Goudsche Courant, dinsdag 7 mei 1901

Woensdag 8 ÜÉIei I90J 408te Jaargang IVo 8497 mimm mmmi MeuwS en Advertentieblad n or Gouda en Omstreken Telefoen Ho S9 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Apvertentiën tot 1 uur des midd lelefaen Ii3 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 fa anco per post 1 70 Afzonderlijke Nommf rs VIJF CENTEN GODDA VAN DE PAVOORDT Calé Dames Zang vereeniging ARUOLD SPOEL aouDA Directeur de Heer J H B SPAANDERMAN TVOERING OP Vrijdag 10 Mei 1901 des avonds I s oir in de Sociëteit Ons Genoegen met welwillende medewerking van Dames en Heeren Invites PROenAMlMA H DIÉ SCHÖPFTJNG Oratorium van Joseph Haydn Solisten Mevrouw A NOORDEWIER EEDDINGIÜ8 Sopraan De Heer R0GMAN8 Tenor ARNOLD SPOEL Bas Begeleiding Dtrechtsch Sted Orkest Donateurs en Knnstl leden volgens Reglement Voor Leden S O en hunne Dames i 1 NiotLeden 9 IM Leerlingen Sted Muziekschool 1 O fS Plaatsbespreking en loting voor Donateurs en Kunstl leden Woensdag 8 Mei s avonds hall acht Voor Niet Leden der Vereeniging Donderdag 9 Mei hall acht Kaarten en Tekstboekjes te verkrjjgen by den Boekhandelaar DE VEN Markt GetroedersSTEENSMA Bloemisten ïurfsingel TELEPH No lU Bieden aan om thans te planten prachtige Variteiten van CACTUS DAHLIVS welke den geheelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen prjjken en doorbloeien tot de vorst intreedt VERDER HET BEKENDE IllSECTEN CIIIER dat door bgvoeging van 40 de en water alle insecten doodt en voor planten bloemen en vrachten onschadelijk is V Liter f0 50 Liter f 0 80 Vi Liter f 150 FEANSCEE STOOMVEEVEEIJ cbeniisclie Was$cberij TA 11 OPPËNIlEIMËlt 19 Kruinhaile Botterdnm Qebreveteord door Z M den Koning der B lgen Hoofddepfit voor GOUDA de Hoer A VAN 0 8 Az Specialiteit voor het itoomen on verven Tan alle Heeresen Dameigarderoben alsook alle Kindorgoederen Speoiale inrichting voor het tnom n vnn plttche mautelB veeren bont em GordSnen tafelkleeden en worden naar d nieuwste en laatste methode gevertd e ü 1KB OUD tm ia u uut m SCHIBIDAMMEK GENE7EB Merk s NIGHTOAF Verkrijgbaar bij i M PEETEltS Jz CHIEDAM N B Al bewiji vaa oc th jifl u oaohet ea kurk steorla vrjor lieo van den naam dtir Kirm P HOP PK rt Htt bott o Mlia toWMt m JB raakkalykate po tBni dd l voor Hmkd 11 JH m vooral damMWXlndanelioanwark ImU IKi Birlia Bauth 8ir 14 MmMHioai 1 U op naam en fabrtakamilll n Ml n ai rau hM lf htarMaaaa iilw Voor de verkiezing van EEN LID van de Kamer van Koophandel en Fabrieken op DINSDAG 7 MEI 1901 in de plaats van wijlen den Heer H STEAVER wordt dringend aanbevolen de Heer A C OEDE AAGEl J VELE KIEZERS Het stembureau houdt zitting op het Raadhuis van 1 tot 4 uur G FRAIKIN wascht verft en vermaakt alle soorten van SÏROOHOEDEN i Contant Gappenersteeg 14 en Voor Maaglijders AAN allen die zich door het vatten van koude ol overlading van de maag door het gebruik van slechte moeielgk te verteeren te warme of te koude spijzen of door onregelmatige levenswijze een maaglijden als MaagliatarrÜ Maagkramp MaagpIJnen moeléHlke spijsvertering of verslljming op den hals gehaald hebben zij hiermede een goed huismiddel aanbevolen waarvan de voortreffelijke werkingen reeds sedert vele jaren bewezen zijn Het is uBeri ttrioB aeRc t ruióeTmijn Deze Kruidenwijn is uit voortreffelijke geneeskrachtig bevondene kruiden met goeden wiJn gemaakt en versterkt de spijsverteerings organen van den mensch zonder een laxeermiddel te zjn Kruidenwijn geneest storingen in de bloedvaten zuivert het bloed van bedorven ziekte veroorzakende stoffen en werkt bevorderend op de vorming van gezond bloed Door het op juisten tiJd gebruiken van Kruidenwijn worden maagkwalen meest reeds in t begin onderdrukt Men moet dus niet talmen er eene proef medete doen Symptomen als hoofdpijn oprispen zuur in de maag opzetting misselijkheid met braken die bij chronische maagziekten des te heviger optreden worden dikwijls na eenige malen drinken genezen Vore+nrt nïnir ouaangename gevolgen daarvan als V CA B VV pp Ug benauwdheid koliekpijnen hartkloppingen slapeloosheid aambeien worden door KRUIDENWIJN dikwijls snel genezen KRUIDENWIJN heft verstopping op bevordert de spijsvertering en verwijdert door een zachtea stoelgang onbruikbare stoffen uit maag en darmen i Schraal bleek uitzien bloedarmoede verval 7aa krachten zijn meestal do gevolgen van een slechte vertering onvoldoende bloedvorming en een ziekelijke toestand van de lever Bü gebrek aan eetlust evenals herhaalde hoofdpijnen slapelooze nachten treedt een voordurend ziekelijke toestand in KRUIDENWIJN wekt de verzwakte levenskrachten 1 op KRUIDENWIJN verhoogt den eetlust bevordert de sppvertering i prikkelt de stofwisseling bespoedigt de bloedvorming brengt de geprikkelde zenuwen tot rust en schenkt den zieke nieuwen levenslust Talrijke attesten en dankbetuigingen bewijzen dit KRUIDENWI IN Is te verkrijgen in flesschon 4 PI 1 60 en 2 in de Apotheken van Gouda Oudewater Schoonhoven Bodegraven Woerden Alfen Aarlanderveen Voorburg Leiden Rotterdam s Gravenhage enz alsook in alle grooto en kleine plaatsen van de 1 provincie Noord Holland en geheel Nederland in de Apotheken Ook verzendt de Firma WOLFF Co drogisten Westhaven Gouda 3 en meer sachen Kruidenwijn tegen origineele prgzen naar alle plaatsen van Nederland Voor namaak wordt gewaarschuwd I Hen vdanije uilslnitend MT Huburt tlil lcll sche KruldcnVUn Duor Gei ceih al ctnccn annbevolcn Met EercDlploma ut Ooud B krooiKi PRAEPARATEN VAN Mijn Kruidenwijn is geen geheimmiddel ziJn bestanddeelen zj n Malagawijn 460 0 Wijngeest 100 0 Glycerine 100 0 Roode wijn 240 0 Atlas bessensap 160 0 Kersensap 320 0 Manna 30 0 venkel anns alantswortel Amerik krachtwortel gentiaanwortel kalmoeswortel 10 0 Deze bestanddeelenworden vermengd C tiina I MfOpflI t l t tkrachtlee en TcrtfcrkendaKINA WlUN tegentwakta VtUIIIw a vvait jgQ gj jjjj j imijjen ala Yolwaisencn gebre taar eeüuat alechta Bpiisverterlne enuwhooidpijn ter vereterlcing na ziekte of kraambed koorta cu hare gevolgen QUINA LAROCHE PERROGINEUX in het bijionder legen Bloedgebrak Blcekiuoltt kwalen van Kritltchen leeftijd cni Verkrijgbaar in flacons it X 90 ea L Lrfl IVCI V ava V vooral voor kinderen iwakken en kllerachtlge geatelten leer aan tebo ► velen Als ganeeakrac ttee drank bij atoomlasen der aptitverteringaorganen en diarrhea ook voor luigelingen en kleine kinderen Prijs per bul i X Kgr n lO i X Kgr 0 9C i H Kgr 0 60 Chemiach M aII cii fL Ar Speciaal voor Kindervoeding in boaaea 4 H Kcr 0 00 P lulvere lTlCmaUlK Cr jI jfp O 60 ü Kgr 0 26 Ac lltnü l aayorAféAti Hetrookeneenerhalve CigaretteU voMoeadatcabaatii anillia v lgaicn ll j lievlgati aanvallen van Aatim atc Si doosjes a y 0 80 en O öü IZII Tamarinde Bonbons fku t purgatief tegen veratopping Aatn l 1 ginai limc IJVaiimjIia beieo Mleraine Conireitieseic vooralnokahlaMna voor kindeten bewijzen de ¥ ainartnaa Bonbons vnn KKAEPF UEN HOLM belangtigke diensten daar de vorm voor het kind begeerl ijlc tn de smaak aangenaam ii Priji per doosie 0 00 en O BO QalmSsil OocéallAG algemeen erkend als het BESTÏ huismiddel l aaUlICO bi Hoeat Verkoudheid en KtUpyn het U i een aiymoploaaend en veraacbtend middel by ultnemendhaltl uitaluitend In 1 Q fleschjcs verkrijgbaar Prijs 0 80 per fleschje th Fnuparatnt rm KltAEPSUÏN k HOLM ta Zaiat mm m alUM P9 r im rat ttiftifttrH tfowop Ot naam m Mamllnimüig m nrjtr fffiaar Hf da atuita Hpatltatarl om i rofttttn KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Geen Engelseh maar Echt BOEHENBHOOD 1 eent de K G A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 H zeker zijn wil d £elite EUel Cacao ta ontnogoii iMMnengBstald en na val proefbemiiigen in den I handd ekomen ender dei jn uitvinder Dr MiohaeU vemadiid Vf d beste madilnea in het ereldbe 1 nemd taibblianmant van Qebi BtoUw rok ta Kanlao ttielM Jïplölcj tellf Cikel eaeao tti vierkanten bunes Deie Eikd CMao ia met melk gAvokt ene lugeiunte geeonde drank roor d geiyksoh gebruik een t 2 theelipib vn t poeder foot een knp Ohoeolata Ab geneealniobtige drank bjj evil van diarrhee aleiaits met water te ebraikBB Terkrijgbaar by de voranaaaal B 1 1 Apothekers ens Prüe Va Ie weaftn le I 1 80 i 0 90 a aS5OtnoraalvtttegBnwoordiger voor Seder land lulius Mattenfclodt Amnterdam Kalvcrstraat loa TUeny i Wosd bal a In de geheele trereld bekend ea I geroemd OnoTertroffeD middel tegen alle B O r 8 K t o u K Lever naHrzlekteu enx Inwendig ft zoowel a B ooic uitwendig in bijna alle ziektegevallen met goed iferolg j aan te wenden Prys per flftcon J 1 1 per post f l lö Thiwr Wondefialf 3zit een alenog ongek nde geneeikrao t en heilaame werking Maakt meestal elke pijaligk BQ geraarrolle operatie geheel orerbodig Met deze zalf werd een 14faarouil voor onj neesllfk trehondea beenffezwel en onlansB en bijna 28 JBiar bankerlUden tt eiiezen Brengt genezing en TerzaohtÏQg der pijnen bij wonden ontstekingen ens ran allerlei aard Fr a per pot f 1 60 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotbekrr HENRI S4KDEUS Kokin 8 Anuterdan Vfinx gMD depdt il beat lle men diieot un die Schutienapothdu dei A THIBRRV in Pregrada bel Hohitaeh Otaterreiali Gelieve proapMbu te ontbudon bi bet CentnUl Ue Saudar Rvkiu 8 Aaut Tdam Pain ExDtller SB 3 SuUtjaBwardtditmid U Mvanaaaaad aioo ik ffjaatOlaoAa iam ving aasfMrarad lagaa BknautUk jjot tTariondh ë iqjb Du 1 iais vartionwan p kat lahiiakinurk Aakarl A l 7Ba a dall iadaKaaataaMtkakaa Te Inatartam M tnatll CUban van TttTU an Saadera ail iliWtto ttn liinii Zenuw en Maajrlijders wordt nit overtuiging als een werkeljke bnlp in den nood bet boek ISaaca g e ver aanbevolen Na ontrangat van adres per briefkaart ordt dit boekje franco per post toegezonden door BIiOKPOEL B Boekh Zaltbommel J Gouda Druk van A BEINKJtAN tSiZn BuUcHlaidsch Overzicht Blijkens een telegram nit Berlgn deelt de ReichaAnzeigor in een bijzondere uitgave de namen mede van de opvolgers van de ministers Miqnel baron HammersteinLoxten en Breleld De nieuwe Pruisiscbe minister van flnancigq baron von Rheinbagen bad totnogtoe de porteteuille van binnenlandscbe zaken in bet Fruisiache kabinet bekleed Als minister van binnenlandscbe zaken heeft bjj nog maar weinig van zich doen spreken en is hij niet merktaiar afgeweken van het beleid van zijn voorgangers Eugen Richter karakteriseert hem in zijn Freisinnige Zeitnng als een leerling van Miqnel die vroeger aan het departement jan financiën gewerkt heeft Qeneraal Podbielski heeft zich ten slotte toch laten bewegen om van zijn post als rijkspostmeester geueraal af te dalen tot bet bescheidener ambt van Pmisisch minister van landbonw De gewezen cavalerieaanvoerder was trouwens niet erg gelukkig geweest in bet bestuur van het departement van posterijen Nog nooit is er zooveel over de Duitscbe post geklaagd als in den laatsten tyd Podbielski heeft den bandelsstand en het grootste gedeelte van de verwende Berlijners tegen zich in het harnas gejaagd door het aantal bestellingen in de hoofdstad te beperken en de postwagentjea in de straten die dienst deden als ambulante bgkantoortjes af te schaffen Wellicht is hë wegens zijn militaire eigenschappen geschikter om orde en tucht te houden onder deweer pannige agrariërs waarmee hiJ als minister van landbouw nu b na dagelijks te stellen zal krijgen Het meest trekt de benoeming van don geheimen Kommer ienrath Tbeodor Möller tot minisier van koophandel de aandacht Zeer onlangs beeft Möller nog als afgevaardigde in den Rijksdag voor het district Duigbnrg voor zijn kiezers de kwestie van de hernieuwing van de bandelstractaten behandeld Hjj noemde het totstandkomen van de bandelstractaten een dringende noodzakelijkheid maar wenscbte tevens een herziening van het tarief omdat dit reeds uit 1818 dagteekende en niet meer in overeen temming was raat de tegenwoordige toestanden Het nieuwe tarief zou trouwens een kleine 1300 nummers bevatten tegen de paar honderd nummers in bet tegenwoordige Een tweevoudig tarief all de agrariërs verlangden hield spreker voor niet doelmatig in sommige opzichten voelde hij echter veel voor bet vaststellen van een minimnm tarief voor bepaalde producten zooals graan vee FEUILLHTOX Eindelijk Saamgebraclit ai Hij keek zijn dochter onwillekeurig naar de oogen met een lijner snelle nerveuse blikken ol het haar ernst was en daarop zeide hij zonder verachooning Dwaasheid ge telt reeds jaren lang bij het dansen niet meer mee en dat weet de oude dame wat lag er niet alles in den toon waarop hij iedere syllabe van den eenigszins langen titel gerekt uitsprak heel goed Maar waarom zou men zich hij menschen zooals wij lang het hoofd breken ol iets past of niet Daar heet het wi sturen hun een kaart komen ze niet des te beter en wij hebben onzen plicht gedaan Hoezeer mijnheer Richard zich ook ergerde en schaamde en wel juist voor haar zoo wierp hij toch bij deze woorden een blik op Louise Zij zag er verlegen en ongelukkig uit en daarenboven bemerkte hij dat zij al was het dan ook misachien haar grootste wensch verzoenend op te treden toch in haar hart hetzeltde als haar cholerische vader dacht Overigens vemiande ze zich en zeide ook tot hem gericht met een roerenden glimlach althans hem kwam hij roerend voor Nu hoort ge hóe t mij gaat I Bij papa moet men het leerea tich de waarheid te jaten zeggen en vleesch niet omdat hij dit stelsel bewonderde maar omdat bij het totstandkomen van een tarief voor onmogelijk hield ala de agrariërs niet zekere concessies kregen De lange termijn van de bandelstractaten moest echter gehandhaafd worden dit was voor Dnitschland een levenskwestie Hoewel zijn slotsom was dat er zonder concessies aan de agrariërs geen nieuw tarief en geen bandelstractaten tot stand zouden komen raadde hij aan beide zijden tot matiging aan Hoe iemand invoerrechten van 7 tot 8Vj mk op graan kon verlangen besloot spr was onbegrijpelijk Men wekte zoodoende slechts verwachtingen die niet vervuld konden worden De Boeren die eenigen tgd Hartebeestfontein hebben gehouden hebben hnn stelling prijs gegeven en hebben zich in verschillende richtingen verdeeld Een groot gedeelte gaat naar het Zuiden anderen trekken in noordelijke richting De la Eey is aan het hoofd van degenen die naar het Zniden zijn gegaan De berichten omtrent de concentratie van Boeren onder Delarey nabij Hartebeestfontein begonnen jniat interessant te worden Generaal Babington schijnt na al zijn vermelde successen toch nog niet sterk genoeg te wezen om bet veld te honden in de door hem met bezemen gekeerde districten Hy heeft om hulp gevraagd lord Methuen en generaal Rawlinson snellen toe om hem bjj te staan Een groot gevecht kan ieder oogenblik verwacht worden Het is vermakelijk om te zien hoe de censor in de betrekkelijke telegrammen aan tknoeien is geweest Den 27en April werd eerst geseind hadden de Boeren bun stellingen verlaten nadat Babington deze gedurende een geheelen dag had gebombardeerd En wat blijkt er nu dat men het enkel voor onmogelijk houdt dat z hun stellingen zullen blijven behouden omdat hun geheele artillerie in de laatste gevechten is buit gemaakt De Boeren hebben dus volstrekt geen stellingen ontruimd en de eerste berichtgever heeft blijkbaar zijn mededeelingen daaromtrent ingevoegd om het bericht dat zulk een aanzienlijke Boerenstrijdmacbt zich onder het waakzaam oog van Babington bad kunnen concentreeren wat makkelijker te slikken te maken De Engelschen willen t ook doen voorkomen alsof het vooral op het veroveren der bewuste stellingen aankwam Maar iedereen weet dat die stellingen zelve niet de minste waarde voor de Boeren hebben en zij die onmiddellijk zullen verlaten wanneer de vijand in vol Eb dat bij ons sinds jaren van dansen geen sprake is geweest dat is in elk geval zeker en daarom zal uw moeder het ons zeker niet kwalijk nemen wanneer wij bedanken Richard De oude heer zette een gezicht als had hij dit bedanken liefst in een anderen vorm gekleed en als moest hij zich geweld aandoen om dit nate laten Maar nu Het de innemende open manier van doen van den jongen tabrikant zooals hij die soms kon hebben zich geiden Behandel mij toch niet zoo verbazend slecht lieve Heidloff zeide hij Hebben wij een dwaasheid begaan door u ook maar in gedachten aan onze festiri teit te laten deelnemen vergeef het ons dan Men is allicht met een werkelijk innemenden glimlach van zeltbespotting geneigd datgene wat men bieden kan te overschatten Juffrouw Louise was een paar keer bü ons geweest zonder dat ik het genoegen had haar te zien Ik dacht die schade konden we op deze tnanier inhalen En tevens meende ik te mogen aannemen dat er in de danspauzen weer die glimlach waarmee hij zich op genade en ongenade overgaf teen half uurtje zou te vinden zijn waarop wij heer bouwmeester een en ander konden bespreken De afstanden zijn in Berlijn nu eenmaal groot daar leert men de gelegenheden op prijs stellen waarbij men elkaar eens treffen kan Dat er in dit alles een kern van waarheid lag moest zelfs de oude Heidloff toegeven Toch liet hij slechts de barsche woorden hooren Dus wordt mij thans wel een dier zeldzame en kostbare gelegenheden geboden U maakt mij hier buiten een bezoek ik moest dat met meer dank erkennen doende macht oprukt om een ernstige bestorming mogelijk te maken Op deze wjjze echter maken de Engelschen het zich mogelijk weder eens een overwinning op het papier te behalen Als Methuen en Rawlington op het terrein verschenen zjjn dan worden de stellingen ongetwijfeld door bon bezet on kan een overwinning naar Engeland worden overgeseind waarvan de beteekenis des te grooter Ijjkt naarmate de beiwaren eerst als ernstig waren voorgesteld De Times correspondent te Peking verneemt dat do Russische gezant de heer Von Qiers een belangrijk schrijven heelt gezonden aan de commissie door de gezanten aangewezen voor bet onderzoek naar de eischen tot schadeloosstelling Deze commissie heeft haar rapport reeds ingediend en de heer Von Giers heelt thans ook zijn denkbeelden aan de gezanten onderworpen Hij wijst er op hoe groot het voordeel voor China wozen zou wanneer de mogend ii zich vereeuigen om China in staat te stejpp een gewaarborgde leening te sluit vra het betalen der geëischte schadeloos ampgen om 66 millioen F Sterling te bet Qi behoeft China met dien i ar i slOT ts 70 millioen B te leeneui tog i 4J pCt zonder dien waarborg zou vi 844 milÈoen £ moeten leenen tegcu 7 pCt Witdt de geheele schadMMatMling teruggebraijht tot 40 millioen £ zooals do Voreenlgide Staten voorstellen dan zal China met de garantie slechts £ 43 millioen behoeven te leenen tegen 4 k 4Vi pCt en zonder de garantie £ 62 millioen k 7 pCt De dekking der rente en aflossing voor een leening van £ 70 millioen i 4 pCt kan gevonden worden uit vier bronnen van inkomsten Ie Het jaarlijks overschot der douanen door den heer Von Giers geschat op 3j millioen taels 2e de opbrengst der binnenlandscbe douanen geschat op 3 millioen taels 3e verhooging van alle invoerrechten tot 5 pCt der waarde waarvan de opbrengst geraamd wordt op 2t millioen taels 4e een verdere verhooging dier rechten tot 10 pCt geschat op 10 millioen taels Hierdoor wordt verkregen een bedrag Van 19 millioen taels waartegenover staat een uitgave van 18 2 millioen taels I o Times correspondent wijst er op dat de heer Von Giers de opbrengsten der douanerechten te hoog schat Hij ziet in het schrijven der Russische gezant alleen het bewgs dat Rusland niet gaarne de leening gedekt zou zien door do belasting der kei dan ik schijn te doen Neem u asjeblieit eerst plaats Of hebt u geen tijd Inderdaad had Richard eigenlijk geen tijd meer Maar de scherpe kleine fonkeloogen van den bouwmeester blikten al te strijdlustig Richard gaf er de voorkeur aan voor het oogenblik in vrede met hem blijven en gaf gevolg aan de uitnoodiging met hem achter de canapée tafel plaats te nemen Aan de tegenwoordigheid zijner dochter scheen de bouwmeester nauwelijks te denken Louise was dat waarschijnlijk gewoon ze gleed in een stoel bij het raam en deed ala was ze niet aanwezig Nu wat voert u ditmaal naar Berlijn wilde Richard juist met een onschuldig gezicht beginnen wijl de oude heer er niets van behoefde te weten dat Louije reeds een vingcrwenk gegeven had Heidloff nam hem echter het woord uit den mond Hij boog zich voorover van uit de aopha waarop hij zich haastig en achteloos breed in het midden gezet had en vroeg zonder verdere inleidmg Kent u eene firma Laudacher Wat ï Niet f Stelt ge er geen belang in uwe relaties uil te breiden Mei nieuwe degelijke lui in verbinding te treden Dat alles nu reeds op een toon van kritiek gesproken die van dezen man der hersenschimmen tegenover den chef van het huis Seemann bijna iets komisch maar tragikomisch had Richard Seemann bleef nu echter kalm En wat presteert die firma Laudacher dan f En waar moet men haar zoeken vroeg hij droog Het ia een Weener huis zeide Heidloff knorrig Knorrig omdat hij niet wilde biten merken zerlijke inkomsten zooals die van het zont of het graan doch dat Rusland daarentegen den geheelen last van de nieuwe schuld werpen wil op den buitenlandscbeu handel waarbij Rusland weinig of geen belang heeft Verspreide Berichten Fbanksuk De staking der mijnwerkers te Montceanles Mines is geëindigd dank zj nieuwe concessiën van den directeur der mijnen van Blan y aan bet mijnwerkerssyndicaat doch hoewel de stakers gisteren Zondag nog eens twee meetings hebben gebonden waarop definitief besloten werd tot hervatting van den arbeid schreeuwden de lui na afloop toch Leve de staking en Leve de sociale revolutie I een bewijs wel dat die monschen lüf niet bijster werkzaam zijn 6f niet weten wat zo nitgieren Gister zonden er weder vijfhonderd man aan t werk kunnen gaan en vijftienhonderd morgen De staking beeft 107 dagen geduurd en de nitgeslotenen zullen door de arbeidenden gesteund worden met één franc per hoofd en per week afgestaan van het loon Het hoofdbestuur van den nationalen mijnwerkersbond had nu eigenlek geen reden meer om te Saint Etienne saam te I komen im verband met het stakingreferendum doch nu men eenmaal zoo ver was heeft men zioh niet van zgn vergaderplan laten afbrengen en men kon dan toch nog eens wereldkundig maken dat de eischen vau het congres te Lens aangaande minimumloon en maximum werktijd alsmede pensionneering tegenover de regeering ongewijzigd gehandhaafd worden Door den kantonrechter te Noyeri in Yonne is vrijgesproken een pastoor nit Joux la Ville die bet verbod van den burgemeester van Nitry aangaande het dragen van het geestelijke kleed in het openbaar overtreden bad Heden Maandag zou op last van den minister van oorlog te Toulon weder voortgegaan worden met de uitbetaling der wissels afkomstig van de verdeeling van den oorlogsbuit in China GKOOT BaiTTAHmB Het inwonersaantal van het graafschap Londen is sinds do vorige telling toegenomen met 308 717 personen en de achten twintig districten der hoofdstad tellen nu 4 536 034 inwoners dat de omstandigheid dat zijn lieden bij dezen grooten fabrikant heel niet bekend waren hem toch gevoelig had getroffen Een groot kantoor voor mijnexploratie een verbinding van het kapitaal met het technisch initiatief Gij Berlijnera neemt van zoo n gezond idee natuurlijjt geen notitle wat ge niet wegen kunt heeft voor u geen gewicht de munt die gij zelve niet slaat is in uw oog niet geldig iKantoor voor mijnexploratie herhaalde Richard ondertusschen langzaam en verder niets De prikkelbare oude heer vatte hierop reeds weer vuur Nu wat bevalt u daaraan niet kantoor bureau zetel der zaak zooals ge wilt ik dacht zoo de naam deed er verder niet toe Toch zou Richard waarschijnlijk dit kantoor voor mijnexploratie aanstonds weer met een strikvraag nog nader te lijf zijn gegaan wanneer niet op dit oogenblik zijn blik dien van Louise ontmoet had Uit den haren sprak een stomme bede het schoot hem te binnen dat zij hem uitdrukkelijk had gewaarschuwd haar vader toch niet aanstonds door mistrouwen eigenzinnig te maken en at te schrikken Zoo antwoordde hij dan slechts Den naam der Weener firma herinner ik mij niet maar dat verklaart zich ddaruit dat we met een nieuwe maatschappij te doen hebben In mijn bureau s is men zeker beter op de hoogte Wenscht u dat ik daar informeer mijnheer Heidlofl Dat was óók weer niet goed Waarnaar voer de oude heer tegen hem uit boos als een kwaadaardige hond