Goudsche Courant, woensdag 3 juli 1901

H 8 49 6 80 7 10 7 86 8 16 10 80 7 25 10 46 6 07 7 88 8 48 10 54 8 84 7 00 7 54 8 08 69 11 89 In elk geval heeft de heer Revoil rechtvaardigheid en mensohelijkheid toegezegd en handhaving van de orde en den eigendom geen geringe belofte voorwaar Daar draagt de Figaro nn niet meeraan het hoofd de vermeldipg Gaston Calmettes secretaris der redactie Calmettea die zooals men weet door Périvier die zichdirecteur heet een verlof had gekregen totde definitieve beslissing van de handelsrechtbank omdat hg door zijn intiemebloedverwantschap met den tot bestuurderbenoemden Prestal in een lastig parket verkeerde heeft nu in antwoord op Périvier snitnoodiging tot hervatting van zijn werkzaamheden bericht dat hg daar in afwachting van de definitieve rechterlijke beslissing nog niet op kon ingaan reden waarom Calmettes ontslagen en zijn naam geschrapt is bovenaan de Figaro Tegen eergisteren nabij Versailles aangekondigde stierengevechten zjjn verboden Ingevolge hevige koortsen is de Afrikareiziger Edonard Fo4 te Villerssnr Meroverleden Öboot Beittaknie De daartoe benoemde commissie heeft het eedsformulier bg de troonsbestijging van een nieuwen regeerder in GrootBrit tannië dat den Roomsch Katholieken zooveel aanstoot heeft gegeven gewijzigd in dien geest dat de bewuste zinsnede is veranderd in een soort van Frotestantsche geloofsbelijdenis BOLOAEIJE Vorst Ferdinand gaat in December naar Petersburg om den czaar een bronzen model van bet standbeeld van den CzaarBe vrgder aan te bieden en beta tevens uit te noodigén de onthulling van het standbeeld te Sofia bij te wonen BINNENLAND Naar wg vernemen heeft de staatscommissie tot voorbereiding van maatregelen tegen verontreiniging van openbare wateren hare taak volbracht en haar rapport met een wetsontwerp ingediend De groepen uitmakende de rechterzijde in de vergadering der Prov Staten van ZnidHoUawl sedert deze na de jongste verkiezingen Om gegaan zijn hielden gisteren in den Haag een bijeenkomst ter bepaling hunner gedragslijn bij de a s benoemingen van leden van Gedeputeerde Staten Voor bet te Utrecht gehouden examen ter verkrijging van het diploma als kinderjuffrouw badden zich i6 candidaten aangemeld van deze kon ééne wegens ziekte het examen niet afleggen en trok ééne zich terug ü werden geëxamineerd waarvan 31 slaagden De candidaten hadden hare opleiding ontvangen door het bijwonen van cursussen gegeven van wege de afdeelingen van Tesselschade Den Haag Amsterdam Rotterdam Leiden Groningen en Nijmegen en te Harlingen gratis door particulieren deskundigen Directe Spoorwegverbindingen met GUUÜA Zomerdieist 1901 Aangevangen 1 M T d van Greenvlch i L itOCDi ROTTZItOAMTiM nm E i I 7 117 85 8 81 8 88 9 08 84 9 88 9 57 10 35 10 56 11 15 18 18 19 93 18 58 1 87 8 18 8 80 3 48 3 58 4 89 4 54 5 15 t 84 6 18 7 03 7 88 7 44 8 14 8 17 S Si 9 14 10 18 18 45 IMl sUo ii o i i Ol f ♦ d f 10 1 8 80 J 11 1 1 1 4 11 6 11 8 31 10 80 8 87 11 4 18 8 18 8 41 J 10 87 9 06 9 8 9 46 10 18 10 58 11 89 11 80 18 34 19 44 1 80 i 39 8 51 4 08 5 87 5 96 5 45 6 3 7 47 8 07 8 59 8 59 9 35 10 45 11 06 11 47 1 58 06 11 16 11 85 7 7 7 46 10 08 Zoadif Muadig m Diiudag jfolugMhe ntoarbUjflttsa voor do Se hl Tukr gbaar togen nktUa mohtpr t 3 HolUndulie SpMr L Bitra mtiplemeBt btir ii 1 AU Diudigi d AUni Uu ïlt Hib Ul i Op de twlmii ij BOTTERDAK OOVDA Tiaa 9 40 9 48 1 43 4 83 6 17 f 1 64 5 41 6 87 36 8 14 i 45 8 45 4 08 4 46 5 88 6 04 6 8 7 05 7 6 8 11 f M 46 4 53 6 39 r 46 ff 1 53 g g g H 5 g t 8 46 ff 9 68 g g ff i S OS p ff ff ff 5 10 6 56 ff ff 10 08 11 58 lf 06 18 86 1 09 S OB 8 33 0 4 08 4 84 4 6 5 16 5 43 6 84 7 08 7 86 8 80 8 48 47 10 09 10 15 11 04 B HoUandaoka apoor £ Extra inpplemantlMwIja lan de Compagnie dei Wagons Lite 7 68 11 81 11 46 18 04 7 45 8 39 9 18 9 47 10 16 10 96 5 10 88 J 10 48 8 06 8 84 00 9 87 10 08 10 19 10 49 IWonlUtid p deo loop kan niet garolnnd wordim OODDA DEN HAASriao om 11 9 81 10 00 10 19 10 58 11 18 18 16 18 86 18 55 1 16 1 58 8 81 8 46 4 19 4 50 5 18 11 65 1 07 5 08 11 16 1 18 6 13 11 80 1 89 6 97 10 46 11 86 11 48 18 45 19 55 1 37 1 44 8 80 8 48 4 15 4 45 5 89 5 48 5 49 6 81 7 8 10 18 10 48 11 99 8 15 6 49 7 57 8 48 8 5 9 4 10 19 10 84 10 46 11 16 11 57 88 43 10 88 Ua 5 88 6 017 09 7 19 7 85 8 85 8 65 9 03 9 44 10 11 11 86 11 85 18 00 1 80 8 40 9 57 4 00 4 15 4 87 5 19 6 887 01 7 41 7 55 8 18 9 4010 86 voorbMg 6 88 r d Z W n Z Z Z lso t u hm lo oi Z tMm Z g 5 69 Ë 2 10 48 9 01 5 111 54 10 14 7 nk M 7 j jj s 8 9 18 30 10 1110 54 ll 5 l il8 H 8I 8 19 8 09 8 94 4 87 4 48 S 81 5 46 7 05 7 81 8 09 8 98 8 45 10 86 10 54 ai dm laop tan nlot mtoiül opd M Harmonikatraiii alloon 1 m 9 klauo oltra betal on J B ialt n Mljot 1 kl m npplownt kowüi o O U U A A MSTERDAU riao Tona au Ia 6 S6 8 11 8 8 9 38 10 80 10 6 18 08 1 10 8 36 8 86 4 07 4 43 5 8 5 86 8 48 9 51 10 19 10 80 10 37 11 06 AnuLW 8 01 8 58 9 99 10 10 11 04 18 48 18 57 1 57 8 85 4 li 4 57 5 80 5 46 6 44 9 85 i0 8 11 08 11 47 11 89 kmnt 0 8 1 9 13 9 8 10 86 ll ln 1 08 1 10 8 19 8 40 4 87 6 13 5 45 6 01 tS 10 6011 16 It OB 18 14 ü 1 D A U r K ï IJ H 1 vioo o 10 14 10 5 19 00 18 88 8 15 3 18 4 38 11 16 8 38 11 84 8 40 3 S9 10 49 11 47 1J 38 1 06 8 08 8 4S 8 04 B 9 89 Vm t O 6 82 7 15 8 10 8 16 9 13 9 8111 1 18 87 11 50 8 8 3 10 8 81 4 45 6 06 6 81 7 09 8 10 9 86 9 48 Imit W 8 84 6 47 7 80 8 85 8 45 9 30 9 46 11 80 18 11 08 8 40 8 86 8 49 5 011 6 81 6 86 7 86 8 85 9 40 10 01 louda 7 08 7 31 8 18 9 1 9 8 10 18 10 34 l8 tl 1 18 1 58 3 88 4 18 4 84 5 47 7 07 7 14 8 09 9 11 10 87 11 88 l 51 7 47 8 88 9 90 10 04 10 41 11 81 1148 19 08 1 48 8 08 3 19 4 I9 4 41 5 48 6 S1 7 00 7 56 8 4 36 10 08 10 46 t 5 M6 4 9 7 10 87 1 55 18 05 97 4 8 7 84 8 10 96 11 07 loó Il 17 10 85 1 35 4 sa 8B l m 7 T4 J0 9 0 55 10 48 U IS 13 11 H 81 18 51 9 16 8 40 8 54 4 46 VU 6 18 7 84 7 48 9 89 89 10 07 10 41 11 81 stemreclit na te doen staat Inmiddels hebben de socialistiachejkamerleden en senators een manifest tot het Belgische volle gericht om dit Toor de zaak warm te honden De meerderheid van een meervoadig stemrecht dat nog slechter is gemaakt door ontelbare lonten die daaraan kleven schreven zg in hnn manilest heelt het voorstel Janson verworpen Tegenover de eensgezinde socialisten tegenover de democratische liberalen en tegenover de christelijke democraten vil zg een regeling handhaven die een privilege zonder eenigen zin schenkt aan 500 000 kiezers met meer dan een stem Wg eischen dat bet volk zal worden geraadpleegd wg verlangen de nitspraak der natie in hetonTerragdelgke conflict dat die tegenstand in bet leven roept Onze tegenstanders deinzen temg voor een nitspraak die hunne veroordeeling zon meebrengen Aan hen die een beroep op het volk afwözen moet het volk antwoorden door aanhondend en steeds krachtiger recht te eischen Laat dns in hetgebeele land de propaganda worden verdubbeld laat iedereen zich op den beslibsenden strjjd voorbereiden opdat op den dag die nabjj is waarop een herzienings voorstel zal worden ingediend de onweerstaanbare drnk van de openbare meening daaraan de overwinning moge brengen en de besliste overwinning voor het algemeen stemrecht moge bezorgen Verspreide Berichten Frahkbijk Koningin Kanavola de onttroonde vorstin van Montenegro die door de regeering nogal krap wordt gebonden heeft Zaterdagavond na een maand te Parjjs te zijn geweest waarvan zij zeker wel een volle week de aandacht en de belangstelling van het geheele leegloopende Parijs zal hebben getrokken de Seinestad weer verlaten met bestemming naar Arcachon waar ziJ een knnr gaat doormaken en ook een heele maand mag vertoeven Bij slot van rekening is de ex Majesteit misschien nog wel minder behoeftig uit Parijs vertrokken dan z j er gekomen is want vele overgevoelige menschen hebben haar cadeautjes gestuurd te amen heele kisten vullend Het over enkele dagen te Fontaineblean aan te richten militaire oaronssel zal niet plaats vinden naar het heet omdat er ingevolge de aanwezigheid van den joodschen kapitein Coblentz vijandige betoogingen geducht werden tegen generaal Andre den minister van oorlog Kapitein Coblentz men herinnert het zich is de officier die vóór enkele maanden door zijn kameraden geboycot werd ingevolge waarvan een aantal officieren naar de provincie verplaatst werden Qouda MooTdreeht HieawsTkerk i 7 88 Oipella Kotteidun M 8 15 7 44 BotterdunD F Botterdam B door 7 18 8 64 8 09 9 08 6 55 4 48 5 80 6 04 7 11 7 88 4 58 5 41 I 5 01 5 51 6 11 6 04 5 17 6 10 6 86 7 88 7 48 9 UaiH utn lMtil a Kottaidam Beun Rotttrdsm D F BotterdAm M Oipelle KiauwetkMk Uoordreokt C ottda d AU 1 7 16 8 87 8 41 8 68 9 087 58 9 147 58 9 08 9 19 Oonda ZeTenh Mooro So tenneerZeg ToorboTg Hige Z reah Mo 6 0S QmiA yaanltet lrf op oud 6 80 6 81 7 88 7 50 8 16 Oudow 5 85 Woerd 6 48 6 48 Utrwhl 6 08 7 4 d 9 07 8 88 8 9S 8 58 9 89 Utreekt Woaidoii Oudew Qoodt De nieuwbenoemde gonverneurgene raal van Algerge Revoil heeft ziJn entreegedaan te Algiers met de gebruikelijke ceremoniën terwijl de beruchte burgemeesterMax Kégis te wiens kneveling Revoil eigenlek is uitgezonden een welkomstrede uitsprak van gansch banalen inbond die ingelijke bewoordingen beantwoord werd een kalmte welke misschien wel te dankenis aan de hevige warmte die zelfs beroepslawaaimakers te kras is voor de uitoefeningvan hun IgfsportI alleen de onkosten werden door de leerlingen vergoed Over het algemeen voldeden zg aan de in het programma gestelde eischen beter dan het vorige jaar Met enkele uitzonderingen behaalden zg die reeds in betrekking waren li in getal in de vakken opvoedkunde en behandeling van het jonge kind de hoogste cijfers In eene vergadering van de commissie van toezicht na afloop van het examen gebonden werd naar aanleiding van do rapporten der exarainatrices besloten geene wijzigingen in het programma te brengen De wekelijksche audiëntie van ministers bij H M de Koningin heeft gister niet plaats gehad een gevolg van de indiening der ont slagaanvrage door het Kabinet Van de gelegenheid door de Staatsspoorwegmaatschappy geboden om op zeer goedkoope wijze van 1 Juli tot en met 30 September met vacantiekaarten uitstapjes naar verschillende plaatsen in ons land te oen werd reeds dadelijk een druk gebruik gemaakt Aan het station te s Gravenhage werden gisteren reeds 300 van dergelijke kaarten verkocht De oud minister van oorlog luitenant generaal Eland sedert ziJn aftreden ter beschikking gesteld van het departement heeft naar men verneemt thans zgn ontslag uit den militairen dienst aangevraagd Sinds de laatste opgave werden door het Centraal Bureau der vereeniging tot bevordering van den Nederlandsohen export te s Gravenhage de navolgende personen benoemd tot correspondeerend lid De heer van Cooth te Melbourne de neer Filippo Arpa te Malta de beeren C H Peters Co te Las Palmas en de heer F A Stolte Consul Generaal der Nederlanden te Napels Het bureau der vereeniging maakt tevens bekend dat een Lid der firma Drabbe Co Bept te Pretoria in Nederland is teruggekeerd en zich ter beschikking stelt van hen die belangstellen in handelszaken mèt ZuidAf rika De firma Drabbe Co vertegenwoordigt door tusschenkomst der vereeniging verscheidene Nederlandsche huizen en was sedert dien tgd aan haar verbonden als Correspondeerend Lid Gemengde Berichten Het hoofdbestuur van den Ned Bond van Landarbeiders te Enkhuizen doet aan alle landbouwers het volgende weten De tijd van den hooi oogst is wederom aangebroken Met den meesten spoed wordt gewerkt om het hooi zoo goed mogelijk in schuren en hooischelven op te stapelen waaraan door elk verstandig landbouwer zooveel mogelijk zorg wordt besteed Waar evenwel door zeer weinigen aan wordt gedacht dat ia aan den toestand der nachtlegers voor de arbeiders welke tot dien hoogst nuttigen arbeid behulpzaam zg n 5 10 5 80 18 80 18 35 11 06 Gewoonte en sleur doen er van weerszijden veel aan toe dat zulks het geval is De Ned Bond van landarbeiders heeft gemeend dat t tgd wórdt dat met deze gewoonte ons worde gebroken en komen wjj als zoodanig n wgzen op den slechten om geen erger woord te gebruiken toestand welke zeer veel verbetering behoeft t Kan toch allerminst in het belang der landbouwers ziJn dat hnn werklieden na een langen dag van zwaren arbeid te hebben doorgebracht onder de brandende zonnestralen bun afgemat hoofd ter ruste moetan leggen in eenig hooi of stroo op colder of koettal gestrooid waar de afgewerkte zwoegers bovendien nog geplaagd worden door maggen en insecten zoodat van slapen en uitrusten voor het werk dat hun den volgenden dag wacht niets kan komen en onmogelijk met de noodige lust en forsehheid van geest en lichaam de arbeid verricht kan worden En waar er misschien zgn die meenen dat hnn geldelijk belang hnn niet verplicht daarin verbetering te brengen daar mogen wij toch wel verwachten dat het zedelijke plichtbesef nog zooveel biJ menig uwer is doorgedrongen dat men uit humaniteit uit medegevoel voor zjjn evennaaste zich toch Verplicht zal gevoelen een einde te maken aan dien gruwelgken misstand waarbij een arbeider die alles moet voortbrengen die ook een mensch is in een toestand wordt gelaten gelijk aan dien van een hond of paard welken ook wat hooi of stroo ter ligging wordt gegeven Is t al niet erg genoeg dat een werkman zijn gezin dat ook hem lief is moet verlaten om een stukje brood te verdienen en dan zoo te moeten leven bg een zware dagtaak f Wg vertrouwen dat er velen onder u zullen wezen die met ons van oordeel zijn dat er een einde aan dien toestand moet komen en direct het hunne zullen doen tot wegneming van dit kwaad in den toestand der arbeidende klasse 0 wij weten dat er zijn die ons jonden zeggen dat zg de geldelijke zgde hiervan niet kunnende overschrijden bezwaar maken Maar zoo groot zijn waarlgk de kosten niet om hier of daar een afgeschoten ruimte te maken waarin eenig beddtgoed Dat is waarlijk niet onoverkomelijk Welaan dat men dan eens eindelgk vooroordeel en gewoonte overwinnende aan ons billijk verzoek gehoor geve opdat den arbeider een fatsoenlijk nachtleger worde verstrekt De heeren de Veen en van Dok vooriitter en secretaris van het bestuur van bovengenoemden bond tè Enkhnizen verzoeken bericht van die landbouwers die hi rinver betering hebbeu gebracht In Turkije heerscht weer een algemeene vrees voor complotten Arrestaties zifn er aan de orde van den dag vooral onder de Albaneezen in dienst van het paleis Men vermoedt dat ziJ in verband staan met de samenzwering in Novibazar of met den brand in Yildiz Kiosk 8 45 11 31 11 48 i 9 18 f 10 88 9 46 10 8 d Z 8 01 8 88 9 17 9 58 9 56 8 13 10 08 8 84 io 10 17 = 10 8 8 88 Tegen drie hooge Turkscbe ambtenaren in Damaskus is gevangenneming gereqnireerd Eén is gevangen genomen de beide andere zijn gevlucht naar het Russische consulaat Deze beide ambtenaren zullen uitgeleverd worden zoodra er een bevel komt van het Russische consulaat te Konstantinopel Met het doel zich van het leven te berooven sprong gistermiddag de 25 jarige dochter van een bewoner van het Geertekerkhof te utrecht W genaamd nabg de Zilversteeg aldaar in den Singel Tot die wanhopige daad had aanleiding gegeven een twist die het meisje met haar vader had gehad Deze wal zelf bg het tragische voorval aanwezig in plaats echter van hulp te bieden was hiJ integendeel hard weggeloopen met den uitroep Verdrink maar I Jongens die daar ter plaatse stonden te visschen schreeuwden luidkeels om hulp In een ommezien was een massa volk op de been niemand waagde het echter zich ter redding van de hevig spartelende te water te begeven Een heer professor N eindelgk ging daartoe over Geheel gekleed sprong hg in den Singel en het gelukte hem de drenkelinge te grijpen en aan wal te brengen Spoedig waren de levensgeesten weder opgewekt Uit Amsterdam meldt men De justitie beeft de hand gelegd op den heer NoSls van Wageningen die in den laatsten tgd door de oprichting van tal van vennootschappen en banken hier te Amsterdam eene zonderlinge oekendheid verwierf Hij was ook de oprichter der welbekende Vereeniging tot daadwerkelgken steun Hg is Zaterdagmiddag te zijnen huize op de Keizergracht gearresteerd Vooraf had hij een verhoor ondergaan voor den rechtercommissaris mr van der Lith de Jende in tegenwoordigheid van den substi tuutofficier van justitie jbr mr Bosch van Amejisweerd Omtrent het bovenstaande lezen we in het Nieuws van den Dag nog het volgende De arrestatie is geschied als gevolg van verschillende klachten waarvan de voornaamste aldus kunnen worden omschreven Mr Modderman als curator in het faillissement van de Chemische Fabriek Hollandia bracht een kl4cht in wegens valsche boekingen en valsche balansen Dergelijke klachten werden verder ingebracht door mr H Verkenteren als curator in het faillissement der Meabileeringmaatschappij Comfort door mr Biederlack id id voor Hygiea maatschappij voor handelen ziekenverplegingsartikelen door mr Worst als id id van de Amsterdamsche Kolenmaatschappij door mr Cohen als id id voor de Bataafsche Bank en van de Maatschappij tot Exploitatie van het systeem Jacobi Victoria en door mr Post als curator van de HoUandsche Stoomdrukkerg en Uit geversMaatschappij In al deze naamlooze vennootschappen was Noëls van Wageningen als president commissaris en op een salaris van f 2000 bij de statuten belast met het geheele flnancieele beheer De hem ten laste gelegde malversatiën zjjn volgens de beschuldiging gepleegd voor een deel in den vorm van handelingen met twee andere stichtingen van hem nl de Emissie Bank en de Maatschappij Vereenigd Aandeelenbezit voor een ander deel zjjn het onware balansen of valsche boekingen En het geheel had de strekking door fictieve winsten en hooge dividenden de aandeelen in de verschillende ondernemingen aan den man te brengen juister gezegd aan de vrouw te brengen want feiteIgk zijn vooral veel dames slachtoffers geworden van deze geldbeleggingen waarmede speciaal de Emissie Bank belast was terwijl de HoUandsche Stoomdrukkerij en CJitgeversMaatschappij door een aantal financieele blaadjes dan voor de reclame zorgde Aan den anderen kant hadden deze handelingen de strekking de verschillende maatschappijen zoo spoedig mogelijk weder te berooven van het door plaatsing van aandeelen verkregen kapitaal Dat is zoo goed gelnkt dat de 7 genoemde faillissementen nn reeds gevolgd zijn torwgl de Grond en Hnizen ExploitatieMaatschappij nn reeds herhaaldelijk door een of andere hypotheekbank werd geSxecnteerd Uit het krankzinnigengesticht te Medemblik zijn ontsnapt de krankzinnigen B en S de laatste een geboren Rus thans reeds voor de vijlde maal Men brengt deze ontsnapping in verband met een te Hoorn gepleogden diefstal bg den bierbandelaar Stins zgn aldaar ontvreemd een 50 tal fleschjes bier terwijl uit bet volksbadhuis zijn vermist een 70 tal zwembroek jes Aan dat badhuis werd bovendien een begin van brand ontdekt dat echter spoedig geblnscht werd Bij den heer Oosterchrist te Hoorn schenen de ontvluchten kleederen te hebben gekocht die zij in een melksalon met hunne gestichtskleeren verwisselden De gestichtskleeren zgn in dezen salon door de Hoorosche politie in beslag genomen De vluchtelingen die zich in de richting van Berkhout hebben begeven zijn nog niet ontdekt Te Heerlen werd gearresteerd een Duitscher die door ziJn verdacht gedrag daar toe aanleiding gaf Bg het doorzoeken zijner kleeren werden gevonden drie horloges ver scheiden gouden armbanden en een dertig stuks gouden 20 markstukken De man die het eerst naar Maastricht werd getransporteerd gaf ala laatste woonplaats Keulen en toen Düsseldorf op hetgeen bleek onwaar te zijn waarna men hem aan de politie te Aken uitleverde Een koffiebuiskassier te Napels Alexandre Jourdan genaamd die aan een ongeneeslijke ziekte leed heeft eerst zijn beide zusters met wie hg samen woonde on daarna zichzelf van het leven beroofd De lange rijtuigen in de Duitsche sneltreinen z g harmonica treinen die tot dusver ieder maar een uitgang hadden aan de smalle achterzgde vertraagden dikwijls het uitstijgen der reizigers wat vooral bg ontsporingen botsingen en andere ongelukken zeer bedenkelijk was Om hieraan een einde te maken zullen nu nieuwe rijtuigen in gebrnik genomen worden met gemakkelijk te openen uitgangen aan de lange zgde Een vreeselgk drama is Zaterdag afgespeeld in een dierenspel op de kermis te Bègles een voorstad van Bordeaux De kinderen van den eigenaar Bagnerie waren bezig met spelen binnen in de tent die in gereedheid werd ebraoht voor de kermis van den volgenden dag toen een driejarig knaapje te dicht bjj de kooi van een ouden beef kwam Plotseling sloeg het dier de klauwen uit greep het kind trok het in de kooi en begon het met de tanden te verscheuren Toen Bagnerie op het gegil van den kleine en zijn broertjes met een stang kwam toesnellen was het hoofd van het knaapje reeds verslonden en was zjjn lichaam één bloedende massa Snuggere kiezers Bg een der stembureanx in den omtrek van Leiden kwam zoowei o 14 ala op 27 Juni jl een stembiljet uit de bus waarop de candidatnur van den hoer Van Wassenaar van Oatwijk was aangewezei door de O van mr O J E zwart te maken Het Museum van Kunstnijverheid te Haarlem werd gedurende de maand Jnni bezocht door 562 personen terwgl uit aan genoemd Museum verbonden boekerij 197 boek on plaatwerken naar verschillende plaatsen van Nederland in bruikleen verzonden werden STADSNIEUWS GOUDA 2 Juli WOl Aan het examen voor 2ü luitenant hebben 0 a voldaan de cadetten H IJssel de Schepper infanterie O I J W Peppelman van Kampen artillerie O I en H W Kramers genie O I In de plaats van den heer E J van der Heijden die bedankt had als voorzitter van de R O Leesvereeniging is benoemd de heer J G Kropman 3 70 10 4 geene zeer goed VAS tHOPF Resultaat van het bacteriologisch onderzoek van drinkwater der Goudsche Waterleiding Maatschappij Datum 26 Juni 1901 Oorsprong Kraan kantoor Aantal teldagen kiemen per gram vervloeiende kiemen soorten ziektekiemen Opmerkingen w g Dr H J I=OSTEE IJ E TSr Postkantoor te Gouda Lijst van de brieven en briefkaarten aan dit kantoor en do daaronder behoorende hulpkantoren ter post bezorgd welke wegens onbekendheid van de geadresseerden niet zjjn kunnen worden uitgereikt gedurende de 2e helft der maand Inni Plaatsen van bestemming Amsterdam P Boskoop Enschede Gouda Nienwerkerk IJ P Namen der geadresseerden Brieven Mej Kramer M Cosandey Mevr M Koster B Ovink Geers C T GaUoer J Vents Dekker Briefkaarten P N Jacques De Directeur M C HENNEQÜIN Posterijen en Telegraphic Bü het laatst gehouden examen voor den telegraafdienst zgn geslaagd de surnnmerajrs der posterijen en telegrafie J van der Bend ten spoorwegpostkantore No 1 té Amsterdam mej J H Hofs te Gouda J Wessols Boer te Harlingen Fokke Bakker te Groningen postkantoor en A J van Dromen te Hengelo GEVONDEN VOORWERPEN Aan het bureau van politie zg n inlichtingen te bekomen omtrent de nnvolgcnde gevonden voorwerpen een bruine portemonnaie een huissleutel en een boezelaar Voorts zijn te bevragen Een portemonnaie met geld bij C van Oudhensden Kleiweg 54 1 huissleutel bij H van Vliet W Haven 157 1 gouden broche bg G Soos Tiendeweg 59 1 rozenkrans biJ J de Hoogt Flaweelensingol 111 1 kinwen sajet biJ A Koot Achter de Vischmarkt 142 1 sleutel bij T de Weger Karnemelksloot 371 1 tricot dameshandschoen bjj H van Vliet W Haven 157 1 huissleutel bg J do Jong K Akkeren 315 1 ijzeren hoepel hij J Th Imholz Achter de Vischmarkt 1 gutta porchaband van een kinderwagen bij P de Jong Peperstraat 15 1 zak met aardappelen bjj H de Geus L Dwarsstraat 157 1 gutta perchaband van een wagen bg H Cattel Bogen 154 1 stak van een armband bij A van Schaik Boelekade 230 1 medaillon gemerkt P B bij A do long Varkenmarkt 235 1 witte handschoen bg J van Klaveren Boelekade 233 1 hnisslentel bü K van den Heuvel Raam 191 1 leesboek bg R van de Putte L Groenendaal 20 1 portemonnaie met eenig geld biJ van Tienen Gouwe 44 1 pak wit ondergoed bij H C Wernink Markt 139 1 sigarenmakersmes bg G van der Wolf Kleiweg 33 1 muntbiljet van f 10 bij wed Rozestraten Markt 1 knipmesje bg S Mnider Karnemelksloot 614 2 bonte boezelaars bg A de Jong Peperstraat 15 1 gewicht K G bg A Gerards Vest 169 1 hoornen signaalfluit bg P Scholten Buurtje 55 1 hondenhalsband met penning 1897 bg P J van Asch Cappcnersteeg 24 1 koperen gowichtje 5 D G bij P Leeme er Karnemelksloot 540 Gouda 1 Juli 1901 De Commissaris van Politie W N VAH GARDEREN VERSCHEIDENHEID Drie maanden geleden schrijft een Fransch zendeling kwam ik te Barambai en woonde daar eenigen tgd ten huize van iemand dien ik bekeerd had en die al het mogelijke deed om mij de merkwaardigheden van zgn streek en zijn volk to doen zien Ik zag daar o a iu het dorp een dollen hond een zestal menschen bjten Twee er van behoorden tot mijn bedienden on ik was zeer ontsteld daarover Onmiddellijk beval ik een stnkje ijzer gloeiend te maken en daarmede de wonden uit te branden Do inboorlingen zagen echter elkaar lachende aan en riepen Ah Saheb dat hoeft niets te beduiden wjj hebben een veel beter middel daarvoor gij znlt t direct zien De dolle bond kwam er weer aan Een der mannftu nam een stok en sloeg t dier neer Een ander sneed snel den buik van het dier open nam de nog lillende lever er uit hakte die aan stukjes en gaf die aan de lieden die gebeten waren Deze slikten snel de lever naar binnen Nu zijn zg buiten gevaar zeide men mg Daar ik echter nog niet zoo zeker daarvan was brachten zg mij een man die groote litteekens aan z n boenen had Vijf jaren geleden was deze deerlijk gehavend door een dollen hond en toch had hg nadat hi een stuk hondeniever gegeten had geen nadeelige gevolgen daarvan bespeurd Mgn mannen en de overigen die gebeten werden hebben tot nog toe ook niet hot minste letsel ondervonden en zjj zjjn zoo gezond als een visch Wat valt er nu vraagt de Ned Hondensport van deze geneeswijze of van dit voorbehoedmiddel tegen de uitwerking van dom beet van een dollen hond te zeggenP Wat Heggen de leerlingen van Pasteurs r vanP Een Engelsch geleerde Fraser ontdekte onlangs dat de gal van dieren en menschen sommige vergiften neutralisoeren kan De inboorlingen van Afrika en Indië schijnen nu die nieuwe ontdekking der Knropeesche geleerden reeds lang en veel vroeger in praktijk gebracht te hebben Veemarkt te Eotterdam Dinsdag 3 Juli 1901 Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijzen waren voor ie kwaliteit 34 ze kwal 32 3e kwaliteit 38 cent per half Kilo Magere Ossen Melkvee en Vaarkoeïen goed aangevoerd Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit 28 ide kwaliteit 26 3de kwaliteit 23 cent per half Kl Stieren goed aangevoerd Handel voor alles prijshoudend Stieren minder in prijs Nieuwe Zepding PARAPLLIES Dassen en Handschoenen VA OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Telephoon Xo f tteurs van Ainslerdain Vrkrs Slotkrs 9Vl 7 V S s l 93 3 l M 90 2V 81 81 Vis n 011 W 96 M m 67 98V mm 28 101 f 90 ft 678 r SI m mm 194 97 lOU M 7i mm UÏ 11 SI 23 I u no 8V 100 E t 31 1407 SH b rai i 10S 107 lOi 104 4 t 69 64 9 t 101 10 7 j 40 1081 It II7I lOS I 1 l JULI Nedbeland Cert Nyd W S 2Va dito dDo lltc S dito dito dito H HoNQAB OW Gomil 1881 98 4 lrAJ iE IiiaohrgviDg 1863 8l 5 OosTBNH Obl IQ papier 18fl8 6 dito ia zilverlSffS S PoRTiroAi 0 I löet coupon 8 dito tiokflt S RveLAHu Obt Binnen 1894 4 dito GecoDB 18S0 4 dito bij Kolbs 1889 4 dito hij Hop 1889 90 4 ditü ia f oud leen 188S 9 dito dito dito 1S84 S dPAHJB Pür jet aQbuId 1881 4 TDHKBrj Gepr CouT leeu 1890 4 Gd leening serie 1 Gec leenin aerieC ZoiDAFR Rp T oblg 189 SlRWOO Ob ntScb 1890 6 Venezuela Obl onlwp 1881 4 AMSTEftDAH Obligation 1895 3 Botterdam Stoil leöii 1894 8 rBD N Afr Hindolsp aand Aroudab Tab M Certificaten DeliMaatsobappij dito Am Uypotheekb pandbr 4Vi 0ult Mij dBrVor8tenl ftand a Or iïypoihoekb pandbr 4Yi Nederlftudsrhe bsiik aand Ned HaodfllmantBob dito N W Pao Hyp b pandbr 3 Rott Hy otlieokb pandbr Ulr liypothüekb dito 4V XJostbnr Ojüt lion bank aand RusL Hypotheokbaiik paodb 5 A 1 BBIKA Ëqut hy poth pandb 4 Maxw L G Pr Libn cert 8 N HoU IJ 8po r w Mij aand My tot ExpL V St Spw aand Ned lud Spoorweg m aaad Ned Zuid Afr Bpm aand fl dito dito dito 1891 dilo 4Vg Itaub Spoorwl 1887 89A EQbl a Zuid llal Spnmij A H obl 8 PoL i WarBobaa Weenen aand KuBL Gr Russ 3pv Mij l obl 4 BalliBcbe Mto aand Fasiowa dito aaud 5 IwaDg Pombr ditd aand 6 Kursk Oh Azow Sp kap obl 4 dito dito oblie 4 van de nog voorhanden Mantels Costumes on jrjLPOM iTiiiiFE i tegoii veel vornriinderde prgzcn AÏÏVEliTI i Tli IN Op het Atelier van 11 SAMSOM kunnen gedarende het geheele jaa r voorTast Costumerokkeiiwerksters geplaatst worden