Goudsche Courant, vrijdag 21 juni 1901

autonomie der gemeenten de eigendomsbe 1 perking en vooral ten aanzien van de ont 1 eigeningsbepaliugen die den onteigende geen 1 zekerheid op volledige schadeloosstelling ge 1 ven welke bezwaren hem deden huiveren voor de wet te stemmen 1 De heer Vlielander Hein heelt ook grieven 1 Ten eerste acht hg het een leemte dat met 1 geregeld is de positie van eigenaren wier 1 gronden als toekomstbtraten zpn aangewezen 1 of met terreinen waar een servituut wordt I gelegd zonder vergoeding Ten tweede be 1 toogde htj nog dat de regeling der schade I loosstelling hj onteigening onbillók is als 1 geen rekening houdende met de latere waa de I der gronden Daardoor schept het ontwerp I een dwangwaarde Hoezeer verbetering der 1 volkshuisvesting toejuichende is zjjn bezw ar 1 tegen de regeling der schadevergoeding en 1 reden om tegen de wet te stommen Na bestriding der wet uit grondwettig oogpunt door den heer Reekers verklaa de ook de heer Van l ier hoezeer het belang der wet voor de volksgezondheid erkennende in zijn btem te twytelen wegens t op gan che streken leggen van een servituut zonder vergoeding Voor de pauze btelde de voorzitter voor het ontwerp opleiding der Indische ambtenaren na de aan de orde gestelde ontwerpen te behandelen Namens de commissie van rapporteurs stelde de heer Van de Putte voor de behandeling tot nader uit te stellen De Minister van Koloniën de bespreking voldoende voorbereid achtende en de urgentie der behandeling botoogende drong daarop alsnog aan De heer l ünacker Hordijk ondersteunt het uitstel onder opmerkini dat toch al twijlel ryst aan de bevoegdheid der Kamer om onder dr gegeven politieke omstandigheden gewichtige beslissingen te nemen nu is te voorzien dat weldra een andere regeering zal optreden welke hy niet vil bemoeilijken I De hoer Van de Putte acht ook een debat 1 Try nutteloos I Do minister laat thans de beslissing aan de Kamer Zonder stemmiiy wordt tot niet behande ling besloten De heer Van Asch van Wijck juichte de 1 verbetering der volkshuisvesting in het alge I meen toe maar betreurde enkele bepalingen I zooals het ruime recht tot klagen en vr eg Targemakkeiyking der gemeente leeningen Toor dit doel Do heer s Jacob verdedigde het voor de toekomst reserveoron van gronden ter bovor dering eeuer stelselmatige stadsuitbreiding De Minister van Justitie verdedigde de onteigeningsbepnlingen onmisbaar o a voor de onbewoonbaarvorklaring en verzekerde dat de regeering streefde naar het vaststellen der werkeiyke waarde De mi ister Borgesius stelde het grootegewicht dezer sociale hervormhig in t licht en ontkende dat door die wet de geraeenteiykeautonomie wordt beperkt maar betoogde dehooge noodzakeiykheid om do zorg voor de volksgezondheid ook tot Rukszaak te maken De woningwet is daarop aangenomen met 26 tegen 19 stemmen Het klinkt vreemd maar toch is het zoo er wordt thans in Nederland handel gedreven in kiezers on in distvicten Daarby wordt d Ml 10 48 11 18 I1 7 i P 8 81 7 15 8 10 8 8 9 18 81 U ll l 7 l l tit TlO 8 84 4 45 4 08 8 91 7 09 9 10 9 9 9 48 1 4 W 94 8 47 7 80 895 8 45 9 80 48 11 8019 41 l M fn 81 8 4 0 8 91 8 88 7 9 8 95 40 10 01 a J l ll 7 81 8 18 9 1 99 10 18 10 8411 11 W 1 8 18 1 4 84 8 7 7 07 7 84 8 0 1 MJ7 U I volkomcAi meester was eo het meerendeel van het brandblnschmaterlatl kon inrukken Aan het blusschingswerk werd van den wal deelgenomen door de handbrandsphiten 6 5 en 2 terwglhet leeuwendeel daarvan toekwam aan de bemanning van de stoomboot van den havendienst Hokwerken die zich onder leiding van den onderhavenmeester den heer Kars dapper weerde en gro tendeels tot de zeer spoedige aT rmeest ring van den licht ontvUmbaraB hennef bydroeg Na half twaalf gaven de hoofdlieden au de werkende handbrandspuiten order in te rukken blgvende daarna de verdere bluisching opgedragen aan de in de rivier langs zgde van de Batavier II liggende Dokwerken en bare bemanning De lading hennep en jute allengs op den wat gelost is zwaar door vuur en water beschadigd de vaten talk hebben een enkel vat uitgezonderd dat uitwendig sporen vertoont van met het vuur in aanraking te zjn geweest schgnbaar niet noemenswaardig geI leden Ook aan het schip zelf is geen brandschade van beteekenis te bespeuren wel I staat er nogtamelgk veel water in de ruimen I De schade wordt door assurantie op beursI polis gedekt I De spuiten 1 3 7 8 20 en 1 en d stoomI spniten van het westeiyk en oosteiyk stoomI gemaal allen mede op het terrein aanweI zig behoefden geen hulp te verleenen I Éen groot deel van den dag zal zeker nog I voorby gaan alvorens de nog smeulende laI dmg is gelost en zAólang hiytt de havendienst I met zyn brandblnschmateriaal ter zgde staan I De brand wordt verondersteld door brooiI ing veroorzaakt te zgn I De uitrusting van Jeanne d Arc een I der twee hoofdpersonen m de ütrechtache maskerade op 25 dezer is gemaakt naar het groote standbeeld te Reims Haar avondcostuum bestaat uit witte zgde met gouden lelies en blauw zgden onderkleed Haar pages hebben costumes van blaiwe zgde goudbrokaat en zilvet Koning Karel VII beschikt over drie cos tuums Het eerste is van blanwe zgde met hermelgn en blauw satyn rgkleed met gouden kroon paardentooi van blauw fluweel met gouden lelies Dit costnum is met de grootste juistheid naar historische gegevens vervaardigd Het kroningscoBtnum ia buitengewoon rgk kort ondervest blauw satgn met gouden lelies en edelgesteenten ingewerkt lage kroningsmantel met gondenl liea n blauw satyn gevoerd Het derde is geheel van zyde geborduurd ingeperste zgden bloemen zeer fraai en kostbaar De lange overmantel is van oranje satyn met grgs pels omzet en grgze zgde gevoerd I Dunois prachtig harnas met gouden traI penrusttng De paardentooi met bloemen geborduurd De Btalmeeetors van den koning zjfn gekleed in vieux rose met goud geborduurd lelies Zy dragen klassieke snuitschippen hoofddeksels De heraut van den koning evenals deze blauw gekleed gouden lelieit en armnre zelf rekening courant gehouden Wat ander I toch beteekent wat we heden in De Stan I daard lezen nl dat antirevolutionairen bg 1 de herstemming voor de katholieken weder I in bet vuur moeten gaan in Enschedé Rot I terdam V utrecht II en Amsterdam I waar I zoo staat er letteriyk we in m I stonden met de Roomsche kiesvereenigingen Men ziet het de Roomschen zjn in voorschot by de antirevolutionairen Zg hebben prompt aan hun verplichtingen voldaan maar hebben nu ook recht op betaling op aanzuivering van de schuld in een Ar eigenaardige specie kiezers en districten Ieder ligt voor zulk een ruilhandel de ware naam op de lippen Kieskeurigheid is die niet Ën hoe wordt hierbg met het geheim van de stembus omgesprongen met de vrgheid van stemmen welke de wetgever den kiezer heeft willen verzekeren Hoor wat De Standaard zegt omtrent I een paar districten waar antirevolutionairen van verschillende gading in herstemming I komen I Kvenzoo schynt het aangewezen dat wg I in Hontenisse op den beer l ruytier gaan en I in Katwgk en Bodegraven op den vrg antiI revolutionair Het laatste natnurlgk na ons I te hebben vergewist dat de kiezers die in I Hilversum op Fanoy gingen nU op Van I Heemstra zullen gaan I Welk een zonderling verkiezingsjargon dat I gaan op candidateu Maar hoe kan meu I zich verzekeren of kiezers op iemand I gaan of dus de waar inderdaad geleverd I wordt zonder de geheimhouding te schenden I Natnnrlgk zal worden gezegd het is om I de belofte te doen wg kunnen niet nagaan I of de kiezer inderdaad het goede vakje zwart I maakt Maar ieder begrgpt dat men vooral I in kleine plaatsen elkander kent en uit de stemmencgfers wel gevolgtrekkingen zal weten te maken om het den afvalligen in te peperen En dat heet nu vrgheid van kiesrecht I Alles ter wille van een Christelgk bestuur over Nederland Handb De rgkdoffl dezer vooi verpen zooife tla 1 de geknisehte smaak waarmede zg werden 1 vervaardigd getuigen van de hooge bescha1 ving der primitieve bewoners van Grieken1 land Deze tentoonstelling zal worden opgelois1 terd met photograpbieën en afbeeldingen I ten einde en dnidelgk beeld te gev n van 1 de omgeving waar die schatten geyondec I werden 1 Gemengde Berichten 1 In bet Museum van Knnstnyverheid t 1 Haarlem zal weldra eene eer belangrgke I tentoonstelling geopend worden Tot nog toe waren de schatten gevonden in de kyniukiyke graven van Mycencie en Teryns welke door Schiemann werden ont dekt tiitsluitend in het Nationaal Museum te Athene te bezichtigen Onlangs werden van de zich uit goud ea zilver gedreven voorwerpen als ook van de wapons waaruit deze schatten bestaan onder toezicht der Orioksche regeering gjlvani phastische exprodncties vervaardigd en deze reproducties zullen weldra gedurende eenige weken in genoemd Museum tentoongesteld worden De verzameling die zat worden tentoongesteld bestaat uit vazen en bekers eenvoudig van vorm doch ook met mensch en dierfiguren of met ornamentale motieven versierd een leenwenkop van grootsch en breed karakter vele gouden ringen en gedreven gouden I platen een masker dat den overledene op I het gelaat werd gelegd eenige wapens lanI sen dolken en zwaarden wier geveste uit I ivoor en goud vervaardigd werden waarvan I het lemmet met leeuwenjachten en dier £ gn ren werd gecrusteerd I Oisterochtend verspreidde zich in Rotterdam 1 I de mare dat er brand was uitgebroken aan I I boord van bet stoomschip Batavier II kap 1 I tein F Rinderman liggende aan de Boomjes 1 I Gisterochtend omstreeks 7 uren ki am d t I stoomschip toebeboorende aan de NederI landsche Stoomboot Maatscbappg kantoor I Boompjes no 39 uit Londen voor den wa I en kort daarop werd mot de lossing aangeI vangen Reeds oen uur ol drie waa men I daarmede bezig het was inmiddels rnim 10 I uren geworden toen er eene sterke brandI lucht in het grootruim werd waargenomen I weldra gevolgd door een allengs dichter I wordende rook komende uit de richting van I het voorruim door geen tusschenschot van I het grootruim gescheiden De in deze beide I ruimen geborgen lading bestond uit 900 baI len hennep en jute en 50 vaten talk I Zoodra d brand onidekt werd beproefde I men hem met behulp der opvarenden qeester I te warden doch alle daartoe in het werk I gestelde pogingen bleven vruchteloos Hand over hand breidde de brand zich uit en de hulp der brandweer moest worden ingeroepen Spoedig weerklonk toen het brandsignaai langs de straten en havens en tal van spuiten rukten uit naar de Boompjes IHür was het nu een drukte van belang 1 Bappe spuitgasten renden met de door hen voortgetrokken spuiten tusschen sleepers en vracht i wagens door de stoomspuiten van het Wes 1 telgk en Oosteiyk Stoomgemaal kwamen met 1 vaart aangereden en daar tusschen door holden honderden en honderden nieuwsgie rigen op gevaar af van ieder oogeublik I averreden te worden De menschen klau terden op on over de stapels van op den I wal geloste koopmansgoederen om zich een I goed kgkplaatsje te verzekeren Aan boord 1 van de Batavier II was het niet minder druk 1 Daar verscheen weldra op de brug de ge 1 heole directie van de firma Wm H Muller I Co van welke de Nederl Stoomboot I Maatschappij een onderdeel uitmaakt en het dek waar gezagvoerder en stuurlieden hun 1 bevelen gaven was weldra overstroomd met brandweermannen die opdrongen met de straalpgp in de hand om zoo dadelgk de brandende hennep en jute met massa s water te begieten onder de opperleiding van den eerstaanwezenden hoofdman den hoer D A Bgdendgk Tusschen rook en waterstralen door waren inmiddels in de ruimen een aan tal stoere werklieden onder leiding en aangevoerd door den bootenbaa bezig om geI wapend met hun gzeren haken en badende I tot halverwege de knieën in het water de I smeulende balen te roorschgn te halen en 1 I met de stoomwins te lossen op den wal De I brandblusschers en dè werklieden wer tea I om het hardst en daaraan was het te danI ken dat men reeds om half twaalf den brand ZomerdleDSt 1901 AaDgevangeD 1 i lel MM10 tl n OT t Ï5 11 Directe iiipourwegvcrbkniilngen met UuUüA TUd vai breenwlcb I i u lo ii i iï 1 08 ♦♦ i i r S i i i iiJ tiJ i Sik 10 1S 10 u lus u i la s ïoV I T ij JJ B0TTIKDill 900B H 8 17 8 41 4 4S S M 8 04 7 0 7 8 8J1 4 58 8 8 5 8 48 lOi 8 1 f 1M 4 18 ll SO li 8 1 4S 1 54 88 S 14 J 4S if t 1 5 i OS 0 s tt H 1 81 1M j Ó O 04 1 U Ü 4 i l l 1 01 l s n ♦ t u fi io a i Uun utn baldn I S I Botterdsm Beun RottOTdMH D f ftottsrdam U Oapelle Ki ownkMk Moordruohl Boada i AU 1 S ii 4 08 ll Sl 11 4 IS O t lt i li 10 18 lO t lO S 10 4S 10 4 9 48 r 7 41 l tS f 10 08 r u o iM S M M 4 M 8 Mï i M M io u un t 0 00 SI lO Ot 10 1 8 01 s ai 17 88 s 1 10 08 J i 10 17 p = 10 1 8 48 8 i 4t 10 1 10 84 10 18 10 4 11 8 ie o io i i i i i i u 8i u u 1 vj jrr r r 7 18 VI S k 58 1 7 a K ol f 7 S l 7 8 08 l Ooada l eali Mo i i BoetemoetZeg Voorbarg Hitte llu I lil e o U U k i MSTIEOall taw 0IiU 8 8 1 11 8 81 9 18 10 80 10 19 01 1 IO M 9 4 07 4 48 9 t 98 8 48 9 tl 19 1 10 80 10 8 11 08 knuLW 8 01 8 S 9 11 10 10 11 04 19 48 1S 7 I 7 8 9 4 11 4 17 5 80 5 48 8 44 0 85 10 8 1 11 01 11 47 U H lAmttO 8 1 9 18 8T 10 94 ll W 1 08 1 10 8 18 8 40 4 97 I 8 1 J t 45 8 01 9 5810 50 11 18 HM 18 14 u l 0 4 1 1 l l Ill 10 SO 11 08 10 14 10 59 U 00 18 89 1 5 1 4 89 1 8 0 7 10 7J8 X W lO JO 1 iS 1 = = 8 i i s 7 ïin t itjLiiZ é 07 8 Usud 10 8 81 3 88 7 50 1 18 Oud 5 8 Woenl 48 8 48 Utnokt 8 08 7 4 8 88 8 88 8 M 10 14 ll 7 8 9 90 10 4 10 41 ivu VJ 1 ± t it 4 88 i in iL lllS 11 4 i 4 iM U4 Jo M 4A 4i i ï AA m ok v i r8Ïlo l l v o H iS ii O AuloB drager vaa t vaandel van Jeanne d Arc ook is t blauw De kanselier is in roed fluweel De pairs in blauwe onderkleeding met rooden mantel witte pelerines kronen van edelgesteenten en prachtige colliers Zg zullen een grootschen indruk maken Het paard van den grootzegelbewaarder draagt een blauwe schabrak Richement geheel in bet harnas met klassieke ronde muts omhangen met het Gulden Vlies Friesche boogschutters in wapenrnsting avondpakken van wit satyn met goud bardunnel ea klassieke snuitschippen La Hire en Xantrailles geheel in harnas ook by avond De abbi de Saremy in witte py rooden hoed met langen rooden kwast baldakyn met twee dragers Alle costnmes behalve die der huurlin gen zgn geleverd door een firma te Antwerpen Door de marechaussee is eergisteren te sHertogenbosch gevankelgk bmnengebracht een als geestelgk broeder gekleed persoon dié in een nabnrige gemeente gelden had ingezameld voorgevende dat die gelden bestemd waren voor zekere inrichting van zenuwiyders Verschillende personen waren op deze w e opgelicht Binnenkort wordt te Middelburg een tentoonstelling gehouden van voorwerpen vervaardigd door de krygsgevangenen op Ceylon De opbrengt der entrees komt ten bate van de vrouwen en kinderen der krygsgevangen en gesneuvelde boeren Den 20 Mei kreeg een jongeling te Bergambacht een aanmaning om naar school te komen De aangeschrevene antwoordde Qeachte schoolopziener I Als antwoord op Uw geacht schrgven van 20 Mei j l GaArna ben ik bereid naar school te gaan Visschan en Mandenmaken heb ik goed geleerd Doch ik heb iierkeering met een meisje een beetje jonger als ik ben mag ik die ook mede nemen naar school En als ik gaat trouwen krgg ik dan ook huishoudgeld Ik ben geboren Den 10 November 1876 te Bergambacht Moet U de naam van mgn meisje ook weten Groete Uw Dw Dr S Een der schoolhoofden te Delft ontving dezer dagen een briefje van den volgenden Inhoud Mgnheer By deze vraagt onderg eteekende u beleefd permissie voor daar hg thuis erg noodig is Gevraagd waarom de jongen thuis zoo noodig was antwoordde het zusje Vader aftt viSBchen en nu moet hy mee tia dó timburglche verkloztngszeden die zelfi een nieuwen Dickens zonden kunnen inspiréei l tot het schrijven van sommige tooneeM all in Samnel Pickwick vei meldt Het CehtrUra nog een curieus staaltje Een der gekozenen voor de Tweede Kamer pljiatste tot aanbeveling van zgn candidatonr een advertentie waarin o m het volgende 0p materieel gebied zal ik mocht de eer ng te beurt vallen door U naar den Haag gezonden te worden alles in het werk stellen om ons Kiesdistrict en onze Provincie te hevoordeelen en niets in lands belang te doen alvorens onze regearlng de schreeuwende onrechtvaardigheden tegenover Limburg begaan zal hersteld hebben Met taai geduld en yzeren volharding zullen door mg steeda en altgd de Limburgsche belangen in ons parlement bepleit en verdedigd worden tot men zal tnoeten zwichten voor bet gevoel van rechtvaardigheid en Limburg eindeiyk gelyk stellen met andere provinciën van Noord Nederland die toch reeds zoo lang tot groote schande der Hegeering verre boven ons beroordeeld zgn geworden Uet de lenze alles voor ons district Sittard en de provincie Limburg zal ik mocht de eer my te beurt vallen gekozen te worden in de Kame verschtjnen en getrouw aan deze leuze geen andere belangen kennen dan die van ons gewest Ongelooflyk maar waar voegt Het Centrum er bj Deze volkBVerteg nwoordiger belooft du niets in landsbelang te doen alvorens e en wil in de Kamer geen andere belangen kennen dan die van ons gewest rglt art 78 der Grondwet dan niet meer voor De Staten Generaal vertegenwoordigen ket geheele Nederlandsche volk Atjeh De kommandant der zeemacht is gemachtigd om het flottieljeviartuig Ceram op een nader door hem vast te stellen datum te dirigeeren naar de noordkust van NieuwGiiBU tot bat dow ras en onderzoek van de rivieren en het knstgedeelte van Papoea Telandjang van bewesten de Tanab Marahbaai tot af u de Nederlandsch Duitsche grens alsmede tot het bezoeken van de Walekenaarsbaai In de Javabode leest men Officieel is bekend gemaakt dat door den Gouverneur Generaal aan de regeering in Nederland voorgesteld is om het remontedepot van Poerabaja naar Padalarang over te brengen Te Poerabaja kan in menig opzicht niet voldaan worden aan de eischen die aan een paardenstoerg moeten worden gesteld Uit Soerabaja wordt bericht aan het Bat Nbld De kommandant der zeemacht heeft voorgesteld om ten behoeve van de rannitie uitrustingen der Java divisie aan den wal een magazgn te doen bouwen en zoodoende een einde te maken aan den maatregel die munitie te bergen in het van zgn mathines ontdane ter reeds van Soerabaja liggende oude ramtorenschip Prins Hendrik Een geschikte pjaats voor het nieuw op te richten magazyn schynt ten oosten van het fort Prins Hendrik buiten de eigenlgke stad gevonden te zgn Het is te Soerakarta onder den Javaanschen adel in den laatsten tyd een manie geworden zich te verdoen waarbg hetgeen wel opmerkelgk is op éénzelfde wgze de dood gezocht wordt nameiyk door zich te verdrinken in een waterpnt De rg werd geopend door den jongsten broeder van den snltan een negentienjarigen jongen die naar men zegt in een vlaag van waanzin in een diepen pnt sprong en verdronk Hierover mag te Solo echter niet gesproken worden Toen volgden een achttal priais die op zwaar dobbelen betrapt waren en in hun angst hetzelfde middel toepasten Drie bekochten dit met den dood terwgl de overigen het er tameiyk ellendig afbrachten Vervolgens paste een middelmatig hoog gepfcatst politiebeambte met doodelgk resultaat dezelfde springerg op zich toe omdat hg hem toevertrouwde gelden verdobbeld had En onlangs trachtte een ander adelgk personage na buiseiyk gekrakeel zyn dierbare wederhelft overhoop te steken hetgeen echter intyds voorkomen werd STADSNI EUWS GOUDA 20 Juni 1901 Heden geslaagd te Utrecht voor hot Kerkel voorber examen de heer G H Beckenkamp De lo lnit H Dykstra van het ie reg inf wipns dotacheering bg de kol reserve ia opgeheven is ingedeeld bg het 5e bataljon van het korps alhier in garnizoen Mr H J Carsten Bz te Schoonhoven heeft het volgend scbryven gericht tot mr J W H M van Idsinga referendaris aan het Dep van Binnenl Zaken Daar ik begryp dot n er pry op zult stellen met het oog op de herstemming in het district Bodegrave nader uw kiezers en my uit te leggen waarom n het wetsontwerp aangaande administratieve rechtspraak naar aanleiding der ongevallenwet foutief acht zal ik gaarne van n vernemen op lelkc plaats en tgd en onder leiding van welke kiesvereeniging u daartoe zult overgaan om daar tegenwoordig te kunnen zgn In de lendbonwlotery te Oudewater is de hooldprys een hofstede gevallen op No 80961 OuDEWiTEB Woensdagavond jl had in de Concertzaal van thOtel Doelen een uitvoering plaats van de orchestvereeniging M H van t Kruis met medewerking van Oudewaters k Cappellekoor Het programma bestond uit 12 nommers welke alle nitmnntend slaagden Ook het h Cappellekoor bracht eenige nommers ten gehoore De opkomst was flink en dat men genoot bewees het applaus dat de nommers van beide vereenigingen ten deel violen WAnnisosvEEir Zaterdagmiddag waren alhier eedige jongens aan t varen toen een van hen de 7 jarige N P uit de boot viel zonder dat de anderen er iets van bemerkten Zeker zon de knaap verdronken zgn ware by in zyn netelige positie niet door anderen opgemerkt De vader van den knaap mocht dan ook het genoegen smaken ziJn kind van een wissen dood te redden MAR TBERICHTËM Oouda 20 Juni 1901 Granen In de pnJKcn kwam weinig veranderingTarwe Zecuwsche 7 30 4 7 70 Mindere dito 6 80 4 7 10 Afwijkende 5 50 4 5 75 Polder 5 7J 4 6 50 Rogge eeuwKhe 5 25 4 5 75 Polder 4 60 44 90 Buitenlandsche per 70 kilo 4 70 4 4 80 Gerst Winter 3 60 4 4 Zomer 3 50 4 3 9oChevallier 5 5 5 7S Haver pet heet 2 90 4 3 40 per 00 Kilo 7 7 Hennepzaad Inkndsche lo 5o4 n Bmtenlandsche 6 50 4 ƒ 7 Kananezaad ƒ 7 a 8 Koolzaad a Erwten KooUrwten 4 1 iet kookende ƒ i Buitenlandbche voererwten per 80 Kilo 6 10 a 6JO Boonen Brumeboonen Witte boonen 4 I iardeboonen 6 i 6 30 Duiveboonen 7 75 4 8 50 Maïs per 100 Kilo Bonte Amenkaansche ƒ 5 85 4 6 Foiaman 6 25 4 ƒ 6 50 Cinquantine 7 5 Veemarkt Melkvee redel aanvoer handel en prijren vnj wel Vette varken ijoeüe ianvoer h indelvnj wel 19 4 ja et per half KG Biggen voor Engeland red aanvoer handel vrijwel 19 4 20 et per half K G Magere Biggen goeile aanvoer handel vnj wel 1 00 i 1 40 per week Vette Schajien red aanvoer handel traag i8 4 23 Lammeren red aanvoer handel traag ƒ 6 ƒ 10 Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel vlug 8 4 12 Kokkalvercn 8 4 15 Kaai aangevoerd 145 partijen handel gewoon ie kwal 24 a 25 50 ade kwal 20 4 ƒ 23 Noord Hollandsche Boter goede aanvoer handel matig Goeboter 1 05 4 1 10 Weiboter 0 90 4 00 Nieuwe Zending PARAPLUIES Dassen en Handschoenen A VA OS z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Velephoon Mo ai Aiiislerdani Vihrs m Ï3 8 811 90 Beurs vaii iSlotkrs 79 8 l 9 l I JUNI NlBMl iNO Curt Nad W S i duo iliio dltc 8 duo dito dito 3 HoNOO UM ioiKlI 1881 98 4 lTALlB ln nhrij ng 1889 81 5 OosTINm Obl m papier 188S I 8IV Ï4V 0 8 SlVii dito lu z lverl8 8 5 PoETOeiL O 1 mut ooupoii 5 dito tiokol S tOiUXU Obl lUanenl 1S 4 dito Geoon 1880 4 dito bii Kollil 188 4 dito hl Hop 18B9 80 4 dito m gouil leoii 1S88 8 dito dito dito 18S4 5 Smuib Porpat ii tuld 1881 4 87 TmiKtlJ iapr coii leen UaO 4 9 7 8 101 SS O KB 075 484 1 51 97 101 1941 li u Ui 115 988 ieV laeuiiig sülio 1 Jecleoain BoneC ïoiD A RRp T oblg I8 MsiIoo Ob it Soli 1890 8 Vknpküsla Old oiilwp 1881 4 Ail TB D H Obllgatien I8 S 3 iantOLDK Steil Ie 1894 8 NlD N Afr Hnndel E nd AreDdB Tab My CertiticataaDeli Maauofaslipij ditoAra Hypolkeekbk paudbr 41 Oult Mii derVol toul aaDd Qr HjpolJiaokb pandbr 4 NodorlauiUfhe b i k aand Nod H nd lili H h itoN W k Pao Hvp b paodbr 8 Rott Hypothoakb pandbr 4 ütr Hjrpotheakb dito 4 OoMm Ó j t Hoim Iiahk and Buai Hypotheekbank paudb I Ahiuiia Mqnl hy poth pandb 4 Maiw L a Pt Lian i ort 6 San Holl IJ 8poür w Mii a od Mij tolBip r St Spw aind Ned lud Spoorweg m aaod Ned Zuid Afr 8pm aand 6 dito dito dito 1891 duo 4l i riLll Spoorwl 1 87 89 ABobl Zoid Ilal Spwmg A H obl 8 Polk Wireohau Weenen aand Rd i Qr Rum Rollerd TramweK Maale aand SiD Stad Amaterdam aand I 101 Stad Rotterdam aand 8 lOliï BlWll Blad Antw6rpen 1887 9 lOU Stad Bru e l 1888 9 108 KoiI8 TheiiaRegullrOe laeh 4 lU Ooraila StaaUleenig 1880 5 117 K K Ooil B Cr 1880 8 109 Sp4 I Stad Madrid 3 1888 41 Hm Ter B i Avb Spoel oeri Ontvanseo de IMouveauté s IN ZOMERMAHTELS Japouisloffeu ü SAM80M VEItöCHEIDENHEID Op het eiland Groix aan de Zuidkust van Bretagne zoo meldt De Huisvrouw overleed dezer dagen op 7U jarigen ieoftgd een der weinige vrouwen die ooit als soheopskapitein gevaren hebhen movrouw Marie Johanna Kersaho Nauwoiyks twaaf jaar oud ging zg met haar vadifr naar zee on na diens dood voerde zg het commando over verscheiden brikkon en schoeners als de beste zeerot Te Kontaineblean is op heeterdaad betrapt een lO jarige jongen terwgl bg bezig was brand te stichton in oen bo ch Do jongen was in dienst hg eon maatschappij tot exploitatie dor bosachen aldaar om per rywiel kennis te geven als ergens brand was nitgebrokon Hg heeft bekend zevenmaal brand te hobbon gesticht om promotie to maken Do politie te Hamburg heeft op een renbaan een intornoSionalon zakkenroller gearresteerd op het oogeublik dat hg bezig was een Amerikaan eeii portetenille met 30 000 gulden in bankbiljetten to ontfutselen Men sebrytt uit Apeldoorn aan de N Arnh Ct Een zaak die velen heeft geërgerd is de volgende Zondagmorgen woonden als naar gewoonte de Koningin en Prins Hendrik de godsdienstoefening bg in domkerk van do Nederl Herv gemeente Db C Hattink nam den dienst waar en u znit H de verbazing en de ergernis van een groot deel der toehoorders kunnen voorstellen toon zo hoorden boe ds Hattink daar in tegenwoordigheid van de Koningin in zgn dankgebed zgn dankbaarheid uitsprak voor den afloop der verkiezingen Burgerlijke ataud GEBORKN 17 Jnni Catharina Maria Antonio ouders M J do Jong en G J van Vliet 18 Antoinette Christina ouders C de Vroom on 1 v d Hurk lohannes Ijeeiidori ouders L van Kgk en N vanDam l Engellna ouders J F Brngstens en K van den Hoven Hendrik ouders V Metaal en M den Ouden Johannes Ni colaas ouders H J van der Wouden en M C van tJoch OVBilLEDEN 19 Juni J Kadix 71 j GEHUWD 19 lani J do llnijter on H Kolster C huyzen GEBOREN Graafiand en W Vil C do Haan Vermeulen en C Nieuwen Resuwijk Christina Dina ouders A M Ooms Willem ouders Ai Vi tiTEiMii i Voor de vele bowgzen van deelneming dezer dagen ondervonden bctuigt de Familie OLMAN haren dank i NaamloozK Vennootschap ITationaal Grondliezit te a GKAVJCXBAOJB De DIRECTIE bericht dut de Cou Hthsder 4 ObligatU n vervnllondo 1 JulilOOt betaalbaar zgn te BGrmenimge ten Kantore der Vennootschap de Hollandsche Bank De Vos en Vreede en de Firma P J Landry AmêUniam b d HH Praetorius en Zoon 1 Omda b d Hil Montgn enDortland Paitt ExpelUr Idel val ook ie wn Terttwuwen Men lette ophet Jabnekamerk lakei A4n 76o eu iOo dea in de meeete apotfagkea Tc Amaterdam br üloth Oi ban Tan Tuyll en Sanilnrti f K Idtteï I Si Dertig jaa wordt dit middel et Tetraaeend suoof ale punittllende mwrijvuig BHigawend l g KheoJiui1 Het Jiet t Verkaudh eid pun