Goudsche Courant, zaterdag 10 augustus 1901

UtrectA 8p orwegverblDdlngen e GOUDi ZoDierdlenst 1901 AangevaogeD 1 Mei TUd van Greenwicb 1 t t L aODDi ROTTXKDA HMaa nfu B d Msdl 81 7 11 7 8 8 11 8 88 9 08 9 14 9 18 9 B7 10 8K 10 B ll IG 11 18 U IS 11 18 1 17 1 18 8 80 3 41 3 8 4 39 4 4 16 14 1 18 7 0il 7 18 7 41 8 14 8 17 I S 1 14 10 11 10 43 ll Mi ordiwht door 7 18 MO a M ff 11 01 ff 1 08 f ff ff ff ff 01 ff ff ff ff ff 8 14 d 10 19 Iie w rkerk 7 98 8 0 f 11 18 ff 1 14 ff ff ff 4 11 11 ff f ff 8 81 10 80 OiMlla 7 88 8 7 ff 11 10 ff ff l il ff ff ff 4 18 8 18 ff V e 8 41 ff 10 87 ff Roltgrdui M K 7 44 9 08 9 19 9 48 lO lS lO lfl 11 19 11 80 11 84 11 41 1 80 i S9 8 1 4 03 ja 97 6 88 4 8 89 7 47 8 07 ff 8 50 8 9 S 10 48 11 08 11 47 Roktord mD P 8 4 n u ff ff 1 8 ff ff ff 5t 8 10 ff ff ff ff 7 7 ff Ml ff ff n i ff Sottudun B 8 0 08 10 01 ff u l ff ff ff ff ff 1 08 ff ff S 10 ff ff ff ff 7 48 ff ff ff ff ff 11 48 d 4Ua laai la Uaaaa Elba MMêiik Op iaaa traloai ifj B pletaeBt baw ji 1 lUna Diudag d B BOTTÏRD4M 90IID4 Tiaa Taraa B L f 4e 7 88 ff 1 9 to ff ff ff ff 11 80 1 48 4 13 f ff 8 17 V ff 9 11 ff ff 10 18 Rottflrduu D F 8 88 ff V 9 48 ff ff ff 11 38 ff 1 64 ff ff w ff 41 ff 8 17 ff ff ff M8 10 81 BoUerdun U liltiuirerknk 4 41 10 04 7 11 7 81 7 46 8 81 9 18 9 47 10 1 11 81 11 4 11 04 ff 1 88 8 14 4S 8 4 4 08 4 4S 5 St 8 04 8 99 7 01 7 5 8 J l sr I SS ff 4 1 t 41 3d K ff in Sft ff ff ff ff 46 ff ff ff ff ff 4 8S V ff 8 89 ff 9 ff ar 9 46 ff 01 81 ff 1 ff 10 88 ff ff ff 1 8 ff 8 48 9 ff 9 3 f Uoordmolit 11 8 04 t n 10 48 ff ff 1 08 ff ff 6 10 ff 8 16 0 ff 10 03 I i fdi i lUaai 1 17 8 10 18 7 81 7 43 8 08 8 84 9 0G 9 81 10 08 10 19 10 4V 11 1 l 0 ll l 1 09 1 09 I IS 06 4 08 4 14 4 9 6 18 S 48 1 14 7 01 7 S8 B S0 8 4S 9 47 10 09 10 14 11 04 n la Uaaaa altra laUlai IMütaUaf a du laap bi iat g kB d wocdn U BalUidiaka apan L IiM npplaaaaittawlla a da Oompagila dar Wagon Lit oouoi ü £ Haas iaa ram i L Goitdl 7 18 8 87 8 41 9 11 9 11 10 00 10 19 10 88 11 18 11 18 11 16 ll 1 18 1 8 I SI S 4 4 10 4 0 18 t 49 8 11 7 M 8 01 8 31 1 17 9 63 9 8 10 18 10 48 11 1 7 18 8 8 ff ll K ff ff 1 07 ff ff ff 8 01 f ff f S 13 i 10 08 7 8 9 01 V ff 11 1 ff ff 1 18 ff ff ff 6 18 ff ff 8 14 a c 10 17 Voorburg 7 3 9 14 V 11 0 ff 1 81 ff ff ff ff 17 ff ff f ff 8 88 E 10 89 7 8 9 08 9 19 9 81 9 41 lO lS 10 48 11 88 11 48 11 48 IS BK 1 37 1 44 l iO 1 41 4 16 4 46 6 81 6 48 t l6 8 49 7 57 8 48 1 39 3 4t 10 19 10 84 10 46 11 18 11 7 irU 81 8 01 7 01 7 19 7 8 8 8 66 9 03 9 44 10 1111 1 11 8 11 00 1 80 V= S rg 8 5 d 1 40 1 67 4 00 4 16 4 17 6 19 6 11 7 01 7 41 7 6 1 18 9 40 10 16 4 48 6 18 4 4 8 8 4J 10 01 in 8 4 lO lk 8 09 8 14 I7 4 41 11 6 48 7 06 7 81 8 09 1 18 8 46 10 18 10 64 Harmoaikatrai allaan la an la kl aa axtn katalan If Bakalra aan kiljat 1 kl aaa aDpplenuit Ww B S O U U 1 4 HSTtRDiM ffiaa lan loula 8 8 8 11 8 8 9 18 10 10 10 9 11 08 1 10 l S 3 l 4 07 4 43 6 I i 16 8 48 9 1 lO i 10 80 10 87 11 08 Amit W 8 01 8 8 9 SI 10 10 11 04 11 43 19 67 1 67 3 96 4 1 4 67 6 30 E 4 O 44 86 10 8 11 03 11 47 U l Amit 0 8 19 9 13 9 8 10 16 ll ln 1081 10 1 13 8 40X17 6 1 6 46 8 01 9 18 10 50 U K ll Hl 11 14 10 81 HO 7 iik Mn 80ï P ♦ 9 01 nuda 8 14 8 18 7 11 7 4 08 9 08 9 1 9 80 lO l 1 10 4 11 SMI 1 8 ll 1 a KaanlUtlaf op da laop kan let garakaad woïdal 1 1 H I laa rana B l K S ll 4 81 1 49 8 80 7 10 7 8 1 31 7 16 i 40 1 S9 a 07 7 38 3 I3 SA 04 8 14 7 00 7 4 8 08 iiiat G 81 7 16 8 10 8 78 13 9 81 11 1111 17 ll SO 1 11 8 10 8 8 4 41 6 06 8 11 7 09 8 10 9 16 9 46 A IU W 6 84 8 47 7 80 8 15 8 45 9 80 9 46 11 80 11 411 06 1 40 8 11 8 49 01 6 11 18 7 16 8 16 9 40 10 01 louria 7 0S 7 81 8 18 9 19 9 1 10 18 10 84 11 61 1 18 1 6 8 18 4 18 4 84 47 7 07 7 4 8 0 ll 10 17 11 18 10 14 10 4 B B ï I 3 19 4 11 4 41 41 8 6 7 00 8 49 9 36 10 08 10 48 4 H 7 14 10 6 11 07 4 88 9 S6 I 3 4 4 48 5 18 6 K 7 14 7 41 1 19 9 89 10 07 10 41 U H 8 18 8 1 7 47 8 18 9 10 10 64 10 41 ll St 1148 11 01 6 07 8 0 7 10 17 11 65 1108 11 17 6 11 68 8 17 1 86 6 41 7 01 7 14 8 80 M 66 10 4 11 13 11 11 1141 11 1 gedrongen op een onderzoek inzake bet incident van Niort waar de vader van een onderofficier die ziclizelven van het l ven heelt beroofd een kapitein den diretten chef van den jongen man een oorveeg heelt gegeven De definitieve uitslag van de verkiezingen voor de Algemeene Kaden is dat de Boeiaal democraten hebben gewonnen 17 zeteU en verloren 4 de radicalen en radicale socialisten gewonnen 110 en verloren 40 de republikeinen gewonnen 72 en ver loren 119 de nationalisten gewonnen 18 en verloren 4 de geallieerden gewonnen 9 en verloren 17 en de monarchisten gewonnen 26 en verloren 53 zetels zoodat de linkerzijde 83 zetels heelt gewonnen en de rechterzjde verloren 27 terwijl kot On trum er 55 zetels op achteruitgegaan is De aankomst van prins Ueinrich vanPruisen heden te Brest valt niet te betwijlelen en in het station staat een treinmet twee salonwagens gereed om hem onverwijld naar Dnitschland over te brengen In verband met de uitlatingen van de Aurore over den kapitein van den general n stal Fritsch naar aanleiding vandiens uittreding uit het departement vanoorlog zijn ürbain Gohier en de gérantPerreux deflnitiel veroordeeld tot 25 000 Ir schadevergoeding en tien pnblicatién vanhet vonnis Gkoot Beittakhib Op een plaat in de Daily Express ziet men John Bull in aandachtige overdenking naar aanleiding van de vele ongelukken met torpedobooten by de jongste manoeuvres der Britsche vloot om dan plotseling uit te roepen Nu het was hoog tgd dat de manoeuvres geëindigd werden Indien ze nog een tijdje gednnrd hadden zouden we spoedig evenveel onderzeesche torpedo s gehad hebben sis Frankrijk I DürrsottLAND Dinsdagavond laat reeds heelt te Cuxbaven de begroeting plaats gevonden tussphen generaalveldmaarscbalk Von Waldersee on diens vrouw en Woensdagmorgen vroeg reeds begal de gravin zich weder aan boord van de öera welk vaartuig onverwtjld de reis naar Brnnshausen vervolgde Het heet d it de graal Uaandag a s te Hannover zal weisen Tusscben Cnxhaven en Brnnshausen verdeelde de maarschalk aan boord van de 0era Chinamedailles aan olficieren en minderen in tegenwoordigheid van zijn vfouw en te Brnnsbansen vond de begroetUig plaats van de officieren der Gera ooor hnn familie waarna allen werden overgebracht naar de Columbia van de Ham burg AmericaLijn waarbij allerlei plichtplegingen plaats vonden BINNENLAND Za t tm 2fig 6 1 loud 10 6 81 7 88 7 0 8 18 9 07 Üudi 8 Woard 48 48 8 18 Utrtokt 6 08 7 4 8 11 8 19 8 1 9 8 a Utrecht A n ir leli Ouilav fioud De Prov Gr Ct verneemt dat mr Troelatra geweigerd heeft in de gegeven omstandigheden eene candidatuur tegenover mr Dfncker te aanvaarden Van soo dem zijde lal nn geen candidaat gesteld worden De Nieuwe Groninger Ct verklaart dat het vriJ wel zeker is dat de kamerverkiezing in bet district Groningen zich zal bepalen tot de offlcieele eandidaatstelling van den heer H L Drncker De sociaal democratische arbeiderspartij zon hebben afgezien van haar voornemen om een eigen candidaat te stellen Wel is den heer Troelstra gevraagd ol h $ een candidatuur wilde aanvaarden maar deze heelt daartegen ernstig bezwaar gemaakt Na deze verklaring van den leider der partij is het zoo goed als zeker dat de sociaal democraten noch den heer ïroelstra noch een anderen geestverwant zullen stellen De anti revolntionairen zullen stellig geen candidaat stellen de katholieken evenmin In het Talksdagblad legt de nienwe redactie de volgende verklaring al in antwoord op een stukje waarin de oude redactie het tegenwoordige Volksblad vormende baar opvolgers handlangers van Vi n Hall genoemd had Naar aanleiding van deze bewering die al de vereiflchten van laster in zich bergt verklaren wij hier openlgk en wij tarten onzen nieuwen concurrent dit onwaar te maken dat geen der leden van onze redactie iets met den heer Van Hall uitstaande heelt ja zelfs hem niet anders kent dan van naam dus voor zoover biJ aan den openbaren weg heeft getimmerd En wiJ kunnen hieraan toevoegen ook hiervan bet bewijs kunnende leveren dat de heer Van Hall op de benoeming van geen onzer redactieleden ook zells maar den geringsten invloed heelt uitgeoelend noch getracht nit te oefenen I üemenffde Berichten Men meldt uit den Haag In een der wachtkamers van het Hollandsche Spoorwegstation alhier zaten gisteravond twee knapen van 13 k 14 jaar heel genoeglijk te smullen van broodjes melk bier koffie enz enz Zy deden zich zoodanig te goed dat het de aandacht trok van een politiebeamte die het raadzaam oordeelde zich eens met de jeugdige reizigers te bemoeien Na veel leugens volgde eindelijk de bekentenis van den een dat hij s morgens van zün vader te Rotterdam 1 60 had weg genomen en in gezelschap van zijn vrindje met dat geld naar Scheveningen was gegaan Den geheelen dag hadden zij er Instig op los geleefd en aardig wat geld stukgeslagen De jongelui werden voorloopig naar het commissariaat gebracht en zij zgn gister naar hunne ouders te Rotterdam teruggelid De schoenmaker verdacht van in de Nieuwe Molstraat te s Graveahage een messteek te hebben toegebracht aan den man die daar ter stede dood gevonden is in het Rozenhofje aan den Zuid Buitensingel is naar de gevangenis te Scheveningen overgebracht Verschillende schoenmakersmessen zijn ten huize van den verdachte in beslag genomen Het l jk van den verslagene is ter schouwing naar het gemeenteziekenhuis overgebracht 0 0 I U A u 1 11 00 11 81 111 14 10 6 11 18 11 94 11 47 Men wist reeds dat de beroeps collectanten een goed deel van het geofferde als provisie in hun zakken doen verdwgnen maar dat er ook Ini waren die tegen fcelooning als weldoeners optreden dit vinden we in de Echo met een sterk staaltje bewezen Voor een man die een nieuwen werkkring intrad werden pogingen aangewend om eeniggeld by elkaar te krögen Er werd buiten hem om een request aan de Koningin Moeder gezonden en daarop f 100 ontvangen Deman verheugd over dit buitenkansje rekende al uit wat hj voor die f 100 zou kunnenkoopen toen hem werd medegedeeld dathg slechts f 80 zou ontvangen omdat degeendie het request had geschreven 20 pCt dusf 20 nam voor de moeite Bg Jozef Israels te s Gravenhage werd voor hetzelfde doelf 25 ontvangen maar de man krygt nietraeer dan f 15 omdat er f 7 50 voor reisten en 10 pCt dns f 2 50 voor den collectant afgaan Te Rotterdam werd f 10 ontvangen en f 2 kreeg hg voor zgn deel Het blad zon nog meer staaltjes kunnen vertellen de meegedeelde acht het voldoende Het is in elk geval een waarschuwing zich niet te werpen in de armen van die weldoeners der menschbeid die de Hel en weldadigheid gebruiken om er een slaatje nit te slaan Uit een ingezonden stnk in de Midd Crt wordt het dnidelgk dat de heer Ter Kniie geen aanklacht wilde indienen tegen de N Deutsche Crt wegens haar onjuiste bewering dat hg vrgmetselaar zou 7 yn Doch wel heeft hjj geprotesteerd tegen de taktiek van hot blad hem in de achting der geloovige Katholieken te doen dalen Uit Bazel schrgft men aan t Hbl Men behoefde geen Falb te zgn om te kunnen voorspellen dat t mooie zomerweer niet altgd duren zon en dat op de droge Julimaand 6 en tijdperk van regen zou volgen En nanweiyks was dan ook Augustus aangebroken of de ommekeer kwam Arme reizigers die nu pas vacantie konden nemen en wier reis aanvaard werd met parapluie en regenjas als onmisbare gezellen t Was nog zomerweer toen wg des morgens uit Amsterdam vertrokken t werd buiig op Dnitsch grondgebied t leek herfst toen wg den 2n s avonds laat te Bazel op Zwitserschen bodem uitstapten Doorweekte wegen glimmende straten druipende boomen was dat een vriendelijke begroeting voor den reiziger die zich lang te voren had verheugd op t Zwitsersch natuurschoon P En t was geen zoraersche bui neen de kelner vertelde dat t weer al vgf dagen lang zoo ongunstig was en wie weet hoe lang de regenmoesbon zon aanhouden Van nitgaan om langs den Bgn in den maneschgn te wandelen geen sprake want de maan was er niet en t leverde een naargeestig gezicht op den donkeren stroom met onstuimigen spoed onder de donkere gewelven der bruggen te zien voortjagen l l 10 80 11 01 10 4 8 48 10 4 9 11 18 11 48 Een gruwelgke geschiedenis weet het Jornal de Commercie mede te deelen Op den 3den Maart 1901 werden de nederzetting en het klooster in Alto Alegre Brazilië door wilde Indianenhorden bestoruld de monniken en nonnen Bevonden zich juist in de kerk zoodat zy in het geheel geen tegenstand konden bieden Allereerst werden vier nonnen en later zes monniken voor het altaar vermowd toen kwamen eenjge koloniiteD en bedienden aan de beurt de overigen werden in een kelder opgesloten en daar twee weken langzaam doodgemarteld Een groot genoegen vonden do wilden er in de arme gevangenen aan den rand van een afgrond te brengen en hen dan onder wild gehuil naar beneden te werpen De eenige overlevende was een klein U jarig meisje Ursula dat door een Indiaanache vrouw in bescherming genomen werd en later de geheele geschiedenis vertellen kon Een monnik Carlos genaamd droeg veel bg tot het spoedig ontdekken en tot de vervolging der Indianen Toevallig was hij vóór den gmwelgken moord uit het klooster vertrokken biJ zgn terngkomst vond hg om het klooster de verminkte Ijken liggen en de woningen geheel leeggeroofd en ten slotte vele bloedsporen waarin men nog geronnen bloed ontdekte Voor de Indianen tot hun aanval overgingen hadden zg overal schildwachten uitgezet en een patrouille in hinderlaag gelegd die ieder die naar Alto Alegre ging of van daar kwam vermoordde In deze hinderlaag alleen vond men 50 Ijjken in het klooster meer dan 200 Het gelukte den monnik Carlos ongezien te ontkomen en de hulp der soldaten in te roepen Kapitein Zorabeira bereikte met zgn troepen de wilde horden in Canna Crava en kou na een bloedigen strgd de gevallen slachtoffers wreken De kleine Ursula werd bevrgd en den wilden werd een groot deel van het geroofde ontnomen Mej Emily Hobhonse heeft aan de Daily News gezonden een verklaring door haar ontvangen van een in den Vrgstaat geboren Engelsche dame die woonde in een dorp bj de Vaalrivier De schrgfster geeft daarin verslag van een z g clearing operation waaruit biykt dat de Britsche bescherming nog altyd uitermate humaan en zachtzinnig is Zg verhaalt dat den 16 April 1901 gtneraal Elliot met een colonne aan het dorp kwam en des namiddags den bewoners bevel gaf zich gereed te maken om mot de colonne naar het spoorwegkamp te trekken De menschen mochten wat kleederen en ligging medenemen die op open wagens werden gepakt waarop zy zelf dei geheelen dag in de hitte moesten zitten Hoewel ze slechts zestien mglen hadden af te leggen moesten ze twee dagen en twee nachten op het veld doorbrengen Berst werd halt gehouden vlak bg het dorp er werden geen tenten verschaft en de ongelukkigen moesten in de open lucht slapen De begeleidende officieren zagen niet naar hen om de vrouwen moesten maar zelf zien hoe ze zich redden Den tweeden dag werd halt gehouden in het gezicht van het kamp aan den spoorweg en ook dezen nacht moesten Engeland s beschermelingen doorbrengen onder den blooten hemel waaronder ouden van dagen en kinderen zwaar leden Het kamp waarheen ze zyn overgebracht wordt door schildwachten bewaakt en is omgeven door een draadversperring maar niettemin sluipen de Boeren herhaaldeiyk binnen en schrgven ze op de wateremmers waarschuwingen aan de Engelschen om de vrouwelijke gevangenen beter te behandelen en ze beter voedsel te geven Het voedsel is als gewoonlgk van minder goede hoedanigheid schaarsch en zonder alwisseling Groenten worden niet verstrekt V erder geelt de scbrglster voorbeelden van gevtülen waarin vrouwen zgn gemassregelt omdat ze weigeren inUchtingen te geven die haar werden gevraagd De kampcommandant majoor Guinness verlangde b v van mevrouw Badenhorst van WitkoppiesHoeve in het district Kroonstad te weten waar op haar mans hoeve munitie was begraven Zg antwoordde dat haar niet bekend was dat munitie op de hoeve was begraven en werd deswege veroordeeld tot 24 uur eenzame opsluiting in de wachttent Zg verzocht tegen den avond om haar twee jongste kinderen en wat beddegoed Daar de tent niet voldoende was bevestigd moest zg op den rand van het zeildoek gaan liggen om het opwaaien te beletten Den volgenden dag werd de viouw opnieuw in verhoor genomen met geen beter resultaat waarvan een opslniting van 36 uren het gevolg was Ten slotte werd zg gedeporteerd mot haar kinderen niemand weet wa iheen Voordat mevrouw Pretorius de eerste maal werd gebo ord had zg de wasch te drogen gehangen op de binnenste draadomheining en toen haar dit werd verboden opgemerkt dat de commandent behoorde zorg te dragen dat in het kamp Ignen werden gespannen om goed te drogen Dit antwoord zegt de scbrglster schijnt den waardigen majoor te kras zijn geweest Mevr Pretorius werd eveneons weggevoerd omdat zg niet kon aangeven waar munitie was begraven baar man die op dezellde vraag het antwoord was schuldig gebleven was in de wachttent opgesloten en bevond toen hy daaruit kwam dat zgn vrouw en kinderen weg waren Hg vraagt nog altgd te vergeels wat van hen is geworden Een andere dame was zoo brutaal toen de kampcommandant van haar en anderen verlangde dat zy haar mannen zouden laton weten dat zg doodgeschoten zonden woiden als de Boeren niet ophielden den spoorweg t vernielen te antwoorden dat zg dit zeker niet zou doen want dat de spoorweg van het geld der Boeren was aangelegd en deze dus het volste recht hadden dien te vernielen Zg werd in de wachttent opgesloten maar deze stral had op haar al zeer geringe uitwerking Toen zg werd vrggelaten zeide zg hardop tot haar medegevangenen Ik beb met Helde geleden voor onze vechtende mannen en broeders Ik heb niets gedaan waarvoor ik mij behoel te schamen Als ik een man was zou ik vrouwen en kinderen niet behandelen zooals men ons behandelt Dan zou ik my schamen Ik beroem mg op myn lijden Men vreesde dat haar stoutmoedigheid hetkamp zou aansteken dus w9rd zg weggevoerd Waarheen De heer G Wassink te Zutphen die bg de jongste raadsverkiezing een candidatenIgst aanbood waarop door hem eigenmachtig eenige namen van kiezers geplaatst waren is door de rechtbank veroordeeld tot 3 weken gevangenis wegens valschheid in geschrilto en bet gebruik maken van bet vervalschte stuk De eisch was 2 maanden Het socialistisch orgaan van Jules des Kssarts het Journal de Charleroi heelt een oproeping gedaan voor een algemeen socialistisch congres teneinde maatregelen te bespreken die den vrede in Zuid Afrika zouden kunnen herstellen Op voorwaarde dat die vrede is gebazeerd op de onafhankelijkheid van de Boeren en algeheele amnestie van hun bondgenooten zal ongetwgfeld de groote meerderheid met hen zgn Het plan van des Essarts zegt de Petit Bleu beeft niets utopistiach Door de macht van hun vereenigingen en federaties hebben de socialisten een wapen bijna zonder wderga in handen Het is niet onmogelgk dat zy een werkstaking in de groote dustrieén van Engeland ▼ eroorzaken t t de Engelsche regeering vrede op bovengenoemde voorwaarden heeft gesloten ken lette slechts op de beslist Boerenlievende houding van de werklieden kiezers te Battersea in het centrum van Londen en den angst dien onder de Engelsche arbeidende klasse de verschrikkelijke oorlogslasten beginnen te veroorzaken lasten die ieder jaar drukkender worden Uen zal biertegen aanvoeren dat Chamberlain CS te zeer geïnteresseerd zgn bg het voortzetten van de worsteling om spoedig toe te geven zelfs voor de gevolgen van een algemeene werkstaking Ongetwijfeld zal zulk een staking ook den werklieden groote Bommed kosten Maar het geld kan gevondeni worden De onkosten zouden voor een groot deel gedekt worden door de stakinpfondsen van de rgke Engelsche Trad Unions OB door de hulp die de werklieden TBS het overige Europa aan de stakers in TBlUftlwil unden Tsrléenei de imchrfviii gen die alle vrienden van recht en gerechtigheid van welke partg ook zullen honden in alle landen zullen de rest doen Naar aanleiding van het bericht omtrent de alkeuring van 38 Haagsche trampaarden wegens ongeschiktheid ten gevolge van oververmoeidheid deelt de directeur der H T M het volgende mede aan het Vad Door onze Maatschappi werd geprotesteerd tegen de bedoelde alkeuring ten gevolge waarvan de beslissing in dit geschil werd opgedragen aan een commissie van drie deskundigen nl de hoeren J Lameris J C van der Slooten en M H de la Vieter de eerste paardenarts Ie kl en de beide laatsten rijksveearts allen te s Gravenhage Het door bovengenoemde drie deskundigen uitgebrachte rapport luidt woordeiyk als volgt De uitslag van dit onderzoek is dat geen der opgegeven 38 paarden ora bovengenoem de reden ongeschikt voor den dienst kan worden verklaard dat echter volgens oordeel der bovengenoemtfe commissie eenige paarden te weten nos 179 281 449 600 en 784 ongeschikt voor verdere diensten zyn verklaard en den directeur ten verkoop zgn voorgedragen waartoe deze zich onmiddellgk bereid verklaarde Dinsdagavond om hall negen werd te Hattem nog een spoedeischende raadsvergadering gehouden waar alle leden en een talrgk publiek tegenwoordig waren Het gold een van den inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht voor Gelderland en Utrecht ingekomen verzoek om met het oog op de dyssenterie de kermis niet te laten doorgaan De raad echter overwegende dat te Hattem sedert het verschynen dier ziekte voor eenige weken 15 gevallen voorkwamen waarvan alleen een der eerste met doodclijken afloop terwgl in de laatste vgl dagen slechts één nieuw geval gemeld werd besloot niet op het verzoek in te gaan Alleen de raadsleden Nagelhout en Kroeze die steeds stemden voor ophelfing van de kermis waren ten gunste van het verzoek gestemd A Ct Van welke beteekenis thans de handel in struisveeren is blgkt hieruit dat aljeen uit Z Alrika jaarljks voor een bedrag van 17 millioen guldens verscheept worden NatuurIgk is het gouvernement er op bedacht geweest het monopolie voor zich te honden en heeft het een Uitvoerrecht van 500 dollars voor eiken naar het buitenland vervoerde levenden struisvogel vastgesteld Het getal dor in struisvogelkweekergen in Z Alrika gehouden vogels rekent men op 100 000 Ook in Australië legt men zich op deze ktveekergen toe en sedert eenige jaren met goed gevolg In Californiö heeft het bedrgl een groeten omgang genomen De vogels zgn zeer geschikt ten opzichte van het klimaat en vermeerderen sterk Alleen kunnen de laatste niet die booge prgzen bedingen die in Z AIrika gangbaar zyn omdat de Amerikaansche dames aan de vederen van Z Alrika de voorkeur geven Evenwel brengt een struisvogel in Calilornie zgn eigenaar jaariyks toch een som op van 20 è 30 dollar hetgeen met het oog op het geringe bedrag aan kosten voor onderhond een goede winst mag genoemd worden Voor een paar kuikens die 3 maanden oud zgn betaalt men 50 dollars Een der voornaamste telers aldaar is Edwin Cawston te Lis Angelos die de zaak zoo boog heelt opgevoerd dat hg geheele scheepsladingen vogels invoerde om het ras zyner vogels te verbeteren De Mttnch Neneste Nachr bevat een briel van den Transvaalschen Staatssecretaris Beitz die omstreeks het laatst van April moet zijn algezonden dus omstreeks denzellden tyd dat deze zyn wanhopigen briel aan Steyn schreel gesteld dat laatstgenoemde echt was hetgeen geiyk men weet President Kruger betwglelt Uit dezen briel antwoord op een schrgven uit Nederland spreekt een geheel andere stemming dan nit den briel aan Steyn De briel luidt uit het Dnitsch vertaald aldus üw schrgven van 24 Februari heb ik ontvangen Ondanks de overgave van Cronjé en het opgeven van Bloemlontein en Pretoria vechten onze lieden en die van den Vrystaat nog altgd moedig voort en het zal Engeland nog millioenen pond en duizenden soldaten kosten om ons onze vryheid te ontnemen Wg weten dit als God ons niet helpt zgn onze wapens machteloos maar wg weten ook dat God rechtvaardig ig en nooit op den dnnr het onrecht zal laten zegevieren Geld munitie en dappere burgers hebben wy genoeg en Engelands plan om zich ons land toe te eigenen dwingt ons tot den laatsten man te vechten Met vele groeten get P W Eeitz Dr Hamburger de Berlijnache joumaliit die onder verdenking staat het nieuwe tol tariefontwerp m iltLondensch financieel blad te hebben verkocht is voortvluchtig STADSNIEUWS GOUDA 9 Augustus 1901 Gisteren had te Dordrecht een provinciaal concours plaats van Christelijke Harmonie en lanlarekorpsen uit de provincies ZuidHolland NoordBrabant en Zeeland Juryleden waren de bh F Blumentritt G B van Krieken en J H B Spaanderman De uitslag was aldus Ie Aid voor vereenigingen die langer dan 4 jaar hadden bestaan Ie prjs La Harpe te Gorinchem 2e Excelsior te Schiedam 3e Hosannah te Goes en IJsselmonde te IJsselmonde De 4e prgs werd niet uitgereikt daar de beide vereenigingen een gelgk aantal punten hadden 2e Aid voor vereenigingen die minder dan 4 jaar hadden bestaan Besloten was aan die vereenigingen wier aantal punten boven het maximOm was een eerste prgs nit te reiken Ie prgs Euphonia te Asperen Crescendo te Ameide Soli Deo Gloria te Alblasserdam 26 Hosannah te Sliedrecht 3e Crescendo te Charlois Wilhelmina te Herwgnen Rechtszaken Voor de Am terdamsche Rechtbank vacantiekamer stond gisteren terecht Jnles Weill geboren te New York oud 36 jaar handelaar in edelgesteenten Hem werd by dagvaarding ten laste gelegd dat hg te Amsterdam den 29sten Juni 1901 in vereeniging met drie onbekend gebleven personen in het gebouw der Kasvereeniging aan F H Ansink een portefeuille met den inhoud zgnde f 5000 aan bankpapier heeft ontnomen met het oogmerk zich een en ander wederrecbteiyk toe te eigenen dat hg althans van een onbekend gebleven persoon opiettelgk genoemde portelenille mot inbond overgenomen en uit winstbejag verborgen althans geheel ol ten deele toif geschenke aangfnomen hooft wetendo flat die voorwerpen door diefstal in elk geval door misdrgf vorkregen waren De geschiedenis van dezen diefstal is de navolgende In den morgen van den 29sten Juni moest dekantoorlooper Ansink een wissel incasseeren bg de Kas Vereeniging In de gang voor het loket was het vrj druk Te golgk met Ansink stond er de pakImisknQcht J H Waldram die eveneens geld moest ontvangen Hot trok de attentie van Waldram dat vier heeren binnentraden die rondliepen on geen cheque presenteerden Dit vond hg een verdacht teeken Toen Ansink voor het loket kwam om do f 5000 aan te bieden drongen de vier heeren hom op z6ó dat hg uitriep Wat heb je een haast I De f 5000 waren even daarna ontvangen en Waldram zag dat de vier heeren blikken wisselden alsof zg zeggen wilde De zaak is in orde Ansink stak het bankpapier in een portefeuille welke hiJ borg in den binnenzak van zgn jas Van de jas maakte hg den bovensten knoop toe Bg het weggaan nit de vestibule vormden de vier heeren een kring om Ansink duwden en drongen hem Buiten gekomen vroeg Waldram aan Ansink ol hy zgn portelenille nog had en tot zgn schrik zag hg dat de bovenste knoop van zgn jas was algetrokkon en dat de portelenille uit zyn zak verdwenen was Waldram liep de vier mannen die op de Heerengracht waren bg Baadhuisstraat na en vatte er één beet Dezen riep daarop Ik Ü de portelenille niet maar hg Daarop liep hg den aangewezen persoon na ïoen deze dat begreep wierp hg e n portelenille weg in een vuilnisbak die voor een der huizen in de Galerg stond Waldram nam de portefeuille die nog de f 5000 bevatte nit de bak Daarna liep hy den bedoelden man weer na eri dank zg der hulp van anderen die kwamen op het geroep van houdt den dief werd de vluchteling aangebonden Ter terechtzitting werd de beklaagde pertinent herkend als de man die in de vestibule mede drong om Ansink die hard liep in de Baadhnisstraat de portefeuille wegwierp en gearresteerd werd De beklaagde ontkende zich schuldig genaakt te hebben aan de hem ten laste gelogde feiten Hy wandelde toevalljg op de HeerengracBt by de Baadhnisstraat en liep hard omdat andere menschen hard liepen Het O M waargenomen door mr Wentholt wenschte alvorens zgn requjsitor te nemen een woord van dank te breligen aan Waldram voor den groeten dienst aan de politie bewezen Het wettig en overtuigend bewg s van bet ten laste gelegde achtte het O M bewezen en reqnireerde een gevangenisstraf voor den tijd van drie jaren De verdediger mr Sleutelaar achtte niet bewezen dat de beklaagde de dader is van het misdrijf wat primair is ten laste gelegd terwgl heling ook niet ten laste gelegd mocht worden waar het goed afkomstig was van een diefstal waaraan Weill misschien zelf schuldig was Wat Weill deed was niets dan bet nitwisschen van de sporen van een misdrgf De verdediger vroeg dus vrijspraak De uitspraak is bepaald op 20 Augustus I3BC1Lj A 1v£E Wy verklaren hiermede openlgk datOdol alleen dan echt is wanneer het verkocht warét in onme patentJtacont on wanneer op de etiketten onze firma Dresdener chemisch laboratorium Lingner voluit gedrukt is Prijs per hoüie flacon 1 1 halï flacon 60 cent VeRüiDERINGVAPiDENGEMEBKTEKlAD VEIJDAG 9 AUGUSTUS 1901 Voorzitter de Burgemeester H L Martens Tegenwoordig zgn de hh Noothoven van Goor van de Velde van Galen de Lang Krook Donker Straater Dessing Vingerling Jaspers en de Raadt Afwezig do hh Jager Herman Bellaart Prince Luger en van Iterson De Voorzitter De hh Jager en Herman hebben bericht gezonden dat zg verhinderd ziin deze vergadering bg te wonen De notulen der vorigo vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd Ingekomen de geloolsbrieven van de nieuw gekozen ol herkozen leden van den Gemeenteraad Worden gesteld in handen eenor commissie waarin worden benoemd de hh Noothoven van Goor do Lang en Donker De Vergadering wordt tydelgk geschorst Na heropening deelt de Commissie bj monde van den heer Noothoven van Goor mede dat tegen de toelating van de hh J van Galen A Vingerling Dr P Scheltema P D Muilwgk C H Engels C P W Dessing en H J Nederhorst geen bezwaar bestaat wanneer de by de wet voorgeschreven termgn is verstreken Aldus besloten De Voorzitter deelde mede dat door Ged Staten waren goedgekeurd de raadsbesluiten tot verhnnr van een gedeelte der kantonnale gevangenis tot wyzigingen der gemeentebegrootingen dienst 1901 en dat voorts B en W hun voorstel intrekken tot nadere regeling van het salaris van den directeur der stedelgke gasfabriek Ingekomen Een voorstel van de Commissie voor fabricage op het amendement van den heer Donker betrokkeiyk minimnm loon en maxi mumarbeidstgd Ecu rapport der raadscommissie belastgeweest met het onderzoek der rekeningvan de gemeente dienst 1900 Een voorstel van curatoren van hetgymnasium tot het aanstellen van een tgdeIgk leeraar in de Hebreenwsche taal zyn gedrukt rondgedeeld en worden tervisie gelegd 4 Het rapport der raadscommissie belastgeweest met het onderzoek van den rekeningder dd Schntterg Ter visie 5 De begrooting der dd Schutterij voor i ea Wordt gesteld in handen eener commissie waarin worden benoemd de hh van de Velde de Lang en Luger 6 De begrootingen voor 1902 van degesubsidieerde instellingen van weldadigheid Worden gesteld in handen eener commissie waarin worden benoemd de hh de Raadt van Iterson en Straater 7 Een adres van P C W Begeer en 80 anderen verzoekende het vischwater dergemeente niet te verpachten of te laten afvisscben 1