Goudsche Courant, maandag 8 april 1901

No 841S Maandag 8 en Dinsdag O April 1901 40ste Jaargang WMHË COIIANT J ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TelefaoB Re ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels è 6ê Centen iedere regel meer 10 Centen Groote lettei s worden berekend naar plaatsruimte Inzending vau Advertentiën tot 1 uur des middi lelcbM Ia m De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feegtdagen De p4jg per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderipe Nommers VTJF CENTEN Vf Ml rkt lai CaiiH r Markt 131 Gouda asiisrsD © 9 fii s ïsix OPEIVirVQ vao het ZOUER SAIZOëI 1 Groote Expositie der NOUVEAUTÉS in Zijden IStolTen Broderies RantstolTen Kragen Blouses Onderrokken rlkjes jral ols Co8tnnie Bokken Handscboenen Boezelaars en verdere mode Arllkelen M TlMEMl S Salon de Coiifuere RHWEm Dubbele Buurt 5 Octaaf 1 Sftt 6 Reg Jvoor m M M9a KLEINE 2 Spels Orgels C W0f STOEY CLABK MASON HAMLIN CARPENTER NEEDHAM ANN ARBOR AMEE ORG Co Al dezo tabrikaten in voorraad Vt me t geliefde soliedste OP DEN DÜUB BËVRËDIGENDB en in billijken prys wedyverende AMKRIKAAnSVHB m iii In voorr 4 v f asT I Zi9 Magaifln Markt No 97 PI A IN W S Tan TSTaca MAT MOB Co e a STEMMEN REPAREEREN L C DE LANG VERHUREN INRUILEN maf Te beharen StrSk tokken B T p in t tovaten op den laatoten Zaterdag der maand van af 60 Tleadeweis GOUDA J C DE RÜTER Beveelt zich aan voor bet malten n alle soorten HiARflBKlH mmi wiT ESL EMo mmim GeaboBneerdéiii vordt herinnerd dfe betaaldagen der abonnementsgelden zijn van 1 tot en met 8 APRIL AnUscptlsciie Tandpoeder en AAÜseptlscb Mondtlnctuur van JE CASaVXO Tandarts te QouOa OVERAI VKCKRUQBAAE Agent voor Nederland G IJ8SELSTIJN Blanwetraat Gonda D $ Dinelmr D C W VAN DER LAAR TWEEDE BLAD Gemengde Berichten Donderdag brak een kortstondige werkstaking onder de koristen der Fransche Opera in den Haag nit De kwestie was ontstaan doordat in deze stille week geen voorstellingen worden gegeven en er tocli moest wordan gerepeteerd waarvoor echter geen Joon werd nltbetaald Volstandig weigerden allen ook maar een noot te zingen zoo z j deie week hnn loonniet kregen totdat de directeur de lieer Bglevelt lion beloofde deze week te zullen uitbetalen echter zon dan voor hen geene benefietvooratelling worden gegeven Daar zij de directie niet konden verplichten zulks toch te doen en dit voor de koristen nog veel acbadeltlker nitkomt kwam men eindelijk overeen alles maar bg het oade te laten Het Volk Oisterennamiddag speelde in de Marnixstraat te Amsterdam een vijfjarig jongetje Willie Sterk op de rails van de electrische tram jnist terwyi een tramwagen in aastocht was Eeu werkman van de gemeenUtram K H Visser zag het gevaar waarin de knaap verkeerde en wilde hem van de rails trekken doch het was reeds te laat De beatnirder van de tram kon den zweren wagen niet meer op t d doen stilhouden en Visser geraakte onder den wagen terwijl ook het Jongetje aangereden werd De heer A D de Haas arts en de candidaat arts Qiesberts waren spoedig ter plaatse en verleenden de eerste hulp Beide gewonden werden per brancard naar het Gasthuis gebracht Bij aankomst aldaar bleek Visser overleden te x n De vijfjarige Willie die niet ernstig gewond is werd in het gasthuis ter verpleging opgenomen Een bewoonster der Nassankade mevrouw E die by het ongeluk tegenwoordig was schrikte zoo hevig dat zjj ernstig ongesteld naar huls moest worden geleid en haar spraak tot nu toe kwjjt is Tel M n schrijft nit Friesland aan het Volk 111 veenarbeiders vergaderden bij Sli t te Nyebome in Schoterland Verleden jaar kregen de arbeiders 80 cent nu vroegen ze 1 gulden per vk M De commissie die had vergaderd met de vervenen bracht btj monde van H Beenen rapport nit Het bleek dat de patroons 90 cent wilden geven Aangezien niemand voer 90 cent wilde werken werd de eisch t 1 gehandhaafd Wanneer de patroons vó6r 7 April niet inwilligen zal f 1 10 worden gevraagd Nog werd gemeld dat een der verveners E V d Akker den eisch van 11 had ingewilligd voor hem zal dan worden gewerkt H Baeoan sloot hierna de vergadering op eendracht aandringende De Celtic van de White Star Line is te Belfast te water gelaten Het is het grootste Bcifip dat ooit gebouwd werd en overtreft den vermaarden onhandelbaren en is 1 tiJd onbrnikbaren zeereus Great Eastern met 30 voet in lengte en 2000 ton in waterverplaatsing Haar snelheid zal slechts 17 knoopen zijn 3294 personen kan zü bergen De inrichting van dé dravende stad zal prachtig worden By Dordt zal een asrdappelproeiveld worden ingericht Het doel is een aardappelsoort tt vinden dat evengoed van qualiteit als da jams meer zekerheid geeft van een goeden oogst ol om de jam zoodanig te veredelen dat kij zyn oorspronkelgke goede qualitait terug krijgt Een subsidie zal wordM Ungevraagd Binnen eenige weken zal te Scheveningen van het nitgestrekte golvende terrein dat zich Tóor eenige jaren van de StadhonderslatB tot aan M ttoeattram nititrekte geen enkele dninhoogte meer overgebleven zün Het is nu geworden één groote vlakte doorsneden met een aantal breede wegen Het is geworden één groote vlakte doorsneden met een aantal breede wegen Het laatste gedeelte dat thans onderhanden genomen loopt van het Frankenslag tot de stpomtram Duinstraat en is het eigendom van de BonwgrondMaatschappg Neerlandia directeur de heer W Molenbroek te Rotterdam Onder de hoofdwegen welke nu worden aangelegd zal er een z jn van 22 meter breedte welke by de Stadbonderalaan ter hoogte van da nieuwe Hoogere Burgerschool uitkomt en een andere van 20 meter welke rechthoekig op den Scheveuingscheo weg geprojecteerd de kortste verbinding vormt tnsschen dien weg en de in aanleg zgnde havenwerken In den afgeloopen winter is op het terrein van Neerlandia reeds een dubbele villa gezet Rgwielen uit het vet De Fiets geeft de volgende practische raadgevingen Bywielen die zorgvuldig lo een hoekje zgn gezet niet te warm en niet te kond goed ingevet en ingepakt in flanel moeten thans nit hun winterslaap gewekt te voorschgu gehaald en gereed gemaakt voor een nieuw seizoen Zeer waarschgnlgk zullen de meeste wielrgders dit in orde maken en hier en daar iets repareeren overlaten aan den rgwielreparatear Er zgn echter wielryders die er plezier in hebben dit zelf te doen en genoeg op de hoogte zyn van het monteereu van hun rgwiel om hiermede geen fouten te maken Voor deze laatsten geven wg hierby eenige wenken die zg zich ten nutte kunnen maken Men begint natuurlgk met het geheel nit elkaar nemen van alle deelen Alles wordt nu goed schoongemaakt met petroleum hetlakwerk met wat apirituslak voorzichtig bygewerkt het nikkelwerk met wat kryt of poetspommade gepoetst Natuurlgk moet men ondertusschen uitzien naar een spaak die los zit een cup die is ingeloopen of gebarsten een cone die gesleten is enz De banden moeten van de velgen worden afgenomen en goed nagezien Rotte plekjes in het linnen van den buitenband met een stukje canvas bepakt gaten in het rubber van den buitenband dicht gemaakt Ook de binnenbanden goed onder water geprobeerd en nagezien of soms oude pleisters loslaten Natnuriyk de ventielslangen vernieuwd Indien de velgen aan de binnenzyde geroest zgn moet deze roest worden verwgderd en de kale plekken opnieuw gelakt De ketting moet goed worden schoon gemaakt in petroleum en daarna een bad gegeven in smeerolie of wat nog beter is iu gesmolten talk Indien men echter het oliebad aanwendt mag men niet vergeten den ketting goed te laten uitlekken en van buiten geheel droog te maken Het in elkaar zetten moet met zeer veel zorg geschieden en men kan niet te voorzichtig zgn by het stellen der wielen en het vastzetten der moeren en bouten Wy zouden daarom ieder die met geheel zeker van zgn zaak is aanraden de machine niet nit elkaar te nemen vooral de bracket niet want zoo licht wordt een cone beschadigd of een spie verkeerd behandeld Wil men nog iets extra s doen om ijn machine mooi te doen glimmen dan is opwryven van het lakwerk met was aan te bevelen De Amsterdamsche racer Schilling die te Berlgn in training is heeft deze week volgens het Egw een wonderlgk avontuur gehad op een tocht met zgn vriend Mttndner van Potsdam naar Berlgn Het was zoo tegen t schemeruur dat Mündner en Gais Schilling Potsdam den rug toekeerden om Beriyn nog voor den avond te bereiken De weg was zeer slecht en daarom wipten de beide handige ryders hun machines op het breede trottoir Toen zetten zij er een flinke vaart in wawby Mündner die de leiding had een mooien voorsprong kreeg Guus echter wist niet terstond van opgeven en vervolgde zgn weg toen hy plotseling hoefgetrappel achter zich hoorde on omkijkende een prachtigen volbloed bereden door een zeer sierlg k en smaakvol nitgcdoschten rgder in vollen ren zag naderen Men begrgpt dat de Arasterdammer nu het devies Overwinnen of sterven kooB De vernedering toch van door een paard te worden voorbggeloopen joeg hem schaamrood op de kaken en de vortwgfeling in het hart Intuischon stiet de ruiter die niettegenstaande al zgn spoorslagen zag dat zgn paard het zou moeten verliezen woeste kreten nit en brulde Schilling toe t op te geven Dauke schiin schreeuwde Guus terug terwgl hg er nog een extra schepje oplei Edoch plots een schok een krak n buiteling en Schilling s karretje is een opvouwbaar rgwiel en de moedige strgder ploft eenige meters voorsprong krygende in de modder Guus was iu ecu kuil gekomen en z n ketting was daardoor afgeliopen De ruiter naderde steeg van zgn met bloed en schuim bedekt renpaard en hielp z n antogoniat meent go lezer Juist andersom I Hg grypt onzen maat in den kraag en dwingt hem met gzorsterke hand zgn polsen omdraaiend zyn in pastei liggende kar op te nemen en hem te volgen Bespat met modder beladen mot zfj machine betrad de eigenlgke overwinnaar Berlgn waar hy natuurlgk voor een rywieldief werd aangezien Spoedig kwaro Gnus tot bezinning nam zgn begeleider eens goed bg t gezicht op en zag dat hg was ingepikt door een bereden politieman die in Berlgn prachtige uniformen hebben De overwonnene moest mee nmé t klabakkarium alwaar hem kennis gedaan werd dat hy wegens rgden zonder lamp op den berm van dieu weg benevens poging om te ontkomen een kleine vyttig Mark boete had opgeloopen bg welke aardigheid nog kwam dat toen hg het huis der gerechtigheid verliet zyn vriend MUndner met tranen van pret in de oogen schaterlachend hem opwachtte Dit is het waarachtig verloop van Guus Schilling s eersten wegwedstrgd in 1901 STADSNIEUWS GOUDA 6 April 1901 Resultaat van het bacteriologisch onderzoek van drinkwater der Goudiche Waterleiding Maatschappy Datum 2 April 1901 Oorsprong Kraan kantoor Aantal teldagen 3 kiemen per gram 16 vervloeiende kiemen 10 soorten 3 ziektekiemen geene Opmerkingen zeer goed w g Dr H J vm t HOFF In de Nuts Spaarbank alhier werd gedurende de maand Maart ingelegd f 12181 61 Vi terugbetaald f 10939 61 Ned Opera Rotterdam Woensdag 10 April a s Hugenoten Gelegenheid tot plaatsbespreking en het nemen van Couponboekjes Zaterdag 6 April s avonds 8 9 Café Schaakbord NncwiBKssK a d IJsel Volgens de opgemaakte kiezersiysten bedraagt het aantal kiezers voor de Tweede Kamer en de Provinciale Staten 250 en voor den gemeenteraad 201 Bg de Donderdag gebonden stemming is in het district Nienwerkerk a d IJsel voor Schieland gekozen tot hoofd ingeland de heer D P van Cappellen en tot hoofdiugeiand plaatsvervanger de heer E Hoogoudgk Az terwyi voor hoofd ingeland plaatsvervanger vaetnre J E van Voortbn ser zgn uitgebracht 13 stemmen op den heer J C van Vliet 38 op den heer K Schilt en 8 op den heer A M Mynlieff MouKDKSCHT Alhier is voor de tweede X maal een byeenkomst gebonden waar als spreker optrad de heer W de Bruin Afrikaander van geboorte Ook nu weer hield hg zgne rede in de Afrikaandertaal doch nu iu de Ned Herv kerk die geheel met belangstellenden gevuld was De spreker had het voornameiyk over het beleg van Kimberley en de overgave van generaal Cronjé en zgne dapperen De heer P Vryiandt alhier verleende welwillend zgne hulp met het bespelen van het orgel dat op verdiensteiyke wgze werd uitgevoerd Met het zingen en spelen van het Transvaalsche volkslied werd debgeeukomst gesloten Tot Hoofd Ingeland van Schieland is door de stemgerechtigde ingelanden herbenoomd de heer P Vrglandt alhier en tot diens plaatsvervanger de heer J de Jong IJ Jz alhier LsKEEBKHUK De heer M de Jager alhier Hoofdingelai Plaatsvervanger van de Krimpenerwaard en aan de beurt van aftreding in 1901 beeft voor eeuige dagen als zoodanig ontslag genomen Reeuwuk Door het bedanken van de heeren A C E Matsaers en A Goudswaard als bestuursleden van de afdeeling Groene kruis alhier zgn in hunne plaats gekozen de heeren A Lammens eu E J Mignon waardoor bet bestuur is samengesteld als volgt Dr S A Schreuder voorzitter F H Bulaens Brack Sr vice voorzitter É J Mignou secretaris Ds J T Jansen Schoonhoven vicesecretaris A Lammens penningmeester Ds L Oosterom A v d Spiegel A de Jong en A Heg Gzn Leden Als afgevaardigden ter Algemeene vergadering op 9 April aanstaande te honden te sGravenhage zgn gekozen de heeren Dr 8 A Schreuder en E J Mignon In den treinenloop der Staetsspoorwegen komen met den aanvang van deu tomerdienst o m de volgende wyzigingen Utrecht Rotterdam Den Haag De trein stoppende aau alle tusschenstv tions en vertrek Utrecht 10 10 vm zal dan 6 minuten vroeger elk station verlaten terwyi de sneltrein vertrek Utrecht 10 65 vm 11 minuten vroeger is gesteld Tot directen doorvoer van de reizigers nit denoordeiyke provinciën te Utrecht aangebracht met den nienw ingelegden e middagssneltrein der S S en N C S is op het traject UtrechtRotterdam Den Haag ingelegd een aneltreia vertrek Utrecht 1 11 nm met aankomst te Rotterdam 6 36 en Den Haag 6 18 nm Omgekeerde richting De sneltrein naar Basel vertrek Den Haag 6 01 en Rotterdam Maas 6 07 vm zal dan drie minuten vroeger deze stations verlaten en ook te Woerden stilhouden 6 17 vm aankomst Utrecht 7 01 vm Sneltrein 11 is bg vertrek 7 minuten vroeger gesteld De sneltrein vertrek Den Haag 12 06 en Rotterdam Maas 12 10 zal dan deze stations 6 minuten vroeger verlaten met aankomst alhier 1 06 nm Ingelegd is een sneltrein vertrek Den Haag 6 30 en Rotterdam Maas 6 33 met aankomst te Utrecht 6 35 nm Deze trein is ingelegd ter verzekering van den regelmatigen loop van den voorgaanden sneltrein 19 door het afzonderlijk vervoeren van de reizigers voor de noordeiyke provinciën bestemd om hnn reis van Utrecht te vervolgen met den avondsneltrein der N C S Op de trajecten Amsterdam en Den HaagArnhem Emmerik is ingelegd een luxe trein naar Zwitserland alleen voor reizigers lo klasse vertrek Amsterdam W P 1 55 Den Hug 1 20 Utrecht 2 29 met aaokomat Em