Goudsche Courant, donderdag 18 juli 1901

40ste Jaarganji Vrijdag 19 Juli 1901 No 8557 ftOUDSCHE COïMfT iMeuwS en Advertentieblad voor Oouda en Omstreken Telefoon o S ADVERTENTIËN worden g eplaat8t van 1 5 resell a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd leleruon u K3 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VT IF CENTEN ADVERTEINTIEIN Openbare Yerkooping TAB Meuliilaire Goederen te GOUD A De Notaria H ÖROENENDAAL te GopDA lal op DINSDAG 23 JULI 1901 des voormiddags 9 uur aan het Huis aan de Oonwe wijk C No 143 te Gouda in het openbaar rerkoopen Om oiitant Geld Een goed onderhouden INBOEDEL bestaande in Secretaires ChiUonnieres Comodekastje LadetaJels Linnenkast Stoelen € anape 8 Tafels Waschtaiels Spiegels Pendules Schilderijen Gaskronen Ledikanten Bedden Beddengoed en Matrassen Vloerkleeden Gordijnen en Kachels Voorts divers Poreolein Glas en Aardewerk En hetgeen rerder ten verkoop zal worden aangeboden Te bezichtigen daags v66r den verkoop van 9 12 en van 2 5 nnr Nadere inlormatiën geeft voornoemde Notaris GROENENDAAL te Gouda De Notaris J J A MOSTIJN te Oouda is voornemens om op DONDERDAG 1 AUGUSTUS 1901 v m 11 uur in het Café HET SCHAAKBORD aan den Kleiweg te Gonda in ééne zitting publiek te veilen en verkoopen DE BouwmswoNiiie met KOESTALLING ZOMERHUIS SCHUUR HOOIBERG en diverse perceelen uitmnntend Wel en HooUancl BOSCH BOOMGAARD TEELLAND WEG en WATER te zamen gjoot 17 88 05 H A een en ander zeer gunstig staande en gelegen aan den Broekerdijk in den polder ZuidDiemerbroek onder de gemeehte Papekop de woning geteekend No 27 te veilen in twee perceelen en combinatie De perceelen zijn in eigen gebruik en dagelijks te bezichtigen Aanvaarding 1 November 1901 Betaling der kooppenningen 15 October 1901 Inlichtingen ten kantore van voornoemden Notaris MONTIJN aan den Kleiweg te Gouda en van Notaria Mr G H FUHRISNETHLAÖE te Woerden CfekoedersSTEEITSMA Bloemisten Turfsingel TELEPH No 114 Bieden aan om thans te planten prachtige Variteiton van welke den geheelen Zomer met prachtig gevormde Bloemen prijken en doorbloeien tot de vorst intreedt VERDER HET BEKENDE IKlSfiCTElf CIDER dat door bijvoeging van 40 doelen water alle insecten doodt en voor planten bloemen on vruchten onschadelijk is V Liter f 0 50 Liter f 0 80 LKer f I 50 Op het Atelier van II S MSOM kunnen tegen flink salaris gedurende het gobeele jaar voor vast Costumerokkenwerksters geplaatst wo den Geen Kinkhoest Geen Influenza Om Kinkhoest Influenza Borsten Keeiaandoening binnen den kortst raogelijken tiJd te diJen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde t vSuperior Dniiveii Borsthonig Extract ft E L I A M T H E uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAiK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bj Firma WOLFF Co Westhaven 198 Oouda Z MIEBIES Kleiweg E 100 i Goada E H VAN MILÜ Veerstal B 120 te fïouAi A BOUMAN MoordretJU PINK8B NievLwrkerkad JJsel A N tab ZESSEN ScAoonA i n J Th TOBKEN Bo p B T WIJK Oudemnir H BOLLMAN Bodtgraven A SCHEER Haaitreekt P W t EDE Oudtaater K va dse HEl IDEN to Remaijk P v o SPIiK MoercaptUt D T D STAR WaddinQtreen Wed v HOLST Waddiru meen f I É i iltl§epli§che Tandpoeder en Z Antisepllsch JMondtinctuur Vj van E AaSÜTO Tandarts te t Oravenhage j OVEEAL VEBKRUGBAAR m Agent voor Ne derland G IJS8ELSTIJN Blauwstraat Gond a Quina Laroche 1 = =m versterkenöe KINA WIJN tegen wakte loowel bij kiiideren uU Kolwassenen gebrek an eetlust slechts pysvertering 2enuwïioof lpljn ter versterking ia jUkte of kraambed koorts en hare gevolgen QUINA LAROCHE FERRUGtNEUX in tjet bijioitder tegen Bloedgebrek Bleek k ht kwalen van Kritischen leefiyd tni VerkTiiubaar in flacoM i f 1 90 ea 1 l Eikel Cacao Sr vcr terkend aangenaam van ms ak voor dagelijkwh geb nïW kinderen ïwakken enkllerachtlgegestellen leer MUI t be velen Xla gef ee kraclit ge drank bij s toomtssen der spijsverteringsorganen en dlarrh e ook voor Riigehngtti en kleine kinderen rcn ei buiit j Ktfr 170 ö X Kgr O OO Kgr 0 60 Cb iniBch Moltfcilf L Al Speciaal Toor Kindervoeding in bussen Ji Kgr O ÖO lutvere JTtCIKSUlKCr Kgr 0 6Q i Kfn 0 26 A ci tllTIQ f i aP ll PkfiAH Het rpoken ener halve Cigarette Voldoende tcrbsstnl a lill l V lgatCllCU de hevlgsts aanvallen v o Asthnw c loosjea A y O eO ca 0 60 TatTiarindÊBOnhon fruit PUROATIEF tegen verstopping A n btlcn Migraine Congesticsetc vooralookalslaxaiïs voor kinderen bewijien de Tamarinde Borihoai van KKAEPELIEN HOLM belangrijke diensten daar de vorm voor liet kmd begeerl ijk en de smaalt aangenaam u Trijs per tloosje O ÖO en 0 5ö ftlmiflIr P AQfillf Q algemeen erkend als het BESTE huismiddel i Verkoudheid en ï eelpya het s een sl moplossend en verzachtend middel bij uitnemendheid uitsluitend m P fleschjes verkrijgbaar Prijs ƒ 0 20 per flcBchjt 9tf PratparateH wan KRAEFSLIEN k HÖLK te Zelat m 0lUn woerêieH im ttiguelim waarojf de naam H haudte keiung en rertt ftf haar tij lU mecrie Het groote aantal zenuwkwalen KRAEPELIEN HOLM Hoüeveranciers ZEIST Ayikfl T n z ni DOg ateedg de eer toe phyalologtsclifl ontdek biDi hoofdpUnaf totdevoorafga jidelieit 6kenenTaa popleils bsr nbBroerts toe trot e rea dB allfl mlddBlen door demediBobe wetensfhap aangewend Sertt aan den nienireii tUd komt e datslj door bet gebruik maked van den eeovoudlgsteQ veg namelijk langs de baid sent ologtsclio ontdek blDg gedaan beert die na bonderde proefoemlngea thans over de gebselewertld eld ii en terwijl elf m wetenschappelijke kringen de boogatebelangatelltng wekt tevenaeetis od blijkt te iijii voor it un Eenuwxwalea lijdende menaoiilieid Dese geneeiwHse U nltgevon den door uen gewezen OrScler van Gezondbelt Dr aoman Weisamann te VUshofeo en barnat op dn on dTvinding opgedaati In eene BO Jarige praktijk noor waMphinjr vitti h t haoru enlnHfil HTitnK n oriU iiili nrloegeaehlkleflta ra lt rd hBldonntMd lllJtt nh tKe nw cNlol m duHcilf rlil Met deie geneeawljiie werden werkelijk floblttereade reaaltat n verkregen D lU maaklAllliiveel opgang dat van een door den mtrlndor gMebrsven werUe OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare woorkotilnp en gtneilng h nnen korten tt d rred deUle dmk vnradiene i üit boekje bevat nfetaH sa ver het gresta pn liek v retHanb re verkUiingen onUieut bet weseu dei nienwere therapie en de daarmede aelft in wanhopig gpvallen VBrkicgen uitweiking maar nok vmdt men ditsrin wetenachappelljke ver hiiiidolli Rfln nllde nie llii l o IHniU n iieaunflorn goneeswijïo gewijd nijn loomede efschrift van tal vun ROtni HClirlfteti vuii hDogget Iaatale genfeHkuudIg tii ouder welke P Menièri mad dr profetinr ia ri iiulykljiiiali 11 Pari i rue flouneninnt 10 Steinfrehur mad dr prahtlieerend gencFihcDr aan het krank Ilnnlgen cbiDcM di Charenton Sanitdliratn Or Gohrf to Stal n Oroiimain med dr arrend Bftt teJühiingae D P Foraitiar pe aeih er dkectcur va hal hoipllaal Ie Ag n Gsltelmrath Dr Schoring ktttsel Suienfeli BadEn Dir Bfl med it goneainear dirMleur der B4vano thsra ieutln ho inHchtltifl noor innuwilldMa ta Parlja ri j St Hcnoré 334 Coniul van AsLtienbanh med ir te Corfu Dr Buibaoh arrsad trt de Zirkniti ObSf iRB n it Jaohl mt d dr te Weenan Or C Bongavel ta La FirrlèfB Cure lid van den Conaelt Central d liirgièas t do Santé In Franknjk eu vele andereu Aan allen wier r Miiw e el nirernt niliiil rftKna Isan l nrnnit yaigenaKMd R iinn lilliiiiel l lU l n wnurvau de kenteekenen lijn ohromialie hoordpija mliraine loltaN iMof dtjj iDodandra g BroateRHkkBlaaerheii4 0B Bgdhe d alapei ti li ld llohamBliJke onruat en onbenagelljks te land verder alle ffkeö die door beroerte getroffen weiden en nog lijden aan de gevolgen daatvan looale varltnmincen niiverniagBR tot apreken rwara tongval moele ilk ahkten itl fheld der grwrlGlitGn m l wBorldurend pin pla itsalit zwakte venwakklng van geheugen ens en aij die reedo onder geaeeBkandlge behandeling geweest zijn maar door de bekende middelen ali onthaudiugaeneo hoadwat rknnr vrijven eleelrlseeren Htoomlool of xeebaden fceen genezing of lenlrtug banner kwaAl gevonden hebben en ten lotte zij die vrees K vo l nToar bern rte m sautoe redav hebben wereni verBchiJnBSlen als non aanhoudend angBtlD vosin verdeovliu la hst been baoHBlla aist asli H haid RlkkBnngan eti dorMr worden voorde oogaa drakksnle pijn onder hel vsorhooN salalni ta d eoraa hst voo e van krlebailng In en het alapea vaa handen sa vesten aan al deM drla oatscDiUn va asnawlÜdArs als ook aan Jongs mefijei iijdiade aait liteskneM sn kraohteleoahsld ook aa gsaonde lalf s n onge Mrsonen die veei met hst hoefd werkta en geeete jke reaotie willen voorkoiiieB wordt dringend aangeraden lob het bovsn vsrmelde werkje aan te scbafïen hetwelk op aaavzags keaUlsDB sa ftaaeo vmsandeii wordt door AmHtcrdKM 4osr H CLEBAS A Cn Helltgeweg 41 R ttardKiii t r B tab SAIKTBV ROLFr Ap thek r Korte Hoofsteeg JL Vtrcolit I OBRT A PORlTOV OndsgtMlft blJ de Saardbrng F IBL Op de Jongste hvglsnniHoh msdldlnale tentooDStelUng is de Dr vr UaMii a Bohe 6 nM Hm Mot da Msdisd JuU w 4a V n m HadAflle b lurMad H H Koek en Banketbakkers Op DONDERDAG IS JVtla n desayonds 7 uur zullen eenige leden van het Hootdbestnnr derNEDEELANDSCHE BANKETBAKKERS VEKEENIGINS uit Amsterdam in het Militair TeAuiü Peperstraat uiteenxelten en dtiideHfk maken DE AANHASeie ZUDDE WET 9F ARBEID EN BDSTTUDEH Wij allen hebben daar groot belang en willeB trachten met de hnlp Tan bovea genoemde Heeren hier een Atdoeling op te richten Een flioke opkomst is gewenscht daar het ons allef belang is Nkmens lédem tbh borengenoemde Vereeniging P W KAMPHUIZEN J A VEBHOEFF wesTL4pscoe BiPOTOEEym gerefrtigd te s Gravenhago De BAN verkoopt 4 pClM famebrieeen ia stukken van 11000 1600 f 100 pa f 50 tot den koers van 99 Ve krjjgbaar te Gaup bö de Heeren MONTIJN DOETLAND De Di ectie j HOOFT GKAAFLAND 3 A VAK ERPEES EOIJAAK PS EXTRA OPVOERING VAH X de Tooverring Kindir OperetU in i bedr DOOE j Ol O LU DWIG op a s Ponderdag IS Juli s avonds f uur precies il de Sociëteit Uns Genoegen Zaal Ksnsliiiiii te GOUDA i ENOMe v óor Leden an de Sociëteit Ons Genoegen hnnne dame of kinder n I O per persoon Voor niet Leden der Sociëteit Ons Genoegen hunne dames ol kinderen f S per persoon PLAATSÏBE8PEEKING Miier4 wmiAéhfg a Hf preete in de Sociëteit Ona Genoegen Echt Zeeiiwsch Tarwebrood t cent de K 0 A SLEGT NIEUWE HAVEÏJ 27 FBAÜTSCEE STOOMYEEVBBIJ IS eiieinlsche WasseheriJ VA H OPPENHEIMËR 19 Kruiaktule Roti dam Gebrevftteurd door Z M den Koninf dar BelgMi Hoofildepót TOOI GOUDA de Heet A VAN OS Az Specialiteit Toor hot toornen en TepreBTan Ue Heeren en Dameigarderoben alsook 11e Kindergoederen Speciale inrichting voor bet stoom n tu placliemantels veeren bont ens Gordgneot bdelkleedeo eni aiden Mr d nieii rst eo laatste methode geverfd Gouda Druk tah A BiBJ J KJlLiN 4 Zn VERKIEZING van LEDEN van ae Tweede Samer der Staten Generaal De BURGEMEESTKR van GOUDA GeEten ixK 129 in verband met art 51 der feieswet Gezien de beschikking van den Minister van Binnenlandsche Zaken dd 12 Jub igoi L B Afd B B doet te weten dat in het kiesdistrict Gouda daai het benoemde Hd verklaard heeft de benoeming niet aan te nemen een nieuw verkieiing van een hd van de Tweede Kamer der Staten Generaal zal plaats hebben op tüinsdag 3 Juli aanstaande dat op dieu dag van des voormiddags negen uur tot des namiddags vvier uur ten Raadhuize bij hem kunnen worden ingeleverd de bij art 51 der Kieswet bedoelde opgaven van Candidaten waarvoor de voorgeschreven formulieren van heden af ter Secretarie kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar zijn dat voor dexe verkiezing de stemming zoo noodig zal plaats hebben op Dinsdag 30 juU a s en de hewtemming zoo noodig op Dinsdag 6 Augustus d a v Goud iS Juli J901 De Burgemeester voornoemd ft R L MARTENS KEni isGi vi iG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ter kennis van de Ingeietenen dat de aEKENlNG van de INKOMSTEN en UITüAVEN der Gemeente over het dienstjaar 1900 gedurende veertien dagen de Zon en Feestdagen uitgezonderd op de Secretarie ter Leüng van een ieder is nedergelegd van des morgens tien tot des namiddags één urB terwijl bovendien tegen betaling der kosten afschrift dier rekening kan worden verkregen Gouda den i5n Juli 1901 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Bultenlandsch Overzicht De inhond van den brief van Lord Bosebery aaji de liberalen in de City komt neer o èt manliest waarin htj voor goed iri b van de liberalen losmaakt en het politieke leTen vaarwel zegt daar hg de liberale partij ols voorgoed nit elkaar gescheurd beschouwt omdat de beginselen der ondetdeelen van die partjj gebleken z n niet alleen over den Boerenoorlog maar ook FEVILLETOX Eindelijk Saamgebracht 80 Hij volgde haar aanstonds maar ze was verdwenen en zóó vruchteloos waren een tijdlang zijn pogingen haar die hij uit de verte meende gezien te nebben in dezen doolhof weer te vinden dat hij zich ten laatste levendig scheen te ergeren ISja het laatste spoor eener hartstochtelijke sombere uitdrukking lag zells nog op zijn iraai gelaal toen hij nu terwijl hij het blonde hoofd even boog voor de zware zilvertranjc van het blauwzijden gordijn zijn wil doorgezet en haar bereikt had jufirouw van Uechtritz namelijk die juist in stuk vereering voor het kostbare rozenhouten kutje verzonken stond Eindelijk zeide hij diep ademhalend nam den hoed at en reikte haar de hand Zij zag hem vragend aan Ik ben u namelijk sinds een kwartier op het spoor verklaarde hij Ik zag u van Terre dat wil zeggen meende u te herkennen was echter niet geheel zeker van mijn zaak en heb sedert in deze verdopide meubelkr am als een gek rondgezocht Hij zag schuw om zich heen ze waren door de zijden portieres volkomen gedekt 2 bukte hij dan snel even boog handig haar hoofii met den ceoiguiiu storenden hoed naar achter en drukte over groote aangelegenheden van het Btik van elkaar al te wjjken zonder dat er kans ie weer tot elkaar te brengen De vergadering van de partj in de Eetormclub is niet in staat dergelijke verdeeldheden op te hellen Bosebery ziet de toekomst vanËngeland s politiek donker in een zwakke regeering heelt tegenover zich een nog zwakkere oppositie De openbare meening begint besel te krijgen van de crisis waarvan de gevolgen voor de toekomst zeer ernstig zullen ZQn Doch Bosebery verklaart zich niet in staat een uitweg te vinden zoolang een gedeelte der liberale partij onbekwaam is de overwinning te behalen op een ander gedeelte dier zeilde partij Over het algemeen is de pers nogal verlegen met Bosebery s manliest dat de Times geheimzinnig noemt omdat het niet opheldert waarom Bosebery zich voorgoed terugtrekt De Times vraagt waarom Bosebery zoo ontmoedigd heengaat in plaats party te kiezen voor de liberale groep van de imperialistische partij dia volgens Bosebery gelijk heelt In het Lagerhuis besprak de minister Chamberlain bij de derde lezing van de flnancieele wetten de toekomst van Transvaal en den Oranje Kolonie Hü zeide dat indien de Bserea erkend zallen hebbeu dat zg volkomen verslagen zijn en teruggekeerd zullen zgn tot hun vreedzamen arbeid er niet de minste vrees bestaat voor het overblijven van gevoelens die het aanhouden van een groote troepenmacht in Transvaal en de Oranje Kolonie zullen noodig maken Er is een enorme voorraad goud in Transvaal dat nog niet in exploitatie is een groot deel van het gonderts is van minderwaardig gehalte Indien de exploitatie daarvan winstgevend kan worden gemaakt zal de mijnindustrie zich op verbazende wgze uitbreiden Wat ook de houding moge zijn die ten slotte zal warden aangenomen met betrekking tot de onteigening van de Nederlandsch ZuidAlrikaansche Spoorweg Maatschappij er bestaat geen twijlel dat wg daaraan een zeer waardevolle bezitting zullen hebben De Begeering twglelt er niet aan of in de toekomst zal het land zich zeer ontwikkelen De flnancieele wetten werden in derde lezing met 291 tegen 121 stemmen aangenomen De sprekers die Dinsdag in de Belgische Kamer aan de beraadslagingen over het Kongo ontwerp deelnamen komen neer op twee de Broqneville en de socialistische een heeten kus op haar lippen Een familiekus daarop zal ik toch wel altijd mogen rekenen zeide hy daarop weer geheel kalm en droog wEn nu hoe gaat het Rita hoe komt ge zoo hier Je bent te driest Kurt Je zult mij nog in ongelegenheid brengen was het verwijtend antwoord van Rita op zijn bexroeting Ik wil mij hier een en ander uitzoeken en ben den laatsten tijd een paar maal hier geweest Als ik dat geweten had Maar wat doet gij hier i Gaat ge soms óók trouwen i Hij verwaardigde deze veronderstelling zelfs met geen antwoord Ik ben van redactiewege hier en mijn eigen reporter De menschen wenschten een artikeltje aan hun magazijnen gewijd te zien iets meer dan de gewone reclame Ze hebben het ook in zekeren zin reeds vooruit betaald hebljen de redactie bureaux der Freie Zeitung met verschillende cadeaux bedacht een prachtige schrijftatel waaraan ik mij nu laat inspireeren dito stoel daarom kon ik er niet af hier eens door te loopen Ln mijn gelukkig gesternte moet mij hedenmorgen hierheen brengen Daar heb ik toch ook eens een beetje jfeluk gehad Hij verslond haar natuurlijk al sprekende met zijn blikken Rita ter heilzame afleiding begon van haar inkoopen aan meubilair te spreken En hebt ge dan dit hier al eens bekeken ot hebt ge weer alleen oogen voor mg malle Kurt D44r dat is iets bezienswaards I Hij zette zijn lorgnet recht en bestudeerde het rozenhouten kastje Heel mooi Ën dat is maar imitatie Vandevelde De laatste werd herhaaldelijk in de rede gevallen maar daartoe bepaalde zich ook de deelneming van Se andere Kamerleden De Broqneville meende dat er niet lang over het ontwerp behoelde te worden gesproken Niemand wilde den Kongo prgs geven maar ook niemand wilde annexatie op dit oogenblik Dus bleel er niet anders dan dit ontwerp aan te nemen dat als het ware een voorbereiding was om tot de annexatie te komen Vandevelde had nog wel wat meer over het ontwerp te vertellen Van den beginne al aan waren er stemmen tegen opgegaan zei hij juist ook in koloniale kringen getuige het annexatie ontwerp van Beernaert Doch toen had de Koning zgn stem in het kapittel gegeven de Koning die al in 1895 niet van inlijving wilde weten die er in 1900 tegen was en die er wel altijd tegen zou blijven omdat hij in den Kongo alleenheerscher wilde blijven Maar de conventie van 1890 gaf ten minste aan België noch rechten die nn in de lucht bleven liangen Ons is verweten vervolgde Vandevelde dnt wij geen voorstel hebben ingediend van annexatie at te zien Maar waartoe zou dat r iend hebben f Wg hebben ons altgd tegen koloniale politiek verklaard maar konden luets uitrichten toen de zaken slecht gingen Bns zoudon wg nn zeker de kous op den kop hebben gekregen nn het althans schijnt dat er eenige verbetering is Daarenboven is het een verkeerde voorstelling het te doen voorkomen alsol de socialisten tegen elke koloniale politiek waren wg zijn alleen tegen de kapitalistische koloniale politiek die gepaard gaat met exploitatie van den inboorling dielstal en moord De exploitatie van den Kongo zou tot gevolg hebben een verhooging van het militarisme evenals de exploitatie van de Transvaalsche goudmijnen voor Engeland België wilde ook meedoen aan het imperialisme en dat was gevaarlijk voor ziJn onzijdigheid V Van de beweging te Parg s om op den nationalen leestdag een groote Boerenbetooging te houden ia zooals men weet niet veel terecht gekomen De zaak heelt van het begin al niet veel om t Ijjl gehad en het groote van de betooging bestond slechts in de verbeelding De deelneming van de Franschen die in Zuid Alrika aan de zgde der Boeren streden was luttel en ook de studenten waren niet talrijk Het verbieden door de politie geschiedde deels met het oog op de nationalisten deels uit vrees voor antiBigelsche manilestaties Ja maar ze werken hier wezenlijk naar de beste modellen Het origineel hiervan is in Dresden geloot ik is m het bezit van gravin Cosel geweest Ze moet smaak gehad hebben Aha gravin Cosel zeide hy Hoewel de omvang zijner historiekennis niet groot was bracht deze naam hem toch op het juiste idee van een vorstelijke maitresse een schoone pronkzuchtigc vrouw En een eigenaardige gedachtengang deed hem voortvaren Jammer dat gij niet in dien tijd gevallen zijt Rita Ze zag hem vlug begrijpend aan iGe meent dat ik er ook zoo een zou geworden zijn Niet onmogelijk Menigmaal komt het myzelve voor als ware ik van het hout waaruit zij gesneden werd Ah het geheele land de domme menigte en de paar pluimstrijkende verstandigen daaronder en dan eerst recht het briUante hof te beheerschen in den persoon van een important niet onknap man die in zijn Saksen ol waar was het Lodelijk den Veertienden kon spelen het moet waarlijk niet kwaad zijn geweest Alle dwang en verveling bleef voor de wettig getrouwde die kon zich met hoogmoed of vroomheid troosten 5 het pleizier bij de zaak het woelen in de tooverschatten dier dolle verkwisting had de andere Hier ze lachte met fonkelend oog terwijl ze in de vroolyk schitterende kleine rococo zaal of liever de imitatie daarvan die ze nu betraden rondzag Ge kunt niet denken hoe mij dit bevalt 1 Het is mij als had ik reeds in zulk een omgeving geleefd als had ik een herinnering daaraan men zou aan een soort zielsverhuizing kunnen gelooven Ja ja Kurt ze liet zich een oogen De door het FranscheSenaatshooggerechtshol tot 10 jaar gevangenisstral veroordeelde lules önérin is met het oog op zgn ongunstige gezondheid over de Zuidsche grenzen gebracht de stral is veranderd in verbanning Lissabon geniet voor de tweede maal binnen een jaar tgds de hooge eer een Engelsch eskader in zijn land te zien en het Portugeesche volk heeft ditmaal nog het voorrecht gehad zijn koning aan het hoold van dit eskader van zgn reis naar de Azorente zien terngkeeren De Vos3 Ztg wijst op het optisch bedrog waarvan de Portugeezen het slachtolfer zijn wannedr zj zich voorstellen dat hnn koning bier als leider fungeert terwijl hg toch niet meer is dan volgeling Portugal laat zich goedig gebrniken door zjjn groeten vriend Verleden jaar in December toen de Portngeesche minister presedent Hintzo Biboiro bg gelegenheid van het bezoek der Engelsche vloot aan Lissabon het verbond met Engeland plechtig bekend maakte was de overeenstemming van belangen in Zuid Afrika de aanleiding Nu er weer zulk een demonstratie plaats heeft zal zg wel bedoeld zijn om hen die belang hebben bij de toestanden om de Middellandsche Zee naar aanleiding van de Gibraltirqqaestie in d6n laatsten tgd weer opgerakeld te waarschuwen dat Engeland en Portugal ook daar heel goed kannen samen gaan De Engelsche gezant te Lissabon dankte bg de vorige gelegenheid Portugal voor de diensten in Znid Afrika aan Engeland bewezen Engeland zal nog wel eens meer den Portugeezen gelegenheid geven zich over een paar mooie daukbaarheidszinnotjes erg vergenoegd te toonen Volgens een telegra 0uit Saragossa had daar een ernstige botsmg tusschen Katholieken en vrijdenkers plaats Er moeten 50 gewonden zijn Groepen vrijdenkers vielen met steenworpen het bureau van het Katholieke blad Noticiro aan en drongen een klooster binnen waar zg groote schade aan A richtten De Katholieken vormden een optocht zg waren gewapend n et messen en revolvers V Verspreide Bericliten Fkankbijk De aanslag op den minister van openbare werken I Zooals steeds wanneer er zooiets plaats blik ladend aan zijn arm hangen men sl at steeds een krui voor deze dames mij bevallen ze De amusante bevallig hoogmoedige Montespan vorstelijker dan de meeste vorstinnen deze Cosel hier die onder anderen het talent had tachtig jaar oud te worden en hoe ze alle heeten ik voel menigmaal dat ik geest in heur geest ben ff2 er van pas in uw tegenwoordige positie beliefde hij slechts op te merken Dat heeft met mijn tegenwoordige positie heel niets te maken rephceerde zij ongeroerd Hem zal ik de inspiraties die ik tusschen zulke rococomeubelen krijg wel met biechten en wat zou hij er zich verder om hebben te bekommeren Mij aU vrouw zal wel geen potentaat hem willen betwibten zooals de galante koning vaii Saksen den dommen minister von Hoym de zyne nadat deze den vorstelijken heer zooveel van nu van de schoone Bguur zijner vrouw had voorgesnoetd Hoe belezen ge zijt zeide hij en zag van terzijde op haar neer Ja en voornamelijk op dit ééne punt lachte zij En nu drukte ze zelfs zijn vasten mannenarm tegen zich aan ze waren toch zoo mooi alleen hier het 13 toch charmant Kurtie je zoo alles te kunnen zeggen Ja daarvoor ben ik u goed mompelde hij Hij was reeds den gandschen tijd naast haar met een gedachte doende en nu nadat zij weer eens byna verachtelijk van den toekomstigen echtgenoot had gesproken kreeg deze een vasteren vorm voor hem Hij bleet staan ffFanit vervolgd