Goudsche Courant, zaterdag 11 mei 1901

1 ülrecte SjworwegverMndlngen met ttUUDA ZomerdleBSt 1901 AaDgevangeD 1 Mei TUd vai Greenwicfc r 80DD1 ROTTKKDAUTii nm B i 900D4 OTTÏKDAMtI tem Ml T 8 1 s 8 os 4 i V i ïr l 1 J V 4 89 4 54 5 16 5 S4 ft 18 T 08 M6 4i 8 14 8 17 S S8 U 10 18 1 4S lUK t Ol 8 11 8 18 g H u If 8 97 8 S8 8 48 1 89 7 47 8 07 6 10 1 1 l 6 8 90 7 6 4 U ♦ 18 8 S9 S tl 4 08 ü rdam B t 8 09 9 08 10 08 11 96 0 S AUlta 11 n i kl bta WjWtal Op dn trd ui Z iidH Ufif n Oiuaig H KOTTSKD kH OOODA Til Tem B ï Mijnheer de Bedacteur Voor het volgende verzoek ik pneming in Uw Dagblad Het zou mij aangenaam zyn dat zoodra zich weer de gelegenheid voordoet om aan eene straat gracht ot plein in Gouda een naam te geven de welverdiende aandacht mocht vallen op dien van een beroemd Gouwenaar Nicolaas Hartsoekor Ik breng in herinnering dat hy in 1656 te Gouda geboren spoedig bly k van grooten aanleg en ijver voor wetenschappelijke studiën gaf Had zijn vader remonstrantsch predikant alhier gaarne gezien dat hijdion aanleg op de godgeleerdheid zou tocpasseity zijne voorliefde voor de natuur wis offi sterrekunde gaf eene andere richting aamt Zyne spaarpenningen werden trouw aan 5oe j ken in die vakken besteed Waarneming p S studie en vaardigheid stelden hem in staat om den verrekyker en den microscoop te verbeteren en later om een brandspiegel van drie voet middellijn te vervaardigen Op 22 jarigen leeftijd door Christiaan Huijgens aangezocht om met dezen naar Frankryk te gaan ter voldoening aan eeno nitnoodiging van Lodewyk XIV maakte ook Hartsoekor zich daar beroemd werd tot lid benoemd van de academiën te Parjjs en Berlijn en was in hoog aanzien biJ Cassini Malebranche en de L H pital r 4 98 r 6 17 t V 6 41 97 8 48 4 08 4 46 6 98 0 04 6 99 7 06 7 69 8 9 L 4 83 8 8 8 8 46 8 111 6 86 11 81 11 48 19 04 SS L i 7 8 8 0 8 0 M7 10 0 10 9 1 89 6 1 98 L09 XJ9i M 4 Ó 14 5 J 8 94 lo 7 90 49 M IM l 6 17 10 8 98 V M IM Hollutali non L IHf pUoMUntiie m de Cmpenie der Wipaj liK 8 08 8 D V OU V OI lu uB iw FmlWlel p dM l p ba uUt gelAend w de B H ll ad ili ipoor L telr lappUmMltwriji m d Cmntaii def Wtpiai Uit OOÜDA DSN UaAOTlM few 10 19 10 88 11 18 19 18 19 98 19 68 l lö 1 68 9 91 8 46 4 19 ii e U 18 l lj 11 80 1 89 10 48 1L88 11 48 19 48 19 86 l 7 1 44 9 90 9 48 4 18 4 48 4 80 S IS S 49 e 91 7 99 6 09 6 19 6 97 6 89 8 48 8 16 49 7 87 9 11 9 91 10 00 I0 11 16 11 87 9 41 10 88 H 8 017 09 1 1 88 8 689 3 4U0 11 U 11 8 19 0 1 80 9 0 9 7 4 0 4a8 4 8 8 9 7 1 7 4 J 10 8 VoorLg 8 88 r Z i I Kul n M n 6 43 lO Oi ramltatiet ep dra leep kaa aio geretaaa wgia 1 MODI i i MSTBRDiM Tiee Tna n aa 8 11 8 8 Ï 9S 10 90 10 60 19 0 1 10 9 8 8 96 07 4S 6 8 i 96 8 4S 9 61 0 19 10 80 10 37 11 0 A mat W 8 91 8 88 9 U 10 10 11 04 19 48 19 67 1 67 S 98 4 1 4 67 6 8 8 46 6 44 9 86 10 8 11 08 11 47 1 59 Am t C 8 1 18 9 87 10 96 11 1 1 08 1 1 9 H 8 40 4 97 6 1 6 46 6 01 9 8 10 011 16 19 09 19 14 X kil ti f tleeTWi 9 18 S ll 4 89 9 t9 9 40 8 99 S nS a 4i 8 04 B 9 8 O 6 8i 7 11 8 10 18 9 18 9 81 1 1 18 19 97 19 9 9 91 S IO 8 81 4 4i 6 06 6 91 7 09 8 10 9 98 9 46 Ama W 6 84 6 47 7 80 8 9j 8 4S 9 80 9 46 11 80 19 49 l M 9 m sjS 8 4 8 O11 6 91 86 7 96 8 96 9 40 10 08 loi U 7 05 7 81 8 18 9 19 9 99 111 18 10 84 18 61 1 98 Ml 3 98 4 18 4 84 8 47 7 07 7 84 8 09 9 19 10 97 U 98 10 14 IS is 1 K SS SVI ï = l z is j is a i I BINNENLAND STATEN GENEUAAL T m B K o K U M m B H Zitting van Donderdag 9 Mei Ingekomen zgn de wetsontwerpen tot het maken van een abluiting voor de droogmaking van een gedeelte der Zniderzee en tot wijzigingen der bepalingen van het Burg Wetboek omtrent het dienstbodenrecht Behandeld wordt de motie Van Dedem c s de Reg nitnoodigende tot instelling van een onderzoek naar den minst kostbaren weg om te geraken tot alschatflng van r kswege der provinciale gemeentelijk waterschaps en particuliere tollen op de land en waterwegen en de indiening van desbetretlende voorstellen by do Staten Qeneraal te bevorderen De beer Van Dedem betoogde dat thans de rijkste provinciën die bevoorrecht ziJn door waterwegen nog eens het voordeel hebben van de afschaffing der riJkstoUen terwijl de minder bevoorrechte provinciën geen voordeel verkregen en nog gedrukt blijven door tollen Algemeene afschaffing dor tollen is billijk en noodig De heer Bastert steunde de motie krachtig De heer De Waal Malefyt wijst op de noodzakelijkheid om te voorzien in den toestand van het verkeer dor gemeenten tusBchen Amsterdam en Oonda en de Kenische Taart De heer Smeenge verdedigt de motie in het algemeen belang HjJ wenscht dat een onderzoek worde ingesteld niet rechtstreeks door de Regoering maar door anderen omtrent de afkoopsom De heer Untsaers begrijpt niet waarom andere provinciën niet kunnen afkoopen zooals NoordBrabant De Min van Financiën erkent de ongelijkheid of onrechtvaardigheid geboren door de wet van 1899 Of t mogelijk zal liJn zonder belastingverhooging de dusver gevotoerde uitgaven te dekken is een vraag Maar positief zeker is dat 16 ton voor den afkoop der tollen tot belastingverhooging moet leiden Zijn voornemen is in geen geval in den eersten tijd de afschaffing voor te stellen De heer Van der Borch van Verwolde wilde de motie bepaald zien tot afschaffing der watertoUen De heer Fokker wenscht de motie bepaald te zien tot nitnoodiging tot het instellen van een onderzoek De heer Lohmann meent dat de motie dient gewijzigd te worden in dien zin dat afschaffing worde voorgesteld als de financiën het toelaten De heer Van Alphen wil afschaffing met rijkssteun door de provinciën en de gemeente De Minister verklaarde zich tegen een onderzoek daar hij niet voornemens was op de zaak in te gaan boe ook gewijzigd de motie zal niets veranderen aan zjjn voornemen om voorloopig niet aan den inhoud te voldoen De heer Van Dedem laat uit de motie weg het slotgedeelte aandringende op indiening van wetsvoorstellen De gewijzigde motie wordt aangenomen met 50 tegen 19 stemmen Tal van wetsontwerpen ziJn v66r het ont Oosda 8 40 i tO 8 87 t CS 9 19 9 41 8 84 door 7 18 T I8 7 88 it 1M ItooidiMht Slenweryeili Onpelle tottardui M HolterdamD P m1 4 49 6 8 fc04 T U 7 894 89 8 41 6 01 6 81 8 11 04 Kotterdim Baun Rotteidam D P EotterdMi M Sapalle Nleuwaikerk Iloordiaobt a d 7 48 i iUiea 1 a 9 Utm Mti brtJea 7 18 8 87 8 41 7 9 8 68 7 8S P 09 7 68 l 7 68 9 08 9 19 9 89 Qouda Zavanh Moens Beatermeer Zag Voorburg a Hagfc a 07 81 7 88 7 80 8 18 6 90 Z 8 08 7 l 4 S ll 8 98 8 89 9 Rottsrdim B werp paardenfokken aan de orde gesteld en de interpellaties Harte Van Kol en Pas Eindsteraraing over de Subsidie wet Dinsdag De heer Van Kol verdedigde zijne notie aandringende op benoeming van een commissie tot onderzoek der economische toestanden op Curasao en de beste middelen tot verbetering van den treurigen toestand van het eiland HiJ beval krachtig de motie aan met beroep op ondervonden stenn en de erkentenis dat zijne motie stond boven pa tgbelang Do heer Van Limburg Stirum is met de strekking der motie ingenomen doch wil zich bepalen tot een verzoek om onderzoek De minister van koloniën verklaarde niet tegen een onderzoek te zijn maar wel tegen een onderzoek door eeue commissie Zyns inziens ware gewenscht een zelfstandig onderzoek door den chef van het Indisch bouwdepartement en wat mön zaken aangaat door een jnrist daar het ontwerp in zake mSnontginuing gereed ligt Hu drong aan op wijziging der motie in dien zin dat meer vrijheid by wyze van onderzoek werd gelaten In dien zin gewpigd werd de motie Van Kol zonder stemming aangenomen Aan den minister van koloniën werd om inlichtingen verzonden een adres der Vereeniging voor landbouw en nijverheid iu Ned Indié aandringende op verlichting van druk voor de particuliere kofflecultuur Nog is aangenomen de subsidie voor de verbetering v n den Ouden IJsel on het ontwerp betreffende de onteigening voor den tramweg Gouda Schoonhovea De Kamer nam ton slotte nog verschillende ontwerpen aan Naar het Hand verneemt is het bestaan der Ned Opera voor het volgend seizoen weer verzekerd De Raad van Beheer zou aanblijven op voorwaarde dat de traktementen der solisten meer in verhouding zonden worden gebracht tot de middelen en ontvangsten De voornaamste zangeressen en zangers hebben met een lager salaris genoegen genomen en het contract reeds geteekend De Staatscourant meldde de benoeming van dr J H Peek wiskundig adviseur bij het wednwenen weezenfonds voor burgerlijke ambtenaren te s Gravenhage tot wiskundig adviseur der Ruksverzekeringsbank De Tijd deelt omtrent den benoemde het volgende mede De heer Peek die in zijn jengd een zeer eenvoudige opleiding gehad heeft heeft door eigen studie zich een positie als telegrafist weten te veroveren en toen na autodidactische voorbereiding voor de hoogeschool steeds b de telegrafie werkzaam het candidaats examen in de wis en natuurkunde afgelegd Als candidaat werd hij acht jaren geleden geplaatst bij het Pensioenfonds in Den Haag waar hij zich verder in zijn vak bekwaamde HÖ i te Leiden cum lande in de wis en natuurkunde gepromoveerd De heer Peek bereikte den leeftijd vau 34 jaar 1 06 1 14 1 91 1 80 11 08 11 11 1 11 80 10 1 10 68 11 8 ll 0 18 84 19 4 11 1 9 0 1I 48 9 18 9 47 J 68 lo ie 10 9S 10 88 10 48 8 89 3J II I D li 11 14 10 80 19 00 19 8a 11 16 11 94 10 4 11 47 U i 1 08 Naar het blad verder mededeelt is aan het ambt waartoe de heer Peek thans is benoemd een bezoldiging van f 5500 f 6000 verbonden De toestand van het lid der Tweede Kamer de heer Van Kerkwijk wekt sedert eenige dagen groote bezorgdheid omdat daarbij gekomen is het ongeluk dat hij in zgn huis bjj een val van de trap op het achterhoofd terechtkwam Het Volksbelang van Gent vindt het vreemd dat Koning Leopold ontbreekt onder de beschermers vau het Letterkundig Congres te N megen Heeft de regclingscomraissie zich niet tot onzen Vorst gericht hetgeen nochtans gebruikelijk is 1 Heeft zij nog geen antwoord uit Brussel ontvangen Heeft Leopold II ontkennend geantwoord Daar zouden we t fijne van willen weten zegt het blad Wij kunnen het Volksbelang uit den droom helpen Koning Leopold II heeft wel degelijk eene invitatie van het Uitvoerend Comité ontvangen doch daarop in zeer hoffelijke bewoordingen doen antwoorden datZ M het beschermheerschap over het 26eNederl Taalen Letterkundig Congres nietkon accepteeren omdat hy daarvan alléénde eer wilde laten aan Koningin Wilhelminader Nederlanden in wier rp dit congreszal plaats hebben Nijm Ot Aangaande het ontwerp van wet op de pensioenen van oude en invaliede arbeiders dat de minister van Waterbtaat aan de kamers van arbeid om advies heeft gezonden meldt bet Hbl nader t volgende Het ontwerp bevat 293 artikelen waarvan vele weer nit een aantal onderdeelen bestaan het beslaat dan ook in druk 76 bladzijden folio Het is verdeeld in 22 hoofdstukkon getiteld Verzekeringsplicht en ontheffing daarvan artt 1 22 Boekjaar statistiek en jaarverslag artt 2325 Renteklassen artt 26 33 Middelen tot dekking der uitgaven artt 34 37 fienten artt 38 61 Restitutie van premiën art 62 Subrogatie der Bank in de rechtenvan den verzekerde art 63 Vm Geneeskundige behandeling en intrekking van renten in verband daarmede artt 6471 Toezicht op de naleving der wet artt 7277 Betaling der premie en uitreiking vanroutekaarten artt 80 142 XL Beslissingen bij verschil tusschen werkgevers en werklieden onderling of met een agentschap artt 143 166 XII Betaling aan den Staat van het aequivalent der premie artt 167 172 XIIL Toekenning en betaalbaarstelling der rente en restitutie van premiën artt 173209 19 80 It SS 1 48 1 84 l S 9 14 9 43 18 1 88 8 08 t ili 10 87 U 0 10 51 11 01 11 89 11 48 SO 7 10 7 88 7 96 6 07 7 88 94 7 00 7 84 8 08 8 49 S 43 1 69 Van verzekerdon door of voor wiede premiëu niet door het plakken vanrentezegels en routekaarten worden betaald artt 210211 Van personen die aansprakelijk zijnvoor de verplichtingen van den werkgever artt 218 218 Van beroep van beslissingen vanhet bestuur der Bank artt 219 227 Van de aansprakelijkheid van denStaat en van het beheer der middelen artt 228230 Van de betalingen door en ontvangsten van den Staat artt 231 233 MX Algemeene bepalingen artt 234 250 Overgangsbepalingen artt 251 264 Strafbepalingen artt 265 289 Slotbepalingen artt 290 293 Omtrent de eerste hoofdstukken deelt het blad het volgende mee De plicht om zich bij de Bank welke bij een nadere wet wordt aangewezen te verzekeren op een rente bj invaliditeit of ouderdom wordt gelegd op alle personen boven 16 jaar die werkzaam zijn 6f in een onderneming inrichting of dienstbetrekking tegen minder dan f 1200 jaarloon 6f iu eigen zaak en tevens niet in de Bedrijfsbelasting of daarin voor minder dan 1200 of f 1150 inkomen zijn aangeslagen Uitgezonderd zijn diegenen wien pensioen vanwege den Staat of eau publiekrechtelgk lichaam behoudens wettelijke voorwaarden is verzekerd tijdelgk dogenen die aantoonen dat ziJ eerlang f 12ÜÖ of meer zullen genieten en blgven genieten en op verzoek zg die een pensioen van tenminste f 95 per jaar of een ouderdoms invaliditeits teitsof ongevallenrente trekken zij die do Vermogensbelasting betalen of 40 jaar oud zpn zonder verzekerd te zijn of geweest te zijn ot zij die al 55 jaar oud zjjnj voorts vreemdelingen werkzaam bij ondernemingen niet in Nederland gevestigd enz De werklieden worden naar hun inkomen nit arbeid verdeeld in 6 renteklasêen Jaarl ink onder f 240 id van 1 240 tot onder 450 id f 450 700 id f 700 950 id f 950 of meer BiJ algemeenen maatregel vau bestuur worden voor elke gemeente de renteklassen aangewezen waartoe de soorten van werklieden aldaar werkende behooren met büzondere regeling voor bgzondere gevallen 2 1 die niet in loondienst zijp en geen Bedrjfsbelasting betalen worden gerekend tot de 3e klasse tenzij zjj aantoonen minder dan f 450 te verdienen De uitgaven worden gedekt door het heffen van premiën van de verzekerden of van hun werkgevers behoudens een bijdrage van 2 milKoen s jaars uit de Staatskas gedurende 50 jaroQ De oenbeidspremie bedraagt voor elke kalenderweek 8 cents Over elke kalenderweek een gedeelte steeds voor een geheele gerekend wordt een premie geheven ter waarde van in klasse I van 2i eenheidspremiën = 20 cent II 3 = 24 ni 4 = 32 IV 5 = 40 V 6 = 48 Om de 10 jaren worden de premiëu in verband met de laatste balans bij besluit verhoogd als een verhooging van 20 pCt of meer noodig is Verhooging kan plaat 1 84 J 10 198 81 S 10 80 41 1 K 87 850 8 89 9 85 10 46 11 0 11 47 U S1 11 48 I o 9 46 10 81 9 S8 9 48 9 58 lO OS i X 8 01 8 89 8 17 9 88 9 56 8 JS 10 08 8 94 1 8 E 10 90 8 4 8 i9S 4t 11 19 10 84 10 18 10 48 11 1 hebben als een verhooging van 10 tot on der 20 pCt noodig is De verhouding moet steeds bljven 5 6 8 10 12 Is volgens de balans verlaging met 30 pCt mogel k dan wordt de regeling by de wet herzien Gemengde Berichten Naar ons uit goede bron is medegedeeld zal de wisselwachter die betrokken is in het spoorwegongeluk dat voor een paar weken te Leeuwarden heeft plaats gehad niet ontslagen worden Hij blijft bö de Maatschappij werkzaam maar nu als arbeider terwijl hem nimmer weer de bediening van de wissels zal worden toevertrouwd Leeuw Ct Uit Oldenzaal meldt men Gistermiddag dreef een groote luchtballon in noordoostelijke richting langs t oostelijk deel onzer stad Verschillende personen hebben het geroep van inzittenden men meent er zelfs twee te hebben gezien gehoord Onder aan den ballon hing een flink dik en lang touw Misschien is dit de ballon die Zondag te Keulen ter oefening opgelaten van het kabeltouw losbrak tengevolge van den stormwind en spoorloos met twee inzittenden in de wolken verdween zooals in verschillende Duitsche bladen te lezen was Het gerucht gaat hier dat de ballon ergens bij Oostmarsum moet zijn neergekomen Naar aanleiding van de beweging in Duitschland om alle vreemde woorden door Duitsche te vervangen wordt een uitdrukking van Hans von Bnlow geciteerd in verband met het woord preisgekrönt Hij zeide tot iemand die een bekroond werk wat erg ophemelde Merken Sie sioh eins lieber afreund Je Preiser eine Oper gekrönt ist um so durcher tóUt Sie Het volgende moet zeer onlangs te Boedapest ziJn i heurd Maurus Jjllai de bekende Hongaarsche dichter wilde een audiëntie bij den Koning hebben en kwam zich daarvoor aanmelden aan de Kanselarj van s Koning Kabinet Hij werd door een beambte ontvangen en de heeren hielden het volgende gesprek Uw naam f Maurus Jokai Beroep P Ik heb eenige boeken geschreven goede en slechte zoo door elkaar In welke qhaliteit verlangt gjj audiëntie Zijt ge baanderheer P Neen Qeheimraad in Werkelijken dienst Neen Ja wat dan P Jokai dacht een oogenblik na en peinsde over hetgeen een mensch nog kon zyu als hö geen baanderheer en geen geheimraad was Toen zei hij Ik ben lid van het Hoogerhuis Zoo Ën hebt ge do een of andere onderscheiding P Jawel de Stefansorde Nu werd de beambte vriendelijker klopte den ouden man op den schouder en zei Zoo Weet ge wat ge dan doet P Ga naar huis hang nw orde om en kom Maandag terug En zoo geschiedde Over Parijs woedde gisternacht een hevige storm Windvlagen zware regenbni n donder bliksem en hagelslag maakten den storm tot een der hevigste waarvan men in Pargs dit seizoen genoten heeft Het verschBusel hield echter betrekkelgk kort aan doch in de provincie deed het onweder zich meer gelden In de omstreken van Parjs heeft de hagel onberekenbare schade aan het te veld staande wijngewas en de zijde industrie een der hoofdmiddolen van bestaan toegebracht Dan teisterde de storm Segré Audigné en Champigné nog met bnitengewone wildheid De Loirevallei had ditmaal rust In de vallei van Martillac lagen de wegen en landerijen daarentegen duimen dik onder hagellagen de wijngaarden zgn zoo goed als verwoest en verscheidene schapen werden door den bliksem getroffen Eenige dagen geleden liepen de Londenaars te puffen en te blazen van belang een ongehoorde verandering is echter ingetreden In North Devonshire en rondom Dartmoor is sneeuw gevallen wat niet direct voordeelig is voor den snellen aanwas der lentevnichten Men meldt Woensdagnamiddag te 1 uur heeft de ieestelpe opening van de stichiing Coopersbnrg te Akkrom in tegenwoordigheid van den stichter den heer F Kuipers zijne familie atoriteiten en genoodigden plaats gehad Ëeu aanzienlijke menigte was van de plechtigheid getuige en huis aan huis wapperde de vlag die ook van de toren der andere dorpen van de gemeente was uitgeBtoken Tjuter vereenigde de stichter een 70 tal genoodigden heeren en dames aan een diner dat volgens zijn wensch een moer intiem karakter droeg Te 1 uur begonnen ook volks en kinderfeesten door den heer Kuipers bekostigd die door twee maziekkorpsen werden opgeluisterd en een druk bezoek van heinde en ver lokten dauk zij ook het veel verbeterde weder dat biJ den aanvang dreigde de feesten te verstoren Gisterochtend geraakte op het rangeerterrein der H IJ S M oostelijk eiland te Amsterdam twee wagenpoetsers onder een trein met het gevolg dat een hunner een been werd afgereden en de andere een gapende hoofdwond bekwam Beiden zijn naar het Binnengasthuis vervoerd Men schrijft uit de Neder Betuwe aan de N Arnh Ut Te oordeelen naar den stand der boomon op het oogenblik kan het volgende gezegd worden omtrent het te verwachten fruit Engelsche krozen pruimen alsmede kruisbessen zullen een overvloedig gewos leveren Ook de kerseboomen die thans met hun ontelbare bloesems een overschoen gezicht opleveren beloven een buitongewonen oogst Minder ganstig is het met de appelboomgaarden die niet veel doen verwachten ook niet degene welke verleden jaar weinig opleverden Sommige peersoorten als dirkjes maagdenen heerenperen zullen een goed beschot leveren anderen zooals ijsbonten en winterjantjes spannen de verwachting Biet Dinsdag heeft het Hoog Militair Gerechtshof te Utrecht uitspraak gedaan in de strafzaak tegen den Ie luitenant adjudant bij bet 6e regiment infanterie P A de R die in eersten aanleg door den krijgsraad te s Hertogenbüscb was schuldig verklaard aan het opzettelijk en wederrechtelijk dooden van een aan een ander toebehoorendo kat en deswege werd veroordeeld tot vijftig gulden boete of VU tig dagen hechtenis Het hof achtte wettig en overtuigend bewezen dat bekl in den avond van 15 Nov 1900 op do binnenplaats der Havenkazerne te Geertruidenberg opzettelijk wreedaardig zonder eenige noodzakelijkheid een schaapherdershond dien hjj onder zjjn hoede had heeft aangehitst tegen een zich aldaar bevindende kat en die kat door dien hond heeft laten aanvallen en bijten waardoor die kat zóó gehavend is geworden dat hot dier in stervenden toestand is geraakt zijnde door geen der gehoorde getuigen eenige omstandigheid aangevoerd waardoor de aan do kat aangedane kwade behandeling kan worden geacht te zg geweest noodzakelijk welk feit strafbaar is ingevolge art 254 van het Wetboek van Strafrecht Bekl werd te dier zake veroordeeld tot v jf en zeventig gulden boete subsidiair een en twintig dagen hechtenis alsmede in de onkosten in eerste instantie en in hooger beroep gevallen Het Engelsche mgnwerkers congres heeft Woensdag besloten geen algemeene werkstaking aan te bevelen Verlagen de eigenaars der mijnen in een district het loon dan zal het co res bijeengeroepen worden om te beslissen of in alle mijnen het werk zal worden gestaakt Ook de eigenaars van steenkolenmijnen zgn Woensdag te Londen bijeengekomen Zy hebben motiën aangenomen waarbij elke staking van den arbeid in de mijnen ten sterkste wordt afgekeurd en waarbij zij er op aandringen dat de belasting van dit jaar geheven zal worden van do geheele opbrengst der mijnen van het koninkrijk in het afgeloopen jaar Dinsdagnamiddag om vier uur trok in een ommeziens tijd over Eentranchement een windhoos die van een paar hnizen wat pannen opnam een der zeilen van den molen in flarden scheurde en een afdak van eene loods afrukte Dit vrjj groote dak werd nadat het plat op den grond gelegen had weer opgenomen en eenige meters verder opnieuw neergegooid Sommige personen op het veld hadden groote moeite om zich taande te honden terwijl anderen daar nift ver af zynde niets bemerkten dan een groot geraas in de lacht en zagen hoe langs sommige djjken de boomen plotseling hevig werden geschud Naar aanleiding van de odk door ons blad medegedeelde revisieaanvraag door den gedetineerde De Jongh in zake het tegen hem gewezen vonnis waarbij hij als de moordenaar van Marius Bogaard is veroordeeld meldt men ons dat volgens bewering van De Jongh niet hij maar iemand die aan ziJn zuster trouwbelofte had gedaan den moord zou hebben bedreven Dat zou een gewezen hotelhtnder nit Scheveningen ziJn die nog leeft Deze zon de wacht hebben gehouden bij Marius in t dnin terwijl De Jongh op het in ontvangst nemen van het geld nit was en in dien d zon hij die met De Joogh de afpersing op ton had gezet beangst voor ontdekking zijne handen aan den knaap hebbeu geslagen Maandagavond brak er te Amsterdam een binnenbrand uit in een kruidenierswinkel van den leer Schouten in de Buiten Bantammemtraat De brandweer maakte er spoedig een eind aan maar by onderzoek bleek haar dat in een achter kelder onder de opkamer een vat met spiritus stond Aan den stop van dat vat voud zij een langen reep katoen bij wijze van lont daaraan verbonden In do onmiddellijke nabpeid van dat vat lagen eenige pakken lucifers De brand is nntstaan in de nabijheid van het vat on zoodra het brandde heelt de bewoner die met vrouw en kind in de opkamer zat het huis verlaten Schouten is daarop terstond aan een ernstig verhoor onderworpen ook zijn vrouw Beiden ontkenden echter tot heden iets van brandstichting af te weten en zich den reep i katoen aan het vat niet te kunnen verklaren Niettemin achtte de commissaris het noodig S voorloopig in bewaring te honden en het vat mot lont in beslag te doen nemen STADSNIEUWS GOUDA 10 Mei 1901 In eene op 9 Mei 1901 gehouden vergadering vertegenwoordigende negen liberale kiesvereeuigingeii in het dibtrict Gouda werden deünitief tot candidaten voor de Provinciale Staten gesteld de Heeren J M Noothoven van Goor te Gouda aftr lid P van der Hoog te Krimpen aan de Lek on Mr G H Fnhri Snethlage to Woerden De kie3 eroeniging Burgerplicht voor Zwaramerdam on Aarlandervoen hoofdkiesdistrict Bodegraven heeft candidaat gesteld voor de Tweede Kamer den heer A Knyfl Hz De kiesvoreeniging Buigerplicht teZwammerdam heelt als voorloopige candidaten voor de Provinciale Staten in het hoofdkiesdistrict Allen gestold do heeren J W O Clant te Oudshoorn en J de Bruyn te Zwammerdam De Ie Init kwartiermeester D J Jager van het 8e reg inf te Deventer wordt overgeplaatst bij het 80 reg inl te Bergen op Zoom Tot de ovangeliebediening by de Ned Hervormde Kerk is toegelaten de heer J A Radix cand te Woerden Voor de akte examens lager onderwijs te sGravenhage zyn geslaagd de dames J M Besier on M P Breeveld beiden van Schoonhoven In de woning van J Vergeer te Oudowater geraakte een petroleumstel in brand dat de 26 jarige dochter wilde blusschen door haar rokken daarover uit te spreiden doch even spoedig stonden ook deze in brand en vluchtte het meisje dat de vlammen een menschlengte boven het hoofd uitsloegen op straat waar juist de koetsier J Hagoort mot zyn omnibus kwam aanrijden die gekleed in ziJn rijjas dank aan de konde 1 deze uittrok en met behulp van toegeschoten personen met zyn jas de vlammen doofd e Het meisje hoewel buiten levensgevaar vcrkeerende is deerlijk aan haar armen en dijbeen gebrand INGEZONDEN Toen Lodewijk het Edict van Nantes herroepen had werd aan Hujjgens en Hartsoe kor vrijheid van Godsvoreeriug verzekerd Nadat Hartsoeker in 1692 naar Holland was teruggekeerd werd hy o a te Kotterdam met eere ontvangen Aan Peter den Groote gaf hü onderricht in de natuurkunde doch volgde s Vorsten verlangen niet om met hem naar Rusland te gaan wel echter bet aanzoek van don Keurvorst van de Paltz om als buitengewoon hoogleeraar te Heidelberg op te treden waar zyne bekwaamheden hem de vriendschap van een aantal geleerden en vorstelijke personen deden verwerven Zijne voornaamste werken waren 1694 Proeve over de doorzichtkunde 1696 Beginselen der Natuurkunde 1707 8 Verhandelingen 1722 Verzameling van stukken de Natuurkunde betreffende en Uonjoctnres PhyBiqnes Hy bracht zijne laatste levensjaren in Utrecht door en stierf aldaar in 1725 D KDIJTER Naschrift Toon indertyd de Gemeenteraad alhier tot het dempen van t noordelijkgedeelte der Turfmarktsgracht besloten had was de naam Hartsoekerspleiil aanbevolen Intusschen word dat besluit om de bekendereden ingetrokken B Posterilen en Telegraphic Benoemd 1 Mei Tot telephoniste te Nijmegen mej P D E Hartog tot adsistent te Rotterdam G Scbiltman en F Hinke beiden kantoorknecht aldoar tot brievengaarder te Eenrum mej B Cohen 16 Mei Tot brievengaarder te Huizum W Soer thans postbode te Dronrijp en te NieuwVennep A Voorneveld thans brieven venen telegrambesteller te Haarlemmermeer Bevorderd 16 Mei Tot klerk der posterijen en telegraphie Iste klasse de klerken 2de klasse mej P Happel te Baarn C J F Fuchs te Torneuzen mej J Schnrink te Steenwyk A J Koolhaalder ten bijpost en telegranfkantore Parkstraat te sQravenhage M H Muller te Haarlemmermeer mej E Zuikerberg ten büpost en tolegraafkantore Tulpplein te Amsterdam A J Absil te Zwolle postkantoor en J Klaasesz te Groningen postkantoor Verplaatst 1 Mei De commies der telegraphie 2de klasse H F C Wildeman van Amsterdam naar Rotterdam de commies der postergon 3de klasse J A Foickens van Enkhuizen naar s Hertogenbosch en werkzaam gesteld ten bureele van den inspecteur dor posterijen en telegraphie 4de klasse K E A Vries van Sneok naar Enkhuizen de surnumerair der posterijen on telegraphie P Hoekstra van Rotterdam telegraafkantoor naar Snoek de telephoniste mej A U H IJkema van Hilversum naar Assen de brievengaarder P J Stastra van Irnsum naar Hardegargp 16 Mei De brievengaarder C van Westenbrnggo van Oosterland naar Poortvliet 1 Juli De adspirant ingonieur der telegraphie A A Oostiug van Amsterdam naar s Gravenhago en werkzaam gesteld aan de horstellingswerkplaats aldaar de opzichter der telegraphie 2de klasse G A Romyn naar Rotterdam de adspirantopzichters der telegraphie A W Slager van de horstellingswerkplaats te s Gravenhago naar s Hertogenbosch O P M van Dongen van Hoorn en B Raven van Amsterdam beiden naar de herstellingswerkplaats te s Gravenhago de klerken der posterijen en telegraphie 2de klasse mej M Bouwmeester van Leiden postkantoor naar Delft postkantoor A N Vistor van Leiden telegraafkantoor naar het postkantoor aldaar en B Verhoeven van Amsterdam telegraafkantoor naar Leiden telegraafkantoor 1 Juli De commies der telegraphie 3de klasse A Noltëe van Rotterdam naar s Hertogenbosch en werkzaaJfcesteld ten bureele van den Ingenieur deSfelegrophie aldaar 1 Aug De Ingeniers der telegraphie C L van der Bilt van s Hertogenbosch naar s Gravenhage en S Mulder van de herstellingswerkplaats te s Gravenhage naar S koningen de adspirant ingenieur der teleJL I pïijihie P H G Moltenberg van s Graïl v totK utrecht de opzichtei s der aphie 2de klasse C E de Haas v n ertogenbosoh naaf Arnhem E W Beth van Eottordam naar s Hertogenbosch en J Aanstoots van Amsterdam naar de herstellingswerkplaats te s Gravenhage de adspirant opzichters der telegraphie C P M van Dongen naar Leeuwarden B Baven naar Amsterdam heiden van de herstellingswerkplaats te s Gravenhage A Barto van Rotterdam naar s Gravenhage J T Albers van Rozendaal J Rasker van Utrecht beiden naar de herstellingswerkplaats te s Gravenhage J van Hamburg naar Utrecht J A