Goudsche Courant, vrijdag 24 mei 1901

40ste Jaargang Zaterdag 35 Mei 1001 ftOMCHE mUWT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Ko SS ADVERT E NTIEN worden geplaatst van 1 5 reg els a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd leltrooa N t De Uitgave dezer urantg ef chieilt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alïonderiijke Nommers VTJF CENTEN ADYERTENTIËK in aUe Couranten worden aangenomen door het Adverleiitie Bureau vao L BHIi RMAN ZOON G H Groenendal en C T n der Wolf A de Grnijl en A J van Nilterik Reeuwt k GEBOBEN Cornelia ouders C v d Wolf en M Oosterom Comelis Johannes ouders F ZevenhoTen en A Waagman OVERLEDEN D Wilshuizen wed Th Brand Heden trof mvj weder een gevoelige slag door het overlijden van mïine geliefde Echtgenoote KLAZINA VAN BERGEN na een gelukkige EcUtvereeniging van 50 jaar en acht dagen in den onderdom van ruim 71 jaar J HOLDER Gouda 24 Mei 190J Algemeene kenmagtving HlllSIIOUDST EB BIEDT ZICH AAN zoo spoedig mogeiyk een nette degelijke en beschaalde Wed zonder kinderen m 1 voor de huishouding F G met prima informaties Br f r ouder lett B aan M BL0MME8TEIJN Boekh Hilversum Qekoedors STEEUSM A Bloemisten Turfsinge TELEPH No 114 Bieden aan om thans te planten prachtige Variteiten van CACTUS ttitHLIA S welke den geheelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen prijken en doorblöeiett tot de vorst intreedt VERDER HET ÖEKENDE IKiSeCTEN CIDER dat door bijvoeging van 40 deelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen un vruchten onschadelijk is Uier fn 5 t Liter f 0 8 7 Uier f 1 50 ♦ SCHIEDAMMER GEUEVEE TeikriJKlisar bijl M PEETERS h N B A li bawiji an öcliihüi i4 oftohet en kurk tteods voor lieu Tan den nasm dnr Kirnv P HOT Pr Merk EBHIOBEFQT TAN THEE eu worilt verzocht np t JiEHK te letten UIT HUT MiStKUN VA M HVVKNSWAAY ZO R OORINCHEM Deze I llKEEN worden fgelevevil in ver7 el le pakjes van mjifpci rtt fftt half 611 etn AW of i nivt v riiH tdinu van Voinmer er Pri voorzien van iiüvenslaani Merk volgens de Wet gedepo iieird Zich tot de uitïoarinK van gourde orders aanbevelende 1 C BIJL voorheen J BREEBAAET Lz Hollaiidsehe Ceiiieiiïsleeiifabriek D VELDHUIS a Tie a T5srex ez a 5 Usel HEEB T EN HOUDT STEEDS IN VOORRAAD Ei en Cirkelvormige Buizen waterdicMe Putten ALLE SOORTEN TE6ELS K0EDRINK60TEN ENZ YBAAOI PRIJ80P0AVB Voor Maaglijders 1 A AN allen die zich door het vatten van koude of overlading van de maag door het gebruik van slechte moeielgk te verteeren te warme of te koude spijzen of door onregelmatige levenswijze een maaglijden I als MangUatarrh Maagkramp Maagptjnen moeieHjke Hii jaI vertering of vernHJming op den hals gehaald hebben zij hiermede I een goed huismiddel aanbevolen waarvan de voortreffelijke werkingen reeds I sedert vele jaren bewezen zijn Het is I Deze Kruidenwijn is uit voorlreffelyke geneeskrachtig bevon I dene kruiden met goeden wijn gemaakt en versterkt de spiJs verteerings organen van den mensch zouder een laxeermiddel te I I ziju Kruidenwijn geneest storingen in de bloedvaten zuivert het I bloed van bedorven ziekte veroorzakende stoffen eu werkt be j vorderend op de vorming van gezond bloed j I Door het op juisten tp gebruiken van Kruidenwijn worden maagkwalen I meest reeds in t begin onderdrukt Men moet dus niet talmen er eene proef I medf te doen Symptomen als hoofdpijn oprispen zuur in de maag opzettiug I misselijkheid met braken die bij chronische maagziekten des te heviger I optreden worden dikwijls na eenige malen drinken genezen I t of eti nrkïno onaangename gevolgen daarvan ala V erslUppiUg benauwdheid koliekpijnen hartkloppingen j slapeloosheid aambeien worden door KRUIDENWIJN dikwijls snel genezen 1 KRUIDENWIJN heft verstopping op bevordert de spijsvertering en verI wijdert door een zuchten stoelgang onbruikbare stoffen uit maag en darmen Schraal bleek uitzien bloedaimoede verval van krachten j zijn meestal do gevolgen van een slechte vertering onvoldoende bloed I vorming en een ziekelflke toestand van de lever Bij gebrek aan eetlust I evenals herhaalde hoofdp nen slapelooze nachten treedt een voordurend j ziekelijke toestand in KRUIDENWIJN wekt de verzwakte levenskrachten j op KRUIDENWIJN verhoogt den eetlust bevordert do spijsvertering prikkelt de stofwisseling bespoedigt de bloedvorming brengt de geprikkelde zenuwen tot rust en schenkt den zieke nieuwen levenslust I Talrijke atteaten en dankbetuigingen bewijxen dit m f KRUIDENWIJN is Je verki jgen in flesschen i Fl 1 50 en 2 I f in de Apotheken Van Gouda Ondewater Schoonhoven Bode 1 graven Woerden AUen Aarlanderveen Voorburg Leiden Rotterdam I s Gravenhage enz alsook in alle groote en kleine plaatsen van de 1 provincie Noord Holland en geheel Nederland in de Apotheken Ook verzendt de Firma WOLFF Co drogisten Westhaven Gouda I 3 en meer flesschen Kruidenwijn tegen origineele prijzen naar alle plaatsen I Tan Nederland Voor namaak worat gewaarschuwd Hen verlanijc uilslaitend WtT Huberl IJllril h sche KriltdeiiWlJll I Mijn Kruidenwijn is geen geheimmiddel zijn bestanddeelen ziJn Malagawijn 460 0 Wijngeest 100 0 Glycerine 100 0 Eoode wijn 240 0 Atlas bessensap 150 0 Kersensap 320 0 Manna 30 0 venkel anijs alantswortel Amerik krachtwortel gentiaanwortel kalmoeswortel 10 0 Deze bestanddeelen I worden vermengd mmgpr itaatmaeMue zdn voorbeeldig in constructie en afwerking Hingér XaaimaeMne zijn onmisbaar voor huishoudelijk gebruik en nijverheid Mtnger MaatmaeMne zgn in alle takken van indtfjtrie de meest gezochte mnff r XiuUmacMHe zijn ongeëvenaard in werkvermogen en duurzaamheid SIngrr Maaimachime zijn voor het moderne borduren de meest geschikte ooic in het moderne borduren Onderricbl gratis WmU TntmitdllK ParUs 1900 iiand Prix SINGEH MAATSCHAPPIJ rOlIl A Lange Tiendewe 27 WESTUNBSCHE HfPOTHEEIBM gevestigd te s Qravenhage De BANK verkoopt 4 pCU M amd trietem in stukken van f 1000 f 500 f 100 en f 50 tot den koers van 99 6 Verkrijgbaar te Golda bij de Heeren MOSTIJN DOHTLAND De Directie J HOOFT 6RAAFLAND J A vm RPERS KOIJAARDS Zenuw en Haaglijders wordt uit overtaiging als een werkelgke halp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart wordt d t boekje franco per post toegezonden door BLOKFOEL 8 Boekb Zaltbommel Wie eker zgn mi d Echte Eikel Cacao t autrangen leuaen gesteld en na rel prcefbemtngeo in den handel gekomen ondei de naam dea uitvinden Dr MichaalU vervaardigd p ds beste machines in het wereldbsroemd tabblineownt van Oebt £ StoUwarok t Kaolan tliolM Bikel eaeao ii vlerkanten btisMc Bece Eikel Cacao is met malk gekookt MS aangman gnonil diank voor ingelijkach bruik een t 2 thedtftla vn t poeder voor een kop Cbooidat Ala geneeakncbtige drank by gnal van diarrbee alcDhts met water t gtbrolken Verkrijgbaar bij de voomaamita H 1 Apotheksra enx Vi Ko V I yaftn lw ttjó Tosiö aas QtDaraalvotegenwooidigtr voor Kaderland Junus Mattenklodt Amiiterdam Kalvcistraat lOa TUiny i WoBdwbtlitm in do gelieele wereld bekend ea geroemd Unovertroffen middel tegen alle Uorst Lont leverNaagzlekten ent Inwendig Izoowel als ooV uitwendig in bijna ille ziektegevallen met goed ifevolg laan te wenden Prü per flacon H 1 per pust I 1 15 Thiiny i Thiiny s Wondinalf bezit een alsnog oaVelc Uile geneeikraclit en iLeilzBQie werkinj Mnakt meestal elke pijnlyke en gevnanroile operatie neheol oforbodig Het leze zalf werd een 14 aiir ood voor uuceueesUjk rehouden beeiiicezwel en onlanicB e n b na aa Jaar kttakeriydeu irene ii Brensrt genezing ea renachting der pijnen bij wonden ontstekingoD ent rui allerlei aard Prijs QBr pot f 1 60 per p08t f 1 60 Centraal DupÖt voor Nederland Apothekf r HENRI StI DEU Uokin 8 Amsterdam W v geen dep6t il beitoHe men direct un die öchutf enawithtki lei A THIKKRY in Pregndu bel KohitMh Outerreieli O eliere proipoetui te outbie iin bij het Centrul Uepfit Sandw Rokin 8 Attiiterdwn FEMSCES ST00M7EB7EÏIU eheiiiische Wassekrij VAH il OPPKNUËIMËR lit KraiDkaile SoUerdam Jabreveteerd door Z M den Koning der Belgen noofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OfS Az Specialiteit roor het toornen en Terrenrui ll tleareo en Dameagarderoben alBoolr i I Kindergoederen Speciale inrichting voor het itooa n tab plutmemantels veeren bout ens iordgneu tafelkleeden enz worden nur de nieuwste en laatste methode geverfd eeii Eiigelsch maar Echt BOEHEITBIIOOD tg criU de K O A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Gonda Drnk van A BKINKMAN Zn VERKIEZING van LEDEN m de TWEEDE EAUER DEB STATEN GENEBAAL De BURGEMEESTKE van Uonda Gezien art 129 in verband met artiliel 51 der Kieswet Qezien de beschilcliing van den Minister van Binneniandsehe zaleen d d 19 AprU 1901 No 2030 Aid B B doet te weten dat in het Kiesdistrict öoada de periodieke verleiezing van een lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal zal plaats iiebben op Dinsdag 4 Jnni aanstaande dat op dien dag van des voormiddags negen nnr tot des namiddags vier nnr ten Kaadbuizc b j hem kunnen worden ingeleverd de b j art 51 der Kieswet bedoelde opgaven van Candidaten waarvoor de voorgeschreven lürmelieren van heden af ter Secretarie kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar zyn dat vuor deze verkiezing de temining zoo noodig zal plaats hebben op Vrgdag 14 Juni e k en de herstemming zoo iioudig op Donderdag den 27 Juni d a v Qouda den 21 Mei 1901 De Burgemeester voornoemd H li MARTENS BBltcDlaodscli overzicht De Fransche Kamer heelt de begrootingscommissie verkoien Deze heeft een flinke ministerieele meerderheid Daar bet volgende jaar de verlciezingen plaats hebbeo hoopt en verwacht men dat voor Nieuwjaar de begrooting in orde komt en er geen twaalfden behoeven te worden aangevraagd De heeren kannen dan vroeg naar huis om zich met hart en ziel aan de verkiezingen te w den De vraag van de inkomstenbelaating zal van de begroeting worden afgescheiden om geen struikelblok te geven voor de spoedige afdoening der begrooting In twee parlementen is de Zuid Afrikaaiische kwestie besproken in den Belgischen senaat en in de Oosteurjjksche kamer De socialist La Fontaine laakte in verband met een ingekomen adres de wreedheden door Engeland gepleegd De spreker wees op de noodzakelpheid eener arbitrage en stelde FEVILLETOK Eindelijk Saamgebraclit 35 Hij had de documenten een voor een doorgelien maar op een eenigszins verachtelijke manier en slechts als het ware tegen zijn wil had hij langer bij eenige daarvan zoo bij de berekeningen stilgestaan Nu school hij alles op taiel bij elkaar en teven terzijde Nu ja dat weten we dat is het contra maar goed dat er toch gewoonlijk ergens een neutraal terrein bestaat waar ook het pro aan het woord kan komen Dit hier hij drukte de Imkerhand met stijt uitgespreide vingeren op het pak papieren en wierp een uitdageoden blik naar Louise die angstig zat toe te luisteren zijn stemmen die laten we hopen bona fide en zonder door iets anders dan natuurlijke bekrompenheid te zijn ingegeven unisono het kantoor voor mijnexploratie voor een zwendelarij verklaren Goed ik heb mü niet verzet daarvan notitie te nemen snel en vluchtig genoeg wa dit geschied dacht Louise vQuar nü aumatur et altera pars en daarbij taatte hij met scherpen nadruk het altera uitstootend in zijn borstzak legde het daaruit te voorschijn gehaalde krantcnnummer op tatel waar hij het dan openstoeg terwijl hij de vouwen met nerveust bijna heveude vingers gladstreek Hoor nu toe I een motie voor geljjk in de Kamer vroeger was aangenomen Verder werd gewezen op de mishandeling waaraan vrouwen en kinderen bloot stonden De minister van bnitenlandsche zaken antwoordde dat Engeland in alle landen t eschaving had gebracht en steeds de persoonlgke vrijheid de bgzondere eigendom de vrijheid van geweten en alle andere vrijheden heeft verdedigd Hij noemde de verhalen over Zuid Afrika overdreven of onwaar en beweerde dat geen andere bewijzen bestaan dan dagbladartikelen Van daar dat de minister weigerde eenige stappen te doen Het voorstel van La Fontaine werd daarop met 37 tegen 22 stemmen verworpen eu tot verzending van de petitie naar den minister van bnitenlausche zaken bestoten In de Oostenrijksche Kamer bad een bobat plaats over de uitzetting der Oostenrijkers uit de Transvaal De minister erkende het recht tot uitzetting maar is bjj de Kngelsche regeering tnsschenbeide gekomen om schadevergoeding te verkrijgen voor Oostenrijksche onderdanen die al te streng zijn betaaudeld De Engelsche regeering heeft daarop een onderzoek ingesteld en constateerde dat de meeste uitgezette Oostenröker hadden deelgenomen a n het complot van 14 Juli 1900 U Jobanuesbnrg dat ten doel had een Engelach officier te vermoorden DeOostenrijksche regeering stelde de betrokken onderdanen in kennis met deze beschuldiging en vroeg daarvan eene verklaring V Voor de commiBsie van buitenlandscbe zaken van de Hongaaricbe delegatie gai graaf öoïnchowsky zijn overzicht van den staatkandigen tpestand in China zette den loop der vredesonderhandelingen uiteen en voegde daarbij de verklaring dat de solidariteit der mogendheden in de hangende aangelegenheden steeds zal biyken De schadevergoedingen zallen niet spoedig gerealiseerd kunnen worden want de realisatie hangt af van de keuze der geschikte waarborgen voor de noodzakelgke lecning Vervolgens komende tot de meer nabygelegen Europcesche belangen constateerde de minister dat men erin slaagde een rustigen loop der gebeurtenissen te verzekeren Échter is het onmogelyk daaruit volkomen zekere gevolgtrekkingen te maken voor de toekomst ten opzichte van de Balkanstaten en zelfs de bestaande entente tnsschen Oosten rykHongarüe en Rusland kan niet altyd den doorslag geven hoe groot ook de voordeelen Louise die met een ontmoedigd maar gelaten gezicht daarbij zat had een blik naar het hoofd van het blad geworpen Freie Zeitung las ze daar Dat de Freie Zeitung onder anderen ook frei van het vooroordeel wab volgens hetwelk fatsoenlijke menschen niets prijzen wat ze niet kennen dit te beoordeelen kon men van jufïrouw HeidloflT wel kwalijk verlangen Toch viel zelfs YiA r de toon op dien de referent aansloeg in hot nu door haar vader voorgelezen artikel over de rgeniale onderneming waaraan de gerenomnieerde firma Laudacher haar gevestigdcn naam geleend had Zijn volzinnen hadden iets van trompetgeschal Ze maakten die woordmuziett die aan warhoofden zoo dierbaar is en steeds weerklank bij hen vindt Mu behoorde trouwen de bouwmeester zeker niet tot de laatsten Hij was veeleer een scherpzinnig man met een doordringend maar al te spitsvondig verstand dat echter hier door zijn idéé fiie van den goeden weg was afgedwaald Overigens was de reclame ook niet onhandig gemaakt Wijl de auteur zonder eenige eigenlijke kennis van zaken was geweest zoo had hij zich met gelukkig genie tot eenige algemeene gezichtspunten bepaald en wat hij hier te berde bracht was eigenlijk zoo kwaad niet Men zou hem daar kwalijk hebben kunnen weerleggen To n mijnheer Heidloflf nu zijn dochter met verheffing van stem de bewuste volzinnen voordroeg en haar zoo dikwijls hij er een uit had met een triomphcerend vragenden blik aanzag düs een beroep doende op haar onbepaalde toestemming die toch geen verttaadig mensch aan zmk een hcldwe van dexe entente voor de belangen van den vrede zyn geweest Oostenr k Hongarye denkt volstrekt niet aan gebiedsuitbreiding maar zou niet kunnen toelaten dat iets werd ondernomen tegen den huidigen stand van zaken noch dat veranderingen plaats hadden die nadeelig zyn voor zyn belangen Na de verontrustende gebeurtenissen op de Balkanstaten houdt thans voornamenlyk de agitatie in Bulgarge gecompliceerd door de Macedonische quaestie de aandacht van OostenrijkHongarije bezig Het is gemakkelgk te voorzien welke de algemeene toestand zou worden in de Balknnstaten als een conflict losbrak De mogendheden zullen tot du Bolgaarsche Regeering die zeker een beetje schuldig is krachtige waarschuwingen richten De tendentiense berichten die verspreid zgn om het vertrouwen en de soliditeit van het Drievoudig Verbond te schokken zyn zoo doorFicbijnend dat men ze dadelük kan herkennen Deze geruchten die verspreid worden door welbekende lieden zonden met atilzwügen voorbjigaan moeton worden waren niet door zekere kringen pogingen in het werk gesteld om het vraagstuk der rechtstreeksche staatkundige verbonden in verband te brengen met dat Van de te sluiten handelsverdragen Dt minister hoopt dat men als er handelsver l NE n gesloten moeten worden met Duitschlaik en Italië zal komen tot eon bill ke Q lHsing voor eventueele gesehUlen Ia Servië heeft de koning gemeend den staatkundigen toestand te kunnen verbeteren door een nieuwe grondwet Men kan hem daarmede slechts veel succes toewenschen en de verwachting uitspreken dat ServlÖ alles zal vermijden dat van nadeeligen invloed zou kunnen zgn op de goede betrekkingen met Oostenryk Hongarlje en de welwillende gezindheid van dit land jegens Servië zon kunnen doen verkoelen De minister constateerde dai de Oosten rykHoogaarsche staatkunde in overeenstemming biyft met die van zgn bondgenooten h j meent met vertrouwen te kannen wgzen op de betrekkingen met de andere mogendheden in het bgzonder Rusland Echter zal de openbare meening moeten worden voorgelicht om het volk te doen inzien dat ondanks de zeer aanzienlgke handelsbeweging het de plicht van elke regeering is den handel te beschermen Ken politiek verbond kan geen voldoende compensatie zgn voor een handelsverbond Verbonden toch worden niet gesloten uit voorkomendheid maar om te beantwoorden aan hoogere behoeften en een waarborg te zgn voor de veiligheid der wederzgdsche belangen Het zoo onvoorzichtig zgu op het vraagstuk uiteenzetting kon weigeren zoo bracht Louise weliswaar niets daartegen in wat had ze ook tcgon dezen stormvloed van woorden willen inbrengen f Maar evenmin kon ze het neerdrukkende gevoel meester worden dat er toch ergens iets moest haperen aan heel deze woordenrgke argumentatie Zelfs was ze daarvan rast overtuigd omdat Richard anders niet aan den d nderen kant zou hebben gestaan Maar ze kon niet veel zeggen en Richard als bron van haar mistrouwen te noemen ging heet niet aan En dan dit voortdurende telkens opnieuw zich verzetten tegen proefnemingen en waagstukken wier dwaasheid toch eigenlijk voor het grijpen lag hoe moede werd men niet daarvan Geheel ontmoedigd bijna onverschillig zat Louise ditmaal terneder terwijl haar vader met verlevendigd gelaat uit zijn steeds met papieren gevulden borstzak eenige bladen te voorschijn haalde waarop zich notitien van hem bevonden deze doorliep aanvulde onderling vergeleek en eindelijk met over elkaar geschoven lippen en terwijl de plooi tusschen zijn oogen gespannen opmerkzaamheid verried al dieper in zijn licve lingsberekeningen verzonk Terwijl hij zoo aan de buitenwereld ontrukt was vermande de dochter zicti nog eenmaal Neen zij mocht de zaken niet laten begaan zonder althans nog een poging te wagen ze in heur loop te stuiten Ze dwong zich tot meerdere opmerkzaamheid aU ze eerst had kunnen aanwenden trok zacht op de tafel het voorgelezen nummer der Freie Zeitung naar zich toe en vestigde haar aandacht der verdragen vooruit te loopen daar deze zoowel op staatkundig als t p commercieel terrein een voordeel opleveren en men ze ook niet verwerpen kan omdat ze niet volkomen voldoen uit een economisch oogpunt De commissie nam de verklaring van den minister zeer gunstig op en keurde met algemeene stemmen op twee na de begrooting van bnitenlandsche zaken goed De commissie keurde de door graaf Goluchowsky gevolgde buitenlandscbe politiek goed In Noorwegen is bg het Parlement een voorstel aanhangig om den vrouwen het gemeentelgke kiesrecht te geven Dit voorstel was door het Odelsthing aangenomen maar is nu door het Lagthing verworpen Naar de regelen der constitutie in Noorwegen moet het thans in een gecombineerde zitting van het Storthing worden behandeld Daar de meerderheid waarmede hetOldelstbing het voorstel aannam nogal groot en de meerderheid die het verwierp in het Lagthing nogal klein was acht men het zeker dat bet voorsrei in de gecombineerde vergadering de gevorderde twee derden der uitgebrachte stemmen krggen zal tenzg een deel der voorstemmers in het Odelsting van inzicht mocht veranderd zyn De VossZtg acht dit niet onwaarschgnigk daar de aanneming in het Oldelsthing niet het gevolg was van de gevestigde overtuiging dat bet kiesrecht ook tot de vrouwen moet worden uitgebreid maar alleen omdat men in het toestaan van vrouwenkiesrecht voor de gemeenten een tegenwicht zag voor de toekenning van het kiesrecht aan alle meerderjarige mannelgke ingezetenen Men hoopte door ook de vrouwen het kiesrecht te geven het overwicht der democratie bg de gemeen telgke verkiezingen te breken Het ontwerp wil dan ook niet alle vrouwen het kiesrecht geven maar alleen aan die vrouwen welke beschikken kunnen over een belastbaar inkomen van minstens 300 kronen Van verschillende kanten worden nu maatregelen genomen voor de terugzending van de verbonden troepen uit China De Rassen hebben met uitzondering van oen bewakingsdetacberaent van 300 man dat te Peking blgft Tsjili verlaten De Amerikanen laten ook 300 man in Peking de overigen zouden voor den 2 ïsten Mei scheep zyn gegaan Generaal Chaffee zal het opperbevel te Manila aanvaarden De Japanners hebben reeds het gros van ban troepen teruggetrokken De Franseben hebben stoombooten klaar gemaakt voor de thuisreis ongeveer op het artikel dat klaarblijkelgk van zoo bterken invloed op haar vader was Tevergeefs Het was haar ook nu niet mogelijk den zin dezer woordophoopingen in zVh op te nemen Met een diepen zucht legde ze het blad weer neer en keek het slechts nog even in om naar de onderteekening van het opstel te zien Er stonden slechts een paar letters onder tz en deze las ze met een dot gevoel van hulpeloos smartelijk verwijt jegens hem voor wiens naam ze stond Maar misschien viel er toch nog iets te doen Nog had haar vader zich waarschijnlijk niet te ver met de zaak ingelaten Ze zag hem bezorgd aan terwijl hij geheel in zijn ideeën verzonken zelfs niet lan haar dacht Wanneer hij nog te weerhouden ware Het was niet om harentwil vreugdeloos was haar leven in elk geval hetzij ze dan arm of geheel arm was zij kon ook haar brood verdienen in een betrekking gaan maar om hem om hem Louise in stomme anght begreep niet wat dan zou gebeuren Haar vader met zijn prikkelbaarheid zijn voornaam eergevoeh afgedaald in de klasse der niet bezittenden met niets dan onregelmatige en toevallige bronnen van bestaan Of hij het zou uithouden ook maar maanden kwam haar twijfelachtig voor In te denken was het althans met f rord vervffigd