Goudsche Courant, woensdag 10 april 1901

40ste Jaargang Donderdag il April 1901 No 8474 Sociëteit Ons Genoegen GOUDA CONCERT te geven op WOENSDAG 10 APRIL 1901 n m 8 nnr I door de Dames h JACOBI Sopraan I MAEIANNE BERTELMAN Pianiste I met velvrillende medewerking van den Heer KABEL ELHOaST Bariton I en VOORDRACHTEN I door Juör D JACOBI I allen uit Amsterdam I Entree voor leden huime Dames en Kinderen I 10 60 Nietledenll I Frogiamma s en tekstboekjes aan de Zaal I verkrijgbaar Te Huur of Te Roop I om terstond te abnvaarden twee naast I elkander staande prachtige Fakhuizen I gelegen te Gouda aan de Turlsingel I Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 ONTVANGEN DK NOUVEAUTÉ S IN Parasols en Faiaphies A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA TelepUvitn Ho mi Beurs van Amslerdam mimm coïmit JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Klo KB ADVEllTENTIEN woi den geplaatst van 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd KH I IA B Crt N W 8 TOttamli sa De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 Iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CENTEN dito dito dltc 8 dito dito dito 3 olloa Obl Goudl l 81 S8 4 Tul lDHhrqrliig UMSl i aniiiiL OU m pipin 18 8 I 4it in itlrerlKB t FoftTuaiii Obl met coupoo 8 dito ticket 8 VsiuirD Obl Bbiieiil 18 4 4 dito Qeoon 1180 4 dllo bi Botlil 1881 4 dito bij Hopd 1SI9 I0 4 dito ia good leen 1888 dito dito dito 1884 tB lJI Perpel ubuld 1881 4 Tduih Qapr UooT leeu 18U0 4 Ow leaning aotig 1 Goo leonin aerioü I ZoiDAn Bp T oblg nn i Unioo Ob I uit 8ok 18110 VlKKOil Obl 4 oubep 1881 AvnuDUi Obligation 18 8 UoTTllUAll Stad leou 1894 8 NlD N Afr Handalav und Ar Ddab Tab Mij CertifiDatea DeliHaataahappii dito Arn Hypotheekb paodbr 41 CultMij der VoraUinl und i Or llypolliooltb naodbr 4Vi Koderlandaahe bank oand Ned Handalmaatuh i to N W k Pao Hyp b pandbr 8 Kott Uypotheokli pandbi 4i Ulr HypothBokb dito 4 i OoniNu Uuat Hong baak aand 1 Roil Hypotheekbank paudb KI Anwu Hqui hy potb ptndb 4 ïUiw L O Pr LiM cort KlB Holl IJ Spoor w Mij a nd Mij tot Kipl T St Spw uind Nftd Ind Spoorweg m aand Ned Zuid Afr Bpm aand 6 dito dito dito IBIll duo luui Spooml 1B87 8 A Kabl 8 Zuid Ital Spwmij A H obl 8 FoLKM Waraohau Weenen aand j Eoil Or Ruaa 8pw Müd obl 4 Balliiolio liito aand I Paalowa dito aand G I Iwang Dombr dito aand 5 1 Klink Gh Aio 8p kap obl 41 dito dito obliff 4 AaulIA Jent Pao Sp Mg obl 8 Ohio It North W pr C t aand dtto dito Win St Peter obl 7 Denrer b Hio Gr Spm oert r aj Illinoia Central obl in oud 4 LouiiT Il NaihvilU Oer i aand Mexico N Spw Mij Ie yp a i Hiia Kauai 4pCt pref aand N York Outaaio fc Weat aand Penn dto Ohio obl g 1 Oregon Oalif lo hyp in goud i 8t Paul Minn kManit obl Dn FacHoonijn oblg 8 dito dito Line Ooi Ie hyp 0 S OlKAiu Oan South Ohert f aand Vm C IUIlw kNa loh d o 0 Anaterd Omnibua Mij aand Botterd TramwOKMaata aand NlD Stad Amaterdam aand I Stad BoUordam aand Buoii Stad Antwerpen 1 87 Btad Brueael 1888 i J HOKS Theiaa BeiuUr Oeaelaoh 4 OoniHl Btaatalaenig U 0 9 K K Ooat B Cf l 80S Sruin StadlIiidrid 8 1181 N D Ver Bai Arb Spoel oert j doeld bij art 19 § U o § A iie den aanslag moet regelen Art 47 §§ 5 en 6 Hg die daartoe gehouden nalaat de verplichtingen na te komen bedoeld bg art 15 § 1 eerste lid en art 15 § 2 eerste lid wordt gestraft met eene geldboete van ten hoogste f 26 Gelgke straf wordt opgelegd ingeval van overtreding van art 45 Overtredingen van art 16 wordt gestraft met eene geldboete van ten hoogste 1 400 Art 34 Ie lid Handelsreizigers kramers en alle verdere personen die hun bedrijf of beroep rondtrekkende uitoefenen voor zoover zü behooren tot de bedoelden bjj art lo h en zgn gehouden onverminderd hunne verplichtingen ombcbreven bg artt 12 en 14 zich ter plaatse binnen het R jk waar zjj zich na het begin van bet belastingjaar het eerst bevinden bg het Gemeentebestuur schriftelijk aan te melden met opgaat van hun naam hunne woonplaats en hnu bedriif of beroep Ten blgke dat zg hieraan voldaan hebben ontvangen zjj kosteloos een door of van wege het hoold van dat bestuur onderteekend bewgs dat zg gehouden zgn mede te onderteekenen en op aanvraag aan ambtenaren der directe belastingen te vertoonen Art 47 § 7 Personen die van een bewgs voorzien moeten zijn als bedoeld in art 34 en die in gebreke bljiven dit bewgs op aanvrage aau bevoegde ambtenaren te vertoonen worden gestraft met eene geldboete van ten hoogste f 25 Geven zg ter bekoming van dat bewijs aan bet bevoegd gezag een valscheu naam woonplaats bediijf of beroep op of maken zij gebruik van het aan een ander algegeven bewijs dan worden zij gestraft met eene geldboete van ten hoogste 1 löO Wordende eindelijk gewezen op de in art 12 § 2 2e lid lo d aan de ingezetenen van het Rjjk verleende bevoegdheid om zich bij de aanstaande beschrijving de uitreiking van een bescbrgvingsbiljet B te verzekeren door vóór ol op 15 Mei a s het verzoek daartoe schrilteiyk te richten tot den Ontvanger der Directe Belastingen van hunne woonplaats Gouda 10 April 1901 Burgemeester en Wethouders voornoemd Gebroeders STEEHSMA Bloemisten GOUDA BIEDEN AAN Winterliarde VoUegrondsplaatea do mooiste en goedkoopste bloeiende planten voor den tuin thans planten om gedurende den zomer mooie bloemen te hebben VEEDEH PEACHTIGE Het groote aantal zenuwkwalen vanrBoi r liaofdHUnar totdbvoorafKundakeite kpnenvaiiat pl l hBrs nberoflrte to trotaeem nog lUeda alle middelen door de mediiidlia weteniichap aanKswftud Knrtt aan den nieuwen tijd komt 4e flftr tae dat sij door het gabniik ntnkhii vaa den nenvondiitaten weg aaaielijk laugs do baid een phyalolneiaulie outdekkloit sedaan Leeft dte ua hoDderde uroutnemiBgon thans uver du Kebeele wereld verbreid 1 eu terwijl alf in weteniohapuelljke krln an d hooaste belangatelliug wekt tevenaeeue weldaad blijkt ti aijn voor de aan Benuwkwalan lijdende menautaheld Deze g neeewijie Ie nltgevoadeu door den gewoaen Ofltnler van Oeioodheil Ur Honian Wniiemaun u Vllxbofen en berust oji da on dflrvlMdlBg ip c daan in eena HV Jartg praktijk I r WBHurliina m liet hsufd UBiual prr iIrb w nl u dnnrlua naehlktVMlo r n du r de hutd oninlildelltjk asn bat aenuw B iit l in it4 Kt dr li1 lt t d 7R ixnudKwiJr wnnlen wnrkelijk aoblttarende reaoltaten vwkc a on kU maakVfl louvueL üngaag dat van e 4Ti door den mtvinder geaebreven werkla OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hire voorkumleg bh flBneiIno binnen kortaa Ufd reeda d Vle dmb ver htnen la DU boekje bevat ntet allen vor liet cn u pnlh liek verstaanbaie vprklailnfcon oaitiei i bft vrnva dei nmiiweie therapie en do daarmede Eelfa lu iinbopige gPvallMn VHikrpgeu Tiltwnihingi mmr ook vindt min danrln wetansobappalljke vertiniidnltiigHu uit de inpillaelie blndt n die naudeU g iiirPHWiJzp gewild eIid SDomede aiHotirirt van tal an gelutiBChrirteu van booggeplanUW genen kuudiR n onder welke P aénUre mad df protBiior Bin ti polyktinTiik tt Pari i ruB Rougamont tü Sttincretirr mot dr piahtUearend genetihser aan het krankïlnnliien reiHoht de Charaiilon SBnltatirattiD C Hn te btnl m Crntimann med rii arrend arts teJohUniBn Or p Foreittar sexeeiliur dlreatQur vb hgt hoBpltaal Ie Agon Q ilieiniratli br Soherlnf kaattet QutonfelB Bad Cms Dariai ma dMheneethatr dirnatm r der a vaiio thorii fiull QhD Inrlchllno waar zanuwllldar t Parijs n i Hanorl 331 CoWbnI ven AEchtPhsoh mod dr ts Corfu Dr BuBbaoh arread arta de Zirkniti Dberalihstrit Isehf med dr Warnan Or C SeagavBl te La Farrlirs Eure lid vaa den Ceniall CBntrol d tifgtinB tt de Santi in Frsnkri k pb vele andereu Ann allfn winr iinwK Ht mfcr r minder mimii of ann rAKtin Hntd dpllh l loBrtandra D irootBeilUelba iliei l BejaaBdeed alapPlu si etrt llohami tljke onru t en onbehagelIjkB te Bland verder alle xlf ken die door beroerte tetratTen wetden aaDog tijdin aan de gavolgen daarvan tooala varlB mlsgaa oawermBBtn tot ipriksn r ai B tongw moaiaiilk slilikB illjfbald dar gHwrlotiien reet KOortdHrande plln plaalaBtllkB xwakla ariivakklng van Bheusen na xij die reeila onder geaeeaknndiga bohandflllng iBweeat aijo maar dooï de bi kcnde middelen ala ontboudiugaenaa keudwaUrknur wrijven nlpi trtseeren Btoomtool of leebaden geen geneslng of leaigtiig bnn er kwaal gevonden hehwn en ten alotte tii die vreca Kttv l n voor bproorie an daartoe reden hebben eeeni versoblluaelen ala ilati aanhaudana angttlt vealaa trdaevlna ia hat beeHs hoafdpgn nat dulitltoheld fllUirlngsn n danker worden voor do oegea drukkende plln onder fiat oarhoan aaUlni üt do eorte hat vos en van krlabaling In aa hat slapan vaa hafidaa Bn waslan aan al deze drla eatatorlla van amivrlIJdnriH ala ook aan enaa mvtalea llldenda aan bleakiHeht an kraelrtBleoBheldi ok an gesonds lalfs aan Jenga parsensn dl va l mat bel beofd werk en geestelijke reactie willen To rki aan wordt dnngend aangeraton ilcb bet boven vermelde werkje aan te schaffen betwelk op aaavraga koiteloos en n aaaa var BOtidaa wordt door AmaUrdism door M LEn M A Co Reltigeweg 48 Hcttcrdan r B v n HAVTRN KOI f P Xpothekér Korte HooMoeg t1Itr fht I OBKV A ORTO V Ondegraobt bij de Qaardbntg P U Op da iouKstn hvgieuniMi b modlninale tentoonatelling ia de l r WftiMHiftBD tcho eanae Daa or da BediB ba Jnrli Met d KUvrren We diini hohr wad AJDVmTEMIillf in alle Couraiteii worden aangenomen door het Advcrtcntl e Bareaii van A BKINKMAIV ZOON öiAr i3iiiuirLii steeds ruim voorzien van K uierpliiDten en afgesnedeo Bloemen ÏELEPH No 114 FEANSCEE STOOMYEEVEEU ehemiselie Wasseher TIN H OPPENHËIMËR 19 Kruiskade BoUerdam I Gebrevetecnl door Z M den Koning I der Belgen Bodfddepdt voor GOD DA da Heer A VAN OH Az I Specialiteit voor het toornen en verren tu I alle Ueeren en Dametgarderohen alsook alle I Eindergoederen I Speciale inrichting Toor het itooncn Tan I plaohe mantela veeren bont enz I Gordijnen tafelkleeden enz orden naar de I nienwite en laatste methode geverfd De Burgemeester R L MARTENS De Secretaris BROOWER BuUenlaidsch Overzicbt De Maandag verschenen Engelsche ochtendbladen bevatten verschillende telegrammen over het mislukken van de bewegingen van French Zoo vernam Daily Mail uit Pretoria dat ondanks den tocht van French nog 4000 Boeren in het Oosten vtiu de Transva l staan terwijl de Standard meldt ditt de Boeren die aan French ontkomen waren Ermelo en Amersfoort zonden hebben bezet en op drie andere punten een stelling innamen Maar het allermerkwaardigste is bet bericht in de Times dat de troepen van French die pas 226 000 stuks vee bnit maakten gebrek aan levensmiddelen hebben en op groote hindernissen stuiten Eindelijk meldt de Times nog dat het commanilp van Scheepers Zaterdag 76 landers en mannen van Brabants horses gevangen nam Hf 30 K M van Aberdeen Ook in Natal mak n de Boeren vorderingen Pai £xpeller Dert ia el 4ilinid4tl Mt la li aaaaai j aieeaa tl ftjaaèlaiade knnri IWt lWilj3E i iadasi loAi dn THtoSiïaïrVsB Mte nkat aWall aalk Aik rt Ad lJ6 ï6o s B0e e ladamaeitaaMtheken Te Ijnaterdani bn üloUi Oiban van TarÜ n S oder i f lU lnliCa tfa iii g De civiele Ijjst van Edwald VII 67 000 pd st hoogei zgn dan die van Vo ningin Victoria ol eigenlijk maar 42 000 pd at hooger omdat 25 000 pd sJÉzge uitgetrokken voor pensioenen aan bedrenden ol ambtenaren der overleden Koningin Het totaal der lijst zal 543 000 pd st per jaar zgn De commissie stelt voor aan de Koniügin Druk van A BRINKMAN Zn Goud Geen Kiiikhoesl Geen Influenza Om Kinkhoest Influenza Borst en Kcelaandoeningr binnen den kortst mogelijken tijd te doen genezen neemt onmiddeliyk de toeïlucUt tot de van onds bekende bekroonde en virereldberoemde SUotkn 9S Vikn 4 APRIL Hll l l 90 1V S4V 96 9T 961 Superior Bniiveii Borst lionigExtract M E L I A M T H E uit de KoninklïkeStoomJabriek DE HONINÖBLOEM van H N VAN SCHAIK C UEN HAAÖ Hofleveranciers Flacons i 1 70 ets 40 et bij Vi 98 14 tTU 100 s ó 88 B61 78 4 0 65V 101 194 98 101 UI Gouda E H J tr lE SBN Schoonhoven 3 Th TOBKKN Bcknop B f D STArk V Wed T m m WaddinoJcen wimwmm PRAEPARATEN VAN e Ollinn I arrtphp denaaikracbUceeiiTeratetkendeKniA ViriINtegeniwakta P ygmiig a g y loowel bg kmdeicn iJi volwusenen gebrek aan Ktluat alecbte 9 apnaverterloK xenuwhoof Pljn ter versterking na ziekte of kraambed koorta en hare e voli ea M K QUINA LaROCHE PERRUOINEUX in het bijiondir tegen Bloedgelirek Blteknicbt f kwalen van Kritiachen leeftijd eni VerVnmUar iii ilai üim a 1 90 en L L p b ttl apaOTO disam veraterkend aangenaamv nimaak voordageU kKligeb uik 9 W gy vooral Toor kinderen twatkenenklIerachtitegeateUeoieerilaii te teJ Wr velen Ah geneeakrvclitige drank big atoomiasen der 8pijsverterio aorganen en diarrhée ook 9 Toor tuigeUngen en kleine kinderen Fni per btt A Kp 1 70 a i Kgr 0 9 4 Kgr 0 60 9 6 110 111 17 188 100 Vi S6V 104V l W Chemisch Mfallf C i f or Speciaal voor Kindervoeding in bussen i H Kgr O eO 4 f Uivere ITlClliaUIKCr Ker 0 60 ü Kgr 0 88 J t AQiHmSI 7i Cf a fPffptl baiTe Cigarette is voldoende ter beatrij F taHlIlia V IK rC C l d a i i t ea a Asthma etc In 3 F doosje a ƒ 0 80 en 0 80 I Tamarinde Bonbons rrL iS B erc I SS i i g oor kii defen liewijzcii de TanUrlncic Bonbons vsn KUAEl FLÏEN HOLM belangrijke diensten daar de vorm voor het kind btgewl DlE en de smaak aangenaam ii Fnji per doosje 0 00 en O IIK Salmlak£astill S5i S ttï 1 ccn immoplouend a vemchtend middel by ultnemendbeld uiuluitend in m 100 9 l ill UO i 87 lOS 94 104 Sl l lös □ flMchjci verkrijgbaar Pnjs 0 30 i er llesclye ftifwHen waarop rff naam M kamUtêicnuHf êm ftrtrvffbaar H mêtla 87 Vl 31 l 101 108 10 99 100 117 117 10 KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST tiMk I Ontvangen de Nouveaulé s 1 IN j TAlLORfflADEGOSTDttES Capes en Kegfenmantels Sl5SS Patent H Stollen V Voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden bg het ovorlijden van on e gelieldo Moeder en Bohnwdmoeder betuigen wg onzen hartelgkcn dank Uit aller naam E C li VAS ECHTEN n r gram Brlol l TH arn 1 MEI gevraagd flinke zindelijke leAMsean w r hU 9m KachahntHngim jsüsöe j ae Ms s ifaAsr aessrs a M scful en H WoU ii j aur relt w Jirtct ogtr kt totcJmi tlttfltttn ittinien k Mme aissr Hêfl Iwn MtmUtlfKlj mfuiilt m S TrtiMtlmt and Zetmnltm nik mi fmm MËIP ALLEEK eenvoudig doch goed koeken en getuigenis Toreiachte Klein gezin Loon I 100 met verhooging verval enz Fr br onder Ko 2601 baretta 4 r Courant KËKIVISGËVIKG Klelnbandel io sterken drauk BURGEMEESTER on WETHOUDERS van GOUDA breoaen ingevolge art 5 der Wet van 28 Aug 1881 Staatsblad No 97 ter openbare kenm dat bij hen lijn ingekomen verzoeki chriften van de navolgende personen waarbij VERGUNNING wordt fjevraagd om in de bij ieders naam vermelde localiteit sterken drank in het klein te mogen verkoopen als Naam van den Aanduiding der Verzoeker localiteit J A C de Goeij Kleiweg E no 64 Gouda den 10 April 1901 Burgemeester en Wethouders voornoemd K L MARTENS De Secretaris BROUWER BELASTING op Bedrijfs en andere Inkomsten BDEGEMEESTER on WETHOUDERS van GOUDA Gezien het besluit van den Heer Commissaris der Koningin in de Provincie ZuidHolland van den 26n Maart 1901 A No 380 1 86 Afd Prov Bl ad No 32 lo Brengen ter algemeene kennis dat met de beschrijving voor de Belasting op Bedrgfa en andere Inkomsten voor het dienstjaar 1901 1902 zal worden aangevangen op Woensdag 1 Mei 1901 en dat de beschrijvingsbiljetten ingevolge art 13 § 1 der Wet van den 2n October 1893 Staatsblad No 149 door ol vanwege de Ontvangere der Difrecte Belastingen twintig dagen na de uitreiking zullen worden opgehaald 2o Herinneren de ingezetenen voorts aan den inhoud der volgende artikelen van bovengenoemde Wet Art 16 § 2 Ieder die optreedt als bestuurder ol beheerend vennoot van eene hier te lande gevestigde vennootschap onderlinge verzekeringmaatschappij coöperatieve vereenigilg o van eene vereeniging ol stichting die een bedrijf beroep uitoefent of als boekhouder eener hier telande gevestigde reederjj is gehouden daarvan schriftelijk binnen éêne maand kennis te geven bj het bestuur dei gemeente waar hjj woont Art 16 Hier te lande wonende beheerende vennooten van Nederlandsche vennootschappen en maatschappijen als bedoeld in art 8 § S en Tan de in art 16 bedoelde conunanditaiiaVennootschappen op aandeelen bagtuurders tan hier te lande gevestigde naamlooze vennootschappen coöperatieve en andere vereenigiagen en onderlinge verzekeringmaatschappüen alsook boekhouders Tan hier te lande geTestigdc reederijen mogen niet tot het doen van uitdeelingen of uitkeeringen waarover volgens art 5 §§ 1 en 2 en art 6 § 2 belasting verschuldigd is overgaan alTorens daarvan aangifte gedaan en de over vroegere uitdeelingen of uitkeeringen veiMhuldigde belasting betaald te hebben Bü liquidatie mogen de hierbedoelde uitdeelingen ol nitkeeringen niet geschieden alvorens de daarover verschuldigde belasting is voldaan Art 46 Bestuurders van de bg art li en c bedoelde naamlooze vennootschappen coSperatieve vereenigingen andere vereenigingen en stichtingen die een bedrijf of beroep uitoefenen onderlinge verzekeringmaatschappijen en sociëteiten als ook beheerende vennooten van hier te lande gevestigde commanditaire vennootschappen op aandeelen en boekhonders Tan hier te lande gBTCstigde reedergen zgu gehouden binnen veertien dagen na de vaststelling van balans of rekening een zoodanig uittreksel als noodig is tot toelichting der winst nitkeeringen of uitdeelingen te doen toekomen tan den Vootxittu der CommiMie van aanslag be 30 000 pd st por jaar toe te kennen te vorhoogen tot 70 000 pd st indien H M den Koning overleeft en aan de Kroonprinses 10 000 pd St te verhuogen tot 30 000 pd st hidien zjj den Kroonprins overlectt Den Kroonprins wordt 20 000 pd st toegekend 5 6 commissie besloot biertoe met algemene stemmen op éen na en daarom is er reden te verwachten dat het l arlonient geen bezwaar zal maken Die éeue alwgkende stem was die van het bekende lid Labouchdrt die aldus zgn stem motiveerde Gezégd wordt dat de levensstandaard onder do rijkire klassen zooveel hooger is geworden sedert Koningin Victoria op den troon kwam Dat donkbeeld schijnt te rusten op de in het oog vallende uitgaven van sommigen die plotseling tot groot fortuin geraakten Maar de commissie zal wol niet gelooveu dat de Koning mot zulke lieden in een weditrijd van uitgaven wil treden ol door zgn voorbeeld ijdele verkwisting van een dool zijner onderdanen zou willen aanmoedigen Zooals de telegraaf Maandagavond meldde hebben er te Nice feestelijkheden plaats geTonden tor eere Tan het verbiyi van president Lonbet aldaar Üp Maandag heelt het gemeentebestuur Loubet een banket aange i bod n door driehonderd personen bijgewoond Zooals bot bjj zalke gelegenheden gaat is er X i Sü oot aantal rpdevoeringcn uitgesproken waatvan fflen ucliter de portee niet te ver behoolt te laten gaan Hut verdient echter vermelding in verband met het aannemen van do wet op do veroenigiugeii door de Kamer van algevaardigdeu dat de bisschop Chapon in persoon do loden der goestelgkheid zgner diocese aan den president voorstelde De genoemde bisschop kau niet bepaald een vriend der regcoring genoemd worden Zoo heelt hy voor korten tgd de decoratie van hot Legioen van eer geweigerd hem door den president geschonken en in zyn rede tot dezen gehouden sprak bij van de denkbeelden van rechtvaardigheid van vrijheid en verdraagzaamheid waardoor do geestelijkheid bg de uitoelening van baar moeilgk werk is bezield zoodat zg zooveel in haar v mogen is tracht het gelool en de christelijke deugden te bevorderen in de ziel van het Fransche volk dat zoozeer gehecht is aan de tradition en de godsdienstige vrijheden terwijl zg bovendien hot mot onverbreekbare banden aon het Fransche vaderland tracht te hechten De bisschop achtte zich gelukkig deze verzekering aan den president der republiek te kunnen goven die op zgn beurt betuigde dat hg te allen tijde getracht had dezellde grondbeginselen voor te staan en hoopte dat de Fransche geestelijkheid daarby een steun voor de republiek zon blgken te zyn V Een bericht uit Sofia heelt melding gemaakt van de krachtige daad van den Hnlgaar chon minister Karavelol die alle hooiden van het Macedonische comité in hechtenis heelt doen nemen Dit is een waagstuk van den minister om dat het Macedonische comité groeten invloed in Bulgarge heelt De Regeering had eerst geboogd dien invloed aan zich te trekken door bg de onlangs plaats gehad hebbende bestuursvarkiezing voor het comité regoeringscandidaten te stellen Doth de Inite nantspartg zoo genoemd omdat de luitenant Seravof er de voorzitter van is behaalde in het comité de overwinning Seravolwerd herkozen als president van het Macedonische comité Thans heeft de Regeering tot krachtiger maatregelen de toevlucht genomen Het gezal leele bestuur van het comité is gevangen genomen het vergaderlokaal gesloten en verzegeld Op welken grond de Regeering dit deed is niet bekend geworden maar zeker is het dat minister Karavelol daardoor een einde heelt gemaakt aan een soort schrikbewind dat niemand ontzag en elkeen uit den weg wilde ruimen van den minsten land bouwer tot den vorst toe die bet werk van hot comité in den weg stond Reeds langen tjjd beklaagde de Turksche Regeering zich over de woelingen van het comité in Macedonië en oischto dat daaraan een oiiide zon worden gemaakt De Koenieensche regeering eischte hetzellde op grond van hetgeen was gebleken bij t proces MihaileanoFitowski te Bucharest en de groote mogendheden voornamelijk Rnsland en Oostenrijk sloten zich mot hot oog op dh rnst op het Balkanschioreiland bg dien oisch aan Van een afwezigheid van vorst Ferdinand gebruik makende heelt Karavelot gepoogd om Vüorloopig althans aan dat woelen en kuipen van het comité een einde te maken En dat is con moedige daad omdat Karavolol er niet alleen zijn portolonille maar ook zijn leven door in gevaar brengt Verspreide Berichten Fkakkruic In Frankryks znidelgk deel te ilzza eerst te Tonlon daarna zal het tusscheu Zondag Maandag en Donderdagavond dezer week feest zgn de president der Republiek zal er zich laten toejuichen zal er eten zal er spreken zal er allerlei plechtigheden bgwonen en de aanwezigheid vau het Italiaansche eskader te L oulon zet aan het geheel enotmon luister bjj t In den namiddag van Zondag heelt d heer Loubet Pargs verlaten en eergisteren in den voormiddag is hg gezond on Irisih en met de beste plannen voor de vermoeienissen der volgende dagen te Nizza aangekomen en toen is het er dadeiyk op los gegaan Kanongodonder eerst dan voorstellingen en toespraken waaronder vooral de aandacht trok die van den bisschop mgr Chapon die zich heelt weten te onderscheiden door de terugzending van het hem verleende Legioen van Eer Feitelgk vertelde de bisschop niets bgzonders doch hg sprak toch van gerechtigheid en verdraagzaamheid tegenover de kerk en tegenover den oppcrrabgn liet de president dan ook duidelijk uitkomen dat de Itepubliek voor Allen zonder verschil van gelootsbeiydenis dezellde is zonder eenig onderscheid ten voordeele van dezen ten koste van genen 1 Na etteiyke receptiën en bezoeken zat de president in den avond aan een banket door de gemeente aangeboden en ton slotte toog hy nog naar de Opera ook Ondortusschen is te l oulon het Italiaansche eskader aangekomen met de Lepan to het vaartuig van den hertog van Genua aan t hoold De gebrnikeiyko saluut schoten werden gewisseld en onmiddellijk hadden d eerste plichtplegingen plaats Langzaam aan wordt de i remier de heer Waldeck Rousseau beter en binneneen paar dagen zal hy weer goed en welop de been zgn om onverwgld elders rusten vertreding te gaan zooken Lord Salisbury do Engelscho premier die Zaterdagmorgen van Londen uit naar de Riviera is vertrokken is Zondagnamiddag met een van zgn zoons in zgn villa te Beanlieu aangekomen Groot Bkittashiii De opstelling van het stuk geschut van Bchten twintig ton te Dover op Langdonlort waardoor Calais bestreden kan worden kost den artilleristen heel wat moeite de heuvel in qnaestie is enorm steil Cecil Rhodes moet ernstig ziek wezen Zondag was te Ëdinburg voor de eerste maal het museum voor geschiedenis en kunst geopend en de menschen die meenen dat op den wekelgkschen rustdag zells geen producten van knnst en Tornnlt mogen aanschouwd worden organiseerden godsdienstoeleningen op straat naby het museum terwyi anderen de toegangen blokkeerden en traktaatjes ronddeelden aan de