Goudsche Courant, dinsdag 25 juni 1901

Ulrecte SiwèrwegverllnélngeD iet euUÜA Konerdleast 1901 AaBgevangeD 1 M TUd vu Greeowlek OODA aoTTIB 8 17 10 81 10 18 11 18 11 18 11 18 ll tS 1 87 U OS 1 08 I 11 18 I U4 11 10 f 1 11 10 18 10 88 11 18 11 80 11 84 11 44 1 80 11 18 1 88 11 18 08 Oeada 1 81 7 11 7 81 S èl 8 11 8 08 U 1 11 ÜMidnekt dom 7 18 8 40 t wtrk di f f 8 8 80 j Oapellt I 8 8 17 BoHaidui Ib 8 16 7 44 8 08 1 18 4i 10 11 10 88 U le 11 80 18 84 18 44 1 80 8 88 8 11 08 Bottard mBJ 8 84 Holterdam B 8 08 9 08 10 08 4 AllMi 1 n 8 ïliiM Bxtrt sgkatalta Op hm twlwa ijja taiAn Hwad m DEm MttSMgMha r tMrkUi tUo vMr 4t B kl nrto iSatt tegn ftlnleB mo tprgL a HalludMke Spow L Bttn nppltnaat Wwgi 1 iUett niultf 41 8 68 4 8 4 84 6 18 8 14 1 18 7 08 1 88 44 8 14 8 17 S S8 9 14 10 1818 41 ll lt 8 14 lO W 1 01 8 11 jr r 1 8 18 t I t t 8 87 8 88 8 46 1 88 7 47 8 07 10 7 7 1 48 80 7 18 lOTTIIDSIt OOVDa lli ntiL t 18 10 48 P 8 88 8 11 a 47 10 18 11 81 11 48 11 04 M Au lO lS f 8 I 10 t 1 68 J 10 48 p 1 08 a oo 8 87 10 08 10 18 10 4 ll U ll OS 18 88 l Oa 8 08 f ba iM pankoi wii4ia B BaUtt4itki ipow X bum ti Battnrdui Bnn t t t M T48 KttttnduB D F lettarduB U 4 48 8 10 6 04 7 11 7 11 7 48 aapeUa 4 61 8 41 HUuwvkwk 8 01 8 11 Heordiwlrt 6 118 04 Bsada 10 4 aUtu It n 81 Umu uM Mdta htdtttK P I 1 6 41 i 6 17 4 46 6 88 8 04 7 88 7 89 8 11 f 8 88 f 6 68 6 89 a 4B 6 I 8 48 8 68 f p f 8 10 a 8 68 t 10 08 y g 8 8S 08 4 118 4 84 4 68 6 18 6 48 8 84 7 01 7 88 8 10 8 41 0 47 10 08 lO U 11 04 ippUtttstkawyi tik at Otnptftit 4tr Wagm Uti aoDDl UIH BAASritt nnt 88 11 16 1 16 1 68 8 11 1 41 4 19l t Qoada 7 18 8 87 8 41 8 11 8 11 10 00 10 18 levrah 8o4tavear Z T sa 9 01 Mrbarg I H a l4 Btf 7 18 a OS 8 18 a 88 8 49 10 88 1 44 8 80 8 48 4 16 4 48 8 48 7 17 8 48 9 4 10 18 10 84 10 48 11 16 11 87 sHin 8 81 8 01 7 08 7 1 7 16 8 86 8 18 1 08 8 44 10 1111 86 11 88 18 00 1 80 VoofKtg 6 J8 d l latmm Ut 8 68 10 81 i so l t ih M 6 08 ♦ Onii 8 14 11 7 11 7 48 08 9 08 8 1 9 80 10 11 lO r 4 U i IS nS 18 88 8 18 l ttd i M ap Ita l ip ku iM fankiM yal M J Htttattttnl lU la 8t Uttn 8 40 8 17 4 80 4 16 4 87 6 18 8 11 7 01 7 41 Jm 4 48 8 88 Jir 4 88 6 4J 6 1 8 64 8 08 S a4 7 4 48 S 81 1 48 7 06 7 81 6 08 t Bttldn aat Uljat la kl att S om I i JL MSTIBDSM lUa ant Hgdt 6 S6 8 1 1 8 SS 9 13 10 80 10 88 18 06 1 101 8 11 07 4 48 6 S i 86 8 48 8 61 0 19 10 80 10 87 11 06 AnakW 8 01 8 61 9 St 10 10 11 04 18 48 18 67 1 67 8 81 4144 67 6 80 6 46 8 44 9 86 10 8 1 11 08 11 47 11 89 AjDit 0 8 l J 9 13 B 3I 10 86 11 10Sl l t l9 8 40 4 876 1 6 46 6 01 9 S8 10 SO 11 16 18 i8 18 14 4 B Uoudiu 8 10 8 81 1 88 7 60 8 16 9 07 8 88 10 14 Oudl 6 86 t Woenl 8 41 48 8 18 Utltekt 6 08 7 04 8 11 8 11 8 81 B l 10 10 48 uu I 0 A U CKSl U 1 ltannt B 10 19 11 00 11 81 1 16 6 11 4 11 1 48 8 80 7 10 7 16 11 16 8 38 I U 11 14 1 4 18 6 07 7 88 11 47 ll Sl 1 06 1 13 8 46 6 04 6 4 7 00 7 64 8 08 MaC 6 8 7 1S 8 10 8 81 S IO a lt 4 41 6 06 6 81 7 08 8 10 B 81 8 46 iiut W 8 84 6 47 7 80 8 1i 8 4S 8 0 9 46 11 8018 411 68 8 411 8 88 8 49 6 0D 6 81 8 36 7 86 8 86 9 40 10 01 7 01 7 81 8 18 S 1 9 9 8 10 1810 84 11 61 ÏM 61 A 1 1 A ttA K Av V ni v KA I na O 1 in atf 11 ll Sl Utmht 6 18 6 11 7 47 6 a M 10 04 10 41 11 1 11 48 11 08 1 WmHh 6 0T 6 4 8 08 9 8 t0 17 11 66 11 06 18 17 OadaVr 8 88 8 17 10 96 1 86 Oeada Ml 8 61 1M 8 8 O 8 86 10 48 11 18 11 11 11 11 11 61 8 g j j I 1 18 4 I8 4 41 6 41 ta 7 00 7 8 6 48 8 36 10 08 10 46 4 81 1 14 8 8 10 11 11 07 4 88 8 18 S 6 4 46 til 16 7 84 7 48 88 8 88 10 87 18 48 U lt uH t w i aL o ia v ar xv Ao Lu oa i ti i ag 8 88 4 18 4 84 6 47 7 077 84 8 08 8 18 10 17 11 81 jon spreken OTer z 0 agent die mjj dorit aanhonden De agent haaitte zich hem te Teraoeken hem toch vooral niet te willen bezwaren hetgeen mynheei Tadema voor goede nant opnam waarna hj zjjn hooge protectie toezeide Zaterdagochtend toen dezelMe agent hem gevankelijk naar Baam geleidde had T heel wat minder hoogen toon Hhlad De Fransche ragecring heelt bfj den Baad van State een ontwerp bealnit aanhangig gemaakt tot nadere regeling van bet antoino bielverkeer daar de regeling van 1899 onvoldoende ia gebleken Het hoofddoel is maatregelen te nemen om het bovenmatig snel rtjden te verbieden waartegen een aantal departementale raden zijn opgekomen Thans is een snelheid van ten hoogste 30 kilometer per onr geoorloold buiten de kommen van steden en dorpen Volgons het ontwerp moet elk voertuig dat grootere snelheid kan hebben en das allicht dat mailmnm ovcrscbrtiden van voren en van achteren voorzien zijn van oen nummerplaat die vanwege de overheid wordt verstrekt zoodat een overtreding gemakkelijk zal zijn teconstateeren Bovendien wordt bepaald dat de trompet alleen mag worden gcbrnikt bij het naderen van gevaarlijke plekken en om ongelukken te voorkomen niet langer dus om er maar op los te toeteren ten einde steeds plaats te maken Voorts worden uitvoerige bepalinjgen gemaakt o i de wedstrijden De nltschryvers sullen verplicht zijn alle kosten te dragen van do noodige veiligheidsvoorsehrilten Jeen wedstryd wordt toegelaten dan nadat de burgemeesters van alle gemeenten door welke gereden zal worden hun toestemming hebben gegeven Dit wordt onmisbaar geacht om zeker te zijn dat steeds de noodige voorzorgen in het belang der veiligheid worden getrollen Eenige Boeren zijn zooals men weet van Amsterdam naar Dottsch West Alrika vertrokken om daar te trachten op dezellde wijze als io den Transvaal oi Oranje VrijBtraat hun brood te verdienen Klimaat en hodemgcateldbeid zonden hoopten zg overovcreonkomen met die van hun vaderland Zij schijneu echter wat te optimistisch geweest te zjjn ten minste een Kaapkolon t die derwaarts getrokken is schrijlt thans aan een zijner lamilieleden Van Swakopmund de eerste 100 myï is een nare woestyq Dan begint de bogchwerold Zoo ver als het oog kan zien is boach tak en stek Ik heb nog geen woning gezien waar een boer in woont Kom niet biyt tot ik later schryi Do rmderpest i hier Het gaat moeilijk om over den weg te komen Zoo ver als ik S ekomen ben is water zeer zeer achaarsoh let zjjn cnk l patten B na geen water om ed te liiten wasschen V e is schaarBCh klein vee byna niets Wagens en ossen onbetaalbaar Kom niet ik biyt niet B $ beloofde laad S ynt het daar dus ook taM te zijn t D Utr ch 8 hti u oivereitaitsbibliotheek is in t bezit van eea strooibVJjet van 1747 ton I I II I I H IIIII I ll LH I It 1 I I I I I tSde van rerkledngsdagen dtgegsren Het luidt Waarde burgert Willem Bentink is de besten van allen de Edelen en opregte patriotto zyn ook beyd Haaren en Iddekkinga daar door sal het land behouden bleven die sullen den prins met hart en siel helpen daar sjn er nog wel in de steeden hier en daar maar ook veel goyten die gestraft moeten worden de voomaam te syn de Wit van den Bempde Schoonhove Qroenendyk de vendelverkooper dat zyn landverraders Halewyn is nooyt een gnyt geweest maar van Wezele is een öouwdief en een Schelm de vriend van dien franschen hond s Gravemoer van der Mieden ia een goet Gristen en een vroom patriot door hem aal de justitie staande blyven iod zegene hem Fagel Roey Bassecoard syn brave en eerlyke lubden en goet voor de burgers maar al wat OUles heet moet van kant het is kaal en diefachtig Kanaille weg met dat vee a Gravemoer en die landverrader van der Hoop moeten van kant gedaan valt maar aan honderden sullen aw helpen die schelm Gilles schröft nog san de Franseben daar is een brief van hem aan Le viUe van den tienden Juny men vreest nog voor een landing daar om send de Prins de Switzers na de stranden mannen bargers roeyt hen uyt behoud daar door vrouwen en kindera Godsdienst en Vryheid wagt geen twee dagen of wy syn weg Gilles en die schelmen moeten voort Yder Denkt om t Zynen Donderdagavond tegen 6 uur zoo verhaalt de Nym Ut stonden twee jongelieden op den hoek van Broerstraat en Molenstraat te Ngmegen te spreken over het verkuopen van een Iets toen zich een Dnitacher in fletscostnnm en met een medaille op de borst by hen voegde en aan het gesprek deelnam Al pratende ging men de Hoienstraat in en de Dnitscher liet op de flets van het eene jongmensch allerlei kunstjes zien tot hy in bet breede gedeelte der straat gekomen er eensklaps met een kolossalen spart van door ging De eigenaar kon zgn flets nakgken maar de hulp was uaby een bediende van een slager die eveneens per flets kwam aanryden bood onmiddeliyk aan den dief achterna te trappen en den wakkeren slager gelukte het na een woeste vaart den dief in de buurt van Malden het gestolen rgwiel afhandig te maken De slager keerde in den letteriyken zin van het woord geen drogen draad meer aan het Igf hebbende met de heroverde flets triomfantelgk in de stad terng Er behoorde moed toe zooals nader gebleken Is daar de dief een revolver met 30 patronen hg zich had De veldwachter vkn Heumen die zich naar het station Mook begat en daar vernam dat een fletsrydor zonder Bets even te voren een kaartje naar Venloo had genomen telegrafeerde om zyn aanhouding waar de maréchausaée zich mee belastte De 21 jarige Dnitscher is kelner van beroep woonachtig te Creveld en heeft al meermalen met de justitie kennis gemaakt 10 88 11 18 18 18 11 ii bs 11 18 11 80 10 46 11 86 1 18 1 88 11 48 18 46 18 61 1 87 De glasBchilder Nitzsche te Wiesbaden heeft zichzelf en drie zgner kinderen vergiftigd met een zuur at hy bg zgn werk gebruikte Toen een 23 jarige zoon van Nitzsche eergisteravond tegen 11 unr thuis kwam vond hg gn vader en zuHJe van 12 en een broertje van 8 jaar dood Een 11 jarig knaap waa nog in leven en zal daar een onmiddellgk te hnlp geroepen dokter hem de maag leegpompte waarschynigk gered kunnen worden Nitzsche schgnt de daad gepleegd te hebben wegens broodzorgen Het vergif is ermoedelgk in de koffie gemengd In een van de waggons van den sneltrein die Donderdagavond om 8 nar van Aberdeen naar Londerf vertrok ontstond kort na het vertrek brand Br was alleen een conducteur in dat rytuig doch de opvolgende wagon die met bet brandende rgtuig in verbinding stond was vol passagiers onder wie het vuur een hevige paniek deed ontstaan Vele reizigers trachtten uit den trein te komen Byna allen waren half gestikt door den rook die de waggons omhulde Ëindelgk gelukte het een der passagiers door een portier te kruipen en langs de voetpLink te lonpon tevergeefs trachtte hg de verbinding tnsschen de beide waggons los te m ikec In de haast om nit den trein te komen lieten vele passagiers bnn bagage in den steek Een dame die op weg was naar ZnidAfrika waar zg in het hnwelgk zou treden raakte baar geheele uitzet en haar huweIgkscadeanx ter waarde van 1 200 guldenkwgt Een andore dame liet hiiar handralies met 480 gulden achter Onder groote belangstelling is voor bet Irof te sGravenhage behandeld do zaak van A J de C arts te Brninisse door de rechtbank te Zierifczee veroordeeld tot 3 jaren gevangenisstraf wegens het veroorzaken van den dood mishandeling met doodeiyken afloop van zyn echtgenoote In zyn rapport wees de raadsheer rapportear op het feit dat bekl zich in twee jaren dat hg zich te Bruinisse had gevestigd een grooten naam heeft verworven Een aantal ingezetenen hebben de clementie ingeroepen voor den bekwamen algemeen beminden arts Intasscben bleek dat bekl zgn vrouw reeds vroeger berhaaldeiyk misbandeldt eens met een laars en dat hy wel eens misbruik maakte van sterke drank Den bewnsten avond had bekl bier gebruikt Aanleiding tot de onaangenaamheden met zgn vrouw schgnt te znn geweest bet jaloerseh achterdochtig leugenachtig karakter van zgn echtgenoote 01 H tI 1 18 8 80 8 4 11 4 18 lil 1 1 14 1 14 1 4S 4 18 3 46 4 08 4 60 6 18 8 01 8 18 6 87 8 18 6 48 8 16 5 48 8 81 7 19 S 18 8 4 1 10 86 8 48 10 0 10 14 8 46 10 88 10 64 6 16 10 10 11 06 10 48 10 64 11 88 11 48 6 48 69 ouda De dood van zyn vrouw is veroorzaakt door een schot nit een flobert bnks De verwering van bekl dat hy haar met die bulis slechts bad willen dreigen achtte de rechtbank onaannemeiyk doch ig nam aan dat bekl niet bet opzet had om te doeden maar slechts om te mishandelen daar hy by ongeluk een kog elpatroon op de bnks had gedaan en geen hagelpatroon zooals hy wel van plan zon zgn geweest Bekl ontkende echter het geweer op t moment van t misdrgf te hebben geladen het stond reeds geladen v66r de daad doch bekl had bet niet geladen met het oog op t misdrgf Hy was zeer driftig geworden door de onaangename woorden van zyn echtgenoote maar had dien avond slechts weinig gedronken Bek schoot eiken middag op mssschen en hasJde de patronen nit zgn rechter vestjeszak Donderdag 7 Febraari was in dien zak een kogelpatroon waarmede bekl waarschgniyk onder t praten op den middag van den dag der misdaad de baks had geladen die patroon bevond tidh den lln nog in ifn zak Op een vraag van den adv gen zeide bekl nog dat er geenerlei reden was voor de jaloezie zyner vronw Een getuige werd Vrydag gehoord een bakker die op dep bewnsten avond tegenwoordig was geweest Bekl had gespeeld op ea nieuwe piano die dien middag was gako men Toen was een kleine woordenwisseling ontstaan tnsschen bekl en zgn vrouw naar aanleiding van haar verwgten Bekl wu toen woedend driftig Om balt 12 ging bekL de kamer uit en kwam toen in de gang met de baks in de hand terug Qet riep nog kerel doe dat niet maar bekl schoot de buks die hg op zyn vrouw had aangelegd af Bekl heeft daarna zjn vrouw verbonden Ge heeft bekl niets anders zien drinken dan een las bier Aanleiding tot den twist was een gesprek over t nemen van een hnishoudster Get heeft bekl toen by met het geweer aankwam uiet op den voet gevolgd Adv gen mr Reitsma meende dat da rechtbank terecht den bekl niet wegens opzettelgken doodslag had veroordeeld omdat het gebeurde zoo abrubt was geschied en er geen symptonen waren die wezen op t opzet van bekl zyn vrouw te dooden Het opzet om te mishandelen waa echter aanwezig Dien avond is eenigo ruzie aan t feit voorafgegaan eerst om half tien en toen tusschen eit en half twaalf Bekl s vrouw verweet hem als huishoudster te willen nemen een meisje met wie zg hem verdacht op intiemen voet te staan Dergeiyke onaangenaamheden kwamen vaak voor en werden dan door feiteiykbeden gevolgd soms zoo ernstig dat teenig kind van bekl de hulp dor bdrw moest inroepen omdat bekl maatje wou van kant maken Bekl motiveert zgn drift op den bewnsten avond aldus dat z vrouw hem toen hMt uitgescholden WBa op hy haar toeriep ga de kamer mt Dit deed de vrouw de bekl achtervolgde haar in de gaij nam zgn baks die achter de denr stond eq loste het noodlottige schot Bekl bekent zyn vrouw bg die gelegenheid te hebben toegeroepen k zal je wel vinden I De verwering van bekl dat hy niet het opzet had zyn vronw te treffen en dat hg ook niet wist dat het geweer geladen was verwierp de adv gen Zeer juist achtte bij de voorstelling der rechtbank dat bekl t plan heelt gehad een hagelpatroon op de buks te doen maar toen een ongelnkkigeil greep beeft gedaan naar de kogelpatroon Toch zon ook een schot met een hagelpatroon zeer ernstig letsel hebbpn kunnen opleveren op den korten afstand waarop het werd gelost Bekl had naar t oordeel van den adv gen de bedoeling om zgn vrouw te toonen dat hy niet bang was om de bedreiging die by zoo yaak geuit had nit te voeren 8 81 ï 10 80 8 41 X 10 8 S0 8 11 Lli 10 46 11 08 11 47 11 81 11 48 10 18 8 11 a 48 10 81 4 l 8 01 8 88 9 17 8 68 8 66 S 18 10 08 8 84 10 17 16 18 la i 11J 10 88 S S8 Door het gepleegde feit van hoogst emstigen aard wordt al valt het moeilgk de juiste verhoading tuiseken bekl en zyn vrouw te peilen de opfdegde strafmaat volkomen gemotiveerd WMrbg ook met de aanleiding tot het gepleegde feit is rekening gehouden Met het oog op een en ander requireerde de adv gen bevestiging van het vonnis Do verdediger mr F Wolfson achtte de aanwgzingen voor t opzet onvoldoende Den 7n Februari had bekl t zeer druk met zgn recepten en als president van de feestcommissie Toen is er een sergeant bg bekl geweest die de bnks en de patronen bekeken heelt Een scherpe patroon is op een tafeltje bigven liggen en bekl heeft die verstrooid in zgn zak gestoken Op U Febmari beeft bekL die patroon hy t schieten op mssschen gebruikt Die patroon lag op den bodem van zyn vestjeszakje waarvan hy dageiyks den patronenvoorraad aanvulde Toen is bekl plotseling van t schieten afgeroepen zoodat hg hiet meer naar de bnks omkeek Hy heeft daarna patiënten bezocht gegeten en zich toen met de nieuwe piano bezig gebonden Toen kwam de twist Bekl wist dat alleen dreigen op de vronw eenigen invloed had Hy nam t geweer dat hy by de hand vond Ongelukkig was t nu geladen Bekl zeide toen ook ik begrgp niet dat t geweer geladen kon zyn Alleen wegens t veroorzaken van den dood door schuld kan bekl dus veroordeeld worden Deze bekl verdient inderdaad niet loo n zware straf Pleiter meent dat er geen termen bestaan om den bekl langer in preventieve hechtenis te honden en verzocht daarom onmiddeliyke invryheidsstelling Het hof vond geen termen aan dit verzoek te voldoen De behandeling van vrouwen en kinderen in de kampen van Zuid Afrika door Engeland begint nn gelukkig de ergernis op te vrekken van de Ënropeesche pers en die van enkele Engelsche bladen die niet van Oordeel zgn dat het Boerenras moet uitgeroeid worden Miss Hobhouse heeft een verdienstelgk werk gedaan met haar rapport over de kampementen trouwens de sterftecgfers die wy onlangs meedeelden spreken luide genoeg Het srgst was de toestand te Bloemfontein waar een kamp was zonder een spoor van schaduw Er waren daar ongeveer 900 kinderen De hitte is er onuitstaanbaar de dnnne tenten geven geen bescherming tegen de felle zon noch tegen den regen AJlé huisraad ontbi ekt er Het water isschaars en van zulk een kwaliteit dat de dokten verklaren dat men evengoed tyfnskiemen in t groot kan verzwelgen als dit water drinken Gereedschappen om gekookt water te bewaren ontbreken Het lyden in het kamp te Bloemfontein acht miss H eei der ergste hier werkt alles samen om vooral de kinderen ten grave te sleepen vliegen dragers van infectie ondragelgke hitte onvoldoend en slecht voedsel watergebrek Voeg daar nog by dat de meeste bewoners plotseling in geheel andere levensomstandigheden zgn geplaatst geworden en door de ellende van den oorlog reeds zoo zyn verzwakt en men behoeft zich wel niet meer over de reusaeUige sterfte te verbazen Do rantsoTOH i BB t Éi u uit dagelgks een i poad vleesch iabegrip Van vet en been 2 ons kotta pand meel tin gecondenseerde méOc 2 ons suiker en ons zout En om bat eten klaar te maken ontbreekt voldoende brandstof In alle tenten huisden zieke of stervende kinderen één pleegzoster paste ergens 30 tyfuslgders op Het gemiddelde sterftecyfer in de kampen was 116 per duizend dat is ongeveer 100 meer dan in een eenigszins hygiënisch ingericht Ënropeesche stad Dat was het gemiddelde cgfer te Bloemfontein bedroeg het 383 16 zegge meer dan driehonderd drieen tachtig per duizend inwoners Ia het niet vraagt de N K Ct of men hoort van een middeleeuwsche door pest geteisterde stad in stede van een door verlichte knkppe brave Engelschen bestuurde plaats waar dezen alles in de beste orde aantroffen toen zy haar voor bgna anderhalf jaar binnenmktehF Zoo ifordt de voorspelling nu reeds bewaarheid dat de groote bevolkings centra in de republieken voor een deel ook in de koloniën Ladysmith Dnndee F M burg Kimberley Colesberg Mafeking enz nog jaren na den dorlog brandpunten van ziekte en besmetting znUen bigven door hun rensaehtige kerkhoven hnn zwaar besmetten en vervoilden bodem en waterloopen Omtrent de sterfte na Bloemfontein worden nog de volgende getallen opgegeven Vredefortweg 162 Brandlort 74 62 Winburg 103 2 Springlontein 177 6 Kroonstad 159 36 HeUbron 26 92 Aliwal Noord 34 99 Kimberley 166 8 Betnulie 49 56 alles per dnizend Maar Bloemfontein 388 16 Zelfs i Engeland vindt men dit te erg Markies van Kipon oud ooderkoning van Indié heeft t gen het stelsel geprotesteerd en eok Bjannerman 4e leider dor liberalen heeft er zyn verontwaardiging oret uitgedrukt Zal het wat helpen t Over da iahnak by da am Citroaa ta Amsterdam deelt de Tel het volgende made Gebleken is dat de inbrekers aan de acbterzyde van het pereaaF iyn binnengedrongen zy zyn over eenige schuttingen geklommen Te oordeelen naar de afdrukk en van voeten in de tuinaarde en op de binnenplaats zgn er verscheiden personen geweest Eenmaal achter het huis heeti men aan den achtergevel beproefd een raam te forceeren Dit is niet gelikt Daarna hebben de inbrekers Charles Dickens in zyn Olivier Twist nagevolgd en een hunner door een klein bovenraam geschoven waarop deze van binnen de denr opende Binnen vonden zg aanvankelgk niet veel van hun gading daar zy op een gedeelte van de fabriek waren waar niets van waarde wordt geborgen Alles werd blgkbaar goed doorzocht Men ontdekte toen door het verbrgzelen van een loket bg de begeerde kostbaarheden te kunnen komen Hier moest al weer de Olivier Twist dienst doen die zich bg het stukslaan van het raampje en by het naar binnen kUmmen ernstig schynt te hebben verwond tenminste op de overblgfselen van het verbryzelde glas en op een gordgn zgn bloedsporen gevonden en ook op den vloer van dit gedeelte van het huis Wat gezocht werd door de inbrekers vonden zg hier Zg hadden slechts een vitrine te openen om een grooten voorraad gouden kettingen ringen en kleinoodiën te bemachtigen Blgkbaar zyn de dieven gestoord want alles wyst op een overhaasten terugtocht Maar zy hadden toch nog gelegenheid om een goeden slag te slaan Het vermiste wordt geschat op f 8000 Een zeer belangryk rechtsgeding wordt thans in de Fransche Alpenstreek gevoerd over witte steenkool Deze naam heeft men daar gegeven aan de gletschers welker afstroomend water in de laatste jaren dienstbaar wordt gemaakt aan de ngverheid De beer Bergès die daarvoor een aantal grootsche werken heeft aangelegd zag zich hierin belemmerd door grondeigenaars langs de ttergstrcnmen die door het leggen van dammen enz het water wilden tegenhouden Vandaar t proces dat zy in eersten aanleg hebben gewonnen en thans by het Hof van Grenoble aanhangig is gemaakt De beslissing wordt bemoeilgkt door het beroep op allerlei bescheiden van eeuwen herwaarts waaraan de heer Bergès zgn rechten ontleent STADSNIEUWS GOUDA 84 Juni 1901 Het Qoudsche Nieuwsblad deelt mede dat er beweerd wordt dat de hh Rellaart en Jaspers zich voor lid van den Gemeenteraad niet meer herkiesbaar stellen Wy hebben ons tot genoemde hh gewend en kunnenverklaren dat alleen de heer Jaspers zich niet meer herkiesbaar stelt In de op Zondag gehouden vergadering van de R K Kiesvereeniging alhier werden vier van do vyf aftredende leden voor den gemeenteraad weer eandidaat gesteld In de plaats van den heer F J Bellaart werd de heer M J Oosterling gekozen terwyi mocht onverh oopt één der hoeren voor een candidatunr bedanken de heer C U Engels diens plaatsvervanger zal zyn In den afgeloopen nacht ten ongeveer 12 uren werd de Zoidzyde van de Nieuwehaven alhier in opschudding gebracht doordien een persoon genaamd N aldaar de vronw van zekere an B in hare woning te lyf ging en deeriyk mishandelde een en ander ten gevolge van een vroegere twist de echtgenoote van genoamde vronw die blgkbaar te veel aan de alcohol had geollerd kon zijn gade niet ter hulp komen zoodat op haar noodgeschreeuw eenige aldaar wonende burgers haar moesten ontzetten naar wij vernemen heeft de vrouw een klacht bij de politie ingediend INGEKONOEIH M de B daeUurI In de M ott Courant las ik dat de S D A F en de kiesvereeniging Ons belang zich by de herstemming zonden onthouden in het district Gouda Dit bevreemdt my en vooral van de S D A P Toen toch onlangs een voordracnt voor onderwgzer was opgemaakt en eefl lid van die party No 1 stond en deze niet benoemd werd maar wel No 3 werd door den bond van Onderwyzers aen protest vergadering gehouden in die vergadering werd uitdmkkeiyk verklaard dat de A B leden daarin schuld hadden de Voorzitter van die vergadering is verschillende malen in debat geweest tgdens de verkiezingen en laatst bg de lezing van den heer Beilingh was zgn debat byna geheal agan syn ede debatar een anti revointionair gericht Hoe moet men zoo iets verklaren In Groningen znllen de liberalen den heer Drucker steunen kon men nn in Gouda waar de 8 D A P zoo n grief tegen do antirevointionairen heeft niet met de liberalen meegaan P Ik geloof van wel Onder dankzegging voor de plaatsing OPMERKEE NieuAve Zending PARaIPLUIES Dassen e Eandsclioenen VAN OS z Md Taillenr Kleiweg E 73 GOUDA Iteurs vaii iiislerüam Slotkra i i Vikrs 791 SV 98 881 84 SOI 96V 98 88 JUKI NuaauKD U rt Nad W 3 8V duo li o ditc 3 riilo dilo dito S Hooua Obl Ooudl 188U9S 4 iTjaiB latebrgviDK 166i 6L 6 Oomn Obl in gnpin ISSS 6 81 dito in itlreriaSS 6 PoamaAL Dol met ooupou 8 dilo tiokel 3 ReaLAXs Obl Binnenl 1894 4 dito Omooi 1880 4 dito bij Botht 1889 4 dito by Hop 1889 90 4 dito ia goud ttOD 188S 9 dito dilo dito IS84 6 Hpaiiii Ftrput tobuld 1881 4 Tnttuj Oapr üoDT loeo 1890 4 98 Gen leouiDK jtifl D 84 Oecleauin aerioG j 96 ZeisAr Hp T oblg 189 i 101 HliloO Ub it 8ob 1690 S VmusiLA Obl onbep 1881 4 88 itAviTIlDAll Obligtlieo 1896 8 80 RoniUAH Stod lMu 1894 S S8V NlD N Afr Haodalt und Arandtb Ttb Uu CorUfiratso 076 l IiHtalaohtppij dito 684 Arn Hvpolbflokb ptndbr 41 68 I 1 HO V n r 814 1407 UMinr L O Pr Lieu oerl 6 78 Vha Holl U 8poor v My tud USMy tot Eipl t St ap T ttnd 6 Km Ind Spoorweg m ttnd t t Nad Zuid Afr Spm tud 6 ilito dito dilo 1B91 duo 41 iTAUzSpoor 1887 S9AKol l 8Zuid lttl Bp rmij A II obl 8 FoLrif Wtriebin Woenen ttnd Bon Or Run apw Myd obl 4 Ballitohe dito ttod Fiuowa dito ttnd 6 Iwang lloiQbr dito t ad BKwtli Ch Atoir Bp ktp obl 4 dito dito obttg 4 AJUan A O Dt Pao Sp Mij obl 6Ohio k Nortb W pr U t ttn I Hlto dito Win 81 Poter oW 7 Danrer 11 HioGr Spm eert i H li tB niiooit entrtt obl iu goud 4 108 f LonitT k Ntahrilli Car r uid 107 j Heiico N apir Uij le hvp i 6 106 Miu KtoatBv 4püt prer t Dd N TorkOnlttiokWotl ttnd 36 87 i Penn dto Obio oblig S Oregon Otlif lehTp In goud 5 104 8t Ptul Minn t Unnit obl Un Pao HooflUn obig 6 dito dito Line Ooi Ie b p 0 6 Oanaoa Ctii Soulb übart T tuil 68 Vn 0 Btllw a Mt lo h d 0 0 64 Aoitlard Omnibut My ttnd i 09 Rotterd TrtmweiiMttlB atDd Nu 8ttd Amiterdtm ttnd 1 I lOlV 8Ud Roltardtm tlind 8 10 BBUn ttd Antwerpen 1887 a 10l attd BniBiel 1686 8 10 Hoira TbeiiiBaiaürQe liob 4 I llt Oomn SltiuUanig 1860 6 117V CK Oaat B Cr l880B 108 SrAHIi Blad Madrid 8 1868 41 Ned Var B i Arb Spoel eert I Ontvangei de IMouveauté s IN ZOMEEMAlirTELS JapoiislolTeu ö SAMISOM Veemarkt te Rotterdam Maamlag 34 Juni 1901 Vette Osten en ICoeiefl goede aanvper prijten area voor ie kwaliteit 34 ze kwal 31 3e kwaliteit j8 cent per half Kilo Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit s8 de kwaliteit i i 3de kwaliteit 3 cent per hall iU Veltt virkeü redelijke aanvoer iiU kwaliteit iVi de kwaliteit ii 3de kwaliteit 18 cent pc hall Kilo Sdupen en lammeren goed aangevoetYl Handel 10 vet vee en vette varkens traag prijs houdend vette kalveren schapen en tammeren iets minder in prijs Qoop der Openbare Verkooplng van Onroareode Goederen VEILING 24 Juni 1901 Ten overstaan van den Notaris G C Fortugn Droogleever No 1 Woonhuis in de Kuiperstraat K No 92 en 92a k U van der Want G Cz voor f 1575 No S Huis in do Boolekade E No U7 k J van Dam te Haastrecht voor f 1175 No 7 tot 13 Zeven huizen in de Vierde Kade koopers J Baas te Stolwyk voor f 3530 No U Huis Wilbelminastraat M no 215 koopers A H Kulik qq voor f 1075 No Ih Hnis en tnin in de Derde Kade R no 392 k P Hornes voor f 1875 No 16 Pakhuis aan do Peperstraat K no 242 k J J Duym voor f 1270 No 17 Pakhuis naast het vorige K no 243 k Wed C Rietveld voor f 1490 No 18 Huis en Erf in de Lange Dwarsstraat U no 136 k A U Kulik en A Fokkers voor f 760 VERSOHEJDENHEID De turf zal in het a s najaar duur worden Waren verleden najaar in de Drentsche venen de prgzen reeds boog in het voorjaar werd de overgebleven voorraad voor nog veel hooger prezen opgeruimd Ook thans nu de nieuwe tarf bgna droog is worden reeds extra pryzen bedongen Baggelaar welke gewooniyk f 17 kost wordt thans met f 25 betaald AIIVKtlTi iNTIi N Openbare Yerkoopiig TE counA De Notaris H GROENENDAAL le Oou ia is voomemens op ir em éat M asiaf fOOf des voormiddags 11 uur in bet hotel DE ZALM aan de Markt te Gouda in het openbaar in èéne zitting te vellen en verkoopen No 1 Een Woo ihuxs en Erf te OouAa aan de Gonwe wyk t No 143 kadaster Sectie D Np 1844 groot 79 Centiaren £ r HuU bevat ben den Voorkamer en Suite Alcove Achterkumer en Keuken on boven Voorkamer en Suite Slaapkamer en Achterkamer en daar boven Zolder met beschoten kap Het Hnis is voorzien van Óas en Waterleiding Grandlasten over 1901 1 ïMi No 2 Een HUIS EBF met TUIN te Gouda aan de Kamemelksloot wyk I No 551 kadaster Sectie A No 2678 groot 1 Are Voorzien van Waterioidta Verhuurd by de week Betaaldag en aanvaarding 1 AugnstuB 1901 of vroeger Te bezichtigen No 1 drie werkdagen en No 2 twee werkdagen voor den verkoop van 10 12 en van 2 4 unr en op dan dag der verknoping van 9 11 uur Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris GROENENDAAL te Gonda EEHISBEFOTTANTlEtl Ren wordt verzoekt p t NEIIK teletlen OTT nrr Maovzu vt Ma BAVENSWAAY ZONEN QOBINOHE f Deze THEEËN worden afgeleid rerd in verzegelde pakjca van w luwe I e hal eo een Ned onsmet vermelding van Nommer eniPrgt voorzien van nevenataand Merk volgens de Wet gedepo neerd 2ieb tot de aitvoeriog an geëerde orden aanbevelende J C BUL voorheen J BEEEBAAET Lï