ambtenaar vanden burgerlgken stand De rekening over 1900 van de Kamervan Koophandel en Fabrieken De rekening over 1900 van de Bankvan Leening Ing St No 21 De rekening over 1900 van de gemeentegasfabriek Ing St No 19 De suppletolre begrooting van het Israël Armbestuur dienst 1900 Het voorstel om den heer C K Galamatoe te laten tot den afkoop eener recognitie of erfpacht Ing St No 23 Het voorstel tot verhuur van een stukjegrond aan den heer F Herman Fz Ing St No 22 Het voorstel tot verhuur van een stukjegerloleerden grond aan den heer E Arends Ing St No 11 Het afwijzend preadvies op het verzoekvan den heer Vf van Bokkum om nltgangop de zijl achter de Lange Groenendaal Ing St No 15 Het voorstel om in bruikleen te aanvaarden het kerkelijk archief der SlntJanskerfc van vóór 1573 Ing St No 20 U De voorstellen betreffende den aanleg van het van Bergen IJzendoornpark Ing St No 18 Een talrijk publiek heelt van avond met levendig blijkend genoegen de vertooning bijgewoond van de pantomime De Verloren Zoon Na ieder bedrijf moest het scherm herhaaldelijk rgzen Mevrouw van Kerckhoven Jonkers heeft de titelrol eene reprise voor haar prachtig N E Ct 13 Maart Resultaat van het bacteriologisch onderzoek van drinkwater der Goudache Waterleiding Maatschappij Datum 6 Maart 1901 Oorsprong Kraan kantoor Aantal teldagen 4 7 geene goed kiemen per gram 110 vervloeiende kiemen 40 soorten ziektekiemen Opmerkingen w g Dr H J VAH tHOFF De heer C E Van Koetsveld Cz te Goes Is benoemd tot essayeur ter standplaats Schoonhoven met Ing g van 18 Maart a s Maandag namiddag werd door eenige kinderen in een schuit liggende aan de Vest alhier een jongen vaiT ongeveer 16 jaren in een bewusteloozen toestand ontdekt De vader van den jongen werd met het geval in kennis gesteld Eenige oogenblikken later werd de jongen meer dood dan levend thuis gebracht waarna een geheesheer werd ont boden die dadelijk de noodige maatregelen nam om het bewustzijn hg den knaap op te wekken Men la van meening dat de oorzaak van dit ongeval moet worden toegeschreven aan drank die door onbekende personen den knaap toegediend S C Zbtbiibuizen In de jongste vergadering van ï gemeenteraad Is tot onderwijzeres aan de dpenbare school no 2 benoemd mejuffrouw Burgersdijk te Gouda lleiiwe l§llofreii voor HEBEEN KLEEDIWG A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Telephotm Mo 31 ilfurs vaii Aiiislerdam Vrkrs Slotkra T 9 9 l i 98 9 l 90 i 81 81 84 a 60 96 9 96V I TV 98 S4 37 100 80 i z 88 88 676 460 65 z 101 194 881 10 iv z 81 68 110 Ill 917 168 100 6 i 661 104 98 100 V 911 z 1407 37 i 87 109 94 104 Sl Vi si 103 104 11 MAAST NlBKLAND Uart Nod W 8 8Vil duo dito dilc 8 dito dito dito 3 Hosa l übl Gou ll 1881 98 4 lTAl u Ia ohr riDg 1869 81 6 OolTlNK Obl in lapior 1868 6 dito iu l erl868 6 PoEToaAL OHl met coupon 8 dito tiokel 3 auaUNS Obl Binnenl 1894 4 duo Oeoona 1880 4 dito bi Rotha 1889 4 dito b Hop 1889 90 4 dito in goud laan 1883 6 dito dito dito 1884 6 dlAMIl Ferpet aohuld 1981 4 rnaliu Qepr Cour leen 1890 4 Ge leaning aeria D Gec Ieenin aerieC ZoiDApR Rp ï oblg 189 i R Uinoo Ob it Soli 1890 6 VlKinrju Obl 4 onbep 1881 AnSTliiniH OWigatien 1896 8 BoTTMDAJl StecLleeu 1894 8 NsB N A r HtodelBï aand Arondeh Tsb Mg OertiSoaten DeliMaataohapplj dito Aro Hypotbeekb pandbr 4 Cult Mii dor Voretoni aand I Or Hypolheokb pandbr 4 iNederlandai he bauk aand Ned Handelmaataeli iito N W k Pao Hyp b pandbr 8 Eotl Hyiioliieekb pandbr 4 ütr Hypotheekb dito 4V OosMNii O at Hong bank aand 1 EusL Hypotheekbank pandb 6 AmwKA Bqut hy poth panJb 4 Maiw L G Pr Lien oert 6 Sin HoU IJ 8poor Mij aand Mg tr l Bip v 8t Spw aand Ned Iiid Spoorweg m aand Ned Zuid Afr Spm and 6 dito dito dito 1891 duo 4V iTiLH 8poor l 1887 89 A Eobl S ZuidIlal Spwmij A H obl 8 POLI S Wareohau Weeaen aand Bi ai Gr Ru a Spw Mij l obl 4 Bal iaohe ito aa d I 101 108 lOS 99 100 117 117 101 84 Pa iowa dito aand 6 Ivai g Pombr ditu aand 6 Kurak Ch Azo 8p kap obl 4 dito dito oblie 4 Ammiika Cent P 0 Sp Mg obl 6 ChictNortb Wp O T a nl ditc dito Win 8t Heter obl 7 Denver fc Rio Gr Spm eert v a lUinoia Central obl in goud 4 LoaiBT h NashTilIl Cer 1 aand Mexico N Spw Mij Ie hyp a 6 Miaa Kanaaa t 4pOt pref aand N ïorkOntaaioiWeat nd Penn dto Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud St Paul Minn ii Uauit obl On Pao Hoof Ign obig 6 dilo dito Lino Col lo hyp 0 6 OlKlDA Can South 01iert T aand Vl 0 Rallw t Na lo h d o 0 Anaterd Omnlbua Mj aand Rotterd TramwOKMaatB aand Nil Stad Amaterdam aand I Stad Rotterdam aand 8 BltrOn Stad Antmrpen 1887 8 Stad Bruaael 1886 8 Uoira Theiaa Regullr Geaelach 4 OoiTHl Staataleenig 1860 6 K K Ooat B Cr l880 3 Spuiji Stad Madrid 8 1868 NlD Ver Bej Avh Spool eert iSpeclalileit IN Zwarte Stoffen D SAMSOM AQVERTEINTIEIV Mevrouir POMPE BLEEKEESSINGEL vraagt tegen 1 Mei eene Dienstbode van goede getuigen voorzien en voor dadelijk EEITE KOODHÏÏLP KOETSIER GEVRAAGD een bekwamen nette KOETSIEE van goede getuigen voorzien Alleen op schriftelijk aanbieding wordt gelet Adres J N BOTH Stalhouder Gouda Sociëteit Ons Genoegen Commissarissen der Soctetelt Ons GeSOEQKS brengen ter kennlsse van ÏÏH Leden Ingevolge Art 30 van het Keglement dat bij gelegenheid van de 6e AbonnementTooneelvoorstelling op DONDERDAG den 14 MAAKT 1901 de 80C1BTEIT van des avonds ZMS VUB af gesloten xttl mijn Namens het Bestuur F HERMAN Fz Secretaris Gouda 13 Maart 1901 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zullen den 6 MAART 1901 des namiddags ten twee ure in het Raadhuis aldaar bij enkele Inschrijving aanbesteden Het afbreken van de voor malige Bakkerij en Brouwerij met aanhooren en h t maken van eene Serre Wachtkamer Badkamers en eenig e verdere werken bijen in het Sint Catharine Gasthuis te Gouda Het bestek ligt ter lezing op de GemeenteSecretarie en op het bureau van den Ge meenteBouwmeester Inlichtingen worden gegeyen door den GemeenteBouwmeester Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvarlangd met bjleverlng van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Piüksen Cuisinier Westhaven 182 A VAN DEN BERG Slager TIEIDKWEG 73 EERSTE KWALITEIT RUNDVLEESCH Concnrreerende Prijzen BIEFSTUK 55 ct per 5 Ods Aanbevelend A V D BERG TIENDEWEG D 78 V