Goudsche Courant, donderdag 25 april 1901

No 8486 Donderdag 25 April 1001 40ste Jaargang X O is £ I a CS A D mimm mium JSieuwS en Advertentieblad n or Gouda en Omstreken Telefoon H ADVERTENT EN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters woi den berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TtlefSMi ü SS De üi ve dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en feestdagen De prijs per drie maanden is 126 iranqp per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN l ssi i iii III tii HUIfl iS Tl Il It t ii lïmwiT i n ii M w Druk van A BBINKHAN Zn Oond zon beechoawen een bealnlt van Ged Staten waartegen niets anders dan een vermoeden van partydigheid kan ingebracht worden dat ik tegen de motie zal stemmen is omdat de motie is ongewenacht en onwettig De heer Vingerling De heeren beginnen te zeggen dat bet onbegonnen werk zon zyn om hen te bekecren om voor de motie t stemmen dat geloof ik ook maar het is alleen onze roeping om van ons heilig recht gebruik te maken om een beroep te doen op H M de Koningin De motie wordt aangenomen met 19 tegen 5 stemmen die der bh van de Velde Jager Bellaart Noothoven van tioor en Herman Alsnn moot een commissie van drie leden wor4en benoemd Di heer Herman verklaart dat hg aan deze stemming geen deel zal nemen omdat de motie onwettig is De heer Donker verklaart dat hö voor zal stemmen omdat hg de motie wettig vind Uitgebracht worden 11 biljetten waarvan 1 in blanco De hh Vingerling verkrijgt 9 Bt do heer Dessing 10 t de heer van Galen 10 8t en do heer Horman 1 stem 4 leden namen aan deze stemming geen deal Aan de orde 13 De reclames van H W Hooit D Hoo gervorst en Ds G Klnmper tegen hunne aanslagen op het tweede suppletoir kohier der plaatsdpe directe belaating naar bet inkomen dienst 1900 Worden in besloten zitting behandeld Na heropening wordt mede gedeeld dat het volgende besluit is genomen H W Hooft G lOo aangeslagen voort 800 afgewezen D Hoogorvorst P 407 aangeslagen voor f 800 verminderd op t 70O Ds J Klnmper Q 170 aangeslagen voor i 1200 verminderd op f 1000 Niets meer aan de orde zgnde wordt deVergadering gesloten Beurs vaïi Amsterdam Slotkri 98 10 MlBl laliD U rt Ned W 8 IVi dito dl o dltc dito dito dito S al i Hol 8 a übl Gouiil lB81 8 i lnj ia ln ohr jTmgl8 8 81 5 O s OoiTlna Übl in papier 1888 I 81 dito in nlTerl888 8 81 FoamaaL Obl met oonpon 8 dito tioket 8 i4Vt At 98 84 87 100 80 s 8BV 76 480 lOlV 194 9g lOl s 181 Kn uiB Obl Binnenl i8 4 4 SO i T dito Oeeons 1880 4 dito bil Botha 1881 4 7 dito bü Hop 1888 80 4 Wj dito in goad leen 1883 6 dito dito dito 1884 8 Draiin Ferpat uihuld 1881 4 Toaaiu Oepr Conr leen 18 0 4 Oao leeaiog sede D Oecleenin seria 0 ïiiinA Ep oblB 188 8 Uanoo Ob liiit Sall 18110 8 Tnainiu Obl 4 onbep 1881 AviTianaM Obltgatien 1898 8 Bo uU Stad leen 1894 8 NlD N Afr Handels aand Arendsb Tab M i Oerliliwtan DaliMaataehappii dito Arn Hrpotheekb pandbr 4 i OttltMlJ dei Voiatanl aagd Qr Hypotheekl pandbr 4t Nederlsndsohe baak aand Had Uandelmaatsoh ilito N W k Pao Uyp b pandbr 8 Solt Hypotheakb pandbr 4 i ütr HypothMkb dito 4Vi OoaTIMa Üost Hong bsnk aand Buit Hypotbeekbank paodb 5 Anuia Bqul ky polh pandb 4 68 llO s lil 817 188 i 100 8 l 8 s 104 As 98V looV Vu 811 1401 87 10 s 94 104 As 108 8UV 104 17 101 108 108 99 100 117 inv 101 4 Itaiw L O Pr Lien oerl Km HoU U 8poor w My aand Mij tot Bipl T Bt 8pw aand Mad lad Spoorweg m aagd Ned Zqid A r 8pm aand 8 dito dito dito 1891 dito 4 ItXui Bpoorwl 18S1 89A Eobl 8 Zuid llal 8pWBÜ A H ohl 8 PoLiK Warwhau Weegen aand BosL Or RusB ONTVANGEN DE NOUVEAUTÉ S IN Parasols en Farapluies A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA ÊelepÊtoan Ito 91 Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 23 April igoi Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijtcn eraren vfxir ic kwaliteit 32 ae kwal 29 3e kwaliteit 36 cent per half Kilo Magere ossen melkvee en vaarkocien goed aangevoerd Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit 38 ade kwaliteit 26 3de kwaliteit 23 cent per hal Ki Stieren redelijk aangevoerd In vel vee en vette katvereD was de handel traag en minder Nlager vee ging tegen flinke prijien van de hand Ontvangen de Nouveauté s ZOMERMMTELS JapoustofTeu D SAMSOM B u r K e r IJi k e 8 t a n 1 GEBOREN 20 April Alida ouders G H Spijkerman en J M van Hoff Cornelia Gerardos ouders G van ünnen en H M Heggen 21 Eva Sophia ouders E van den Berg en J S van der Ben Petrus losophus ouders 1 T Imholz en C van Berkestcgn Iohan Frederik Theodoor ouders N A van der Ree en J van der Kint Johanna VVilhelmina Christina ouders J Piket en M Klopper 22 Willem Anne ouders D Miebies en A t Hart 23 Dirkje ouders T Loeve en M Verkaik OVERLEDEN 20 M Slobbe 14 m ADVEllTEiNTIKN Heden overleed na en kort stondig Igden mgn geliefde Moeder TRUNTJE FHEDERIKSE Weduwe van G vaïi Dak in den onderdom van mim 84 jaar A VAK DAM TE BVUn met 1 MEI aanstaande 1 BOVEIXHLIS Wgdstraat A n 168a van Gas en Waterleiding voorzien Huurprijs f S per week Te bevragen I ange Groenendaa I 104 Te Huur of Tc Hoop om terstond te aanvaarden twee naast elkander staande praclitige Fakhuizen gelegen te Gouda aan de Turfsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 Gel3roedersST£EITSMA Bloemisten GOUDA BIEDEN AAN Winterliarde Vollegrondsplantea de mooiste en goedkoopste bloeiende planten voor den tuin thans planten om gedurende den zame mooie bloemen te hebben VERDER PRACHTIGE EH steeds ruim voorzien van KamerpUnteD ci afgesiedcii Blocmei TELEPH No 114 f w n oaschaiUlylule m j n akkdjrlul roMamlddslnccUnm en vooral daosaa n IQiHltfKliaaawwk ladaAi irMuisraane ll Il8llar 0ai eiMa laallHttr 14 Mra lans loo op naam sn fUwlakaaislIc Mww VMallw Is isSMavirt islMtwtai es CL O u s w icrisria i5riDH LJLi Eisr Kort OTendcbt onzer Frijicoarant SHERRIES Pale en Gold Dry van af f 16 50 per 12 fless EOODE en WITTE PORTWIJNEN MADERA S droog en zoet VERMOUTH lo Turin BODEGA CHAMPAGNE COGNAC ü f 1 75 f 2 25 f 2 75 f 3 COTCH WHISKY 12 12 flesch e 9 15 18 1 50 1 75 5 2 25 S V I o o S f 3 75 en BOï IDEJ TJX o Per Fl Per Ank 45 Fl I LISTRAC f n 65 Nto f 27 75 g CHATEAU VALEOSE 0 75 31 2 St ESTEPHE 0 85 36 m II Pfli St EMILION 1894 1 42 9 O O g PAUILLAC 1893 1 25 53 2 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 84 S SAUTERNE 1 42 Ü ZELTINGEE Moezel 0 90 37 50 BOURGOGNE 1 10 47 De flesBchen zgn in de prgzen begrepen en worden ii 3 ets per stuk teruggenomen Bg elke hoeveelheid verkrijgbaar bg Pe flrma T CBEBAS Gouda Koloiiiale Werving uandgeid f oo bg het aangaan van eene vrijwillige verbintenis voor ZES jaren Aanbrenggeld TWINTIG GULDEIV Men melde zich aan frlJaUUgeri en MUUtepUehtlmn met OHbepiuM vertot bji den Commandant van het Koloniaal Werdepót te Bardtncijk of bü een der plaatselijke of Garnizoens Commandanten nUtttepUckHfem onOer éeteopenem bij hun onmiddellijken chef Van de uitbetaalde Handgelden werden in het vorige jaar door bemiddeling ier Administratie van het Koloniaal Werfdepót en MET qOBBFlUDBS ie i aaigenomenen gezonden aan hunne FAMILIBN f f Of OS aan hunne CREDITEUREN f IS Totaal f tÊOSO f Chocolade en Cacao g i o ia lui Bmimatif door de nieuwntA uitvindingea op marhinafd Died TerWtordt fiJMflfttle on tütfltuUend gobruik van n en Hjnstü grondütofTon randeerei lei rtHruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat nauwkejrig bcantwoordonde aan Aen inhonè dA Ttip Otiketten Dt rma behaalde 87 Brerets Is HoflevefiiHcler 44 Eere Oiploma s gouden enz Medalllps een bowgs an nitmnntend fijn Ibbrikait Keeds 1874 schreef de Acoauemie national de Paris Noua voua ddaamona ane Hatdjclll 4 r prAnsIftre elmsoie on oonaldArAttoii Ae vot r exoelleiita fstbrloation da Ohooolftt bonliozui varlaa ato to StaUwfok t fabrikaat ia verkrijgbaar 1 U H Confiseoia Banketbakkan eu tni Oaneisaalvertegenwoordiger voor ederlabd JbUiu Hattea lodt j Amterdam KalT rstraat lOS X t vooral op de ECHT latnOtoékoninff met rood iattermt jSberlahnslein T M OIHUTeUKDfK ViaOKIABROM OBERUHHSTm Overal erkrijgbUTi wSfaaftfeAapp tot JSetdoOalfe van de Fietorta Bnm Kaaioor voor JSfederland Boompjeê éO Botterda Hollandsche Ceinentsteeiifabriek D VELDHUIS HEEFT EN HOUDT STEEDS IN VOOBBAAD Ei en Cirkelvormige Biüze watsrücliteFiitt9ïi ALLE SOORTEN TEfiSLS lOEDBlHKGOTEH EIL t Sloolen Waterea ea Riolen r BWGEMEESTER en WETHOUDERS van iet op de artt 148 156 der Algemeene PolitieVerordening voor dez Gemeente Brengen ter kennis van de eigenaren en de brupEers van de niet aan de Gemeente toebehoo i ikI4 binnen de bebouwde kom gelegen Slooten Watojren en Riolen dat op Dinsdag den joen Apri looi eene Schouw over die wataren enz zal worden gedreven BeUngbebbenden worden herinnerd aan hunne verplichting om te lorgen dat hunne Slooten of Waterea voldoen aan de afmetingen genoemd in ut 152 der bovenbedoelde Verordening en behoorlijk zijn opgesloot zoodat geene boomitamme over ot takken in het water handen en dat die Slooten Wateren of Riolen gezuiv d zijn van vAst of drijvend vuil welke de doorstrooming van het water kunnen belemmeren of stank of stankverwekkende uitdampingen kunnen veroorzaken Onverminderd de straf op de overtreding geiteld zyn de eigenaren of gebruikers verplicht de gecooiUtearde gebreken binnen 8 dagen te her tcJUn De Naichouw zal pb ts hebben op Dinsdag den 7cn Mei 1901 Gtmda den asen April 1901 Burgemeester en Wethouders van Gouda R L MARTENS De Secretaris BROUWER Ill II Oproeping onder de Wapenen VAM I ciens Yerlofgangers De BUEUEMEESTËR van Gouda breng ter keonis dat ingevolge Koninklijk besluit van den t Apnl 1901 No 43 krachtens Art 135 der Militiewet tot den werkelljken dienst worden opge roepen de Miliciena Verlotgangera der lichting 1899 beboorende tot de 506 6de 7de en 8ste com pagnie van het ie Regiment Vesting Aitilleiie Tan 13 Mei tot en met 12 Juni Voormelde verlotgangers worden b deze opgeroepen om op den bepaalden dag vóór dea namiddags 4 ure bü hunne korpsen tegenwoordig te zijn gekleed in unilorm en voonien van de kleeding en uitrusting hun bij vertrek met groot verlof mede gegeven alsmede van hun lakboekje met verlofpas Voorts wordt bedoelde verlotgangers uitgenoodigd om minstens vier dagen te voren hunne verlofpaasen ter Secretarie der Gemeente te doen alscfarijven en vervoer of passageblljetten te ontvangen Gouda den 33 April igoi De Burgemeester voornoemd R L MARTENS FEVILLETON Eindelijk Saaogebracht Ma q nu ze hem in het wonderschoone onrustige laat zag liet zij haar slanke handen in de Kuoe afglijden en liet ze hem vatten en hij of h merkte dat dit voor het oogenblik alles zou üin bij bracht haar handen aan zijn mond en kuste ze de eene voor en de andere na en telkens en telkens weer Otk toen ze hem zachtkens omdraaide en nu om een eind aan de zaak te maken de kamerdeur vlug met haar elleboog opende had hij haar handen nog niet losgelaten Nu bleet hem niets over dan haar te vo en de kamer in TÜly keek heel met op toen de beiden binnentraden Daarentegen nam Rita de dikke korte vlecht der jongere zuster en streek haar met het einde daarvan met een kwast over het gezicht De arme Tillvt in de geboorteweeeo van haar opstel nam dat kwalijk op Ruw trok zij de vlecht naar zich toe Daar heeft men eens een half uurtje rast ehad sinds mama gelukkig naar bed ii riep wj haü schreiend i en nu ts alles natutirhjk weer nit zoodra gg van de Seemann s komt met uw onuitstaanbaar goede luim I Goede luim Voor mijn part zoo ge den jpuursten galgenhumor zoo noemen wilt Rita lerp zich in den kleinen renleten stoel waarin Kleinhandel In slerken draok BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ingevolge art 5 der Wet van 28 Aug 1881 Staatsblad No 97 ter openbare kennis dat bij hen zijn ingekomen verzoekschriften vande navolgende personen waarbij VERGUNNING wordt gevraagd om in de bij ieder naara vermelde localiteit sterken draonk in het kiem te mogen verkoopen als Naam van den Aanduiding der Verzoeker localiteit P J Bellaart Wilhelminastraat M No 70 S Boot Spoorstraat Q No 183 Gouda den 24 April 1901 Burgemeester en Wethouders voornoemd B L MARTENS De Secretaris BROUWER Bulienlandsch Overzicht Het is eindelijk noodig gebleken rekening te honden met de ontevredenheid In bet Ëngelsche leger in Znid Alrilca 39 compagnieën vrJwilligerB kregen verlof naar Engeland terug te gaan Dat men de ontevreden elementen verwgderen wil is goed Maar bet is de vraag o b j de andere compagnieën de drang om naar hals te gaan niet veel grooter zal worden nn anderen wel gaan iets dat natasrlijk niat gejteim lean bleven Verder zon volgens een particnlier telegram nit Londen hot departement van oorlog een telegram van Kitchener hebben ontvangen waarin de toestand in de Transvaal in de somberste klenren wordt afgeschilderd Kitchener acht een nieuwen wintervoldtocht noodig Volgens de Times zal deze reeds aanvangen De inlichtingsdienst meldt dat in He streken waar de sterkste Boerencommando s staan de meeste Boeren geen paarden hebben pe Jingo bladen blijven natuarlök aandringen op een krachtige voorzetting van den strp ook door de vernielingspolitiek niettegenstaande sir Alfred Milner in z n rapport rondnit erkend beeft dat zj volkomen is mislukt Maar de Daily News die nu zij van haar afdwaling bekeerd is krachtiger bet imperialisme bestrijdt dan ooit verklaart dat met uitzondering van sir Alfred Milner er geen man die verantwoordelijk is voor den Znid Afrikaanschen oorlog gevonden wordt die dezen oorlog niet nit het diepst zijner ziel verfoeit Vijftiendnizend Britacbe soldaten schrijft het blad hij gezeten had Kom Kun ga ook zitten daar zoo Zij wenkte hem tegenover zich en zag toe terwijl hij den anderen no aanwezigen zwaren luierstoel handig omdraaide en ging zitten een slanke luitenants guur ook naar snit van het bruine haar en het blonde baardjje geheel de pruische officier in civiel Hij waa ook officier in civiel mijnheer Kart van Uechtritz maar helaas dit civiel was onherroepelijk Uit een onbemiddelden tak der Uechtritz sche lamilie stammend w lr de bemiddelde takken j pt de soliede stam zich bevonden ware rooeflijk te zeggen geweest had het jonge mensch het wegens schulden in de officierscarrière niet kunnen houden had ontslag genomen en leefde nu van zijn pen Kaar zijn uiterlijk te oordeelen giug het hem daarbij niet slecht Zqn kleeding was elegant en heel zijn nette persoonlijkheid zag er alles behalve verwajuloosd uit Hij zag er uit als een jong man by wien het toilet een voornaam deel van den dag in beslag neemt en dit klopte ook Zooals we zeiden was zijn voorkomen in het oogloopend schoon misschien te schoon Deze zachte kin en deze sChoone lippen herinnerden aan een tijd toen de wereld een paar duizend jaar jonger en schoon zijn en genieten in zekeren zin recht en plicht der hoogere klassen wat Kurt s genotzuchtige alle harde kanten schuwende natuur paste als zoodanig reeds trïecht in onzen tegenwoordigen ijzeren tijd in t btzonder ecbt echter bij zijn spaarzame middelen Het was daarom dan ook steeds zijn noodlottig probleem bet een en bet ander ijjn groote be Ü naat de andere wereld gezonden opdat Se Gouverneur en de minister van Kolonl een treffend vertoon zonden konneu geva van het Britsche gezag I in Engeland de oppositie tegen de belastfcgen die als gevolg van den oorlog wocwn geheven eu dientengevolge ook tegef den oorlog als oorzaak er van toenlemt nu komen natuurlijk ook weer vredesgeruchten opdagen alsof meu zoggen wilde Het is nog maar voor korten tijd nu zal het weldra nit ziJn Het Is waarschönlijk aan zulke overwegingen dat men de vredesgerncbten dankt die thans weder de rondte doen jMevronw Botha die door Kitchener als vredwonderbandelaarster wordt gebruikt is naar nit Standerton wordt gemeld van een bezoek aan haar man teruggekeerd Zij had de opdracht een boodschap van lord Kitchener atn haar man over te brengen on uaar de Ëngelsche bladen melden is zg zeer hoopvol over do roHultaten van haar pogen om aan den oorlog een einde te maken Do Times correspondent te Pretoria seint Het zon volstrekt geen verwondering wekken als Botha de onderhandelingen hervatte De Chronicle ontvangt eveneens berichten die melding maken van de mogel khoid van vtedosonderhandelingen daar Kitcheuer en tin band etttA urn habbenioet Raaiau generaals In een ander bericht worden de namen genoemd van Ben Viljoen en De la Rey Maar dit alles ziju slechts geruchten die alleen waarde hebben voor het gebruik in Engeland Kiachtig staat daartegenover het bericht dat De Wet vastbesloten is den strijd vol te honden en de verklaring van een gevangen genomen Boer aan den Standardcorrespondent dat zij die in het veld zijn vooroemens zjn den strijd vol te houden Dit is zeker het beat Want alleen door volhouden kan men Engeland dwingen om ten slotte de moestVvoordeelige vredesvoorwaarden aan te bieden Trouwens het rapport van sir Alfred Milner is daar om te bewijzen dat de toestand verre van schitterend is in Zuid Afrika en de ontvangst die den Engelschon belastingplannen in het Vereenigd Koninkrijk te beurt valt is merkwaardig als symptoom van de temming in Engeland Onder die omstandigheden is het voortzetten van de strijd het meest in het belang van de Afrikaanders De kanaalcommissie van den Fruisiscken hoeften en zijn karige middelen althans ét nigermate met elkaar in overeenstemming te brengen Momenteel moest hem dit naar zijn uiterlijk te oordeelen dus nog al gelukken Zooals hij daar zat had hij zich iu de beste kringen kunnen vertoonen Hij had evenwel niets fatterigs over zich Daarvoor bewaarde hem in het algemeen zijn goede smaak en op dit oogenblik nog iets geheel anders voor niets anders oog hebbend ging hij totaal op in het volgen van elke beweging en elk gebaar van het schoone meisje daar vóór hem Zij voelde en wist het ach zoo goed en niet eerst sinds heden Hij sprak nu niet maar vergenoegde zich er mede haar aantezien en te wachten of het haar mocht behagen van haar avond te vertellen of niet Zij liet haar oog van hem naar Tdly dwalen en zeide dan ten laatste Waarom was je daar straks zoo slecht gemutst TiUy kleine deugniet In plaats van mij dankbaar te zijn voor het lange bezoek van Kurt want ik jcen hem hij zit hier minstens van acht uur at waarvan ge zoo n goed gebruik hadt kunnen maken Ge hadt hem uw opstel moeten laten in orde brengen hij is toch van het gilde Kurt lachte en haalde de schouders op met een komisch afwijzende beweging Moeilijk echter is het in woorden te beschrijven hoe Tilly in houding en gebaar dezen voorslag verre van zich wierp Dat zou wat moois zijn geworden zeide zij slechts maar de ironie die er in den toon lag waarop ze dit zeide was vernietigend iDaar zouden we bij m nluwr LohmeijeT mooi mee landdag heeft met haar beraadslagingen over bet MittellandCanal een aanvang gemaakt Na den persveldtocht die door agrariërs en vrpandelaars met verbittering en niet altjjd even eerlijk tegen elkander is gevoerd staan vooron tegenstanders van bet kanaal in het parlementaire strijdperk gereed elkander voor het oog van het belangstellende Dnitsche volk de overwinning te betwisten Wat de gevolgen zonden Jiijn der eventneele verwerping van ear van 1 Keizers lievelingsplanneu is niet vooruit te zeggen Reeds éénmaal heeft met baar kanalen de Kegeering heeft Wilhelm échec geleden Toon hooft het gonvernement op wel wat kleingeestige manier enkele regoeringsambtenaren gemassregelt wijl ziJ in den landdag hadden tegengestemd Later herstelde het gouvernement de font de oen voor de ander na werden do vroeger ontslagen ambtenaren weer in dienst gesteld Maar toen was het slechts een eerste pogicg geweest na staat de zaak anders Door redevoeringen on door regeeringsdaden heeft Wilhelm zoo beslist stelling genomen dat hot afstemmen der Kuuaalwet eou tegen don persoon van den monarch gericht votum zon worden van zoo vérstrekkende betoekenis dat het zinken van de antorlteit der Kroon er voldongen door zon ziJu bevestigd D I ipsisi6 e ntinieter van Snanoiëii VaajMiqnel ziet dm ook den mst van hot oogenblik zeer goed in Het kanalen vraagstuk zoo verklaarde hiJ in de openingsvergadering der commissie is nrgent een verdaging zon gelijk staan met het voorgoed opgeven dor plannen De industrie heeft de kanalen dringend noodig en krijgt meer dan genoeg van den sleependen gang die aan den voorberoidingsarbeid van het Mittelland Canal door de agrariërs wordt gegeven Het conflict tusschen de belangen van landbouw en industrie is sedert de dagen der anti corn law beweging in Engeland nooit zoo sprekend aan het licht gatredoQ als thans iu Duitschland De aartshertog troonopvolger in Oostenrijk heeft de klerikalen Duitschers en Tsjechen met ziJn gewaagden sn al veel gecommentcerden stap heelemaal ingepakt Hg heet nu de langgozocbte leider van het katholieke volk hij moet zeggen do klerikale Tsjechische bladen het niet bij het vernietigen van de Los van Bome beweging laten maar zich geheel van den staat losmaken die door bet drijven van de Aldnitschers het terecht komen met zinnen zooaU Kurt ze mij zou leveren I Gemeene journalistenstijl noemt hij dat Onlangs nog heeft hij eens in de hoogste woede uitgeroepen denkt ge dan mcjuffers dat ge mij hier verwilderd krantenduitsch kunt opdisschen I Kurt lachte weder oprecht en zonder pikanterie Rita ghmlachte als iemand die half aan iets andera denkt Er trad een pauze in waarvan hij geheel door zijn hartstocht ingenomen niets bemerkte reeds ddirom niet omdat ze nu zóó zaten dat zijn voet even met den haren in aanraking kwam Hij hield zich stil om ook haar misschien geen aanleiding te geven tot een beweging die hera weer van dit weinigje van vertrouwelijkheid en lichamelijke nabyheid zou hebben berooid Zij liet het een wijle daarbij daarna richtte zij zich echter in haar stoel op en trok als uit een droom ontwakend den voet terug Hoe is het Kurt ge hebt toch gesoupeerd T Tilly hebt ge hem wat aangeboden en dan schertsend wat zachter maar zoo dat hij het toch kon hooren Jelui hadt toch wat Nu spraken ze beiden tegelijk Tilly een beetje verlegen zeide wij hadden juist gedaan toen Kurt kwam terwijl hij levendig uitliep j Ik kwam van Dressel wij hadden daar gedineerd Loewenbaum van de Abendpost en ik hij had mij gemviteerd xe willen mij graag binnenloodsen weet ge Ën dan verwijtend kom ik hier soms om te eten Rita V Wordt vervolgd