Goudsche Courant, donderdag 15 augustus 1901

Uireete SpoorwegverModlngen mot GOUDÜi Zomerdleost 19U1 AaDKevangen 1 Mei TUd vai GreHnuieti 1 ft X SOnOA ROTTIRDlUrii tuu B d I I8 7 117 88 8 11 8 88 1 08 84 8 18 1 17 10 81 10 88 11 18 18 U 18 18 18 8 1 17 I IS 3 80 3 tl 8 58 4 99 4 54 5 15 1 84 1 18 7 08 1 88 1 41 8 14 1 17 S SI S U 10 14 10 4111 8 01 4 U 5 11 4 18 8 18 V t r 8 87 8 SS 5 45 8 88 7 47 8 07 Il 10 7 7 1 4 2 6 80 7 18 i 8 3 11 4 08 l It 08 1 iUwii l II MW Kltn igtelldn Op In tnlnn MJ Zaala Uawulig n Oiudtg UndwgMh ntootbUiBttoa root d 8i kl rukrilgbur tagtn flmkttw TTMhtpriji B HolUnlMKa Spow L Bitn Bk ipUi iBSt WwgK 1 illc i Diuligt 90VDA Tiaa nm 18 80 18 81 11 81 11 48 18 04 BOTTERDiH SOVDA Tiia nm jr l l t k t 8 17 l ll a 8 41 t ar 88 1 14 4S 1 48 08 4 45 1 18 8 04 8 89 7 05 7 89 8 81 f I SI tl 4 53 t 1 8 t I Ml t 58 I IS f 5 10 l i 10 0111 58 li Ol 18 18 1 08 3 08 8 8S ll 4 J 4 14 4 58 5 8 8 48 8 84 T X 7 18 1 80 9 48 8 47 10 09 B HallulaaU tfout l Kllia appUaiaalWwiji taa la OeHyigaia dar Wageai LiU OOUDl OEN HtlOrii nm 11 51 I IS 1 581 07 1 18 l ll 1 87 l I IO 1 41 4 a ji 7 1 15 41 7 57 8 41 8 i8 S 11 11 10 14 I0 8 11 18 11 87 4 18 4 87 5 1 8 88 7 01 7 41 7 88 8 18 8 40 10 88 4 48 8 88 4 4 88 4J 10 01 s l l 8 54 10 14 47 4 48 5 81 8 4 7 08 7 81 8 0 8 18 8 48 10 88 10 84 1 Bahalva aaa Utjat la U aaa HfrlaBaat baw a ODD A 1 MSTIIOall Tiaa nm ailda 18 8 11 8 St 1 38 10 80 10 8 11 08 1 10 1 88 8 88 4 07 48 8 i t IS 1 48 l ll O i 10 80 10 87 11 08 AnuLW 8 01 8 88 9 11 10 10 11 04 18 48 18 87 1 87 8 88 4 11 4 17 8 80 i 4 44 9 85 10 3 11 08 11 47 U 8 ABlt 0 8 It 9 18 BI 10 88 11 1 1081 1118 18 1 40 4 87 8 1 5 41 01 I M 10 0 11 14 18 liS 11 14 4 88 8 41 8 80 8 07 5 04 84 7 00 tl C 8 3i 7 15 8 10 8 18 9 181 81 1 1111 17 IM 8 81 8 10 S St 4 41 0 8 81 7 09 1 10 li 4 Km W 1 84 47 7 10 I li8 4i9 30 11 48 11 10 11 41 I U 8 4 1 8 18 8 4 J 5 on Il 8 88 7 18 8 88 9 40 10 01 nila 7 01 7 81 8 18 l ll 9 89 10 18 10 8418 81 l i I 8 88 1 18 4 84 8 47 7 07 7 84 8 0 8 11 10 17 Md 4 41 5 41 0 81 7 00 5 8 41 1 31 10 01 10 4 7 84 8 lO Js 11 07 i II U 7 84 7 48 8 8 8 81 10 07 10 48 ll U hail gefiindigd hief de gemeente aan het lied Jcrnzalem Dn hochgebante Stadt waarop de opperhoJprediker dr Dryander een gebed BÜBprak Daarop volgde bijbellezing eindigende met de woorden Seelig aind liie Todten die ia dem Herren sterben ron non an Vewpi eidc Berichten FlusniUK Hen kan niet beweren dat de marine r bij stilzit ol dat er van rijkswege geen werk aan den winkel wordt gebracht De minister van marine deelt mede dat voor het loopende jaar in aanbonw zgn gegeven twee pantserschepen één gepantserde kraisor tien torpedovernielcrs twintig onderzeesche booten en twaalf torpedobooten eerste klasse zoodat er nu niet meer dan drie onderzeeache booten aanbesteed behoeven Ie worden voor dit jaar By de manocnvres vóór de reede vanDrcst moet Uaandag doorslaand geblekenzuil dat een aanval op deze zeehaven vermoedelijk gekeerd zal knnnen worden Een aanval van het noordereskader in twee divisies werd naar de raeening dor admiraalsicheidsrechters glansrijk afgeslagen Door de stad Arbois zal een standbeeldvan Pasteur opgericht worden en ministerLeygaes zal de onthulling bijwonen UulTSOHI iNU De keizer en de keizerin die Zondagavond om tien uur na het middagmaal gebruikt te hebben met het Britsche koningspaar van Homburg zijn vertrokken met de prinsen Eitel Adalbert August Wilhelm n Oscar en den rijkskanselier arriveerden Uaandag in don voormiddag op bet Wild parkstatlon te Potsdam en dadelijk werd het gewone leventje horvat do keizer ging staatszaken regelen de keizerin maakte een wandoling door het wèl afgezette park van Sanssonci on dan werd er in den intiomsten familiekring gedineerd Om zeven nur s avonds arriveerden aan hetzelfde station de koning en de koningin van Engeland die ontvangen werden door het keizerpaar en de drie oudste prinsen alsmede een groot gevolg en dadelijk ging het in rijtuigen met vier paarden bespannen en voorrijders naar liet paleis Togen kwart vóór tien kwami ii ilo prins en prinses Heinrich van Pruisen aan en de vorstelijkheden van minderen rang volgden stuksgewijze De sarcofaag voor wijlen keizerinFrederik wordt op last van den keizer vervaardigd door den beeldhouwer Reinhold Begas die daartoe zyn zomerreis Slotseling heelt moeten onderbreken om eden nog aan t werk te tijgen De sarcofaag waartoe de kroonprins van Griekenland schoonzoon van rte overledene bet materiaal zal leveren Carrarisch marmer zal gelijk moeten wezen aan de sarcofaag van keizer Friedrich iTJkLIB Het itotfelljk overschot van Crispi ligt in een vlag gehuld in het groote salon van liJn villa te Napels en indien hel Igk wordt tentoongesteld zullen Glaribaldianen en veteranen de eerewacbt vormen Met de regeling van zgn papieren beeft Crispi bg testament belast den senator Damiani en twee andere vrienden De koning heeft de familie Crispi langs telegraflschen weg zgn deelneming betuigd met de verzekering dat de overleden dappere patriot steeds genoemd zal worden als een der grondleggers van Italié s eenheid waaraan hij een zoo groot deel van zgn leven gewgd heeft BINNENLAND Men seint uit Apeldoorn aan de N E Ct Tegen twaalf uur waren alle afgevaardigden voor het huldebl jk van de hoogereburgerscholen hier aangekomen Zy waren honderd en negen in aantal zeven en veertig meisjes en twee en zestig jongens het bestuur meegerekend Het weer was uitstekend en de zon scheen vroolgk De meeste afgevaardigden gingen met het hoofdbestuur in de Keizerskroon samen koffiedrinken Na afloop van den lunch stelde men zich om half twee voor t hek van t park op waarna de stoet zich in beweging zette l e zuil is geplaatst achter het oude Loo Zg was door een doek omgeven Het hoofdbestuur werd rechts opgesteld de dames links en de hoeren achteraan voorts waren aanwezig de heeren babonchere en de Comte e a Om half drie kwam Hare Majesteit en Z K H beiden in t zwart gekleed op de plaats aan Een meisje uit Amsterdam overhandigde een fraaie ruiker waarvoor H M hartelijk dank zoide De heer Munninks de Jongh trad daarop naar voren en hield een korte toespraak waarna heldoek viel H M en Z K H dankten hem in vrioiideiyke bewoordingen en maakten een rondegang om do zuil terwgl twaalf meisjes bloemen strooiden elk der leden van het hootdbestaur smaakte het genoegen eenige woorden met H M te mogen wisselen Om kwart voor drieèn was do plechtigheid algeloepen en nadat de vorstulgke personen vertrokken waren werden aan lange tafels ververschingen aangeboden Daarop volgde een ommegang door Apeldoorn waarna alle zich om halt zes aan een Uinor veiecnigden De obelisk rust op een voetstuk van basiiltstoen on draagt het iim hrilt Hulde van het jonge Nederland Deze zuil is verder getooid met een kroon Aan de voorzgde ia voorgesteld de bloemenhulde der hoogere burgerscholen twee meisjes die bloemen houden waartusschen de wapens van Nederland en Meckenbnrg preken Voorts bevat zg nog eenige andere versieringen en de letters H B S Dit alles is ingelegd met sectieltegelwerk Aan de drie a ndere zgden zgn de wapens aangebracht van die gemeenten waar de hoogere burgerscholen aan dit geschenk hebben deelgenomen Het geheel heeft een hoogte van 5 meter Uitslag der verkiezingen voor de Tweede Kamor Woststellingwerf Gekozen do heer F W N Hugenholtz soc dem met 1990 stemmen tegen 1636 op den beer van der Molen Ouuda MooidrMht door 7 11 8 40 l vwnkwk 7 11 i 1 80 Oapalle 7 88 1 87 kotttrdaa M 18 7 44 I OI 8 11 4I aattardunD F f 18 Bottardtm B 8 00 8 08 11 08 1 08 J 11 18 1 14 11 80 1 81 10 18 10 88 11 88 11 80 18 84 18 41 1 80 I 11 1 10 08 11 88 MJ 4 48 l tO 04 7 11 7 1 4 88 1 41 8 01 8 11 I U 8 04 1 17 8 10 88 7 88 7 48 Lochem Herstemming tnsschen de heeren Mr H F Hesselink van Suchtelen lib en Ml Sotlwdam Beun Rottordam D F Roltardam M Oapalli Kiauwerkark Uoordraakt Soada 0 8 48 7 48 0 16 10 811 10 S8 lO iS 10 8 11 I St 3 d AUiaa a B Umh utn Mil 8 8 84 t OO 8 8 10 08 10 18 hadkUal r lu laar In 11 18 18 1R 18 88 7 18 8 87 8 41 7 88 8 88 7 8 0I 7 88 1 14 7 88 8 01 l ll Gouda ZeTanh Mooro Soatervear Zeg Voorburg H fc l ll S ll lO OO 10 10 10 88 HOI 11 80 1 88 9 47 10 88 10 48 11 88 11 48 11 45 11 81 11 88 18 00 l in 1 40 1 57 4 00 l ll 1 40 1 01 U II3 li 8S1 18 8 09 8 84 4 aa la aa la klam tn hatalaa aliaga 5 81 8 01 7 08 7 1 7 85 8 8 ll 9 03 8 44 10 11 11 18 VMwburg 5 18 J l Zo laim ïag 8 88 K i ï a eoli Mo 8 08 f I Imida l 887 887 08 0 l 98010 1Un s4ll S a faadtalM a l p kaa ai ata l w a ji Haraanlhttal aU i l ll t n J IO i ij jf 3 11 4 8 4 1 4 888 14 4 48 H IJ I i A U t 18 00 18 88 U 1 J ll d 7 a 8 8 10 14 10 59 11 18 11 1410 41 II 7 7 88 1 50 8 18 if Mt I U V M 8 88 Iloada 8 80 8 81 0 dl 5 88 3 Ï V4 Woard 5 48 48 UtrMkl 08 7 1 8 10 14 11 01 1 48 1 01 111 17 1 86 11 81 l ll 8 4 Uln k 8 18 81 7 47 8 88 9 80 IM 10 41 11 3 1148 oarle 8 07 4l 8 0 9 87 1W7 11 55 U M Oudaa 8 88 8 88 17 10 18 OMda 8 8 8 IM 8 80 11 08 9 85 10 48 U 18 18 11 18J1 W P G Heladingen soc dem Een eerste telling bad als resultaat gegeven geldige stemmen 1 543 waarvan de heer Hesselink 1772 de hoer Helsdingen 1650 en de heer Vamer 121 stemmen verkreeg Grave Gekozen de heer W Frieseut r k eenige candidaat Officieele candidaatatelling Amersfoort Jhr Mr H W van Asch van Wijck antirev en Mr W H de Beaufort lib s Hertogenboscb Mr J A A Bosch lib en Jhr Mr A F O van Sasse van XJsselt r k Sliedreeht B H Heldt vryz dem en A D P van Ldben Sels antirev Voor de vacature tot het nieuwe zittingjaar werden geen caudidaten gesteld Eist W baron van Voorst tot Voorst lib en F M van Wgck Kath Gemengde Berichten Te Parys is eergisteren een Nederl gearresteerd die voorgeeft dagbladcorrespondent in Transvaal te zgn Hg wordt beschuldigd van valschheid in geschrifte en gebrnikmakiug daarvan Te Marseille had hg kennis aangeknoopt met een Nederlandsche familie aan wie hg zich had voorgesteld onder den naam Wade Het hoofd des gezins had hg wgsgemaakt geheim dgent van de Tranavaalsche regeering te zgn en in opdracht te hebben in Europa oorlogsbehoeften te koopen en die naar Transvaal te zenden De pseudo agent legde papieren over die onderteekend waren met de namen van bekende hooggeplaatste Transvaalsche ambtenaren 0 a van dr Leyds De zegels droegen er toe bg de papieren een authentiek aanzien te geven Op zekeren dag stelde Wade de familie in qnaestie voor voor zgn rekening zaken te doen die aanzienigke winsten moesten afwerpen en slaagde er in een groote som geld van zön nieuwe vrienden los te krggen Ook vroeg hg do dochter des huizes ten liuwelgk waarvoor hij toestemming verkreeg en liet hnwo ük urn in uli 11 worden voltrokken Even voor tien bepaalden datum verclwi cn W idi plotseling Eergisteren werd hg na hing zoi ken gearresteerd aan het gaic du Noid te P ug op het oogenblik dat hg uit Londen aankwam Wade heeft ook oen bewoner v n Antwerpen opgelicht voor 25 000 francs De Spanjaard die gearresteerd is als verdacht van den aanslag in de kerk SaintNizior te Troyes heet Franguez Villanuev en is slechts 17 jaar oud Hg is afkomstig van Barcelona en woonde eerst sedert 3 maanden te Troyes Bg huiszoeking in zgn woning zgn ontplofbare stoffen en anarchistische bladen gevonden De koster der kerk meent in hem den persoon te herkennen die zich eenige oogenblikken voor de ontploffing naby het altaar bevond De door do ontploffing aangerichte schade vnl aan kunstvoorwerpen wordt begroot op 100 000 francs 4 50 5 18 5 08 1 18 17 8 88 8 48 l ll 8 48 4 19 4 15 4 48 7 10 7 38 8 8 10 80 11 08 7 85 10 48 7 38 8 43 10 84 7 14 8 08 59 I8 11 48 Op de Koningshoeve te Tilburg is gisteren middag een blok van zes onhigen toebehoorende aan den bakker Ratten algebrand De inboedels werden gered Men meldt uit Amsterdam aan de N R ct Op een kantoor op de Stadhouderskade tj Amsterdam kwam oen dame spreken over geldbelegging en het verkoopeu van Russische fondsen Welke fondsen herinnerde zg zich niet ze zou het even gaan nakgkM By haar vertrek werd van een tafel eo bankbiljet van f 60 gemist De door d dame opgegeven naam en haar adresble ken bg onderzoek onjuist te zgn Uit liet Schoolleven Geeft Schuin een vriendeliike phantasie over hoofden en klasseonderwijzers het volgende is letterlgk genomen uit het idyllisch openbare schoolleven Het Nieuwe Schoolbl vermeldt het aldus Terwyi in de onderwgzerswereld stemmen opgaan die voor den Nederlandschen onderwgzer het recht eischen het kind in de school zoo noodig lichamelgk te mogen straffen moeten in één week twee onderwgzers wegens het mishandelen van leerlingen terecht staan Het geval te BI vermeldden wg leeds Het andere betreft den heer Meijer openbaar onderwgzer te Bonrtagne Do Bode vult zes eu halven kolom met het verslag van deze rechtszaak die ze met recht een onverkwikkeiyke geschiedenis noemt Wg kunnen zooveel ruimte er niet voor afstaan een paarbgzonderhedenzullen den lezer o i voldoende op de hoogte brengen De heer M is beschuldigd 1 den leerling Hero Moorlag gewelddadig aangegrepen en in een schoollokaal gesleurd te hebbon 2 hem opzettelgk geslagen en getrapt te hebben en 3 de moeder van den knaap gewelddadig bg den arm gegrepen en uit een schoollokaal gestooten te hebben Het geincrimineerde feit had plaats s morgens voor het begin der school op de speelplaats waar de onderwgzer M toezicht hield Er ontstond twist tusschen een paar jongens nu riep de onderwgzer een der twistenden H M by zich en toen deze weigerde te komen greep hg hem aan enz Het hoofd der school de heer Braam zag dit uit het raam zgner kamer maar was voor het systeem van non interventie Nu volgen een paar uitknipsels uit voormeld verslag Het hoofd der school deeld o a mede Later vond ik Meger en Hero in de school Ik zag dat Meijer woedend was en wilde hem kalmeeren o a door met hem te praten over leesboeken Daarna maande ik hem aan om met dien jongen af te praten voor de school begon omdat ik hem gaarne op tyd in mgn klasse wilde hebben Ik deed dat om nog een andere reden Het was vroeger gebeurd dat Meger zoo n jongen hield en toen kwam een vader bg me en zei Maar meester Braam mag myn jongen niet bg u zitten Zoo iets wilde ik voorkomen S l J 10 1 8 81 i 10 80 8 11 10 87 S f0 8 58 g Si 10 48 11 08 11 17 11 11 f 11 18 l Ml 10 18 l lOJI 10 15 1U8 1 01 8 88 8 17 1 58 1 81 I IS 10 08 8 14 Ja 10 17 10 18 10 48 lljl t 1 88 10 88 Toen ik Heromee wilde nemen zei Meijer Dat doe ik niet Ik vroeg toen Waaront iet f En Meger antwoordde Dat zie ji wel En toen werd Meyer die blgkbaar booi was ook boos op mg Ik zei nog eens dat het beter was dat de jongen met mg ging Een oogenblik scheen het dat Meyer dat ook vond maar al spoedig zei hy weer Je krggt hem niet Toen kFlm vronw Moorlag en vroeg Mag onze Hero niet in uw school meester Braam Ja zeg ik daar gaat het juist over Vrouw Moorlag draaide nu de kruk van Meger s lokaal om En toen hoeft Meger haar de deur gewezen en gezegd Der uit Om half elf kreeg ik een briefje van Meger met een kind uit zgn klasse daar stond in Hartelgk dank voor uw medewerking zoo zal de jeugd wel in zedelgke kracht winnen Ik heb Meijer toch gevraagd Wat moet ik met dat briefje Wel zegt hij lezen Je kunt toch wel lezen Mr Lohman tot den ggtuige Braam Maakte het op u den indrnk dat het nog al erg was f U is toch niet dadelgk gegaan toen n het zag Daaruit moet men toch afleiden dat u het niet als ernstig beschouwde In elk geval moet uw indruk zgn gegeweest dat het feit niet het karakter eener imishandeling had Getuige Ik had het boterham eten nog niet gedaan President Noemt n dat sleuren dan niet mishandelen Getnige Jawel meneer Mr L En u is toch niet dadeiyk gegaan Dat moest u als h d s dan toch gedaan hebben Getnige Ik had mgn boterham nog niet op meneer President en Mr L Dat is toch geen motief Verdediger Heeft Braam een klacht gedaan bg den burgemeester zonder dat Moorlag er iets van wist P Braam Wat verheugt het mg dat u my dat vraagt Ik won hebben dat wg hier niet zouden komen Toen Meger echter zei ik heb niets met je noodig toen heb ik hem gezegd dat ik my zon wenden tot den burgemeester en het schooltoezicht En toen zei Meger ik zal mg dan wenden tot een autoriteit die hooger staat dan de burgemeester en het schooltoezicht Ik vroeg Meger En wie is dat Het antwoord luidde De Bond van Nederlandsche onderwgzers De eisch was f 30 boete of 20 dagen het opzettelgk slaan en trappen werd niet als bewezen aangenomen Bg bet toemeten der straf was een zeer belangrgke factor de indrnk dien beklaagde maakte En die indruk was zeer ongunstig doordat aan het licht is gekomen dat bekl méér slaat dat bg misbruik maakt van sterken drank en dat hg zeer ongepast handelde tegenover het hoofd der school Deze aanhalingen behoeven geen commentaar er is gezondigd aan alle zyden Het hoofd der school had dadelgk zyn bolerhameten moeten staken en aan het schouwspel door zyn gezag een einde maken Ook bad hg moeten gelasten dat de knaap H M zyn plaats in de klasse zou hernemen zoo bg dit in de gegeven omstandigheden noodig achtte Over de houding van den onderwgzer die den Bond een autoriteit achtte staande boven het schooltoezicht zullen wg maar niets zeggen die is reeds typisch verschynsel genoeg Kolonel Oscar Dillmann in garnizoen te Presburg gaf dezer dagen den korporaal Haxlinger een oorveeg toen deze zich schuldig maakte aan insubordinatie door woorden gedurende de oefening De korporaal zond zgn getuigen aan den kolonel De kolonel bracht de zaak voor een raad van eer welke besliste dat de hoofdofficier de uitdaging van den korporaal niet behoefde aafl te nemen Nochtans stemde kolonel Dillmann in het duel toe hy koos als wapen de revolver De korporaal kreeg een schot door het hoofd en bleef op de plaats dood Te Monte Carlo Monaco heelt zich in den nacht van 5 Augustus een jonge Dnitscher doodgeschoten Z n nalatenachap bestond lit een aantal boekjes met onleilbare methoden om aan d speelbank te winnen en brieven van een zg gravin d Ange een Spaansche jnlfer die ten behoeve van de speelbank slachtoffars lokt Zyn geld was door de onieilbare methode tot den laatsten cent verdwenen in d kas der firma Blanc Grimaldi en Co die dns zyn begrafenis zoowaar nog had te betalen Bg Filianr in het Zwitsersche kanton Oraawbnnderland is een tunnel in aanleg Toor deo Albula spoorweg ingestort Veertien arbeiders werden bedolven en yier werden gedood By de pogingen tot redden van de mannen kwam nog een ingenieur om het lersn Een luitenant van de infanterie te Oldenburg is wegens wreedheid tegen zgn ondergeschikten tot een jaar vestingstraf veroordteld Hy had o a een van zgn soldaten die veroordeeld was tot een disciplinaire straf gedwongen om atroo te eten STADSNIEUWS GOUDA 14 Augustus ISIOI Bg Kon Besl is de eerste luitenant L F Duymaor van Twist van het 4de regiment infanterie op nonactiviteit gesteld te rekenen van den dag waarop door genoemden officier het lidmaatschap van de Tweede Kamer der Staten Generaal zal zyn aanvaard Muziekuitvoering op Donderdag 15 Aug 1901 des avonds ten 7j ure in het Houtmansplantsoen door het Muziekcorps der d d Schnttery onder directie van den heer J G Arentz PROGRAMMA Marsch des chasseursautrichiens B Eilenbrug Ouverture l Union fait la force L Cavivex Walzer die Welle O Metro Fantaisie La fille duregiment Donnizetti Ouverture L amitié P v d Bossche Tancréde G Rossini Mazurka Jnanita D Snoeck Fantaisie Les Cloches deCorneville Planquette Bg het gister te s Gravenhage gehouden examen Hoogduitsche taal M O akte A slaagde o a Mej W Broese van Groenen van Ondewater y Hekesdokp Maandag avond werd door den Raad dezer Gemeente benoemd tot onderwgzer de heer L J de Vries te Gellekum Gld zynde No 2 van de voordracht Ai rEH Gisterenmorgen is alhier de metselaar V werkzaam a n een in aanbouw zgnd huis van de stelling gevallen en kort daarna aan do gevolgen overleden Hg Inat een vrouw met drie kinderen na NiEuwEKKBRK a d IJsEL Vrgdiig avond hield het bestuur van de afdeelingNieuwerkerk a d IJsel Capello a d LI en omstreken der Holl Maatsch van Landbouw een vergadering in Café De Zwaan van den heer G van Beenwyk Na het lezen der notulen die onveranderd goedgekeurd werden kwam in de eerste plaats aan de orde de bespreking over het al dan niet honden eener aldeelingstentoonstelling in hot volgende jaar Besloten werd in het laatst dezer maand een afdeelingsvergadering te houden De heer W Verburg Az stelde voor in het volgende jaar een cursus te bonden in melkonderzoek welk voorstel een punt van bespreking zal zyn op de afdeeliugsvergadering Goed gekeurd werd het voorstel om aan bovengenoemde vergadering een verloting te verbinden onder de aanwezige leden Nadat eindelgk de punten van behandeling waren vastgesteld sloot de voorzitter de heer A C Koolmees de vergadering Amsterdam 13 Augustus 1901 Volgens het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam zgn in de week geëindigd 13 Augustus door tnsschenkomst dier bank verhandeld de volgende minder courante fon lsen Aand Bonwoildern Willemspark f WO Cultuur My Kayoe Enak 30pCt Mgnbouw Maats Totok 60 Nederl Ind Mgnbouw Maats 120 gew Stoomsp Twentbo 15 Zuid Hollandsch Koffiehuis te Rotterdam 14 Stoomv My Amsterdam 85 Rotterdamsche Tramweg Mg 195 Oranje Nassau Levensverz 32i Derde Ned Herverz Maats 90 Tweede 90 Amsterdam 13 Augustus 1901 Als nieuw ingekomen wyzigingen van vraag en aanbod in het Weekblad van de Commissiebank vermelden wy U de volgende fondsen GVRAAGD Aand Noord Brabantsche Bank lOpCt Haagsche Broodfabriek offerte Assur My tegen brandschade de Nederlanden van 1845 f 300 AANGEBODEN 3pCt oblig Polder Schouwen 75pCt Aand Noord Brabantsche Bank 16 Mg Buiten Ams tel 47 Gledagan Fantjoer Koffie Cultuur Maats bod Passoeroeansche Koffie Cult Maats Petoog Ombah Hij t e v h land Koetei Exploratie My 96 pCt Oblig Electra Mg v Electr Stations bod Aand Exploratie Mg Rumenië 75pCt Haarlemscho Tramweg Mg 87 Algem Brandwaarborg Mg bod AsBur Uy tegen brandschade 1 de MederUmden van 1845 1 310 I a Leven8verz Bank Amsterdam bod Oblig Vereeniguig tot Christel ver zorgiH van krankzinnigen en zenuwlgders 96 pCt Belangfrijke prijsvermindering VAN VAN OS Z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA TetenkooM Aa 11 Ueurs van 4nisler laiii utkr8 Sb 8V 9 b Vrkr sov i 99 1V IV 84 9011 97 81 18 AUO u bljlNii Uart Nad W S 8 ditu dito dllc 8 dito dito dito Sliolieit UU Gouill 1881 88 4 LTALlB IaaobrijriDg 1888 81 5 OosTun Obl ia papier 1888 I dito IQ silTerl888 5PoattiQAL Obl met coupon 8 duo tiokat S 87 i 35 V 2 l 104 30 90 881 875 415 194 Vl 10IV JOW l 108 118 818V 50 59 104 7 7l 881 100 l Z 815 1407 40 i 41 1081 I 107 105 I 88 I 87I loTv I InauiiD Obl BiDDonl 1894 4 diio QaooDfl 1880 4 dito bij Botha 188 4 dito bg Hop 1889 VO 4 dito io goud laen 1883 8 dito dito dito 1894 5 HFAln Perpel Mhuld 18914 TuKiu Gopr CouT loon 1890 4 Oa leening aerie D Gectoeuin sorie C olu Araltp T oblg 1891 UlIIoo Ub It Sell 1890 6 TillUDlu Obl onbep 1881 4 AxsniDAll OUigatieu 1895 3 BoTTIlDAil Stad lean 1894 8 Nan N Afr H ndela aand Arandih Tab MlJ Curuaoaten Deli MaalBahappij dito Ara Hypolheakb pandbr 4l Oalt Mg dor Vorateol aand i Or H vpolheokl paodbr 4I 1 Nederlandsi ho bank aand Ned Hnndalmaatacll aito N W k Pao Hyp 1 pandbr 3 Rott Hyiiotheokb pandbr 4 ütr Hypothookb dito 4 OoBTBNl Ojatllooft bank aand Ruil Hypokhaokbaok pandb 5 AlHuia Kqnl hy potb pandb 4 Maiw L ö Pr Llon oort 8 flD Holl IJ Spoor w My aand Mg tot Kip I St Spar aand Had liid Spoorweg m aand ed i uid Afr Spm aand 8 jUto dito dito 1891 duo 4V iTiUlSpoori 1887 89 A EobU Zaïd lul Spwmij AH ob 8 PoLKH Waracbau Weoneu aand aoal Or Ruia Sp r Hg l obl 4 Baltiaohe Hto aand Faalowa dito aand 5 Iwang llombr dito aand 5 Knrak Oh Azow Bp kap obl 4 dito dito oblifT AiiamiKA Cent Pao Sp Mij obl 5 Ckic k North W pr Cv aand dito dito Win St Poter obl 7 Denver It Uio Qr Spm oart v a niinoia Central obl in goud 4 Louisr Ie Nasbritll Oor r aand Mexico N Spw Mij Ie hyp a 8 Hiaa l aniaa t 4pOt prei aand N Totk Oulalio k Waal aand Penn dto Ohio obbg 8 lOl 10 7 lOtl 108V ll II7I 108 4IV g iregon Calif Ie byp In goud b I Paul Hion It HM obl Uu Pao Hooflgn obig 8 dito dito Line Col Ie hyp O 5 Oanada Can South 01iert T a Dd Vlx O Sallv k Na lo b d 0 0 Amitord Omnibni Hy aaad van de nog voorhanden Mantels Costumes en jiAPOM iTOl rf v tegen veel verminderde pryztti D SAMSOM Rechtszaken Oisteren werden door do arrondiisementsr htbank te Rot dam de volgeède vonnisseh weTouti F P V S Pj MS jaar smid en d I 40 jaar Ios e kinan iden te Kotterdam beklaagd n diefstal van een kleed no 1 tot twee maauddn gevangeniaatraf Ne 2 werd vrygesprokoQ 1 C v d O 22 j aar hoijwkneoht te Berg jnba t wegens miBhandeling tot aen nAtand gevangenisstraf T V S 20 jaar broodbakker te Capellea d IJsel Wegens mishandeling tot f 10 boete subs 5 dagen hechtenis I I II I Z SCXi 4£ikJbv £Sa Op het laatste internationaal congres van Tandheelkunde gehouden te Parys tor gelegenheid der Tentoonstelling van Parys van 1900 werd Odol genoemd het beste van de mondwaters die tot nog pa in deu handel gebracht zgn PrÜH per hoela flacon F 1 halve Aaoon 80 cent VEKSCHËIDENHEID Een zonderling spoorwegongeluk is Zaterdag in de nabgheid van Mainz gebeurd Aan bet station Monsheim waren een aantal geladen goederenwagens in beweging gekomen zonder dat een beambte zich erop bevond Ora grootere ramp te voorkomen wist men geen anderen uitweg dan de wagens opeen volgend station te doen ontsporen Het gevolg waa dat zes wagens geheel vernield werden en zeer aanzienigke schade werd geleden In den laatsten tgd wordt Leeuwarden nog at door buitenlanders bezocht die dan verder van daar uit tochtjes door de provincie maken Z66 verladen week een uit vier personen bestaande Amerikaansebe fanilio genaamd Paterson dlo naar Frieshind was gekomen op aanbeveling van professor Price die weinige jaren geleden hier een drietal maanden vertoefde vooral ook om de Friesche taal te loeren waarbg bg door den heer O Sgtstra hoofd van de gemeenteschool no 7 word geholpen Met een Friesch jacht trekt da familie Fatursonv thans de Fri 8che meren langs Zaterdag j l stapte hier aan hut hotel De Nieuwe Doelen af baron Bajot particulier secretaris van den koning van Belgié vergezeld van zgn echtgenooto Hg was nitslnitond hier gekomen om aanknopen te doen bij de llrma I B de Vries op do Korenmarkt in antiquiteiten Het was Zaterdagavond en er waren veel menschen op de been die in de meening vorkeeronde dat het Engclschcn waren zich voor het magazgn van genoemde Srma ophoopten zeker niet met goede bedoelingen Nadat de menschen waren onderricht dat de vreemdelingen geen Engelschon waren trokken zy echter langzamerhand af Leeuw Ct In een circulaire welke aan kandelaars herbergiers e a in Nederland wordt toegestuurd door den Brandorsbond te Schiedam lezen we dat hetgeen tegenwoordig hier te lande als echte Schiedamsche jenever wordt verkocht dit slechts hoogst zelden werkelyk is maar meestal met andere spiritus is vermengd De bond verzekert met cgfers te kannen bewyzen dat meer dan 60 pCt van bet gedistilleerd dat hier te lande als Schiedamsche jenever in consumptie wordt gebracht uit minderwaardige spiritus bottaat De vermenging met melasse en andore spiritus heeft zulk een vlucht genomen dat het gemeentebestuur van Nchiodam bj verordening een door de gemeente uit to oefenen contrAle op de echtheid dér SdiiedamBche jenever heeft ingesteld Den brander of distillateur die zich verbindt ook in een bepaald pand niet anders dan echte Schiedamsche te fabricoeren of in te slaan en de noodige waarborgen geeft tegen misbruik wordt by verordening verlof gegeven zyn flesschen kisten en fusten van etiketten te voorzien waarop onder de handteekeningen van den burgemeester en den gemeentesecretaris vermeld wordt dat do inhoud bestaat uit echte Schiedamsche jenever